Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 145
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Lisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Grönlund, Mikaela
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att arbeta med oförenliga mål: En studie om vardagens etiska dilemman och målkonflikter på demensboenden, med särskilt fokus på äldreomsorgens nationella värdegrund2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Äldreomsorgens nationella värdegrund - ett vägledningsmaterial” gavs ut 2012 av Socialstyrelsen i syfte att implementera en gemensam värdegrund i verksamheterna så att äldreomsorgen ska kunna bidra till att äldre känner välbefinnande och ett värdigt liv. Denna studie redogör för etiska dilemman och målkonflikter som undersköterskor uppgett att de ställts inför i det dagliga arbetet på demensboenden, samt en redogörelse för vilka värdeord som ges mer prioritet än andra. Detta har undersökts genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fem undersköterskor. Intervjuerna har bearbetats med hjälp av tematisk analys samt tolkats i förhållande till tidigare forskning, det salutogena synsättet och KASAM, med begreppen begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och makt. I vår studie fann vi etiska dilemman förknippade både med kollegor, anhöriga och brukare. Även bristande resurser kunde begränsa måluppfyllelsen och kvaliteten på omsorgen. Av de värdeord i värdegrunden som vi har fokuserat på så stod de vanligaste målkonflikterna mellan självbestämmandet och den fysiska tryggheten eller mellan självbestämmandet och den personliga integriteten. Målkonflikterna uppstod främst när brukaren vägrar vård, exempelvis när denne inte vill ha hjälp med ADL1 eller ta sina mediciner. Resultatet visar även på att informanterna värderar självbestämmandet högt och i särskilda fall kan de använda någon form av skyddsåtgärd eller annan tvingande åtgärd för att bevara brukarens hälsa. Dock så är det ingen av informanterna som kan tänka sig att tvinga eller lura i sin brukare mediciner. En värdefull aspekt som framkommer i studien är de förebyggande åtgärder och arbetssätt som undersköterskorna tar till för att “få brukarna med sig” så att brukarna tar rationella beslut, och därmed undviks målkonflikter.   

 • 2.
  Adamsson, Göran
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Was National Socialism Anti-Sex?: On Left-Wing Fantasies and Sex as the Dark Matter of Politics2017In: Society (New Brunswick), ISSN 0147-2011, E-ISSN 1936-4725, Vol. 54, no 1, p. 23-28Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on an extensive amount of work by other researchers, as well as some literary sources from the time, Goran Adamson discusses the widespread view that Nazism was anti-sex. Indeed, during Nazi rule homosexuality and street prostitution were persecuted, and Jews and “degenerates” were prevented from having sex (not merely by law, but by elimination). However, reported circumstances such as cheap access to condoms, a high number of pregnancies during party rallies, and quasi-religious cultivation of “the Germanic sexual instinct” would suggest that matters may have been much less restrictive for the majority of Germans. The idea of an overall Nazi anti-sex attitude may well have been constructed by intellectuals from the Freudian Left/Frankfurt School, especially their theories of an intimate connection between sexual repression and authoritarianism. Such views gained widespread popularity with the 68’ generation, and they were an essential reason why sexuality came to be considered the cure for all social evils. This overestimation of the significance of sexual liberation, and recent conservative reactions to it, constitute an important part of today’s political landscape.

 • 3.
  Ahlrot, Rebecca
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Egen härd är guld värd: En studie om individer med missbruks- och boendeproblematik med insats i form av beroendestöd i hemmet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how individuals with a combined substance abuse and housing problems describe their views on their addiction, their homes and the help they receive through the care of the community social service agencies. In light of the insufficient scien-tific evidence in the fields of substance abuse and housing support, the purpose of this paper is to gain increased knowledge in the both fields. An acquisition of increased knowledge is needed and important from a societal perspective as well as from an individual perspective.

  The fact that the economic resources in society are put on actions that is utilized to increase the ability of the individual to recover from substance abuse and housing problems is of benefit to society, but above all it benefits the individual. The individual becomes an asset to society instead of a continued drain on community resources. Increased knowledge in the field can contribute to learning for those in the field, but also for others interested.

  This concept is in line with Work Integrated Learning (= AIL). The study is based on eight interviews and the methodology and analysis are inspired by the phenomenological perspec-tive. The results shows that all interviewed informants find dependencies in the home as sup-port in the form of two aspects, partly as a relative support and partly as a daily support. The results further shows that the abuse, for many, resulted in isolation from family and non-addicted friends. Additionally, the home is seen as a basis for security and integrity.

 • 4.
  Aidermo, Josefin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  När jag går till stallet kan jag slappna av och vara mig själv: En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av att hålla på med ridsport2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Det finns relativt lite forskat kring ämnet om hur ridsport påverkar människor och speciellt hur den påverkar människor som är fysiskt och psykiskt friska. Utifrån det väcktes ett intresse i att undersöka hur en grupp unga kvinnor upplever sig påverkas av ridsporten utifrån ett salutogent perspektiv.  Syfte:  Syftet med föreliggande studie är att utifrån unga kvinnors perspektiv studera och analysera hur de påverkas och upplever sig utvecklas av att hålla på med ridsport samt se till vilken betydelse hästen har för dem. Vidare kommer deras upplevelser förstås utifrån begreppet känsla av sammanhang (KASAM).   Metod:  I föreliggande studie valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer utifrån att de ansågs kunna svara på syftet och forskningsfrågorna på bästa sätt. Intervjuerna spelades in och materialet har transkriberats för att senare kodas, tematiserats och summerats. Ett bekvämlighetsurval samt målinriktat urval användes och det genomfördes fyra stycken intressanta intervjuer med personer som har erfarenhet av att vara eller är aktiva inom ridsporten. Resultat:   Resultatet visar att ridsporten bidrar till en mängd positiva faktorer. Bland annat blir personerna lyckliga av att vara i stallet, de utvecklar personliga färdigheter i form av ansvarsförmågor, ledarskapsförmågor och ökat självförtroende. Det finns en stor gemenskap och hästen har en betydelsefull roll. Sett utifrån känsla av sammanhang bidrar ridsporten till känsla av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Deras upplevelser av ridsporten kan förklaras utifrån KASAM-begreppet och de bidrar följaktligen till en ökad hälsa.  

 • 5.
  Alexandersson, Jenny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Vikten att vara en bra boendecoach: En studie om hur personal på HVB-hem arbetar med empowerment och delaktighet för att förbereda ensamkommande ungdomar till ett självständigt liv.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har i avsikt att undersöka hur personalen på HVB-hem arbetar för ensamkommande ungdomar och hur personalen förbereder dem för ett självständigt liv, med hjälp av empowerment och delaktighet. För att få en djupare förståelse utifrån personalens perspektiv valde vi att använda oss av kvalitativ metod, där vi gjorde fem semistrukturerade intervjuer av anställda på tre olika HVB-hem. För att analysera empirin utgick vi från Lindgren (2015) analysmetod "the constant comparative method". Resultatet som gestaltas visar på att personal lägger stor vikt vid relationer till ungdomarna, samt att motivationsarbete och delaktighet finns i det mesta som görs. Genom att använda empowerment ökades ungdomarnas självständighet genom motivation och stöd. Dessutom med hjälp av delaktighet som verktyg kunde man få ungdomarna bli aktiva och på så vis bli mer självständiga i vardagliga arbetssysslor. Vi drog slutsats om att genom delaktighet fick man empowerment och vice versa. I resultatet kunde vi även se att personalen fungerade som en pålitlig och trygg vuxen i ungdomarnas närhet. Vi fann dessutom ett samband mellan självkänsla och självständighet, kunde ungdomen öka sin självkänsla ökades även deras självständighet.

 • 6.
  Andersson, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Missbrukare är ju män, kvinnor gör inte det": En studie om bilden av den missbrukande kvinnan, samverkan och arbetsintegrerat lärande2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on a perspective of Work Integrated Learning (WIL) that is intertwined with different theoretical starting points and previous research. The theories used in this study are applied based on gender, power and learning perspectives.

  The purpose of this study is to illuminate and analyze the treatment staff's image of the addictive woman. Employees' perception of collaboration with other actors and professions is also examined and noted on the basis of a Work Integrated Learning.

  The method used in this study consists of focus group interviews, combined with a workshop in which Flanagan's (1954) Critical Incident Technique (CIT) method has become a forum for critical reflection based on an WIL perspective. The study has been methodologically completed with the respondents completing an evaluation. The purpose of the evaluation has been to investigate whether they think the study has been rewarding and instructive.

  The results in this study show that there is a distinction between the sexes within which the man constitutes the norm. The image of the abusive woman shows that social workers are not always neutral but are influenced by social constructivist factors in which issues of gender and power are discussed. In relation to collaboration with other actors, a collaborative process is described that is characterized by several issues that significantly negatively affect the client group. The deficiencies described in the treatment staff and interpretative practices affect the own workgroup's cognitive jurisdiction negatively when other occupational groups take the cognitive control of the tasks.

  The study's results also show that the focus group interviews and the workshop have become a forum for critical reflection in relation to the image of the abusive woman and the problems described in the collaborative process. Normative and forgiven performances have highlighted and all together contributed to a common knowledge development.

 • 7.
  Andersson, Åsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Göteborgs universitet.
  Beckman, Anita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Young Working-Class Men Without Jobs: Reimagining Work and Masculinityin Postindustrial Sweden2017In: Masculinity, Labour,and Neoliberalism: Working-Class Men in International Perspective / [ed] Charlie Walker & Steven Roberts (Eds), Cham: Springer Publishing Company, 2017, p. 101-123Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Augustsson Karlsson, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Jönsson, Elisabeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Jourhemmens dilemman: En studie om samverkan mellan jourhem och socialtjänst samt kring barns anknytningsprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att under en kort tid skapa trygghet och ge omsorg till ett okänt barn som befinner sig i en krissituation är en av de utmaningar som jourfamiljen ställs inför.

  Syftet med studien är att beskriva och analysera dilemman som jourhemsföräldrar och familjehemssekreterare/barnutredare identifierar i relation till jourhemsuppdraget och vilken betydelse det kan medföra för att ge förutsättningar för barns anknytningsprocess.

  Sex personer, samtliga kvinnor, har deltagit i studien, tre jourhemsmammor, två familjehemssekreterare och en barnutredare. För att få personernas egna beskrivningar kring ämnet har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. För att analysera materialet användes en tematisk analysmetod. De mönster och teman som framkom har analyserats och diskuterats med hjälp av anknytningsteorin, utvecklingsekologin och tidigare forskning inom området.

  Resultatet visar på att jourhemsuppdraget är tufft, slitsamt och det kräver snabba beslut trots bristande information kring barnet. Samtidigt upplevs jourhemsuppdraget meningsfullt och viktigt. Jourhemmen efterfrågar handledning och ett utökat stöd från familjehemssekreterare/barnutredare. Det framkom även att jourhemmen efterfrågade uppföljning med familjehemssekreterare/barnutredare efter avslutat uppdrag. Familjehemssekreterare/barnutredare gör mycket men är medvetna om att de borde göra mer för sina jourhem. Resultatet visar även på jourhemmens svåra balansgång att knyta an lagom för att sedan kunna släppa barnet vidare.

  För att främja en trygg anknytning behöver jourhemmen få de förutsättningar som behövs. Dessa kan skapas genom god samverkan med familjehemssekreterare/barnutredare i form av, handledning, information, utbildning och regelbundet stöd under hela uppdraget.

 • 9.
  Backelin, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Lejdström, Pontus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att fånga upp elever i en unik arena: Förutsättningar för skolpersonal att uppmärksamma och arbeta med elever på högstadiet som lever under hedersrelaterat våld och förtryck2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of our study was to get to know the conditions for detecting and working with pupils who live with honour related violence and oppression in a secondary school in Sweden. More specific we were interested in the perspective of school staff, which we collected with semistructured interviews in a small Swedish municipality. Our study was conducted partly in cooperation with the municipality where the school was located. In order to gain a deeper understanding of our object of study, the conditions for detection of and working with pupils that live with honour related violence and oppression expressed by school staff. We used psychological and physical tools, and the zone of proximal development from a culturalhistorical psychology as scientific concepts. These concepts also helped us to present our findings in a more effective way. Our findings pointed to three areas of contact where different professions could detect, get connected and start a relationship with a pupil who might live with honour related violence and oppression. These three areas were identified as each having some different opportunities and conditions regarding the possibility to detect and successively work with this group of pupils. Our findings also point to the need for education about honour related problems for school staff, especially the teachers who were noted to be a group in need of knowledge regarding these issues. One important condition in working with pupils living with honour related violence and oppression was the need for clear rolls of responsibility and knowing who to contact in certain situations.

 • 10.
  Beran Hadin, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Människa i första hand: En etnografisk studie av en mötesplats för socialt utsatta, med fokus på besökarnas upplevelser av bemötande och inklusion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om betydelsen av en mötesplats för människor i social utsatthet. När det gäller att nå samhällets mest utsatta är den sociala frivilligsektorn framstående. Orsaker till detta tycks vara den medmänsklighet, de låga trösklar och den välkomnande anda som är kännetecknande för verksamheter inom just frivilligsektor. Verksamheterna drivs ofta i form av mötesplatser, som har visat sig vara ett kraftfullt verktyg i motverkandet av stigma och exkludering. Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad en mötesplats kan betyda för människor med personlig erfarenhet av social utsatthet och exkludering, och hur de upplever personalens bemötande. Detta studerades utifrån socialpedagogiska idéer om gemenskap och inklusion. Studien tar avstamp i ett café som drivs av ett antal kristna församlingar och som riktar sig till människor i utsatta situationer. Samspel och bemötande har observerats och ett tjugotal besökare intervjuats genom fältintervjuer. Även personal har intervjuats för en mer heltäckande bild. Materialet har analyserats med hjälp av tematisk analys, och inklusion använts som teoriram. Resultatet visar att caféet har stor betydelse för besökarna. Att vara på caféet innebär att grundläggande behov tillgodoses genom att det erbjuds mat, värme och gemenskap. Caféet visar sig också fungera som en fredad zon, där besökarna beskriver att de känner sig välkomna och accepterade som de är. Besökarna upplever att de blir lyssnade på och att de får ett gott stöd. Att få hjälpa andra beskrivs som mycket betydelsefullt, och de besökare som har ett missbruk menar att caféverksamheten på olika sätt ger dem styrka och motivation att hålla sig borta från missbruket. Slutligen diskuteras studiens resultat och viktiga erfarenheter i relation till socialt arbete och socialpedagogik.

 • 11.
  Bergman, Mikael
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Johansson, Stefan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kränkningar på sociala medier: en del av ungdomars vardag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The social media center is a platform where most of the young people are online a considerable time of their freetime. The new arena to socialize has many advantages, such as containing and exploring the social life. At the same time there are benefits with the huge activity on the internet. There are also plenty of risks such as sleep disorders, internet addiction and internet violations. The purpose of the study is to examine the youth's perception of what kind of violations there are on the social media center and how they may be prevented and inhibited.

  The study has a qualitative approach where our results and analysis are based on three semistructured life-world interviews in form of focus groups. The young people of the study attend a secondary school in a smaller town in southern Sweden and are anonymous in the study. We have used the symbolic interactionism as a theoretical reference framework, where the "definition of the situation", "social interaction", "symbols" and "emphasis on activity" are our theoretical concepts.

  The results of our study show that offensive images and offensive comments about the sexual orientation, political opinion and appearance are the most common violations of social media. It has been shown to be a hard climate on social media and that violations can be seen openly, especially in social media where users can be anonymous. The young participants of the study believe that one of several ways to prevent these violations are through better understanding and continuous discussion among adults and teenagers.

 • 12.
  Björkum, Klara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gustavsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mellan SoL och LVM: en kvalitativ studie om dilemman i arbetet med tvångslagstiftning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människor som har en allvarlig missbruksproblematik kan komma att vårdas med hjälp av LVM-lagstiftningen, vilket är en tvångslagstiftning. Detta kan komma i konflikt med socialtjänstens andra uppdrag som bygger på frivillighet enligt SoL, vilket gör det angeläget att undersöka hur socialsekreterare uppfattar de dilemman som finns mellan tvång och frivillighet. Socialsekreterare i studien handlägger och utreder klienters behov av att få hjälp enligt SoL och LVM, i de lagstiftningarna blir delaktighet, valfrihet och makt betydelsefulla begrepp. Syfte: Att undersöka vilka dilemman socialsekreterare uppfattar att det finns i arbetet mellan SoL och LVM. Metod: Studien har en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 6 socialsekreterare. Intervjuerna transkriberades och analyserades i två steg, den första delen är en empiriskt kopplad analys utifrån IPA. Den andra delen av analysen är teoretiskt kopplad och analyseras utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med hjälp av begreppen: Pastoralmakt, disciplinering, paternalism och delaktighet. Resultat: Studien visar att det finns en gråzon mellan frivilligheten i SoL och tvånget i LVMutredningar. I denna gråzon finns det utrymme för socialsekreterarens bedömningar, men också ett stort ansvar. I gråzonen handlar det mycket om att motivera klienter, motivationsarbetet kan innebära ett underliggande hot och en maktposition som socialsekreterare behöver förhålla sig till. Dilemman i arbetet mellan SoL och LVM uppstår främst i bedömningar om att handla mot klientens vilja. Studien visar att socialsekreterare arbetar mot en norm eller mittfåra, där det som är rätt är normen och det som är fel ligger utanför normen. Studien visar att skapandet av "de andra" kan ses som en begränsning för klienters delaktighet och medverkan i missbruksvården. Vi har med hjälp av begreppet pastoralmakt problematiserat socialsekreterarnas vilja att hjälpa och funnit att det skulle kunna förstås som en del i medskapande av disciplinära processer i utförandet av pastoralmakt.

 • 13.
  Björquist, Elisabet
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mind the gap: transition to adulthood – youths' with disabilities and their caregivers' perspectives2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Transition to adulthood, referring to the process of moving from childhood to adulthood, can be a complex period for youths with disabilities who might need special support transitioning into an independent life as adults. Caregivers are significant persons for the youths, which is why their own health and wellbeing is important. Therefore the overall aim of this thesis was to gain a deeper understanding of health and wellbeing, challenges, preferences and needs during the transition from childhood to adulthood in youths with disabilities and their caregivers. The thesis is comprised of two studies, study A focusing on the perspectives of youths with CP (Paper I) and of their caregivers (Paper II) and Study B focusing on the perspectives of immigrant youths with disabilities and caregivers from Middle Eastern countries residing in Sweden (Paper III and IV). Study A had a qualitative approach and involved focus groups and individual interviews with 12 male and female youths, 17-18 years of age, with CP and various physical and cognitive levels of disabilities (Paper I), as well as 15 mothers and fathers (Paper II). The interviews were analysed using qualitative content analysis. In Study B, a combination of qualitative and quantitative methods was used. Based on structured and semi-structured questionnaires in combination with open ended questions interviews were conducted in Swedish or Arabic with 17 male and female youths, 13-24 years of age with various disabilities and 10 mothers, five fathers and one sibling. The families were all immigrants with Middle Eastern origin and most of them had lived in Sweden for more than five years. The questionnaires Family Need Survey (FNS), Rotterdam Transition Profile (RTP) and Canadian Occupational Performance Measure (COPM) were all translated and adapted to Swedish except for COPM where there already was a Swedish version. The results were analysed using mainly descriptive statistics and based on the framework of International Classification of Functioning, Disability and Health – Children & Youth Version (ICF-CY). The findings from study A showed that the experiences of youths and caregivers mostly concerned mental health and wellbeing described as both positive and negative experiences. Their family life was experienced as important, secure and convenient, which made the youths feel safe and gave parents a sense of meaningfulness. Youths described participation, socialising and love as being important, but also challenging and worrying. Caregivers experienced sorrow and anger and together with demanding logistics, planning and worrying, their health was affected negatively during their children's transition to adulthood. The findings from study B showed that youths were dependent on their caregivers for transportations, participating in leisure activities and socialising with friends. They were also dependent on their caregivers for the demanding of support and health care. The youths had few or no experiences of intimate relationships but felt that they were expected to get married in the future which worried them and their caregivers. Caregivers were uncomfortable with using the term intellectual disability. Caregivers needed help to understand their child's condition and to explain the child's condition to their wives/husbands. A significant difference was found in what problems youths identified with and what their caregivers identified as their youth's problems. The youths experienced problems with handling finances, transportations and seeking employment or daily activities whilst their caregiver thought their youth's primary problems involved self-care. The overall finding showed that to strengthen health and wellbeing in youths with disabilities and their caregivers and to meet challenges, preferences and needs during transition from childhood to adulthood both youths and caregivers need information and support. Both youths and caregivers expressed a desire for individualised support given by one person who could facilitate the transition period by coordinating information and give support based on individual preferences and needs. During the recruiting process in both studies, great challenges were experienced in finding participants. Collaboration with professionals in schools and leisure activities was found to be the most effective way to get in contact with immigrant youths and thereby also their caregivers. The findings from this thesis may enable professionals to develop and improve best practice guidelines for support, habilitation and health care in youths' transition. To facilitate for the youth to transfer from services with a family-centred approach to person-centred adult services, their autonomy must be strengthened by involving them in their own transition planning early on. Immigrant youths need special information and support about love and the freedom of choice to get married. The COPM and RTP are suggested to be used as tools in person-centred transition planning given they are used customized and applied with cultural sensibility. To enable those with communication limitations to give their independent voice the use of communication tools is necessary. Furthermore, the transition to person-centred adult support and health care should be flexible and not determined by biological age. However, youths need support by their caregivers who in turn might both need, and want, support for themselves and occasionally hands-on support. Guidance by a specially designated navigator aimed to support the whole family would be an option to meet individual needs. The information and support should be culturally sensitive with respect to various linguistic and cultural experiences. To close the gaps between systems of care collaboration was discussed to be necessary to facilitate the transition between support and health care for children and youths as well as services for adults. The use of ICF-CY as a framework for understanding needs and the standardised terminology in ICF-CY in documentation can facilitate this collaboration.

 • 14.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Organizing for agency: rethinking the conditions for children's participation in service provision2018In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 13, no sup1, article id 1564515Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the organization of child care services, constraints restrict the potential for children's participation in the formation and delivery of support programmes. These constraints involve the prioritization of risk management, poor understandings of what participation entails, and entrenched socio-cultural perspectives of children as vulnerable and requiring protection. However, when children's participation is recognized as an imperative, both morally and as a means of enhancing service efficiency, and when organizational visions and practice ideologies uphold the importance of children's involvement in decision-making, spaces for children's agency can become part of everyday practice routines. Drawing on three examples of organizational innovations in child-directed social work, this article explores the benefits involved in "organizing for children's agency".

 • 15.
  Bolin, Anette
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Epilog: Socialpedagogisk handling: förutsättningar, utmaningar och möjligheter2018In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 185-188Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Borgström, Åsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  A literature review about young people with intellectual disabilities and social media2017In: Cyberspace 2017, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous research has studied internet use in youth and adults in general, but little is known about how young people with intellectual disabilities use the Internet and social media. The available research indicates that there are risks and barriers but also opportunities to be found. While there are risks for victimization and bullying and barriers in terms of difficulties caused by literacy and communication skills, cyber-language, cyber-etiquette and accessibility, there are also opportunities such as friendships, development of social identity and self-esteem and enjoyment. The purpose of this study is to conduct a literature review of the research field, with special focus on young people with intellectual disabilities and social activities on the Internet. A search strategy was designed in collaboration with the Gothenburg University library. The databases Scopus, Web of Science and Google Scholar was chosen due to their multi-disciplinary character. The search was limited to scientific journal articles and brief reports published in English. Search terms were chosen and combined with Boolean operators. Search was concluded in May 2017. After articles off topic and cross references were removed, 12 of 452 publications remained. The preliminary analysis showed that most research was conducted in Europe and North America. The studies were primary from psychology, education, medicine and social science. More than half of the studies were published after 2015 indicating a rapidly growing field. Most of the studies were qualitative. The studies were grouped thematically based on content: opportunities, risks, vulnerability, barriers, sexuality, identity and support.

 • 17.
  Borgström, Åsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Göteborgs universitet.
  Ett möte - tre berättelser2018In: Etnografisk forskning i praktiken: reflektioner från pågående avhandlingsprojekt / [ed] Gruber, S. & Gustafsson, K., Linköpings universitet: Linköping studies in social work and welfare , 2018, p. 52-59Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Brobeck, Matilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Strukturerna skiljer oss åt: En kvalitativ studie om ungdomar med hörselnedsättning och deras upplevelser av sociala relationer och identitetsutveckling2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Good social relationships are a fundamental part of adolescents identity development, development of their social skills and have positive effects on their mental health. For adolescents with hearing impairment, social relationships can be difficult because they live in a society where hearing people communicates with spoken Swedish and deaf people communicates with sign language. Adolescents with hearing impairment don´t have the same ability as hearing people and it can for that reason be difficult to keep up in social interaction and create social relationships with others. If adolescents with hearing impairment don´t know sign language they also have no prerequisites for the social interaction that exists in the deaf community. The theoretical framework for the study is James Marcia's theory of identity development and social construction theory.

  Aim: The aim of the study is to investigate how adolescents with hearing impairment experience their psychosocial health based on their social relationships and how they affect their opportunities for identity development.

  Method: Qualitative methodology was used in the study and data was collected with nine semi structured interviews with adolescents with hearing impairment aged 12-16 years. The result has been analyzed with qualitative content analysis.

  Results and conclusions: During the analysis two categories emerged; friends are important, but it is difficult, and communication is good, but it does not always work. The adolescents experienced that they had friends but that they were at school and did not spend time with them in their spare time. They also talked about how communication affected their opportunities to be able to keep up with social interaction. The adolescents avoided certain situations and retreated because they did not hear everything that was said which they felt as embarrassing, difficult or that they looked dumb. Due to different communication needs, adolescents with hearing impairment can be limited and have less opportunities for social relationships, thus providing less space for the development of their identity, social skills and good mental health. The results show that society´s structures limit what opportunities for development of identity and social relationships that adolescents with hearing impairment may have.

 • 19.
  Brorsson, Sofie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sandberg, Mathina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Det är bara jag som har nyckeln till låset": en kvalitativ studie om unga vuxna med missbruksproblematik och deras upplevelser av stödinsatser2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to explore and analyze young adults' experiences with the support given by social workers as part of a program for young adults with substance abuse. The respondents in the study had a current or recently completed assistance effort from the social services constituted by support from this program. The study is qualitative with a phenomenological-hermeneutic approach, in order to explore and analyze the respondents' personal perspectives and experiences. Five semi-structured interviews were conducted and the data was analyzed using a qualitative content analysis. The results were analyzed in relation to previous research and the study's theoretical framework. The study is based on the empowerment theory and the key concepts used were availability, alliance, motivation, user influence and power.

  The results of the study show that it is important that social workers have a comprehensive view and that user influence is important in the treatment work. Furthermore, the existence of an alliance between the social workers and young adults is crucial for the young adults' changing process, an alliance that is built by the social worker's confidence-inspiring efforts. These efforts include understanding and caring for the young adults, being there for them and allowing them the time they need. The results also show that consciousness-raising and educational talks between the social workers and young adults create motivation and willingness regarding continued contact with the social workers. Additionally, the results show that the young adults understand the social workers' rules as well as their preferential right of interpretation, which in turn shows that they have an acceptance for the social worker's assumption of power. A central conclusion of the study is that the quality of the social workers' and young adults' relationship is of fundamental importance throughout the young adults' process of change.

 • 20.
  Broström, Magnus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Existentiella dimensioner i socialpedagogiskt välfärdsarbete med äldre människor2018In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 131-155Chapter in book (Other academic)
 • 21.
  Bäckström, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Man måste tänka utanför boxen: En studie om elevhälsoteamets syn på tvärprofessionell samverkan för elever med hörselnedsättning i grundskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever med hörselnedsättning riskerar att vara en grupp som lätt glöms bort av både vuxna och andra elever i skolkontexten då det oftast döljer sig som ett i form av en dold funktionsnedsättning. I föreliggande studie är det elever med hörselnedsättningar som är integrerade i vanlig skolklass på grundskolor som studien grundar sig på. Det är vanligt i dagens skolor att lärare undervisar klasser med upptill trettio elever som var och en har sina behov. En funktionsnedsättning som att sakna delar av sin hörsel syns sällan fysiskt på eleven vilket medför att läraren inte alla gånger uppmärksammar hörselnedsättningen. Skolan har en betydelsefull roll för elever ska få utvecklas på både ett lärande och socialt plan vilket kräver stöd i form av pedagogiska resurser. Elevhälsan är en stor del i det sociala och pedagogiska stödet, där man också kan se att socialpedagoger börjat ta en roll runtom på skolorna. Ett övergripande syfte med studien är att beskriva och analysera hur elevhälsoteam i grundskolan uppfattar tvärprofessionell samverkan kring barn med hörselnedsättning. Ett annat syfte är att diskutera i vilken mån det sker en förändring i elevhälsoteamet delaktighetsfrämjande arbete kring eleven när den går i högstadiet jämfört med låg/mellanstadiet. Studien har en kvalitativ ansats som kan relateras till sociokulturell teoribildning, dvs. Att man intresserar sig för ett perspektiv på hur lärande och mänskligt handlande fungerar i samspel med varandra. Sammanlagt har sex pedagoger från olika elevhälsoteam intervjuats för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Sammanfattningsvis visar resultatet att elever med hörselnedsättning integrerade i vanlig skolklass når målen och får det pedagogiska stöd som erbjuds. Tvärprofessionell samverkan gör det möjligt för pedagogerna att utveckla sina färdigheter så att de kan vara det pedagogiska och sociala stöd till både eleven och alla som är delaktiga kring elevens utveckling och måluppfyllelse.

 • 22.
  Börjesson, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Johansson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Social inkludering i skolan: En kvalitativ studie om skolledningens syn på inkludering i Varbergs kommun i årskurs 7-92018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad som kännetecknar skolledares strategier i arbetet med social inkludering för årskurs 7-9 elever i Varbergs kommun. Bakgrunden till undersökningen är att den psykiska ohälsan kraftigt ökat bland ungdomar och enligt Folkhälsomyndigheten är skolan en bidragande faktor. "En skola för alla" har sedan 1960-talet stått för att allas rätt att gå i samma skola och begreppet inkludering har blivit vanligt. Samtidigt har det blivit vanligare att elever inte når kunskapsmålen och att vissa inte ens kommer till skolan och i Varbergs kommun har man numera särskilda flexteam som ska fånga upp dessa.

  Undersökningen är en kvalitativ studie där fem semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem rektorer och en grundskolechef. Skolorna har valts utifrån placering, för att täcka in både stadsdel och landsbygd. Intervjuerna har transkriberats och analyserats genom tematisering för att sammanställa ett resultat. Studiens teoretiska ramverk är symbolisk interaktionism samt fem centrala begrepp: "social inkludering", "delaktighet", "bemötande", "relationer" och "gemenskap".

  Resultatet visar att rektorerna är samstämmiga då de pratar om inkludering. De ser svårigheter med att inkludera alla elever i klassrummet och menar att detta ibland snarare leder till exkludering. Mycket kan anpassas, men i vissa fall räcker inte detta och det kan behövas undervisning på avskild plats. Det som skiljer skolorna åt är vilka förutsättningar de har att anpassa miljön, olika arbetssätt och olika yrkeskompetenser. Överlag har de ändå en gemensam uppfattning om hur de vill fortsätta arbeta för att få elever delaktiga och de påpekar alla att de får för dåligt med resurser. De begrepp som studien innehåller och det förebyggande arbete som skolorna arbetar med är alla verktyg i socialt arbete och ingår i ett socialpedagogiskt förhållningssätt. Trots ganska få intervjuer fann vi en mättnad i resultatet då alla informanter har svarat relativt likt och det är därför möjligt att applicera detta på hela kommunen.

 • 23.
  Bülow, Pia
  et al.
  Hälsohögskolan i Jönköping, Jönköping, Sverige.
  Seitl, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Hälsohögskolan i Jönköping, Jönköping, Sverige.
  Rolander, Bo
  Landstinget i Jönköping.
  PR-team som modell för samordnad rehabiliteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län: Arbetsrapport2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar och diskuterar resultatet av en studie omkring en regionalt i Jönköpings län framtagen modell för rehabiliteringsutredning i primärvården – PR-team. Studien bygger på tre olika material och har genomförts som tre separata delstudier. Resultaten för delstudierna redovisas i rapporten var för sig.Den första delstudien bygger på material från ett register över samtliga patienter i primärvården i Jönköpings län som har en sjukskrivning som överstiger 28 dagar. Resultat från delstudien visar att en högre andel män genomgår PR-team vid privata vårdcentraler jämfört med kvinnor och att PR-teamutredningar vid offentliga vårdcentraler i en tredjedel av fallen genomfördes under de första 90 dagarna av sjukskrivningsperioden. Vidare noterades att psykisk ohälsa angavs oftare för kvinnor än för män samt att nästan dubbelt så många kvinnor som män avslutades mot arbete eller studier.Den andra delstudien bygger på observationer av genomförda möten i rehabiliteringsteamet där den sammanvägda bedömningen av rehabiliteringsutredningen diskuteras och dokument­eras. I delstudien ingår även intervjuer med mötesdeltagare i så kallade PR-teammöten. Resultatet visar att ett PR-teammöte utgörs av flera delar och att en relativt stor del av mötestiden handlar om hur dokumentationen ska ske och hur olika tolkningar ska göras för att kunna fylla i blanketten på ett korrekt sätt. Det märktes stor skillnad mellan teamen vilket sannolikt berodde på respektive teams vana att arbeta enligt modellen för PR-team samt möjligen en påverkan av att observeras och spelas in.Den tredje delstudien är en analys av dokumentationen från 177 rehabiliteringsutredningar. Analysen visar att dokumentationen utgör en textgenre som nästan helt saknar uttalade subjekt. Det gäller både patienten som texten handlar om och den/de personer som gör bedöm­ningen. I den tematiska analysen framstår smärtproblematik som den främsta anledningen till att en teamutredning genomförs. Tre fjärdedelar av utredningarna handlade om kvinnor. Lång sjukskrivningshistoria, låg utbildning och migrationshistoria framstod som särskilda sårbarhetsfaktorer där såväl att patientens framtidsbild som att teamets bedömning pekade mot ringa förutsättningar för återgång till arbete.

 • 24.
  Carlander, Helen
  et al.
  Uddevalla gymnasieskola, Uddevalla, Sverige.
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialpedagogiska handlingar och erkännande inom en kristen idéburen organisation2018In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 89-112Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Charléz, Ingela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kaulbach Hjalmarsson, Charlotte
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Jamen, hur går det med integrationen?": En fallstudie om integrationsarbete i en svensk kommun2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En utredning om flyktingmottagandet i Sverige släpptes den 28 mars 2018. Den belyser att ett fåtal kommuner har stått för den största andelen av mottagandet och konstaterar att detta medfört långa väntetider, försenad etablering och höga kostnader, för samhället och för individen. Det här är en fallstudie av en sådan kommun med syfte att undersöka hur integrationsarbetet bedrivs, vilka utmaningar kommunen står inför, vad som påverkar och hur det kan förstås utifrån social mobilisering och delaktighet.

  Fyra personer som är eller har varit anställda vid socialförvaltningens integrationsenhet under minst 18 månader, de senaste tre åren har intervjuats med ett halvstrukturerat upplägg.

  Utifrån forskning om integration och vår definition av begreppen social mobilisering och delaktighet är studiens utgångpunkt att integration sker i processen att mobiliseras till att bli delaktig i det nya samhället. Resultatet visar att kommunen har ett relevant utbud av insatser i förhållande till de lagstadgade målsättningarna men att det är omöjligt att nå ut till alla nyanlända och därför också omöjligt att veta vad behovet är. Sedan 2013 har omkring 1600 nyanlända personer bosatt sig i kommunen vilket utgör cirka 10 % av dess totala befolkning.

  Slutsatsen är att behovet av mobiliserande insatser är individuellt och att det krävs kunskap om individen för att kunna arbeta integrationsfrämjande. För detta behövs både kompetens och förutsättningar och det kräver en förändring av lagstiftning och samverkan mellan myndigheter. Resultatet belyser utmaningen i detta vilket kan fungera som en viktig signal till de lagstiftare som bestämmer ramarna för det arbete som kan bedrivas.

 • 26.
  Christensson, Jenny
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Linder, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "God man, en god person tänkte jag": En studie om hur ensamkommande flyktingar upplevt relationen med god man2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur ensamkommande flyktingbarn upplevt relationen till god man. I den allmänna debatten framkommer att god mans utförande av uppdraget skiftar kvalitetsmässigt. Syftet med studien är att beskriva hur ensamkommande upplevt relationen till god man. Deltagarna i studien är sex ungdomar över 18 år med uppehållstillstånd som kommit till Sverige som ensamkommande barn. Fokusgrupppintervjuer har använts som datainsamlingsmetod, och materialet har analyserats genom kodning och tematisering. Teoretiska utgångspunkter är Antonovskys teori KASAM och Freires syn på kunskap och dialog. Studiens resultat visar att deltagare som verkar haft en nära relation med god man också verkar upplevt att god man varit ett stöd och skapat känsla av sammanhang, i större utsträckning än deltagare som inte verkar ha haft en nära relation. En tolkning är att god mans förhållningssätt kan ha påverkat vilken typ av relation som utvecklats. Samtliga deltagare önskade att de fått vara mer delaktiga i god mans uppdrag och beslut. Slutsatsen är att vilken typ av relation deltagarna upplever att de haft med god man verkar central för på vilket sätt de upplevt att god man gett stöd och förståelse för sitt sammanhang. Socialpedagogiken skulle kunna spela en betydande roll inom området god man för ensamkommande genom att tillföra kunskap om relationsskapande, integration, och stöd till självständighet.

 • 27.
  Danielsson, Mikaela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Eriksson, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Samverkan professioner emellan: En studie om hinder och möjligheter vid samverkan i hemteam2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva och analysera på vilket sätt en kommuns handläggare som arbetar med utredning och beslutsfattande för äldre och funktionsnedsatta, avseende insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samverkar med andra professioner i teamträffar med utgångspunkt i deras handlingsutrymme. Samverkan är en stor del av handläggarens arbete och förekommer i olika forum. Vi har använt oss av både deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer i grupp för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Det empiriska materialet har analyserat med hjälp av tidigare forskning, teori och begrepp som valts för studien.

  Slutsatser vi kan dra av resultatet är att:

  ● I teamträffar deltar olika professioner för att försöka få ett gemensamt synsätt och förhållningssätt gentemot den enskilde brukaren.● Samverkan som sker i teamträffar kan benämnas som kollaboration, vilket innebär att att deltagarna har ett gemensamt mål och att alla bidrar till arbetet utifrån sina specifika kunskaper och yrkesroller. ● Handläggarna har ett handlingsutrymme som påverkas av verksamhetens regelverk, förordningar samt lagar. Handläggarens egen inställning och delegationsordningen påverkar också handlingsutrymmet. ● Främjande faktorer för samverkan vid teamträffarna är relationen och kommunikationen.

 • 28.
  Davour, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gustafsson, Magnus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Man är där för barnets skull: En kvalitativ studie om umgängesstödjares arbete utifrån ett omsorgs- och rättighetsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka strategier, möjligheter och begränsningar umgängesstödjare upplever de har för att främja barnets bästa utifrån ett omsorgs- och rättighetsperspektiv vid umgängesstöd. Det finns mycket forskning kring socialsekreterares, familjerättssekreterares och tingsrättens arbete och deras upplevelser. Men relativt lite är forskat om hur umgängesstödjaren arbetar för att främja barns bästa med fokus på barns delaktighet och skydd. På grund av det bristande forskningsläget kring umgängesstödjarens arbete har vårt intresse stigit för att öka kunskapen kring detta.

    Den metod som valdes för att besvara syftet och forskningsfrågorna var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Studiens urval utgörs av en grupp verksamma umgängesstödjare, vilket resulterade i intervjuer med nio verksamma umgängesstödjare. Empirin som framkom analyserades utifrån en tematisk innehållsanalys. Efter bearbetning av empirin framkom två huvudteman vilka var Delaktighet samt Trygghet och skydd som beskriver hur umgängesstödjarna upplever att de arbetar för att främja barnets bästa. Resultatet visar på att umgängesstödjaren arbetar både för att göra barnen delaktiga och för att skydda barnen. Det är situationen och uppdragets utformning som styr när och hur mycket barnet ska skyddas eller göras delaktig. I vissa fall är det möjligt att skydda barnet genom att göra barnet delaktig men studiens resultat visar på att barns skydd prioriteras framför barns delaktighet i de fall där dessa står i motsats till varandra.

 • 29.
  Edvardsson, Paulina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Pålsson Hult, Amanda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Arbetsrelaterad stress och dess inverkan på privatlivet: En studie om socialsekreterares uppfattningar om den arbetsrelaterade stressens inverkan på privatlivet och hur de hanterar den2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since stress is a current subject in today's society, an interest in the subject has arisen. Based on this, we have studied how work-related stress affect the privacy of social workers and what strategies they use in their privacy to cope with this. Two key concepts used in the study are stress and coping. Based on the purpose and the questions of the study, four main themes have been created that permeate the study from beginning to end; work-related stress, coping in work life, work-related stress and privacy, as well as coping in privacy. The study is based on the perspective of relativism with phenomenology as a scientific starting point for understanding work-related stress based on the social worker´s perspectives. Theory that has been used in the analysis of the result, is symbolic interactionism which consists of the terms the definition of the situation, social interaction, symbols, emphasis on activity and the present. The concept of role-taking has also been used to analyze the results. The study has been based on a qualitative approach that has given the study a deeper understanding of the purpose and the questions. In the study, a semi-structured life-world interview has been used based on the research question and through this method, we were able to assume the social worker´s everyday world regarding working life and privacy. An interview guide has been used with open questions in order to give the social worker´s greater freedom when formulating their answers. Based on the social worker´s responses, themes have been identified that are relevant to the study by the answers being interpreted with a critical awareness regarding our own experiences and theories. The interviews have been transcribed and then processed and analyzed based on a thematic analysis. The result shows that work-related stress is caused by high workload, time pressure and acute cases, but also that sick-written colleagues and the negative impact of others can cause workrelated stress. The work-related stress affects privacy as it causes both physical and mental troubles. Even the social life can be affected and the work-related stress can result in sick leave. Strategies in the private life include recovery, physical activities, social support and various activities such as reading and relaxation exercises. We have been able to understand the workrelated stress based on how social worker´s define their current situation with the help of social interaction and symbols. This is an ongoing process where they are constantly active in their actions and that they are changing.

 • 30.
  Engvall, Anders
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialpedagogen i skolan: En kvalitativ studie om socialpedagogens yrkesroll och kompetens i den svenska skolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att skapa förståelse kring socialpedagogens yrkesroll och kompetens i den svenska skolan samt utmaningar som socialpedagogen kan möta i yrkesroll, enligt socialpedagogers egna perspektiv. Det empiriska materialet är insamlat genom semistrukturerade intervjuer med fyra stycken verksamma socialpedagoger. Avsikten med materialet är att hitta svaren i socialpedagogers egna uppfattningar om deras titel, roll och utmaningar i den svenska skolan. Den teoretiska grunden för denna studie är det socialpedagogiska perspektivet. Grundläggande begrepp som delaktighet, empowerment och intersektionalitet genomsyrar socialpedagogiska perspektivet och används som utgångspunkt i denna studie. Materialet är analyserat genom meningskodning och har resulterat i tre större teman: eleven i fokus, de eklektiska socialpedagogerna och utmaningar för socialpedagogen i skolan. Resultatet som framkommer visar på att socialpedagogernas främsta yrkesroll är att sätta eleven i fokus. Det sker både genom övningar individuellt och i grupp likväl som i möten på raster. Socialpedagogernas mångsidighet och förmåga att se till helheten av eleven skapar förutsättningar för att arbeta självstärkande med eleverna i skolan. Utmaningarna de möter grundar sig i okunskap från andra professioner kring vad socialpedagogik är och hur det kan användas.

 • 31.
  Eriksson, Lisbeth
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Hedman, Lisa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Var finns socialpedagogerna?": Yrkestitlar, fält och socialpedagoisk förankring2018Report (Other academic)
 • 32.
  Everlund, Erika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Niklasson, Ingela
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Man vågar inte ens tilltala någon utan att det är #metoo": Skolkuratorers observationer och reflektioner kring Metoo-kampanjen i skolan och dess påverkan på ungdomar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Metoo-kampanjen som uppmärksammades hösten 2017 har genererat stor uppståndelse, #tystiklassen och #räckupphanden är två upprop inom #metoo som menar att belysa sexuella trakasserier och övergrepp inom skolans värld. Studien syftar till att undersöka om Metoo-kampanjen har lämnat någon påverkan på ungdomar, samt om #metoo har använts i skolan.

  En profession som är relevant att studera utifrån det socialpedagogiska fältet är skolkuratorn. Studien är utformad med en mixad metod, där 4 stycken skolkuratorer har intervjuats enligt den kvalitativa semistrukturerade intervjumetoden. En kvantitativ metod i form av en webbenkät skickades även ut och gav 44 stycken svar från skolkuratorer spridda över Sverige. Studiens resultat kan därefter ge ett nyanserat svar där skolkuratorers reflektioner samt observationer kan återges i teman utifrån studiens frågeställning. I resultatet görs jämförelser mellan metodernas resultat.

  Studiens resultat visar att ett stort antal skolor inte har använt sig av Metoo-kampanjen på något sätt. Skolkuratorer tycker dock överlag att kampanjen är bra, samt att skolan är en bra arena för att arbeta med fenomen som #metoo.

  Skolkuratorer upplever att det är verbala sexuella trakasserier som förekommer i skolan idag samt att mycket sker på internet via sociala medier.

  Skolkuratorerna anser att all personal i skolan har ett ansvar att uppmärksamma samhälleliga problem så som sexuella trakasserier. Intervjupersonerna beskriver att ett genomgående arbete måste ske i klassrummen med pedagogerna, och att temadagar samt punktinsatser i relation till #metoo inte är ett bra sätt att arbeta på.

  Intervjuinformanterna har i skolan observerat att ungdomar "slänger sig" med #metoo och att det verkar råda oklarhet kring vad #metoo står för.

 • 33.
  Florin, Jennifer
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Västerlund, Rebecca
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Familjehemsföräldrars perspektiv på gott stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund: När ett barn behöver omhändertas är den vanligaste vårdformen placering i familjehem. Det är socialnämndens ansvar att för det placerade barnet skapa en gynnsam uppväxt med trygga förhållanden. Socialnämnden ansvarar också för att de familjehem som vårdar dessa barn får stöd, råd och hjälp vid behov för att klara uppdraget (Socialtjänstlagen). Syfte: Syftet med studier var att undersöka vilket stöd familjehemsföräldrarna erhåller från socialtjänsten och familjehemsföräldrarnas erfarenheter av stöd och stödets betydelse för deras uppdrag som familjehem. Metod: Studien har en kvalitativ ansats där materialet har skapats genom sex semistrukturerade intervjuer med olika familjehemsföräldrar. Det empiriska materialet har bearbetats och analyserats genom analysmetoden IPA. I relation till tidigare forskning och studiens teoretiska ram presenteras sedan resultatet. Resultat: Den här studien visar på hur stöd, eller bristen på stöd från socialtjänsten påverkar familjehemsföräldrarnas uppdrag. Vi har kommit fram till att de viktigaste komponenterna som utgör ett gott stöd är specifika utbildningar, att socialsekreterarna är lättillgängliga, att de får fullgod information om det placerade barnet innan det tas emot i familjehemmet, att socialsekreteraren tar en spontan kontakt med familjehemsföräldrarna och att relationen mellan familjehemsföräldrarna och socialsekreteraren är trygg och stabil.

 • 34.
  Fredriksson, Sofia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Edström, Tobias
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialarbetare och #metoo: en studie om hur metoo-kampanjen utspelats på en typiskt kvinnodominerad arbetsplats2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det som har studerats i denna studie är hur metoo-kampanjen utspelats på en typiskt kvinnodominerad arbetsplats. Hur det har påverkat de professionella socialarbetarna enligt deras egna upplevelse, hur ledarskapet påverkat kampanjen samt vilken effekt existerande eller uteblivna policys haft.

  Det var sju individer som deltog i studien från olika yrkesplatser inom socialt arbete. Vi valde en kvalitativ ansats genom vilken de alla deltagande för studien intervjuades. Det övergripande perspektivet för studien är fenomenologi då vi var ute efter intervjupersonernas egna upplevda verklighet.

  Resultaten vi fick fram, utifrån de teman vi hade som var metoo, ledarskap, policys, arbetsklimat, upprätthållande av könsnormer och metoo på kvinnodominerad arbetsplats, var att ett gott ledarskap och ett gott klimat ansågs som viktigt medans policys ansågs som mindre viktigt då det mest var "fina papper". En viss rädsla för att inte få upprätthålla sin könsnorm visades och det kom fram att män blivit utsatta på vissa av arbetsplatserna.

  Diskussionsdelen undersökte svaren för de frågeställningar vi hade för studien och det vi kom fram till var att varken arbetsklimatet eller de policys som fanns på arbetsplatserna förändrats märkvärt efter metoo, det hade inte heller tagits några nya direktiv. Det hade dock uppdagats fall av sexuella trakasserier på vissa av arbetsplatserna och det fanns ett klimat där sexuella trakasserier och en viss typ av jargong var okej mot de män som arbetade på arbetsplatsen. Studiens implikationer för socialt arbete och socialpedagogik är kopplat till socialpedagogers hanterande av frågor gällande människors utveckling.

 • 35.
  Gabrielsson, Sofie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Wiström, Oskar
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Hur och när, och för vem?: en kvalitativ studie om förväntningar på HBTQ- personers komma utprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att HBTQ-personer uppfattar stress och lider av psykisk ohälsa i samband med komma ut-processen. Syftet med studien är att utforska hur HBTQ- personer uppfattar förväntningar i komma utprocessen och undersöka vilka effekter dessa förväntningar har på komma utprocessen. Studien är kvalitativ och genomförd via semistrukturerade intervjuer och studiens urval är 6 homo- och bisexuella personer i varierande åldrar från 18 år. Studiens empiri analyseras via av en kvalitativ analysmetod. Tidigare forskning och empiri från intervjuer ligger till grund för resultat och analys. Studiens resultat visar på att det bland intervjupersonerna inte finns några mönster på hur förväntningarna uppfattas i komma ut-processen. Resultatet visar att intervjupersonerna uppfattar både tilldragande och frånskjutande faktorer som försvårar och möjliggör komma utprocessen. Trygga miljöer, positiv respons och normalisering av intervjupersonernas egna sexuella läggning möjliggör komma ut processen. Rädsla, oro och utsatthet är faktorer som försvårar. Resultatet visar också att stigmatisering, heteronormer och sammanhang problematiserar komma utprocessen. Behovet för intervjupersonerna att komma ut påverkas av sammanhang, normer och attityder. Intervjupersonerna uttrycker både negativa och positiva uppfattningar om förväntningar i samband med att komma ut.

 • 36.
  Gaugere, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sranka, Karolina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att bli integrerad, delaktig och empowered: en studie om samhällsorientering utifrån tidigare deltagarnas perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2016 ökade invandringen till Sverige till rekordsiffran 163 005 personer. I Sverige finns det en tvåårig introduktionsperiod, ibland benämnd integrationsperiod. För alla nyanlända flyktingar är varje kommun skyldig att erbjuda minst 60 timmars samhällsorientering under flyktingarnas introduktionsperiod. Den här studien undersöker hur tidigare deltagarna i samhällsorientering uppfattat integrationsinsatsen Samhällsorientering för nyanlända. Det handlar mer specifikt om de nya kunskaperna som de inhämtar om det svenska samhället i kursen gör att de upplever sig vara mer integrerade och delaktiga i det nya samhället. Studien undersöker även om deltagarnas empowerment har ökat efter att de genomgått kursen. Studien har en kvalitativ ansats och studiens data är inhämtad genom semistrukturerade intervjuer med tidigare deltagare i kursen samhällsorientering. Respondenterna är vuxna kvinnor och män som har deltagit i kursen samhällsorientering för nyanlända i Västerviks kommun.

  Resultat av denna studie visar att deltagarna upplever att samhällsorientering har gett dem goda förutsättningarna för att bli integrerade och delaktiga i det svenska samhället. Samtliga respondenter upplever att efter att de tagit del av kursen har de mer kontroll över sitt liv i Sverige då de vet hur det svenska samhället fungerar, vilket innebär att deltagandet i samhällsorientering har stärkt deras empowerment.

 • 37.
  Gidlund, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kronhoff, Mette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Limbo – hjärta och hjärna i kompromiss: Änkors nyskapande av mellanmänskliga band2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En stor del av svenska kvinnor över 60 år lever i ensamhushåll. Känsla av ensamhet har en negativ påverkan på äldres psykiska och fysiska hälsa och därför är det här en grupp som behöver uppmärksammas inom socialpedagogiken. Denna studie handlar om äldre änkors relationsskapande efter makens bortgång. Syftet med studien var att undersöka och analysera hur änkor i tredje åldern skapade nya/intima relationer på äldre dar. Frågeställningarna var vilken roll gamla och nya relationer och gemenskaper hade spelat i änkornas liv efter en långvarig tvåsamhet, hur änkorna såg på en ny parrelation och vilka förväntningar de i så fall hade, samt vilka möjligheter och hinder till en ny parrelation vi kunde identifiera i deras berättelser. Tre änkor, 70+ år, ålderspensionerade och utan biståndsbedömda insatser deltog i studien. Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer; tre enskilda, samt en fokusgruppintervju där samma tre respondenter deltog. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys och intervjuerna har analyserats utifrån de teoretiska utgångspunkterna: tredje åldern, delaktighet, sociala band och livsloppsperspektiv. Ensamhet visade sig vara den största motivatorn för nya relationer, och änkorna föredrog nya vänskapsrelationer med andra solitära kvinnor framför pargemenskaper. Gemensamt för änkorna i studien var att de alla var positiva till en ny parrelation och hade önskemål och förväntningar på vad en sådan skulle innehålla. De ville leva under äktenskapsliknande former som sambo, och förväntningarna var att relationen skulle innehålla sexuell attraktion/aktivitet, kärlek, gemenskap och de vardagliga samtalen. ()()()() () () () () () () () () Det visade sig att respondenterna själva stod för både de största möjligheterna och hindren i skapandet av nya intima relationer. Respondenternas positiva inställning till att vilja leva i en ny parrelation var den största möjligheten. Även barnen (från äktenskapet med maken) samt omgivningens attityder uppgavs utgöra möjligheter eller hinder.

 • 38.
  Gregner, Therése
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Egstedt, Natalie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Som att skratta åt någons bilder...": Elevers erfarenheter av förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i mellanstadiet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research talks about the importance of working preventive and health promotion with early-age students to counter mental illness. The National Board of Health and Education refers to the fact that the school has a responsibility to prevent good health in the students. Previous research also shows that there are several different methods that professionals in the school's areas can use in their work to lay the foundation for a good health in the students. Despite all the methods developed, research shows that the number of people with mental illness continues to escalate. The purpose of this study was to examine the students' experiences and views of the methods used by the school in their preventive work against bullying, violations and exclusion. The aim was also to investigate whether the methods were in line with the school's expected outcomes in the students, following the prevention of mental health related to bullying, violations and exclusion. The idea was to see how and if the methods were developed and what the students who are on their way to high school consider the changes that have taken place. The study was conducted with six semi-structured qualitative interviews. Respondents were a professional educator and a professional curator and four students at the age of 16-17 years old. The interviews were analyzed by IPA as the analytical method. The result of the study showed that the professionals work with methods that the students did not consider to be adequate. This is because the students are not aware of why the methods are used. The students also consider that the methods are not adapted to their needs. More methods are needed that students themselves may develop, and that professionals need to be better at following up the methods that the school chooses to introduce to the students.

 • 39.
  Gusic, Elma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att mötas: Bemötandet börjar i väntrummet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to receve a deeper knowledge of what socialworkers find important in the meeting of people with abuse-/addictionproblems. The study is solely based on the thoughts and experiences of these socialworkers. The questions the study aims to answer is what distinguishes a good meeting accorindg to the socialworkers and how does the difference in power affect the relationship between the socialworker and client? The study has a qualitative approach and has been insipred by fenemenology and the empirics has been obtained through four separate interviews with socialworkers that live in different parts of the country.

  The study shows that a respectful approach tinged by empathy is important in the meeting. The socialworkers mention different methods they use durng the meeting, for example MI. The study also shows the inequal power between the client and the socialworker.  The results shows thar even though there are certain difficulties they experience such as quiet client or a client under the influence.

 • 40.
  Gustavsson, Frida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Seaton, Natalie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Den Mörka Triaden: En studie på olika chefsnivåer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Dark Triad is described as three undesirable personality traits consisting of machiavellianism, subclinical narcissism and subclinical psychopathy. The purpose of the present study was to analyze to what extent the dark traits occur at different levels of management, and furthermore how gender and age relate. The study was originally conducted by Eklund och Hultman (2015) with 101 respondents in a senior company position in Sweden (47 were women, 51 were male and three did not indicate gender). Of the respondents surveyed, 13 managers supervised at group level, 39 at middle level and 49 at management level. The age range varied between 24 and 64 years. The study consisted of a questionnaire with 80 questions, 27 of these questions were statements about Short Dark Triad (SD3) that aimed to measure machiavellianism, subclinical narcissism and subclinical psychopathy. The results showed a positive trend between machiavellianism and higher management level, and that the mean values for narcissism and psychopathy increased when moving to higher management level. Men generally showed higher traits of the Dark Triad than women which was consistent with previous research. Age also correlated negatively with machiavellanism, subclinical narcissism and subclinical psychopathy, which indicates that the Dark Triad was less frequent among older Swedish managers.

 • 41.
  Hallberg, Jonas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Department of Psychology University of Gothenburg.
  Hwang, Philip
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology. University of Gothenburg.
  Swedish adolescents’ exposure to pornographic, violent, and hateful content online.In: Article in journal (Refereed)
 • 42.
  Hallberg, Jonas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Department of Psychology University of Gothenburg.
  Skoog, Therese
  Center for Developmental Research, School of Law , Psychology, and Social Work, Örebro University , Örebro , Sweden.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Bohlin, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Adolescents’ Sexual Activity Offline and Online: A Longitudinal StudyIn: Article in journal (Refereed)
 • 43.
  Hansson, Sara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Johansson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Elevers kontakt med elevhälsan: en kvantitativ studie där elevernas syn står i fokus2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De senaste åren har det uppmärksammats att psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har ökat. Det är viktigt att barn och ungdomar med psykisk ohälsa får hjälp och stöd i ett tidigt skede, det kan annars få allvarliga konsekvenser. Skolan och elevhälsan har en viktig roll förelever och deras utveckling, de har även i uppdrag att stödja elever med psykisk ohälsa och att arbeta förebyggande. Tidigare forskning visar på att ungdomar väljer att inte vända sig till elevhälsan eller andra professionella vid psykisk ohälsa. Det har även visat sig i tidigare forskning att det finns bristfällig kunskap gällande elevernas egna syn på elevhälsan. Vi ville med denna studie öka kunskapen kring elever och deras syn på elevhälsan som arbetar på skolan, samt vad de önskar att den ska finnas till för och på vilket sätt. Huvudsyftet var att få kunskap om hur en elevhälsa är främjande för elever och för att få reda på det måste elevernas egna syn och önskemål stå i fokus. För att undersöka detta användes i studien en kvantitativ ansats med enkätundersökning som metod. Deltagarna i studien bestod av 126 elever i årskurs 9 från två olika skolor i Västra Götalands län. Studiens resultat visade på att majoriteten av eleverna i årskurs 9 var medvetna om att elevhälsan fanns. Däremot var det ett stort antal av eleverna som endast var svagt bekanta med elevhälsan då de endast visste lite om deras arbete och vilka som ingick i elevhälsan. Eleverna skulle främst vända sig till sina informella kontakter som föräldrar och vänner vid negativa känslor. Majoriteten av eleverna uppgav att de inte skulle vända sig till någon professionell vid negativa känslor. Många av eleverna uppgav att de tyckte att det var viktigt att elevhälsan fanns för att kunna prata med någon. Procentuellt tyckte de flesta av eleverna att elevhälsan skulle finnas till för att prata om jobbiga händelser i deras liv. Eleverna önskade främst ta kontakt med elevhälsan genom att gå dit. Många av eleverna hade någon gång undvikit att ta kontakt med elevhälsan fast de egentligen känt ett behov.

 • 44.
  Hedman, Lisa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att vara (i) ett yrke: En studie om formell och informell utbildning för verksamhetsutveckling2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The starting point of this study is based on a perspective of Work Integrated Learning through the social pedagogy program that has been located to the northern Kalmar county region since 2003. With the study I want to highlight which importance it provides to local organizations and their development that the education is available in the local community. The purpose of the study is to illustrate and analyze how employee's formal and informal education provides for organizational development and implementation based on a socio-cultural perspective. Another aim is to focus on the importance of social pedagogy in welfare work in the northern Kalmar county region.

  The study has a qualitative approach in which I´ve used half-structured interviews. In total, eight interviews have been conducted with business leaders and coordinators in welfare work. The selection has been made based on an ongoing study that has shown which activities have recruited most students from the social pedagogy program in the region. As a theoretical framework, a sociocultural perspective is used, focusing on the concepts,learning and communities.

  The result of the study shows that access to students is a crucial factor in meeting the skills and recruitment needs in the region. Vocational education is important for the organizations learning and organizational development, providing the possibility to build practical experience from the professional life of the students, as well as to get an analytical look at their own work. The relationship between education and the workplace can be understood from a changing labor market where the education needs updates from the field of activity and the field of activity is dependent on education based on educating.

 • 45.
  Holm, Susanne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ett steg framåt: Om betydelsen av arbetslivsinriktade projekt för människor med utomnordisk bakgrund2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 46.
  Holmstedt, Karin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Lövenås Anteskog, Matilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Jag är en fantastisk människa!: En grupp ungdomars erfarenheter av tvångsvård och dess påverkan på självbilden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish society carries out and places around 1,000 young people in locked institutions each year. The majority of these are taken care of and placed under LVU paragraph 3, they are living a destructive life at risk for their own health and development. The average age of these young people is 16 years. At the same age, a crucial part of the creation of young people's self-image is taking place. It has been important to draw attention to these young people's stories and experiences with the above problem area as a background.

  The study aims at finding out how these processes are affected by locked institutional care.

  A qualitative approach with semistructured interviews has been used to gain a deeper understanding of these young people's experiences. The theoretical assumption of the study is based on symbolic interactionism, which means that the identity and self are created in interaction with other people. The idea was to see how the relationships they had before the placement and how the relationships they created with staff and the other youths at the institution effected how young people looked at themselves. We have conducted interviews with four boys who previously lived in locked institutions to get a sense of their experiences. The empirical material has then been coded, thematized, summarized and analyzed on the basis of the above-mentioned theory and previous research on the area.

  The result shows the importance of participation during treatment and the importance of good relationships with the staff. The time spent at the institution has functioned as an isolation of their past lives but has not significantly affected the creation of self-image. It's important that young people receive proper support in that process because it can affect their future choices of life and view on themselves.

 • 47.
  Huhtinen, Marie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Thorsson, Isabella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Med individen i centrum: En studie om socialpedagoger i skolmiljö2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera och analysera socialpedagogiska handlingar såsom det kommer till uttryck hos socialpedagoger verksamma i skolans kontext, samt undersöka vilka möjligheter och begränsningar som påverkar, och koppla detta till arbetet med sociala relationer och gemenskap.

  I studien intervjuades tre examinerade socialpedagoger och en rektor som arbetar inom skolan. Även en skuggning av en socialpedagog har genomförts. Materialet har analyserats med fokus på de teoretiska begreppen socialpedagogisk handling, sociala relationer samt gemenskap, och bearbetningen av det empiriska materialet har skett med hjälp av meningskoncentrering.

  Resultatet visar att de intervjuade socialpedagogerna inte har någon arbetsbeskrivning, men att arbetet de genomför lever upp till den intervjuade rektorns förväntningar. Vidare visar studien att socialpedagogerna arbetar utifrån sina kompetenser med behoven som finns i skolan. Fokus ligger på ett "helhetstänk" kring eleven, sociala relationer och gemenskap där lösningar kan ligga utanför de traditionella ramarna. Möjligheter eller begränsningar för detta individcentrerade arbete är grundade i frågor kring organisation och samverkan.

  Studiens slutsats är att det inte går att särskilja elevens hem-, fritid- och skolmiljö. Många elever har otrygga hemförhållanden och socioekonomiska problem, och deltar inte i aktiviteter utanför skolan. Skolan är den enda arenan där barn enligt lag måste infinna sig, och det är där möten med socialpedagoger kan göra skillnad. I en skola kan socialpedagogers kompetens komplettera lärare och elevhälsoteam och möta elevers ökade behov av stöd. Studiens diskussion belyser vikten av socialpedagoger i skolans kontext, och förvånas över hur få som faktiskt är anställda i det studerade geografiska området.

 • 48.
  Ineland, Jens
  et al.
  Umeå University, Department of Education,Umeå.
  Sauer, Lennart
  Umeå University, Department of Social Work, Umeå.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sources of job satisfaction in intellectual disability services: a comparative analysis of experiences among human service professionals in schools, social services, and public health care in Sweden2018In: Journal of Intellectual & Developmental Disability, ISSN 1366-8250, E-ISSN 1469-9532, Vol. 43, no 4, p. 421-430Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background The research aim of this study was to analyse aspects of job satisfaction in daily work with people with intellectual disability (ID) in schools, social services and health care. Method With a comparative approach we collected data via a digital questionnaire with in total 333 respondents. The empirical material was analysed through a thematic content analysis. Results The result showed that perceptions of job satisfaction could be differentiated into five typological categories: (1) the target group; (2) social rewards; (3) social relations; (4) professional core mission; and (5) results and outcomes. The findings also showed apparent differences in responses, both in terms of frequency and content, which seem to be associated with the respondents' organisational affiliations. Conclusion This study suggests that differences in experiences seem to be associated with work assignments, professional identities and organisational affiliation

 • 49.
  Isaksson, Charlotta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi, Sweden.
  The neglected practice: uncertainties encountered by occupants in a new energy efficient building2017In: eceee 2017 Summer Study proceedings: Consumption, efficiency and limits, 2017, p. 1055-1062Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Technical and performance related uncertainties that come with an increased number of components and system complexity are often thoroughly examined and tested in demonstration buildings. On the contrary, and despite the energy research literature stressing the importance to understand the requirements and context of the users, the uncertainties that occupants encounter while adapting to new energy efficient buildings are seldom examined and identified in depth.This paper will highlight the usefulness of seeing the technologies for buildings from the users' point of view. From a social practice perspective and the concept of domestication the paper examines various types of uncertainties encountered by occupants when managing technologies for buildings, such as bedrock heat pump, photovoltaic panels and LED-lighting, in a new energy efficient house.The result demonstrates that it is demanding and tiresome to tackle uncertainties and learn how to handle technologies for building, as well as to contact professionals for support. It might in fact be more convenient to "leave it as it is", with the consequences that no one is managing the technologies. Instead of assuming that carrying out this practice is straightforward, it would be better to work on an approach where this is not the case. In fact, the later approach creates much better conditions for extended learning and product development than the former.

 • 50.
  Jakobsson, Michaela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Agebjörn, Matilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "... hade man börjat prata om det tidigare så kanske det hade sett annorlunda ut ... ": En studie om ungdomars uppfattning av alkoholens betydelse, en ökad årskonsumtion samt vad som påverkar ungdomar i deras alkoholkonsumtion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I undersökningar som handlar om alkoholkonsumtion bland ungdomar genomförs det regelbundet studier som mäter hur skillnader i alkoholkonsumtion ser ut över tid hos ungdomar. De flesta studier visar hur ungdomar konsumerar alkohol, inte varför de konsumerar alkohol. Vår studie undersöker vad ungdomar har för uppfattningar om varför resultatet ser ut som det gör i en kvantitativ rapport, som redogör för ungdomars alkoholvanor i Västerviks kommun.

  Studiens syfte är att undersöka alkoholkonsumtionens betydelse för ungdomar och hur ungdomar själva uppfattar att det sker en ökning av årskonsumtion av alkohol från årskurs 9 till år 2 på gymnasiet samt vilka risk- och skyddsfaktorer ungdomarna själva anser påverkar ungdomars alkoholkonsumtion. Utifrån vårt syfte formulerades tre forskningsfrågor som vi sökt svar på i studien. Svaren söktes med hjälp av en kvalitativ ansats som innebar att vi genomförde tre semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med ungdomar på en gymnasieskola i Västerviks kommun. Vid analys av resultatet valde vi att använda symbolisk interaktionism. Genom symbolisk interaktionism undersöktes hur ungdomar definierar situationer, hur de i interaktionen är aktivt handlande ungdomar som omger sig med symboler i nuet som beskriver hur hen vill vara eller inte vara.

  I resultatet framkommer det att ungdomar tycks ha en liberal syn till att konsumera alkohol. Framförallt lyfter ungdomar fram de positiva effekterna med att konsumera alkohol. Vidare ger ungdomar beskrivningar där de menar att ökningen av årskonsumtion av alkohol sker med anledning av att det finns traditioner som är befästa och som förknippas med att konsumera alkohol på gymnasieskolorna i Västerviks kommun. Även att vuxna i skolvärlden inte tycks ta ansvar till att lyfta diskussionen med ungdomar om vad alkoholkonsumtionen står för. Att vuxna inte tar ansvar för att lyfta diskussionen tycks vara en riskfaktor. Slutsatsen är att vuxna behöver ta ett större ansvar till att prata med ungdomar om alkohol och vad deras syfte med att konsumera alkohol är.

123 1 - 50 of 145
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf