Change search
Refine search result
1011121314 601 - 650 of 651
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 601.
  Theodorsson, Annika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Klamas, Maria
  Fyrbodals kommunalförbund.
  Barn och ungas våld i familjen: Forskningsscirkel2018Report (Other academic)
 • 602.
  Thomelius, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att uppleva sin religion på nytt: En kvalitativ studie om ensamkommande barns upplevelser och förhållningssätt till religion i Sverige2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ensamkommande barn har blivit ett känt begrepp i Sverige under de senaste åren, ett resultat av krig och förtryck runt om i världen. Flykten från sitt hemland, separation från sina familjer, minnen från krig och traumatiska upplevelser utgör faktorer vilket kategoriserar ensamkommande barn som en riskgrupp i samhället för utvecklandet av psykisk ohälsa. Samtidigt som prognoser tyder på att antalet ensamkommande barn som söker asyl minskar behöver man nu förhålla sig till det betydande antal ensamkommande barn som anlänt till Sverige för att stanna. Forskningsläget idag tyder på att kunskapen gällande målgruppen ytterligare behöver fördjupas och framför allt konkretiseras genom att undersöka hur dessa barn förhåller sig till och navigerar i sin nya kontext.

   Uppsatsens syfte är att undersöka hur ensamkommande barn upplever samt förhåller sig till religion i Sverige. Genom tillämpningen av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer eftersöks en djupare förståelse av vilken roll religionen spelar i deras liv och hur denna påverkar deras vardag. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet, interkulturalitet, reflexivitet samt copingteori. Det material som framkommit under intervjuerna har analyserats utifrån ovan nämnda teoretiska perspektiv och tidigare forskning med hjälp av tematisk analys.   Resultatet visar att religionen är en vital aspekt i barnens liv. Genom ett aktivt och medvetet agerande vidhåller barnen en kontinuitet i sina liv via bland annat sin religiösa tro och praxis. Religionen används även som en källa till gemenskap, tillhörighet och vägledning i en annars beskriven ny och okänd kontext där det är svårt att finna sin plats. Vidare så belyser studien att religion i Sverige uppfattas som stundom negativ i sociala sammanhang samtidigt som man upplever en acceptans och respekt kopplat till religiös mångfald. Samhällets upplevda syn på religion utgör även en faktor som barnen reflekterar över och sedan aktivt implementerar i sin religiösa praxis genom olika strategier.

 • 603.
  Thudén Johansson, Marie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Reimertz -Hagström, Susanne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Snubbla inte i skoltrappan: En studie om ogiltig skolfrånvaro2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to describe how school staff and social workers identify and prevent truancy in the Swedish compulsory school. The study explores the school workers professional experiances of the underlying causes of truancy and what measures are taken in collaboration with social authorities to prevent pupils´ absence from school. The study is based on current international and national research and takes into account policy documents, legal texts and general advice issued by the Swedish National Agency for Education and the National board of Health and Welfare. The theoretical perspective used in of the analyses are the terms inclusion and exclusion. Qualitative semi-structured lifeworld interviews with five professional categories (a school head master, a councelor, a  teacher and two social workers) working in school were performed. The interviews focused on causes of truancy and collaborative work involving both school professionals and social workers. The interviews were recorded and subsequently transcribed and analysed. The analysis was performed thematically, causes of truancy and collaborative work to prevent truancy. The interpretation of the data was based on consensus and differences in the responses. As can be seen from the discussion, the primary cause of truancy is related to the pupil´s home situation. Research shows that school can be a protective factor to prevent exclusion. In cases where truancy is related to the school situation it is principally a result of group pressure from other pupils. All respondents in the interviews stated that they have an awareness of where pupils with extensive absenteeism are in relation to the school´s work model to prevent truancy. Collaborative work is a success factor to reduce truancy.

 • 604.
  Thuresson, Mats
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "... leksakslådorna har aldrig blivit bortplockade!": Gemenskap mellan generationer – förutsättningar för ett gott åldrande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I forskning, rapporter och medier framgår att upplevd ensamhet är vanlig i gruppen äldre. Syftet med denna studie är att undersöka ensamboende pensionärers upplevelse av sin sociala situation med fokus på umgänge och relationer mellan olika generationer utifrån ett livsloppsperspektiv. Som metod har den kvalitativa halvstrukturerade intervjuformen används för att kunna fokusera på enskilda individer. Fyra stycken ensamboende pensionärer har intervjuats och resultatet av intervjuerna har framlagts i studiens empiri och slutdiskussion. Resultaten visar att de pensionärer som intervjuades i denna studie upplevde sina respektive sociala situationer som goda i och med att samtliga fann gemenskap och hade ett socialt umgänge med familjemedlemmar och övrig släkt samt med grannar och andra vänner. Gemenskap kunde också uppstå genom intressen, hobbys och ideell verksamhet. Umgänge och gemenskap med andra yngre generationer upplevdes som positivt och skedde främst inom familj eller släkt. Samtliga informanter var även positiva till generationsöverskridande verksamhet för äldre och barn även om ingen av dem sade sig vara personligt intresserade.

 • 605.
  Tobin, Oscar
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Månsson, Johannes
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Man lär sig något hela tiden": En kvalitativ studie om hur olika typer av lärande bidrar till upplevdkompetens hos behandlande personal på ett HVB-hem.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utgår från de ökade krav på relevant utbildning som idag ställs på behandlande personal på HVB-hem. Enligt Inspektionen för vård och omsorg saknar cirka hälften av alla anställda på HVB-hem adekvat utbildning. Med detta som utgångspunkt skapades intresset att ur ett sociokulturellt perspektiv studera hur olika typer av tidigare lärande upplevs av behandlande personal på ett HVB-hem ha bidragit till deras upplevda kompetens. Samt hur deras olika typer av tidigare lärande kan bidra till ett personligt och kollektivt lärande i personalgruppen.

  Fem intervjuer har genomförts med behandlande personal på ett HVB-hem. Tre av fem respondenter har relevant utbildning, en har god man samt familjehemsutbildning och den sista respondenten har ingen relevant utbildning. Respondenterna har tre till tio års erfarenhet av socialt arbete. Datainsamlingen genomfördes via fem semistrukturerade intervjuer som transkriberades och kodades för att hitta centrala teman i det som sagts av respondenterna.

  Vår analys visar på att mycket av den kompetens som respondenterna upplever sig besitta huvudsakligen kan kopplas till tidigare praktiskt lärande från arbete och kollegor men också personliga erfarenheter. Det teoretiska lärandet upplever våra respondenter till störst del vara viktigt för den kunskap de besitter kring lagar och riktlinjer relevanta för arbete inom HVB-hem. Analysen visar vidare på att upplevd kompetens inom ett område inte nödvändigtvis behöver vara tillräcklig och att det teoretiska lärandet kan anses vara viktigare i behandlingsarbetet än vad våra respondenter ger uttryck för.

  Slutsatsen av vår studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv kan olika typer av tidigare lärande inom personalgruppen på ett HVB-hem anses vara en resurs i behandlingsarbetet och för det kollektiva lärandet.

 • 606.
  Tryggvason, Nina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, Göteborg, Sverige.
  Att säga till och höra till: en internationell studie om barns delaktighet i familjen2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Opportunities to participate are seen by many as a keystone of a good life and a well functioning society. Participation by children has primarily been equated with the perception that children should have a ‘voice’, while participation in the sense of interactivity, being part of and doing things and taking on responsibility for others, has been omitted. In the thesis, it is argued that the emphasis on children having a voice is based in an individually oriented manner that may not be applicable to all children. For children living in societies that are more collectively oriented, participation may not primarily be about making decisions on their own or being able to speak for themselves. Rather participation can encompass doing things together and making decisions in a reciprocal way in which the individual is not at the centre. By broadening the concept of participation to include both decision-making processes and activities in the family, the thesis aims to explore how children from different parts of the world perceive their participation and what contextual factors might affect how children’s participation is expressed. Data are collected within the frame of the international research project Parenting Across Cultures (PAC) and consists of structured interviews with children and background data retrieved from their parents. Interviews were conducted with a sample of 1290 children (age M = 10.37, SD = 0.72; 51% girls) from thirteen cultural groups in nine countries (China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, the Philippines, Sweden, Thailand and the United States). The analysis process has included frequency analysis, factor analysis, multilevel analysis and bivariate analyses. The results indicate that the two forms of participation are not mutually exclusive. On the contrary, for most children they are positively linked: the more children participate in activities, the more they take part in decision-making and vice versa. Results also show that variations in participation are not mainly dependent on the cultural group or country to which the children belong. Instead, overall and individual socioeconomic conditions both appear to be decisive to the way participation is expressed. The more children’s rights are realized and the safer children feel where they live, the more children perceive they participate in both decision-making and activities. At an individual level, however, the results indicate that if children live in hard socioeconomic circumstances in their families, there is a risk they will participate mainly in activities and lack influence in decision-making. It is suggested that there are four possible participation positions for children in the family, with the different forms of participation being more or less prominent. Social workers are therefore recommended not to convey a one-sided discourse on participation based on a particular childhood ideology that emphasizes either the children’s individual rights or their mutual obligations. When children of different backgrounds and traditions meet social work, keeping both aspects of participation in the air at the same time can be a more passable way to fulfil children’s rights in their families. The result also has implications for structural social work. One of the main findings is that children’s feelings of safety where they live are clearly positively linked to participation in both decision-making and activities. Social work aimed at creating safe neighbourhoods can therefore be a key factor for children’s participation, not only for increased involvement in the area in which they live but also for giving children greater opportunities to have a say and engage in activities in their families.

 • 607.
  Tryggvason, Nina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Children's participation in the family from a cross-culture perspective2017In: Seventh European conference for social work research: Challenges in social work research  - conflicts, barriers and possibilities in relation to social work. Book of abstracts, Aalborg: ESWRA , 2017, p. 208-209, article id 423Conference paper (Refereed)
 • 608.
  Tryggvason, Nina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Samuelson, Gösta
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Unga föräldrar: identitet, möjligheter och utmaningar2012 (ed. 1. uppl.)Book (Other academic)
 • 609.
  Turborn, Margareta
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Zetterman, Jessica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialt arbete inom utbildningens diskurs: En kvalitativ studie av skolkuratorers syn på normkritiskt arbete2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The school’s primary task is education, but it also have a legal obligation to work against discrimination, violations and harassment, a task that is usually imposed on the school counselor. Based on the area of interest regarding how the social work gets space and authority when it is placed within another profession’s domain, the purpose of the study is to investigate how school counselors perceive the school’s norm-critical work and how they work to counteract the negative effects of gender-norms. The study’s empirical material has been developed through qualitative method in forms of semi-structured interviews with three school counselors. The data was analyzed by ”sentence-concentration” and was interpreted through contributions from Bronfenbrenner’s human development theory and Foucalt’s discourse theory. The result shows that the norm-critical work is considered to imbue everyday life and mainly exists through the establishment of a “equal treatment plan”. The school counselor bears a great responsibility in running a norm-critical work but lacks authority in the professional role as a result of the secondary position. The result also shows that the knowledge of gender norms and how the individual is affected by these is insufficient in school which constitutes an obstruction for the norm-critical work.

 • 610.
  Tyllman Svensson, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Wik Rybell, Fanny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialpedagogers attityder till att söka socialsekreterartjänster: Vilken betydelse har media?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är personalomsättningen inom socialtjänsten väldigt hög och det är svårt att rekrytera socialsekreterare. Samtidigt sker det en ständig rapportering om socialsekreterare i media. Syftet med den här studien var att undersöka hur socialpedagoger uppfattar medierapporteringen av socialsekreterare och sedan beskriva och analysera vilken betydelse medieporträtteringen har på deras attityder till att söka socialsekreterartjänster. Till studien valdes en kvalitativ metod där det genomfördes sex intervjuer med andraårs-studerande socialpedagoger för att samla empiri. Resultatet analyserades utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. I studien kom det fram att socialpedagogerna uppfattade medierapporteringen av socialsekreterare som genomgripande negativ. Det identifierades även tre olika attityder som socialpedagogerna hade gentemot medias betydelse till att söka socialsekreterartjänster. Dessa tre attityder var att yrket endast sågs som ett steg i karriären, att media triggar en till att söka tjänsten och att media inte alls hade någon betydelse för ens yrkesval.

 • 611.
  Türkdogan, Sevim
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hur turkiska kvinnor konstruerar kön genom arbetsfördelningen i hemmet: en kritisk diskursanalys2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 612.
  Usic, Milko
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sundblad, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Identitet Skapas I Möten Med Andra": Segregation och identitetsskapande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att uppmärksamma och jämföra hur identitet formas utifrån elevernas kulturella och etniska bakgrund. Studien kommer att behandla 4 olika grundskolor i Trollhättans kommun, där vi vill utforska hur segregationen tar spår på ungdomars identitet. Två av skolorna har en stark majoritet på elever med invandrarbakgrund, de andra två har en stark majoritet på "svenska" elever. För att få svar på vår frågeställning " Hur påverkar segregation, kultur och etnicitet elevernas identitetskonstruktion?" intervjuar vi fyra kuratorer från fyra olika skolan för att få deras blick på hur identitet skapas av omgivningen och hur det påverkar både individen och gruppen.

  Det som studien visar är att segregationen påverkar identitetsskapandet i den valda staden och att ungdomar som växer upp i socialt utsatta områden har en större chans att bygga upp en identitet som grundar sig på maskulina, bråkiga och problematiska beteendemönster. På grund av omgivningens påverkan på identitetskonstruktionen har ungdomarna som växer upp i områden med hög kriminalitet, drogbruk och andra sociala problem hög risk att självafalla offer för dem problemen. Detta visar sig vara sant i de 4 skolor som studien behandlar, då ungdomar på de skolorna i socialtutsatta områden formar en annorlunda identitet jämfört med sina jämnåringar i andra delar av staden.

 • 613. Vahlne Westerhäll,, Lotta
  Arbets(o)förmåga.: Ur ett mångdisciplinärt perspektiv2008Collection (editor) (Other academic)
 • 614.
  Valjevac, Adisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bladh, Stefan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "HBTQ-ungdom, den hårda skolan"2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 615.
  Vikström, Isabelle
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Okej det låter jättebra, jag ska gå mer": En kvalitativ studie om skolfrånvarande ungdomars upplevelser av sin skolgång och strategier för att hantera den.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning om skolfrånvaro har till stor del behandlat fenomenet ur medicinskt och psykologiskt perspektiv, men studier ur såväl socialt, rättsligt som pedagogisk perspektiv förekommer också. Syftet med den här studien var att undersöka ungdomars erfarenheter av skolfrånvaro och de aktiva handlingar som bidrar till att skolfrånvaro uppkommer och vidmakthålls. Studien är kvalitativ med socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Grounded theory användes för produktion och analys av data. Sju semi-strukturerade intervjuer genomfördes med ungdomar/unga vuxna med tidigare erfarenheter av skolfrånvaro. Data analyserades utifrån socialkonstruktivistisk teori samt relationell pedagogik. Resultatet visade att deltagarna i studien hade långvariga upplevelser av skolmisslyckanden och vantrivsel i skolan. De upplevde sig osynliggjorda av vuxna i skolan och flera hade också en besvärlig hemsituation. Ungdomarna beskrev sig ha haft små möjligheter att kunna påverka sin situation. Vidare visade resultatet att ungdomarna använde olika slags strategier för att kunna hantera sin situation, exempelvis sätt att undvika en negativ skolsituation, hantera föräldrars försök att få iväg dem till skolan eller få makt över sig själv och andra. De ungdomar som återfått en fungerande skolgång betonade vikten av stöd från vuxna som såg och bekräftade dem, och fungerande relationer med jämnåriga.

 • 616.
  Vildhammar, Cecilia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Björkman, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Det är den där likes-knappen som bestämmer om man är snygg eller inte": en kvalitativ studie om högstadietjejers identitetsskapande på sociala medier2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to highlight the high school girls' own thoughts and experiences of how they present themselves on various social media and how their identity is influenced by the constantly connection to social media. A qualitative approach has been used in which focus group interviews with six high school girls has been conducted. The theories that has been used in the study is based on Anthony Giddens' perspectives on identity and late modernity, Thomas Ziehe's thoughts on youth and society, Erving Goffman's dramaturgical approach and Judith Butler's and Frih and Söderberg's gender perspective. Theory has been supplemented with current research related the selected field.

  The result shows that the use of social media has a big impact on and importance to the girls' identity construction. They spend many hours each day on various social media to keep in touch with friends, see what other users are doing and share their own content in the form of photos, videos and status updates. With the publication of photographs mainly pursued by the girls to get as many likes as possible. The growing use of social media has meant that hate online has grown larger since anonymity is allowed on certain sites.

  The result shows that there is a difference between how boys and girls use the internet and social media, since boys in a greater extent than girls are playing games and search for information while girls more often use it to maintain social relationships. According to the result the publication of airbrushed images are somewhat accepted but that the images should be consistent with the appearance offline

 • 617.
  Villarroel, Jeanette
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Stridh, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Vi kämpar för något, vi är förortssoldater: En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av polisens agerande tiden före samt under upploppet i Kronogården2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We are fighting for something; we are soldiers of the suburb. It's a reoccurring phenomenon that the young people in the suburbs around Sweden and around the world starts riots and for different reasons it creates a reaction where they go to attack against the police. The purpose of this essay is to uplift and take a part of the voice of the youth from Kronogården, and furthermore get a deeper understanding of the experience that the young people got from law enforcement both during and after the riots on the 31/8 – 2/9 2016. As a demarcation we have chosen to focus on the youth living in Kronogården that have participated or were present during the riots. This study was conducted in Hermeneuticphenomenological research approach with qualitative interviews. The ground of the study is emphasizing the interviews from 6 young persons from the ages 16-24. The essay is analyzed with help from previous researched and relevant theoretic notions. The notions we use in this essay are power, social cohesion and stigma, so that we can get a deeper understanding and accurate interpretations of the young people's experiences. In the result it appears that the youth feel harassed and unfairly treated by the police in comparison to other young people living in other neighborhood's and that their action against the police is actually a reaction to the treatment from law enforcement. Their way of expressing a discontent and frustration and a way to get heard. It also appears to be several different perceptions about the police and their conduct, depending if it's the community police or an outside law enforcement. Furthermore it also show that the community Kronogården has an enormous impact both emotional and physical on the people, they have sense of belonging and a very strong cohesion between the residents and they feel that media is a huge contribution to the negative interpretation of both the young people that live there and of the community as a whole.

 • 618.
  Vinthagen, Stellan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  En ny sorts dilemma-aktion2010In: Ship to Gaza: bakgrunden, resan, framtiden / [ed] Löfgren, Michael, Stockholm: Leopard , 2010, p. 183-194Chapter in book (Other academic)
 • 619.
  Vinthagen, Stellan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Power as subordination and resistance as disobedience: Nonviolent movements and the management of power2009In: The modern prince and the modern sage / [ed] Giri, Ananta Kumar, New Delhi: Sage , 2009, p. 161-183Chapter in book (Other academic)
 • 620.
  Vinthagen, Stellan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ten theses on why we need a social science panel on climate change2013In: ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, ISSN 1492-9732, E-ISSN 1492-9732, Vol. 12, no 1, p. 155-176Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses climate change from a critical social science perspective. Firstly, it is argued that climate change is not, in a fundamental sense, possible to understand from a natural science perspective, but demands an analysis of political power relations and our existing global political economy, capitalism. Therefore, climate change involves questions of global justice. Secondly, it is argued that the contemporary world economy, not only forcefully restructures climate, but also our societies, creating turbulent social strains, and therefore also an emerging global political reaction, one that is potentially giving hope for a solution, transnational justice and climate movements. However, thirdly, it is argued that these movements are not enough since they are still too ineffective to really challenge the basic injustices of global capitalism or its climate change effects. Social change is urgent, while solutions, strategies and mobilizations still seem too weak. Therefore, fourthly and lastly, we need a new kind of climate change panel, one that combines the theoretical-analytical skills of critical social scientists and the practical knowledge and organizational skills of movement intellectuals. A "Social Science Panel on Climate Change" is suggested in order to develop effective and realistic options and strategies.

 • 621.
  Vinthagen, Stellan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Lilja, Mona
  Motstånd2009Collection (editor) (Other academic)
 • 622.
  von Brömssen, Kerstin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Some ethnic Swedish students’ discourses on religion: secularism par excellence2016In: Journal of Religious Education, ISSN 1442-018X, E-ISSN 2199-4625, Vol. 64, no 2, p. 113-125Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Having been almost abandoned during the latter part of the 1900s, religion and youth is currently a growing field of research in Europe. Since people thought that secularisation would eradicate religion as a phenomenon, there was obviously no major reason to investigate young people’s attitudes towards religion. Since that time, the understanding of the world and its complex relationship with religion has changed, and this now attracts much discussion. In Europe, this not only concerns religion and youth among different migrant groups, but also research on religion and youth of those born and raised in Europe itself and integrated into the historic majority. The aim of this paper is to revisit and reanalyse the results of two qualitative research projects based on interviews with young students in schools who identify themselves as Swedish. I analyze their discursive constructions on their own religion and the religions of ‘others’. The data point towards a strong secularist discourse, where the Swedish students identify themselves as having a modern and rational worldview. On the other hand, they regard religion and religious people as old-fashioned and irrational. The focus in this article concerns articulations constructing this overarching secularist discourse, which I discuss in light of the contemporary debate on secularisation and secularism. However, most of the young students in the research appreciated the subject of Religious Education in Sweden as a means towards understanding the world. This was especially so in discussions on Religious Education with upper secondary school students, whereas younger students found religion to be more boring and traditional; thus the subject having difficulties in relating to the younger students’ experiences.

 • 623.
  von Brömssen, Kerstin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Young students memory and reflections on the 22/7 terror attacks in Norway2016In: Nordic Youth Research Symposium: Youth Moves – Voices – Spaces – Subjectivities, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016, p. 137-137Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Young students memory and reflections on the 22/7 terror attacks in Norway Right before the critical events in Oslo and on Utøya in Norway 22/7, 2011, Anders Behring Breivik electronically distributed a compendium comprising his far-right militant ideology encompassing Islamophobia, support for far-right Zionism and opposition to multiculturalism and feminism. The text can be found on the Internet, as well as thousands of others texts profiling the same right-wing ideology. Hence some researchers talk about the dark Internet . This paper discusses findings based on focus-groups interviews with young people (age 18-23) in Sweden, Norway and Finland. Focus of the interviews are on the remembrance of the terror attacks, but also with a special focus on the young peoples knowledge and possible reactions when confronting messages like those AndersB Breivik expressed. Where do young people meet such messages and how do they react when meeting them? Moreover, do the young people remember teaching and discussions in school concerning the terror attacks in Norway, Islamophobia and right-wing contemporary ideologies? This research will have implications for understanding young peoples reflections on the use of the Internet and on education in a broad sense concerning right wing ideologies.

 • 624.
  Vujcic, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Transnationella relationer ur HVB-personalens perspektiv: Hur dessa inverkar på integrationsarbetet med ensamkommande barn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om och hur de transnationella relationerna inverkar på integrationsarbetet med ensamkommande barn utifrån HVB-personalens erfarenheter. Studien behandlade tre huvudfrågor: Hur påverkas personalens integrationsarbete med de ensamkommande barnen på HVB-boenden av barnens transnationella kontakt med närstående? Vilka aspekter av barnens liv påverkas av den transnationella kontakten? Hur arbetar personalen kring integration relaterad till skolan och fritid? För att undersöka dessa frågor baserades studien på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer, med personal från olika HVB-hem, detta för att få mer djupgående svar från intervjupersonerna. Huvudteman som framkom under intervjuerna var de transnationella relationerna, psykiskt påverkan, ekonomiska förpliktelser, integrationsarbete och hinder i arbete. Empirin analyserades med redan existerande forskning om transnationella perspektivet, ensamkommande barn och integrationsarbete. Forskning som behandlar dessa olika teman tillsammans utifrån HVB-personalens perspektiv har jag däremot inte hittat. De viktigaste resultaten av studien visar att de flesta ungdomar har en kontinuerlig kontakt med sina närstående i hemländerna och att kontakten påverkar många aspekter av barnens liv. Kontakten upprätthålls oftast via de sociala medierna eller boendets telefon. Utifrån personalens beskrivningar uppfattas att de transnationella relationerna inverkar på ungdomarnas välmående vilket i sin tur påverkar personalens integrationsarbete på boendena, samtidigt som det inverkar på skolgången och inlärningsförmågan.

 • 625.
  Wallberg, Carolina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Svanström, Ketty
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Mötesplats för kvinnor: Integration och social delaktighet i Kvinnohuset2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how immigrant women perceive their social integration and participation in Swedish society and how their participation in club activities have affected this. We have made a qualitative study using semi-structured interviews. We chose to interview six immigrant women from different backgrounds and different lengths of stay in Sweden all participating in the same compound. To participate in this compound you have to be a woman over 18 years and the purpose with this compound is to strengthen both the women themselves and their societal participation. In order to get answers to our questions, we have used three different concepts; Social inclusion, integration and ethnicity as well as a gender perspective. We have also made use of previous research and facts to get a broader understanding of immigrant women. Our empirical basis we have taken through individual interviews, talks with President of the Association, and study visits on several occasions to get business insight.

  The study concludes that there are various factors that affect the integration and social inclusion of migrant women, which is; language, residential area, gender and age. The study also shows that union participation is positive when it comes to strengthening social inclusion and integration.

 • 626.
  Wallentin, Jenny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Den strävsamma resan på längtans väg: En narrativ studie om unga vuxna som uppbär aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD, is the principle of accessibility in the physical, communicative and informative environment of society for people with disabilities. As a person with disabilities you should have the same opportunity to participate in all the different arenas of society. One of these arenas marks the labor market, where the Swedish political intention is a labor market open to all, regardless of their ability to function. One step in promoting entry into the labor market for young adults with disabilities is the Swedish Social Insurance Benefit Disability benefits due to reduced work capability. Evidence shows that young adults with disability benefits are an exposed social group with lower disposable income than the rest of the population, the risk of ill health and exclusion from the labor market, thus endangering life-long poverty.        The aim of the study is to illustrate and bring about the young adults' own voices about their experiences of living with disability benefits as main source of income. The method used is a narrative method with social constructionist ideals. Central concepts according to the purpose of the study are participation, agency and social recognition.  The results show that young adults experience different levels of participation in society, depending on the availability of social arenas such as economic conditions, employment and communicative and informative accessibility. The limited disposable economy leads to difficulties in living on equal terms and participate as equals in society.

 • 627.
  Wallentin, Jenny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Vi kan också!: en diskursanalys över nutida ”pappaböcker” Böcker skrivna av män om deras upplevelser av och inför att bli pappa2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en diskursanalys över så kallade ”pappa-böcker”, böcker skrivna av män om att bli och vara pappa. Syftet är att studera vilket budskap dessa böcker förmedlar och hur männen framställer sitt faderskap. Syftet är även att studera hur budskapet förhåller sig till den sociala kontexten texterna befinner sig inom. Den sociala kontexten är skapad utifrån en litteraturstudie av tidigare forskning.

  Studiens teoretiska infallsvinklar har varit det socialkonstruktionistiska perspektivet i allmänhet och maskulinitetsteorier i synnerhet. Utifrån den kritiska diskursanalysen som metod har jag studerat fyra stycken böcker, innehållande tillsammans 16 stycken texter, skrivna av män.

  Ur dessa texter har jag kunnat utläsa att männens budskap om ett bra faderskap framställs som att vara närvarande, engagerade och delaktiga i sina barns liv genom en vardagsnärvaro. Det vill säga att dela på föräldraledighet, ta över hushållssysslor och skapa en egen relation till barnet utan moderns närvaro. Detta skapar diskursen om faderskapet med barnet i fokus, där diskursens nyckelord är här och nu, närvaro, engagemang och ansvar. Studien visar även att männen uppvisar en ny form av maskulinitet, en barn- och heminriktad maskulinitet, vilken innebär att männen i sitt faderskap även tar hand om hushållssysslorna och framställer sig positiva till förändrande könsroller. Detta skiljer sig från den barnorienterande maskuliniteten som ”plockar russinen ur kakan ” ur faderskapet och snarare befäster de traditionella könsrollerna.

 • 628.
  Warg, Kristina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Olsen, Stephen
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Stegberg, Tomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  @Itudes: A study concerning the connection between attitudes and ICT usage.2000In: Proceedings of the 23rd Information Systems Research Seminar in Scandinavia, IRIS 23 Doing IT together / [ed] Svensson Lars, Snis Ulrika, Sørensen Carsten, Fägerlind Hannah, Lindroth Tomas, Magnusson Maria and Östlund Christian, 2000, p. 1137-1148Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  What are the factors that could influence an individual’s attitudes towards computers and

  Internet? Our study tries to give some possible answers to this question. The aim of this

  study was to see if there were any connections between the individual’s degree of usage

  of computers/Internet and attitudes towards the same. Furthermore we wanted to examine

  if there were any differences between men and women’s attitudes towards computers and

  the Internet as well as if there were any differences in their degree of usage. We also

  wanted to examine if there were any differences between individual’s from different

  socio-economic backgrounds regarding their attitudes. The study included 270 members

  of a non-governmental organisation. The results showed a connection between an

  individual’s attitudes toward computers/Internet and degree of usage. We also found a

  connection between socio-economic background and his or her attitudes toward

  computers. We did not however find any differences between men and women’s attitudes

  and degree of usage of computers and the Internet.

   

 • 629.
  Werner, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Människans suveränitet över andra arter: En studie om två miljöorganisationers resonemang angående förlusten av biologisk mångfald2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to exam how two environmental organizations reason about the loss of biodiversity. The research questions are; what is the view in these organizations regarding biodiversity? What are the underlying environmental discourses behind their reasoning, and how do they reason about the risks associated with the loss of biodiversity? As a first part of this thesis a thorough review of existing literature and online resources about the actions of environmental organizations was conducted. Two organizations were interviewed, World Wildlife Fund (WWF) and Naturskyddsforeningen. The questions for the study were analyzed in light of Dryzek´s (1997) reasoning about environmental discourses and using the concept of risk by Beck (1998). The results show that the environmental discourses reveal how organizations relate to the environment. WWF and Naturskyddsföreningen are working to change people's attitudes towards nature. The most dominant view in society is, however, that technology will solve environmental problems. Environmental organizations want's a structural change in the society, in regards to exploitation of natural resources rather than technical solutions, as they believe the problem is caused by people in general believe that they are superiority to nature. Furthermore, the results show how the organizations reason about the loss of biodiversity and the human role in this. The organizations want to prevent man's superiority of and sovereignty over nature by showing nature's intrinsic value, but they also want to highlight nature's benefits for human's to get more people engaged in environmental issues.

 • 630.
  Wiedel, Daniel Olof
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ung arena: Samverkan och lärande i en arbetsmarknadsåtgärd för unga2019Report (Other academic)
 • 631.
  Williams, Matthew
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Marginaliserade aktörers inverkan på reglering och styrning av Internet : World Summit on the Information Society:s bidrag till nätets diskurs2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since the Net's humble beginning, Internet regulation and governance has been characterized by a West-centric and techno-meritocratic discourse which, in many ways, has led to the exclusion of major parts of the world from active participation in building the Information Society. In the prevailing order the United States has a privileged position through its indirect control over the Internet‘s strategic resources, i.e. IP-addresses and "root" in the Domain Name System, via a contractual arrangement between the "Department of Commerce" and the organization "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" (ICANN). There was furthermore a latent conflict between the United States and Internet community, on the one hand, and the United Nations and its member states, on the other hand, in so far as that the institutional order rested on principles of U.S. civil law instead of international treaties, one of the foundations of the geopolitical system. Hence two conferences in Geneva 2003 and Tunis 2005, as two phases of the "World Summit on the Information Society" (WSIS), were organised by the U.N. to raise topics concerning an internationally legitimate regime for Internet governance and the unequal distribution of information- and communications technology (ICT) between rich industrialized nations and poor developing ones. The aim of this study is to investigate whether WSIS managed in its objective of providing marginalized players, primarily the U.N. system and developing nations, structural influence in Internet governance and adding dimensions of digital solidarity and internationalization to a discourse that historically has been dominated by the West, in particular the U.S. Through the prism of Michel Foucault's concepts of power, the final documents from the WSIS process are scrutinized for discursive shifts that could be indicative of actual changes in power structures to the advantage of marginalized players. Discursive shifts, as those detected in the documents, are primarily related to the notion of the "digital divide" and raising awareness for the need of development and foreign aid policies within the context of the "Discourse of the Net" (ICT for development). On the other hand, it would seem that the procedures of exclusion in the formation of discourse have eliminated important aspects of Internet regulation and governance. Subsequently, it can be inferred that powerful players have worked behind the scenes to maintain the current structures of Internet governance. In those passages, where the subject is explicitly mentioned, there are clear references to maintaining the existing status quo. The WSIS process failed consequently in its ambition to increase the influence of marginalized players in this regard.

 • 632.
  Winkler, Annica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hur flickors och kvinnors liv påverkas av att leva med ADHD: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  ADHD is a modern diagnosis and was first used in the 1980's. At first, ADHD was associated with active boys and the belief that as adults they should grew out of it. Today we know otherwise. People will not grow out of ADHD and girls can get the diagnoses as well. However, the existing diagnostic tools are adapted for boys. This makes the diagnosis of girls difficult to do because girls ADHD symptoms differ from the symptom of boys with ADHD. Due to this, wrong diagnosis of girls with ADHD is often done and as a result, Girls are not feeling well. It can even be so that they don't get a diagnosis at all.

  Aim:

  The purpose of the study is to highlight girls' and women's experiences of living with ADHD. Method: A literature review based on eight articles was performed. Both qualitative and quantitative articles have been analyzed. Five themes were selected and presented in the results. Results: The importance of getting a diagnosis was significant to better handle problems that may occur in life. An ADHD diagnosis affected there self-image in a negative way. How other people approach and respond to an ADHD girl was crucial for how they saw themselves. ADHD led to a feeling of exclusion and also contributed to problems with relationships and difficulties to function in school and at work. Conclusion: Knowledge and information about the diagnosis was essential for how people with ADHD manage to cope with their life situation. Resources are a shortage in society today and there is a need to educate people in several areas. This is needed to create an understanding for the individuals and by doing so, decrease the risk of stigma. The understanding and knowledge will also create better conditions for girls and women with ADHD and contributes to their ability to better handle their problems as well as the feeling of having a good life.

 • 633.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Inkludering och delaktighet: Samhällsorientering för en utvidgad målgrupp2014In: Erfarenhet av integration: röster från Integrationsfondsprojekt / [ed] Helene Elvstrand & Magnus Jansson, Norrköping: Linköpings universitet , 2014Chapter in book (Other academic)
 • 634.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Inkludering och lärande: Erfarenheter ochbetraktelser utifrån uppbyggnaden och utvecklingen av ett socialpedagogiskt arbetssätt på Agnesbergs folkhögskola i Göteborg2014Book (Other academic)
 • 635.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Learning integration-work through transnational digitalized courses2017In: INTED2017 Proceedings, 2017, p. 8018-8018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In both political discussions and integration assessments questions are often raised about social services role in inclusion for people of foreign descent. Such questions are highly relevant in a contemporary society that is characterized by growing social and cultural differentiation. The overall aim of this presentation is to contribute to our understanding of how knowledge about integration work is developed by students who takes part in a webbased, transnational course where they use digital learning platforms for communication, coordination and organisation of learning activities. Analytically, such a focus is pursued employing a socio-cultural perspective on learning where practical actions and the design of the course have been scrutinized. The motive for introducing a webbased transnational course in the area of integration was that there were an increasing amount of refugees migrating to Europe. Integration became a part of everyday work for a lot of professions, teachers, nurses and more. However, working with integration was not something that their professional education supported but they all expressed a need for more knowledge. But integration workers are assumed to have specific knowledge that is necessary to realize their work tasks. In the work with creating an integration-course one conclusion was that all welfare work is generic, which means we cannot only look at the content of the work, instead one must put it into more multifaceted perspective that includes several professionals knowledge domains, service-organization assignment, legislations and cultures related. Simultaneously, another university had the same ideas, which resulted in a transnational webbased course with students from different professional fields. All students, as well as the teachers, where interviewed in the beginning and in the end of the course about their expectations about the content and the form. The results demonstrate that using learning platforms to make sense in transnational education settings presupposes extensive knowledge of the indexicality of categories and concepts, something that could be assumed if the participants' had a shared professional history. Instead, as the students have different backgrounds the teachers have to account for the local hermeneutics needed, and for the knowledge embedded in information and categories. It is in the process of reliving, creating and exposing the meaning of information, that students and teachers actually bring information in education to life. In further development of transnational webbased courses it is important to not see this development as solely technical or organizational questions. To develop courses that increase the possibilities for students in different faculties with different routines etc. to make sense of information may be a much more demanding task than it seems to be. Such boundary-crossing teaching are nevertheless of great importance for the development of integration work as well as pedagogical competence in higher education.

 • 636.
  Winman, Thomas
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  The cultural brokering power of social pedagogy in education for Roma students2019In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 9, no 1, p. 5-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Throughout history, people have concerned themselves with how people can live and work together in an inclusive society that encourages cooperative and productive bonds. This question is highly relevant in contemporary society that is characterized by growing migration and social differentiation. One, maybe obvious, solution is to provide people the opportunity to participate in education, creating conditions for a more inclusive society. In that context, questions are often raised about the relation between education and integration of immigrants. Social pedagogy aims to combine educational and social interventions. This study takes place at a school for adult Roma students and the aim is to identify and explain social pedagogical strategies with respect to inclusion processes. The results show how theoretical foundations of social pedagogy works as a €˜facilitator€™ and guide the teachers’ actions. By taking cultural belonging into account, shed light on issues relating to learning processes as well as mobilization and inclusion.

 • 637.
  Wood, Niklas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ett levande bevis på att detta fungerar: En kvalitativ studie om psykisk ohälsa och återhämtning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa har blivit alltmer uppmärksammat i media. Media skildrar ofta psykisk ohälsai samband med negativa händelser. De positiva delarna såsom återhämtning från psykisk ohälsa blir inte lika uppmärksammat i media. Denna studie handlar om vilka faktorer individer med psykisk ohälsa, som befinner sig i en specifik verksamhet, upplever påverkar deras återhämtning. Metoden som användes var kvalitativ och materialet hämtades in via halvstrukturerade intervjuer. Åtta personer intervjuades för denna studie. Personerna som intervjuades kom från en och samma organisation som arbetar med individer som har psykisk ohälsa. Intervjuerna spelades in, transkriberades, analyserades och tematiserades i tre teman: gemenskap, struktur och vardag. Dessa utgör den empiriska delen. I den teoretiska delen analyseras materialet utifrån salutogenes, KASAM och delaktighet. Resultaten visar på att salutogenes, KASAM och upplevelsen av delaktighet har en positiv inverkan då det kan underlätta återhämtningen hos individer med psykisk ohälsa.

 • 638.
  Zainal, Mohammad
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Etnicitet ur sportjournalistikens perspektiv: En kritisk diskursanalys av skildringen av idrottsmän i svensk media.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore how sports journalism can include and/or exclude athletics from a national community. This study put emphasis on finding patterns from articles by Swedish sport media on non-ethnic Swedish athletics. The theories central to this study are ethnicity and nationalism, as these concepts contain reflections on why certain groups of people are excluded and/or included. Norman Faircloghs critical discourse analytical model has been selected for the study method that analyzes texts in three levels: the text level, discursive practice and social practice. Four non-ethnic Swedish athletes have been chosen to explore how they were portrayed in the media. Data were collected from Swedish newspapers, sport websites and blogs that portrayed the selected athletes. Discourses of media, nationalism and ethnicity emerged through a critical analysis of the data collection. The results of the study show that the selected athletes are included in to the Swedish national community through their achievements in their respective sport.

 • 639.
  Zannakis, Mathias
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Department of Technology Management and Economics, Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Molander, Sverker
  Department of Technology Management and Economics, Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Johansson, Lars-Olof
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Perceived resource scarcity and environmental behaviors – how do they relate?2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Sustainability challenges largely have to do with valuing past, present and future resources. History is full of examples of humans and societies that threat, react to changes in, and preserve resources they depend on. However, there is surprisingly little research on attitudal or behavioral reactions to decreasing or increasing resource levels in the fieldof environmental studies. This study aims to investigate the impact of individual experience-based subjective evaluations of different types of resources on environmental attitudes and behavior. The study is explorative since the relation between subjective resources and environmental attitudes and behavior to our knowledge has never been investigated. There are good reasons to expect both negative and positive correlations between perceived scarcity of resources and environmental behavior (partly depending on what resource we have in mind). The theoretical model is based on an understanding of environmental behavior as a collective action problem based in a social dilemma. The link between perceived scarcity of resources and environmental attitudes and behavior is investigated in a survey to the Swedish public (N = 978), which also controls for people's social value orientation (SVO), subjective well-being, and generalized trust and trust in environmental institutions, as well as income, age and gender.

 • 640.
  Zetterman, Anette
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Lundebacke, Madelene
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gemenskapens betydelse för personer som är på väg ur ett långvarigt drogmissbruk: En kvalitativ studie kring deltagarnas egna perspektiv på gemenskap2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to gain a deeper understanding of the individual's own experiences on the way out of the abuse. The study was conducted with a hermeneutic / phenomenological approach in which qualitative interviews were conducted with five people including 2 women and 3 men. The selection criteria were that they'd had a long been abuse, and taken out of it for at least two years. Age ranged between 30 and 70 years, although their current living situation was diverse. It was difficult to find research involving individuals' experiences of the Community in relation to the road of drug abuse, hence it is still a relatively unexplored area which made it all the more interesting to study. In this study is the individual's experiences in focus to get a deeper knowledge and understanding of the phenomenon. The result showed the way out of drug abuse may look and be perceived and how the community has been, and is, an important part of this process. The motivation to get out of drug abuse differed for the respondents. Several expressed the fellowship of other former addicts was important to them as a motivation in your own process. To maintain contact with the families and especially their children have also served as support and motivation. The results also showed that their life today works well even if they are still in the process to remain drug-free. Most interview participants are now living drug free and are motivated to continue their journey in life with experiences of abuse that led to and that many of them want to help others who are in the same process.

 • 641.
  Ärleskog, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Brukarinflytande - en fråga om att bruka makt: En kvalitativ studie om brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie avser att öka förståelsen för hur boendepersonal ser på och arbetar medbrukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar. För att kunna göra detta formulerades tre forskningsfrågor, vilka avser att undersöka boendepersonals syn på syftet med brukarinflytande, deras upplevelse av hur de kan främja respektive hindra förutsättningar för brukarinflytande samt vilken påverkan brukarinflytande kan ha på deras arbete. För att kunna besvara studiens frågeställningar har fem kvalitativa intervjuer genomförts med personal på boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Studien har vidare analyserats utifrån följande teoretiska utgångspunkter; det relationella maktperspektivet, Franzéns makttriangel, den professionella makten och brukarrollen, handlingsutrymme samt paternalism och empowerment. Resultatet visar att brukarinflytande har en föränderlig karaktär och varierar i utformning och styrka beroende på kontext och brukarens personliga förutsättningar. Det framkommer flera argument för brukarinflytande. Vissa syftar till att öka brukarnas empowerment och främja deras återhämtning, dessa kan i hög grad kopplas till olika kategorier av brukare. Andra syften gynnar verksamheten och boendepersonal. Resultatet visar vidare att inte heller arbetet med brukarinflytande är helt okomplicerat. I detta arbete återfinns flera hindrande faktorer och aktörer på olika nivåer. Hindren påverkar vidare hur boendepersonal kan använda sin professionella makt och sitt handlingsutrymme i arbetet med brukarinflytande. Det finns också argument för att boendepersonal ibland begränsar eller hindrar brukarinflytande, exempelvis att det sker med hänsyn till brukarens bästa. Resultatet visar att det finns personal med paternalistiska förhållnings- och arbetssätt, vilka utgör hinder för brukarinflytande. Genom kommunikation kan boendepersonal dock skapa förutsättningar för brukarinflytande i personalgruppen, på så sätt kan den stigmatiserande diskursen om personer med psykiska funktionsnedsättningar ifrågasättas. Vidare visar resultatet att boendepersonal även kan främja brukarinflytande genom att öka brukarnas empowerment samt genom att inta ett empowermentinriktat förhållningssätt. Detta balanserar makten i relationen och möjliggör en mer jämlik relation, vilket uppfattas främjande. Boendepersonal kan också främja förutsättningarna för brukarinflytande genom att välja hur de ska hantera sitt handlingsutrymme, exempelvis genom att avsätta tid för brukarinflytande. Resultatet visar vidare att boendepersonals upplevelse av hur brukarinflytande påverkar deras arbete beror på inflytandets utformning. Det är dock tydligt att brukarinflytande ställer ökade krav på boendepersonal och deras arbete, vilka många gånger upplevs svåra att tillmötesgå på grund av tidigare nämnda hinder. Brukarinflytande kan också ha en positiv påverkan för boendepersonals arbete, dels då det kan underlätta arbetet och fylla en vägledande funktion och dels då det fyller en bekräftande och utvecklande funktion. Min slutsats är vidare att brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar varken är självklart eller enkelt. Men genom att öka förståelsen för det studerade området kan studien förhoppningsvis stimulera till reflektion och diskussion hos anställda inom socialt arbete, vilket kan främja förutsättningarna för brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar

 • 642.
  Ärleskog, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Strukturella villkor: En åldersfråga: En kritisk åldersstudie om barns strukturella villkor utifrån kommunala hemsidors information om behandling vid spelproblem2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study aims to, through a critical age perspective, describe and illustrate the structural conditions of the age category of children based on the information about treatment for gambling problems provided by municipal websites. The study has a quantitative character and in order to answer the study's questions, a content analysis of municipal websites (N = 119) was conducted. 52,1% of those websites contained information on treatment for gambling problems (n = 62). The result showed a statistically significant difference in the distribution regarding information by municipal websites on treatment for gambling problems ( χ² = 9,478a , df = 2, p = ,009) and treatment methods ( χ² = 13,400a , df =2, p = ,001) between the structural age categories. Throughout, age as an organizing principle was updated, and the age category of children was directed to information about treatment for gambling problems through municipal websites to a considerably lower extent than other age categories. This brought to light an age hierarchy and from a children perspective it is possible to state that children's structural conditions were unequal. When this was consistent, it is reasonable to assume that there is systematic inequality, which raises social stratification.

 • 643.
  Åberg, Linnea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Möjligheternas horisont: om socialpedagogik, förändring och framtid2018In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 48-65Chapter in book (Other academic)
 • 644.
  Åberg, Linnea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  The problem-presentation in integration work: Construction of information needs for newly arrived immigrants2016In: 44th NERA Congress is ‘Social Justice, Equality and Solidarity in Education?, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Today people migrate and leave societies that cannot secure human life and safety, where one's worth as a human is being violated. People are fleeing not only from, but also to places. When arriving to a new society it needs to be described, to make it possible to meet it and act in it. In dialogue and interaction with groups, society therefor must find and describe models for inclusion. In Sweden, as residence permits are obtained, so called ‘integration workers’ are engaged in Civic Orientation, to support the process by means of which individuals are to become knowledgeable enough to exert their agency as citizens (knowing your rights and obligations).

  The overall object is to create linkages between the state and the ‘newly arrived immigrants’. Civic orientation is a course for 60 h, regulated by Swedish law and EU has given directions that every member state is supposed to have some form of civic education, but every country is responsible for organizing and develop their own content. Often, in Sweden, the integration workers themselves have immigrated to Sweden and the course is given in the mother tongue of the immigrants.

  This study is a workplace study with interest in professional knowledge to create stable and flexible knowledge in the work, understood as how the workers construct relevance for their doings in interaction. In this study the specific interest is to understand the construction of newcomers' information needs, the problem being worked with. The need of information is understood as not given or static, but as a (re)produced in regular social practices (Edwards, 2005), and both integrationworkers and newcomers mutually orient to a set of ideas when constructing needs. The analytical interest is also to outline how some views is made more significant or more authoritative with respect to the matter at hand (Heritage and Raymond, 2005).

  In reasoning about needs, the access to countries, as epistemic domains is often used to make claims about what kind of information that is needed. In other words, the country that the immigrants comes from is often arranged to be the source of knowledge. The data material was generated through video recordings and interviews over a period of 1.5 years, from backstage (workmeetings) and frontstage work (with ‘newly arrived immigrants’). I identify two patterns that are analytically distinctive when looking at how the problem- presentation in civic orientation is negotiated. Either is it the knowledge about the Swedish society that is the matter at hand, or is it to educate those who have not yet come to a certain ´understanding´. This are two very different worktasks, but they seems to be connected in the practice.

 • 645.
  Åberg, Linnea
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mäkitalo, Åsa
  University of Gothenburg, Department of Education, Communication aznd Learning, PO Box 300, S-40530 Gothenburg, Sweden.
  Integration work as a situated communicative practice: Assuming, establishing and modifying cultural differences2017In: Learning, Culture and Social Interaction, ISSN 2210-6561, E-ISSN 2210-657X, Vol. 15, no Supplement C, p. 56-68Article in journal (Refereed)
 • 646.
  Åberg, Linnea
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Winman, Thomas
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  The arguing processes of developing standards: to win hearts and minds of the users2016In: Nordic ISCAR 7th conference: A Nordic Perspective on the Cultural and the Activity Approach in Theory and Practice, 2016Conference paper (Other academic)
 • 647.
  Åhlstam, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att rädda sitt liv istället för att ta livet av sig: en studie kring ungdomar och självskadebeteende2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna studie har jag för avsikt att föra fram självskadebeteende från en annan vinkel. Syftet med studien var att diskutera faktorerna bakom ett självskadebeteende. Min studie är riktad mot personer som vill eller redan hjälper ungdomar med självskadebeteende, professionella, familj eller vänner. I studien diskuterar jag vad samhället idag klassar som självskadebeteende, hur mycket av beteendet som är ångestrelaterat, faktorer bakom beteendet samt hur mycket av beteendet som är kopplat till känslan av förlorad kontroll.

  Jag har intervjuat nio personer som arbetar med ungomar varje dag. Jag använde mig utav kvalitativ forskningsmetod. Resultaten av denna studie visar på att den största delen av ett självskadebeende är ett tecken på känslan av förlorad kontroll, ungdomen tar tillbaka kontrollen genom att självskada. Beteendet är ett tecken på ångest, vilket reduceras genom att självskada. Självskadebeteendet kan även orsakas av ohälsosamma relationer med vänner, familj eller andra relationer. Och resultaten visar på att samhället inte riktigt förstår beteendet och har en negativ bild av det, samhället har fortfarande uppfattningen av att självskadebeteende utgörs av en grupp vita små flickor som skär sig i handlederna.

 • 648.
  Åhnby, Ulla
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Henning, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Delaktighet och gemenskap skapar engagemang: framtidsverkstad i Trollhättan2013In: Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv / [ed] Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla & Svensson, Lars A., Göteborg: Daidalos, 2013, p. 141-162Chapter in book (Other academic)
 • 649.
  Åkebrand, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Erdéus, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Under ytan: En socialpedagogisk studie om behandlingspersonals upplevelse av att arbeta med flickor som har ett självskadebeteende2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to increase the understanding of how the treatment staffexperience and handles the work with girls who self-injure . In order to answer thesequestions we interviewed six people working at two different institutions where theyworked with girls who self-injure.

  In this study, in summary, we see that it evokes many strong emotions in those who workwith these girls. We saw treatment staff expressing the need for support in their work tokeep work enjoyable but also to create an understanding of the girl's behavior.Treatment staff uses clear protocol dealing with a girl who is injured. The protocol arepartly for the other girls who live in the same housing so that there will not be a contagioneffect and partly for the individual girl who does not get the attention which otherwisewould reinforce the behavior.We also see that the treatment staff needs support in their work to maintain a goodtreatment for girls.

  Our conclusion is that the staff group is the most important asset the treatment staff feelthat they have at work. Education is one of the important ways through which thetreatment staff maintain their enthusiasm to their work. Belonging to a cohesive workgroup provides staff with a feeling of security at their job place. Within a work group thereare also opportunities to reflect on difficult events. This allows the possibility to processwhat they experienced. Treatment personnel can despite an established approach feelambivalence in their work.

 • 650.
  Åkebrand, Robert
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Men jag då?": En studie om vuxnas erfarenheter av att växa upp tillsammans med syskon som har en funktionsnedsättning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1011121314 601 - 650 of 651
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf