Endre søk
Begrens søket
1234567 51 - 100 of 579
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Bektic, Mirsad
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Hadzidedic, Amra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Mobboffers lidande: En studie om mobbning och samhällsmisslyckande2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om mobbningen kan påverka hälsa och

  livskvalitet hos de drabbade. I studien ingick sju personer som utsattes för

  kränkande behandlingar under sin skolgång. Studien gick ut på att fånga

  informanternas upplevelse kring mobbningen och därför valdes en kvalitativ

  inriktning med dataanalys baserad på grounded theory. Informanterna fick fritt

  berätta om sin upplevelse kring mobbning, i form av en semistrukturerad intervju

  som innehöll följande moment: hemsituation, skolsituation och livet under och

  efter mobbningen. Analysarbete resulterade i kärnkategorin

  ”Samhällsmisslyckande”. Kärnkategorin består av fem överordnade kategorier:

  ”Bristande föräldraomsorg”, ”Skolpersonals ambivalens”, ”Socialt kaos”,

  ”Psykiskt lidande” och ”Försämrad livskvalitet”. Studien visade att personer som

  utsatts för mobbning oftast kommer från otrygga hemmiljöer och har komplexa

  svårigheter under sin uppväxt där mobbningen är bara en del av dem. Dagens

  samhälle har inget verktyg mot mobbningen för barn med speciella behov och de

  åtgärder som vidtas i den riktningen slutar som ett institutionellt misslyckande.

 • 52.
  Bengtsson, Catarina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  ”…man ser världen på ett helt annat sätt nu helt enkelt”: om gymnasieungdomars erfarenheter av drama och dans2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med detta arbete har varit att söka kunskap om och synliggöra gymnasieungdomars upplevelser och erfarenheter av deltagande i ett kulturprojekt där de estetiska kommunikationsformerna drama och dans använts. Sammanlagt deltog 18 ungdomar från olika gymnasieskolor och introduktionsprogram i kulturprojektet, som genomfördes i en mellanstor sydsvensk stad.

  Arbetet har genomförts i form av en empirisk undersökning och har förhållit sig till två olika forskningsfält; dels forskning om kultur och estetik i skolan och dels barn- och ungdomsvetenskaplig forskning. Det har tagit sin utgångspunkt i en fenomenologisk livsvärldsansats och metodologi och begrepp som livsvärld, intersubjektivitet, kropp, horisont och mening har varit centrala. Också begrepp som används inom forskningsfältet kultur och estetik i skolan relateras till i arbetet.

  I linje med arbetets livsvärldsansats har kvalitativa metoder använts för att genomföra undersökningen. Deltagande observation i kulturprojektet har kombinerats med samtal med ungdomar som velat berätta om sina upplevelser och erfarenheter av kulturprojektet. Datamaterialet utgörs av fältanteckningar från deltagande observationer och transkriberade samtal som genomförts med sex av de ungdomar som fullgjort sitt deltagande i projektet.

  Resultatet av undersökningen visar bland annat att kulturprojektet bidragit till nya och förändrade perspektiv i ungdomarnas livsvärld men också bidragit till ökat självförtroende och studiemotivation. Ungdomarnas upplevelser och erfarenheter av de estetiska kommunikationsformerna kan också förstås i termer av ett estetiskt lärande. Detta estetiska lärande kan relateras till lärande såväl genom drama och dans som i dessa båda estetiska kommunikationsformer.

 • 53.
  Berg, Emmy
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Arbetsnarkomani, stress och engagemang: En kvantitativ studie av samband mellan arbetsnarkomani, stress och engagemang på jobbet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att personer med hög grad av arbetsnarkomani har en högre grad av själv-upplevd stress än personer med hög grad av arbetsengagemang (Schaufeli, Shimazu & Taris, 2009). Syftet med denna studie var således att se om stress kan prediceras utifrån arbetsnarkomani och arbetsengagemang men också om liknande resultat från tidigare studier kunde uppnås gällande samband mellan stress och arbetsnarkomani samt samband mellan stress och arbetsengagemang. Frågeställningarna som formulerades var följande: Kan stress prediceras utifrån arbetsnarkomani och arbetsengagemang? Hur korrelerar stress med arbetsnarkomani? Hur korrelerar stress med arbetsengagemang? Deltagarna i denna studie var 102 personer varav 59 kvinnor och 43 män. Åldersintervallen låg på 19 till 64 år med ett medelvärde (M) på 39år. Tre väletablerade enkäter användes för att mäta arbetsnarkomani (DUWAS-10), arbetsengagemang (UWES) samt stress (PSS-10). Resultatet visade att stress kan prediceras utifrån arbetsnarkomani och arbetsengagemang, den procentuella överlappningen för gemensam varians visade 16,9%. Resultatet visade också att stress har ett positivt samband med arbetsnarkomani samt att stress har ett samband i negativ riktning med arbetsengagemang, vilket till stor del går i linje med tidigare forskning.

 • 54.
  Berg, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Nordevik, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Uppfattningar och nöjdhet kring en HR-funktions uppgifter2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med teorin om verklighetsforskning som ramverk utfördes en undersökning på uppdrag av HR-funktionen på Parker Hannifin AB i Sverige. Då det i tidigare forskning visat sig finnas oklarheter kring rollfördelningen mellan chefer och HR-personal samt att chefers förväntningar på HR-funktionen influerar dess roll, genomfördes denna undersökning kring uppfattningar och nöjdhet gällande en HR-funktions uppgifter. Studien syftade till att belysa eventuella skillnader i kundnöjdhet bland chefer utifrån vilken enhet de tillhör, vilken chefsposition de har, hur länge de arbetat som chef inom organisationen samt hur ofta de är i kontakt med HR. Det undersöktes även ifall åsikter kring förbättringsområden har förändrats sedan senast utförd undersökning. Studien genomfördes via en dokumentanalys och ett egentillverkat frågeformulär som skickades ut till samtliga chefer inom Parker i Sverige. Resultatet tyder på att flera förbättringsområden kvarstår, att befintliga dokument är inkonsekventa i förhållande till varandra samt att det fanns flera signifikanta skillnader mellan chefernas uppfattningar. Förslagsvis bör HR-avdelningarna samt de olika dokumenten bli mer samstämmiga för att rollfördelningen skall bli tydligare. 

 • 55.
  Berggren, Malin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Lundgren, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Man kan ju inte vara ensam:: En kvalitativ studie om våld i nära relation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Våld i nära relation förekommer i alla samhällsklasser. Syftet med studien var att få fördjupad kunskap kring olika samhällsinstansers arbete i närområdet kring våldsutövare och våldsutsatta i våld i nära relation, samt hur de arbetar med att minska våldet. Intervjuer genomfördes med åtta olika samhällsaktörer för att få reda mer och undersöka våld i nära relation. Genom att använda normkritiska glasögon vill studien undersöka om resultatet stöder antagandet att ett samhällsnormbrytande beteende härstammar från normer. Intervjuerna var semistrukturerade med en intervjuguide med öppna frågor. Det empiriska materialet analyserades med tematisk analys. Resultatet visar på att våldet i nära relation är fysiskt våld som ofta är kombinerat med andra olika former av som sexuellt och psykiskt våld. Våldet i våld i nära relation leder förutom fysiska skador och psykiska besvär, till långsiktiga konsekvenser för de enskilda individerna, samhället och familjen. Våld i nära relation anses som ett stort samhällsproblem både internationellt och i Sverige ochär en kränkning mot de mänskliga rättigheterna. Det svenska samhällets ansvar är arbeta förebyggande mot våld i nära relation och samtidigt stödja de medborgare som är och varit utsatta för våld i nära relation. Resultatet visat att Trollhättans stad samarbetar med flera olika samhällsinstanser för att motverka mäns våld i nära relation och de ligger i framkant i Sverige när det gäller att förebygga och samtidigt minska konsekvenserna som uppstår i våld i nära relation och samtidigt sänka samhällskostnaderna

 • 56.
  Berghé, Lisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Johansson, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  “Vi behöver varandra”: En kvalitativ studie om psykologiska kontrakt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att beskriva arbetstagarnas förväntningar på deras anställningsförhållande samt att öka förståelsen för hur förväntningarna påverkade deras arbetsbeteende. Som teoretisk ram användes framförallt begreppet om det psykologiska kontraktet som bygger på arbetstagarens och arbetsgivarens uppfattningar om ömsesidiga åtaganden i ett anställningsförhållande. Beroende på hur arbetssituationen utvecklas kan det ha positiva och negativa effekter på det psykologiska kontraktet (Rousseau, 1995; Coyle-Sharpio, 2002; Kahlke & Schmidt, 2002; Turney & Feldman, 2000). Det psykologiska kontraktet börjar formas i rekryteringsprocessen, ibland ännu tidigare (Robinson & Rousseau, 1994; Kahlke & Schmidt, 2002). I denna studie undersöktes arbetstagarnas förväntningar på Göteborgs Stad som arbetsgivare och hur relationen till arbetsgivaren utvecklades under det första anställningsåret. Genom att intervjua sex tjänstemän utifrån en semistrukturerad intervjuguide samlades data in som analyserades med en kvalitativ tematisk analys.

  Resultatet av studien visade att tjänstemännen var övervägande relationsorienterade i sin anställning. Fyra relationer identifierades som uppfattades ha effekt på det psykologiska kontraktet; relationen till organisationsstrukturen, chefen, kollegorna och uppdraget. Utifrån dessa relationer fanns det hämmande och drivande krafter som påverkade arbetstagarens uppfattning om anställningsförhållandet. Emotionella reaktioner från icke uppfyllda förväntningar kunde i linje med Schalk och Freeses teori (1993) därför komma att skada det psykologiska kontraktet (Schalk & Freese, 1993; refererad i Anderson & Schalk, 1998). Samtidigt kunde meningsfulla relationer och möten skapa starka band till arbetsgivaren, lindra skadorna på det psykologiska kontraktet och skapa stimulerande arbetssituationer. Resultaten handlar om betydelsen av att kommunicera förväntningar på arbetsförhållandet för att undvika att förlora motivation.

 • 57.
  Berglöv, Jonna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Två arbetslag inom förskolan och deras syn på trivsel och arbetstillfredsställelse: En kvalitativ studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns lite forskning kring förskollärares upplevelse av trivsel och arbetstillfredsställelse och därför syftade den här studien till att undersöka det hos förskollärare från två nybildade arbetslag. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med en tematisk analysmetod genom halvstrukturerade intervjuer och öppna observationer. Resultatet visade att aspekter som påverkade positivt var känsla av upprymdhet i att gå till arbetet, glädje i att vara med barnen och trygghet i arbetslagen. Aspekter som påverkade negativt var stress, tidsbrist och frustration över saker de inte kunde kontrollera. Deras arbetsmiljö skulle förbättras om de negativa aspekterna reducerades och om de fick göra de förändringar de önskade. Exempel på förändringar var att de ville ha mer tid till planering, mindre barngrupper och större budget.

 • 58.
  Berglöv, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En kvalitativ studie om vad anställda anser är ett givande medarbetarsamtal2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersökte medarbetares subjektiva erfarenhet och åsikt kring vad ett givande medarbetarsamtal innebär, innehåller och resulterar i. En kvalitativ forskningsmetod användes genom semistrukturerade intervjuer med ett urval på fem medarbetare som arbetade på ett och samma företag. Data analyserades genom en tematisk analysmetod. Studiens resultat visade att informanterna ansåg att ett givande medarbetarsamtal är ett samtal där arbetsresultatet hos medarbetaren är i fokus, där medarbetaren själv är i fokus samt att medarbetarsamtalet ger positiva utfall. Dessa utfall vara en känsla av tillfredställelse, inspiration och motivation till att prestera väl samt att få en tydlig målbild om vad som krävs för att nå dit. En relationsskapande del av medarbetarsamtalet lyftes även som ett positivt önskat utfall.

 • 59.
  Bergqvist Nordholm, Viktoria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Jarl, Marie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Ungdomars kunskap och förhållningssätt kring premenstruellt syndrom2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den föreliggande studien var att undersöka vilka ungdomars kunskaper och förhållningssätt var kring premenstruellt syndrom utifrån kategori kön och bostadsort. En enkätundersökning gjordes, som 209 icke helt slumpmässigt utvalda gymnasieelever, mellan 16-20 år från tre olika orter svarade på. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan kvinnor och män när det gäller ungdomarnas allmänna kunskaper och kunskaper om fysiska symtom kring PMS. Det innebär att kvinnorna hade allmänna högre kunskaper om PMS än männen. Detsamma gällde kunskaper om fysiska symtom. Undersökningen visade även att det fanns en skillnad i kunskaper om fysiska symtom mellan stor stad och mellanstor stad. Deltagarna i stor stad hade högre kunskaper om fysiska symtom än deltagarna i mellanstor stad. Resultaten ligger i linje med tidigare forskning som påvisar att män har en lägre kunskapsnivå än kvinnor om premenstruellt syndrom samt att män uppfattar de fysiska symtomen annorlunda än kvinnor.

 • 60.
  Berner, Elina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Falberg, Felicia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Allmän begåvning: är intelligens, rationalitet, kreativitet och öppenhet dimensioner av en gemensam faktor?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intelligens, rationalitet, öppenhet och kreativitet har ett gemensamt attribut; Alla utgör omdebatterade mått inom tidigare arbets- och organisationspsykologisk forskning. Grundat i detta fanns behov av att undersöka samband mellan dessa variabler, då tidigare forskning påvisat motstridiga resultat. Det var även intressant att undersöka om variablerna tillsammans kunde utgöra delar av en gemensam latent begåvningsfaktor. Med detta som utgångspunkt genomfördes en kvantitativ studie. Datainsamling genomfördes i form av en online-enkät (N = 116, M = 36.61 år, Min: 18 år, Max: 72 år, 57% kvinnor) och analyserades genom korrelationsanalys samt faktoranalys. Följande instrument tillämpades vid mätning; ICAR (Condon & Revelle, 2014) för intelligens, Stanovichs (2014) rationalitetstest, The alternate uses task (Guliford, 1967) och Test of creativity (Harris, 1960) för kreativitet samt Big Five IPIP (Goldberg et al., 2006) för personlighetsdraget öppenhet. Delvis fanns konformitet i resultat mellan föreliggande studie och tidigare empiri. Vidare hade två-faktorlösningen delvis likheter med en två-faktorlösning i tidigare forskning. De mest centrala resultat som framkom var att intelligens/rationalitet och kreativitet/öppenhet visade faktorladdning på två latenta faktorer, samt att det fanns en signifikant stark korrelation mellan rationalitet och intelligens.

 • 61.
  Biel, Anders
  et al.
  Göteborg University.
  Grankvist, Gunne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  The effect of environmental information on professional purchasers' preference for food products2010Inngår i: British Food Journal, ISSN 0007-070X, E-ISSN 1758-4108, Vol. 112, nr 3, s. 251-260Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to examine how variation in product information about environmental consequences could make professional food purchasers inclined to choose more environmentally friendly alternatives. Design/methodology/approach: In an internet-based experiment, the paper systematically varies environmental and price information about food products and measures the effects on product choice. In addition, the paper varies the condition of choice. Findings: More complex and detailed environmental information, compared with simpler and less detailed information, was paired with a stronger preference for environmentally benign products. This effect was accentuated when the task was to minimize costs compared with that to promote the environment. Negative information, which is bad for the environment, had a stronger effect than positive information. Originality/value: The research shows that detailed information emphasising potentially destructive environmental consequences may promote the choice of environmentally sustainable products among professional purchasers. © Emerald Group Publishing Limited.

 • 62.
  Bilger, Emelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Kostet, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Upplevda svårigheter att kombinera arbetsliv och privatliv: En kvantitativ studie om konflikter mellan arbetsliv och privatliv, arbetstillfredsställelse samt antal barn2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens individer innehar olika roller i arbetslivet och privatlivet som konkurrerar om en individs tid och energi, vilket kan skapa svårigheter att uppnå balans mellan dessa båda områden. Denna studie undersöker förhållandet mellan konflikter mellan arbetsliv och privatliv samt arbetstillfredsställelse. Individens olika roller och de åtaganden dessa innefattar kan ge upphov till konflikter mellan arbetslivet och privatlivet. Detta gör det intressant att även undersöka en särskilt värdefull aspekt av privatlivet, nämligen antal barn och dess samband med konflikterna. Studiens deltagare bestod av 87 medarbetare varav 52 kvinnor och 35 män i åldrarna 26-58 år (M = 48) och de instrument som användes för att mäta konflikterna var Work-Family and Family-Work Scales och för att mäta aspekter av arbetstillfredsställelse användes delar av Copenhagen Psychosocial Questionnaire version II. Studien fann ett negativt samband mellan upplevd konflikt arbetsliv med privatliv och tillfredsställelse med arbetet (r = -.31, p < .01), vilket är i linje med resultat av tidigare forskning. Mellan antal barn och upplevd konflikt privatliv med arbetsliv fanns ett positivt samband (r = .39, p < .001). Resultaten indikerar att upplevd svårighet att kombinera arbetsliv med privatliv tyder på en lägre grad av tillfredsställelse med arbetet, samtidigt som fler barn kan tyda på en högre upplevd svårighet att kombinera privatlivets åtaganden med arbetslivet. Upplevda konflikter mellan arbetsliv och privatliv predicerar tillfredsställelse med arbetet till 10%.

 • 63.
  Björkman, Josefin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Renlund, Louise
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Går det att lita på resultaten i personlighetstester?: En skönmålningsstudie av det arbetspsykologiska testet JobMatch Talent2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I samband med det ökade intresset för personlighetstester har det uppstått frågeställningar kring tillförlitligheten av dessa tester. I synnerhet har dessa frågor gällt huruvida testtagare kan manipulera testen till sin fördel genom att svara oärligt, dvs. skönmålande. Skönmålning har visat sig vara ett vanligt förekommande problem, framförallt i urvalsprocesser. Många personlighetstester har helt eller delvis saknat skydd mot eventuell skönmålning. För att bidra med kunskap kring personlighetstesters tillförlitlighet undersöktes i denna studie om JobMatch Talent går att skönmåla, utöver detta undersöktes testets förmåga att upptäcka den eventuella skönmålningen. Det har inte genomförts några tidigare studier av JobMatch Talent-testet som har adresserat frågan gällande skönmålning. Därmed var studien viktig för att dels öka förståelsen för fenomenet skönmålning och dels för att undersöka dess effekt på JobMatch Talent-testet. Totalt genomförde 21 deltagare JobMatch Talent-testet vid två separata tillfällen med olika instruktioner. Vid första tillfället fick de instruktionen att svara ärligt och vid det andra tillfället instruerades de att skönmåla sig själva. Den insamlade datan analyserades utifrån beroende t-test där medelvärdena för varje huvudskala jämfördes. Resultatet visade en förhöjning av flertalet huvudskalor vid det skönmålade testtillfället vilket indikerade att testet gick att skönmåla, men testet visade sig också ha förmågan att upptäcka skönmålningen. Resultaten för Cohen's d visade små effektstorlekar. Resultatet i denna studie gällande möjligheten att skönmåla i personlighetstester går i linje med resultat från tidigare skönmålningsstudier.

 • 64.
  Björkman, Therese
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Dark triad och empati:: Individer med mörka personlighetsdrag har förmåga att empatisera men låg benägenhet att göra så2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Empati är grundläggande för social interaktion och relationer. Vi människor förväntas förstå och förhålla oss till andras känslor. Personlighetsdragen subklinisk psykopati, machiavellism och subklinisk narcissism, även kallat Dark Triad (DT) karaktäriseras av drag som fientlighet. Individer med hög nivå av DT beskrivs ofta som individer med låg empati. Tidigare forskning har dock visat varierande resultat för relationen mellan DT och empati, vilket till stor del förklaras beroende på mätinstrument. Föreliggande studie avsåg därför undersöka om individer med dessa mörka personlighetsdrag som utgör DT saknar förmåga eller disposition, eller både och att empatisera. Genom en webbaserad enkätundersökning samlades data för 278 deltagare in. Enkäten bestod av följande skalor: SD3 för att mäta DT, åtta uppgifter ur ICAR16 för intelligens, Utfallsfrågor för att mäta empatisk vardagsverklighet, IRI för empati och MET för empati. Resultaten från analyserna visar att DT har en negativ relation med dispositionsempati och en svag positiv relation med förmåga. Resultaten visar tydligt att olika mätinstrument fångar olika aspekter av empati. Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att individer med hög nivå DT har normal förmåga att empatisera men låg benägenhet att göra det. 

 • 65.
  Blom, Ida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sköld, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Utmaningen att kombinera arbete med privatliv: med fokus på könsskillnad2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle ställer allt högre krav på flexibilitet vilket leder till ett mer gränslöst arbete. Idag tillåter digitaliseringen att medarbetare har möjlighet att även ta med arbetet hem. Detta medför en ökad risk för konflikt mellan arbete och privatliv.

  Syftet med denna studie var att undersöka om upplevd konflikt grundar sig i om det är arbetslivet eller privatlivet som påverkar det andra negativt och om det finns några könsskillnader gällande upplevelsen av konflikt. Studien syftar även att undersöka om det finns ett samband mellan Work Interference with Family (WIF), Family Interference with Work (FIW), workaholism och livstillfredsställelse samt vilken av FIW, workaholism, livstillfredsställelse och kön som predicerar WIF starkast.

  Studien genomfördes med kvantitativ metod med hjälp av en elektronisk enkät inom en statlig organisation i 9 kommuner i Sverige. Deltagarna var verksamma inom den organisation studien avser i de specifika kommunerna (256 potentiella deltagare, varav 56% var kvinnor och 44% var män). Totalt deltog 162 personer, varav 67% var kvinnor, 32% var män och 1% identifierade sig som annat). Data analyserades med hjälp av Wilcoxon signed rank test, t-test och multipel regressionsanalys.

  Resultatet visade att WIF var starkare än FIW. Det fanns inga signifikanta könsskillnader i WIF och FIW, vilket indikerar att i dagens samhälle är det mer lika mellan könen vad gäller konflikt mellan arbete och privatliv. FIW var positivt korrelerande med WIF och workaholism men negativt korrelerande med livstillfredställelse. WIF var positivt korrelerande med workaholism och negativt korrelerande med livstillfredställelse. Korrelationen mellan workaholism och livstillfredställelse var negativ. Det variabel som predicerar WIF starkast var workaholism.

 • 66.
  Bodin, Andreas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Edgren, David
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  "Tänk chef, tänk man": Kvinnliga och manligachefers upplevda förutsättningar kring chefskapet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Färre kvinnor än män återfinns i ledande positioner och de kvinnor som innehar sådana har i regel lägre lön. Syftet med studien är undersöka om respondenterna upplever att det finns olika förutsättningar för kvinnor och män att nå ledande positioner, i utövandet av sitt chefskap samt att försöka förstå hur de ser på frågor kring ledarskap i relation till manligt och kvinnligt? Finns det olika upplevda förutsättningar för kvinnor och män i rollen som chef? Hur ser dessa i sådana fall ut och vad beror de på? Tillskrivs kvinnliga och manliga chefer olika egenskaper? För att försöka få svar på dessa genomfördes en kvalitativ studie där vi intervjuade tre kvinnliga och tre manliga chefer inom en offentlig förvaltning. De huvudteman som framkom var "Chefskapet", "Chefsegenskaper", "Privatliv" samt "Mentorer och förebilder". Resultatet visade att respondenterna hade blivit chefer utav olika anledningar och att det fanns en stor skillnad i utbildningsnivå mellan könen. Respondenterna uppfattade att det fanns skillnader i utövandet av ledarskap mellan män och kvinnor. De kvinnliga och de manliga cheferna beskrev manligt och kvinnligt ledarskap utifrån "mjuka" och "hårda" egenskaper. Detta ligger i linje med redan etablerade fördomar eller kategorier som återfanns i teorin. Framförallt de kvinnliga cheferna upplevde kombinationen mellan chefskap och privatliv som svårbalanserade. Avsaknande av förebilder och mentorer upplevdes som ett problem från flera av respondenterna och som en möjlig åtgärd påtalades kvotering. Ämnet upplevdes som väldigt komplext och en slutsats var att det fanns vissa skillnader i upplevda förutsättningar för män och kvinnor i chefskapet.

 • 67.
  Bodin, Katarina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  DuBar, Helena
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Delaktighet och arbetstillfredsställelse: En jämförelse mellan olika anställningsformer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar på ett samband mellan delaktighet och arbetstillfredsställelse, men att resultaten behöver omprövas för tidsbegränsade anställningsformer. Därför var syftet med denna studie att undersöka sambandet mellan upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse samt om det finns skillnader i upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse mellan individer i olika anställningsformer. Följande frågeställningar formulerades: (1) Hur ser sambandet mellan upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse ut för arbetstagare med olika anställningsformer? (2) Finns det skillnader i upplevd delaktighet mellan individer i olika anställningsformer? (3) Finns det skillnader i upplevd arbetstillfredsställelse mellan individer i olika anställningsformer? För att mäta delaktighet användes delar av Copenhagen Psychosocial Questionnaire och för att mäta arbetstillfredsställelse användes en kortversion av Minnesota Satisfaction Questionnaire. Studien utfördes genom enkätundersökningar, dels via ett bemanningsföretag, dels via Facebook/LinkedIn (n = 93; varav 45 (48.4%) män och 48 (51.6%) kvinnor i åldrarna 18-61 (MD = 27; IQR = 10). Data analyserades med hjälp av Spearmans rho, Kruskal-Wallis ANOVA-test och Mann-Whitney U-test. Resultaten visade: (1) ett mycket starkt samband mellan delaktighet och arbetstillfredsställelse (r = .715, p < .001), (2) signifikanta skillnader mellan individer i olika anställningsformer i några av skalorna för delaktighet, och (3) inga signifikanta skillnader mellan individer i olika anställningsformer för arbetstillfredsställelse. Oväntat var att inga skillnader fanns i upplevd arbetstillfredsställelse och att tillsvidareanställda genom bemanningsföretag samt individer med tidsbegränsade anställningar generellt rapporterade högre resultat än tillsvidareanställda gällande delaktighet. Resultaten tyder på att ämnet behöver undersökas vidare för att kontrollera om det är anställningsformen eller andra bakomliggande faktorer som är avgörande för upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse.

 • 68.
  Bohlin, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  "Häng med på fest vid Sipperödssjön om en kvart"2012Inngår i: Barnbladet : SHSTF:s rikssektion för sjuksköterskor i öppen och sluten barnavård och barnsjukvård, ISSN 0349-1994, Vol. 37, nr 5, s. 6-9Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 69.
  Bohlin, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Music and risk in an existential and gendered world2011Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Adolescents in Western society often expose themselves to high levels of sound at gyms, rock concerts, discotheques etc. These behaviours are as threatening to young people’s health as more traditional risk behaviours. Testing boundaries and risk taking are fundamental aspects of young people’s lives and the processes of developing their identities. There is, however, a need to balance reasonable risk taking and risks that can damage health. The aim of Study I was to analyze the relationship between self-exposure to noise, risk behaviours and risk judgements among 310 Swedish adolescents aged 15-20 (167 men/143 women). The adolescents’ behaviour in different traditional risk situations correlated with behaviour in noisy environments, and judgements about traditional risks correlated with judgement regarding noise exposure. Another finding was that young women judge risk situations as generally more dangerous than young men, although they behave in the same way as the men. We suggest that this difference is a social and culture based phenomenon which underlines the importance of adopting a gender perspective in the analysis of risk factors. Adolescents reporting permanent tinnitus judged loud music as more risky than adolescents with no symptoms and they did not listen to loud music as often as those with occasional tinnitus. The aims of study II were to illuminate  the complexity of risk behaviour, the meaning and purpose of adolescent risk-taking in both a traditional sense (e.g. smoking and drug use) and in noisy environments (e.g. discotheques and rock concerts), in relation to norms and gender roles in contemporary society. In total, 16 adolescents (8 men/8 women, aged 15-19) were interviewed individually and in focus groups. The interviewees’ responses revealed social reproduction of gender and class. Main themes of the phenomena for both genders emerged: Social identity and Existential identity of risk taking. The descriptive sub themes, however, which together formed the general structure, were rather diverse for men and women. The incorporation of social and existential theories on gender as basic factors in the analysis of attitudes towards risk-taking behaviours is considered to be of utmost importance. Likewise, research on hearing prevention for young people needs to acknowledge and make use of theories on risk behaviour and similarly, the theories on risk behaviour should acknowledge noise as a risk factor.

               Study III aims to increase the knowledge about young women’s and men’s risk judgement and behaviour by investigating patterns in adolescent risk activities among 310 adolescents aged 15-20 (143 women; 167 men). The Australian instrument ARQ, developed by Gullone et al, was used with additional questions on hearing risks [1] and a factor analysis was conducted. The main results showed that the factor structure in the judgement and behaviour scale for Swedish adolescents was rather different from the factor structure in the Australian sample. The factor structure was not similar to the Australian sample split on gender and there were differences in factor structures between genders among Swedish adolescents. The results are discussed from a gender and existential perspective on risk taking, and it is emphasized that research on risk behaviour needs to reconceptualize stereotypical ideas about gender and the existential period in adolescence. The aim of Study IV was to investigate possible gender differences regarding psychometric scales measuring risk perception in noisy situations, attitudes towards loud music, perceived susceptibility to noise, and individual norms and ideals related to activities where loud music is played. In addition, the purpose was to analyze whether these variables are associated with protective behaviour, e.g. the use of hearing protection. A questionnaire was administered to a Swedish sample including 543 adolescents aged 16 to 20. The result revealed significant gender differences for all the psychometric scales. Furthermore, all psychometric measures were associated with hearing protection use in musical settings. Contrary to previous studies, gender did not solely contribute to any explanation of protective behaviour in the analysis. One conclusion is that although gender does not contribute solely to the explanation of protective behaviour, gender may affect psychological variables such as risk perception, attitudes and perceived susceptibility and these variables may in turn be valuable for decision-making and protective behaviour in noisy situations. Although women tend to be more ’careful’ psychologically, they nevertheless tend to behave in the same way as men regarding actual noise-related risk-taking.

   

 • 70.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Risk behaviour and noise exposure among adolescents2007Inngår i: Noise & Health, ISSN 1463-1741, E-ISSN 1998-4030, Vol. 9, nr 36, s. 55-63Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 71.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Kapetanovic, Sabina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Adolescents’ voices on organization via social media2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Adolescents are industrious users of social media (i.e. Facebook, Instagram, Twitter) and most of 9-16 years old in EU´s 25 countries have a profile on a social network where they can socialize, express their thoughts and feelings. In Sweden there have been recent actions where adolescents have organized themselves with help from social media very quickly and with many participators. Studies have shown both positive and negative effects of using social media. Positive, since almost everyone can share experiences or make their voice heard. Negative, since young people can expose themselves and others to situations that can be difficult to manage. There are concerns that adolescents online can be socially isolated from their friends in “real life”, while others mean that social media increases the possibility for adolescent to make new friends and develop existing relationships. Significance: Earlier studies have focused on use of social media in school and social resisting gatherings, but not as many studies on adolescents’ use of social media for organizing their activities in everyday life. Young people can be considered to be digital natives and adults, that constitute a certain power in the society, can be considered as digital immigrants. From that perspective it is important to let young people’s own voices be heard on a central arena for daily activities. Hence, the aim the presented study was to examine how adolescents describe social media as an arena for organizing themselves and how the organizational actions affect their everyday life. Data derives from interviews with 13-19-year old pupils, and were recruited from the Western part of Sweden. The interviews were analyzed with thematic analysis in several steps. Results revealed that social media is perceived both positive and negative. Social media was described as an arena where young people can experience feelings of being free, but also as an arena that contributes to major problems. The adolescents describe social media as a platform where social power is performed, but that the users are unaware about the responsibilities that follow such power. Conclusions drawn from this study is that young people reason about the complexity of what social media means for organizing events and relationships in everyday life and social medias are seen as both problematic and enabling. The study contributes, by letting young people´s own voices being heard, a better understanding of adolescents’ experience of social organization in new medias.

  Adolescents' voices on organization via social media. Available from: http://www.researchgate.net/publication/281280719_Adolescents'_voices_on_organization_via_social_media [accessed Oct 29, 2015].

 • 72.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Kapetanovic, Sabina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Risk discourses in Swedish tabloids2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: People of all ages participate in activities that can pose a risk to their health. However, it is important not only to see risks as threats, but also something that can enhance positive experiences and opportunities. The media has a huge influence on young people and thus there are good reasons to investigate how risks and risk-taking are portrayed. Significance: The communication in the media can be described as bi-directional, with subjects covered from many different perspectives, for example the reporting of views and values held by the authorities, politicians, residents and other community stakeholders. The human identity is constructed from self-experiences, but also through the different public discourses (collectively agreed discussions or arguments) that are present in the media and in everyday speech. For adolescents in particular, contact with the media affects their lives and the development of their identity. Hence, the media plays an important role in the presentation of how the world is constituted. The aim of this study was therefore to explore how risks and risk taking are described in media targeting young people in Sweden. Methods: 270 adolescents aged 15-20 years were surveyed on which newspapers they primarily read. Two daily tabloids were identified, both in paper format and on the Internet. Hence, the data consisted of two daily tabloids, each studied over a 14 day period. Each article that mentioned risks and risk taking was analyzed using discourse analysis from three perspectives: 1) what is stated, 2) by whom and 3) how such statements are articulated. Results showed that risks were mainly addressed in four ways; 1) News reports by journalists and press spokespersons articulating the theme “offender, heroes and victims”, e.g. news about crimes and accidents. 2) Reports about sports by athletes, coaches, doctors and columnists on the theme “enduring punches and injuries”, e.g. reports about violence and injuries in sports. 3) Reports, about entertainment by actors, performers, presenters and columnists about “Idols, drugs and confessions”, e.g. celebrities’’ confession stories, and 4) Expert- and opinion reports by journalists, experts, panels about “opinions and influence”, e.g. columnists writing about current events. The Conclusion drawn is the importance of discussing the discourses media create and reproduce, and that all levels of society need to take responsibility for what risks are reported, how and, by whom. For example, the media can reproduce outdated gender roles and may obstruct equal opportunities for young men and women. This study contributes in several ways, one being to bring awareness on how discourses are presented in the media and the impact on young peoples’ opportunities to create balanced and conscious attitudes to risk.

  Risk discourses in Swedish tabloids. Available from: http://www.researchgate.net/publication/281280598_Risk_discourses_in_Swedish_tabloids [accessed Oct 29, 2015].

 • 73.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Malm, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Saura, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Riskdiskurser i kvällspressen2014Inngår i: Att förstå ungdomars identitetsskapande: en inspirations- och metodbok / [ed] Sorbring, E., Andersson, Å. & Molin, M., Stockholm: Liber, 2014, 1, s. 166-187Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Kapitlet fokuserar på vanligt förekommande sätt att beskriva risker i olika medier.

 • 74.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Erlandssson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Voices on risk-taking : Young women and men in an existential and social world 2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

   

  The present study was influenced by existential - and gender aspects on young people's everyday lives with the aim to shed light on the complexity of the phenomenon of risk-taking, the meaning and purpose of adolescent risk-taking in a traditional sense (e.g. smoking and drug using) and in noisy environments (e.g. discotheques and rock concerts). The intention was to identify possible new ways of understanding young people's experiences and apprehensions about different risk behaviours by the use of qualitative method; The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Sixteen adolescents (8 men/8 women, aged 15-19) were interviewed, 4 in separate interviews and 12 in focus groups. The analysis revealed two dimensions: "Social identity" and "Existential identity" and six superordinate themes of the phenomena of risk-taking. The two dimensions and the six super-ordinate themes were equal for women and men, while the sub-themes were found to be gender-related. The interviewees' responses revealed social (gender) - and existential considerations which affected the participants in many areas of their daily lives. The study implies that one of the challenges for the preventive strategies is to be able to talk about risk-taking in terms of both threat and development, and not as a case of either or. 

 • 75.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Widén, Stephen E.
  School of Health and Medical Sciences Swedish Institute for Disability Research Örebro University, Sweden..
  University teacher and student judgments on misleading behavior in study situations2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study deals with teachers' and students' judgments of misleading (e.g. cheating or plagiarism) behaviors during examinations. The data was collected at a university in Sweden using a questionnaire presenting specific behaviors to bejudged. In total, 253 individuals completed the questionnaire. The teachers, incontrast to the students, tended to judge the behaviors presented as more serious. There was, however, plenty of variation in the judgments made by both teachers and students. Although the teachers, on average, tended to judge the behaviors as more serious, about 20% of the students were found to judge the behaviors as more serious than the average teacher. It was also found that about 20 % of the teachers judged the scenarios as less serious compared to the average student judgments. This indicates a lack of agreement among teachers and students on the definition of misleading behavior. Subjective opinions seem to play a more important role for judgment than having actual knowledge about the rules and regulations stating what misleading behaviors really are inacademic work.

 • 76.
  Bolin, Anette
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Consequences of Availability of 'extended' Pupil Welfare interventions: Effects on School Performance2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Children living in families with alcohol or drug misuse, violence or a parent's psychiatric illness are commonly regarded as a group at risk of developing social and health problems, but also at risk of failing in school. In Sweden social services have the responsibility to intervene to change the situation for such children (National Board of Health and Welfare, 2013). Teachers, school social workers and other relevant staff all have important roles to play in identifying pupils within this target group (Backlund, 2007). However research demonstrates that this process can be prolonged. Nor is it unusual that parents and/or pupils are unwilling to accept support until the home situation becomes very serious and/or where the pupil's school achievements have deteriorated in a serious way (SOU 2010).This presentation offers an evaluation of an ongoing project 'Extended In-Depth Pupil Welfare' (2013–2015) funded by the Swedish Public Health Agency and which is one of sixteen projects aimed at children and young people within this target group in the national program 'Developing New Evidenced Methods for Prevention and Interventions'. The 'Extended In-Depth Pupil Welfare' project is based on the hypothesis that, by making established evidence-proven intervention methods normally offered by social services in social service settings available for pupils and their parents in a school setting, children and parents may be more willing to accept/or seek support at an earlier stage than had the interventions been available through normal social services channels. The research questions are: 'Does availability influence willingness to seek and accept support?', and 'In what way does this support influence school performance?'In recent decades a great deal of attention has been directed to the creation and implementation of effective interventions designed to adress the needs of pupils at risk of failing academically (Allen-Meares, Montgomery & Kim, 2013; Dube & Orpinas, 2009). Interventions operate at a number of levels. While Tier 1 interventions are at the whole school level, Tier 2 interventions address specific groups and individuals (Allen-Meares et al., 2013). In Sweden a multitude of collaborative joint ventures by social services and schools at both tiers have emerged in recent years (SOU, 2010). A national evaluation of a government sponsored program comprising more than one hundred collaborative projects revealed that collaboration is in great need of development. Further, a majority of teachers report that collaboration with social services, child psychiatry, the police and other agencies is, in different ways, unsatisfactory (Danermark, Englund & Germundsson, 2010). From this point of departure the 'Extended In-Depth Pupil Welfare' project is based on the assumption that if the school is the sole stakeholder in providing support interventions, actions can be more effectively directed in ways that best fit the school's organization and impact most directly on pupils' school achievement. For example, research demonstrates that when social services and schools are both stakeholders, the process of identifying and supporting pupils in need is not only unnecessarily time-consuming, but also less effective (Bolin 2011).Focusing on an interprofessional staff group comprising two teachers and two social workers based on-site in a medium sized primary/secondary school, and comparing pupils' and parents' perceptions of the availability of pupil welfare support with similar parental/pupil perceptions at another school used as a control, the objectives of this research is to theoretically analyse and critically evaluate the impact on school performance of on-site extended pupil welfare support. In this presentation focus is directed to findings emerging from interview data with pupils at the intervention school, and on their perceptions of the impact that the work of the interprofessional support team has had on their approaches to school work.Methodology, Methods, Research Instruments or Sources UsedIn addition to assessing pupils' achievement (encapsulated in subject grades) the study also focuses on the perception the pupils have of the impact on school performance of on-site social welfare support, and it is these findings that are presented here. Individual interviews have been carried out with participating pupils and their parents. The rationale behind this choice is that interviews are contextualised and can thus provide depth and detail (as opposed to questionnaire based approaches), and are to be preferred when 'why' and 'how' questions have been posed (Flyvbjerg, 2007). The interviews with pupils were carried out using a semi-structured guide, as is recommended for interviews with children (Docherty & Sandelowski, 1999). The guide consisted of a series of open questions pertaining to the pupil's understanding of the process of receiving support; the pupil's perception of the impact of the intervention with regard to school performance; out-of-school activities and activities in the family, and if positive changes are experienced, how enduring the pupil perceives such changes to be. The interviews with the pupils took place in a municipality community hall or in a room at the school. When processing the raw information the interviews were digitally-recorded and transcribed verbatim. The data was processed using NVIVO 10. Each interview transcript was entered as a single case, with twenty cases in total. The approach adopted when analysing the empirical data has been inspired by what Patton (2002) describes as thematic analysis and involves the recognition of patterns. Data was coded and closely analyzed by identifying increasing levels of abstraction in the material (Braun & Clarke, 2006). Conclusions, Expected Outcomes or FindingsPreliminary results indicate that pupils see encounters with the on-site interprofessional support team as impacting on their attendance, approaches to school work and achievement. This, as the pupils report, is in part due to the experience in lessons of being able to keep away from conflicts with other pupils and teachers. Previously a consequence of being involved in conflicts meant the pupil having to leave lessons. Pupils also speak of experiencing an increased capacity for subject goal attainment. A majority of the interviewees estimate that they have improved their grade in at least two or three subjects, often pointing to core subjects such as Swedish, Maths and English. Further, the results indicate that the pupils perceive they can control whether, and if so, when they want to receive support from the support team. This, they report, contributes to a willingness to both emotionally and cognitively engage in the program and in the counselling provided. They describe that this engagement gives them tools to better focus on subject learning in class, to take control of their emotions and not to initiate conflicts or respond violently in peer relations in the classroom. A particularly interesting finding is that pupils do not perceive that support from the onsite team is attached to any sense of stigma, shame or embarrassment. Indeed, some pupils' accounts indicate that, when receiving support from the team, they feel much more comfortable about talking about problems they experience in the home such as, for example, violence or parents' alcohol misuse. However, some negative experiences of receiving support from the onsite team are revealed. For example, pupils perceive that the staff are not as immediately available as they would like them to be, and that support is not sufficiently 'on-demand', thus causing causes them anxiety and feelings of reduced self-worth

 • 77.
  Bolin, Anette
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Consequences of availability of social work support in a school context: 'Extended' pupil welfare interventions and effects on school performance2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Children living in families with alcohol misuse, violence or a parent’s psychiatric illness are not only commonly regarded as a group at risk of developing social problems, but also at risk of failing in school. Teachers and school social workers have important roles to play in identifying these pupils. However research demonstrates that this process can be prolonged. Nor is it unusual that parents and/or pupils are unwilling to accept support until the home situation becomes serious and/or where the pupil’s school achievements have deteriorated.This presentation is based on an evaluation of the project ‘Extended In-Depth Pupil Welfare’ funded by the Swedish Public Health Agency´s national program ‘Developing New Evidenced Methods for Prevention and Interventions’. The project is based on the hypothesis that, by making established evidence-proven intervention methods normally offered by social services in social service settings available for pupils and their parents in a school setting, children and parents may be more willing to both seek and accept support at an earlier stage than had such interventions been available through normal social services channels. The research questions are: ‘Does availability influence willingness to seek and accept support?’, and ‘In what way does this support influence school performance?’ The empirical base for this presentation draws on (i) data from a survey of parents (N=137) and pupils (N=49) pre- and post-project that focused on perceptions of the availability of support from pupil welfare and socials services, (ii) data on school performance with regard to pupils in receipt of interventions (N=86), and (iii) individual interviews (N=20) with pupils who received interventions. Results indicate that the availability of social workers plays an important role for children’s motivation to seek/or accept support. Pupils regard encounters with the on-site interprofessional support team as impacting on their attendance, approaches to school work and achievement.

 • 78.
  Bolin, Anette
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  När många vill "hjälpa till": Barns och ungdomars erfarenheter av interprofessionellt samarbete inom den sociala barnavården2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The concept of children's agency can be used to understand how children actively shape their lives. While in social work there is a growing body of research on how children experience meetings that involve collaborating professionals, little is known about the ways in which they exert an influence and the strategies they use. The purpose of the study was, in a Swedish context, to explore children's perceptions of their agentic capacity to influence who works with them when many different professionals are involved in providing support. Secondly, the aim was to investigate the perceptions of their agentic capacity in regulating their participation and exerting an influence on outcomes in interprofessional collaborative meetings. Interviews were carried out with 28 children in receipt of social services support. The results revealed that, for the older children, perceptions of the exercise of agency involved both the exclusion of certain professionals from the collaborating group as well as the identification of those perceived asbeing able to help. Additionally, the children's agency could be seen to be implicated in their perceptions of actively making decisions to acquiesce in collaborative solutions. For the younger children agency was revealed in the way that they interpreted the situations involving collaborating professionals, recognizing that it is primarily parents who decide about contact with different 'helpers". Findings with regards to the second aim revealed that children perceive professionals' talk as restricting opportunities for input. They also perceive they have capacity to exercise agency by (i) conforming to expectations by pretending to be bored and disengaged, butat the same time paying close attention to what is going on, alert to important details concerning them, (ii) by using exit strategies, and (iii) by developing 'in-situ' strategies to end meetings believed to be of little value. Rather than, as previously suggested, being powerless in such circumstances, the children talk of how they carefully assess situations, and, from a position of apparent subordination, talk of ways of acting that reveal their agentic capacity. These insights are of importance for practitioners, who are encouraged to look beyond behaviours that first meet the eye.This research has been funded by the Swedish Children's Welfare Foundation Sweden (Stiftelsen Allmänna Barnhuset)

 • 79.
  Boman, Åse
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för vårdvetenskap på avancerad nivå.
  Bohlin, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Eklöf, Mats
  Forsander, Gun
  Törner, Marianne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. University of Gothenburg.
  Conceptions of diabetes and diabetes care in young people with minority background" 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 80.
  Bornstein, Marc H
  et al.
  Child and Family Research, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Public Health Service, Bethesda, MD, USA..
  Putnick, Diane L
  Child and Family Research, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Public Health Service, Bethesda, MD, USA..
  Lansford, Jennifer E
  Center for Child and Family Policy, Duke University, Durham, NC, USA.
  Al-Hassan, Suha M
  Hashemite University, Zarqa, Jordan..
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Naples, Italy.
  Bombi, Anna Silvia
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Pschology, Italy..
  Chang, Lei
  University of Macau, Macau, China.
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts at Amherst, Amherst, MA, USA..
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A
  Duke University, Durham, NC, USA..
  Malone, Patrick S
  Duke University, Durham, NC, USA..
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya..
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T
  Duke University, Durham, NC, USA..
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand..
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Rome University La Sapienza, Rome, Italy..
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Mixed blessings: parental religiousness, parenting, and child adjustment in global perspective.2017Inngår i: Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, ISSN 0021-9630, E-ISSN 1469-7610, Vol. 58, nr 8, s. 880-892Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Most studies of the effects of parental religiousness on parenting and child development focus on a particular religion or cultural group, which limits generalizations that can be made about the effects of parental religiousness on family life.

  METHODS: We assessed the associations among parental religiousness, parenting, and children's adjustment in a 3-year longitudinal investigation of 1,198 families from nine countries. We included four religions (Catholicism, Protestantism, Buddhism, and Islam) plus unaffiliated parents, two positive (efficacy and warmth) and two negative (control and rejection) parenting practices, and two positive (social competence and school performance) and two negative (internalizing and externalizing) child outcomes. Parents and children were informants.

  RESULTS: Greater parent religiousness had both positive and negative associations with parenting and child adjustment. Greater parent religiousness when children were age 8 was associated with higher parental efficacy at age 9 and, in turn, children's better social competence and school performance and fewer child internalizing and externalizing problems at age 10. However, greater parent religiousness at age 8 was also associated with more parental control at age 9, which in turn was associated with more child internalizing and externalizing problems at age 10. Parental warmth and rejection had inconsistent relations with parental religiousness and child outcomes depending on the informant. With a few exceptions, similar patterns of results held for all four religions and the unaffiliated, nine sites, mothers and fathers, girls and boys, and controlling for demographic covariates.

  CONCLUSIONS: Parents and children agree that parental religiousness is associated with more controlling parenting and, in turn, increased child problem behaviors. However, children see religiousness as related to parental rejection, whereas parents see religiousness as related to parental efficacy and warmth, which have different associations with child functioning. Studying both parent and child views of religiousness and parenting are important to understand the effects of parental religiousness on parents and children.

 • 81.
  Bornstein, Marc H.
  et al.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Child and Family Research, Bethesda.
  Putnick, Diane L.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Child and Family Research, Bethesda.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC,.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC,.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Thailand.
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Rome University ‘La Sapienza’, Faculty of Psychology, Italy.
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Department of Psychology, Quezon, Philippines.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Queen Rania Faculty for Childhood, Jordan.
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Department of Psychology, Italy.
  Bombi, Anna Silvia
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Pschology, Italy..
  Chang, Lei
  Chinese University of Hong Kong, Department of Educational Psychology, China.
  Deater-Deckard, Kirby
  Virginia Polytechnic Institute and State University, Department of Psychology, Blacksburg, VA, USA.
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC,.
  Malone, Patrick S.
  University of South Carolina, Department of Psychology, Columbia, SC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Psychology, Kenya.
  Mother and father socially desirable responding in nine countries: Two kinds of agreement and relations to parenting self-reports2015Inngår i: International Journal of Psychology, ISSN 0020-7594, E-ISSN 1464-066X, Vol. 50, nr 3, s. 174-185Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We assessed 2 forms of agreement between mothers’ and fathers’ socially desirable responding in China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, the Philippines, Sweden, Thailand and the United States (N = 1110 families). Mothers and fathers in all 9 countries reported socially desirable responding in the upper half of the distribution, and countries varied minimally (but China was higher than the cross-country grand mean and Sweden lower). Mothers and fathers did not differ in reported levels of socially desirable responding, and mothers’ and fathers’ socially desirable responding were largely uncorrelated. With one exception, mothers’ and fathers’ socially desirable responding were similarly correlated with self-perceptions of parenting, and correlations varied somewhat across countries. These findings are set in a discussion of socially desirable responding, cultural psychology and family systems.

 • 82.
  Boström, Jessica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Johansson, Tore
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sjuksköterskors motivation och inställning till att arbeta på två olika avdelningar2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  NU-sjukvården önskade hantera sina resurser optimalt och öka kostnadseffektiviteten. Med denna studie undersöktes vad som skulle kunna motivera sjuksköterskor på kirurgi- respektive medicinavdelningar (N= 62) att öka sin kompetens för att arbeta på två olika avdelningar, om inställningen till detta skiljer sig mellan områdena samt huruvida ålder, anställningstid, inre motivationoch omotivation kunde predicera inställningen till att arbeta på två olika avdelningar. Instrumentet bestod av fyra delar. En demografisk del, två förundersökningen konstruerade skalor avseende att mäta sjuksköterskornas motivation till att öka sin kompetens för att arbeta på två olika avdelningar och inställningen till detta system, samt en svensk version av Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale. Svarsfrekvensen var 60,9% och respondenterna var mellan 23 och 62 år (M = 39,8, SD= 11). Undersökningen visade att sjuksköterskorna främst motiverades till att arbeta på två olika avdelningar av högre lön, både på sikt och omgående. Inställningen till att arbeta på två olika avdelningar skiljde sig inte signifikant mellan de olika områdena.Motivationstyperna inre motivation och omotivation kunde var för sig signifikant förutse inställningen till att arbeta på två olika avdelningar. De sjuksköterskor som var mest positivt inställda till att arbeta på två olika avdelningar var de sjuksköterskor som drevs av att uppnå resultat och få belöningar.

 • 83. Boström, P.K.
  et al.
  Broberg, M.
  Hwang, Philip
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Parents' descriptions and experiences of young children recently diagnosed with intellectual disability2010Inngår i: Child Care Health and Development, ISSN 0305-1862, E-ISSN 1365-2214, Vol. 36, nr 1, s. 93-100Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the present study was to explore the variation of parents' descriptions and experiences of their child that was recently identified to have an intellectual disability (ID). Methods: The study applied interpretative phenomenological analysis and analysis of narrative style looking at content and form of parental narratives. Data was collected from nine fathers and eight mothers through semi-structured interviews within 6 months following diagnosis. Results: Analysis revealed three factors indicating the parents' level of processing: (1) emotional expressions regarding the child - varying between limited (distanced or idealized) and balanced/affectionate; (2) experience of the disability - varying between preoccupation and acceptance; and (3) time orientation - varying in terms of flexibility and temporal focus. Conclusions: Although parents of children with ID describe negative emotions in relation to the child and the disability, most of these parents also describe positive emotions that seemed to balance the negative experiences. © 2009 The Authors. Journal compilation © 2009 Blackwell Publishing Ltd.

 • 84.
  Bouchatta, Otmane
  et al.
  Cadi Ayyad University, Laboratory of Pharmacology, Neurobiology and Behavior (URAC-37), Faculty of Sciences, Marrakesh, Morocco. 2 Bordeaux University, Bordeaux, France. 3 Interdisciplinary Institute of Neuroscience, CNRS UMR 5297, Centre Paul Broca-Nouvelle Aquitaine, Bordeaux, France.
  Manouze, Houria
  Cadi Ayyad University, Laboratory of Pharmacology, Neurobiology and Behavior (URAC-37), Faculty of Sciences,Marrakesh, Morocco.
  Bouali-Benazzouz, Rabia
  Bordeaux University, Bordeaux, France; Interdisciplinary Institute of Neuroscience, CNRS UMR 5297, Centre Paul Broca-Nouvelle Aquitaine, Bordeaux, France.
  Kerekes, Nora
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Ba-M'hamed, Saadia
  Cadi Ayyad University, Laboratory of Pharmacology, Neurobiology and Behavior (URAC-37), Faculty of Sciences, Marrakesh, Morocco.
  Fossat, Pascal
  Bordeaux University, Bordeaux, France; Interdisciplinary Institute of Neuroscience, CNRS UMR 5297, Centre Paul Broca-Nouvelle Aquitaine, Bordeaux, France.
  Landry, Marc
  Bordeaux University, Bordeaux, France; Interdisciplinary Institute of Neuroscience, CNRS UMR 5297, Centre Paul Broca-Nouvelle Aquitaine, Bordeaux, France.
  Bennis, Mohamed
  Cadi Ayyad University, Laboratory of Pharmacology, Neurobiology and Behavior (URAC-37), Faculty of Sciences, Marrakesh, Morocco.
  Neonatal 6-OHDA lesion model in mouse induces Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD)-like behaviour2018Inngår i: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 8, nr 1, artikkel-id 15349Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a common neurodevelopmental disorder characterized by impaired attention, impulsivity and hyperactivity. The "neonatal 6-hydroxydopamine" (6-OHDA) lesion is a commonly used model of ADHD in rat. However, a comprehensive assessment of ADHD-like symptoms is still missing, and data in mouse remain largely unavailable. Our aim was to analyse symptoms of ADHD in the mouse neonatal 6-OHDA model. 6-OHDA mice exhibited the major ADHD-like symptoms, i.e. hyperactivity (open field), attention deficit and impulsivity (five-choice serial reaction time task). Further, the model revealed discrete co-existing symptoms, i.e. anxiety-like (elevated plus maze test) and antisocial (social interaction) behaviours and decreased cognitive functioning (novel object recognition). The efficacy of methylphenidate, a classical psychostimulant used in the treatment of ADHD, was also evaluated. A histological analysis further supports the model validity by indicating dopamine depletion, changes in cortical thickness and abnormalities in anterior cingulate cortex neurons. A principal component analysis of the behaviour profile confirms that the 6-OHDA mouse model displayed good face and predictive validity. We conclude that neonatal dopamine depletion results in behavioural and morphological changes similar to those seen in patients and therefore could be used as a model for studying ADHD pathophysiological mechanisms and identifying therapeutic targets.

 • 85.
  Bowen, Erica
  et al.
  Coventry University.
  Holdsworth, Emma
  Coventry University.
  Leen, Eline
  University of Erlangen.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Helsing, Bo
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Jaans, Sebastian
  Limbourg Catholic University.
  Awouters, Valere
  Limbourg Catholic University.
  Northern European Adolescent Attitudes Toward Dating Violence2013Inngår i: Violence and Victims, ISSN 0886-6708, E-ISSN 1945-7073, Vol. 28, nr 4, s. 619-634Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A focus group methodology was used to examine attitudes toward dating violence among 86 adolescents (aged 12-17) from four northern European countries (England, Sweden, Germany, and Belgium). Four superordinate themes were identified from thematic analyses: gender identities, television as the educator, perceived acceptability of dating violence, and the decision to seek help/tell someone. Although violence in relationships was generally not condoned, when violence was used by females, was unintended (despite its consequences), or was in retaliation for infidelity, violence was perceived as acceptable. Adolescents indicated that their views were stereotypical and based solely on stereotypical television portrayals of violence in relationships. Stereotypical beliefs and portrayals generate barriers for victimized males to seek help because of fear of embarrassment.

 • 86.
  Bowen, Erica
  et al.
  University of Worcester, Institute of Health and Society, United Kingdom.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Meeting adolescents 'where they're at': the use of technology to prevent violence and abuse in adolescent romantic relationships2017Inngår i: Eliminating gender-based violence / [ed] A. Taket & B.R. Crisp (red), Abingdon: Routledge, 2017, s. 54-67Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 87.
  Bowen, Erica
  et al.
  Coventry University, England.
  Walker, Kate
  Coventry University, England.
  Mawer, Matthew
  Coventry University, England.
  Holdsworth, Emma
  Coventry University, England.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Helsing, Bo
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Bolin, Anette
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Leen, Eline
  Friedrich-Alexander University Erlangen, Germany.
  Held, Paul
  Friedrich-Alexander University Erlangen, Germany.
  Awouters, Valère
  Limburg Catholic University College, Belgium.
  Jans, Sebastiaan
  Limburg Catholic University College, Belgium.
  "It’s like you're actually playing as yourself": Development and preliminary evaluation of 'Green Acres High'€™, a serious game-based primary intervention to combat adolescent dating violence2014Inngår i: Psychosocial Intervention, ISSN 1132-0559, E-ISSN 2173-4712, Vol. 23, nr 1, s. 43-55Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper provides an overview of the development of 'Green Acres High', a serious game-based primary intervention to raise awareness of and change attitudes towards dating violence in adolescents, and an analysis of how adolescents described their experience of playing this game. Transcripts from focus group data were analysed using thematic analysis. The global theme that was developed, Assessment of the game, was represented by two organising themes, Positive assessment: Pedagogical Underpinnings andNegative Assessment: Functionality Limitations and Frustrations. These represented the fact that overall the learning experience was positive based on the pedagogical principles and content that could be embedded in this digital game but that technical issues with the game needed to be addressed as these could impinge on the learning experience of the adolescents. It was seen that using a serious game was a valid and meaningful way for adolescents to learn about dating violence and that this is a viable alternative or adjunct to traditional teaching methods.

 • 88.
  Brandt, Sara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Hed, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Att prestera mera?: En sambandsstudie kring organisationsidentifikation och organizational citizenship behavior inom bemanningsbranschen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka samband mellan variablerna organisationsidentifikation, organizational citizenship behavior, upplevd organisatorisk prestige och anställningstid. Variablerna undersöktes dels för att seom deltagarnas identifikation med den aktuella organisationen har ett samband med anställningstid och upplevd organisatorisk prestige, samt i vilken grad deltagarna väljer att prestera utöver rollförväntan. Sambandsstudien utfördes på ett serviceföretag i Trollhättan, inom affärsområdet bemanning och rekrytering. Totalt tillfrågades 90 kollektivanställda medarbetare verksamma inom lager/logistik samt tillverkningsindustrin. Svarfrekvensen blev låg då endast 29 deltog. Deltagarnas ålder varierade mellan 20 och 57 år (M=37) och den genomsnittliga anställningstiden var 14 månader. Studien genomfördes med kvantitativ metod,med hjälp av en enkät uppbyggd av tre delar som mätte grad av organisationsidentifikation, grad av organizational citizenship behavior samt upplevd organisatorisk prestige. Mael scale, OCB-scale, Mael's perceived organizational prestige scale användes för att mäta de tre variablerna. Resultatet visade svaga samband mellan organisationsidentifikation och organizational citizenship behavior samt organisationsidentifikation och upplevd organisatorisk prestige. Dock var dessa samband inte statistiskt signifikanta. Det gick inte att utläsa statistiskt signifikanta samband mellan anställningstid och organisationsidentifikation. Resultatet visade dock ett starkt statistiskt signifikant samband mellan variablerna organizational citizenship behavior och anställningstid. De variabler som använts i studien har uppnått god reliabilitet med alfavärden från .71, dock inte upplevd organisatorisk prestige som hade ett alfavärde på .45. Framtida forskning bör fokusera på att vidare undersöka identifikationens betydelse för bemanningsbranschen med dess triangulära relation mellan konsult, bemanningsföretag och kundföretag.

 • 89.
  Brink, Eva
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för specialistsjuksköterskeutbildning.
  Grankvist, Gunne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Karlson, Björn W
  Sahlgrenska University, Division of Cardiology.
  Hallberg, Lillemor R M
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences.
  Health-related quality of life in women and men one year after acute myocardial infarction2005Inngår i: Quality of Life Research, ISSN 0962-9343, E-ISSN 1573-2649, Vol. 14, nr 3, s. 749-57Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of the present study was, first, to detect possible changes in health-related quality of life (HRQL) over time and, second, to predict HRQL at 1 year based on measures made 1 week and 5 months after a first-time acute myocardial infarction. There was an improvement in HRQL at 1 year, as measured by the questionnaire 36-item Medical Outcomes Study Short-Form (SF-36), for both men and women as compared with the assessment 5 months after the acute myocardial infarction. However, the pattern was somewhat different for women and men. Women mainly reported increased scores on scales reflecting better mental health, whereas men, on the whole, demonstrated higher scores in the physical health domain. Depression (HAD) and fatigue were identified as early predictors of lower HRQL at the 1-year follow-up. Our conclusion is that early assessment of fatigue and depression is worthwhile, as they may indicate decreased HRQL in men and women 1 year after first-time myocardial infarction.

 • 90.
  Broberg, Sandra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Martinsson, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Personlighet och innovation: vad karaktäriserar den kreativa medarbetaren?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Innovativ förmåga är en eftertraktad kompetens på dagens arbetsmarknad som präglas av expansiv teknologisk progression, globalisering och ökad flexibilitet. Internationell arbetspsykologisk forskning indikerar att innovativ förmåga har ett samband med specifika personlighetsdrag.

  I föreliggande studie har sambandet mellan personlighet genom Five Factor Model (FFM; Costa & McCrae, 1992b) och innovativ förmåga genom Ideational Behavior (IB; Runco, Plucker, & Lim, 2001) undersökts. Tidigare svensk forskning som undersöker IB och dess två distinkta faktorer i relation till personlighet saknas, vilket gett upphov till föreliggande studie.

  Datainsamlingen genomfördes via en webbenkät bestående av självskattningsinstrumentet IPIP-NEO-120 (Johnson, 2014) för att undersöka personlighet, samt Runco Ideational Behavior Scale (RIBS) för att undersöka IB. Enkäten besvarades av 256 personer med varierande utbildningsbakgrund och huvudsaklig sysselsättning.

  Resultatet visade att IB hade ett tydligt signifikant positivt samband med personlighetsdragen Openness to Experience och Extraversion, medan Conscientiousness och Agreeableness uppvisade negativa samband med IB. Noterbart var att resultatet påvisade skillnader i sambanden mellan FFM och IB:s distinkta faktorer, vilka mäter kreativitet utifrån två olika konstrukt: Divergent thinking och Scatterbrained. Skillnaden var särskilt framträdande för personlighetsdraget Neuroticism, där korrelationen påvisade ett negativt samband med faktorn Divergent thinking och ett positivt samband med faktorn Scatterbrained. Genom forced entry regression konstaterades att utvalda facetter av FFM tillsammans med kön kunde förklara drygt hälften av variationen i IB. Resultaten från studien är i linje med internationell forskning som indikerar att IB är ett möjligt verktyg för att mäta innovativa beteenden på individnivå.

 • 91.
  Broman, Matilda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Lindblom, Pernilla
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Upplevda risksituationer inom psykiatrin: Tematisk studie kring boendestödjares berättelser av en riskfylld situation på arbetsplatsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under det senaste fyra åren har stödboendet i Sverige ökat med 60 %. I studien deltog 11 deltagare anställda på ett psykiskt boende, majoriteten var kvinnor i medelåldern. Syftet med studien har varit att studera upplevda risksituationer hos boendestödjare inom psykiatrin och se om denna risksituation lett till någon förändring på deras arbetsplats. För att studera detta användes en frågeguide med öppna frågor. Deltagarna fick en frågeguide där de skriftligt besvara öppna frågor om en upplevd risksituation och berätta om den lett till någon förändring på arbetsplatsen eller i arbetsrutinerna. Detta var individuella risksituationer som deltagarna själva varit med om. Materialet transkriberades sedan och analyserades med tematisk analysmetod. I resultatet framkom tre stycken huvudteman: Regler bryts, Strategier i en risksituation samt Upplevda effekter efter risksituationen. Från dessa huvudteman kunde sedan 9 stycken underteman identifieras. Studien visar på att den boende upplevs som ett hot på arbetsplatsen och att i en risksituation finner deltagarna trygghet i egna insatser, andra yrkesgrupper samt kollegor. De förändringar som organisationen har gjort har antingen bestått av mer personal eller tekniska åtgärder. En slutsats som kan dras är att kollegor och andra yrkesgrupper är viktiga för att arbetet inom psykiskt boende ska kännas tryggt. Mer fördjupning krävs inom risker, och arbetet på psykiska stödboenden. Forskning kring riskhantering är tämligen outvecklad och mer forskning behövs, då det i nuläget inte finns någon dominerande riskhanteringsstil.

 • 92.
  Brongers, Rosalinde
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Livskvalitet hos högkänsliga personer: en studie om högkänslighet, självmedkänsla och personlighet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tjugo procent av alla människor är högkänsliga (HSP = Highly Sensitive Person), vilket innebär att de är födda med ett känsligt nervsystem. Många HSP upplever negativa konsekvenser i sin vardag som påverkar livskvaliteten. Eftersom gruppen HSP är så stor och kopplingen HSP, livskvalitet och självmedkänsla inte specifikt har undersökts, var det relevant att göra den här enkätundersökningen. De undersökta frågeställningar är: Finns det inom gruppen HSP angående variablerna: Livskvalitet, Självmedkänsla, Högkänslighet, BIS, BAS, Extraversion och Neuroticism (a) signifikanta samband mellan samtliga variablerna? (b) Till vilken grad förklarar variablerna Livskvalitet och Högkänslighet? (c) Finns det könsskillnader angående samtliga variablerna? (d) Finns det ett positivt samband mellan Högkänslighet och Ålder? De 111 deltagare var medlemmar i Sveriges Förening för Högkänsliga och samtliga var enligt självskattning HSP, som bekräftades av insamlade data. Deltagargruppen bestod av 93 kvinnor (84%) och 18 män (16%) och genomsnittsålder var 50 år, där lägsta åldern var 35 år och högsta 70. Samtliga frågeställningar har besvarats genom analysmetoderna: Pearsons korrelationsanalys, Standard Multipel Linjär Regression och

  T-test. Det viktigaste resultatet var att kopplingen mellan HSP och självmedkänsla bidrog med ny kunskap, där slutsatsen blev att utövandet av självmedkänsla kan bidra till att aktivt öka graden av livskvalitet för HSP. Det starkaste sambandet i studien förelåg mellan BIS och neuroticism, vilket betyder att vid en ökning av BIS, ökar graden av negativ affekt och vice versa; resultatet låg i linje med tidigare forskning. Två oväntade resultat var att (a) drivkraften (BASDrive) predicerade högkänslighet mest till skillnad från litteraturen som pekar åt BIS och neuroticism som skulle ha starkast koppling och (b) att graden av högkänslighet sjönk vid ökad ålder; vilket talar emot tidigare forskning. Uppsatsen är en relevant informationskälla för HSP och alla andra som interagerar med HSP.

 • 93.
  Brorsson, Joachim
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Karlsson, Jenny
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Över ån efter vatten: en studie om chefers syn på kunskap och kunskapsutveckling2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 94.
  Brorsson, Karolina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Vestin, Eric
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  En utforskande sambandsstudie om moralisk vitalism och värderingar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vissa människor föreställer sig, och tror, att gott och ont existerar som aktiva krafter som kan påverka människor och händelser samt avgöra agerande som moralisk rätt eller fel. Denna föreställning kallas för moralisk vitalism. I studien undersöktes samband mellan tro på moralisk vitalism och värderingar. Med värderingar avses individens personliga uppfattning om värdet av något eller värdet i resultatet av en handling. Studien hade en bred ingång och 188 respondenter svarade på webbenkäten som skickades ut. Enkäten fick en stor spridning och av respondenterna var 74,2 % kvinnor, 24,7% män och 1,1% svarade annat kön. Den största delen av respondenterna var i åldern 26-35 (36%) och 79% hade eftergymnasial utbildning. Instrument från Schwartz värderingsmodell (2012) och Bastian, Bain, Buhrmester, Gómez, Vásquez, Knight och Swann´s (2015) instrument för att mäta graden av tro på moralisk vitalism användes i datainsamlingen. Pearsons korrelationsanalys användes för att undersöka sambanden. Studien påvisar två svaga samband mellan att ha konservativa värderingar eller en universalistisk värdering och tro på moralisk vitalism, alltså tron om att onda och goda krafter har inverkan på människor och händelser.

 • 95.
  Brunedal, Cecilia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Väringer, Kajsa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Global självkänsla & prestationsbaserad självkänsla: En kvantitativ undersökning om generell tilltro till den egna förmågans modererande effekt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen gjordes för att få en inblick i de bakomliggande faktorerna till global självkänsla. Syftet var att undersöka om relationen mellan global självkänsla och prestationsbaserad självkänsla modereras av generell tilltro till den egna förmågan. Vår hypotes var att individer som kopplar deras egenvärde i högre utsträckning till deras prestation kommer ha högre global självkänsla, men endast om de har en hög generell tilltro till den egna förmågan. Studien utgick från en webbaserad enkät som använde sig av Rosenberg Global Self-Esteem Scale (RSES), Performance-based Self-Esteem Scale (PBSE) samt General Self-Efficacy Scale (GSE). Via ett bekvämlighetsurval rekryterades 242 deltagare där 81.8% var kvinnor, 17.4% män och .8% uppgav annan könsidentitet. Åldrarna varierade mellan 19 till 74 år (M = 31.83, SD = 13.8). Data analyserades med hjälp av Process macro för SPSS och moderationsanalys ”modell 1” användes. Studien visade att global självkänsla och prestationsbaserad självkänsla korrelerade negativt samt att global självkänsla och generell tilltro till den egna förmågan korrelerade positivt. Dessa resultat var i linje med tidigare forskning. Studien visade även att nivån av generell tilltro till den egna förmågan inte påverkade relationen mellan global självkänsla och prestationsbaserad självkänsla. Resultatet visade därmed på att generell tilltro till den egna förmågan inte hade en modererande effekt.

 • 96.
  Bränneby, Eva
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lindborg, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Arbetstrivsel i förhållande till personlighet och sociala relationer på arbetet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan arbetstrivsel och personlighet samt arbetstrivsel och kvaliteten på sociala relationer i arbetet. För att mäta arbetstrivseln och sociala relationer på arbetet formulerades sex frågor som var avsedda att mäta i vilken grad deltagarna trivdes på arbetet och hur de trivdes i sin arbetsgrupp. För att mäta personlighet användes Ten-Item Personality Inventory som är ett personlighetstest utvecklat utifrån femfaktormodellen som innefattar fem olika personlighetsdrag. Det insamlade datamaterialet bestod av 57 besvarade enkäter från undersköterskor på tre kommunala arbetsplatser. Resultatet visade på ett signifikant positivt samband mellan arbetstrivsel och sociala relationer på arbetet. Inga signifikanta samband mellan personlighetsdrag och arbetstrivsel kunde konstateras vilket skiljer sig från tidigare forskning, men utifrån Hemphills riktlinjer erhölls intressanta samband.

 • 97.
  Brülde, Bengt
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Radovic, Filip
  Dysfunctions, disabilities and disordered minds: Our response to the commentaries2006Inngår i: Philosophy, Psychiatry, and Psychology, ISSN 1071-6076, E-ISSN 1086-3303, Vol. 13, nr 2, s. 133-141Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 98.
  Brülde, Bengt
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Radovic, Filip
  What is mental about mental disorder?2006Inngår i: Philosophy, Psychiatry, and Psychology, ISSN 1071-6076, E-ISSN 1086-3303, Vol. 13, nr 2, s. 99-116Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The recent discussion of the concept of mental disorder has focused on what makes a mental disorder a disorder. A question that has received less attention is what makes a mental disorder mental rather than somatic. We examine three views on this issue—namely, the internal cause view, the symptom view, and the pluralist view—and assess to what extent these accounts are plausible. In connection with this, three strategies that have been used to pinpoint the mental in psychiatry are identified, namely negative characterizations (the mental as the nonsomatic), exemplification of paradigmatic mental features, and an appeal to intentional content. We also examine different versions of nihilism, the view that the distinction between mental and somatic disorder is ill founded. Finally, it is observed that the discussion of what makes a mental disorder mental has largely been unaffected by conceptions of the mental in the philosophy of mind.

 • 99.
  Bubach, Simon
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Kesete, Sara  
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Mindfulness, Big Five, ålder och kön: en sambandsstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mindfulness innebär att vara avsiktligt fokuserad på nuet och samtidigt icke-dömande mot de tankar och känslor som kan dyka upp. Eftersom man kan vara mer eller mindre mindful helt naturligt blev studiens frågeställningar att undersöka om det fanns samband mellan mindfulness (beroende variabel), personlighetsdrag, kön samt ålder (oberoende variabler).

  Studien använde sig av en kvantitativ metod genom en webbaserad enkät med totalt 20 frågor. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) användes för att mäta mindfulness och Ten Item Personality Inventory (TIPI) för att mäta personlighetsdrag. Deltagarna i studien (N=114) bestod av 76 kvinnor och 38 män (medelålder=25,8, standardavvikelse=6,7). Datamaterialet analyserades med hjälp av korrelationsanalys, regressionsanalys, t-test samt Cohens' d.

  Resultatet från den föreliggande studien skiljde sig något, men var i stora drag i linje med tidigare forskning. Resultatet visade att ålder och extrovert inte hade något samband till mindfulness. Vänlighet hade svagt och negativt samband till mindfulness. Samvetsgrannhet hade medelstarkt och positivt samband till mindfulness. Neuroticism hade starkt och negativt samband till mindfulness. Öppenhet hade svagt och positivt samband till mindfulness. Det fanns en måttlig skillnad mellan män och kvinnors medelvärden i relation till mindfulness med statistisk signifikans. Samvetsgrannhet och neuroticism var de två personlighetsdragen som hade statistiska signifikans till mindfulness. Regressionsanalysen visade att personlighetsdrag, ålder och kön förklarar en ganska stor del (42%) av mindfulness medan ålder och kön verkar förklara en liten del (4%) av mindfulness.

 • 100.
  Bulduk, Gülistan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Sanduvac, Fatma
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Vårdpersonalens arbetsmiljö inom äldrevård: En kvalitativ studie kring dess påverkan på brukarsäkerheten2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det har blivit allt mer vanligt att vårdpersonal inom äldrevård arbetar under svåra förhållanden som personalbrist, arbetsbelastning och stress. Vårdpersonalen hanterar olika tillstötande svårigheter under sitt arbete och de svårigheter som de utsätts för leder till att misstag sker vilka påverkar brukarsäkerheten. Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka och analysera vårdpersonalens arbetsmiljö genom att studera vilka brister de upplever i sitt arbete och hur detta påverkar brukarsäkerheten.

  Forskningsfrågorna för studien var: 1. Vilka situationer är det som skapar stress hos vårdpersonalen? 2. Hur påverkar detta vårdpersonalens uppfattningar om sin arbetssituation och tanken om brukarsäkerhet? För att få svar på dessa frågor genomfördes semistrukturerade intervjuer med följande teman: arbetsmiljö och brukarsäkerhet. Intervjuerna utfördes med sex undersköterskor på två olika äldreboenden i Göteborg. Utifrån en tematisk analysmetod analyserades och bearbetades data från intervjuerna för att hitta teman som var huvudsakliga för ämnet. Teman som framträdde är följande; stress, personalbrist, riktlinjer och chefernas agerande. Även några underrubriker framkom i vissa huvudteman som har identifierats. Utifrån studien kan vi konstatera att ledningen har en skyldighet och en avgörande roll när det kommer till att åstadkomma en säker arbetsmiljö för vårdpersonal och brukare.

1234567 51 - 100 of 579
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf