Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 5182
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Adamsson, Jenny
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Solberg, Hanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Personlighetsdrag och digitala möten: En kvantitativ studie om hur individens personlighet speglas i digitala möten2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Because of covid-19 physical meetings have been replaced with digital meetings. Companies have perceived great advantage with digital meetings and teleworking may therefore continue partially after the pandemic. At digital meetings peoplecommunicate behind a screen and other behaviors may arise in comparison with physical meetings. Previous research has shown that personality traits are a good predictor for behaviors. There was limited research in the field, therefore the study had an exploratory purpose where the relationship between personality traits and individual behaviors at digital meetings were investigated. A quantitative method was used, and a total of 167 people participated in the study (M = 41 years, SD = 13; 131 women). To collect data an internet-based survey was made with self-rated questionnaires. The survey was based on the personality test IPIP-30 and self-designed statements, intended to measure the personality traits in The Big Five and individual behaviors at digital meetings. The data collection was analyzed through a correlation analysis and multiple regression analysis. Our study showed that there was a relationship between personality traits and behaviors at digital meetings and contributed to an increased knowledge of individual differences. For a deeper understanding of the relationship, more studies need to be accomplished and the instrument needs further development. The personality trait conscientiousness had the most meaningful impact of specific behaviors at digital meetings and showed positive correlation with several behaviors. This means that the higher value the individuals have of the personality trait conscientiousness, the more they tend to agree with specific behaviors at digital meetings.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Adamsson, Pethra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Andersson, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Åberg, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  I familjer där det inte finns några barn, bara korta vuxna: en studie om barn till psykiskt sjuka föräldrar2005Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 53.
  Adamsson, Sandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Börjesson, Natalie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Det finns ju inget annat ämne som är så laddat i skolan": En kvalitativ studie om lärares resonemang kring ämnet religionskunskap och lärares konstruktion av elevers identiteter2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till den här studien är bland annat en ökning av mångkulturalitet i bemärkelsen olika nationaliteter. En annan del av bakgrunden till denna studie är skolans roll i möten mellan livstolkningar och uppfattningar av omvärlden, med religionsundervisningen som en central arena för dessa möten. Utifrån dessa möten är det värdefullt att undersöka hur lärare agerar i förhållande till elevernas livstolkningar, religiösa praktiker och identiteter och hur de planerar sin undervisning. Studien visar även hur lärare resonerar kring uppmärksammandet av olika högtider och traditioner i religionsundervisningen. Studien bygger på intervjuer med fem lärare som arbetar i årskurs 1-6. Resultatet visar på att lärarna använder de muslimska eleverna som kunskapskälla och tolkar elevernas religiösa livstolkningar som kunskap om islam. Lärarna presenterar religionernas högtider och praktiker som enhetliga och homogena. Analysen synliggör hur lärare avvisar föräldrars oro för påverkan genom att hänvisa till religionsundervisningen som faktaförmedling. Det synliggörs även hur lärare konstruerar "normal-muslimer" och "normal-svenskar", där muslimerna framförallt reduceras till kunskapsbärare om islam. Av intervjuerna framgår även att kristendomen har en prioriterad roll i religionsundervisningen och uppfattas som en outtalad norm.

 • 54.
  Adamsson, Sandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Huhtaviita, Mia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Estetikens roll för kunskapsutvecklingi de naturorienterande ämnena: En kvalitativ studie genomförd på lågstadieskolor i Irland2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie är genomförd på lågstadieskolor i Irland. I de irländska styrdokumenten framgår praktiskt-estetiskt arbete vara en central del i de naturorienterande ämnena. Den svenska läroplanen framhåller att estetiskt arbete ska ingå i samtliga av skolans ämnen, dock inte i lika stor utsträckning som i den irländska. Forskning har visat att estetik kan främja elevers utveckling av kunskaper och förmågor i de naturorienterande ämnena. Därför har vi valt att fokusera på analys- och kommunikationsförmågan som inte är lika beforskade i samband med kombinationen estetik och naturvetenskap. Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om hur verksamma lärare, på irländska skolor i Irland, erfar att praktisk undervisning med och genom estetik kan främja elevernas utveckling av kunskaper och förmågor i de naturorienterande ämnena.Den metod som använts är enskilda semistrukturerade intervjuer där lärarna fått möjlighet att, genom öppna frågor, delge sina erfarenheter och uppfattningar. Resultatet visar att lärarna uppfattar estetiken som främjande för utveckling av elevernas förmågor och ämneskunskaper. Estetiken uppges kunna användas för att integrera ämnen och göra den abstrakta naturvetenskapen mer konkret för barnen. Kroppen och sinnena anges vara en stor del av det vetenskapliga arbetet som ofta är aktivitetsbaserat. Estetiken visar sig användas för att göra undervisningen mer lustfylld och motivera eleverna till ett vidare intresse för naturvetenskapen. Resultatet visar vidare att lärarna inte erfar att det estetiska arbetet medför några begränsningar för elevernas utveckling av kunskaper och förmågor, men begränsningar i form av bland annat resurser uttrycks förekomma.

 • 55.
  Ademi, Rosanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Eriksson, Melina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Bedömning är bäst för mitt lärande om jag får...": En enkätstudie om elevers uppfattning om bedömning och om deras uppfattning om lärande i svenskämnet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bedömning är en central del i skolans verksamhet och något som alla lärare arbetar med oavsett vilken årskurs läraren har eller i vilken skolform läraren arbetar i. Skolan är en plats för att utveckla kunskaper och en plats för lärande (Hirsh, 2017). För att säkerställa att lärande har skett, har flera forskare (exempelvis Nguyen och Walker, 2016) föreslagit att individen redan under skolåren skall bli bedömd och därmed vara förberedd för arbetsmarknaden. Eftersom bedömning är nära relaterat till lärandet blir det intressant att studera elevers syn på bedömning.

  Syfte: Studien syftar till att undersöka elevers uppfattning om bedömning i svenskämnet om deras uppfattning om lärande i svenskämnet. För att besvara studiens syfte har vi valt följande frågeställningar:

  • Vilka uppfattningar finns det kring summativ bedömning i svenskämnet?

  • Vilka uppfattningar finns det kring formativ bedömning i svenskämnet?

  • Vilken typ av bedömning uppfattar eleverna utvecklar deras lärande i svenskämnet?

  Metod: Som metod har vi använt oss av en digital enkät med slutna frågor för att besvara studiens syfte. Totalt har 123 elever svarat på enkäten från sex olika klasser i årskurs 4 – 6. Vi har sedan gjort en deskriptiv analys av det insamlade datamaterialet.

  Resultat: Vårt resultat visar att eleverna uppfattar den summativa bedömningen som det mest förekommande bedömningstillfället inom svenskämnet. Dock visar resultatet att eleverna vill ha både formativ och summativ bedömning för att utveckla sitt lärande men eleverna förespråkar den formativa bedömningen som den bedömningsform de lär sig bäst utav. Majoriteten av eleverna vill ha tydliga mål förklarade för sig för att lära sig mer vilket visar att de förespråkar formativ bedömning för sitt lärande. Resultatet visar också att eleverna vill ha en detaljerad återkoppling som visar vad de behöver göra för att nå målen och eleverna önskar en processinriktad återkoppling vilket innebär att återkopplingen blir användbar i andra uppgifter. Däremot visar resultatet att det finns en delad bild av elevernas uppfattning kring kamratbedömning och självbedömningens effekter för lärandet inom svenskämnet där det råder en oenighet om det har positiva effekter eller inte.

 • 56.
  Adler, Gerda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pettersson, Susanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  “…inte liksom bara vara i min lilla låda”: spänningsförhållandet mellan instrumentell och identitetsutvecklande skönlitteraturundervisning2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa intervjustudie behandlas skönlitteraturundervisning i svenskämnet för årskurs 4–6. ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr11, 2019a) och dess utformning innefattar ett spänningsförhållande mellan instrumentell inlärning av mätbara kunskaper och identitetsutvecklande undervisning. I ett tidigare examensarbete vi gjort framkom att lärarna i den studien i stor utsträckning lägger tid på att utveckla elevernas instrumentella förmågor i läsundervisning. Undervisning som möjliggör elevens eget ställningstagande, att utveckla förmågan att lyssna och samtala med andra samt personlighetsutveckling får mindre utrymme. Syftet med studien är därför att undersöka elevernas berättelser kring personlighetsutveckling genom läsundervisning utifrån skönlitteratur. För att besvara syftet ovan har följande frågeställningar formulerats: Vilken undervisning beskriver elever att de får kring skönlitteratur i ämnet svenska i förhållande till identitetsutveckling och instrumentell inlärning? Hur ser elevernas beskrivning av skönlitteraturundervisning ut i relation till värdegrundsuppdraget? För att få svar på våra forskningsfrågor avseende elevernas berättelser kring skönlitteraturundervisningen har vi genomfört 20 semistrukturerade intervjuer med elever från tre olika skolor. I vår forskningsöversikt lyfter vi styrdokumenten i relation till skönlitteraturundervisning, instrumentellt lärande samt identitetsutveckling. Vidare lyfts även aktuell forskning kring skönlitteraturundervisning. Studien har sin utgångspunkt i Deweys (Roth, 2003; Rönnström, 2003; Säljö, 2017) lärandefilosofi och Biestas (2006; 2019; 2022) teorier kring lärande. Resultatet visar att de intervjuade elevernas beskrivning av undervisning där skönlitteratur används tyder på att de får utveckla instrumentella förmågor. På en av tre skolor förekommer identitetsutvecklande undervisningsmoment till viss del, som att kommunicera genom att dela åsikter, värderingar och tankar med varandra. Detta framkom inte i någon större utsträckning i intervjuerna med övriga elever och tyder på att den instrumentella inlärningen får en större plats i undervisningen, trots att båda delarna är viktiga för läsinlärningen. En framträdande del i studiens resultat är att majoriteten av eleverna som deltagit i studien uttrycker en önskan om att få samtala och diskutera sina läsupplevelser av skönlitteraturen med varandra. Vi ser en stor utvecklingspotential i undervisningen där skönlitteratur kan bli en värdefull källa till kunskapsförmedling med utrymme för både instrumentell inlärning och identitetsutvecklande arbetssätt

 • 57.
  Adolfsson, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Mac Key, Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Det finns ingen mall: Lärares perspektiv på inkludering och delaktighet för elever med ADHD2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En skola för alla? Alla som går i skolan har rätt till en fungerande skolvardag, där man har rätt att känna sig delaktig och ges förutsättningar för att klara av skoluppgifter – men är det praktiskt genomförbart? Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv avser studien att undersöka lärares föreställningar om arbete med inkludering och delaktighet i syfte att främja tillhörighet och positivt identitetsskapande hos elever med ADHD. Vi har undersökt lärares möjligheter och förutsättningar för att möta upp eleverna med ADHD i grundskolan. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. Vi träffade våra fem respondenter för intervju och spelade in varje samtal meden diktafon. Det empiriska materialet analyserades med tematisk analys. Resultatet visade att det i vissa fall finns mycket problematik i skolvardagen men att lärarna vinner mycket på att skapa goda relationer och detta ser vi utifrån det relationella perspektivet. Det framkom även att stigmatisering förekommer men att det är något som skolan jobbar med.Många lärare får kunskap om ADHD genom erfarenhet vilket kan leda till att förutfattademeningar om målgruppen suddas ut. Socialpedagogiken bygger på att göra människormedvetna om sina möjligheter för att kunna påverka sin livssituation. Lärarna har här ett stort uppdrag för att kunna skapa dessa förutsättningar i mötet med sina elever. Många lärare saknar dock en mall för att tillgodose elevernas behov och förutsättningar.

  Delaktighet och inkludering är hela tiden pågående processer. För att göra elevers rösterhörda försöker lärarna hitta olika forum för att möjliggöra detta. I vår analysdel använde vi oss bl.a. av Shiers delaktighetsstege för att se om lärarnas metoder öppnar upp för att göra eleverna delaktiga. Inkluderingen ska inte bara vara en placering, alla ska bli sedda och få en känsla av gemenskap. Stora klasser, ökade kunskapskrav, ökade antal diagnoser, resursbrist mm gör också att lärarna också ifrågasätter sig själva om de kan leva upp till en skola för alla?

 • 58.
  Adolfsson, Josefin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Jonsson, Sofie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Sambandet mellan arbetsengagemang och personlighetsdragen i Big Five2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsengagemang är ett vanligt förekommande begrepp inom både forskning och organisationer. För att förstå arbetsengagemang relaterat till medarbetarnas individuella egenskaper och behov, har föreliggande studie undersökt sambandet mellan arbetsengagemang och personlighetsdragen i Big Five; openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness och neuroticism.

  Undersökningen genomfördes med kvantitativ metod, där yrkesverksamma individer (N=193) fick besvara enkätformulär hämtade från Mini-IPIP6 Svensk version vad berör personlighetsdrag, samt UWES-9 vad gäller arbetsengagemang. Tre av personlighetsdragen samvarierade statistisktsignifikant med arbetsengagemang. Conscientiousness och extraversion påvisade positiva samband med arbetsengagemang och neuroticism visade på negativa samband medarbetsengagemang, där de tre personlighetsdragen fortfarande visande statistiskt signifikant samvariation med arbetsengagemang även under kontroll av variabeln ålder. 

 • 59.
  Adolfsson, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Schoultz, Tuva
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Jag kan inte bemöta alla barn lika, för alla barn är olika": En kvalitativ studie om faktorer bakom förskollärares förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd i förskolan2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att förskollärare uttrycker en osäkerhet kring bemötandet till barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan. Det förekommer en begränsning inom fältet för befintlig forskning då den riktar sig mot faktorer bakom ett generellt förhållningssätt till alla barn, snarare än faktorer bakom ett förhållningssätt till barn som är i behov av särskilt stöd. Därför vill vi i vår studie belysa dessa faktorer ytterligare, och därmed undersöka vilka faktorer som påverkar förskollärares förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd.

  Vår studie grundar sig på en kvalitativ forskningsmetod där empirin har samlats in genom sju semistrukturerade intervjuer med utbildade förskollärare.

  Som grund för analysmetod har vi använt oss av tematisk analys, som i sin tur har resulterat i fyra olika teman; förskollärares förhållningssätt, inkludering och exkludering, likvärdighet i barngruppen samt specialpedagogens roll. Resultatet har analyserats med hjälp av Nilholms (2020) specialpedagogiska perspektiv; det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet. Som analysverktyg har vi även använt oss av studiens tre centrala begrepp; inkludering, inflytande och likvärdighet.

  Studiens resultat visar att faktorer som förskollärares kunskap och utbildning, yttre förhållanden som miljöanpassning samt specialpedagogens stöd och vilka strukturella resurser som erbjuds påverkar hur förskollärare förhåller sig till barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Resultatet visar även att det skiljer sig i förskollärares förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd, beroende på hur förskollärare arbetar med och resonerar kring likvärdighet, inkludering och inflytande i förskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 60.
  Adolfsson, Lucienne
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Abrahamsson, Maria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fritidslärarnas perspektiv på rastverksamhet: En intervjuundersökning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En utgångspunkt för detta arbete är CIF Idrottsförbund (2017) och deras studie, där presenteras att 80 procent av elever som stillasittande. På grund av detta dilemma har vi funderingar på vilket sätt fritidslärarna arbetar för att minska stillasittandet i skolan. Vi såg en potential hos fritislärarna och deras bidrag om hälsofrämjande arbete igenom att erbjuda val av rörelseaktiviteter av olika slag. Ericsson (2005) förtydligar att raster ger fritidslärare och pedagoger goda möjligheter till att observera både barns motorik och kamratrelationer. Utifrån vår erfarenhet blev vi medvetna om att rasten kan vara en del av våra uppgifter och därför är denna studie angelägen med syfte på att belysa hur fritidslärarna uppfattar rastverksamhet. Vi har under denna studie fått en bild på hur två olika skolor arbetar med sina raster och vår empiri kommer att presenteras i resultaten. Utifrån vårt resultat kommer vi göra en analys och jämförelse av vilka likheter och skillnader som finns emellan skolorna. Dessa skolor kommer vi kalla här för skola A och skola B.

  Syfte: Syfte med denna studie är att få djupare kunskap om hur fritidslärare arbetar för att rasterna på skoltid ska bli meningsfulla för eleverna. Samt att belysa hur vi framtida fritidslärare kan arbeta med rastaktiviteter på ett konstruktivt sätt och för att bidra till ett fortsatt lärande för elever samt skapa en livslång lust att lära.

  Metod: Till studien valde vi semistrukturerade intervjuer och det innebär att vi hade förberett ett antal frågor som vi ställde till sex stycken fritidspersonal som arbetar på två olika skolor. Våra frågor är riktade att ta reda på hur fritidslärarna ser på rastverksamhet och hur de resonerar kring planerade- och fria aktiviteter under skolans raster.

  Resultat: De fritidslärarna som blev intervjuade arbetade utifrån olika synsätt, skola A erbjuder fri lek under sina raster och vi anser att de arbetar mer abstrakt eller omedvetet mot sina syften gällande rastverksamhet. Under fria val av aktiviteter på raster som de har, gav de beskrivning på att de arbetar aktivt med att träna elevers sociala relationer samt ger dem god omsorg som skapar trygghet och trivsel hos eleverna. Skola B arbetar mer konkret med aktiviteterna på rasterna och dessutom synliggör de Skolverkets rekommendationer genom teman i sin planering. Trots att det är aktiviteter på raster så arbetar fritidslärarna effektivt under fritidshemmets egna kapitel fyra i läroplanen. De anser att styrda rastaktiviteter stödjer elever till optimal inlärning samt främjar hälsan både fysiskt och psykiskt på bästa sätt. Då alla elever på skolan får möjlighet att röra sig under sina raster, vilket också kan motverka stillasittandet.

  I vår jämförelse har vi kommit fram till både likheter och skillnader. Likheterna är att båda skolor vill uppnå samma mål dock på olika sätt. Skillnaderna är att skola A inte visar klart för oss hur de gör för att främja social gemenskap, trygghet och trivsel som de menar att den frivilliga leken gör. Fritidslärarna anser att eleverna tränar allt som möjliggör lärande, utan vuxens inblandning och de säger att man inte ska behöva vara delaktiga i elevernas lekar för att synliggöra medverkan. Skola B visar klart för oss hur planeringen ser ut som helhet och anser att strukturerade aktiviteter på raster stödjer elevers lärande samt stärker deras motorik. Fritidslärarna på skola B anger också att det ger positiva effekter hos eleverna såsom minskade konflikter, förbättrad sociala interaktion emellan elev och lärare samt ger dem mera ork för skolan.

 • 61.
  Adolphs, Svenja
  et al.
  University of Nottingham, School of English, University Park, NG7 2RD, UK.
  Clark, Leigh
  University College Dublin, School of Information and Communication Studies, Dublin, Ireland.
  Dörnyei, Zoltan
  University of Nottingham, School of English, University Park, NG7 2RD, UK.
  Glover, Tony
  University of Nottingham, School of Computer Science, Jubilee Campus, NG8 1BB, UK.
  Henry, Alastair
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Muir, Christine
  University of Nottingham, School of English, University Park, NG7 2RD, UK.
  Sánchez-Lozano, Enrique
  University of Nottingham, School of Computer Science, Jubilee Campus, NG8 1BB, UK.
  Valstar, Michel
  University of Nottingham, School of Computer Science, Jubilee Campus, NG8 1BB, UK.
  Digital innovations in L2 motivation: Harnessing the power of the Ideal L2 Self2018In: System (Linköping), ISSN 0346-251X, E-ISSN 1879-3282, Vol. 78, p. 173-185Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sustained motivation is crucial to learning a second language (L2), and one way to support this can be through the mental visualisation of ideal L2 selves (Dörnyei & Kubanyiova, 2014). This paper reports on an exploratory study which investigated the possibility of using technology to create representations of language learners' ideal L2 selves digitally. Nine Chinese learners of L2 English were invited to three semi-structured interviews to discuss their ideal L2 selves and their future language goals, as well as their opinions on several different technological approaches to representing their ideal L2 selves. Three approaches were shown to participants: (a) 2D and 3D animations, (b) Facial Overlay, and (c) Facial Mask. Within these, several iterations were also included (e.g. with/without background or context). Results indicate that 3D animation currently offers the best approach in terms of realism and animation of facial features, and improvements to Facial Overlay could lead to beneficial results in the future. Approaches using the 2D animations and the Facial Mask approach appeared to have little future potential. The descriptive details of learners' ideal L2 selves also provide preliminary directions for the development of content that might be included in future technology-based interventions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Adrian, Carina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Puumala, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Vi ska få eleverna att komma hit hoppsaskuttande": En kvalitativ studie om gymnasieskolans arbete med psykisk ohälsa hos elever.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our study was to describe, compare and analyze how representatives from different professions in high school look upon their experiences of the schools work with helping students with mental health issues as well as preventing mental illness among the students. In our study we chose to use a qualitative approach by conducting interviews since we wanted to receive views from the representatives from different professions regarding the high schools work with mental illness. We interviewed six people who represented different professions in school and they worked at two different high schools. In the research we used it appears that collaboration and discretion were significant components regarding the schools work with mental illness. In our study we find that the Student Health Care have a central role in the work with mental illness among the students, but other professional groups seem to have an important role as well. The different professional groups collaborates in the work with mental illness and how collaboration function appears to affect the discretion of the professionals in their work.

 • 63.
  Agaoglu, Irem
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Musik i språkutvecklingen: Hur används den av förskollärare?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det arbetet bygger på är att förskollärare kan dra fördel av det musikaliska arbetet på förskolan för att främja barns språkutveckling. Jederlund (2011) lyfter fram att det finns samband mellan musik och språkande då språket till stor del består av rytm och takt.   

  Syfte: Studiens ändamål är att ta reda på hur förskollärare arbetar med musik i språkutvecklande syfte.  

  Metod: Denna del består av hur det empiriska materialet samlades in och arbetets tillvägagångssätt. Alltså det empiriska materialet av semistrukturerade intervjuer med nio förskollärares tankar på arbetet med musik.   

  Resultat: Resultaten av studien visar vilka förutsättningar och kunskaper som krävs och vilken syn och betydelse pedagogernas egna musikaliska kompetenser har för att musiken ska upplevas som givande för språkutvecklingen för barn i förskolan. Svaren från respondenterna är uppdelade i åtta kategorier: förskollärares kunskaper om musik i språkutvecklande syfte, förskollärarnas arbete med språkutveckling och med musik, syftet med musikaktiviteterna, arbetet med musik i språkutvecklande syfte, musik för att främja barns språk, förskollärarnas förutsättningar och verktyg för arbete med musik och språk, förskollärarnas önskningar för fortsatt arbete inom ämnet och har respondenternas användande av musik i språkutvecklingen förändrats?  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 64.
  Agestad, Emma
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Lindgren, Mia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Kan kreativitet manipuleras?: En experimentell studie om hur prestationskrav under tidspress påverkar kreativiteten2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Creativity is a popular term that frequently occurs in the working life. Despite its popularity, the possibility to be creative varies a lot between work places, and many employees feel that they do not have a creative outlet in their work role. The purpose of the present study was to examine how different conditions could affect creativity. The two questions that this study intended to answer was: a) Can individuals' creative performance be manipulated by performance requirements during explicit time constraint? b) Can individuals' self-rated creativity be manipulated by performance requirements during explicit time constraint? An experimental study was conducted with a total of 89 participants randomly distributed into two groups. Experimental group 1 had a total of 47 participants, of which 23 women (48.9%) and Experimental group 2 had a total of 42 participants, of which 15 women (35.7%). The experiments were conducted individually with one participant at a time. The measuring instruments used were Guilford's (1967) Alternative Uses Task to measure creativity and Mini-IPIP6 to control for personality. The current item used in Alternative Uses Task was a coffee mug that the participants were assigned to write down as many alternative uses for as possible. Experimental group 1 had a performance requirement to write down a minimum of 15 alternative uses and an explicit time constraint. Experimental group 2 did the same task, but without performance requirement and no explicit time constraint. The collected data was analysed with IBM SPSS and the tools used for the analyses was Pearson's correlation (r), independent t-test and Repeated Measures ANOVA. The results showed a) that Experimental group 1 produced a higher number of creative ideas than Experimental group 2, but that Experimental group 2 had a significantly higher creative quality on their ideas than Experimental group 1. Further the results showed b) that it was not possible to manipulate the self-rated creativity when the personality trait Openness was controlled for.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Aguilar Gustavsson, Katerina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Gil, Darlene
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Chefers upplevelser av e-ledarskapet under pandemin2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Chefers arbetssätt har till följd av covid-19 förändrats. Arbete som innan utfördes på fysisk plats har under pandemin utförts på distans via digitala verktyg. Det är mot denna bakgrund vårt intresse har väckts att undersöka hur chefer som tidigare inte utövat ledarskap på distans, i stället har upplevt hur det digitala ledarskapet har kunnat tillämpas till följd av pandemin.

  Studien har ett retrospektivt syfte genom att undersöka vilka utmaningar och möjligheter ledare inom offentlig verksamhet säger sig upplevt i det digitala ledarskapet. Studien har haft en kvalitativ ansats baserat på semistrukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av en tematisk analys. I studien deltog elva chefer med olika åldrar, kön, yrkesroller och geografisk plats på sin verksamhet. Resultatet visar på både många utmaningar och möjligheter med eledarskapet som uppstått till följd av ett påtvingat distansarbete. En snabb anpassningsförmåga har funnits hos cheferna i deras e-ledarskap och där ledningen skett medhjälp av digitala verktyg. Resultatet visar exempel på ett lyckat e-ledarskap i mening av kreativa lösningar, kompetensutveckling och en ökad förståelse för medarbetarnas behov och mående under pandemin.

 • 66.
  Aharbil Persson, Mina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Boij, Sarah
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Vilka strategier använder SFI-lärare för att motivera elever till att lära sig svenska?: En kvalitativ studie om sex lärares perspektiv2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det står klart och tydligt i Skollagen (2010:800), SkolL, 1 kap. 4 §: att utbildningen inom skolväsendet ska främja alla elevers lust att lära. Därmed har lärare ett uppdrag att stimulera och motivera lärandet hos elever. Utifrån vårt arbete på SFI är det utmanande att uppfylla detta krav främst på grund av elevernas olika förutsättningar, precis som Eriksson-Sjöö (2002) beskriver i sin licentiatavhandling.

  Syfte: Undersökningens övergripande syfte har varit att få kunskap om hur SFI-lärare arbetar för att motivera sina elever till lärande av svenska som andraspråk. Vidare är syftet att se vilka strategier som används kopplat till vad tidigare forskningsresultat visar på inom detta valda område.

  Metod: Den metod som tillämpades till studien är den kvalitativa med semistrukturerade intervjuer. Anledningen är att låta SFI-lärare berätta fritt om sina upplevelser och erfarenheter med utgång från vår intervjuguide. Samtalen spelades in med mobiltelefon alternativt i Google Meet. Till analysen transkriberades alla intervjuerna.

  Resultat: Resultatet av denna studie visar att SFI-lärare är eniga om några framgångsrika lärarstrategier och arbetsmetoder som lärarna upplever stimulerar och höjer elevers motivation till lärandet av svenska. I undersökningen framgår även olika strategier som används i SFIundervisningen. Det omfattar engagemang, vardagslivsanknytning, personliga intressen, bemötande och positiv klassrumsmiljö.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Ahl, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Holm, Elisabeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Vad styr barnens val av litteratur?: en undersökning om flickors och pojkars val av skönlitteratur sett ur ett genusperspektiv2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Enligt forskning så har flickors och pojkars läsning minskat kraftigt de senaste åren. Genom läsningen förstärks språk och läsförståelsen som i sin tur påverkar synen på omvärlden. Det är viktigt att ta reda på vad som intresserar flickor och pojkar för att öka intresset för läsning. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar flickors och pojkars val av skönlitteratur och om det finns några skillnader eller likheter mellan flickors och pojkars val. Vår empiriska undersökning innefattar intervjuer med halvstrukturerade frågor i skolmiljö. Vi har fått en inblick i flickors och pojkars val av skönlitteratur. Vi har sett att det finns en viss skillnad mellan könen vid bokvalet, där intresset kan styra. Vid undersökningen framkom också att social miljö, utbud av böcker och kamrater påverkar bokvalet. Vårt resultat har också visat att föräldrar har en oerhört viktig roll för att väcka flickors och pojkars läslust.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 68.
  Ahlberg, Miina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Persson, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hbtq-perspektiv inom socialtjänsten: Bemötande och inklusion2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Our study aims to problematize and examine how social workers perceive social service treatment of clients who identify them self as LGBTQ. We have chosen to analyze the social workers´ answers based on a norm-critical and social constructivist perspective. The study is based on five interviews with employees working in social services with different target groups. We have examined how they relate to LGBTQ issues arising at work. We also explored whether social workers acquired a LGBTQ perspective and norm-critical approach through their initial training and any further training through their employment. The social workers emphasize that it is very important to treat the clients without preconceptions. In summary the results shows that the five social workers do have a willingness to work with LGBTQ issues and norm critical theories. But these issues get lower priority due to time constraints. They also expressed a desire for more knowledge and training in LGBTQ issues as this is something that is missing. However the social services require tools, knowledge, time and resources to be able to meet their clients' needs

 • 69.
  Ahlbom, Sandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Gustavsson, Rebecca
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Physical activity in preeschool2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårt intresse för hur pedagogerna arbetar med fysisk aktivitet i förskolan grundar sig i att vi har uppmärksammat hur dagens barn generellt är allt mer stillasittande och upptagna av digitala medier. Eftersom många barn vistas på förskolan större delen av sin vakna tid, anser vi att det är av intresse att ta reda på hur pedagogerna arbetar för att främja fysisk aktivitet på förskolan.

  Syfte: Syftet med vår undersökning är att undersöka hur pedagoger beskriver sitt arbete med att främja fysiska aktiviteter hos barn i förskolan.

  Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ studie för att få en djupare förståelse kring vår frågeställning. Vi har genomfört ett flertal intervjuer eftersom vi ville ta del av pedagogernas tankar, åsikter och erfarenheter. Målgruppen för vår studie var både barnskötare och förskollärare då de båda yrkeskategorierna arbetar med samma läroplan och övriga styrdokument. I vår undersökning har vi utgått från det sociokulturella perspektivet där begreppen proximala utvecklingszonen, approprierad kunskap, verktyg eller redskap och kultur fick stå i fokus. Vi har genomfört vår undersökning på de förskolor som vi har haft vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och var där med kända hos pedagogerna sen tidigare.

  Resultat: Resultatet visar att samtliga pedagoger har ett gemensamt förhållningssätt till arbetet med fysisk aktivitet som bidrar till att inspirera, uppmuntra, visa glädje och föregå med ett gott exempel. Miljön är något som påverkar och utgör olika förutsättningar i arbetet med fysisk aktivitet. Inomhus arbetar pedagogerna medvetet med att skapa fria ytor med varierande inredning för att inspirera och främja fysisk aktivitet och olika rörelselekar. Utegården erbjuder stora fria ytor, pedagogerna är angelägna om att det ska finnas verktyg och redskap som stimulerar leken, de menar att den fysiska aktiviteten då kommer naturligt och bidrar till rörelse. Pedagogerna ser också till att med hjälp av olika föremål i möjliga mån skapa förutsättningar som bidrar till en varierande utemiljö för barnen. Det framgår även att pedagogerna utnyttjar skogen och gymnastiksalen för att komplettera förskolans egna resurser. I den dagliga verksamheten arbetar pedagogerna ständigt med att stötta och uppmuntra med hjälp av lek, så att barnen stegvis kan ta sig an fysiska utmaningar, samtidigt som pedagogen observerar barnens beteende.

 • 70.
  Ahlcrona, Hampus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Framvik, Girish
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pedagogers syn på musik som språkutvecklande verktyg: På förskolan och öppna förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Idén till denna studie framkom efter vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) från förskollärarprogrammet på Högskolan Väst. Musiken och sången finns alltid närvarande genom sångstunder, spontansång vid matbordet eller i form av sångtexter och noter uppsatta på väggarna. Dock är de lärarledda musikaktiviteterna ofta i återskapande form, eller call-response form, det vill säga att barn upprepar något som en pedagog sjunger först. Hur kan det komma sig att musiken, som i läroplanen inte har en uttalad koppling till språket, har en förhållandevis stor roll i förskoleverksamhetens vardag?

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger använder musik och musikaktiviteter i språkutvecklande syfte i förskolan. Frågeställningar som användes var på vilka sätt musik kan användas i språkutvecklande syfte, och hur förskolans pedagoger talar om kopplingen mellan musik och språkutveckling.

  Metod: För att svara på dessa frågeställningar valde vi att använda oss av den kvalitativ forskningsmetod, närmare bestämt fokusgrupper. Genom de diskussioner som uppstår i fokusgrupper vidgas deltagarnas synsätt, erfarenheter och åsikter med hjälp av de andra deltagarnas perspektiv. Vi valde just denna metod då vi anser att den ger oss data som kan ge svar på de frågeställningar som framställts. Studien utfördes på förskolor i Västsverige, med deltagare i spridd ålder från flera olika kommunala förskolor samt en öppen förskola inom samma område.

  Resultat: Resultatet visar att musiken till stor del används som ett språkutvecklande verktyg på grund av det intresse och den uppmärksamhet musiken bidrar med, den sprider glädje och hjälper barn att slappna av. Det är lätt att variera lärarledda aktiviteter samt anpassa nivån på lärandeobjektet till varje individs behov och nivå. Enligt vissa pedagoger ses inte användningen av instrument i musikaktiviteter som nödvändigt för barns språkutveckling, men det ses som en stor tillgång att ha musikaliskt kunniga pedagoger i arbetslaget. Det syns även skillnad i arbetssättet på förskolor och på öppna förskolan, där öppna förskolan inte har samma krav på verksamheten. Trots det sker sångstunder och musikaktiviteter regelbundet där syftet ofta är att stötta barn i sin språkliga utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Ahlgren, Carolina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Hult, Daniela
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  En kvalitativ studie om gemenskaper på ett särskilt boende i Västra Götaland: Upplevelser av både personal och äldre2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur personal på särskilt boende arbetade med gemenskap. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer med personal såväl som brukare. 6 personer intervjuades, 3 personal och 3 äldre. Studien analyserades genom en tematisk analys. Begreppen gemenskap, ensamhet, ålderism och teorin gerotranscendence användes för att förstå, tolka och analysera resultatet av materialet. Resultaten i studien visade på att äldre på boendet främst sökte sig till gemenskapen med anhöriga vid inflytt till det särskilda boendet, men att de också skapade en ny form av gemenskap med personalen. Däremot visade resultaten att äldre hade svårare att skapa gemenskap sinsemellan på grund av svårigheter i kommunikationen. Det framkom dessutom att det fanns en skillnad mellan personalens och de äldres uppfattning av vad gemenskap innebar. Avslutningsvis valde vi att diskutera resultaten samt redovisa tankegångarna som utvecklades under studiens gång. Vidare redovisades också hur förförståelsen kring ämnet påverkades. Under diskussionen redogjordes för vad som hade varit intressant inom framtida forskning

 • 72.
  Ahlgren, Magdalena
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Wikström, Anders
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Hur professionella bemöter kvinnor utsatta för våld i nära relation: ”Att bara vara och våga lyssna”2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det första mötet med socialtjänsten kan vara avgörande för kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. Studien syftar till att undersöka hur professionella inom socialtjänsten bemöter våldsutsatta kvinnor. Studien genomfördes med kvalitativ ansats genom sex semistrukturerade intervjuer. Totalt deltog åtta yrkesutövare inom socialt arbete som möter våldsutsatta kvinnor i det praktiska arbetet. Alla hade högskola eller universitetsutbildning i form av socionom, socialpedagog, beteendevetare och behandlingspedagog. Det empiriska materialet analyserades med en tematisk analys. Det teoretiska ramverket, med utgångspunkt i Scheffs socioemotionella värld används i analysen för att bidra till en förståelse av interaktion och samspel mellan människor. Samt hur professionella bemöter sina klienter både på ett intellektuellt och känslomässigt plan.

  Skam och professionell empati är centrala begrepp i analysen. Enligt tidigare forskning saknas kunskap och kompetens bland professionella i arbetet med våld i nära relation. Studiens resultat visar på att bemötandet är helt avgörande i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Hur professionella använder sin kunskap och kompetens i det praktiska arbetet skiljer sig åt mellan olika enheter. Professionellas rädsla, otrygghet och frustration är emotioner som inverkar på bemötandet.

  Skam är en framträdande emotion och ett hinder för våldsutsatta kvinnor att berätta om sin utsatthet. Skammen finns i olika skepnader, så som skam kopplat till identitet och yrkesroll samt skam kopplat till det sexuella våldet. Både socionomer och socialpedagoger möter våldsutsatta kvinnor i det dagliga arbetet. Ett öppet och inlyssnande förhållningsätt är avgörande för bemötandet. Samt att inte döma, vägleda och motivera våldsutsatta kvinnor till förändring och ett självständigt liv utan våld.

 • 73.
  Ahlman, Madeleine
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Morton, Alisha
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Introduktionsutbildningar för nyrekryterade chefer: En undersökning av förstagångna linjechefers upplevelser av genomförd introduktionsutbildning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to examines the topic of introduction process, where we approach first-time line managers experiences of what such a process should contain in order to take on the new role as manager in the best possible way. The introduction represents the process of assimilating the new line manager into the new role. The study is based on data produced through semi-structured interviews with 9 recently promoted line managers in a public organization. The results indicate that activities such as dialogue, practical participation and reflection are very important parts to include in an introductory process for first-line managers. The greatest lessons are based on experience-based and informal learning. This thanks to the large network of contacts presented early in the introduction process. The contact network is considered to be an important and supportive part in the role transition of first line managers to that extent, that the first line managers are asking for more of the planned opportunities for discussion and dialogue. The contact network includes mentoring, which provides space and opportunity to vent practical questions, feelings and thoughts. Based on these results, this study argues that organizations should keep this in mind when preparing an introductory process for managers.

 • 74.
  Ahlrot, Rebecca
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Egen härd är guld värd: En studie om individer med missbruks- och boendeproblematik med insats i form av beroendestöd i hemmet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how individuals with a combined substance abuse and housing problems describe their views on their addiction, their homes and the help they receive through the care of the community social service agencies. In light of the insufficient scien-tific evidence in the fields of substance abuse and housing support, the purpose of this paper is to gain increased knowledge in the both fields. An acquisition of increased knowledge is needed and important from a societal perspective as well as from an individual perspective.

  The fact that the economic resources in society are put on actions that is utilized to increase the ability of the individual to recover from substance abuse and housing problems is of benefit to society, but above all it benefits the individual. The individual becomes an asset to society instead of a continued drain on community resources. Increased knowledge in the field can contribute to learning for those in the field, but also for others interested.

  This concept is in line with Work Integrated Learning (= AIL). The study is based on eight interviews and the methodology and analysis are inspired by the phenomenological perspec-tive. The results shows that all interviewed informants find dependencies in the home as sup-port in the form of two aspects, partly as a relative support and partly as a daily support. The results further shows that the abuse, for many, resulted in isolation from family and non-addicted friends. Additionally, the home is seen as a basis for security and integrity.

 • 75.
  Ahlström, Anette
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Larsson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lekens möjligheter på ett barnhem i södra Tanzania: En kvalitativ studie om vilka förutsättningar som påverkar barnens möjligheter till lek2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till vår studie startade under vår lärarutbildning då vi läst om leken och dess betydelse i ett barns liv. Vi delade en dröm att få komma till ett barnhem i Afrika. Under en föreläsning undervisades om barnkonventionen som lyfter att alla barn ska ha rätt till lek. Denna studie syftar till att undersöka vilka möjligheter barnen ges till lek på ett barnhem i södra Tanzania. I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi valde fallstudie som forskningsmetod. Det material vi har samlat in gjorde vi i form av observationer under vår vistelse på barnhemmet Bulongwa Children's Home i Tanzania. Vårt resultat visade att barnen ges goda möjligheter till lek utifrån deras förutsättningar men de förväntas att leka själva. Samspelande sker oftast barnen emellan. Kvinnorna ser sin roll som omsorgsgivande då de ger barnen tillsyn. Det tillfälle under dagen som pedagogik ges är till femåringarna under kindergarden och tillhörande lekrum.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Ahlström, Lina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  The child's stereotypical thinking2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 77.
  Ahlström, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Almqvist, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Tolkningar av ansiktsuttryck ur ett könsperspektiv2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 78.
  Ahlström, Olivia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Svensson, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Det skapande materialets tillgänglighet i relationtill barns lärande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Enligt vår uppfattning påverkas barns lärande av pedagogers tankar och förhållningssätt till det skapande materialets tillgänglighet. Studien berör barns lärande kopplat till miljöns utformning och materialets placering. Vi har i vår undersökning, med hjälp av forskningsbakgrund och teoretiska utgångspunkter, diskuterat och analyserat nio pedagogers tankar om den skapande verksamheten.

  Syfte:

  Syftet med studien är att få ökad kunskap om det skapande materialets tillgänglighet och miljöns påverkan på barns lärande i förskolan.

  Metod:

  Vi har som metod utgått ifrån en kvalitativ intervju. Vi genomförde åtta intervjuer med nio pedagoger på olika förskolor. Under bearbetningen av intervjuerna valde vi att enskilt transkribera det empiriska materialet för att sedan tillsammans sammanställa ett resultat med hjälp av att kategorisera materialet.

  Resultat:

  I vårt resultat av studien ser vi att den skapande verksamheten är viktig för barns lärande och utveckling. Pedagogerna i vår undersökning lade vikt på att få in skapande i barnens vardag. Vi upplevde att samtliga pedagoger hade liknande tankar om materialets tillgänglighet och miljöns betydelse samt att det har en inverkan för barns lärande. Det fanns vissa skillnader mellan pedagogernas tankar om var materialet skulle stå, när barnen fick skapa och vem som fick skapa

 • 79.
  Ahlström, Sofia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Karlsson, Hilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En kvalitativ studie om hur lärplattor används i förskolan: men vad används de till?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Lärplattan är ett relativt nytt digitalt verktyg i förskolans verksamhet. Då lärplattan har tagit plats i förskolans vardag, är frågan hur den ska användas i praktiken. Föregångaren till lärplattan är datorn som förskolan använde sig av i praktiken, men samhället har förändrats och ny teknik har nu tagit plats i verksamheten. I den tidigare forskning som vi har tagit del av har vi funnit liknande resultat vad gäller datorer och lärplattor då användandet av dessa påverkas av pedagogen. Vidare belyser Skolverket (2016a) att förskolan kan använda multimedia i verksamheten, trots detta är det en omdebatterad fråga. Skolverket (2016b) har lagt fram ett förslag på förändring inom ämnet där barns digitala kompetens ska stärkas i förskolan. Studien belyser och problematiserar pedagogens förhållningssätt i samband med användandet av lärplattan, studien vill bidra till en djupare förståelse för hur lärplattan används i förskolan. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till och arbetar med lärplattan som arbetsredskap tillsammans med barnen på förskolan. Metod: Studien är av kvalitativ art där två fokusgruppsintervjuer har genomförts. Fokusgruppsintervjuerna har spelats in och transkriberats, därefter gjordes en textanalys av det insamlade materialet som ligger till grund för resultatet i vår studie. Resultat: Studiens resultat visar att ett lärande kan ske med hjälp av lärplattan. Där en närvarande pedagog kan vägleda och stötta barnen i användandet. Det förhållningssätt som pedagogen har är av betydelse för att ett lärande ska ske med hjälp av lärplattan. I studien har vi funnit hur pedagoger beskriver att lärplattan används i förskolans aktiviteter och de beskriver vidare hur den kan bidra till ökad kommunikation och variation i undervisningen. En negativ aspekt om förskolan inte använder lärplattan kan vara att det genererar digitala klyftor i samhället, vilket kan medföra att barnens demokratiska rättigheter förbises. Förskolan kan dock motverka dessa digitala klyftor genom att pedagogerna medvetet använder lärplattan, där alla barn får möjlighet att lära om och med de digitala verktygen.

 • 80.
  Ahlström, Åsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Eisle Svanberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fritidspedagogik: Fritidslärares roll i skolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fritidslärarens uppdrag finns tydligt beskrivet i styrdokument avseende den tid de arbetar i fritidshemmet men hur tiden ska disponeras under skoltid är inte lika självklart. Då vi upplevde att det fanns en stor variation i fritidslärarnas uppgifter valde vi att undersöka vad olika fritidslärare har för uppgifter och ansvar under skoltiden. Syftet med den här studien var att ta reda på hur de rekontextualiserar (tolkar) sitt uppdrag och hur de använder sig av fritidspedagogiken i sin undervisning men även vad som förhindrar och möjliggör deras arbete.

  Våra forskningsfrågor blev följande: Hur kan undervisning i skolan ske med hjälp av fritidspedagogik enligt fritidslärare? Vilket handlingsutrymme ges fritidslärare i skolans undervisning enligt fritidslärarna själva?

  Studien baseras på en kvalitativ metod bestående av intervjuer och enkäter där vi undersökt fritidslärares uppfattningar om vårt forskningsområde. Vi har utgått från ett kunskapssociologiskt perspektiv med Bernsteins pedagogiska teori som grund för vår analys.

  Resultatet visar på att fritidslärarna tolkar sitt uppdrag ur ett fritidspedagogiskt perspektiv där elevernas intressen och behov styr hur undervisningen ska läggas upp och där gruppen och det sociala samspelet står i centrum. Fritidslärarna tolkar fritidspedagogik som ett mer praktiskt arbetssätt som kan användas som ett bra komplement till den traditionella skolundervisningen. Det framkommer dock att fritidslärarna upplever att deras kompetens inte tas till vara på i den utsträckningen de önskar, då de ofta används som resurser och assistenter utan möjlighet att ansvara och planera sin egen undervisning. Det är rektorn som bestämmer var resurserna ska läggas vilket betyder att det är hen som har makten över hur fritidslärarens tid ska disponeras under skoltid.

 • 81.
  Ahlén, Amanda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Dagerfelt, Erica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  I samtal med elever: Skolkuratorers upplevelser av praktiska och teoretiska kunskaper i samtal med elever2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to achieve an increased understanding of the school counselors' experiences of practical and theoretical knowledge in conversations with students.

  To answer the purpose, the following questions have been used: What experience does the school counselors have of theoretical and practical knowledge in conversations with students? Do the school counselors experience that any other form of knowledge emerges, than the theoretical and practical knowledge, in conversations with students? The study is based on a qualitative method and is inspired by a phenomenological research approach. In other words, we have not investigated the phenomenon, but the school counselors experiences of the phenomenon. The data collection method used for the study is semi-structured interviews. The material has been analyzed using a phenomenological analysis method.

  The result of the study shows that school counselors experience both practical and theoretical knowledge as significant in conversations with students. The school counselors' experiences of what the forms of knowledge mean and how they are used in conversations with students differ, but the common denominator of their experiences is that one cannot exclude the other. During the work on the study, another form of knowledge emerged that was considered for the school counselors as at least as important as the practical and theoretical knowledge. This knowledge is referred to as interpersonal knowledge, of which the school counselors' experiences of this form of knowledge are also separated here. Interpersonal knowledge is described both as a personality-based knowledge and as a tacit knowledge. The school counselors also experienced that an empathic approach and their intuition affects the conversation with the students.

 • 82.
  Ahmad, Hanadi
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Lababidy, Lina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Nyanlända elevers svårigheter och lärares utmaningar inom engelskämnet2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste åren har en ökande invandring till Sverige haft en betydande inverkan på det svenska samhället, något som har lett till en ökning av antalet personer som talar flera språk och som har andra modersmål än svenska. Detta har i sin tur påverkat skolor som har förändrats, med klassrum som blivit heterogena och är fulla av olika språk, kulturer och bakgrunder. Detta innebär många svårigheter för nyanlända elever, samt utmaningar för skolorna och lärarna. En stor utmaning för lärarna är att undervisa i engelska till de nyanlända eleverna samtidigt som dessa elever får lära sig svenska som undervisningsspråk. Det är detta som också skapar svårigheter av speciell karaktär för dessa elever. Denna studie syftar till att belysa dessa svårigheter och utmaningar.

  Syfte: Denna studie syftar till att belysa de språksvårigheter som nyanlända elever möter när de lär sig engelska och de utmaningar som lärare står inför när de undervisar nyanlända elever i engelska. Studien kommer också att lyfta fram de arbetssätt som lärare använder för att främja nyanlända elevers lärande.

  Metod: Denna studie är kvalitativ, och data har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med fyra erfarna engelsklärare som undervisar på högstadiet och en grupp elever i årskurs nio som nyligen kommit till Sverige. Intervjuerna har genomförts på deltagarnas arbetsplatser. En intervjuguide användes för samtliga intervjuer. Dessa transkriberades sedan och svaren tematiserades.

  Resultat: Studiens resultat visade att elevernas svårigheter utmanar lärarna. Eleverna har svårt att lära sig två språk tillsammans, vilket hindrar dem från att uppnå ett bra resultat, särskilt de som inte har tidigare kunskaper i engelska. Att anpassa undervisningen till elevernas olika behov är också en utmaning för lärarna, i synnerhet som de upplever en brist på tid utöver bristen på resurser och utbildning för att undervisa nyanlända elever. Flera metoder används för att anpassa undervisningen till elevernas behov, varav en är metoden ”parallell läggning”.

 • 83.
  Ahokas, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "De känner sig tryggare med oss": En kvalitativ intervjustudie med studiehandledare i årskurs 1-62020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer studerat studiehandledares upplevelser av hur studiehandledning kan påverka nyanlända elevers lärande samt beskriva vilka framgångsfaktorer som kan finnas vid studiehandledning. En fenomenologiskt hermeneutisk ansats har tagits eftersom studien bygger på analyser och tolkningar av studiehandledares egna upplevelser av studiehandledning. I studien intervjuades fyra studiehandledare som arbetar i årskurs 1–6. Då intervjuerna transkriberats analyserades de och därefter gjordes en kategorisering av olika teman som utgjorde grunden för resultatets presentation. I resultatet presenteras informanternas tankar om vilka förutsättningar som finns för studiehandledledning samt hur de ser på studiehandledarens roll. Det som framkommer är bland annat att samarbete mellan studiehandledare och lärare är mycket viktigt. Även att elevens behov måste styra planering och organisation är något som studiehandledarna betonar i intervjuerna. Studiehandledarna betonar också vikten av det sociala stöd som de kan ge för att stötta de nyanlända eleverna i deras lärande.

 • 84.
  Aidermo, Josefin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  När jag går till stallet kan jag slappna av och vara mig själv: En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av att hålla på med ridsport2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Det finns relativt lite forskat kring ämnet om hur ridsport påverkar människor och speciellt hur den påverkar människor som är fysiskt och psykiskt friska. Utifrån det väcktes ett intresse i att undersöka hur en grupp unga kvinnor upplever sig påverkas av ridsporten utifrån ett salutogent perspektiv.  Syfte:  Syftet med föreliggande studie är att utifrån unga kvinnors perspektiv studera och analysera hur de påverkas och upplever sig utvecklas av att hålla på med ridsport samt se till vilken betydelse hästen har för dem. Vidare kommer deras upplevelser förstås utifrån begreppet känsla av sammanhang (KASAM).   Metod:  I föreliggande studie valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer utifrån att de ansågs kunna svara på syftet och forskningsfrågorna på bästa sätt. Intervjuerna spelades in och materialet har transkriberats för att senare kodas, tematiserats och summerats. Ett bekvämlighetsurval samt målinriktat urval användes och det genomfördes fyra stycken intressanta intervjuer med personer som har erfarenhet av att vara eller är aktiva inom ridsporten. Resultat:   Resultatet visar att ridsporten bidrar till en mängd positiva faktorer. Bland annat blir personerna lyckliga av att vara i stallet, de utvecklar personliga färdigheter i form av ansvarsförmågor, ledarskapsförmågor och ökat självförtroende. Det finns en stor gemenskap och hästen har en betydelsefull roll. Sett utifrån känsla av sammanhang bidrar ridsporten till känsla av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Deras upplevelser av ridsporten kan förklaras utifrån KASAM-begreppet och de bidrar följaktligen till en ökad hälsa.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 85.
  Aijmer Rydsjö, Celia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  ‘We do no harm, we say what we want, and we get paid for it’: Academic Work and Dignity in Stoner by John Williams2021In: Engaging with Work in English Studies: An Issue-based Approach / [ed] Alastair Henry & Åke Persson, Cham: Springer, 2021, p. 69-95Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Examining the meaning of work in relation to identity, this chapter looks at literary renditions of jobs in academia, especially in the campus novel. Departing from John Williams’ Stoner (1965), the analysis situates the academic novel in a historical and cultural context where the idea that scholarly labour increases self-worth and dignity is under increasing pressure. Further, the theme of work-life dignity is expanded to a wider discussion of the borders and frontiers of the university, particularly of the humanities, in terms of value, usefulness, and productivity. To fully draw out the implications of the analysis, Stoner is read in relation to a range of academic novels that each conspicuously negotiates work, identity, and dignity, including Willa Cather’s The Professor’s House and J.M. Coetzee’s Disgrace.

 • 86.
  Akervall, Elin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Larsson, Christina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Våld i ungas partnerrelationer: i en digital samtid2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Violence in close relationships is a major problem worldwide, including in Sweden, and is already present in young people’s partner relationships. This cross-sectional study examines young people’s knowledge and view of violence in young people’s partner relationships, as well as professional views and treatment of young people who have in some way experience violence in their partner relationships. The subject was investigated with both quantitative and qualitative analysis. The quantitative method consisted of a questionnaire study with 101 high school student respondents aged 16-20 years. The qualitative material was collected through semi structured interviews with two counsellors working at a youth clinic and an interview with a social worker. The quantitative data was entered and processed in the computer program SPSS 27 for statistical analysis. In the analysis of the material, t-tests were used to compare girls’ and boys’ estimates of acts of violence. The results show significant differences in views on violence based on gender, with girls rating acts of violence higher than boys. Analysis of themes emerging from the qualitative research reveal violence in young people’s close relationships is a difficult problem for professionals to identify, and it is difficult to reach young people where violence is suspected. Both young people and professionals generally believe that more conversations about relationships and awareness about violence in young people’s relationships is needed. To counteract violence in young people’s partner relationships, professionals need to be able to better equip young people with knowledge, and improve their own ability to detect, meet, and follow-up with young people who are exposed to violence in partner relationships.

 • 87.
  Ako, Clint
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Humour by violating & flouting the Gricean maxims: Male and female characters in How I Met Your Mother2020Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines how the female and male characters' humour in the American sitcom How I Met Your Mother explained in view of Grice's four conversational maxims and three theories of humour – the incongruity theory, hostility theory and relief theory. In doing so, the study also looks at the divergences and convergences in humour created between the male and female characters of How I Met Your Mother. Similar to previous research, results showed that the violating and flouting of Gricean maxims can lead to humour, which can be explained by the three theories of humour. In most examples of my study, all humour theories could be applied to the same humorous situation, providing different angles and interpretations. Furthermore, the results showed that the male and female characters create humour differently and the reason might be that there is a connection to social and cultural norms about genderr oles, which may have been stereotyped in the sitcom. For future studies, this paper suggests that a quantitative study should be conducted in order to draw quantitative conclusions regarding the frequency of violations and flouts of maxims between male and female genders of the show. The reason for the suggestion is that the results in this paper is based on four episodes and therefore limited to these specific episodes. A quantitative study could perhaps include more episodes in order to reach more general conclusions regarding the shows entirety.

 • 88.
  Akyol, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Larsson, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Kulturell kompetens i socialt arbete: En Studie utifrån behandlingsassistenters synvinkel2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kulturell kompetens har blivit ett relevant begrepp idag då Sverige har blivit ett allt mer mångkulturellt land där invandring sker i större utsträckning än utvandring. Den ökade invandringen innebär att det svenska samhället får möta människor med andra kulturer, normer och värderingar vilket kan skapa missförstånd och utanförskap. I det sociala arbetet blir därför kulturell kompetens en viktig del i stödet till dessa personer och deras integration då de möter dem i olika verksamheter och sammanhang inom socialt arbete. Utgångspunkten blir att undersöka hur behandlingsassistenter uppfattar kulturell kompetens då deras huvudsakliga uppdrag är att stödja och mobilisera människor.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur personer med yrkestitel behandlingsassistent har för syn på/tankar om den kulturella kompetensens betydelse och innebörd för att kunna bemöta klienter medolika kulturella bakgrunder.

  Metod: Metoden som används i vår uppsatsstudie var en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer gjordes med 5 behandlingsassistenter. Den teoretiska utgångspunkten har varit det sociokulturella perspektivet och har analyserat all insamlad material med hjälp av en tematisk analys.

  Resultat: I resultatet framkommer det att kulturell kompetens uppfattas som nödvändigt och viktigt för att förstå andra kulturer än sin egna och uppfattas som en förutsättning för relationsskapande. Vidare förklaras betydelsen av erfarenhet respektive utbildning och vikten av en kombination av dessa för en ökad förmåga att förstå och reflektera kring andra kulturer samt för att utveckla kulturell kompetens. 

 • 89.
  Al Bitar, Dima
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  English Loan Words and English-Swedish Cognates in Swedish Texts Among Highly Frequent Vocabulary2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  English and Swedish have descended from the same language family, the Germanic language. Over time, English and Swedish have undergone big changes both phonologically and orthographically, evolving further into different languages. Despite the difference and variance between modern English and Swedish, and although they look dissimilar at the first sight, one can still trace the remnants of the English language in the Swedish texts. This study is concerned with looking at the degree of resemblance between English and Swedish in terms of vocabulary and examines the extent to which English words and English-Swedish cognates are present in Swedish texts. 

  Previous research showed that not all languages develop the same way. All languages acquire their own unique features through their evolvement. For example, the English language showed a phonological development of its own that is different from other Germanic languages, through contact with different languages, such as the French language. The Swedish language had a more German influence which came through the translation of the New Testament from German into Swedish, which in turn left a great deal of German influence on Swedish. Despite that, both languages still share words that have mutual origins, which are called cognates. False cognates, on the other hand, are homographs that might have the same etymology or a different one but with different meanings. These are called false friends. A loanword can be defined as any word borrowed at any point in time to fulfil a lexical gap in the language. Anglicism is using an English word and inflecting it according to the Swedish norms, despite the existence of a corresponding word in Swedish.

  This essay investigated vocabulary taken from Swedish learning books. These vocabulary items were categorized in tables according to their relationships with English words, namelynon cognates, Germanic cognates, non-Germanic cognates, loan words and hybrid words in the word classes: nouns, verbs, adjectives and adverbs. The results showed that only 4 texts showed more non-cognates words, 4 other texts have a nearly equal number of cognates and non cognates. Nouns occupy the highest percent of cognates, followed by verbs, adjectives and at last adverbs. Only 30 false cognates appeared in all of the 10 texts. The more the text is close to society and people and describes traditions and social life, the less cognates it uses. A very little percentage of direct loan words could be found in Swedish texts directed to students in all levels. The texts that talk about everyday life and address people's worries tend to contain more loan words in comparison to other kinds of texts.

 • 90.
  Alamaz, Gulsen
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Avdic, Jasmina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboende: En intervjustudie kring arbetsmiljön och dess påverkan på patientsäkerheten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is a common problem among nursing assistants to work under difficult conditions in the nursing homes. They are exposed to stress which leads to an unhealthy workplace. According to several researches there is a high lack of patient safety in health care and this is a problem that is also found in nursing homes (Handler et al., 2006; SKL, 2011; Hughes & Lapane, 2006). The study's main purpose was to critically review the work environment deficiencies in nursing homes and how those affect patient safety. The questions used for the purpose of the study were: 1.Which are the failure causes of the work environment in nursing homes? 2. How do the workplace deficiencies in the nursing homes affect the patient safety? Six nursing assistants were interviewed in two different nursing homes. The study was conducted using a semi-structured interview guide, where the interview questions were divided into two main themes: work environment and patient safety. The material was collected from the interviews and processed by using thematic analysis. Four themes appeared: staff shortages, stress, lack of communication and written procedures. The results showed that staff shortages were the starting point for the other following factors, such as stress and lack of communication. Nursing assistants did not have the work procedure guidelines or safe work instructions. The conclusion was that the organization has a vital role in how the work environment and patient safety will develop in the future. To strengthen and create an effective health and social care the leadership is likely the key in improvement of structure and communication in the work environment of nursing assistants.

 • 91.
  Alampay, Liane Pena
  et al.
  Ateneo de Manila University, Philippines..
  Godwin, Jennifer
  Center for Child and Family Policy, Duke University, USA..
  Lansford, Jennifer E.
  Center for Child and Family Policy, Duke University, USA..
  Bombi, Anna Silvia
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Pschology, Italy..
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, MD, USA..
  Chang, Lei
  University of Macau, China..
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts, Amherst, USA..
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, USA..
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, USA..
  Oburu, Paul
  Maseno University, Kenya..
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, USA.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Thailand..
  Uribe Tirado, Liliana M.
  Universidad San Buenaventura, Colombia..
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Jordan, and Emirates College for Advanced Education, UAE..
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Italy..
  Severity and justness do not moderate the relation between corporal punishment and negative child outcomes: A multicultural and longitudinal study2017In: International Journal of Behavioral Development, ISSN 0165-0254, E-ISSN 1464-0651, Vol. 41, no 4, p. 491-502Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is strong evidence of a positive association between corporal punishment and negative child outcomes, but previous studies have suggested that the manner in which parents implement corporal punishment moderates the effects of its use. This study investigated whether severity and justness in the use of corporal punishment moderate the associations between frequency of corporal punishment and child externalizing and internalizing behaviors. This question was examined using a multicultural sample from eight countries and two waves of data collected one year apart. Interviews were conducted with 998 children aged 7–10 years, and their mothers and fathers, from China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, Philippines, Thailand, and the United States. Mothers and fathers responded to questions on the frequency, severity, and justness of their use of corporal punishment; they also reported on the externalizing and internalizing behavior of their child. Children reported on their aggression. Multigroup path models revealed that across cultural groups, and as reported by mothers and fathers, there is a positive relation between the frequency of corporal punishment and externalizing child behaviors. Mother-reported severity and father-reported justness were associated with child-reported aggression. Neither severity nor justness moderated the relation between frequency of corporal punishment and child problem behavior. The null result suggests that more use of corporal punishment is harmful to children regardless of how it is implemented, but requires further substantiation as the study is unable to definitively conclude that there is no true interaction effect.

 • 92.
  Albertsson, Christina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Man vill typ känna att de bryr sig: om behandlingsalliansen och empatins betydelse i behandling med kognitiv beteendeterapi2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  När man arbetar med KBT, Kognitiv beteendeterapi, så får man alltid reda på hur effektiv metoden är och att den fungerar mot de allra flesta problembeteenden. Däremot har jag många gånger haft diskussioner med kollegor om möjligheten/omöjligheten att jobba med "hjärta" när man använder sig av den metoden. En händelse med en introvert flicka fick mig att fundera mer på allvar vad det var vi höll på med. Syftet med min studie är att beskriva behandlingsalliansens betydelse vid genomförandet av KBT. Frågeställningarna var: Upplever eleverna att det finns olika personaltyper? Hur upplever eleverna att de olika personaltyperna utför KBT-behandlingen? Hur upplever eleverna att de olika personaltyperna värdesätter och arbetar för behandlingsalliansen? Jag har använt mig av en kvalitativ studie med intervjuer. Detta för att det är mest lämpligt eftersom denna metod syftar till att ge kvalitativ empiri. Att jag har valt intervjuer beror på att detta görs för att tolka människors upplevelse och livsvärld. Min teoretiska utgångspunkt har varit den hermeneutiska då det är en forskningsansats med tolkning som analysredskap. Jag har intervjuat 8 flickor som varit placerade på en §12- institution som genomfört och avslutat sin behandling. Deras uppfattning är att man kan dela in personalen i två olika typer: De känsliga och de okänsliga. De kan beskriva hur de olika typerna bedriver behandlingen och ett huvuddrag är att de gör samma sak men på så olika sätt. De upplever att empatin är det som är det viktigaste hos en personal. En empatisk behandlingspersonal innebär att klienten känner sig sedd och förstådd och att de som tar hand om dom verkligen bryr sig. Studien visar att handledning och kommunikation över huvud taget är den viktigaste ingrediensen för att personalen ska kunna möta klienten på ett professionellt sätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 93.
  Albertsson, Christina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Karlsson, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Att arbeta med kognitiv beteendeterapi2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  KBT, Kognitiv beteendeterapi är en metod som dagens samhälle förespråkas av många om man vill uppnå ett snabbt behandlingsresultat. Syftet med vår studie är att beskriva verksamheten på en LVU-institution samt att undersöka hur personalen upplever att det är att arbeta med KBT. Våra frågeställningar var: Hur kan man använda KBT praktiskt på en LVU-institution? Vilka faktorer i metoden anser personalen underlättar samt försvårar deras arbete? Vilka känslor väcks hos personalen? Vår studie är genomförd på en institution med flickor placerade enligt LVU. Detta är en kvalitativ studie med enskilda intervjuer för att få fram personliga åsikter av personalen. I studien har vi utgått från ett socialpedagogiskt perspektiv. Vi har gått igenom grunderna i KBT och även beskrivit hur metoden kan genomföras rent konkret på en avdelning. Genom att intervjua personal som arbetar med KBT har vi fått fram faktorer i metoden som de anser underlätta samt försvårar deras arbete. Gemensamt i samtliga intervjuer var att respondenterna hade lättare att utrycka faktorer som underlättar än de som försvårar deras arbete. Bland faktorer som underlättar nämns bl.a. struktur och ansvarsöverlämnande som skapar trygghet, motivation och arbetsglädje. Faktorer som anses försvåra deras arbete är bl.a. svårigheten att möta ett nytt tankesätt samt att alla i inte gör lika. Då vi anser att begreppen motivation, empati och professionellt förhållningssätt är viktiga komponenter i behandlingsarbetet har vi ställt svaren i intervjuerna i förhållande till dessa begrepp. Studien visar att KBT är bra i behandlingsarbete om den som utövar metoden besitter en empatisk förmåga, kan motivera eleven och ha ett professionellt förhållningssätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 94.
  Albertsson, Elin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Rudell, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Högläsning med toddlare: Förskollärares erfarenheter och syn på hur de arbetar med högläsning för barn 1–2 år.2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Högläsning inom förskolans verksamhet har en lång tradition och är en betydelsefull aktivitet för barns litteracitetsutveckling (Gjems, 2018, s.152). Vi har valt att rikta in oss på högläsning med toddlare och deras tidiga litteracitet. Forskning inom förskolans verksamhet gällande högläsning handlar i regel om vad som främjar språkutveckling, men forskningen beskriver i mindre utsträckning hur det upplevs av förskollärare ute i praktiken. Därför finner vi det intressant att undersöka hur förskollärare uppfattar forskning kring högläsning med toddlare i relation till deras erfarenheter och upplevelser. Syftet med examensarbetet är att undersöka förskollärares erfarenheter och syn på hur de arbetar med högläsning med de yngsta barnen när de utgår från resultat av tidigare forskning. Vi valde att ha en kvalitiv ingång på examensarbetet och genomfördeintervjuer med åtta förskollärare. När det gäller högläsning i förskolan framkommer det att de flesta förskollärarna ser det som en undervisningssituation men att det finns aspekter som kan göra det till en mer eller mindre renodlad undervisning. Förskollärarna ser även högläsning som en socialaktivitet och att det hör samman med undervisningsbegreppet. Det framkom att förskollärarna har flera olika strategier när det gäller högläsning för toddlare. Strategierna innefattar hur de läser, vilken litteratur som används, hur de tar vara på barnens intresse, hur de gör barnen delaktiga i läsningen och förskollärarnas egen roll och betydelse för att barnen ska tycka att högläsning är roligt och intressant. Förskollärarna beskriver även deras syn på högläsningens effekter för barns lärande och menar att högläsning bidrar till utökat ordföråd, sociala färdigheter och gemenskap.

 • 95.
  Albertsson, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fröberg, Julia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kommunikationsförmågan i subtraktionsuppgifter: en innehållsanalys av elevböcker i matematik för årskurs 22020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inom matematikundervisning i svenska klassrum menar flera forskare att matematikläromedel dominerar (Granström, 2007; Johansson, 2006; Wester, 2015). De definitioner, regler och lösningar som den utvalda matematikboken presenterar är det elever lär sig om (Johansson, 2006; 2017). Vidare beskriver Fuson (1984) att elever har svårigheter med subtraktion. Dessa svårigheter förklaras bero på att det finns olika sätt att tänka i subtraktionsberäkningar (Frisk, 2009). Forskare påpekar att undervisning ska involvera varierade uttrycksformer, vilket ska bidra till att ge elever möjlighet att kommunicera matematik på olika sätt (Gustafsson m.fl., 2011). Elever ska enligt läroplanen (Skolverket, 2019) utveckla sin kommunikationsförmåga, vilken innefattar att använda och växla mellan olika uttrycksformer. Kilhamn och Liljekvist (2018) poängterar att uttrycksformer behöver samvariera, så att de successivt kan bli en naturlig del av den matematiska kommunikationen.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka matematikböckers potential att utveckla elevers kommunikationsförmåga i subtraktionsuppgifter, med fokus på uttrycksformers förekomst och användning.

  Metod: För att genomföra studien valde vi att undersöka tre läroböcker för årskurs 2, Matte Eldorado, Mera Favorit matematik och Prima matematik. För att besvara studiens syfte använde vi oss av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet visar att elever ges få möjligheter att uttrycka sig med olika uttrycksformer i subtraktionsuppgifter. Samtliga läroböcker domineras av algebraisk/ aritmetisk uttrycksform och de andra uttrycksformerna erbjuds i liten utsträckning. Endast en av läroböckerna, Matte Eldorado, involverar samtliga fyra uttrycksformer. Fortsättningsvis synliggör resultatet att läroböckerna överlag erbjuder få växlingar, men de som förekommer sker huvudsakligen mellan algebraisk/aritmetisk- och geometrisk/grafisk uttrycksform.

 • 96.
  Albinsson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Förskollärarens erfarenheter av språkutveckling vid måltid i förskoleklassen2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Elever ska erbjudas goda möjligheter till utvecklingen av ett rikt och varierat språk enligt läroplanen. Trots det visar forskningen att den pedagogiska verksamheten inte förmår att prioritera barnens språkliga behov. Språkutveckling under måltid visar sig vara mindre beforskat i förskoleklassen än i förskolan. Måltiden beskrivs samtidigt som en unik och betydelsefull stund för barnets språk. Det är därför av intresse att få mer kunskap om förskollärarens erfarenheter av det pedagogiska arbetssättet vid måltiden i förskoleklassen.

  Syfte: Studiens syfte är att beslysa förskollärares erfarenheter av att använda måltiden som ett språkutvecklande lärandetillfälle i förskoleklassen.

  Metod: Studiens design utgår från kvalitativ och induktiv ansats med sex semistrukturerade intervjuer genom tematisk analys. Studiens frågeställningar grundas i ett sociokulturellt perspektiv med teoretisk utgångspunkt i scaffolding och den proximala utvecklingszonen.

  Resultat: I resultatet framkom två teman, språkutvecklande rutiner och strategier för språkutveckling. Av dessa två teman framkom totalt sex subteman. Resultatet visar betydelsen av rutiner och strategier för att använda måltiden som ett språkutvecklande lärandetillfälle i förskoleklassen. De rutiner som var språkutvecklande vid måltiden var att förskolläraren är vägledande vid måltid, att de kan hantera en tidsbirst och att de har förmåga att träna för att lära. De strategier som framkom för språkutvecklingen var att förskolläraren kunde tillhandahålla stimulerande samtalsämnen och vara ett stöd i samtal genom lekfulla arbetssätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 97.
  Albinsson, Louise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Sahlsten, Jessica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Personlighetstest vid rekrytering: En kvalitativ studie ur ett arbetsperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Personality tests for recruitment context is a common selection method for companies. In the recruitment process personality test are used as a tool to find the right person for the right place. The purpose of this qualitative study is to find examples of how this is used as a selection method in the recruitment of managers and the function tests have been in the recruitment process. To achieve the aim and answer the questions semi-structured interviews were carried out, to illustrate the respondents' perceptions, sensations and experiences on personality tests in recruitment. This was studied from two angles, namely with HR and store managers at ICA Special. The respondents interviewed were two women from ICA Specials HR department and four store managers, a man and three women from ICA Maxi stores. Respondents were aged from 35-60 years. Interview guides were divided into two parts, one interview guide for HR and one interview guide for store managers. The interview material was analyzed based on a thematic analysis. In the result, it was seen that a personality test has the function of a complement to discern candidates, to verify what the hiring manager sees, hears and feels during the process, but also as a self-reflection of the store managers who have performed the test. Moreover, it emerged in the results that the feedback of the candidate's profile is considered one of the most significant steps in the recruitment process and that respondents felt this should be related to the candidate in the form of a call. Finally, HR uses the communicative competence in the feedback of the candidate's profile as they relate to the profile, to get the candidate to gain a better understanding of their profile content.

 • 98.
  Albinsson, Michaela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Mujezinovic, Emina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hur framställer läraren laborativt material i matematikundervisningen?: Årskurs 4-62020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Skolverket (2003, s.39-40) menar att elevernas lust till att lära avtar inom matematiken i de högre skolåren. Vi kan se att ämnet blir svårt och komplext när eleven inte förstår. Eleverna behöver hitta mönster och lösningar med matematiken för att finna motivationen. Vi stödjer vår forskning på John Dewey och hans lärandeteori pragmatismen. "Learning by doing" är ett centralt begrepp inom pragmatismen, Deweys mål var att undervisningen skulle syfta mer på att lära sig genom görandet för att göra det mer konkret och tydligt för eleverna (Liedman 2014 s.239).

  Syfte Studien syftar till att undersöka lärares arbete med laborativt material och hur eleverna får ta del av laborativt material i undervisningen.

  Metod För att undersöka lärares arbete med laborativt material och hur eleverna får ta del av materialet i undervisningen valde vi att kombinera två metoder, intervju och observation. Vi arbetade med semistrukturerade intervjuer och ljudupptagning, fyra stycken lärare som var behöriga i matematik intervjuades. Sedan observerade vi dem lärarna som vi har intervjuat under en matematiklektion där de använder sig av laborativt material.

  Resultat Studiens resultat visar på vilket sätt eleverna får ta del av det laborativa materialet och hur läraren arbetar med det. Vi kunde se hur lärarens instruktioner kan lägga grund för hela lektionen och elevernas motivation. I vår undersökning kunde vi också se hur laborativt material stöttar elever med matematiksvårigheter och vilken betydelse placeringen av laborativt material har för användningen av det.

 • 99.
  Albinsson, Michaela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Mujezinovic, Emina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hur synliggörs lässtrategier för eleverna?2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Läsförståelse är en viktig del i samtliga ämnen i skolan vilket gör att läsningen blir en av decentrala delarna eleverna behöver behärska. Enbart avkodning ger inte eleverna det resultat som behövs för att nå kunskapskraven i skolan utan lärarna behöver arbeta aktivt med läsutvecklingen hos eleverna. Undervisningen behöver fokusera på att ge eleverna en meningsfull undervisning kring läsningen och stötta eleverna med rätt verktyg för att utveckla lässtrategier.

  Syfte: Studien syftar till att undersöka lärares arbete med lässtrategier i klassrummet och hur elever får ta del av dessa i undervisningen.

  Metod: I vårt arbete använder vi en kvalitativ metod där vi använder oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi konstruerat intervjufrågor utifrån vårt syfte och frågeställning men friheten ges till respondenterna att formulera personliga svar och samtalet styrs utifrån det. Genom vår kvalitativa forskningsmetod ligger fokuset på tolkning och förståelse utifrån människorsupplevelser.

  Resultat & Analys: Utifrån vår studie har vi sett vikten av lärarens undervisning för elevens förståelse avlässtrategierna. Lärarens sätt att undervisa om lässtrategier påverkar hur eleverna tar till sig verktygen och använder dem i sin läsning. Majoriteten av lärarna i vår studie talar inte om strategierna specifikt utan gör det mer undermedvetet och anser att det stora grundläggande arbetet för strategier ska ske i lågstadiet.

 • 100.
  Alburquerque, Daniel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En kvalitativ studie om fritidshemmets arbete i en mångkulturell skola2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Anledningen till det valda ämnet är den ökande problematiken i mångkulturella skolor där många elever inte når kraven som ställs på dom. Samtidigt upplevs ett utanförskap som strider emot fritidshemmens värdegrund och mål.

  Syfte:

  Syftet är att få ökad kunskap kring hur fritidspedagoger på ett mångkulturellt fritidshem arbetar för att främja varje elevs utveckling. Fokus ligger på gemenskap och inkludering, språket samt föräldrasamverkan.

  Metod:

  Jag har utfört en kvalitativ studie genom intervjuer med fritidslärare och observationer på plats i fritidshemmet i en mångkulturell skola. Materialet har sedan bearbetats utifrån arbetets syfte och frågeställningar.

  Resultat:

  Resultatet visar att det fortfarande finns många utmaningar men även fördelar med att arbeta i ett mångkulturellt fritidshem. Det finns grupperingar och oenigheter dagligen och kommunikationen brister i många fall. Tillgången till olika erfarenheter är dock stor och utbytet sker dagligen, vilket ökar förståelsen för varandra.

1234567 51 - 100 of 5182
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf