Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 714
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Baker, Sabrina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Valderrama, Heather
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Handledning som emotionell avlastning för socialarbetare2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om socialarbetares upplevelser och erfarenheter kring handledning som emotionell avlastning och huruvida detta bidrar till bättre copingstrategier. Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju socialsekreterare, en konsult, en rehab handläggare, en behandlingssekreterare och en teamledare. Intervjuerna genomfördes via fysiska träffar och digitala verktyget Teams.

  Studiens empiri som utvanns från intervjumaterialet analyserades med en tematisk analys. Teorierna coping och relationell pedagogik användes som utgångspunkt i analysarbetet tillsammans med tidigare forskning, som har visat synen på handledning i det sociala arbetet och dess betydelse. Tidigare forskning har visat att handledning är en viktig och positiv aspekt som uppfyller en stor roll i socialarbetarnas mående. Därför har vi även valt att inkorporera handledning som en teori i studien. Många arbetsgivare prioriterar inte handledning och forskning visar att detta har lett till hög personalomsättning till följd av utbrändhet och psykisk ohälsa.

  Resultatet visade att en god copingförmåga är en positiv konsekvens av handledning. Respondenterna uppgav att handledningstillfällena var månadsvisa och var nödvändiga för deras emotionella avlastning. Slutligen visade resultatet att handledning bidrog till nya strategier som respondenterna kunde applicera på delar av arbetet som var psykiskt påfrestande. Detta uppgav respondenterna ledde till bättre mående och ökade motivationen till arbetet.

 • 52.
  Balaj, Merit
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Hadziibrahimbegovic, Lejla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Jag har ju valt det här yrket för att jag värnar om barn": Skolpersonalens arbete att balansera mellan barns delaktighet och skyddsbehov vid orosanmälningsprocessen2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka grundskolpersonalens upplevelser om deras bemötande gentemot barn inför och under orosanmälningsprocessen, utifrån barns aktörskap och barnsskyddsbehov. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre lärare och tre kuratorer på olika skolor i en kommun i Sverige. Det empiriska materialet som intervjuerna genererade analyserades genom en tematisk analys. Det barndomssociologiska perspektivet och modellen om professionellas bemötande och barns delaktighet användes i analysarbetet tillsammans med tidigare forskning. Fokuset har legat på hur skolpersonalen bemöter barnen och arbetar utefter ett skyddsarbete och delaktighetsarbete. Tidigare forskning förklarar att skolpersonal upplever en svårighet att anmäla i form av oro och okunskap samt hur socialtjänsten arbetar med barns delaktighet. Studiens resultat visade på att samtlig personal arbetar med ett delaktighetsarbete genom att finnas till hands för barnen inför en orosanmälan och bemöter barnen på olika sätt för att möjliggöra för barnen att öppna upp sig. Skolpersonalen upplevde även att barnens ålder påverkade deras delaktighet samt att subtila tecken på barnen gör det svårt att få barnen att öppna upp sig. Skolpersonalen hade en varierande uppfattning när barnen befinner sig under en orosanmälan. Fyra av skolpersonalen arbetar genom att få barnen delaktiga under processen, som kan ses som en balans mellan delaktighet och skydd. Två av skolpersonalen arbetade utefter skydd under orosanmälningsprocessen som därmed gör det svårt att balansera det med delaktighet. Slutligen visade resultatet att fyra av skolpersonalen belyser att det är viktigt att bibehålla goda relationer med barnen, och två av skolpersonalen ansåg att det var svårt att återskapa relationerna med barnen efter att en anmälan hade blivit gjord. Sammanfattningsvis krävs det mer kunskap inom detta område för hur skolpersonal arbetar med att bemöta barnen inför och under orosanmälningsprocessen.

 • 53.
  Bardin Björkman, Saga
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Skoog, Isabell
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Det indirekta hjälpsökandet: En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelser av unga killars hjälpsökande beteenden vid psykisk ohälsa2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att förstå mer om killars hjälpsökande vid psykisk ohälsa i högstadiets skolmiljö med fokus på skolkuratorernas erfarenheter och arbete. Studien undersöker skolkuratorers synsätt och hur det går till när det uppstår hjälp för killar på högstadiet.

  Studien genomförs med hjälp av kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Fem skolkuratorer intervjuades från olika kommuner i Västsverige. Skolkuratorerna arbetar på skolor med varierande storlek i olika stora städer. För att analysera materialet används Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori samt begreppet litteracitet.

  Resultaten visar att killars hjälpsökandeprocesser påverkas av nätverk, miljö, normer och kuratorns förmåga att nå ut till killarna. Resultatet visar även att skolkuratorerna har ett behovsfokuserat synsätt som innebär att se varje elev som en unik individ.

  Utifrån resultatet kan slutsatser göras att skolkuratorer behöver anpassa sitt arbete för att främja hjälpsökande bland unga killar. Detta bidrar till ytterligare kunskap om hur skolkuratorer bör bemöta och arbeta med unga killar i högstadiet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Barker, Dean
  et al.
  School of Health Sciences, Örebro University, Örebro (SWE).
  Quennerstedt, Mikael
  School of Health Sciences, Örebro University, Örebro (SWE).
  Johansson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Korp, P.
  Department of Food and Nutrition, and Sport Sciences, Gothenburg University, Gothenburg (SWE).
  Fit for the job?: How corporeal expectations shape physical education teachers’ understandings of content, pedagogy, and the purposes of physical education2021In: Physical Education and Sport Pedagogy, ISSN 1740-8989, E-ISSN 1742-5786, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: People often expect physical education teachers to look fit and athletic, to do lots of physical activity, and to eat well. While ample research exists on physical education teachers’ bodies, relatively few scholars have investigated how physical educators relate corporeal expectations to broader ideas about subject content, pedagogy, and the purposes of the school subject. Aim: The specific aim of the paper is to identify the assumptions about content, pedagogy, and educational purposes that teachers make when they talk about a perceived need for physical educators to look fit and athletic. Method: To frame our work theoretically, we draw from a Swedish didaktik of physical education tradition and employ Bakhtin’s concept of speech genres, and Wertsch’s concept of privileging. Our empirical material consists of transcripts generated from 6 focus group and 6 individual interviews (24 teachers in total, average age of 40 years, average teaching experience 11 years). Findings: Data suggest that when teachers use an ‘athletic-looking teacher as healthy role model’ speech genre, they tend to privilege: (1) a particular version of health as subject content that involves not being too overweight and maintaining physical functionality in sports. This content is based on biomedical conceptions of health which foreground exercise, eating and weight, and a pathogenic reduction of risk; (2) particular pedagogies in PE that put the teacher at the centre of the pedagogical situation, and; (3) a certain educational purpose in PE, which is to educate citizens for healthy lives through participation in sport. With respect to this purpose, increasing body weight enters the genre as a potential obstacle for educational success. Discussion: The findings raise questions concerning appropriate curricular content and its relation to teacher identities. They suggest that learning possibilities may be missed when certain content, pedagogies, and outcomes are privileged. The findings also indicate how wider voices are implicated in the speech genre. Conclusion: The paper is concluded with reflections on the possibility for change regarding expectations of physical education teachers’ bodies and pedagogies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Barria Rodriguez, Claudia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Lindgren, Sylwia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Detta är inte bara min arbetsplats, utan mitt liv": En kvalitativ studie om diakonins sociala arbete2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diakonal verksamhet utgör en viktig roll i arbetet med människor som hamnat i utsatta positioner i samhället. Verksamheten har sina rötter i den kristna traditionen och bistår dessa människor genom att fylla behov de har, erbjuda gemenskap samt visa kärlek. Detta arbete syftar till att beskriva hur detta arbete bedrivs av diakoner, hur de går tillväga för att hjälpa de individer de möter, vilka handlingsutrymmen yrket har samt vilka hinder, möjligheter och utmaningar diakoner ställs inför i sitt arbete. Utifrån begreppen gemenskap och utsatthet, handlingsutrymme och medkänsla söker vi ge en bild av denna gren inom social arbete. Materialet i denna uppsats grundar sig i en genomgång av diakonins historia, tidigare forskning, en genomgång av teoretiska perspektiv samt kvalitativa intervjuer med fem diakoner verksamma i Svenska kyrkans diakonala verksamhet. Studien belyser det diakonala utifrån tre olika teman - kärlek och omsorg, makt och framtidstro. Igenom dessa beskrivs hur diakonalt arbete bedrivs bland annat genom dess förmåga att inkludera människor oberoende av exempelvis kön, etnicitet och trosuppfattning, en insyn i hur maktstrukturer ser ut inom diakonin samt hur diakonalt arbete bidrar till att klienter får en tro på framtiden.

 • 56.
  Bauer, Simon
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg (SWE).
  von Brömssen, Kerstin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Milani, Tommaso M.
  University of Gothenburg, Gothenburg (SWE).
  Spehar, Andrea
  University of Gothenburg, Gothenburg (SWE).
  Locating Sweden in Time and Space: National Chronotopes in Civic Orientation for Adult Migrants2023In: Nordic Journal of Migration Research, E-ISSN 1799-649X, Vol. 13, no 1, p. 1-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to use courses in civic orientation for newly arrivedadult migrants in Sweden as the empirical entry point from which toinvestigate whether, and if so, how, civic values are tied to the Swedish nationthrough specific discourses and narratives. With the help of a frameworkthat brings together theorisations of the discursive construction of thenation with the notions of the chronotope and ‘social narratives’, the articledemonstrates how narratives within civic orientation are characterised byspecific spatio-temporal moves that discursively construct Sweden as anation-state. Such national chronotopes are not innocuous but are part of arhetoric of nationalism that constructs a linear and comprehensive story ofprosperity and superiority, not least vis-à-vis some other geographical areasin the world. As such, the analysis seeks to contribute to the burgeoningscholarship on civic orientation programmes by offering further empiricalevidence of the shapes such programmes take, and how civic values becomenationalised. With the help of the notion of the chronotope, the article alsoseeks to add some fresh perspectives to scholarship on nationalism andothering by showing mundane spatio-temporal moves in the production of a‘national imaginary’ (Calhoun 2017).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Beckman, Anita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Det handlar om att kompromissa": Unga Vuxna Samtalar Om Livsval, Framtidstankar Och Hur Det Är Att Bo Och Studera I Västerviks Kommun2018Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Beckman, Anita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Exempel 10: Ung och arbetslös i Västervik2019In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 100-106Chapter in book (Other academic)
 • 59.
  Beijer, Fanny
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Rydbeck, Maria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "När jag får ångest och känner att nu behöver jag skära mig, då kan jag gå till hästen”: En studie om hästunderstödd terapi som behandlingsmetod för flickor med självskadebeteende2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study we have examined in which way the horse is used in Equine Assisted Therapy, and what effects the treatment staff experience and describes that the interaction with horses has on girls who self-harms. Our Empirical data was collected through qualitative methods such as interviews, participant observation and informal interviews with a total of six different informants, from five different activities with Equine Assisted Therapy for girls who self-harms. In the analysis we have assumed symbolic interactionism, a theory focusing on the human as a social being, where the self-image alters in the social interaction with other human beings. We interwove this theory with the Biophilia hypothesis, an explanatory model concerning human’s relationship to animals and nature.

  The conclusions we have found in the results are:

  • Equine Assisted Therapy is a complementary treatment comprises both horseback riding and exercises which is not based on the horseback
  • Equine Assisted Therapy almost always involves three parts, the therapist, the client and the horse. The therapist constantly interpreters the horse to get information about the clients senses tuning.
  • The horse can be especially useful for sexual abused girls. It can be used as a help for the client in relaxation exercises, and can be a help for the client in body awareness recovery.
  • Equine Assisted Therapy contributes to increased self-confidence, self-esteem and altered self-image
  • The horse has not the ability to lie, which results in a completely honest relationship between the horse and the human.
  • Both the ambient environment and just interacting with the horse can be calming and anxiolytic for the client.     

   

   

  Download full text (pdf)
  En studie om hästunderstödd terapi för flickor med självskadebeteende
 • 60.
  Bengtsson, Staffan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Alexandersson, Karin
  Dalarnas forskningsråd.
  Beijer, Elisabeth
  FoU i Väst/GR.
  Hyvönen, Ulf
  Development and Field Research Unit, Umeå Social Services.
  Karlsson, Per-Åke
  RandD Sjuhärad Welfare/Borås University.
  Nyman, Marie
  Dalarnas forskningsråd.
  Producing and consuming knowledge in social work practice: Research and development activities in a Swedish context.2009In: Evidence and policy, ISSN 1744-2648, Vol. 5, no 2, p. 127-139Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to describe how experince-based knowledge can be made visible by giving some examples of how this has been done in Swedish social welfare services, in collaborations between social services agencies and research and development (R&D) units. These examples will be linked to theories and discussed in relation to different research utilisation models. By using one of these models, it is argued that R&D activities can broaden the concept of evidence-based practice and help brigde the gap between research and practice.

 • 61.
  Bengtsson, Staffan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Erkännandets pedagogik: exemplet lärcenterbaserad utbildning2013In: Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv / [ed] Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla & Svensson, Lars A., Göteborg: Daidalos, 2013, p. 181-207Chapter in book (Other academic)
 • 62.
  Bengtsson, Staffan
  et al.
  Hälsohögskolan i Jönköping.
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Projektmänniskan: arbetsrehabiliteringens möte med den enskilde2014In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 20, no 2, p. 25-40Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln handlar om hur välfärdsorganisationer och deras tjänstemän kopplade till aktivitets- och sysselsättningsåtgärder agerar i mötet med den enskilde och vilka berättelser som skapas om individerna. Artikeln diskuterar hur projektdeltagaren omgärdas av en fortgående medikalisering och en social fragmentisering, där projektdeltagarens problematik reduceras och där individens egen röst tycks få ett begränsat utrymme.

 • 63.
  Benholm, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hellquist, Sylvia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  ”Mer än en arbetsrelation”: En studie om hemtjänstpersonalens upplevelse av sin arbetssituation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose with our study is to examine and analyze how staff in home care services perceive their work situation as well as in what way relations with colleagues or clients may have an impact on this experience. We have chosen a qualitative approach with semi-structured interviews, which builds on the experience of the interviewed individuals. Our main perspective in this study is the social pedagogy. The theoretical frame consists of social networks and the concepts community and thin networks. The collected data has been coded, categorized, thematised and analyzed in relation to former research and the theoretical perspectives. Our study results indicates that the personnel in home care services feels that they have a good and rewarding work. The contact with the users is experienced as very positive and as the main reason for them to go to work. The personnel also describe the working group as very important and it is to the colleagues they turn to get support. The result of this study clearly shows that relations are of great importance for the individuals understanding of their work situation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 64.
  Benson Bengtsson, Anna-Karin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Danielsdotter Lagerblad, Josefin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Hjälp! Socialtjänsten kidnappar våra barn!: En kvalitativ studie om desinformationskampanjers påverkaninom socialtjänstens individ- och familjeomsorg2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svensk socialtjänst, och framför allt socialsekreterare inom barn och unga är idag i blickfånget på grund av desinformationskampanjer på sociala medier.Desinformationskampanjerna består av ryktesspridning som uttrycker att socialsekreterare kidnappar barn utan stöd i lagstiftning. Detta har eskalerat och medför att socialsekreterare hamnar i hotfulla situationer. Forskning visar attdesinformationskampanjer, hot och våld mot socialsekreterare är ett problem i samhället och påverkar demokratiska processer. Det framgår att det kan öka risken för att medborgare inte får, eller vågar söka hjälp hos socialtjänsten. Syftet med studien var därav att undersöka om desinformationskampanjer och hot och våld på sociala medier, riktade mot socialtjänst påverkar myndighetsutövningen hos socialsekreterare, och iså fall hur. Studien genomfördes utifrån kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod och utfördes digitalt via Teams. Urvalet bestod av två socialsekreterare och en enhetschef med erfarenhet av myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg, barn och unga. Empirin analyserades med tematisk analys utifrån Michael Lipskys teori om Street-Level Bureaucracy - gräsrotsbyråkrati medbegreppet handlingsutrymme som en lins. I resultatet framgår att socialsekreterares myndighetsutövning, utredningsprocesser och handlingsutrymme påverkas av desinformationskampanjer och hot och våld på sociala medier. Slutsatser som dras är att arbetet med att mota desinformation är tidskrävande och påverkar socialsekreteraresandra arbetsuppgifter. Hot, våld och uthängning leder till rädsla vilket kan ställarättssäkerheten på sin spets. Det resulterar även i ett mer begränsat handlingsutrymme vilket påverkar socialsekreterares arbete. Sammantaget påverkar detta hela myndighetsutövningen på olika sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Beran Hadin, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Människa i första hand: En etnografisk studie av en mötesplats för socialt utsatta, med fokus på besökarnas upplevelser av bemötande och inklusion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om betydelsen av en mötesplats för människor i social utsatthet. När det gäller att nå samhällets mest utsatta är den sociala frivilligsektorn framstående. Orsaker till detta tycks vara den medmänsklighet, de låga trösklar och den välkomnande anda som är kännetecknande för verksamheter inom just frivilligsektor. Verksamheterna drivs ofta i form av mötesplatser, som har visat sig vara ett kraftfullt verktyg i motverkandet av stigma och exkludering. Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad en mötesplats kan betyda för människor med personlig erfarenhet av social utsatthet och exkludering, och hur de upplever personalens bemötande. Detta studerades utifrån socialpedagogiska idéer om gemenskap och inklusion. Studien tar avstamp i ett café som drivs av ett antal kristna församlingar och som riktar sig till människor i utsatta situationer. Samspel och bemötande har observerats och ett tjugotal besökare intervjuats genom fältintervjuer. Även personal har intervjuats för en mer heltäckande bild. Materialet har analyserats med hjälp av tematisk analys, och inklusion använts som teoriram. Resultatet visar att caféet har stor betydelse för besökarna. Att vara på caféet innebär att grundläggande behov tillgodoses genom att det erbjuds mat, värme och gemenskap. Caféet visar sig också fungera som en fredad zon, där besökarna beskriver att de känner sig välkomna och accepterade som de är. Besökarna upplever att de blir lyssnade på och att de får ett gott stöd. Att få hjälpa andra beskrivs som mycket betydelsefullt, och de besökare som har ett missbruk menar att caféverksamheten på olika sätt ger dem styrka och motivation att hålla sig borta från missbruket. Slutligen diskuteras studiens resultat och viktiga erfarenheter i relation till socialt arbete och socialpedagogik.

 • 66.
  Berg, Emma
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Berglin, Jessica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Unga män och kvinnors tankar om pornografiskt material.2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Organisationer, professioner och media larmar om den hårda attityden kring sex och sexualitet hos unga. Läroplan ändras om för att matcha nutidens utmaningar och exponeringen för pornografi sker i allt för ung ålder. Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns några skillnader mellan unga män och kvinnors inställning till pornografiskt material samt jämställdhet. Även studera skillnader och samband mellan synen på pornografiskt material och om det påverkar föreställningar och förväntningar kring samtycke och jämställdhet. Föreliggande studie är en kvantitativ studie baserad på en webbenkät där 225 respondenter från fem olika gymnasier har deltagit. Studiens resultat bygger på statistiska analyser och flera pekar på att det är viss skillnad på hur män och kvinnor anser och tror kring ämnet och dess påverkan, föreställning och förväntningar. Majoriteten av ungdomarna ansåg att samtyckeslagen var viktigt. Studien undersökte även samband mellan vikten av samtyckeslagen och frågor om pornografins påverkan. Resultatet visade att sambanden för män och kvinnor skiljde sig åt. Studien tolkas utifrån den teoretiska utgångspunkten sexuellt script där sexuella beteenden är samhälleligt skapat snarare än en biologisk företeelse. 

 • 67.
  Bergenhus, Elin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ljungman, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”En utförlig genomförandeplan blir på så sätt så himla personlig”: En kvalitativ studie om äldres delaktighet i genomförandeplaner2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Socialtjänstens allmänna råd om värdegrunden för omsorg om äldre (SOSFS 2012:3) står det att verksamheter inom socialtjänsten aktivt skall arbeta med självbestämmande och delaktighet. Personal skall ha ett förhållningssätt som inbjuder den äldre personen att föra fram sina åsikter och önskemål. Syftet med studien var att undersöka hur personal arbetar med att göra äldre personer bosatta på särskilt boende delaktiga i upprättandet av deras egen genomförandeplan. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer med personal inom äldreomsorgen. I studien intervjuades fyra personer från två olika verksamheter i två medelstora kommuner i Västra Götaland angående hur de ser på äldres delaktighet i genomförandeplaner. För att analysera empirin användes den tematiska analysmetoden. Vid analysarbetet så användes begreppen empowerment, företrädarskap och delaktighet i relation till empirin och den tidigare forskningen. Resultatet visar att äldres delaktighet i genomförandeplaner ses som önskvärt samt att det är viktigt för äldre att ges möjlighet till att vara delaktiga vid upprättandet efter den enskildas egna förmåga. Författarna anser även att delaktighet för äldre i genomförandeplaner är något som ständigt kan bli påverkat av andra faktorer så som sjukdomstillstånd, relationen mellan äldre och personal, verksamhetens resurser eller eventuella feltolkningar angående personer med demens och deras olika behov. Personalens inställning kring äldres delaktighet har en stor inverkan på möjligheten för att äldre skall få känna autonomi. Sammanfattningsvis om personal ser på individer som att de inte har möjlighet eller kan vara delaktiga blir dessa individer heller inte det.

 • 68.
  Bergfalk, Simone
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Vad är det egentligen det står?: En granskning av hur kön skrivs i bilderböcker2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns en allmän uppfattning att det gör våra barn gott att vi läser för dem. Att läsa bygger ett brett ordförråd och skapar en möjlighet att för barnet att lära sig saker om världen och samhället. Det ordas dock inte så mycket om vilken värld och vilket samhälle barnet får lära sig om i bilderböcker. Det syftar denna uppsats hänge sig åt, en del av det i vart fall. Nämligen hur kön reproducerar i bilderböcker och vilken diskurs bilderböcker för gällande könets inverkan på karaktärers möjligheter. Genom en kritisk diskursanalys granskas en topp100 lista över mest lånade bilderböcker i Göteborg 2019. Böckerna granskas utifrån vilka möjligheter och beskrivningar de olika könen har i bilderböcker och vilka allmängiltiga sanningar det går att finna om kön i bilderböckerna. Resultatet landar i att då böcker ur serier tar upp många av topplistans placeringar och det utöver det inte finns överhängande likheter mellan bilderböckernas beskrivning av kön att det inte går att presentera en allmängiltig sanning om kön utifrån denna studie. Däremot finns det flera lexikaliseringar och flera sociala ordningar värda att lyfta och diskutera i bilderböckerna även om de är kopplade till samma karaktärer så blir det repeterade för barn i olika böcker. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Bergman, Mikael
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Johansson, Stefan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kränkningar på sociala medier: en del av ungdomars vardag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The social media center is a platform where most of the young people are online a considerable time of their freetime. The new arena to socialize has many advantages, such as containing and exploring the social life. At the same time there are benefits with the huge activity on the internet. There are also plenty of risks such as sleep disorders, internet addiction and internet violations. The purpose of the study is to examine the youth's perception of what kind of violations there are on the social media center and how they may be prevented and inhibited.

  The study has a qualitative approach where our results and analysis are based on three semistructured life-world interviews in form of focus groups. The young people of the study attend a secondary school in a smaller town in southern Sweden and are anonymous in the study. We have used the symbolic interactionism as a theoretical reference framework, where the "definition of the situation", "social interaction", "symbols" and "emphasis on activity" are our theoretical concepts.

  The results of our study show that offensive images and offensive comments about the sexual orientation, political opinion and appearance are the most common violations of social media. It has been shown to be a hard climate on social media and that violations can be seen openly, especially in social media where users can be anonymous. The young participants of the study believe that one of several ways to prevent these violations are through better understanding and continuous discussion among adults and teenagers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Bergqvist, Susanne
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Höglander, Peter
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Tillsammans tar vi ett glas vin: Samtal om relation och inställning till gemenskaper, rolltransaktioner och alkohol på äldre dagar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att åldras handlar om att genomgå olika transaktioner i livet vilket innebär att roller tillkommer under livscykeln. Kroppen åldras i samklang med hur individen rör sig genom tid och rum. Alkoholen kan vara en del i människans liv vilket kan innebära att transaktioner kan förändra inställningen och relationen till alkohol. Det socialpedagogiska samtalet kan vara ett sätt att uppmärksamma alkoholens inverkan på äldre individer i transaktion från arbete till pension. Syftet med studien var att få en djupare förståelse om vad ålderspensionärer har för relation och inställning till gemenskaper, rolltransaktioner och alkoholkonsumtion. Frågeställningar var vilken betydelse har gemenskaper för ålderspensionärer i samband med rolltransaktioner, vad har gemenskaper för betydelser i relation till det egna åldrandet, hur beskriver ålderspensionärer sin inställning och relation till den egna alkoholkonsumtionen. Åtta personer intervjuades i studien med två olika nationaliteter vilka alla definierade sig som pensionärer. Kvalitativ metod användes i form av semi-strukturerade intervjuer. Analysen av materialet gjordes med hjälp av tematisk analys. De teorier som användes var rollteorier och gemenskapsbegreppet. Resultat visade att det var av vikt att känna sig delaktig i samhället och ha en känsla av att ingå i en gemenskap. Vidare visade det sig att alkohol inte ansågs vara en viktig faktor hos deltagarna men att det var en naturlig del i vardagen och livet. Att uppleva det egna agentskapet som pensionär med en känsla av frihet var viktigt. Delaktigheten i gemenskaper får deltagarna att uppleva sig vara del av ett större sammanhang och inte bli definierad utifrån normer i samhället om vad äldre bör och inte bör göra. Pension innebär förändringar livet vilket innebär nya roller och ändrade relationer till alkoholkonsumtion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Berisha, Valan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Arifi, Durim
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Den betydelsefulla delaktigheten: En kvalitativ studie om LSS-handläggares arbete gällande barns delaktighet under utredningsprocessen inom LSS-enheten2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the thesis is to investigate how social workers work regarding the disabled child's participation during the investigation process within the LSS unit. The writers use a qualitative approach with the help of semi-structured interviews, interviewing five social workers who work with children with disabilities in different communities in Västra Götaland County. The results have been analyzed with the help of thematic analysis where three themes have emerged, these three themes have been analyzed in the results with the help of Sheirs (2001) participation model.

  The results show that children with disabilities have difficulty speaking and that the social workers try to make children with disabilities involved in the decision-making process by using methods and tools that are available in the workplace.

  The availability of methods and tools depended on which municipality the social workers worked in. The child's disabilities and abilities are described by the LSS administrators in different levels that limit but also to be able to participate in the decision-making process. Another factor that has emerged in the results is depending on what effort is involved in influencing to a large extent how involved children with disabilities can be.

  In summary, it happens that aids and knowledge of alternative means of communication need to be developed so that children have a greater chance of participating in the decision-making process.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 72.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Artefakters organiserande funktion2016In: Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektioner / [ed] Johan Berlin, Håkan Sandberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2:a, p. 227-248Chapter in book (Refereed)
 • 73.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bokrecension | Hartman, Laura (red.) (2011). Konkurrensens konsekvenser: vad händer med svensk välfärd?. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag2012In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 19, no 2, p. 136-140Article, book review (Other academic)
 • 74.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Överbelastning i människobehandlande organisationer: en jämförelse mellan socialtjänst, sjukvård och polis2023In: Människobehandlande organisationer: Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete / [ed] Johansson, S. Dellgran, P. & Höjer, S, Natur och kultur, 2023, 2., p. 234-252Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bokinfo: 

  Människobehandlande organisationer är en antologi som ger en bred överblick över välfärdens kärnverksamheter, vården, skolan och omsorgen, och beskriver vad som utmärker och skiljer dessa verksamheter från privata företag och organisationer när det gäller uppdrag, organisation, ledarskap och förändringsarbete.

  I den första utgåvan från 2015 var utgångspunkten de förändringar som globaliseringen, teknikutvecklingen och marknadiseringen i form av New Public Management (NPM) medfört för de människobehandlande organisationerna. I denna andra utgåva har författarna, förutom att uppdatera och förnya innehållet utifrån aktuell forskning, även tagit hänsyn till andra betydande händelser i omvärlden, som flyktingkrisen i mitten av 2010-talet och coronapandemin. Dessutom har de följt upp det ökande intresset för granskning och kontroll och den växande kritiken mot NPM. Är alternativet en mer tillitsbaserad ledning och styrning inom välfärdssektorn?

  Sex nya kapitel har tillkommit. De tar upp kunskapsbildning och forskning om människobehandlande organisationer, migration och flyktingmottagande, hur man hanterar hög belastning inom grässrotsbyråkratier, standardisering och horisontell kunskapsstyrning, chefers roll och vardag inom socialtjänsten samt tillsyn inom social barnavård.

  Människobehandlande organisationer vänder sig till studerande på socionom-, läkar-, vård- och lärarutbildningar liksom studerande inom ekonomi, statsvetenskap, psykologi, sociologi och offentlig förvaltning. Den är även avsedd för praktiskt verksamma i människobehandlande organisationer.

  Bokens redaktörer Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer är professorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Övriga författare är forskare inom socialt arbete eller angränsande områden vid ett flertal svenska universitet.

 • 75.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Jensen, Christian
  Göteborgs universitet.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås .
  Nilsson, Viveka
  Kommunforskning i västsverige (KFi).
  Chefers strategier för att implementera samverkan2016Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om interorganisatorisk samverkan inom vård och omsorg. Här studeras vilka strategier som första och andra linjens kommunala chefer använder för att få till stånd en fungerande samverkan. Hur ser hindren ut och vilka strategier och överväganden gör cheferna för att övervinna dem. Den fråga som därför behandlas i denna rapport är; vilka strategier an-vänder kommunala chefer inom vård och omsorg för att implementera samverkan? I studien har data samlats in genom att 21 chefer inom vård och omsorg intervjuats. De chefer som medverkat i studien har alla varit verksamma i kommuner som deltagit i det Nationella kommunforskningsprogrammet, vilka är Borås, Göteborg, Lund, Norrköping, Piteå, Sjöbo och Stockholm. I studien har tre centrala iakttagelser gjorts. Dessa handlar om; 1) att cheferna väljer en form av situationsanpassad strategi beroende på vad sam-verkan har för syfte och med vilka aktörer som samverkan ska genomföras, 2) att cheferna behöver hantera den upplevda intressekonflikten som finns mellan att ta ansvar för den "egna verksamheten" samtidigt som de förväntas ta ansvar för samverkan med andra organisationer och 3) att cheferna har svårt att hantera sitt chefsansvar vid samverkan. Samverkan där linjestyrningen utmanas eller kompletteras med horisontell styrning är lösare reglerad vilket kan leda till oklar ansvarsfördelning och diffus arbetsdelning. Här kan chefer behöva tillägna sig andra uttryck för att utöva sitt ledarskap då den traditionella chefsrollen inte är lika väl anpassad till styrning vid samverkans-situationer.

 • 76.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sandberg, Håkan
  Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektioner2016Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Team är populära, inte minst inom vård, behandling och omsorg.Trots att det börjar bli en väl etablerad företeelse tycks teamfortfarande stå för förnyelse och nytänkande. Teamarbete harsåledes kommit att få en allt viktigare roll.

  I denna antologi behandlas frågor som: Varför uppstår team? Vadgör team nödvändiga? Vad är utmärkande för olika typer av team? Vad skapar väl fungerande team? Vilka effekter får teamarbete förverksamheten? Du som läsare bjuds på både kritiska betraktelser,utvecklingsspår och verktyg.

  Boken vänder sig till studerande och forskare vid högskolor ochuniversitet samt till praktiskt verksamma inom vård-, behandlingsochomsorgsorganisationer. De olika kapitlen kan läsas friståendeoch ger var för sig en god bild av teamets funktion.

  ---

  Team i vård, behandling och omsorg förmedlar en unikinsikt och förståelse kring teamarbetes betydelse, funktionssätt och utmaningar baserad på omfattande och mångårig forskning. Boken förtjänar därför attanvändas inom alla utbildningar på högskolenivå som är inriktade mot vård- och omsorg.

  Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi

 • 77.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Szücs, Stefan
  Department of Social Work, University of Gothenburg, Gothenburg (SWE).
  Höjer, Staffan
  Department of Social Work, University of Gothenburg, Gothenburg (SWE).
  Liljegren, Andreas
  Department of Social Work, University of Gothenburg, Gothenburg (SWE).
  How do street-level bureaucrats manage high workloads?: Collegial mechanisms at the organisational level - experiences from public healthcare organisations2021In: European Management Review, ISSN 1740-4754, E-ISSN 1740-4762, Vol. 19, no 2, p. 299-312Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to understand and explain how street-level bureaucrats manage high workloads in public healthcare organisations. Data was collected through observations, interviews and documents. The results show that high workloads are reduced through use of collegial mechanisms at the organisation level. The study shows that workloads are reduced in a two-step process, the first is a negotiation between professionals and the second in the meeting with patients. The two-step process explains the limitation problems in more detail and makes an important contribution by explaining how high workloads are reduced in public health services.

  Download full text (pdf)
  EMR
 • 78.
  Berndtzen, Lisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hansson, Therese
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Man måste ju så pedagogiskt visa": En studie för att ur familjebehandlares perspektiv beskriva deras verksamhet, insats och funktion för föräldrar med utvecklingsstörning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Living with an Intellectual disability entails difficulty understanding as well as learning things, and may vary depending on whether the intellectual disability is considerable, moderate or mild. Within the earlier mentioned categories, it is most common that people with mild intellectual disability have children. Intellectual disability can involve difficulties concerning social and practical skills as well as reduced intelligence. To cope with being a parent there are several skills that must be mastered, such as emotional, social and intellectual competence, a considerable challenge for parents with intellectual disabilities.

  This study aims to describe the activities, the role and affect family support workers has on parents with intellectual disabilities.

  The empirical material has been collected through qualitative semi-structured interviews with five family support workers, who in their profession come in contact with parents that have intellectual disabilities. The interviews has carefully been transcribed word for word and analyzed using the method of qualitative content analysis.

  The results show that the comprehensive theme of the study is the fact that family support workers use themselves as tools by assuming different roles in their work; here named the learning, the inventive and the authoritative. Each role plays an important part in the parents learning experience, and the family support worker alternates between the roles to suit specific needs. They work in a pedagogic, individual and precise manner in an effort to support and promote parental skills. The family support worker believes in the parent’s ability of becoming a sufficient parent, providing adequate conditions. It can be difficult for the family support worker to relate to the needs of the child and the parent as well as the parents civil rights, society and social efforts. The family support workers and the municipal activities they represent have clearly implied that working towards increasing parental abilities, in parents with intellectual disabilities, deals with developing skills in order to master everyday life

 • 79.
  Bernhardt, Emielle
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Ett familjehemsplacerat barn är ett barn till låns”: En kvalitativ studie om hur socialsekreterare resonerar kring barnets bästa vid omplacering av familjehemsplacerade barn2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Återkommande omplaceringar av familjehemsplacerade barn är ett relativt outforskat område inom svensk forskning, inte minst i relation till ”barnets bästa”. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur socialsekreterare resonerar kring barnets bästa vid omplacering av familjehemsplacerade barn samt vilket handlingsutrymme de upplever sig besitta. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats i form av fyra semistrukturerade intervjuer med fem socialsekreterare. Samtliga arbetade inom Individ och familjeomsorgen (IFO) inom små till medelstora kommuner och var barnsekreterare med relativt lika arbetsuppgifter. Barnsekreterarna besatt varierande arbetslivserfarenhet men alla hade utbildning inom socialt arbete eller socialpedagogik samt erfarenhet av omplaceringar. För att analysera intervjuerna användes tematisk analys. De teoretiska begreppen gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme och kompetens användes vid analysarbetet i relation till studiens syfte, frågeställningar samt tidigare forskning. Studiens huvudteman blev orsak till omplacering, barnets bästa och faktorer som påverkar handlingsutrymmet. Resultatet visade att socialsekreterarna uppfattade att ett fåtal antal barn stod för majoriteten av omplaceringarna. När omplaceringen beror på barnets egna problematiska beteende är det svårt att uppnå stabilitet i vården. Barnets bästa var enligt socialsekreterarna kontextberoende och utgjordes av trygghet, stabilitet och närvarande vuxna. Faktorer som socialsekreterarna lyfte fram som påverkade deras handlingsutrymme för att tillgodose barnets bästa var officiella och inofficiella lagar och regler. Slutligen visar studien att även om det ständigt sker utveckling för att stärka barnets position och inflytande inom det sociala arbetetså tystas barnets röst ner i relation till de vuxnas. Sammanfattningsvis finns det behov att fokusera på att bryta mönstret för de barn som återkommande omplaceras. 

 • 80.
  Bernlo, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Boman, Christine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "... att göra världen begriplig...": Betydelsen av KASAM för barn inom institution och öppenvård2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på om KASAM-begreppet, trots att det har några år på nacken, fortfarande ses som betydelsefullt. Vi utgick från personalens perspektiv gällande KASAM's betydelse för barn 0-12 år, placerade på institution eller med någon form av insats från öppenvården. Genom kvalitativa intervjuer tog vi del av personalens erfarenheter av KASAM's betydelse för barnen, hur de arbetar och om de metoder de använder sig av , ger möjlighet att skapa en känsla av sammanhang för barnen. Vid tolkningen av vårt intervjumaterial utgick vi från tre teman baserade på våra frågeställningar. Det som framkom av materialet var att KASAM har stor betydelse för barnens välbefinnande. KASAM-begreppet är högst närvarande i de metoder som används inom verksamheterna, även om personalen inte talar om det i termer av KASAM.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 81.
  Bjurhult, Christofer
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Constructions of Unaccompanied Children: A study on how concepts of Unaccompanied children become credible on an online forum2016In: Nordic Youth Research Symposium: Youth Moves – Voices – Spaces – Subjectivities, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016, p. 136-136Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Constructions of unaccompanied children have been researched to some extent. Concepts of the children have been studied in media and policy documents amongst others. How the children are constructed within an "everyday context", in form of an open online discussion forum and how the constructions become credible, are regarded as under-researched. Aim: The aim of the present study was to identify different discourses concerning unaccompanied children on the Flashback Forum, with regard to their rhetorical organization. Discourse is meant as a way to talk about and understand the world that constructs an object or phenomenon in a particular way. Method: To answer the aim, a discursive psychological approach was used, which focuses on how credibility and truth are created in communication. Based on a theoretical model, including the four rhetorical techniques category entitlement, empirical repertoire, consensus and extreme case formulations, it was examined how the writers at the forum created truth and responded to others' beliefs about the children. Result: The results showed that unaccompanied children are surrounded by the discourses: the adults, the children,the rapists, the special treated, the sexually vulnerable and the discourse of the biological male sex. Discourses were used in parallel in the speeches and to back up arguments at the forum. The writers used the studied rhetorical techniques to build credibility in the statements. With specific expression, facts about unaccompanied children were created.

 • 82.
  Bjurström, Åse Eliason
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Drama as a trans-structural catalyst in a global-local and formal -informal rhizome of ESD agents.2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Drama as a trans-structural catalyst in a global-local and formal -informal rhizome of ESD agents.

  In the center of the stage stands a collaborative theatre co –production facing sustainability with stakeholders from five continents. The project sets out to investigate a number of questions; How and if can Drama serve to enhance ESD learning with an emphasis on emerging processes in a trans-structural setting? What effect can an embodied learning that also includes a visit to the as- if –imaginary domains have on a intercultural ESD discussion? As Drama means doing - acting as well as reflecting there is a potential for a critical reflexivity, how can that be investigated? What are the ethical implications involved in the usage of such transformative tools? These are a few off all the questions that has triggered my interest in using Drama whilst working with ESD in an intercultural and network-based learning context. Findings from a pilot case study will be presented and I look forward to the possibility of enhancing the discussion within this distinguished crowd.

 • 83.
  Bjälestig, Hanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Jahr, Madelen
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Man kan ju vara ensam fastän man bor… tillsammans… så här många”: Boendepersonalens arbete med äldres ensamhet på särskilt boende2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ensamhet är ett fenomen som är lika utbrett inom särskilt boende som inom hemtjänsten. Med ensamhet följer negativa hälsorisker lika stora som att vara missbrukare. Syftet med studien var att utifrån boendepersonalens perspektiv undersöka på vilka sätt arbetet bedrivs på särskilt boende inom äldreomsorgen med att bemöta äldres känsla av ensamhet. Frågeställningarna som undersöktes var “På vilket sätt arbetar boendepersonalen för att möjliggöra att äldre ska uppleva gemenskap utifrån de äldres individuella behov?” samt “Vilka möjligheter och hinder finns i arbetet med att motverka äldres ensamhet och skapa gemenskap för dem?”. Kvalitativ ansats användes där halvstrukturerade intervjuer genomfördes med sex stycken boendepersonal samt en områdeschef. För att analysera intervjuerna användes tematisk analys. Analysen har skett utifrån de centrala begreppen ensamhet och gemenskap samt de teoretiska utgångspunkterna aktivitetsteorin och teorin om gerotranscendens. Sysselsättning och att bara vara identifierades som möjliggörare för gemenskap. Hälften av boendepersonalen såg inte någon ensamhet bland de äldre. Resterande ansåg att ensamhet fanns men att den kunde avhjälpas genom sysselsättning. Äldres ensamhet måste därav belysas inom äldreomsorgen. Hinder som identifierades för att skapa gemenskap var personalbrist, äldres skilda sjukdomsbilder och personalens avsaknad av kunskap kring äldres ensamhet. Vi ser en brist i boendepersonalens förhållningssätt genom deras starka förankring i aktivitetsteorin. Detta skulle kunna nyanseras med ökad kunskap om andra sätt att bemöta ensamhet exempelvis såsom teorin om gerotranscendens föreslår.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 84.
  Björkdahl, Andréa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Friberg, Jennie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Betydelsen av relation vid orosanmälan: En intervjustudie om lärares upplevelse då barn far illa2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att studera betydelsen av relationen vid lärares oro om att en elev far illa. Vi vill utforska hur lärare beskriver att relationen till en elev och vårdnadshavare påverkas vid en orosanmälan. Vi vill även utforska hur lärares strategier ser ut för att hantera oro kring ett barn som de misstänker far illa. Metoden som användes är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. I studien deltog åtta informanter, samtliga arbetar som lärare på mellanstadiet och deras arbetslivserfarenhet som lärare är mellan 1–41 år. Resultatet har tolkats utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater, handlingsteori och samt begreppet relation. Studiens resultat visar att lärare uppger att de inte har några direkta rutiner då det finns oro för en elev. Det går att urskilja att lärare har rutiner, dock i en mer informell form genom att prata med kollegor samt att lyfta oron till elevhälsoteam och rektor. I resultatet ses att en fungerande relation till både elev och vårdnadshavare är en viktig faktor för att lärare ska kunna utföra sitt uppdrag, av den anledningen tar rektorn på sig ansvaret för orosanmälningar.

 • 85.
  Björkum, Klara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gustavsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mellan SoL och LVM: en kvalitativ studie om dilemman i arbetet med tvångslagstiftning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människor som har en allvarlig missbruksproblematik kan komma att vårdas med hjälp av LVM-lagstiftningen, vilket är en tvångslagstiftning. Detta kan komma i konflikt med socialtjänstens andra uppdrag som bygger på frivillighet enligt SoL, vilket gör det angeläget att undersöka hur socialsekreterare uppfattar de dilemman som finns mellan tvång och frivillighet. Socialsekreterare i studien handlägger och utreder klienters behov av att få hjälp enligt SoL och LVM, i de lagstiftningarna blir delaktighet, valfrihet och makt betydelsefulla begrepp. Syfte: Att undersöka vilka dilemman socialsekreterare uppfattar att det finns i arbetet mellan SoL och LVM. Metod: Studien har en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 6 socialsekreterare. Intervjuerna transkriberades och analyserades i två steg, den första delen är en empiriskt kopplad analys utifrån IPA. Den andra delen av analysen är teoretiskt kopplad och analyseras utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med hjälp av begreppen: Pastoralmakt, disciplinering, paternalism och delaktighet. Resultat: Studien visar att det finns en gråzon mellan frivilligheten i SoL och tvånget i LVMutredningar. I denna gråzon finns det utrymme för socialsekreterarens bedömningar, men också ett stort ansvar. I gråzonen handlar det mycket om att motivera klienter, motivationsarbetet kan innebära ett underliggande hot och en maktposition som socialsekreterare behöver förhålla sig till. Dilemman i arbetet mellan SoL och LVM uppstår främst i bedömningar om att handla mot klientens vilja. Studien visar att socialsekreterare arbetar mot en norm eller mittfåra, där det som är rätt är normen och det som är fel ligger utanför normen. Studien visar att skapandet av "de andra" kan ses som en begränsning för klienters delaktighet och medverkan i missbruksvården. Vi har med hjälp av begreppet pastoralmakt problematiserat socialsekreterarnas vilja att hjälpa och funnit att det skulle kunna förstås som en del i medskapande av disciplinära processer i utförandet av pastoralmakt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Björquist, Elisabet
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Lunds Universitet.
  Att få komma till tals2015In: Att arbeta med delaktighet inom habilitering / [ed] Hansson, Kristofer & Nordmark, Eva, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, 1. uppl, p. 111-126Chapter in book (Other academic)
 • 87.
  Björquist, Elisabet
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Lunds Universitet.
  Barn med funktionsnedsättning2015In: Pediatrisk omvårdnad / [ed] Hallström, Inger & Lindberg, Tor, Stockholm: Liber, 2015, 2. [utök. och uppdaterade], p. 330-337Chapter in book (Other academic)
 • 88.
  Björquist, Elisabet
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mind the gap: transition to adulthood – youths' with disabilities and their caregivers' perspectives2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Transition to adulthood, referring to the process of moving from childhood to adulthood, can be a complex period for youths with disabilities who might need special support transitioning into an independent life as adults. Caregivers are significant persons for the youths, which is why their own health and wellbeing is important. Therefore the overall aim of this thesis was to gain a deeper understanding of health and wellbeing, challenges, preferences and needs during the transition from childhood to adulthood in youths with disabilities and their caregivers. The thesis is comprised of two studies, study A focusing on the perspectives of youths with CP (Paper I) and of their caregivers (Paper II) and Study B focusing on the perspectives of immigrant youths with disabilities and caregivers from Middle Eastern countries residing in Sweden (Paper III and IV). Study A had a qualitative approach and involved focus groups and individual interviews with 12 male and female youths, 17-18 years of age, with CP and various physical and cognitive levels of disabilities (Paper I), as well as 15 mothers and fathers (Paper II). The interviews were analysed using qualitative content analysis. In Study B, a combination of qualitative and quantitative methods was used. Based on structured and semi-structured questionnaires in combination with open ended questions interviews were conducted in Swedish or Arabic with 17 male and female youths, 13-24 years of age with various disabilities and 10 mothers, five fathers and one sibling. The families were all immigrants with Middle Eastern origin and most of them had lived in Sweden for more than five years. The questionnaires Family Need Survey (FNS), Rotterdam Transition Profile (RTP) and Canadian Occupational Performance Measure (COPM) were all translated and adapted to Swedish except for COPM where there already was a Swedish version. The results were analysed using mainly descriptive statistics and based on the framework of International Classification of Functioning, Disability and Health – Children & Youth Version (ICF-CY). The findings from study A showed that the experiences of youths and caregivers mostly concerned mental health and wellbeing described as both positive and negative experiences. Their family life was experienced as important, secure and convenient, which made the youths feel safe and gave parents a sense of meaningfulness. Youths described participation, socialising and love as being important, but also challenging and worrying. Caregivers experienced sorrow and anger and together with demanding logistics, planning and worrying, their health was affected negatively during their children's transition to adulthood. The findings from study B showed that youths were dependent on their caregivers for transportations, participating in leisure activities and socialising with friends. They were also dependent on their caregivers for the demanding of support and health care. The youths had few or no experiences of intimate relationships but felt that they were expected to get married in the future which worried them and their caregivers. Caregivers were uncomfortable with using the term intellectual disability. Caregivers needed help to understand their child's condition and to explain the child's condition to their wives/husbands. A significant difference was found in what problems youths identified with and what their caregivers identified as their youth's problems. The youths experienced problems with handling finances, transportations and seeking employment or daily activities whilst their caregiver thought their youth's primary problems involved self-care. The overall finding showed that to strengthen health and wellbeing in youths with disabilities and their caregivers and to meet challenges, preferences and needs during transition from childhood to adulthood both youths and caregivers need information and support. Both youths and caregivers expressed a desire for individualised support given by one person who could facilitate the transition period by coordinating information and give support based on individual preferences and needs. During the recruiting process in both studies, great challenges were experienced in finding participants. Collaboration with professionals in schools and leisure activities was found to be the most effective way to get in contact with immigrant youths and thereby also their caregivers. The findings from this thesis may enable professionals to develop and improve best practice guidelines for support, habilitation and health care in youths' transition. To facilitate for the youth to transfer from services with a family-centred approach to person-centred adult services, their autonomy must be strengthened by involving them in their own transition planning early on. Immigrant youths need special information and support about love and the freedom of choice to get married. The COPM and RTP are suggested to be used as tools in person-centred transition planning given they are used customized and applied with cultural sensibility. To enable those with communication limitations to give their independent voice the use of communication tools is necessary. Furthermore, the transition to person-centred adult support and health care should be flexible and not determined by biological age. However, youths need support by their caregivers who in turn might both need, and want, support for themselves and occasionally hands-on support. Guidance by a specially designated navigator aimed to support the whole family would be an option to meet individual needs. The information and support should be culturally sensitive with respect to various linguistic and cultural experiences. To close the gaps between systems of care collaboration was discussed to be necessary to facilitate the transition between support and health care for children and youths as well as services for adults. The use of ICF-CY as a framework for understanding needs and the standardised terminology in ICF-CY in documentation can facilitate this collaboration.

 • 89.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Holm, Susanne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  KAFU: en utvärderingsstudie av ett arbetsmarknadsprojekt2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten redovisas resultat, analyser och slutsatser av en utvärdering där utgångs-punkten var ett genomfört arbetsmarknadsprojekt i Trollhättans stad, vilket delvis finan-sierades av Europeiska Socialfonden. Utvärderingen har både ett tjänstemanna- och ett deltagarperspektiv.

  När det gäller tjänstemannaperspektivet ska följande frågeställningar besvaras:

  • Hur görs urvalet av deltagare?

  • Hur görs bedömningen av enskilda deltagares motivation?

  • Vilka förväntningar och föreställningar har tjänstemän på projektet?

  • Vad menar tjänstemännen är viktiga faktorer för att lyckas med projektet?När det gäller deltagarperspektivet ska följande frågeställningar bevaras:

  • Hur gick det till för att komma med i projektet?

  • Vilka faktorer påverkar deltagarnas motivation att delta?

  • Vilka tankar och erfarenheter har deltagarna om av att vara med i projektet?

  • Vad anger deltagarna som viktiga faktorer för att lyckas?

  Projektet är uppbyggt kring en modell som består av tre huvuddelar; antagning, folk-högskolestudier och en prövo- och introduktionstid. Målet är att deltagarna efter genom-fört projekt antingen ska ha ett arbete, påbörjat studier eller startat ett företag.Resultatet av utvärderingen bygger på fokusgrupper, intervjuer och dokument. Fokus-grupper har genomförts med tjänstemän. Intervjuer har genomförts med både tjänste-män och deltagare. Utvärderingsgruppen har haft tillgång till ett omfattande skriftligt material som belyser projektets olika delar. Det handlar om ett statistiskt material och tjänstemännens erfarenheter efter projektet.

  För att illustrera antagningen redogörs för olika typfall; ett där antagningen var ”solklar”, ett där antagningen var tveksam och ett där det blev avslag. I samband med detta presenteras olika kännetecken som sedermera resulterade i antagning eller avslag. Det finns också fall som betraktas som självklara, men där personen ändå har svårt att komma i arbete. Ytterligare ett fall beskriver ett lyckat fall trots tveksamheter vid antag-ningen. Därefter redovisas tjänstemännens skriftliga erfarenheter av antagningsprocess-en samt vad som framkommit vid intervjuerna.Som framkom i det samlade materialet framstår urvalsprocessen som komplex och det är heller inte självklart vem eller vilka som borde bli deltagare i projektet. Det framgår å ena sidan att se att en deltagare som uppfyller kriterierna/kraven inte självklart lyckas i projektet, men att tveksamma fall ändå lyckas fullt ut. Det är alltså ingen enkel urvals-process att ta ut de rätta deltagarna. Det förefaller alltså vara så att projektets grundläg-gande krav enbart kan förklara en del av varför vissa lyckas bättre än andra.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 90.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Isaksson, Charlotta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tryggvason, Nina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Digitalt stöd för delaktighet: Ungas användning av digital teknik inom ramen för kommunernas LSS-verksamhet2019Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Nordmark, Eva
  Lunds universitet.
  Almasri, N.
  Hallström, Inger
  Lunds universitet.
  Identified problems during transition of immigrant youth with disabilities from Middle-Eastern countries: youths' and caregivers' prioritiesManuscript (preprint) (Other academic)
 • 92.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Nordmark, Eva
  Lunds universitet.
  Almasri, N.
  Hallström, Inger
  Lunds universitet.
  Immigrant youths with disabilities and caregivers from the Middle-East: Challenges and needs during transition to adulthoodManuscript (preprint) (Other academic)
 • 93.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Persson, Stina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Förberedelsen är väl grundbulten liksom”: Att möjliggöra barns delaktighet i utredningsprocessen enligt LSS2021Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Department for Social and Behavioral Studies, University West, Trollhättan, Sweden.
  Persson, Stina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Department for Social and Behavioral Studies, University West, Trollhättan, Sweden.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Department for Social and Behavioral Studies, University West, Trollhättan, Sweden.
  ‘There is a fear of not being SUPER knowledgeable’: social workers striving to enhance children’s participation in the assessment process for disability support2024In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, p. 1-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a need for more knowledge about how to enhance children’s participation in the assessment process when applying for support in accordance with the Swedish Disability Act (SDA). Here, Augmentative and Alternative Communication (AAC) has been highlighted as a successful way of letting children have a say in matters that concern their everyday lives. This study examines, from social workers’ perspectives, how increased participation can be made possible for children with disabilities during the process of decision-making and planning for support. Based on focus group interviews (N = 17) and individual interviews (N = 11) the findings reveal that the social worker shows a readiness to listen to children’s voices. However, they experience a range of both facilitating, but predominantly complicating, factors when meeting with the child and their parents. It is argued that the social workers’ professional discretion to some extent is influenced by the prevailing organisational culture, where a permissive work climate and proactive leadership are attributed great importance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Persson, Stina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ‘There is a fear of not being SUPER knowledgeable’–social workers striving to enhance children’s participation in the assessment process for disability support;: 'Det finns en rädsla att inte vara SUPER kunnig’–Om socialarbetares strävan för att öka barns delaktighet i utredningsprocessen om stödinsatser enligt LSS]2024In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a need for more knowledge about how to enhance children’s participation in the assessment process when applying for support in accordance with the Swedish Disability Act (SDA). Here, Augmentative and Alternative Communication (AAC) has been highlighted as a successful way of letting children have a say in matters that concern their everyday lives. This study examines, from social workers’ perspectives, how increased participation can be made possible for children with disabilities during the process of decision-making and planning for support. Based on focus group interviews (N = 17) and individual interviews (N = 11) the findings reveal that the social worker shows a readiness to listen to children’s voices. However, they experience a range of both facilitating, but predominantly complicating, factors when meeting with the child and their parents. It is argued that the social workers’ professional discretion to some extent is influenced by the prevailing organisational culture, where a permissive work climate and proactive leadership are attributed great importance.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 96.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tryggvason, Nina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  When you are not here, I cannot do what I want on the tablet: The use of ICT to promote social participation of young people with intellectual disabilities2022In: Journal of Intellectual Disabilities, ISSN 1744-6295, E-ISSN 1744-6309, Vol. 27, no 2, p. 466-482Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Most youths use Information and Communication Technology (ICT) for socialising, but there is a discussion about whether using ICT promotes social participation for youths with intellectual disabilities (IDs). Employing the concepts of social participation and self-determination together with the youths’ perspectives, as conveyed by staff, we examine how social participation might be promoted for youths with ID in institutional settings in Sweden. The findings revealed three overarching themes. The first theme, Developing skills, self-determination and becoming less reliant, illustrates the basic use of ICT. The second theme, Sharing events, socialising and participating with others, draws attention to how youths take technology a step further to interact with others. The third theme, Resources and attitudes, concerns the youths’ need and desires for adequate support and equipment and the mindset of surrounding communities concerning ICT. Our conclusion is that ICT has the potential to promote social participation if the youths have access to personalised equipment and supportive staff. © The Author(s) 2022.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 97.
  Bogoevski, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Löf, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Lyssna nu på fröken": en kvalitativ studie om barns delaktighet på förskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate preschool teacher’s views of participation in preschool. We examined how adults' power can affect children's participation in preschool. Media produces sometimes children's increased power and empowerment as something negative. We wanted to see how children's participation can be perceived by preschool teachers and the situations in which participation can be seen at the preschool and we have assumed a qualitative approach in which we used interviews to take part in pre-school teachers' experiences. In this study, we use Steven Lukes (2008) power theori and Harry Shiers (2001) ladder of participation and used it to examine how preschool teachers are working to achieve participation in preschool and if any power aspects can affect children's influence.

  In the result we present how preschool fosters participation based on the needs of the ladder as Shier highlights, and discusses the pros and cons of participation in preschool. The preschool curriculum states that children in preschool should be given the opportunity to influence their situation at the preschool and participate in various forms of collaboration and decision making. The result is also coupled to Steven Lukes theory of power and the different dimensions.

  The result shows that preschool teachers see participation as something positive. However, they were all agreed that too much involvement is not good for children as it creates anxiety and disorientation. Both previous research and our informants believe that children thrive on structure and clear rules. To give children too many choices does not fit all and we can therefore see that it is difficult to give children full participation. We can from our results see that that the preschool teachers work daily to make the children involved but some educators argue that large groups of children and lack of staff restricts the possibilities. The view of participation differs among different teachers, but the key word for creating participation according to the educators has been to listen to the children

 • 98.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Erlandsson, Soly
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Att leva i transithallen: en fenomenologisk studie om arbetssökande kvinnor med utländsk bakgrund och med funktionshinder2002Report (Other academic)
 • 99.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Widen, Stephen E.
  Örebro University, Institute for Disability Research, School of Health and Medical Sciences.
  Erlandsson, Soly
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Risks and music - Patterns among young women and men in Sweden2011In: Noise & Health, ISSN 1463-1741, E-ISSN 1998-4030, Vol. 13, no 53, p. 310-319Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Music and high levels of sound have not traditionally been associated with risk-taking behaviors. Loud music may intensify and bring more power and meaning to the musical experience, but it can at the same time be harmful to hearing. The present study aims to increase the knowledge about young women′s and men′s risk judgement and behaviour by investigating patterns in adolescent risk activities among 310 adolescents aged 15-20 (143 women; 167 men). The Australian instrument ARQ was used with additional questions on hearing risks and a factor analysis was conducted. The main results showed that the factor structure in the judgement and behavior scale for Swedish adolescents was rather different from the factor structure in the Australian sample. Also, the factor structure was not similar to the Australian sample split on gender. The results are discussed from a gender- and existential perspective on risk taking, and it is emphasized that research on risk behavior needs to reconceptualize stereotypical ideas about gender and the existential period in adolescence.

 • 100.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Widén, Stephen E.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Risktagande: Hot eller utveckling?2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 93-107Chapter in book (Other academic)
1234567 51 - 100 of 714
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf