Change search
Refine search result
1234 51 - 100 of 172
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Gustafsson, Hanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bidrar ämnesintegrering till ökad begreppsförståelse i matematik och naturkunskap?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De senaste åren har flera debatter förts kring svenska elevers sjunkande matematikkunskaper och vad detta kan bero på. I PISA-undersökningen från år 2012 visar svenska elever ett försämrat resultat i både matematik och naturvetenskap. Som verksam lärare i skolan har jag fått uppfattningen av att eleverna har svårt att se helheten i att olika företeelser hänger ihop och påverkar varandra. Vare sig det är matematik, naturvetenskap eller något annat skolämne, finns det alltid kopplingar dem emellan som inverkar på resultatet och vilka följder som blir utifrån olika händelser.

  Syftet med denna undersökning är först och främst att kartlägga elevernas begreppsförståelse och undersöka vilka samband eleverna ser mellan matematik och naturkunskap med avseende på begrepp och tillämpning av dessa. Därtill diskuteras på vilket sätt integrering av matematik och naturkunskap i undervisningen kan öka elevernas begreppsförståelse och allmänna förståelse för matematik. Undersökningen utgår ifrån tre teoretiska perspektiv; konstruktivistisk, ämnesdidaktisk och variationsteoretisk. Fokus är att lyfta fram metodiken utifrån teorierna, då begreppsförståelse och undervisning går hand i hand och därtill bör sammankopplas för att öka elevernas förståelse för både begrepp och helhetstänk.

  I undersökningen har totalt 19 elever, i en åldersintegrerad klass, på högstadiet deltagit. Eleverna fick lösa två uppgifter vardera av naturvetenskaplig karaktär, men där matematiska begrepp så som förhållande och skrivsättet g/cmfanns med. Därefter fick de skriftligt fylla i en enkät med frågor rörande hur de löst uppgifterna och vilka skolämnen de då använt sig av. Utifrån enkäterna har sedan 8 elever medverkat i enskilda intervjuer. Vid intervjutillfället har ett mer djupgående samtal förts kring hur eleverna har tolkat de matematiska begreppen snedstreck som division och förhållande, och hur dessa begrepp kan relatera till andra ämnen.

  Undersökningen visar att flera elever har svårt att förstå att det är just division som skall beräknas när divisionstecknet är skrivet som ett snedstreck (/). De har även svårt att korrekt matematiskt beskriva innebörden av begreppet förhållande. Vid intervjuerna framgår det att eleverna med hjälp av ledande frågor kan se ett samband av att begrepp kan ses ur ett matematiskt såväl som ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Undersökningen kunde påvisa att eleverna i viss mån fick en större förståelse för helheten genom ämnesintegrering vid beskrivning av olika begrepp.

 • 52.
  Gustafsson Nyckel, Jan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Vägen mot det undervisande fritidshemmet2024In: Fritidshemmets pedagogik i en ny tid / [ed] Haglund, Björn, Gustafsson Nyckel, Jan & Lager, Karin, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2024, 2., p. 63-82Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Fritidshemmets pedagogik i en ny tid Kapitlet handlar om att fritidshemmet under sina drygt hundra år som institution genomgått stora förändringar. En av dessa förändringar är rörelsen från en socialpedagogisk tradition och arbetssätt till dagens läroplan (Skolverket, 2022) och dess betoning på undervisning och meningsfull fritid. Det är en förskjutning som berör fritidshemmets samhällsfunktion, innehåll och mål och som bygger på tankar från John Dewey (1902), en amerikansk filosof och pedagog. Han pekade på den grundläggande frågan inom varje pedagogisk verksamhet: Vilket är förhållandet mellan de värden och kunskaper som barnet (eleven) ska inhämta och utveckla (i fritidshemmet) och barnets egna intressen och vardagsliv? Hur detta förhållande formas och ser ut är ett uttryck för hur utbildningsinstitutionen ser på sitt samhällsuppdrag, kunskaper och mål. Fritidshemmets förskjutning kan beskrivas som en rörelse från arbetsstugans starka betoning på socialisation (en process som börjar under barndomen och genom vilken individer förvärvar samhällets värderingar, vanor och attityder) och kvalifikation (genom kunskaper och betyg inför ett framtida yrkesliv) till dagens reviderade läroplan (Skolverket, 2022) där kvalifikation och individualisering betonas mer än socialisation. Att ha kännedom och kunskap om fritidshemmets bakgrund i socialpedagogiska traditioner samt om den förskjutning och förändring som skett gällande institutionens samhällsfunktion, innehåll och mål är en viktig del av fritidspedagogers och lärare i fritidshems professionskunskap och yrkeskunnande.

 • 53.
  Haglund, Björn
  et al.
  Högskolan i Gävle (SWE).
  Gustafsson Nyckel, JanUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.Lager, KarinUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fritidshemmets pedagogik i en ny tid2024Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Fritidshemmets traditionella pedagogik utmanas idag och alltmer av dess verksamhet riktas mot utbildning. Fritidshemmet ska både erbjuda elever en meningsfull fritid och undervisning kopplad till ett centralt innehåll. För att lyckas med detta dubbla läroplansuppdrag behöver fritidshemmet bland annat en pedagogik som, även framöver, bygger på elevers delaktighet, socialt och relationellt lärande. Fritidshemmet har en lång pedagogisk tradition som institution, och den här boken belyser hur uppdrag, mål, styrning och innehåll har förändrats över tid. Den första delen av Fritidshemmets pedagogik i en ny tid beskriver förändringar i fritidshemmets uppdrag, profession och den socialpedagogiska traditionen. Bokens andra del innehåller kapitel om likvärdighet, kvalitet och dagens utbildning till lärare i fritidshem. Den tredje delen handlar om fritidshemmets innehåll och tar sin utgångspunkt i didaktik och barns perspektiv. I bokens andra upplaga har samtliga kapitel uppdaterats och tre nya kapitel tillkommit. Dessa nya kapitel diskuterar estetisk verksamhet i fritidshemmet, arbetet med lärande för hållbar utveckling samt sociala relationer och delaktighet i relation till den digitala världen. Bokens redaktörer (Björn Haglund, Jan Gustafsson Nyckel och Karin Lager är forskare och lärarutbildare med inriktning mot fritidshemmets pedagogik. De har alla en bakgrund som fritidspedagoger och har genom mötet med lärarstudenter, fritidshemspersonal och forskning på olika sätt studerat fritidshemmet.

 • 54.
  Hallgren, Sandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Larsson, Jennie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Det matematiska samtalet i klassrummet: Frågors betydelse för elevers matematiserande2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att lärandet sker genom social interaktion. I matematikundervisningen är de utforskande matematiska samtalen en social lärandegemenskap där elever delar med sig av sina tankar och idéer om matematik. Enligt kursplanen för matematik ska läraren möjliggöra för samtal och ge eleverna tid att föra och följa matematiska resonemang, trots det används den mesta tiden under matematiklektionerna till enskild räkning i läroböckerna och inte till samtal.

  Syftet med studien är att undersöka hur interaktionen mellan eleverna och läraren ser ut i matematikundervisningen. Vi tittar närmare på hur det matematiska samtalet möjliggörs i klassrummet och undervisningen samt hur lärare och elever uppfattar och tänker kring att samtala om matematik.   

  Studien är utförd på två skolor i Västsverige, samtliga elever går i årskurs fyra och lärarna är elevernas klasslärare eller ämneslärare. För att samla in studiens empiri gjordes både intervjuer med lärare och gruppintervjuer med elever samt observationer av undervisning. All data har ljudinspelats och observationerna har kompletterats med videoupptagning för att få med gester och samtal under lektionerna.

  Resultatet visar att de matematiska samtalen inte når en utforskande nivå. Undervisningen följer det traditionella interaktionsmönstret där läraren är frågeställare och elevernas svar är riktat mot läraren. Frågorna som ställs i klassrummet är oftast av faktaåtergivande karaktär i sluten form där eleverna besvarar dem kortfattat eller med ett ja eller nej. Elever väljer i stor utsträckning att inte vara delaktiga i det matematiska samtalet i klassrummet på grund av att de är osäkra eller vill inte riskera att bli utskrattade vid felsvar. Flertalet av informanterna säger sig också behöva tydligare genomgångar så att de förstår vad undervisningen handlar om. Studien visar på komplexiteten man som lärare ställs inför när man försöker förmedla undervisningens mål då eleverna bland annat uppger att de inte ser nyttan i att samtala om matematik.

 • 55.
  Hammar Chiriac, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping, Sweden.
  Forslund Frykedal, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Teacher´s Talk about Group Work Assessment before and after Participation in An Intervention2019In: Creative Education, ISSN 2151-4755, E-ISSN 2151-4771, Vol. 10, no 9, article id 95471Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous research has shown that teachers use an indistinct vocabulary, employ few concepts, and expose an embryonic professional language when talking about group work assessment, thus indicating a lack of a professional language. Building on Granström´s three different modes of language use everyday, pseudo-meta- and meta-language, the purpose of this article was to examine the teachers use of languages when talking about group work assessment. Specifically, if and how teachers use of modes of languages are influenced by them partaking in 1) a study about assessment in group work and 2) in an intervention in form of a short educational session. Data were gathered from interviews with eight teachers working in years five and eight in five Swedish compulsory schools and analysed both qualitatively and quantitatively. The results revealed that all of the teachers use Granstöms mode of languages to a varying degree when talking about assessment in cooperative situations. A core finding was that intervention in the form of a short education influenced the teachers way of talking in a positive way. By participating in the intervention, the teachers developed and expanded their mode of language, thereby promoting the use of a common professional language about group work assessment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Hankanen, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Less is more?: The Use of English in Swedish Women's Magazines' Advertising2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the status of being a global language English has a rather big influence on other languages. The present study investigates the frequency of English in Swedish lifestyle magazines' advertising and discusses why, how and in what contexts code-switching into English occurs. The method used is a qualitative and a quantitative perspective. Four of the biggest magazines in Sweden with female target groups are examined to investigate the frequency of code-switching into English. The magazines are

  Frida, Veckorevyn, Amelia and M-Magasin. The magazines represent women of different age groups which made it possible to see if there are any variations in the use of English between these. English is often seen as a language of the young people in Sweden, but as the results show, English is used in all these age groups. It was found that over half of all the analysed advertisements use English to some extent. The results were divided into five different contexts where English is used in Swedish advertising. The findings were discussed in relation to the age perspective and they show that it is possible to distinguish differences between age groups. Considering the fact that influence from the English language is an on-going process and as this study shows that half of the analysed advertisements use English to some extent, this subject clearly enables for further research

 • 57.
  Hansen Orwehag, Monica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fritidspedagogisk didaktik: att vara lärare i fritidshem2013In: Fritidshemmets didaktik / [ed] Pihlgren, Ann S., Lund: Studentlitteratur, 2013, p. 27-57Chapter in book (Other academic)
 • 58.
  Hansson, Patrik
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Salkic, Jasmin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Hur påverkas elever av de nationella proven?": En studie kring elevers uppfattning om det nationella provet i samhällskunskap2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  I vår studie har vi valt att undersöka elevernas upplevelser av det nationella provet i samhällskunskap. Undersökningen bygger på tidigare forskning om nationella prov samt teorier om testängslan. Fokus ligger på elevernas upplevelser innan, under och efter det nationella provet där stress utgör en viktig del. Därutöver behandlas elevernas upplevelse av undervisningen, utformningen samt bedömningen av det nationella provet i samhällskunskap.

  Syfte:

  Syftet med studien är att lyfta fram elevernas upplevelser samt uppfattningar av det nationella provet i samhällskunskap detta då nationella provet inom det samhällsvetenskapliga ämnet är tämligen nystiftat. Dessutom ville vi få fram elevernas tankar kring provets utformning. Detta utifrån följande frågeställningar, upplevde eleverna att det nationella provet gav en rättvis bedömning i ämnet? Hur påverkades deras stressnivå innan, under och efter provet? Upplevde eleverna att undervisningen påverkades av det nationella provet?

  Metod:

  Materialet till studien samlades in genom kvalitativa intervjuer där tolv elever fick möjlighet att komma till tals vid varsitt intervjutillfälle. Alla intervjuer spelades in och transkriberades sedan i sin helhet. Under intervjuerna var båda författarna till uppsatsen närvarande. En av dem hade till uppgift att intervjua eleverna medan den andre förde anteckningar om elevernas reaktioner, kroppsspråk samt annan intressant information. Både det nedskrivna och det inspelade materialet analyserades och låg sedan till grund för resultatet av studien.

  Resultatet:

  Resultatet i undersökningen presenteras i fem kategorier; utformningen, svårighetsnivå, undervisning, bedömning och stress. Eleverna hade inte mycket att påpeka när det kom till utformningen av provet medan uppfattningen kring svårighetsgrad varierade beroende på vilken elev man frågade. Undervisningen varierade beroende på vilken skola eleverna gått på och det var intressant att höra hur olika lärare agerade när de väl fick reda på vilket ämne eleverna skulle skriva det nationella provet i. De flesta elever var inne på att bedömningen var rättvis då de fick samma betyg på det nationella provet som i de flesta andra prov i samhällskunskap. När det gäller hälsan återkom begreppet stress i de flesta av intervjuerna och eleverna påverkades olika innan, under och efter det nationella provet.

 • 59.
  Henry, Alastair
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  A drama of selves: Investigating teacher identity development from dialogical and complexity perspectives2019In: Studies in Second Language Learning and Teaching, ISSN 2083-5205, Vol. 9, no 2, p. 263-285Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Identity is of increasing interest in teacher education. Crucial for resilience, the development of a coherent professional identity has been characterized as emerging from tensions between multiple and sometimes conflicting conceptions of what it means to be someone who teaches (Akkerman & Meijer, 2011). While light is being shed on these often antagonistic relations, less is known about the dynamics of identity formation and transformation. Providing a contribution to work on language teacher identity, in this single case study Hermans’ (2008) concept of the dialogical self is combined with complexity principles in an investigation of changes in the emerging professional identity of a pre-service English teacher during a practicum. Drawing on intra- and inter-personal data, experiences of learning to become a person who teaches English are conceptualized as a drama that is played out between different and sometimes unaligned selves. Analyses show how this inner drama maps onto the landscape of an emerging teacher identity, how tensions can be understood systemically, and how a teacher identity system can have a signature dynamic.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 60.
  Henry, Alastair
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Student engagement with digital video production2021In: ELT Journal, ISSN 0951-0893, E-ISSN 1477-4526, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In many contexts of contemporary ELT, the L2 can be widely encountered beyond the classroom. In these settings, teachers need to maximize opportunities for meaningful participation. Digital video production (DVP) provides one such opportunity. Little, however, is known about the types of DVP common in particular contexts of ELT, the extent to which DVP functions as a motivational resource, or how engagement is generated. This mixed-methods study in a Swedish context addresses these questions. Results show that DVP takes place in genre-specific forms and has significant motivational potential. Analyses suggest that DVP can generate embodied forms of engagement. By creating appealing characters and storylines, and through the use of mobile devices and easy-to-use video-editing software, students can engage in authentic self-expression in meaningful and satisfying ways. Insights into the ways in which engagement is generated can provide teachers with valuable knowledge when designing learning activities that incorporate DVP.

 • 61.
  Henry, Alastair
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Working with Identity Work: Supporting Professional Identity Development in Teacher Education2021In: Engaging with Work in English Studies: An Issue-based Approach / [ed] Alastair Henry & Åke Persson, Cham: Springer, 2021, p. 97-123Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The development of a coherent sense of self as a teacher often emerges from tensions between multiple and competing identities. While grappling with these tensions can be stressful, and sometimes demoralizing, it is through disruption that spaces for development are provided. For preservice teachers, identity development can be supported through engagement with these processes. With a focus on conceptualizations of the self that foreground its narrative structure and conflicted nature — and taking the work of learning to teach English as an example — this chapter presents a series of tools that can be used for ‘working with identity work’ at different stages of a preservice teacher’s education.

 • 62.
  Henry, Alastair
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Korp, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sundqvist, Anna
  Karlstad University, Karlstad.
  Thorsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Motivational Strategies and the Reframing of English: Activity Design and Challenges for Teachers in Contexts of Extensive Extramural Encounters2018In: TESOL quarterly (Print), ISSN 0039-8322, E-ISSN 1545-7249, no 2, p. 247-273Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Motivational strategies are underresearched, and studies so far conducted have been in sociolinguistic contexts where English is not extensively encountered outside the classroom. Given also that little is known about strategies relating to the design and content of classroom activities, the purpose of this study is to identify and critically evaluate strategies focusing on activity design and content in classroom activities that, in a setting where students have extensive extramural English encounters, teachers have found to be effective in generating motivation. Using Dörnyei's (2001) taxonomy of motivational strategies as an analytical tool, 112 descriptions of motivational activities provided by a randomly drawn sample of secondary EFL teachers in Sweden (N = 252) were content-analyzed with a focus on design and content. Providing support for Dörnyei's proposals, the results reveal the prominence of activities that enable students to work with authentic materials (cultural artefacts produced for a purpose other than teaching) and in ways that can be experienced as authentic. Activities involving digital technologies which provide opportunities for creativity are also prominent. Use of authentic materials places high demands on teachers' pedagogical and linguistic skills. In contexts where students respond positively to such activities, teachers' language awareness skills become of significant importance.

 • 63.
  Henry, Alastair
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Olsén, Sofia
  Fridaskolan, Vänersborg (SWE).
  Authenticity at Work: English Teachers’ Experiences of Authentic and Inauthentic Acting2021In: Engaging with Work in English Studies: An Issue-based Approach / [ed] Henry, Alastair & Persson, Åke, Cham: Springer Publishing Company, 2021, p. 56-68Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  For teachers, self-reflection involves the questions ‘who am I as a teacher?’ and ‘how am I as a teacher?’ While the ‘who’ question involves teacher identity, the ‘how’ question involves self-authenticity. This chapter reports on a study examining the self-authenticity experiences of teachers of English at a secondary school in Sweden. With a focus on narrative evaluations of practice events, three types of authenticity experience are identified: perceptions of authenticity/inauthenticity in relationships, perceptions of authenticity/inauthenticity in the creation of meaningful learning opportunities, and perceptions of frustrated authenticity when managing challenging situations.

 • 64.
  Henry, Alastair
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Lund University, Centre for Languages and Literature, Lund (SWE).
  Thorsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Uztosun, Mehmet Sercan
  Norwegian University of Science and Technology, Department of Teacher Education, Trondheim,(NOR), Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Çanakkale (TUR).
  Exploring language learners’ self-generated goals: Does self-concordance affect engagement and resilience?2023In: System (Linköping), ISSN 0346-251X, E-ISSN 1879-3282, Vol. 112, p. 1-12, article id 102971Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite the importance that goals have for language learning (Lee & Bong, 2019), little is known about the effects on learner behaviours. Combining individualized (idiographic) and standardized (nomothetic) methodologies, this study investigated whether the self-concordance of learning goals formulated at the beginning of a program of language education affected engagement and resilience at the end of the first year. Following research demonstrating the mediating roles of goal effort and goal progress (Vasalampi et al., 2009), these variables were included in the study design. Participants were 41 teacher education students on a university program in Turkey. Data was collected on four occasions over two semesters. Analyses were carried out using path modelling. Results showed that starting the program with self-concordant goals had positive effects on engagement and resilience later in the year. Effects of self-concordance were mediated by goal effort and goal progress. For engagement, a direct effect of self-concordance was also found. Findings point to an important relationship between the quality of language learners’ goals and L2 learning behaviours. Further, the study highlights the value of idiographic methods in goal-focused research.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 65. Hilderfors, Maria
  et al.
  Blomster, Carolina
  Ceder, Johan
  Hartelius, Björn
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Session 10: Motivation och skolframgång: Hur kan skolframgång på yrkesprogram främjas?2019Conference paper (Other academic)
 • 66.
  Holmdahl, André
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bör Problem-baserat lärande och Projekt-baserat lärande implementeras i kursplanen för teknik?: En studie om en ökad motivation till lärande inom teknikämnet för högstadieelever2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det har diskuterats att elever under sin skolgång inte får relevant kunskap inför arbetslivet (Savery, 2006). När elever beskriver vad som påverkar deras motivation mest fokuserar de på innehållet i undervisningen, en differentierad undervisning, meningsfulla uppgifter och bedömning som är konstruktiv och framåtsyftande. Problembaserat lärande (PBL) och projektbaserat lärande (PjBL) är arbetssätt som kan ha potential att tillgodose behov för elever och den arbetsmarknad de kan komma att möta i 2000-talets samhälle. PBL är en benämning på en pedagogisk lärmetod som betonar elevers ansvar för sitt eget lärande. Enligt English et al. passar PBL bra in i skolans lärande eftersom metoden betonar verklighetsbaserade problem även utanför skolans värld (English & Kitsantas, 2013). PjBL är en elevcentrerad, aktiv lärmetod där eleven ska involveras i planerandet och utförandet av ett strukturerat projekt. Inom både PBL och PjBL spelar läraren en stor roll. Läraren ska bland annat planera lärprocessen, ha ämneskunskaper, främja samarbetet i gruppen, ge eleverna support i deras undersökningar och uppmuntra frågor under arbetets gång. Många av de kunskaper och färdigheter som kan uppnås med PBL och PjBL står med i teknikämnets kursplan i Sverige. Dock står inte lärmetoderna med i kursplanen.

  Syfte: Syftet med denna enkätstudie är att undersöka via tekniklärares erfarenhet om de uppfattar en förändring av motivation hos elever i årskurs 7–9 inom teknikämnet med hjälp av PBL och/eller PjBL som lärmetod.

  Metod: Bakgrundssökningen till uppsatsen gjordes via databaserna ERIC och Google Scholar. Studien utfördes med hjälp av en enkät, där 22 frågor ingick. Frågorna var ställda som ja- och nej-, graderings- och essäfrågor. Enkäten riktades till tekniklärare som använt eller använder sig av lärmetoderna PBL och/eller PjBL med sina elever. Enkäten publicerades online och skickades också till rektorer på 3skolor i Trollhättans kommun, med information att vidarebefordra den vidare till sina tekniklärare. Den insamlade datan från enkäten analyserades och sammanställdes genom beräkning av medelvärden och procentuell ökning för respektive faktor med hjälp av graderingfrågorna. Svaren på essäfrågorna lästes igenom för identifikation av mönster, teman och slutsatser. 

  Resultat: Totalt deltog 24 tekniklärare i enkätstudien. Resultatet av den analyserade datan visade en positiv ökning på samtliga faktorer; motivation, inlärning av nya kunskaper, självständighet, samarbetsförmåga, kreativitet, arbetsförmåga, självtillit till sina förmågor, som kan definieras som genomgående faktorer i PBL och PjBL. Enligt lärarnas svar visade sig PBL vara den lärmetod som hade störst procentuell ökning i medelvärde av de sammanlagda resultaten med 51%, medan PjBL visade en ökning med totalt 40%, när alla faktorer lades ihop. För att styrka detta resultat krävs mer forskning kring metoderna.

 • 67.
  Johansson, Emil
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Holm, Sara Märta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Elevers perspektiv på kemiundervisning: En studie av elevers upplevelser och användning av kemins begrepp2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få mer kunskap kring hur man kan planera undervisning som gör att elever får förutsättningar att använda kemins begrepp. Studien är kvalitativ och genomfördes genom att spela in elevsamtal under undervisning i kemi samt genom gruppintervjuer. I studien undersöktes hur elever använde 9 kemiska begrepp i samtal samt hur de upplever undervisning i kemi. Begreppen var atom, molekyl, fast form, flytande form, gasform, smälta, avdunsta, stelna och kondensera. Resultaten visar att eleverna gärna använde begrepp vid samtal med varandra. Eleverna använde också fler naturvetenskapliga begrepp när läraren var mer delaktig i samtalet än när de förklarade för varandra. Resultaten visade också att eleverna hade svårt att använda just begreppet kondensering på ett korrekt sätt men de var trygga med resterande begrepp kopplade till vattnets fasövergångar. Resultaten kring elevernas upplevelser av kemiundervisning visade att de uppskattar variation i undervisningen och flera elever önskar konkreta upplevelser kopplade till ämnesinnehållet. De uttryckte också att de tycker att de naturvetenskapliga ämnena är svåra och att det beror på det komplicerade naturvetenskapliga språket. Någonting som eleverna uppgav som stöttande i sitt lärande i naturvetenskap var att arbeta tillsammans med andra. Resultaten visade också att eleverna hade svårt att se varför det skulle vara viktigt för dem, i sin vardag, att kunna dessa begrepp i kemi.

 • 68.
  Johansson, Emma
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Borg, Erika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Matematiska förmågor i läromedlet Favorit matematik 1A: Hur framställs de sex matematiska förmågor som Skolverket har beslutat att elever ska få möjlighet att utveckla?2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det framgår att svenska elever i stor grad får möta matematikundervisning som baseras på ett läromedel. Internationella studier lyfter samtidigt fram att svenska elevers resultat i matematikämnet är lägre än genomsnittet i EU- och OECD länder. Inom matematikdidaktisk forskning har matematiska förmågor identifieratsför att förbättra matematikundervisningen och ge elever förutsättningar att utveckla grundläggande matematiska kunskaper. 

  Denna studie identifierar och undersöker hur begreppsförmågan, metodförmågan, problemlösningsförmågan, resonemangsförmågan, kommunikationsförmågan och modelleringsförmågan framställs i läromedlet Favorit matematik 1A. Analysarbetet har utförts med ett analysverktyg som är utformat utifrån Skolverket (2022) och Lithners m.fl. (2010) teoretiska ramverk. Ett subjektivt urval har gjorts och studien har genomförts med hjälp av en innehållsanalys utifrån ett hermeneutiskt perspektiv.

  Resultaten i studien synliggör att samtliga av de sex matematiska förmågorna förekommer i läromedlet Favorit matematik 1A. Det framgår dock att begreppsförmågan, metodförmågan och kommunikationsförmågan förekommer i högre utsträckning i jämförelse med problemlösningsförmågan, resonemangsförmågan och modelleringsförmågan. Ytterligare resultat som framkommer är att uppgifterna/aktiviteterna som ger eleverna möjlighet att utveckla de matematiska förmågorna kräver förkunskaper eller yttre stöttning för att utveckling ska ske.

 • 69.
  Johansson, Eva M.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Att utveckla strategier för att komma in i lek2008In: Didaktiska studier från förskola och skola / [ed] I. Pramling Samuelsson & N. Pramling, Gleerups Utbildning AB, 2008, p. 109-134Chapter in book (Refereed)
 • 70.
  Johansson, Eva M.
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nielsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hansen Orwehag, Monica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Unika individer och kollektivt samspel2018In: Samhälle, genus och pedagogik: utbildningsvetenskapligaperspektiv : vänbok till Inga Wernersson / [ed] Kerstin von Brömssen, Signild Risenfors & Lena Sjöberg, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 141-159Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel diskuterar vi kunskaper och kunskapande i förhållande till individ och grupp. Vilka föreskrifter finns i styrdokumenten? Vi dröjer oss också kvar vid hur läraren, i sin undervisning, kan främja elevernas kunskapande? Hur möter läraren de enskilda eleverna och hur kan läraren utnyttja gruppdynamiken? Och, inte minst viktigt, hur kan läraren skapa trygga grupper där varje elev får lära och utvecklas harmoniskt och där ingen blir utanför och tappar landfästet? Slutligen knyter vi ihop detta genom att belysa undervisningen i lärarutbildningen – hur kan studenterna hitta sina segelleder och ankarplatser i fritidshemmet, skolan och förskolan?

 • 71.
  Jonsson, Anna-Carin
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.
  Korp, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Erlandson, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.
  Teachers’ implicit theories of intelligence: influences from different disciplines and scientific theories2012In: European Journal of Teacher Education, ISSN 0261-9768, E-ISSN 1469-5928, Vol. 35, no 4, p. 387-400Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A sample of 226 Swedish high school teachers from various knowledge domains completed self-report measures of intelligence regarding implicit theories and scientific theories of intelligence. A mixed ANOVA showed that teachers from language, social science and practical disciplines had a significant preference for an incremental theory of intelligence compared to an entity theory of intelligence whilst the teachers in mathematics did not. One of the conclusions was that entity theories of intelligence may be more pronounced among teachers in mathematics. Second there is a significant relation between naïve beliefs in intelligence as fixed and inborn, entity theories, and the scientific g-factor theory. Last, it was the oldest and most experienced and youngest and least experienced teachers who preferred an entity theory of intelligence the most

 • 72.
  Karppinen, Annika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Nysten, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Heta hunkar och snygga snärtor i klassrummet: har livsstilsmagasin en roll i svenskundervisningen?2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Populärlitteratur har traditionellt inte haft någon stark ställning i svenskundervisningen. Detta har på senare tid ändrats till att populärlitterära romaner mycket väl kan förekomma som läsmaterial. Populärlitteratur är emellertid ett svårdefinierat begrepp, och studiens utgångspunkt är att även livsstilsmagasin ska räknas till populärlitteraturens sfär. För att kunna använda dessa texter i en undervisningssituation krävs att läraren vet vad dessa tidningar innehåller. Fokus i studien ligger dels på populärkulturens roll i samhället, dels på livsstilsmagasinens roll i populärkulturen.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka innehållet i ett antal livsstilsmagasin samt den bild av samhället de ger uttryck för. Vidare utforskar vi det språk som används i livsstilsmagasinen och vilket värde livsstilsmagasin skulle kunna ha i svenskundervisningen.

  Metod: Metoden som använts är Foucaultinspirerad diskursanalys som tillämpats på ett antal livsstilsmagasin. Vi stöder oss främst på teorier om populärkultur och genusteori. De livsstilsmagasin som valdes ut till studien är de som läses mest av ungdomar i 13-19 års ålder enligt SIFOs undersökning 2009.

  Resultat: Livsstilsmagasin beskylls ofta för att vara ytliga. Vi hävdar att de har ett budskap som ofta förbises och att livsstilsmagasinen både avslöjar och upprätthåller de rådande normerna i samhället. Bland annat syns i livsstilsmagasinen att det finns strikta regler för vad som kan skrivas i dem. Dessutom bidrar magasinen till att förstärka stereotyper och uppmuntrar till konsumtion. Livsstilsmagasinens syn på relationen mellan kvinnor och män är traditionell med kvinnan underordnad mannen. Detta gör livsstilsmagasin till värdefulla och intressanta texter att använda i svenskundervisningen som underlag för analys och diskussion.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 73.
  Kittelmann Flensner, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Discourses of religion in the classroom practice: Religious Education in upper secondary school at vocational and academic preparatory programs.2015In: The European Network for Religious Education through Contextual Approaches (ENRECA) "Location, space and place of religion in religious education" ENRECA Symposium 9th -11th April 2015, Vienna, Austria., 2015Conference paper (Other academic)
 • 74.
  Kittelmann Flensner, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Non-confessional = neutral?: Discourses of religion in contemporary pluralistic Swedish RE-classrooms2015In: Paper presented at the Workshop of the EASR Working Group on Religion in Secular Education, March 9-11, 2015, University of Hanover, Germany, 2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  My proposal will discuss the scope of neutrality and objectivity in the context of non-confessional integrative RE in the Swedish pluralistic classroom-practice. In the classrooms, individuals who identify with diverse religious and non-religious outlooks of life, with different understanding of what religion and being religious might mean, meet. How does this influence the construction of RE in the classroom-practice? What discourses of religion becomes hegemonic in the classrooms? The proposal is based on findings from participant observation of RE-lessons at three upper secondary schools. Discourse analyses (Howarth, 2000; Laclau & Mouffe, 2001) is used as theoretical and analytical approach. The findings indicates a hegemonic western secular discourse in the classrooms, which influenced the classroom-practice and the talk of religion, specific religious traditions and believers of different faiths. Simultaneously there were a spiritual and a nationalistic discourse of religion that in some respect challenged the hegemonic discourse, but also enforced it.

  Howarth, D. (2000). Discourse. Buckingham: Open University Press.

  Laclau, E., & Mouffe, C. (2001). Hegemony and socialist strategy : towards a radical democratic politics. London: Verso.

 • 75.
  Kittelmann Flensner, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Olika klassrumsdiskurser och dess konsekvenser för ämneskonstruktion och lärande i religionskunskap2015In: Conference of Center for Educational Science and Teacher Research (CUL), Mötesplats CUL den 4-5 november 2015, Stenungssund, Sweden., 2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [no]

  Olika skoldiskurser och dess konsekvenser för ämneskonstruktion och lärande

  Att utbildningen på olika program i den svenska gymnasieskolan domineras av olika skolkoder och färgas av att olika sociala kategorier dominerar på olika program är väl belagt i forskning. Studier visar också att elever på yrkesprogram ges andra förutsättningar att nå ämnesplanernas kunskapskrav och utveckla sina analytiska förmågor i jämfört med elever på studieförberedande program (se t.ex. Anderson Vargas, 2014; Hjelmér, 2012; Korp, 2006; Kärnebro, 2013, Norlund, 2009).

  Följande presentation är en del av min kommande avhandling Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Studien syftar till att beskriva konstruktionen av ämnet religionskunskap i klassrumspraktiken genom att identifiera och analysera de diskurser som förekom under religionskunskapslektioner, hur dessa artikulerades och vilka implikationer dessa har för konstruktionen av ämnet. Det empiriska materialet består av deltagande observationer av 125 religionskunskapslektioner på tre olika skolor, både på studieförberedande program och yrkesprogram. Diskursanalys och läroplansteori har används som analytiska redskap.

  Resultatet visar att klassrummen dominerades av tre diskurser om religion och livsåskådningar, en sekularistisk, en andlig och en svenskhetsdiskurs. Men slående var också att vissa klassrum dominerades av ett privat förhållningssätt både när det gällde diskussioner av ämnesrelaterad karaktär, men även när det gällde samtal i klassrummet om andra saker. Andra klassrum präglades däremot av en mer skolorienterad akademisk diskurs. Analysen visade att båda dessa diskurser, den privata diskursen och den akademiska diskursen förekom på både yrkesprogram och studieförberedande program, men att den privata dominerade på yrkesprogrammen och den akademiska på studieförberedande program. Den privata diskursen byggdes upp genom artikulationsklustren: "Jag tror" – artikulationer i första person, Emotionella artikulationer, Reproduktion av fakta, Relationsskapande som professionell strategi och Räcker med godkänd. Den akademiska diskursen byggdes upp genom artikulationsklustren: "Vissa tror" – artikulationer i tredje person, Analys, Akademisk kunskap som professionell strategi och Måste ha A.

  En implikation av att dessa diskurser präglade de olika klassrumspraktikerna var att undervisningen i termer av meningserbjudande (Englund, 1997) blev väldigt varierande trots att samma kursplan tillämpades i samtliga klassrum, vilket innebar stora skillnader i förutsättningar för lärande och utveckling av begreppsförståelse.

  Referenser

  Andersson Varga, P. (2014). Skrivundervisning i gymnasieskolan: Svenskämnets roll i den sociala reproduktionen. Doctoral thesis. Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis.

  Englund, T. (1997). Undervsining som meningserbjudande. In M. Uljens (Ed.), Didaktik: Teori, reflektion ovh praktik. Lund: Studentlitteratur.

  Hjelmér, C. (2012). Leva och lära demokrati? En etnografisk studie i två gymnasieprogram. Doctoral thesis.Umeå: Umeå universitet.

  Korp, H. (2006). Lika chanser i gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion. Doctoral thesis. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola.

  Kärnebro, K. (2013). Plugga stenhårt eller vara rolig? Normer om språk, kön och skolarbete i identitetsskapande språkpraktiker på fordonsprogrammet. Doctoral thesis. Umeå: Genusforskarskolan, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

  Norlund, A. (2009). Kritisk sakprosaläsning i gymnasieskolan: Didaktiska perspektiv på läroböcker, lärare och nationella prov. Doctoral thesis. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

 • 76.
  Korp, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kunskapsbedömning: Vad, hur, varför? :  kunskapsöversikt2011 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här kunskapsöversikten sammanställs forskning inom området bedömning och den riktar sig främst till lärare och rektorer. Kunskapsöversikten behandlar frågor som: Hur påverkas elever av de bedömningar som de är med om i skolan? Hur lär sig elever? Vad har elever rätt att lära sig i skolan? Vilka kunskaper är värda att överföra till nästa generation? Hur kan man som lärare veta vad någon annan kan och vet?

 • 77.
  Korp, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nationella prov och likvärdig betygssättning i gymnasiet2010In: Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik / [ed] Folke-Fichtelius, Maria, Lundahl, Christian, Lund, 2010, 1, p. 143-157Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet handlar om hur nationella prov används i gymnasiet och hur de fungerar som stöd för likvärdig betygssättning i olika program och ämnen. Det tar också upp olika modeller för betygssättning och diskuterar bedömning, betygssättning och likvärdighet i ett vidare perspektiv.

 • 78.
  Korp, Helena
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sjöberg, Lena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Individual Education Plans: sustaining or challenging power relations?2012In: ECER EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION: The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is based on an analysis of a sample of so called Individual Education Plans (IEP) from 233 Swedish students in grade five. It addresses three questions:

  ·         What forms of knowledge and modes of learning are focuses in the EIP:s?

  ·         How can the information in the IEP:s be interpreted in terms of its potential contribution to students’ learning and control over their learning?

  ·         Does the potential contribution of the IEP:s to students’ learning and agency vary between schools according to the parents’ education, the proportion of students with foreign background, the proportion of students that passed the national assessment and to whether the IEP is digitalized.

  The framework involves sociological theories (e.g. Bourdieu and Bernstein), as well as educational theories about assessment and learning. The results will also be discussed in regard to the wider issue of performativity in a European context (e.g. Ball, 2003).

  Formally the IEP serves two purposes in the Swedish school system – to summarize the students’ achievements in regard to objectives and standards for each subject in order to inform the students and their parents, and to guide future learning. Unlike in most countries, the IEP:s are mandatory for all students in the Swedish compulsory school system – not only students with special educational needs.

  The IEP should be elaborated and revised in a parent-teacher conference twice a year, but should, according to policy, be used by the students and the teachers throughout the school year in planning, guiding and evaluating learning. Thus, the idea of IEP is well in line with the notion ofassessment for learning, which stress that assessments in regard to pre-specified criteria that mirror learning objectives are powerful in enhancing students’ achievements, self-efficacy and motivation.

  There is much empirical evidence that assessment for learning indeed have these effects, and moreover that students from educationally and economically less privileged families, second-language learners and students with weak school results tend to benefit the most (William, 2010; Hattie & Timperley, 2007). However, for assessments to have these effects, they must meet certain criteria, e.g. for feedback to be clearly related to the target, detailed and concrete, directed at the process and supportive (Shute, 2007). Conversely, assessment/feedback that focuses on students’ personality, is judgmental or compares students to one another, are likely to debilitate students’ motivation, self-efficacy and future achievements (Harlen & Deakin Crick, 2002).

  Morover, IEP can, through its gentle and student-centered appearance also reinforce the control function of the school at the expense of the students’ power and control, and particularly so for students whose cultural and social background have made t them less prepared to interpret the school’s “hidden curriculum” (Bunar, 2001; Dovemark, 2004).

  Thus, the consequences of the use of IEP-practice is contingent, since in theory it seems to hold the potential to empower students (in general and students with weak cultural capital in particular) as well as the opposite – to disempower them. 

  Method

  The study includes 233 individual development plans from students in their fifth grade (aged 11-12), in five municipalities and thirty one schools in western Sweden. The plans were obtained by a systematic sampling at each school, where alphabetical lists from all classes in the relevant grade in each school were sequenced and every fifth name on the list was drawn. The written assessments and the formative comments will be analyzed and coded in regard to forms of knowledge and modes of learning; potential effects on learning and control over learning. Bi-variate analyses will then be carried out on the material in regard to school variables related to the parents’ education, the proportion of students with foreign background, the proportion of students that passed the national assessment and to whether the IEP is digitalized.

  Expected Outcomes

  Preliminary analyses, in line with previous studies, suggest that the feedback and feedforward provided in the IEP often include statements about students behavior and personal qualities, focus mostly on Swedish, mathematics and English, and tend to focus on atomistic knowledge rather than higher order thinking (Andreasson, 2007). The information is mostly too scarce and vague to be useful as guidance for students in planning future learning. Thus, generally the IEP:s do not seem to meet the criteria for assessments that increase students control over their learning or boost their results and self-efficacy. However, as previous studies too have shown, there is a variation between schools. Our most significant observation is that schools with digital IEP:s tend to provide richer and more curriculum aligned feedback than other schools. We have not yet systematically explored the variation in the content of the IEP:s in regard to the schcools’ student population or results. Such patterns do not seem to stand out, however.

  References

  Andreasson, I. (2007). Elevplanen som text: om identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation. Göteborg: Acta Universitas Gothoburgensis. Ball, S.J. (2003). The teachers’ soul and the terrors of performativity. Journal of Education Policy, 18 (2), 215-228. Bunar, N. (2001). Skolan mitt i förorten: fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism. Diss. Växjö : Univ., 2001. Eslöv. Dovemark (2004). Ansvar – flexibilitet – valfrihet: en etnografisk studie om en skola I förändring. Göteborg: Acta. Harlen W, Deakin Crick R (2002) A systematic review of the impact of summative assessment and tests on students' motivation for learning. In: Research Evidence in Education Library. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London. Hattie, J. & Timpeley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77, s. 81-112. Shute, V.J. (2008). Focus on Formative Feedback. Review of Educational Research. Vol. 78, No. 1, (s.153–189). William, D. (2010). An Integrative Summary of the Research Literature and Implications for a New Theory of Formative Assessment. I Andrade, H.L. & Cizek, G.J. (red.) Handbook of formative assessment. New York: Routledge.

 • 79. Kronberg, Helena
  et al.
  Granbeck, Mita
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Session 10: Motivation och skolframgång: Du äger ditt liv – utvecklingsarbete för ökad inre motivation i skolarbetet2019Conference paper (Other academic)
 • 80.
  Lager, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Dialogue and children’s perspectives: Developing a model for evaluation in Swedish school-age educare2020Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The research topic for this presentation is evaluation of children's everyday lives in fritidshem. Through observations of daily practice and interviews with teachers I try to find answers in how childrThe research topic for this presentation is evaluation of children's everyday lives in fritidshem. Through observations of daily practice and interviews with teachers I try to find answers in how children's leisure can be evaluated where children's perspectives are a one part and the conditions teachers have is another part in relation to what they are able to achieve in their work. This project is part of a post.doc project in work integrated learning at University West with an ambition to construct knowledge together with the practice. In Swedish fritidshem, evaluation has a tradition of local planning and evaluation, meaning that the evaluation is done to visualize and develop their own work in the staff group. But since educational reforms and new quality systems, evaluation often is seen as control from someone else. There is also a national interest with the school inspectorate who evaluates achievement of objectives in fritidshem. Swedish fritidshem has since the entrance into the educational system had strengthen policy in relation to learning, development and quality. Under the same period of time the structural resources for fritidshem has dropped. Consequently, my interest is to develop a model that depart from what teachers in fritidshem already do in relation to local aspects, and together with teachers in a work integrated learning approach construct knowledge about evaluation. This work will depart from children's perspectives and teachers daily work in fritidshem. Theoretical framework for this project is sociology of childhood where children's perspective, their participation and influence in their everyday lives are recognized. The theory also emphasizes children as important actors in their everyday lives and the decisions around them. The study is conducted in a research project about children's leisure in Swedish school-age educare. One part of the project has an ambition to together with teachers develop a model. The model is based on observations of daily practice in 12 settings and group interviews with 12 different work teams. With help from grounded theory the data analyse intends to construct a theory of evaluation based on empirical research. This include, steps of coding, sorting memos and defining categories. Preliminary findings highlight teachers dialogue and are themed as: Continually dialogue between teachers and children, Circle-time, Staffs common reflection, Multimodal evaluations and Observations, interviews, sociograms and surveys (tools). These early findings will be followed up this spring with the participants in a dialogue. Relevance to Nordic educational research: in a system for evaluation of quality as achievement of objectives connected to teaching and learning some parts of fritidshemmet is not evaluated. Fritidshem has a wide mission in the society where children's wellbeing, care, and meaningful leisure has to be considered. These parts are not evaluated in today's quality methods, that's why a new model is constructed. en's leisure can be evaluated where children's perspectives are a one part and the conditions teachers have is another part in relation to what they are able to achieve in their work. This project is part of a post.doc project in work integrated learning at University West with an ambition to construct knowledge together with the practice. In Swedish fritidshem, evaluation has a tradition of local planning and evaluation, meaning that the evaluation is done to visualize and develop their own work in the staff group. But since educational reforms and new quality systems, evaluation often is seen as control from someone else. There is also a national interest with the school inspectorate who evaluates achievement of objectives in fritidshem. Swedish fritidshem has since the entrance into the educational system had strengthen policy in relation to learning, development and quality. Under the same period of time the structural resources for fritidshem has dropped. Consequently, my interest is to develop a model that depart from what teachers in fritidshem already do in relation to local aspects, and together with teachers in a work integrated learning approach construct knowledge about evaluation. This work will depart from children's perspectives and teachers daily work in fritidshem. Theoretical framework for this project is sociology of childhood where children's perspective, their participation and influence in their everyday lives are recognized. The theory also emphasizes children as important actors in their everyday lives and the decisions around them. The study is conducted in a research project about children's leisure in Swedish school-age educare. One part of the project has an ambition to together with teachers develop a model. The model is based on observations of daily practice in 12 settings and group interviews with 12 different work teams. With help from grounded theory the data analyse intends to construct a theory of evaluation based on empirical research. This include, steps of coding, sorting memos and defining categories. Preliminary findings highlight teachers dialogue and are themed as: Continually dialogue between teachers and children, Circle-time, Staffs common reflection, Multimodal evaluations and Observations, interviews, sociograms and surveys (tools). These early findings will be followed up this spring with the participants in a dialogue. Relevance to Nordic educational research: in a system for evaluation of quality as achievement of objectives connected to teaching and learning some parts of fritidshemmet is not evaluated. Fritidshem has a wide mission in the society where children's wellbeing, care, and meaningful leisure has to be considered. These parts are not evaluated in today's quality methods, that's why a new model is constructed.

 • 81.
  Lager, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fritidspedagogiskt arbete: en bok om metodik2022Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fritidspedagogiskt arbete handlar om vardagsarbete i fritidshem. Vi erbjuder en metodisk ansats, Se–Förstå–Handla, som stöd för att förstå och utveckla lärares förhållningsätt och ledarskap i fritidshem. Med stöd i iakttagelser och observationer av konkreta situationer analyserar och reflekterar vi över handlingsalternativ för arbetslag och enskilda lärare i fritidshem.

  Undervisning i fritidshem inbegriper så mycket mer än organisering av vuxenledda moment och aktiviteter. Vi har valt att prioritera den del av fritidshemmets verksamhet som handlar om pedagogisk omsorg i rutinsituationer, meningsfull fritid och långsiktiga projekt. Arbetet i fritidshem kräver ett medvetet förhållningssätt där vi lyfter fram betydelsen av att skapa relationer till barn och barns egna verksamheter, att utöva omsorg, att leda genom att följa, att erbjuda samspelande atmosfärer samt att uppmärksamma mellantider och mellanrum. Vi menar att ett sampratat arbetslag är nyckeln till en god fritidshemsverksamhet.

  Vi gör många nedslag i konkreta situationer om omsorg, meningsfull fritid och projektorienterat arbete. De konkreta situationerna bearbetas med stöd i beprövad metodik som ger möjlighet att tänka annorlunda kring vardagliga situationer. Reflektionerna ger stöd åt att organisera och leda verksamheten långsiktigt med gemensamma prioriteringar, scheman och förhållningssätt som stödjer ett sånt arbete.

 • 82.
  Landin, Philip
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ett studiemotiverande svenskämne: En inblick i sjätteklasselevers tankar kring skolgång och studiemotivation i svenskämnet.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte

  Svenska som skolämne och ämnets undervisning är av föränderlig karaktär och har genom tiden genomgått ett flertal förändringar och identitetsbyten. Detta har också påverkat ämnets innehåll och arbetssätt vilket i sin tur inverkar på elevernas lust att lära. Motivation är en avgörande faktor när man ställs inför någon form av uppgift, därför blir motivation ett särskilt viktigt område inom skolan. Denna undersökning syftar därför till att ge en inblick i, beskriva och problematisera elevers syn på studiemotivation och faktorer som styr/påverkar deras studiemotivation i positiv kontra negativ riktning inom svenskämnet.

  Metod

  Samtliga intervjuer genomfördes med elever från en årskurs 6 där de cirka 75 eleverna är fördelade på tre klasser. För uppsatsens syfte ansågs kvalitativa fokusgruppintervjuer som den mest lämpliga forskningsmetoden för insamlandet av empirin. Det var 24 elever som valde att delta i undersökningen. Då motivation som forskningsfält är väldigt komplext bygger uppsatsens teoretiska ramverk och analysverktyg på både mer övergripande motivationsteori (exempelvis Maslows behovsteori), men också på centrala begrepp inom motivationsforskningen.

  Resultat och analys

  För att bibehålla relevans och kontinuitet sammanvävdes resultat- och analysdel. En av de tydligaste slutsatserna som utkristalliseras är den stora differensen mellan denna studie och tidigare empiriska undersökningar. Denna skillnad gäller främst informanternas inställning till skolan och dess verksamhet. Informanterna i denna undersökning har en överlag mer positiv inställning till skolan än informanterna i tidigare undersökning som omnämns i denna studie. De viktigaste motivationsfaktorerna som utmynnas i informanternas diskussioner är det sociala klimatet och trygghet, läraren och skoluppgifterna och variation

 • 83.
  Langeland, Eva
  et al.
  Department of Health and Caring Sciences, Faculty of Health and Social SciencesWestern Norway University of Applied Sciences, Bergen (NOR).
  Ausland, Liv Hanson
  Department of Health Promotion, Faculty of Health Sciences University of South-Eastern Norway,Vestfold (NOR).
  Gunnarsdottir, Hrafnhildur
  University West, NU-akademin Väst. University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Arveklev Höglund, Susanna
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Vinje, Hege Forbech
  The Forbech Vinje Academy, Sandefjord (NOR).
  Promoting Salutogenic Capacity in Health Professionals2022In: The Handbook of Salutogenesis / [ed] Mittelmark, Maurice B.; Bauer, Georg F.; Vaandrager, Lenneke; Pelikan, Jürgen M.; Sagy, Shifra; Eriksson, Monica; Lindström, Bengt; Meier Magistretti, Claudia, Springer International Publishing , 2022, p. 611-624Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  From a salutogenic perspective, relational and reflective competencies are key to the success of competence building. Reflecting on and exploring one’s (life) experience in a continuous learning process can enhance salutogenic competence.

  This chapter, whose authors have many years of experience building health professionals’ salutogenic competence, is nicely illustrated with teaching and coaching examples drawn from (a) a master’s programme for students in various health professions, (b) salutogenic talk-therapy groups, (c) students in health promotion training programmes, and (d) on-the-job training of healthcare professionals working in childcare services.

  The chapter discusses the concept of “self-tuning,” referring to habitual self-sensitivity, reflection, and mobilising of resources, which can play a central role in all types of training. This chapter emphasises that trainers should strive to “live the talk,” developing their personal salutogenic capacity – in other words, do what you teach and be what you teach.

  Download full text (pdf)
  Springer
 • 84.
  Lindgren, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Department of Nursing, SE-90187, Umeå, Sweden.
  Lundman, Berit
  Umeå University, Department of Nursing, SE-90187, Umeå, Sweden.
  Hällgren Graneheim, Ulla
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Abstraction and interpretation during the qualitative content analysis process2020In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 108, article id 103632Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Qualitative content analysis and other 'standardised' methods are sometimes considered to be technical tools used for basic, superficial, and simple sorting of text, and their results lack depth, scientific rigour, and evidence. To strengthen the trustworthiness of qualitative content analyses, we focus on abstraction and interpretation during the analytic process. To our knowledge, descriptions of these concepts are sparse; this paper therefore aims to elaborate on and exemplify the distinction and relation between abstraction and interpretation during the different phases of the process of qualitative content analysis. We address the relations between abstraction and interpretation when selecting, condensing, and coding meaning units and creating categories and themes on various levels. The examples used are based on our experiences of teaching and supervising students at various levels. We also highlight the phases of de-contextualisation and re-contextualisation in describing the analytic process. We argue that qualitative content analysis can be both descriptive and interpretative. When the data allow interpretations of the latent content, qualitative content analysis reveals both depth and meaning in participants' utterances.

 • 85.
  Lundgren, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fyhr, Emelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barns samspel i förskolan: En studie om förskollärares syn på barns samspel2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utifrån vår granskning av tidigare forskning om barns samspel framgick det att samspel är något som ständigt pågår i förskolan. Samtlig litteratur vi använt oss av i tidigare forskning berör olika delar inom barns samspel. I litteraturen lyfts bland annat förslag på hur samspelet kan se ut mellan barn samt aspekten av pedagogens betydelse för barnens samspel med varandra. Syfte: Syftet med denna studie är att få en bild av förskollärares syn på barns samspel i förskolan. Metod: I föreliggande studie har vi använt oss av kvalitativ metod i form av intervjuer med förskollärare. Som analysverktyg använde vi oss av Samförståndsdomänen och Samtalsdomänen från Sterns självutvecklingsteori för att kunna kategorisera det insamlade datamaterialet.

  Resultat: Vårt huvudsakliga resultat är att vi kunde finna ett antal återkommande aspekter som förskollärarna talade om kring barns samspel. Dessa aspekter var bland annat sociala koder, lära-känna process och gemensamma mål och regler. I studiens resultat lyfts dessa aspekter fram som betydelsefulla i relation till barns samspel. Detta för att barnen ska kunna skapa fungerande samspel i förskolan. Resultatet visar även att barns samspel kan se olika ut beroende på vem de samspelar med och vilken avsikt barnet har med samspelet. Förskollärarna talade om påverkande faktorer i barns samspel, vilket bland annat kunde vara ålder, personlighet eller hur långt de kommit i sin språkutveckling.

 • 86.
  Lundh Snis, Ulrika
  et al.
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Lindroth, Tomas
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Nilsson, Stefan
  Stahl-Falck, Pia
  Östlund, Christian
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Svensson, Lars
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Sorensen, Carsten
  Grundén, Kerstin
  Exploring Tools and Methods for Work-Integrated Learning2002In: Proceedings of E-Learn 2002--World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education / [ed] Margaret Driscoll; Thomas C. Reeves, Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) , 2002, p. 2234-2237Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Most organizations have high hopes regarding the potential for eLearning to address the increasing demands for constant learning that characterizes life in a knowledge society. However, most existing designs are strongly influenced by traditional classroom-based education, and are consequently poorly adapted to the situated conditions of real work practices. This paper tries to frame a research domain labeled work-integrated learning, where focus is set on developing innovative tools and methods for technology-mediated learning, rooted in understanding of the specific conditions for various organizational settings. The paper proposes a four-level stage model as a framework for both analysis of organizations and design of new tools and methods for eLearning.

 • 87.
  Lunneblad, Johannes
  et al.
  Inst för pedagogik, kommunikation och lärande, GU.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En prövningens tid.: Om det nationella provet i svenska i Skolår 52010In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 15, no 2/3, p. 81-96Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Stephen J. Ball har under senare tid diskuterat hur olika testprak-tiker kommit att dominera utbildningsdiskursen globalt och nationellt. På policy-nivå lyfts ofta de nationella proven fram som lösningen på många problem och har många olika syften. Proven skall fungera både diagnostiskt på individnivå, och ut-värdera måluppfyllelsen på nationell nivå. Dessutom skall de utgöra en kvalitetsindi-kator på skolnivå. I praktiken blir testerna en viktig del av ett kontrollsystem som reglerar hur tiden i skolan används och vad som blir innehållet i undervisningen. Testerna ingår i en »culture of performativity» som dominerar utbildningssystemet. Utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt visas hur denna kultur kommer till uttryck i vardagen i en svensk skolklass i år 5, när en del av det nationella provet i svenska genomförs. Studien är också policyetnografisk i det att intresset riktas mot hur poli-tiska mål och intentioner omsätts i skolans praktik. Läraren som iscensätter provet har ett ambivalent förhållningssätt till proven, men hon förbereder sig noggrant och hoppas att det skall gå bra för eleverna, samtidigt som hon ifrågasätter poängen med att genomföra proven. Under provsituationen har eleverna ett distanserat förhåll-ningssätt men uppträder som om de verkligen gjort provet då läraren frågar dem. Testningen får effekten att lärare och elever handlar som om testet var ett relevant och objektivt mått på elevernas kunskaper

 • 88.
  Lunneblad, Johannes
  et al.
  Göteborgs universitet Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Performativity as pretence: A study of testing practices in a compulsory school in Sweden2012In: Ethnography and Education, ISSN 1745-7823, E-ISSN 1745-7831, Vol. 7, no 3, p. 297-309Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our aim in this paper is to analyse the impact of the standardised test on classroom practices in grade 5 in a compulsory school in western Sweden. In our analysis, the use of the concept of pedagogic device provides a framework for understanding hos high-stakes, standardised testing regulates classroom discourse and teachers' and students' classroom behaviours. The study was conducted during 2006-2007 as part of a larger ethnographic inquiry. The results reveal how the demands of the test impact upon the daily work in the classroom. In the neo-liberal apporach to governance, stnadardised tests have become an important measure of quality. School practices run the risk of being viewed as valuable, only relative to the performance of teachers and students at the individueal level. This view shifts the focus from a discussion about a societal responsibility to ensure that all children have equitable access to education, to a debate centred on the individualäs responsibility to perform. The analysis reveals that the test was not carried out as intended. However, both teacher and the students respond to the test situation and the results as if it had been and as if the test really mattered.

 • 89.
  Lyngfelt, Anna
  et al.
  Gothenburg university.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Producing and reading digital texts: patterns of communication in literacy classroom2015In: 10th IAIMTE Conference 2015: Languages, Literatures, and Literacies, 3-5 juni, Odense, Denmark, 2015Conference paper (Other academic)
 • 90.
  Martin, Anneli
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  How to improve the integration between international students and Swedish students in University Courses and Programes: [Runda bordssamtal]2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this contribution for the NU2012 Conference in Gothenburg is to propose “A round the table Discussion” where Global Higher Education (3. Den globala utbildningen) will be focused.

  The Topic for the discussions will cover various questions concerning how international students and Swedish students meet one another, mix, or not mix, in programs and courses. I naturally choose to present this abstract in English hoping that participants from Sweden and other nations will feel welcome to take part.

  Introduction

  As the result of having designed international courses in multimedia, design and taught international students and Swedish students during the past years I have noticed the positive effects of the integration of different nationalities in higher education. One of the most prominent situations noticed is when Swedish and international students mix in different workshops using analogue and digital design techniques. A workshop of this kind entails collaborations with different elements and it may need a helping hand from the lecturer or a student colleague. This can be one of the best times for the students to communicate, to start a dialogue with one another. Another example is exercises and seminaries where the students work in groups; another idea is to make two students write their exam report together.

  The Course Surveys from the International courses have shown positive outcomes. The students have pointed out the value of having worked and met “over the boarders”, this has increased the standard of the course. They have learned from each other for instance. I have noticed a natural flow and an open attitude to the general language being English throughout lecturers, workshops and tutorials. I believe that the student here develops not only the course subject, but a foreign language and mix with international contemporaries.

  The task for the future in Global Higher Education will be to invite and inspire University programs and courses to open up further for international students but also to inspire teachers and lecturers to perform in English.

  Around the table Discussions

  Several questions of integration ought to be discussed… how can we improve and go ahead? And how can we help students to meet “around the table” in the lecture room? What experiences can we share? And what can we learn from each other and this meeting?

   

   

   

  Download (pdf)
  presentation NU2012 19 okt
 • 91.
  Mehrstam, Christian
  Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.
  3xBaudelaire: främlingar, kadaver och korrespondenser i forskning och läroböcker för gymnasium och universitet2009In: Främlingskap och främmandegöring: förhållningssätt till litteratur i universitetsundervisningen / [ed] Thorson, Staffan & Ekholm, Christer, Göteborg: Daidalos, 2009Chapter in book (Other academic)
 • 92. Mehrstam, Christian
  Fallet med den muterade science fictiondeckaren: Om populärkulturens litteraritet och didaktiska potential2010In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 40, no 1, p. 35-49Article in journal (Refereed)
 • 93.
  Mehrstam, Christian
  Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.
  Från ryska dockor till slutbossen i Chrono Trigger: social cybernetik som sätt att lära2009In: Manus, ISSN 2000-4028, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 94.
  Mehrstam, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Järnjätten är starkare än Järnmannen: budskap, fritid och informellt lärande i litteraturdidaktik2015In: Litteratur och läsning: litteraturdidaktikens nya möjligheter / [ed] Jönsson, Maria & Öhman, Anders, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, 1. uppl, p. 43-66Chapter in book (Other academic)
 • 95.
  Mehrstam, Christian
  Göteborgs universitet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.
  Läs och lär med det mänskliga djuret2010In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, Vol. 54, no 1, p. 12-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 96.
  Mehrstam, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
  Mellan text och text: Nedre halvan av sidan 306 i Litteraturorientering2003In: Första nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Växjö 8–9 januari 2003 / [ed] Einarsson, Jan & Malmgren, Gun, Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning , 2003, p. 141-159Chapter in book (Other academic)
 • 97.
  Mehrstam, Christian
  Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
  Pippi, pappor och texter som grejar2005In: Perspektiv på didaktik: Svenskämnet i fokus / [ed] Ask, Sofia, Natur och kultur, 2005Chapter in book (Other academic)
 • 98.
  Mehrstam, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Svenskämnet och undergången: om genre, identitet och läsning i katastrofrapporternas tid2012In: Svenskämnet igår, idag, imorgon: Svensklärarföreningen 100 år 1912-2012 / [ed] Skar, Gustaf & Tengberg, Michael, Stockholm: Svensklärarföreningen , 2012, p. 130-146Chapter in book (Other academic)
 • 99.
  Mehrstam, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Tarzan eller Döskraj: Att växa med litteratur2010In: Växtkraft: om svenskämnets möjligheter / [ed] Ellvin, Madeleine & Manderstedt, Lena, Stockholm: Svensklärarföreningen , 2010, p. 22-34Chapter in book (Other academic)
 • 100.
  Mehrstam, Christian
  Göteborgs universitet. Humanistiska fakulteten.
  Textteori för läsforskare2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The dissertation examines a prevalent problem in reception studies: how can we actually observe and describe the text (defined as an element that enables and restricts reading experiences) as either given and transcendent to any reading practice or as uniquely produced in each reading? The author tries to find a solution by aid of Wittgenstein's philosophy of language, Kenneth Burke's socio-rhetorics and Niklas Luhmann's systems theory. These perspectives are discussed in turn and tested in readings of a few pages on Mayakovsky and futurism taken from a textbook. The reading practices are constructed from national upper secondary school curricula. Wittgensteinian life-forms, language games, rules, family resemblances and aspects are found to be sufficient to outline the principles but not the details of a functional text theory. Burkean form, identity and dramatism provide a lot of detail, but cannot answer important questions about artifacts and self-observation. These answers can be provided by use of Luhmann's autopoiesis, form, structural couplings, persons and self-reference, but at the cost of great abstraction and loss of analytical clarity. The last chapter presents the conditions that need to be filled by any text theory with the ability to solve the problem. Most importantly, text, reader and reading practice must be considered as immergent, meaning that they are properly visible only from inside practices, which are always communal. In order to observe any text, the scholar must learn to immerse himself in the specific reading practice by way of its outward tokens (written rules, verbal accounts etc). The aspect seeing needed to perceive the text and describe its potential effects on reading experiences can only be acquired in the identity of a member of the specific reading community

1234 51 - 100 of 172
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf