Change search
Refine search result
891011121314 501 - 550 of 11409
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 501.
  Andersson, Fredrik
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science.
  Konstruktion och utprovning av monteringsverktyg för motorfäste- och lyftörebussningar till TEC V2500: Volvo Aero Corporation, avd 98562004Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 502.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  University West, Department of Economics and Informatics.
  Andreasson, Johan
  University West, Department of Economics and Informatics.
  Olsson, Stefan
  University West, Department of Economics and Informatics.
  Dokumentationshjälpmedel för poliser i yttre tjänst2004Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 503.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Börjesson, Oliver
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Att identifiera resursfaktorer för arbetsnärvaro i en västsvensk kommun: En fenomenografisk ansats2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Sickness absence in Swedish municipalities have increased during the past five years. This is a trend that follows all Swedish municipalities. A municipality in Western Sweden has worked much to prevent sickness absence through rehabilitation. However, the municipality now wants to shift focus and work more with those who are healthy by investigating what creates health among their employees.

  Purpose & Issue: This study aims to investigate which resource factors of health that contributes to the working presence in a municipality in Western Sweden. Method: A qualitative method with inspiration from phenomenography has been used for the study design, for gathering data and for the data analysis.

  Result – Outcome space & Conclusions: Four main categories emerged identifying The result shows four categories identified as the most important resource factors for health among for the informants. These four categories were: job satisfaction, morale, opportunity to influence and wholeness.

 • 504.
  Andersson, Frida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Karlsson, Tobias
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Man kan inte bara sitta och gapa. Då åker du ut!": En intervjustudie om samhällskunskapslärarens hantering av kontroversiella ämnen i klassrumsundervisningen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den svenska skolan har en viktig roll i samhället. Inte minst ska den utbilda elever att bli demokratiska samhällsmedborgare. I ämnet samhällskunskap förväntas elever att få öva sina förmågor i att ta ställning i olika frågor. Dessutom ska detta, enligt styrdokumenten, genomsyras demokratiskt. Vad betyder det? Om inte annat har det visat sig problematiskt utifrån den aspekt att olika värderingar och åsikter kan visa sig hos elever sinsemellan. Då kan vissa frågor eller ämnen inom samhällskunskapen bli kontroversiella. Vad är det som gör ett ämne kontroversiellt i klassrummet? Vad sker i klassrummet? Hur hanterar läraren detta?

  Syfte: Syfte med föreliggande empiriska studie är att undersöka hur lärare hanterar kontroversiella ämnen inom samhällskunskapsundervisningen i grundskolans årskurser 7-9.

  Metod: Genom att föra samtalsintervjuer med fyra verksamma samhällskunskapslärare på högstadiet och att lyssna till deras upplevelser ges en bild av deras personliga hantering av kontroversiella ämnen. Lärarnas definitioner, tankar och resonemang har sedan jämförts med relevant forskning som valts ut.

  Resultat: Studien visar att lärares arbetssätt med kontroversiella frågor skiljer sig åt. Det finns olika typer av kontroverser som kräver olika typer av förberedelser och hantering. Det gör att det inte går att ena samhällskunskapsundervisningens arbete under ett gemensamt arbetssätt. Detta är i sig inte speciellt anmärkningsvärt då, de intervjuade lärarna, har svårt att enas om vilka ämnen som kan upplevas kontroversiella.

 • 505.
  Andersson, Frida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ljung Milton, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Alla barn har rätt till ett språk: En kvalitativ studie om förskolans didaktiska arbete med barns språkutveckling2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilka didaktiska val pedagoger gör i sitt arbete för att främja språkutvecklingen hos barn inom förskolans pedagogiska verksamhet. Vi vill även genom denna undersökning synliggöra vilka hjälpmedel pedagoger använder sig av i den språkutvecklande undervisningen.

  Studiens data har samlats in genom den kvalitativa metoden semistrukturerad intervju där vi tagit hjälp av tolv informanter som ställt upp och deltagit vid en intervju.

  Studien påvisar att pedagoger har tillgång till flertalet hjälpmedel i den språkutvecklande undervisningen men även att leken, miljön och den dagliga verksamheten bidrar till barns språkutveckling. Detta stärks även genom den tidigare forskning som studien delger.

 • 506.
  Andersson, Frida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Rebeca, Lätt
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barns socioekonomiska och kulturella bakgrunder: och deras möjligheter att utveckla literacykompetenser i förskolan ur ett lärarperspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Barn kommer till förskolan med olika erfarenheter och kunskaper från sin hemmiljö, som lärarna kan välja att ta tillvara på och arbeta utifrån eller inte. Tidigare forskning visar att barn kan ha olika möjligheter att utveckla literacykompetenser beroende av deras socioekonomiska och kulturella bakgrunder. Bakgrunden till studien är utifrån det, ett intresse för om barns olika bakgrunder tas tillvara och arbetas utifrån i förskolan, eller inte.

  Syfte:

  Det övergripande syftet med studien är att undersöka om förskollärare kan se ett samband mellan barns socioekonomiska och kulturella bakgrund och deras möjligheter att utveckla literacyförmågor. Syftet är tillika att undersöka om det sker ett medvetet eller omedvetet arbete med literacy i förskolan, mot bakgrund av barns olika socioekonomiska och kulturella bakgrunder.

  Metod: Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer där frågorna ger informanterna möjlighet att reflektera och ge sina uppfattningar om deras arbeta med literacy.

  Resultat:

  Resultatet visar att föräldrars yrke generellt inte påverkar barns förutsättningar att utveckla literacy men att det kan vara avgörande för vilka språkliga kontexter barnen vistas i. Föräldrars utbildning kan medföra skilda förutsättningar, då högutbildade föräldrar besitter fler kunskaper som kan förmedlas till barnen. Resultatet visar också att den kultur ett barn växer upp i påverkar vilka språkliga kunskaper barnen har och får ta del av. Barnens bakgrund skall inte vara av betydelse för lärarnas arbete med barnens språkutveckling i förskolan. Det framgår dock att lärarna har skilda förväntningar beroende på om det är arbete med enspråkiga eller flerspråkiga barn.

 • 507.
  Andersson Fåll, Karin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Holmer, Åsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Uppfattningar kring begreppet matematiksvårigheter: en enkätstudie riktad till lärare i skolår 1-62006Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen diskuterar vi begreppet matematiksvårigheter utifrån olika perspektiv samt redogör för analysen av en enkätundersökning, riktad till lärare i skolår 1-6, om detta begrepp. Bakgrund: Vi valde att skriva om matematiksvårigheter för att vi båda är intresserade av att få mer kunskap om hur man kan arbeta med elever som har matematiksvårigheter. Vi har upplevt att det inte ges tillräckligt med stöd till dessa elever då det oftast satsas mer på elever som har läs- och skrivsvårigheter. Syfte: Vårt syfte var att undersöka begreppet matematiksvårigheter utifrån lärares olika erfarenheter och synsätt. Vi ville även undersöka vilka olika arbetssätt som används när elever har matematiksvårigheter. Våra frågeställningar var: Hur tänker lärare kring elever med matematiksvårigheter? Hur arbetar lärare för att hjälpa elever som har matematiksvårigheter? Vilket stöd/hjälp finns att få när en elev har matematiksvårigheter? Metod: Med utgångspunkt ifrån de ovanstående frågeställningarna gjorde vi en kvalitativ enkätundersökning med 13 frågor formulerade med öppna svarsalternativ. Frågorna var indelade i de fyra kategorierna: Lärarnas bakgrund, Uppfattningar kring begreppet matematiksvårigheter, Arbetssätt och arbetsformer samt Extern hjälp. Resultat: Lärarna i vår undersökning har många uppfattningar kring elever som har matematiksvårigheter, men flertalet av lärarna har likartade åsikter. Det stöd som lärarna beskriver att de kan få när det gäller elevers matematiksvårigheter är bl a hjälp och stöttning från specialpedagog/lärare, men de anser att den är långt ifrån tillräcklig. Lärarna menar också att med en varierad undervisning så får fler elever möjlighet att utveckla sitt matematiska kunnande

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 508.
  Andersson, Gabriella
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Viker, Frida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Argumentationens grunder i media: En argumentationsanalys om beviskraft, faktualitet och normativitet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Denna studie har, utifrån argumentationsanalys, undersökt sex ledare med temat extremism från tre morgontidningar, utifrån en tidsaktuell kontext. Temat valdes framförallt på grund av att det planerades en nazistisk demonstration utanför Svenska Mässan under bokmässan i Göteborg. Avsikten med valet av tema är för att knyta ämnet till en aktuell samhällsdebatt som tydligt presenterades i tidningarnas ledare, vilket gav både relevans och hållbarhet till det valda temat. Syfte: Syftet med denna studie är att göra en argumentationsanalys på sex ledarsidor från tre morgontidningars hemsidor. Det är ledarnas normativitet och faktualitet tillsammans med argumentationens beviskraft som kommer vara målet för analysen. Det som är intressant är att få fram hur beviskraften kan påverkas av hur normativ respektive faktuell ledaren är, och också hur olika ledares argumentationer kan få olika beviskrafter. Samt se hur många argument som inte bara är faktuella utan också vilar på en vetenskaplig grund. Metod: Argumentanalysen används för att undersöka varje arguments hållbarhet och relevans, samt den slutliga beviskraften för hela ledaren. Analysen kollar på grunden som sätts för ett argument och hur detta påverkar argumentets hållbarhet, samt hur det presenteras i ledaren. Medan relevansen undersöks genom att både kolla på hur argumentet passar ihop med både hela ledarens slutsats och i samband med de andra argumenten i samma ledare. Resultat: Resultatet visar på att de flesta ledarna är normativa. Mellan ledarna återfinns både likheter och skillnader, dessa tar sig i olika former beroende på vilket huvudfokus ledarna har, samt vad för grunder de har till sina argument.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 509.
  Andersson Glemring, Annika
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Hurtig, Helena
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Motivationsfaktorer för fysisk aktivitet hos äldre2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund; antalet äldre i Sverige ökar och får en högre medellivslängd. En viktig förutsätt-ning för att bevara sin hälsa är att kunna röra på sig och att vara fysiskt aktiv. Distriktsskö-terskans förmåga att anpassa information, modeller och strategier till individens nivå och livs-värld har en avgörande betydelse för vårdarbetet.

  Syfte; syftet med arbetet var att identifiera faktorer som kan motivera den äldre människan till att vara fysiskt aktiv.

  Metod; en empirisk enkätstudie genomfördes på en motionsanläggning i en medelstor stad i västra Sverige. Studien riktade sig mot äldre personer fyllda 65 år och deltagandet var frivil-ligt. Enkäter placerades ut i styrketräningslokal och i badhus under fyra veckor. Datamateri-alet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat; enkäten besvarades av 73 personer mellan 65-97 år. Analysen resulterade i tre hu-vudkategorier och 16 underkategorier. Huvudkategorierna var; faktorer som motiverar den äldre till fysisk aktivitet, faktorer som motiverar den äldre till ökad fysisk aktivitet och hinder hos den äldre för fysisk aktivitet.

  Konklusion; i studien har vi funnit användbara motivationsfaktorer och även hinder för att den äldre människan ska vara fysiskt aktiv. Det visar på att det finns möjlighet att med enkla medel ge fysisk aktivitet en större plats i distriktssköterskans preventiva och behandlande arbete. Förslag på vidare forskning kan vara att driva projektarbete med de äldre på grupp-nivå.

  Download full text (pdf)
  Magisterexamen
 • 510.
  Andersson, Gunilla
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Larsson, Ulrik
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Närståendes upplevelser av möten med personal inom psykiatrisk vård: en intervjustudie2004Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 511.
  Andersson, H. Robert H.
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  de Blanche, Andreas
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Lundqvist, Thomas
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Flipping the Data Center Network: Increasing East-West Capacity Using Existing Hardware2017In: 2017 IEEE 42nd Conference on Local Computer Networks (LCN), 9-12 Oct. 2017, IEEE, 2017, p. 211-214, article id 8109355Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In today's datacenters, there is an increasing demand for more network traffic capacity. The majority of the increase in traffic is internal to the datacenter, i.e., it flows between different servers within the datacenter. This category of traffic is often referred to as east-west traffic and traditional hierarchical architectures are not well equipped to handle this type of traffic. Instead, they are better suited for the north-southbound traffic between hosts and the Internet. One suggested solution for this capacity problem is to adopt a folded CLOS topology, also known as spine-leaf, which often relies on software defined network (SDN) controllers to manage traffic. This paper shows that it is possible to implement a spine-leaf network using commodity-ofthe-shelf switches and thus improve the east-west traffic capacity. This can be obtained using low complexity configuration and edgerouting for load balancing, eliminating the need for a centralized SDN controller.

 • 512.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  University of Borås, PreHospen - Centre for Prehospital Research, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, Borås, Sweden.
  Wireklint Sundström, B.
  University of Borås, PreHospen - Centre for Prehospital Research, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, Borås, Sweden.
  Brink, Peter
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Herlitz, J.
  University of Borås, PreHospen - Centre for Prehospital Research, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, Borås, Sweden.
  Hansson, P. -O
  University of Gothenburg, Department of Molecular and Clinical Medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, Gothenburg, Sweden.
  A shorter system delay for haemorrhagic stroke than ischaemic stroke among patients who use emergency medical service2018In: Acta Neurologica Scandinavica, ISSN 0001-6314, E-ISSN 1600-0404, Vol. 137, no 5, p. 523-530Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives We compare various aspects in the early chain of care among patients with haemorrhagic stroke and ischaemic stroke. Materials & methods The Emergency Medical Services (EMS) and nine emergency hospitals, each with a stroke unit, were included. All patients hospitalised with a first and a final diagnosis of stroke between 15 December 2010 and 15 April 2011 were included. The primary endpoint was the system delay (from call to the EMS until diagnosis). Secondary endpoints were: (i) use of the EMS, (ii) delay from symptom onset until call to the EMS; (iii) priority at the dispatch centre; (iv) priority by the EMS; and (v) suspicion of stroke by the EMS nurse and physician on admission to hospital. Results Of 1336 patients, 172 (13%) had a haemorrhagic stroke. The delay from call to the EMS until diagnosis was significantly shorter in haemorrhagic stroke. The patient’s decision time was significantly shorter in haemorrhagic stroke. The priority level at the dispatch centre did not differ between the two groups, whereas the EMS nurse gave a significantly higher priority to patients with haemorrhage. There was no significant difference between groups with regard to the suspicion of stroke either by the EMS nurse or by the physician on admission to hospital. Conclusions Patients with a haemorrhagic stroke differed from other stroke patients with a more frequent and rapid activation of EMS.

 • 513.
  Andersson, Hanna
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Det frivilliga tillämpandet av IFRS hos K3-företag: En kvantitativ undersökning av större onoterade K3-företag i Sverige2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The European Union decided that from January 1 2005, all listed companies within the union should prepare their consolidate financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). The underlying reason behind the decision was a belief that a common accounting standard would support the flow of capital and improve the comparability of accounting. In Sweden, only listed companies are forced to apply IFRS. However, unlisted companies have the possibility to use IFRS voluntary if they want to. The previous research on IFRS is mainly focused on IFRS in listed companies and therefore I chose to investigate the voluntary adoption of IFRS in unlisted K3- companies. Based on the previous research that deals with reasons and motives why companies choose to adopt IFRS, my literature study helped identify various factors that may affect whether a company chooses to adopt IFRS or not. These factors included corporate size, Debt ratio, foreign ownership, foreign sales, cost of capital and ownership structure. Based on these factors, various hypotheses were formulated. To answer the study’s purpose, I used a quantitative method. The collected data consist of information and financial performance indicators from financial statements belonging to 180 different companies. To test the hypotheses, the computer program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) have been used. In SPSS, Crosstabs, Chi-square tests, Pearson’s r and comparisons between Mean and Median have been made. The results of the tests showed that there was a connection between choice of accounting principle and company size, between accounting principle and indebtedness, between accounting principle and foreign ownership, between accounting principle and foreign sales, as well as between choice of accounting principle and cost of capital. The conclusion was that IFRS-companies have a larger corporate size, they are more indebted, have a lower equity ratio and that there are more common with foreign ownership for IFRS-companies than for K3-companies. IFRS-companies also accounts for a large share of foreign sales and have higher cost of capital compared to K3-companies.

 • 514.
  Andersson, Hanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Förskolebarns förståelse för sambandet mellan area och omkrets: erfarenheter från en Learning Study2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förtestet syftade till att ta reda på barnens förkunskaper om sambandet mellan area och omkrets. Under detta test framkom att barnen inte hade några tidigare kunskaper om området. Undervisningstillfället byggde på att utveckla barnens tidigare kunskaper och de visade där att de fick förståelse för area- och omkretsbegreppen, de visade även på en förståelse för mätandets idé. I eftertestet undersökte jag om barnen lärt sig det som var syftet med studien, att förstå sambandet mellan omkrets och area, jag kom då fram till att barnen utvecklat sin förståelse för sambandet. De har också utvecklat sin rumsuppfattning, sin begreppsförståelse och sin förståelse för mätning.

 • 515.
  Andersson, Hanna
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Andrésson, Anna
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Deltagande i budgetprocessen: En fallstudie om vilka faktorer som bidrar till motivation och minskar slack2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Budget is about producing a forecast for future financial performance, both in terms of earnings, liquidity and balance sheet. It can have different purposes within a company and can be used to motivate the subordinate managers by allowing them to participate in the process when creating goals that lead to a reward. Participation in the budget process is defined as a process in which the subordinate managers are involved and have the authority to influence the budget. Previous research shows both the pros and cons of allowing the subordinate managers to attend. Positive effects are that subordinate managers get motivated by participating in the process and the negative effects are that the subordinate managers can negotiate slack in the budget to more easily reach the goals. The previous research also describes various factors that can influence the subordinate managers to be motivated or tend to create and prevent slack from occurring. The purpose of this survey was to study how participation in the budget process affects the subordinate managers' motivation and likelihood of budget slack. Furthermore, the purpose is to investigate which factors may affect the subordinate managers being motivated in their work and the risk of negotiating slack. To answer the research question, a qualitative research method was used by doing twelve interviews at the specific company. The case company in which the study is conducted works actively to allow the subordinate managers to participate in the budget process which is an important factor in the success of the process. The result of the study shows that it is important for companies to let the subordinate managers participate in the budget process as it is one of the biggest reasons that motivates them. It also shows that the participation leads to the highest management getting relevant information to the budget as it is the subordinate managers who have the greatest knowledge of their department. Through the study, four factors can be identified that lead to the motivation of the subordinate managers, such as communication, strategic planning, community and cooperation, as well as personalities. The communication is the most important factor that both indirectly and directly affects the other factors. Slack is not considered to exist in this company and through the study it is not possible to see that participation would lead to the creation of slack. The study shows that it is possible to read two factors that prevent slack not to occur in this company, and it is information asymmetries as well as community and cooperation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 516.
  Andersson, Hanna
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Andrésson, Anna
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Rättvisande bild: revisorers tolkning av begreppet2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The term of true and fair view entered the Swedish legislation after Sweden joined the EU in 1994 and is originally a term that comes from the Anglo-Saxon tradition. As Sweden originate from the continental tradition, it has meant a difficulty how the term can be applied to the Swedish financial statements. The reason for this is the strong connection between taxation and accounting in Sweden, which does not exist in countries with the Anglo-Saxon tradition. Walton (1993) describes this in a great way. When a television program interviewed three informed persons who were asked what true and fair view means they all had difficulty giving an answer. As there are also generally accepted accounting principles in the Swedish legislation which in many aspects are similar to true and fair view there has also been opposition to keeping both terms in the legislation.

  The purpose of this report is that by interviewing auditors find out how their interpretation around the concept looks. We also want to distinguish the reasons for problems that been experienced in the use of true and fair view of the Swedish financial statements. To achieve the purpose of this study were conducted qualitative interviews with four accountants working in Sweden at some of the Big Four accounting firms.

  In the theoretical part describes the history of accounting short to give you as a reader a background to how the term of true and fair view occurred and why it had a great impact on the Swedish financial statements. It is also described about IFRS that, together with the EU, led to the term contained in the Swedish report, "true and fair view" as the Swedish translated to rättvisande bild, the Swedish sense of the term and generally accepted accounting principles. This material has served as a base for collecting empirical data and interpretation of the collected material.

  The results of the study shows that there is a similar picture about what the purpose of the term of true and fair view is within Swedish legislation but the way they believe the true image appear may be different. Some of those interviewed also believe that the term is so incorporated in the Swedish financial statements that companies do not think about it deliberately, but that they by following the laws and standards available going to a true and fair view. The study also indicates that there is room for both terms in the

  Swedish legislation and that the two terms interact to be able to present the true and fair view of the company.

 • 517.
  Andersson, Hanna
  et al.
  University West, Department of Engineering Science.
  Enström, Caroline
  University West, Department of Engineering Science.
  Gedda, Johan
  University West, Department of Engineering Science.
  Processkartläggning avförmedlingsuppdraget: med fokus på förbättringsområden2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report describes the sales process of type code 220 single-family homes, including necessary procedural steps. The focus of the report is to identify key areas needing improvement in order to ascertain potential solutions. The report is intended to act as both a support mechanism and a guide for real estate agents and private individuals in their roles as buyers and sellers. A process-map was developed based on research and guidance, and is described within the report. Problem areas were identified using the process-map during comprehensive interviews, and every step in the process is explained in detail in order to illustrate the process-map’s purpose. Further discussion and analysis has led to suggestions for improvement of the sales process. The results shows that the majority of interviewed real estate agents believe the sales process to some extent can be improved. The majority of the interviewed real estate agents points out the importance of creating and maintain good relations with partners and colleagues in the same economic area. This is considered to be essential for businesses that rely on a third person should proceed with as few obstacles as possible. It is also clear that many of the problems that emerged due to external factors that the real estate agents themselves can´t influence. Factors affecting the world economy, interest rates, situation of the property market, speculations among media, laws and regulations are factors beyond the real estate agent´s control. However, after further discussion it became evident that active real estate agents already considered the process inadequate or excessively time consuming. It is also evident that many of the problem areas were due to external factors not influenced by real estate agents. Furthermore, the new real estate law which was implemented July 1, 2011 contributed to several problem areas already identified being addressed and resolved. This report has led to the identification of a process which would make the work easier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 518.
  Andersson, Hannes
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Computer, Electrical and Surveying Engineering.
  Udéhn, Robin
  University West, Department of Engineering Science, Division of Computer, Electrical and Surveying Engineering.
  Switchover med NSF och SSO: en jämförelse med HSRP2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna B-uppsats har vi valt att jämföra olika sätt att skapa redundans i ett nätverk. Valet av redundansmetoder tog vi det nyare Non-stop Forwarding (NSF) med Stateful Switchover (SSO) en metod vi inte hittat några exakta siffror på hur snabbt det är och jämförde med det äldre mer välkända protokollet Hot Standby Routing Protocol (HSRP). Vi använde oss av Catalyst 6500 switchar som enheter för att göra mätningarna och tiden det tog för NSF med SSO att slå över från passiv till aktiv modul medan HSRP räknades på tiden det tog att slå över från en passiv till aktiv enhet vid länkbrott. Detta gjordes för att vid länkbrott anses det aktiva modulkortet fortfarande vara användbar och trafik skickades via den passiva modulen till den aktiva vilket inte gav oss någon switchover. Våran slutsats är att NSF med SSO är den bättre metoden och den har överslagstider närmare 0.5 sekund men att HSRP kan mäta sig med det om man pressar ner protokollets timers tillräckligt, dock inte utan ett pris. Nedpressnignen av timers kommer leda till att enheterna överbelastas till skillnad från om NSF med SSO används.

 • 519.
  Andersson, Helen
  University West, Department of Engineering Science, Division of Computer, Electrical and Surveying Engineering.
  Analys av ett distributionsnät i en bangård2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An analysis of an electrical distribution system located in a railway yard have been requested by Atkins Global AB. The system includes electrical distribution to signal equipment, heating equipment for the switches and lightning for the platforms.

  The initial part of the analysis consisted of a literature study regarding requirements for this type of system and the gathering of data regarding the cables and the fuses in it. The cabling are either of the type FXQJ or AXQJ. The system is normally powered from a three-winding transformer via two centrals, the first central A1 supplies the signal equipment electricity, through the subcabinet F3, and the lightning both powered by a main voltage 400V and central B1 powers the equipment for heating the switches with the main voltage 230V. The distribution from B1 consists of two parallel cables feeding a subcabinet FS4/36.There also exists an auxiliary power supply from a smaller transformer T3, used if the main power supply should disappear.

  The remaining investigation was conducted in the calculation program MyEcodial by Schneider Electric. The investigation focused on personal safety and short current calculations. The result was a series of suggested changes regarding the fuses and cables in the system.

  The results of the investigation regarding the powering of the signal equipment was such that a recommendation to change the cable going from F3 to one of the signal cabinets to an AXQJ 3x95/29 cable and to conduct a current measurement regarding if the present 100A fuse can remain or if it should be switched to an 80A fuse. From F3 to both the main power supply and the auxiliary power supply new fuses with 200A must be put in to ensure that the cables are protected. For the powering of the lightning it was the selectivity between the fuses that was the problem since they both had the size 63A, the investigation proved that it was the lower fuse that should be replaced with a fuse with highest 50A and lowest 32A. Regarding the power supply for the heating of the switches it is once again necessary to do a current measurement to determ if it is possible to switch the present 400A fuse to a smaller one on 315A. If not then two more cables of the same size as the present ones must be installed parallel to the present ones to ensure safety for people.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 520.
  Andersson, Heléne
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Gisslén, Helena
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Att närvara eller icke närvara, det är frågan...: en litteraturöversikt över närståendes upplevelser av att närvara vid hjärt- lungräddning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Studies indicate that both patients and nurses are positive to have relatives present at the cardiopulmonary resuscitation (CPR) situation. They see relatives as a resource and support, and also that the afterward crisis management may be facilitated. Routine should be created for the nurse to offer the relatives to attend and that it will become a natural part of CPR situation.

  Aim: To illustrate the experiences of close relatives attending cardiopulmonary resuscitation.

  Method: A literature study with qualitative approach. Seven articles were reviewed and analyzed according to content analysis method.

  Results: We found that relatives appreciated and felt it was important to attend the CPR-situation. They found it easier to move on after the incident, especially if the patient died. They wanted to be sure that everything that could be done also was done. The feeling that their presence in some way protected their dear ones from danger and harm was also important. Honest information was considered essential and the relatives appreciated the efforts and care that the healthcare personal gave their relatives.

  Conclusions: The vast majority of relatives to patients undergoing CPR choose to feel that it's important to be present at the CPR. Based on this knowledge, further work can lead to create routines concerning relatives' wishes to attend CPR situations.

 • 521.
  Andersson, Henrik
  et al.
  University of Borås, PreHospen - Centre for Prehospital Researc Borås, Sweden; University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, Borås, Sweden.
  Axelsson, Christer
  University of Borås, PreHospen - Centre for Prehospital Researc Borås, Sweden; University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, Borås, Sweden.
  Larsson, Anna
  Ambulance Department, South Älvsborg's Hospital, Borås, Sweden.
  Bremer, Anders
  University of Borås, PreHospen - Centre for Prehospital Researc Borås, Sweden; Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Växjö, Sweden.
  Gellerstedt, Martin
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Bång, Angela
  University of Borås, PreHospen - Centre for Prehospital Researc Borås, Sweden; University of Gothenburg, The Sahlgrenska Academy, Institute of Health and Care Sciences, Gothenburg, Sweden.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, PreHospen - Centre for Prehospital Researc Borås, Sweden; University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, Borås, Sweden.
  Ljungström, Lars
  Skaraborg Hospital, Infection Disease Department, Skövde, Sweden.
  The early chain of care in bacteraemia patients: Early suspicion, treatment and survival in prehospital emergency care.2018In: American Journal of Emergency Medicine, ISSN 0735-6757, E-ISSN 1532-8171, Vol. 36, no 12, p. 2211-2218, article id S0735-6757(18)30279-1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Bacteraemia is a first stage for patients risking conditions such as septic shock. The primary aim of this study is to describe factors in the early chain of care in bacteraemia, factors associated with increased chance of survival during the subsequent 28days after admission to hospital. Furthermore, the long-term outcome was assessed.

  METHODS: This study has a quantitative design based on data from Emergency Medical Services (EMS) and hospital records.

  RESULTS: In all, 961 patients were included in the study. Of these patients, 13.5% died during the first 28days. The EMS was more frequently used by non-survivors. Among patients who used the EMS, the suspicion of sepsis already on scene was more frequent in survivors. Similarly, EMS personnel noted the ESS code "fever, infection" more frequently for survivors upon arriving on scene. The delay time from call to the EMS and admission to hospital until start of antibiotics was similar in survivors and non-survivors. The five-year mortality rate was 50.8%. Five-year mortality was 62.6% among those who used the EMS and 29.5% among those who did not (p<0.0001).

  CONCLUSION: This study shows that among patients with bacteraemia who used the EMS, an early suspicion of sepsis or fever/infection was associated with improved early survival whereas the delay time from call to the EMS and admission to hospital until start of treatment with antibiotics was not. 50.8% of all patients were dead after five years.

 • 522.
  Andersson, Henrik
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Bosson, Christoffer
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Landsbygdsutveckling i strandnära lägen: En kartläggande och jämförande studie av hur kommuner och Länsstyrelser tillämpar lagstiftningen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  2009/2010 a new concept was brought into Environmental code and Planning and Building Act, which was countryside development in areas close to shores (LIS). This amendment was motivated by that areas which have a low degree of exploited land area and high access to seaside areas would get an opportunity to reliefs in coastal protection regulations, in order to be able to offer attractive areas for living and establishing different activities within the municipality. Since the amendment came into force the main responsibility for approval of exceptions from costal protection regulations is on the county. The county administrative board main responsibility is to keep an eye on the granted approvals of the municipalities. The amendments in the Planning and Building Act resulted in the possibility for the municipalities to present areas in with a relief in coastal protection regulations, as a part of the comprehensive plan, an addition to the comprehensive plan or an extensive version for a part of the comprehensive plan.

  The purpose of this study is to investigate and compare how the legislation about LIS is applied, by studying 44 municipalities including the documents of comments from the county administrative board. The first part of the study is the quantitative part which contains collecting and compile information and statistics in which the study will be founded. The study also contains a qualitative part of analyzing the results obtained in the quantitative part.

  Overall the study shows that there is a disagreement between the municipalities and the county administrative board regarding costal protection regulation. The conclusion is based on the results from the study presenting the comments from the county administrative board to the municipalities during the final examine before the comprehensive plan is adopted by the municipal council. The results in the study show a pattern in the most frequent comments from the county administrative board compiled. The most common comment from the county administrative board is that the municipality has not fulfilled the purpose of the legislation about LIS. Furthermore, the municipality has not considered national interests in the municipal areas meant for LIS. The study shows that different political ideology has an influence on the execution of the legislation about LIS in municipalities. The results in the study show that the political ideology has an impact on the numbers of areas which the municipalities present as LIS. As a matter of fact, the impact of political ideology is greater than the impact of geographical similarities between two municipalities, according to the results in the study.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 523.
  Andersson, Hugo
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Computer, Electrical and Surveying Engineering.
  Gannholm, Rebekka
  University West, Department of Engineering Science, Division of Computer, Electrical and Surveying Engineering.
  En jämförelse mellan två generationer av GNSS-instrument2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines whether there is any difference in a new generation of Global Navigation Satellite System instruments (GNSS) in the accuracy of positioning and whether there is any time difference when using the different instruments. The study compares the instruments used today by Lantmäteriet, the Leica Viva CS15 and the GS15, with the Trimble GeoExplorer 6000 XR. The GeoExplorer can be used either with an integrated or an external antenna to receive satellite signals, both configurations are investigated in this study. The study was carried out by establishing two core networks with set measurements, to obtain "true" coordinates to compare against the measurements made with the GNSS-instruments. The networks were transformed into SWEREF 99 12 00 using static GNSS surveying. Then each point was measured 30 times by each of the GNSS instruments, in order to get statistically reliable data. The result shows that Trimble with an external antenna generally had the best precision (0,009-0,020 meters in the shrouded network and 0,008-0,013 meters in the open network) but had less accuracy (0,016-0,088 meters in the shrouded network and 0,032-0,054 meters in the open network), in other words a greater distance from the "true" coordinate. The Leica instrument had a lower precision (0,021-0,142 meters in the shrouded network and 0,014-0,032 meters in the open network), but better accuracy (0,006-0,076 meters in the shrouded network and 0,019-0,059 meters in the open network). Trimble with the internal antenna had the lowest precision (0,021-0,038 meters in the shrouded network and 0,013-0,048 meters in the open network) and accuracy (0,026-0,083 meters in the shrouded network and 0,024-0,068 meters in the open network). A time course study was also conducted by measuring the time it took from the point where the instrument was turned on, to when the initialization was completed. The result of the time study was that the Leica Viva was about 12 percent faster when the environment was free of obstacles, and around 21 percent faster when the immediate area was more forest like with trees and bushes. The conclusion of the project is that the instruments are equivalent in terms of quality of measurements and time. The big difference is found in the weight and center of gravity of the instruments, where Trimble with internal antenna has the lowest weight.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 524.
  Andersson Hval, Ulrika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  New Zealand/Aotearoa: Choosing an Identity2013In: Postcolonial texts and events: cultural narratives from the English-speaking world / [ed] Andersson Hval, Ulrika, Henry, Alastair & Bergström, Catharine Walker, Lund, 2013, 1. uppl., p. 261-292Chapter in book (Other academic)
 • 525.
  Andersson Hval, Ulrika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Henry, AlastairUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.Walker Bergström, CatharineUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Postcolonial texts and events: cultural narratives from the English-speaking world2013Collection (editor) (Other academic)
 • 526.
  Andersson Hval, Ulrika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Stibe, Anna
  The Immigrant Girl and the Western Boyfriend: The Romance Plot in Young Adult Novels of Migration2016In: ESSE messenger, E-ISSN 2518-3567, Vol. 25, no 1, p. 122-132Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We explore a recurring motif in a number of young adult novels centered around the experiences of immigrant girls and their adjustment to life in a new country. The integration process appears to belinked to the girls’ relationships with boys from the majority culture, making romance a central element of the girls’ development of a new identity and sense of belonging in the new country. We will examine the intersections of gender and integration by focusing on the narrative voices of immigrant girls in three contemporary novels, Sarah Darer Littman’s Life, After (2010), Sarah Crossan’s The Weight of Water(2012), and Terry Farish’s The Good Braider (2012).

 • 527.
  Andersson, Ida
  University West, Department of Engineering Science, Division of Industrial Engineering and Management, Electrical- and Mechanical Engineering.
  Analysis and Process improvements of Volvo Penta's process for supplier related warranty issues: with focus on the Purchasing department2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Volvo Penta is a worldwide company that provides power solutions all over the world. They aim to be the most forward thinking and customer focused supplier of sustainable power solutions. The company's core values are Quality, Safety and Environmental care.

  Volvo Penta works with quality issues found by customers in the field. The current Quality Journal (QJ) process is perceived to be slow and inefficient. For Volvo Group customer focus is important and field complaints are both expensive and damaging to the brand. The approach method to solve a QJ is the eight discipline of problem solving.

  This thesis aimed to find where in the process time is wasted and reduce the throughput time for the QJ process. To achieve this the thesis, a Case Study has been the approached methodology. A Case Study's purpose is to gain a deeper knowledge of a subject. The methods that were used to gain deeper knowledge for the subject were semi- and open interviews, workshop and internal documents and data. To secure validity and reliability of the thesis different perspectives have been taken into consideration for each method.

  The theoretical framework for this thesis has also been used to ensure validity for the study. The choice of theoretical framework for this study has been founded on Lean manufacturing tools, Agile project methods, flow within processes and group dynamics.

  DMAIC has been the structure for this thesis. DMAIC is a method that can be used to improve upon a process. It stands for Define, Measure, Analyze, Improve and Control. The method states that to improve a process there must first be a process.

  The workshops purpose was to conduct a process- and value stream map as well as to find potential causes to why the process was perceived to be too slow. It was conducted with a cross-functional team that previously had worked in a QJ case.

  The interviews conducted for this thesis were approached in a semi-structured and opened way. This generated a lot of information that needed to be reviewed. 

  The data was to be used to find statistical and measurable conditions for the thesis. This was however not possible. The obtained data was deemed unreliable to make any conclusion from.

  The internal documents provided to this thesis have helped to get a general knowledge of how the QJ process is supposed to work. However, a lot of self-made documents have been received. They have been deemed to be unusable for this thesis since they are conducted on subjective facts. No documentation obtaining work instructions for each department has been received for this thesis.

  All methods generated potential causes to why the process did not achieve its purpose. They have been conducted in an Ishikawa cause-and-effect chart. With each approach method potential causes listed could be discarded. Eventually there were four causes left that were identified as the root causes to the problem. There was no standardized approach to QJs, lack of well formulated Key Performance Index (KPI), lack of communication tools and inefficient teams.  

  The result of the thesis is that the fundamental preconditions for improving a process were missing. It was found that there was no use to improve upon the existing QJ process, since no evident facts could be obtained that assure that the improvements would make the process more efficient.

  This thesis suggests assigning a cross-functional pilot QJ team. They will put all their focus on solving QJs and start to establish a standardized process. Making a structural change within the organization, which this thesis proposes, takes time. Full support in the entire organization is needed for this improvement to succeed. 

 • 528.
  Andersson, Ida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Att skapa inlärning med hjälp av bedömning: Effekterna av lärandebedömning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Studiens syfte är att studera hur lärare i skolans tidigare år tänker kring formativ bedömning. Jag studerade lärarnas val av bedömningsmetod och arbetssättet kring formativ bedömning eftersom jag finner detta område inom undervisningen intressant. Jag anser att jag inte fått tillräckligt med kunskap om formativ bedömning i min utbildning därför tog jag tillfället att fördjupa mina kunskaper inom området. Hogden & Black (2011) menar att den bedömning vars viktigaste syfte är att stödja och utveckla elevers lärande är formativ bedömning, även kallat bedömning för lärande. Den information som en bedömningsaktivitet ger kan stötta lärandet om den används av såväl lärare som av elever i syfte att anpassa undervisningen och lärandet.

  Syfte:

  Min avsikt är att undersöka vilka kunskaper lärarna i verksamheten har samt om de är medvetna vid valet av metoder och arbetssätt när det gäller bedömning för lärande.

  Metod:

  Jag har gjort en kvalitativ undersökning, där jag intervjuat åtta verksamma lärare i årskurs 1-6. Som bakgrund till min undersökning gjorde jag en litteraturstudie. Mitt mål var att ta reda på lärarnas tankar och funderingar kring begreppet "bedömning för lärande" samt hur stor medvetenhet lärarna har runt detta begrepp.

  Resultat:

  Studiens resultat visar att de flesta lärare är medvetna om vad begreppet formativ bedömning står för men att de upplever att det är svårt att genomföra i det dagliga arbetet även om de kan se de positiva effekterna av att arbeta med att synliggöra bedömningen för eleverna. Vidare fann jag att det fanns olikheter i vilken utsträckning de intervjuade lärarna använde sig av bedömning för lärande i sin undervisning. Vissa lärare hade en djupare insikt och positiv inställning till denna bedömningsform än andra som har en ytligare bedömning och inte anser sig behöva förändra sitt tänkande kring bedömningssituationen.

 • 529.
  Andersson, Ing-Marie
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Ohlsson, Li
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Frisknärvaro: en studie om den ökade frisknärvaron på ett försäkringsbolag2005Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 530.
  Andersson, Ingrid
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Andersson, Marina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Bryngelfors, Carina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Processen är allt - målet är bara början: utvärdering av en verksamhet för psykiskt störda lagöverträdare2005Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 531. Andersson, J E
  et al.
  Hansson, T
  Samuelson, Gösta
  Invagination och salmonellos - epidemiologiska synpunkter: [Invagination and salmonella--epidemiological viewpoints].1978In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 75, no 32-33, article id 2797Article in journal (Refereed)
 • 532.
  Andersson, Jakop
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Johansson, Jonathan
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Hedge funds: A bang for the buck?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hedge funds are an investment alternative that has become more available to retail investors, it is a segment in the financial sector that now manage over 2000 billion USD. A key factor to it is increased popularity is due to the substantial decrease in minimum investment, making it a more considerable alternative for the average investor. With the latest year’s volatile markets, one could understand that the fundamental structure of a hedge fund seems lucrative, being able to hedge their portfolios in declining markets. These advantages do not come without a price and hedge fund are known to take the highest management fees in the business, allowing for successful hedge fund managers to obtain some of the highest salaries on this plant. Are these salaries justified due to abnormal returns?

  To answer this questions as comprehensive as possible, we first conducted a test for the random walk hypothesis, exploring if it is possible to predict market movements. Finding this possible, we proceeded to test for how well European and North American hedge fund managers have performed overall.

  Testing for excessive return over relevant benchmark indices by performing tests for the capital asset pricing model, Jensen’s alfa and the Fama and French three factor model to validate the results even further. With all tests concluding that hedge fund managers succeed to outperforming their benchmark indices. We later conducted tests for both the Sharpe and Treynor ratio to interpret how much of a risk-adjusted abnormal return the hedge fund managers achieved.

 • 533.
  Andersson, Jan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Live news broadcasting: credibility vs. entertainment2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 534.
  Andersson, Jane
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Sträng, Eva
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Förmågan att förstå: kommunikation och bild hos personer med autism2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka hur personer med autism med hjälp av bilder kan få förmågan att förstå samspelet i kommunikation. Våra frågeställningar är: 1. Hur tolkar och översätter omgivningen kommunikationen hos personer med autism? 2. Hur påverkar bilden förståelsen/översättningen i samspelet i kommunikationen hos personer med autism. Vi valde att göra en kvalitativ studie med intervjuer för att få med olika erfarenheter från några som är verksamma inom området. Vi har använt oss av privat litteratur, lånade böcker och kurslitteratur inom pedagogik samt information som vi hittat på Internet. Intervjuerna presenterar vi i en resultatdiskussion med kopplingar till den teoretiska kunskapen som finns i bakgrunden. Vi har valt att presentera utifrån de sammanfattningar som finns i resultatdiskussionen. Undersökningen visar hur kommunikationen sker och att bildanvändning kan underlätta kommunikationen hos personer med autism. Situationer och förutsättningar ser olika ut för varje individ med ändå finns områden som berör de flesta. Den kommunikation de har är oftast väldigt otydlig och mycket kraft går åt hos dem som finns i omgivningen till att tyda signalerna. Möjligheten att medvetet förmedla och uttrycka sina känslor och behov, t.ex. att vara hungrig och trött, kan uttryckas på ett annorlunda sätt bl.a. genom att banka och slå. Visuellt tydliggörande ger trygghet om vad som ska hända och på så vis kan många problem minskas. Bilden är ett betydande hjälpmedel för att kunna ha förmågan att förstå kommunikation och därmed visa vad man vill. Eftersom funktionshindret ställer stora krav på omgivningen gäller det att ha ett gott samarbete och tänka och planera långsiktigt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 535.
  Andersson, Jennie
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Collby, Ida
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Planprocessen utifrån ett gentrifieringsperspektiv: En studie med gentrifiering i fokus för fyra stadsdelar i Göteborg2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Gentrification is a concept for the process of change that occurs in a neighborhood where people with high economic status move into an area that has previously been dominated by people with low socio-economic status. The process takes place step by step and affects, among other things, the economic, social, physical and cultural impression in the district. The concept itself is not well mentioned in urban planning or by politicians. Instead, they choose to use words such as integration in their work as it leaves a positive impression. The gentrification process can eventually give positive effects to a neighborhood if it generates growth and contributes to increased service in the area. However, the negative side of the gentrification process is more talked about. The negative effects are characterized by consequences for the residents in an area where the rents increase and they can no longer afford to live. The reason for the price increase and the fact that people are forced to move can be a consequence of the rebuilding and new construction run by the municipality and developers. The phenomenon occurs worldwide, but due to the extensive degree of development within the City of Gothenburg, the study will be based on the municipality. The purpose of this study is to investigate how the City of Gothenburg relate to the concept of gentrification and to what extent they work with its sanctions when they add new detailed plans for an area. The study is also meant to investigate the municipality's position on the concept as well as whether it is conscious or unconscious decisions that make, which in turn can lead to the re-enactment of the detailed planning area. In order to delimit the study, four areas were chosen in Gothenburg with similar conditions where a new detailed plan has gained legal force and exploitation is either started or completed. A qualitative method was used for reading material and interviews were held with the municipality and an developer to gain insight into the thinking about the design of the detailed plans and the exploitation. After completing the study, we have found that gentrification is a loaded concept, which means that politicians and urban planners also do not want to know it. In connection with the interviews carried out for the study, there was a lack of knowledge about the concept's existence, but a strong belief that their particular project would generate a positive gentrification effect for the area they project. Some interviewees also reported for some type of conscious gentrification when they felt that an increased population and variety of population groups could contribute to something positive despite the possible risk of gentrification in the exploited area.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 536.
  Andersson, Jenny
  et al.
  University West, Department of Economics and Informatics.
  Nilsson, Stina
  University West, Department of Economics and Informatics.
  Democracy Spinning backwards?: A study of agency advocacy in Sweden2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to assess whether agency advocacy in newspapers debate articles has increased since the 1970’s and what forms agency advocacy take. This is done by investigating if the number or share of debate articles written by agencies increased from the 1970’s to the 2000’s, what types of communication approaches and subjects that are used over the years. The theoretical approach is based on research about new public management (NPM) and mediatisation through a normative institutionalist perspective. It is mainly a quantitative study where we collect debate articles from four different decades and code the content according to three ideal types: information, agency advocacy by promoting issue and agency advocacy by legitimating agency.  The thesis finds that the share and to some extent the number of debate articles has increased over the years, which supports the NPM theory and in part mediatisation theory. All ideal types are present; agency advocacy exists in all analysed debate articles while information is highly absent.  There is little change over the years which make it difficult to assess which theory that is supported.  

  Download full text (pdf)
  c-thesis
 • 537.
  Andersson, Jenny
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Stolt, Sofia
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Immigration & fastighetspriser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate whether the immigration to Sweden affects the Swedish real estate prices, and if so, how and to what extent. The study relates to property prices of houses in Sweden during the years 1993 – 2012. A subsidiary purpose is to investigate which group of immigrants that has the most effect on real estate prices, the returning Swedish-born or the foreign-born. The study is based on several multiple regressions including variables retrieved from the DiPasquale and Wheaton-model. The variable to be explained in the analyses is the property price and the explaining variables are interest rate, disposable income, debt, unemployment, new construction, rent, gross domestic product and immigration.

  Similarly to previous research from Switzerland, Spain, Canada, USA and New Zealand, the study concludes that there is a positive relationship between immigration and property prices. The Swedish results, however, demonstrates a stronger connection than the other countries in the short run. Regarding the subsidiary purpose regarding the influence of different groups of immigrants, the study shows that it, in the short run, is the returning Swedes that to a greater extent affect property prices

 • 538.
  Andersson, Jens
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Lybratt, Rickard
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Överklagade lantmäteriförrättningar: I Västra Götalands och Hallands län mellan år 2012 och 20172018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study investigates and maps the extent to which decisions taken by the Cadastral authorities have been appealed in Västra Götaland County and Halland County between the years 2012 and 2017, where the years 2013 and 2016 were chosen to be studied at a deeper level. Furthermore, the study investigates differences between KLM and SLM regarding working methods and the proportion of appealed cadastral procedures. The study was conducted by reviewing 321 rulings from the Land and Environment Court, which is all the rulings regarding appealed cadastral procedures in Västra Götaland County and Halland County during the years 2013 and 2016. All 321 rulings were categorized as following; the cadastral measure being appealed, appellant, municipality, the reason for the appeal and the outcome in the Land and Environment Court and appeal to the Land and Environment Court of Appeal. In addition, interviews have been conducted with a judge and a Technical Judge from the Land and Environment Court. Interviews were also made with five current and former surveyors with experience from KLM, SLM or both. The interviews were conducted primarily to investigate differences between working methods at KLM and SLM and to investigate whether this may have any connection with the proportion of appealed cadastral procedures. The result shows that the proportion of appeals has been on average 5 % in Västra Götaland County and 4 % in Halland County between the years 2012 and 2017. The most common cadastral measure being appealed has been property reallotments and facility procedures. Furthermore, cadastral procedure costs has been the most common cause of appeal. In almost 50 % of all the reviewed rulings, the Land and Environment Court chose to establish the decisions made by the Cadastral authorities. In approximately 25 % of the cases, the court chose to change the decisions made by the Cadastral authorities. The result also showed a difference regarding the proportion of appeals between municipalities with KLM (3 %) and municipalities without (5 %). If the statistics are related to the different working methods at SLM and KLM cannot be said with certainty. From the interviews, however, it was found that many had the opinion that personal contact with the interested party and local knowledge is two important factors in order to make a good cadastral procedure. These are things that appear to be more common at KLM.

 • 539.
  Andersson, Jessica
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Gren, Ramona
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att möta patienter med självskadebeteende: en litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Self harm has increased among adolescents during the last years. Studies reveal nurses' attitudes as an issue. The need to investigate nurses' experience of patients who self-harm is very important to see what is missing. Relation between nurses and patients is a vital part of caring and studies show that very little research is done in this area.

  Aim: The aim of this study is to overlook nurses' experience when they meet a patient that is self- harming.

  Metod: A literature study with a mixed approach. Articles where chosen, read, reviewed and analysed to find similarities and differences in their result.

  Results: The result came out with three main categories and seven sub categories. The first category is Difficult to understand self-injury which has two sub categories; Difficult to understand the behaviour and Difficult to understand the reason. The second category is Self- injury evokes emotions and has three sub categories; Anger, concern and anxiety, Empathy and conflicting emotions and Creates conflicts. The third category is The environmental impact on nursing care which has two sub categories; The meaning of time and Environmental influences and care.

  Conclusion: The results show that nurses felt that they needed further education about self- harm, that many of them were negative or insecure while meeting patients and did not know what to say in fear of making the behaviour worse. Many nurses also considered it hard to understand self-harm and why someone would like to harm themselves.

 • 540.
  Andersson, Jessica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hedlund, Emilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barns lek under utevistelsen på förskolan: En observationsstudie2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att barn leker vet ju alla, men VAD leker de egentligen? Hur påverkas barnen av varandra, lärarna, miljön och vad har de för möjligheter? Lek är ett ord som står för så många möjligheter och lärtillfällen, så som den sociala kompetensen, samspel, fantasin, lekregler och tidigare erfarenheter. Vi har ett gemensamt intresse för utomhuspedagogiken och därför valde vi att göra en studie på barnens lek under utevistelsen. Med vår studie hoppas vi kunna uppmärksamma och belysa en del av barnens lek.

  Syfte och frågeställningar: Syftet med vår studie är att undersöka barnens lek under utevistelsen och hur den påverkas av yttre faktorer. Våra frågeställningar utgår ifrån utevistelsen på en förskola: - Vad leker barn?- Vad erbjuds barnen för valmöjligheter och material?- Hur påverkar lärarna leken?

  Metod: Vår studie är grundad i kvalitativ metod. Vi gjorde observationer under utevistelsen på en förskola vid sex tillfällen. Vi valde att vara direktobservatörer, vi var i verksamheten men deltog inte. Vid observationstillfällena antecknade vi allt vi såg och hörde. Av det empiriska materialet analyserades det fram olika mönster och tillfälligheter. De analyserade materialet bearbetade vi och delade upp i teman.

  Resultat: I resultatet redovisas sekvenser ur det empiriska materialet och det framgår tydligt att leken är det centrala under utevistelsen. Många barn visar att de har lekkompetens och kan lekregler. Det är lekregler som grundar sig i det sociala samspelet, detta innebär till exempel att de skyddar och begränsar sin lek för att hålla den aktiv. En lek behöver en ledare som styr och som får leken att fortgå och ledaren väljs i tystnad. Att vara en bra ledare kräver att man kan samspela, kan förnya leken om det krävs och få med sig lekkamrater. I resultatet syns barnens kompetens i och kunskap om att konstruera och skapa, både själva och med varandra. Att den kan leka själva visar på att barnen känner trygghet till förskolan. Många av rollekarna de lekte var klassiska och typiskt könsstereotypa såsom prinsessa, brandman, polis och tjuv och mamma-pappa-barn.

 • 541.
  Andersson, Jessica
  et al.
  University West, Department of Economics and Informatics.
  Larsson, Stina
  University West, Department of Economics and Informatics.
  Jendesand, Gunilla
  University West, Department of Economics and Informatics.
  RFIDs användning i produktionsprocesser: en studie bland operatörer på Lear Corporation2005Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 542.
  Andersson, Jessica
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Tjärndal, Lina
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Motivationsaspekter inom olika branscher: Hur stor påverkan har egentligen motivationen på prestationen inom en organisation?2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats inom Metod & Uppsats i företagsekonomi studerar vi hur motivationen kan ha en påverkan på prestationen, inom olika branscher. Det finns flera motivationsfaktorer som kan utövas och en av dem är Herzbergs motivationsteori som vi tar upp i bakgrunden och teoriavsnittet. Studiens syfte är att undersöka den påverkan som motivationen har inom en organisation och arbetet där i. För att kunna besvara vårt syfte kommer vi hämta information från både vetenskapliga artiklar, intervjuer samt övrig litteratur som är relevant för denna studie.

  Vidare beskrivs olika motivationsfaktorer som kan utövas inom organisationer. Mål och motivationsfaktorer har en koppling till varandra då man behöver mål för att kunna få viss typ av motivation. Motivation och värden tas även upp för att kunna skapa en förståelse för hur det kan se ut inom organisationer och hur vissa använder dessa aspekter i hopp om att kunna öka motivationen. Huvudfokus för denna uppsats är alltså motivation.

  Avgränsningar inom denna rapport sker via utvalda branscher vi valt ut där både ledare och anställda arbetar. Detta för att kunna smalna av rapportens område och endast fokusera på en viss kategori av organisationer. Utifrån detta vill vi besvara vårt syfte.

  Metodvalet för denna uppsats föll på en kvalitativ metod. Vi anser att denna metod är lämplig för denna typ av studie då vi genomför intervjuer samt samlar in data från vetenskapliga artiklar och övriga källor. Dessutom använder vi oss utav en intervjuguide.

  I empirin presenteras de svar vi fått från de respondenter vi intervjuat för denna studie. Vi har intervjuat både ledare och anställda för att kunna få en spridning inom organisation och motivation. Detta tror vi även ökar tillförlitligheten för denna studie.

  Analysavsnittet innehåller sammanställning av den information vi samlat in till teoriavsnittet för att sedan kunna koppla samman detta med intervjusvaren vi fått fram via intervjuer med samtliga respondenter. Detta för att kunna jämföra hur det faktiskt ser ut inom organisationer inom motivation och hur respondenterna faktiskt upplever motivationen som utövas.

  Slutsatsen innehåller den slutsats vi kommit fram till. Vi anser att vi kan besvara vårt syfte med denna studie. Vi kan dra slutsatser kring hur motivation utövas inom de olika organisationer som vi har studerat.

 • 543.
  Andersson, Jimmy
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Nordberg, Daniel
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  There´s no sound in space: En studie om ljuddesign för fiktiva objekt inom Science Fiction2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis work examines how a sound can affect the experience of an object with the focus set on sound design for an object which lacks a real world reference. The study's purpose was to research the experience of an object in relation to the sounds level of realism. We collected data through web based surveys to see how an object could be perceived differently by just altering the level of realism in the sound. The survey then gets backed up by an analysis of two movies where the related phenomenon where present. Our results leads to a discussion where possible correlations between sound and it’s level of realism are revealed which then could become a foundation for future studies.   

 • 544.
  Andersson, Joel
  University West, Department of Engineering Science, Division of Welding Technology.
  Review of Weldability of Precipitation Hardening Ni- and Fe-Ni-Based Superalloys2018In: Proceedings of the 9th International Symposium on Superalloy 718 & Derivatives: Energy, Aerospace, and Industrial Applications / [ed] Ott, E., Liu, X., Andersson, J., Bi, Z., Bockenstedt, K., Dempster, I., Groh, J., Heck, K., Jablonski, P., Kaplan, M., Nagahama, D. and Sudbrack, C., Springer, 2018, p. 899-916Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Fabrication and welding of structural components for the hot section of aero-engines continues to be of high importance to the manufacturing industry of aero-engines. This paper discusses and reviews the literature on hot cracking and strain age cracking, cracking phenomena that can occur during welding or subsequent heat treatment of precipitation hardened Ni- and Fe-Ni-based superalloys. The influence of chemical composition in terms of i.e. hardening elements and impurities, microstructure of base material and weld zone, together with welding processes and corresponding parameters and heat input are discussed and related to the cracking susceptibility of different nickel based superalloys.

 • 545.
  Andersson, Joel
  University West, Department of Engineering Science, Division of Manufacturing Processes.
  Weldability of Ni-based Superalloys2014In: 8th International Symposium on Superalloy 718 and Derivatives: Conference Proceedings / [ed] Ott, E., Banik, A., Andersson, J., Dempster, I., Gabb, T., Groh, J., Heck, K., Helmink, R., Liu, X. & Wusatowska-Sarnek, A., John Wiley & Sons, 2014, p. 249-262Conference paper (Refereed)
 • 546.
  Andersson, Joel
  University West, Department of Engineering Science, Division of Welding Technology.
  Welding metallurgy and weldability of superalloys2020In: Metals, ISSN 2075-4701, Vol. 10, no 1, article id 143Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 547.
  Andersson, Joel
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Manufacturing Processes.
  Jacobsson, J.
  Brederholm, A.
  Hänninen, H.
  Improved understanding of Varestraint Testing: Nickel-based superalloys2016In: Cracking Phenomena in Welds IV / [ed] Boellinghaus, T., Lippold, J. C. and Cross, C. E., Springer Publishing Company, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Information about the book:

  This is the fourth volume in the well-established series of compendiums devoted to the subject of weld hot cracking. It contains the papers presented at the 4th International Cracking Workshop held in Berlin in April 2014. In the context of this workshop, the term “cracking” refers to hot cracking in the classical and previous sense, but also to cold cracking, stress-corrosion cracking and elevated temp. solid-state cracking.  A variety of different cracking subjects are discussed, including test standards, crack prediction, weldability determination, crack mitigation, stress states, numerical modelling, and cracking mechanisms.  Likewise, many different alloys were investigated such as aluminum alloys, copper-aluminum dissimilar metal, austenitic stainless steel, nickel base alloys, duplex stainless steel, creep resistant steel, and high strength steel.

 • 548.
  Andersson, Joel
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Manufacturing Processes.
  Jacobsson, J.
  Lundin, C.
  A Historical perspective on Varestraint testing and the importance of testing parameters2016In: Cracking Phenomena in Welds IV / [ed] Boellinghaus, T., Lippold, J. C. and Cross, C. E., Springer Publishing Company, 2016Conference paper (Refereed)
 • 549.
  Andersson, Joel
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Manufacturing Processes.
  Raza, Shahzad
  Department of Materials Science and Engineering, Royal Institute of Technology.
  Eliasson, Anders
  KTH, Department of Materials Science and Engineering, Royal Institute of Technology.
  Surreddi, Kumar Babu
  Chalmers University of Technology, Department of Materials and Manufacturing Technology.
  Solidification of Alloy 718, ATI 718Plus and Waspaloy2014In: 8th International Symposium on Superalloy 718 and Derivatives: Conference Proceedings / [ed] Ott, E., Banik, A., Andersson, J., Dempster, I., Gabb, T., Groh, J., Heck, K., Helmink, R., Liu, X. & Wusatowska-Sarnek, A, John Wiley & Sons, 2014, p. 181-192Conference paper (Refereed)
 • 550.
  Andersson, Joel
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Manufacturing Processes. Department of Materials Technology, Volvo Aero Corporation, Trollha¨ttan, Sweden and Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Sjöberg, G.
  Department of Materials Technology, Volvo Aero Corporation, Trollha¨ttan, Sweden and Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Repair welding of wrought superalloys: Alloy 718, Allvac 718Plus and Waspaloy2012In: Science and Technology of Welding and Joining, ISSN 1362-1718, Vol. 17, no 1, p. 49-59Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The ability to weld repair three precipitation hardening superalloys, i.e. Alloy 718, Allvac 718Plus and Waspaloy, with gas tungsten arc welding, is compared in this study. Four different solution heat treatment conditions for each material were examined: Alloy 718 and Allvac 718Plus heat treated at 954uC–1 h, 982uC–1 h, 954uC–15 h and 1020uC–1 h and Waspaloy for 4 h at 996uC, 1010uC, 1040uC and at 1080uC. By metallography, the total number of cracks was evaluated in both the heat affected zone and the fusion zone, which made it possible to consistently rate the repair weldability of these three materials. Alloy 718 was significantly the best one, with Allvac 718Plus slightly better than Waspaloy. As expected, the solution heat treatment conditions only affected the heat affected zone cracking behaviour.

891011121314 501 - 550 of 11409
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf