Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 720
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Lööv, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Noxfeld, Benjamin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ’’Sociala medier finns där och det är något vi måste förhålla oss till’’: En kvalitativ studie om hur HVB-personal förhåller sig till ungdomars utsatthet på sociala medier2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den digitala världen utgör idag en omfattande del av ungdomars liv. Forskning visar att ungdomars användande av sociala medier innefattar såväl risker som utsatthet. Tidigare forskning visar också att ungdomens bakomliggande problematik kan ha betydelse utifrån att bli utsatt för risker i användandet av sociala medier. Ungdomar med denna form av bakomliggande problematik är representerade på HVB-hem. Samtidigt finns det inga generella riktlinjer, policys eller metoder som Socialstyrelsen tillhandahåller för HVB-hem för att kunna möta ungdomars utsatthet på sociala medier. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser HVB-hems personal innehar i deras möte med de risker som rör ungdomars utsatthet på sociala medier samt vilka resurser personalgruppen önskar tillgång till.En kvalitativ ansats har tillämpats i studien där datainsamlingen har gjorts via semistrukturerade intervjuer med fem personal från olika HVB-hem. En tematisk analys har använts och det empiriska materialet har analyserats utifrån tidigare forskning och genom den utvecklingsekologiska systemteorin samt tekno-subsystemet. Resultatet beskriver HVB personalens erfarenheter om ungdomars utsatthet på sociala medier och hur det relateras till tidigare forskning. Resultatet visar också på hur personalens kunskap, förhållningssätt och verksamheternas strategier gentemot ungdomars utsatthet på sociala medier är integrerade inom respektive HVB-hem. 

 • 452.
  Magnusson, Jonas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att fiska efter intressen: verksamhetspedagogers erfarenhet av samtal om identitet och tillhörighet med individer med intellektuell funktionsnedsättning.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier visar att individer med intellektuella funktionsnedsättningar har en längtan att söka sig till normala livsmönster; samt kunna leva som andra grupper i samhället. Socialt accepterade roller tycks påverkas av vilken kontext man befinner sig i. Att bli kategoriserad som avvikande påverkar individens självuppfattning och sin identitet. Det ligger ofta i professionellas uppdrag att hantera frågor rörande tillhörighet och identitet. Syftet var att söka svar på hur yrkesgruppen hanterar samtal rörande tillhörigheter och identitet.

  Studien genomfördes som en semistrukturerad intervjustudie med kvalitativ ansats. Fem intervjuer genomfördes med verksamhetspedagoger och materialet analyserades enligt en modell för kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet visar hur verksamhetspedagogen skapar en relation med individen som präglas av helhetssyn där individuella behov tas tillvara. Genom respekt för individen skapas allians och förtroende. Samtalen kunde ibland behöva struktureras och förtydligas av pedagogiska hjälpmedel, på detta vis individualiseras mötet från individens förutsättningar. Informanterna beskriver hur det genom att beakta individens drömmar och mål hjälper dem att förverkliga sig själva. Utmaningar i samtalet handlade om att bryta mönster samt svårigheter att samtala om känsliga ämnen som sexualitet och relation med anhöriga. När individer med intellektuella funktionsnedsättningar får tillgång till nya arenor samt prova olika roller skapas nya förutsättningar för att skapa nya sociala identiteter.

 • 453.
  Magnusson, Sandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ahlman, Elina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Det är så lätt att de tappas bort, barnen tappas bort": En kvalitativ studie om hur barnets perspektiv tillgodoses i socialtjänstens barnavårdsutredningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med föreliggande studie är att försöka ge en fördjupad bild av socialtjänstens arbete med barnets perspektiv i barnavårdsutredningar. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur barnets perspektiv tillgodoses i socialtjänstens arbete med barnavårdsutredningar. Ytterligare ett syfte är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av tillämpningen av barnets perspektiv.

  Intervjudeltagarna till föreliggande studie bestod av 6 stycken socialsekreterare som arbetar på socialtjänsten med att utreda barn och unga. Alla med relevant utbildning samt olika lång erfarenhet av att arbeta med barnavårdsutredningar. Fokusgruppsintervju och en enskild intervju har använts som datainsamlingsmetod och materialet har sedan analyserats genom tematisk analys. Teoretiska utgångspunkter för studien är handlingsutrymme och Shiers delaktighetsmodell, dessa har båda använts för att analysera och tolka den insamlade empirin.

  Studiens resultat visar att begreppet barnets perspektiv är en aning diffust och att socialsekreterarna saknar i viss mån samsyn kring begreppet. I arbetet med barnavårdsutredningar finns en mängd olika hinder som socialsekreterarna ser hämmar deras arbete med att tillgodose barnets perspektiv, exempelvis hög arbetsbelastning och föräldrarnas inverkan. Resultatet visar även att det fanns en önskan hos socialsekreterarna om att möjliggöra för barnen att vara mer delaktiga i utredningsprocessen, men att dessa hinder ofta står i vägen.

  Studiens slutsats är att bristen på samsyn och förståelse kan vara en förklaring till de brister som finns i utredningsarbetet med barn. Vi ser också att arbetet är otroligt komplext vilket utsätter socialsekreterarna för olika dilemman där barnets perspektiv lätt försvinner.

 • 454.
  Mandel, Kristian
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Wallden, Daniel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Det är väl det som är machokultur, att jag är man och nu måste jag ta tag i det och handskas med det.": En kvalitativ studie om maskulinitet inom Statens Institutionsstyrelse2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur personal arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv med att synliggöra och motverka problematiska maskulinitetsnormer på en SIS-institution i Västsverige. Studien har en kvalitativ ansats och utgick från tre stycken fokusgruppsintervjuer som genomfördes med behandlingspersonal från tre olika avdelningar. Analysen utfördes genom The constant comparative method och utvecklades med ett genusperspektiv utifrån begreppen hegemonisk maskulinitet, heteronormativitet och performativitet. I resultatet framkom det att personalen och de placerade ungdomarna, delvis i interaktion med varandra, skapade förutsättningar för att en maskulin identitetsnorm kunde fortgå på avdelningarna. Men resultatet visade också på hur personal identifierade, problematiserade och motverkade dessa könsmaktsstrukturer genom performativitet och normmedvetenhet.

 • 455.
  Marciniak, Anna
  University West, Department of Health Sciences, Health and culture.
  Inkluderingsprocesser för nyanlända elever i grundskolan2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  About 100 000 refuges arrive in Sweden each year and almost a quarter of them are school children. The way they are treated affect their future life in Sweden and participation in The Swedish society. The purpose of this study is to highlight and discuss how the newly arrived schoolchildren are included in inclusion and exclusion processes in the Swedish school system, as well as the teachers' part in their inclusion process. The study will also discuss Work Integrated Learning as a working method for operational development and how this method can affect teachers' work. The investigation is a qualitative study. Empirically it includes seven interviews with teachers, from a preparatory class and a regular class year 3. Subsequent empirical evidence also consists of participant observation which I did in the preparatory class and in the regular class.

  The results are presented thematically and show that the newly arrived schoolchildren are included in both inclusion and exclusion processes in the Swedish school system simultaneously. The teachers' act in the inclusion process is central. At the same time the study's empirical evidence show that teachers and management in the school investigation break all the rules for Work Integrated Learning proposes for operational development. It shows that collaboration between teachers from different working groups do not exist.

 • 456.
  Marof, Vera
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Taouba, Wiame
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Psykisk ohälsa bland elever - vad händer och vad gör skolan?: En kvalitativ studie om hur skolan förebygger samt arbetar kring elever med psykisk ohälsa2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomar tillbringar i dagens läge allt mer tid i skolan, därmed är psykisk ohälsa bland ungdomar relativt i förhållande till skolvardagen för elever. Hur skolor arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa, samt identifierar psykisk ohälsa, är ett område som det inte forskats relativt mycket kring. Den aktuella undersökningens syfte är att undersöka skolans arbete kring elever med psykisk ohälsa i årskurs 7–9 (åldersgrupp 12–16 år). Vi skall även undersöker hur skolans professionella aktörer förebygger den psykiska ohälsan hos elever. Målet är även att förstå forskningsområdet utifrån empowerment teorin. Den aktuella studien är en fallstudie. Undersökningen kommer genomföras genom en kvalitativ metod och datainsamlingen skall ske genom fyra individuella semistrukturerade intervjuer. De fyra deltagarna i studien är professionella aktörer från skolan med olika yrkesroller och arbetserfarenheter. Intervjuerna skall analyseras med hjälp av tematisk analys. I förhållande till empowerment teorin och tidigare forskning, analyseras även begreppen delaktighet, relation och kommunikation i studien. Studiens resultat påvisar skolans förebyggande metoder och arbetssätt mot psykisk ohälsa bland elever. Ur resultatet framkommer även kännetecken för psykisk ohälsa och hur dessa medför att professionella aktörer lättare kan identifiera psykisk ohälsa hos elever.Sammanfattningsvis påvisar studien relevansen i delaktighet, kommunikation och relation samt stöd och insatser för elever. Eventuella implikationer för social-och socialpedagogiskt arbete är att skolans sociala arbete samt stödet och hjälpen som erbjuds av olika professionella aktörer, påverkar och mottas olika mycket av elever. Detta beror på dessa professionella aktörers yrkesroller varierar samt att deras relationer till elever ser olika ut.

 • 457.
  Martin, Anneli
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Silkepapper och rosa gräs: en dokumentation och utvärdering av Kulturbyrån i Trollhättan 2000-20032005Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 458.
  Martinsson, Johanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Andersson, Alice
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Det handlar ju liksom om att hitta knapparna som gör att det känns meningsfullt”: En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelse av att arbeta med hund i skolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas upplevelse av att använda hund som ett socialpedagogiskt verktyg i skolan. Vi vill undersöka hur yrkesverksamma jobbar, vad för effekter det kan få för elevers hälsa samt hur arbetet med hund kan påverka elevernas skolsituation. Den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar och det har framkommit att bidragande faktorer till detta kan finnas i skolan och skolmiljön. Hunden har länge varit en del av människans vardag och forskning har visat på att hundens närvaro har flertalet positiva effekter på människans hälsa, lärande och utveckling. Det har också blivit allt vanligare att hunden används i sammanhang för att stödja människor på olika vis. Metoden som använts för att undersöka detta är kvalitativ metod genom halvstrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom skolan. Studien utformades genom snöbollsurval och intervjuer genomfördes med fem informanter. Efter att intervjumaterialet bearbetats kom vi genom kodning, tematisering och summering fram till fem teman; "En anpassning av lärandemiljön","Hunden som motivationshöjare", "Hunden som trygg punkt", "En förhöjd empati", "En hjälp i kommunikationen" samt "Är Hunden verkligen oumbärlig?". Resultatet i vår studie visar på att de yrkesverksamma upplever att hunden har en positiv effekt på områden som elevers motivation, empatiska förmåga, sociala och kommunikativa förmåga samt deras känsla av trygghet i skolmiljön. Hunden visade sig även ha en lugnande effekt hos eleven samt upplevdes fungera som en social brygga i olika situationer för eleven.

 • 459.
  Matscheck, David
  et al.
  FoU Nordost [RD Northeast], Danderyd, Sweden, Department of Social Work, Stockholm University, Stockholm, Sweden;.
  Piuva, Katarina
  Department of Social Work, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Åberg, Martin
  FoU-Nordväst [RD Northwest], Sollentuna, Sweden.
  The Coordinated Individual Plan: is this a solution for complex organizations to handle complex needs?2018In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, p. 1-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Persons with mental health problems and substance abuse often have complex needs requiring many kinds of help concurrently. In Sweden, an attempt has been made to counterbalance the effects of fragmentation by means of legislation on collaboration, requiring on the individual level the use of Coordinated Individual Plans (Sw. Samordnad Individuell Plan, SIP). The aim of the study is to explore collaboration as it is indicated in SIP and other case documentation with focus on how SIP is motivated, and what kind and degree of collaboration is indicated by the documentation. 12 individual case files have been studied in six local authorities and the results have been analyzed in relation to a regional collaboration agreement and local collaboration agreements. The results show unclear motivation for SIP and that SIP is primarily used for documentation of short-term planning. Use of SIP and participation in SIP appears also to be uneven. The authors characterize SIP as an unsystematic form of interagency meeting, with documentation indicating a relatively low to moderate level of collaboration. The authors question whether SIP is an optimal form for collaboration and suggest that more distinct models such as case management or multidisciplinary teams could be more effective.

 • 460.
  Mattsson, Anna
  University West. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Socialpedagogik i tvångsvård: professionellas syn på delaktighet och motivation inom LVM2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa och jämföra hur olika professionella tänker kring socialpedagogik och tvångsvård, hur motiveras klienter till att bli delaktiga i sitt förändringsarbete. Vidare är syftet även att lyfta tankar från yrkesverksamma kring människor som "hamnar mellan stolarna". De centrala frågeställningarna som studien bygger på är: Hur arbetar olika professioner socialpedagogiskt med personer som hamnar inom LVM? Skiljer sig motivations- och behandlingsarbetet inom tvångsvård jämfört med frivilligvård? Vilka tankar finns hos olika professioner kring individer som hamnar mellan lagstiftningar? Teoretiska perspektiv är socialpedagogik och empowerment, med de centrala begreppen delaktighet och motivation. Dessa ställs i relation till syfte, frågeställningar och empirin i analysen. Som metod för studien används kvalitativ forskningsintervju med utgångspunkt i Kvale och Brinkmanns (2009) halvstrukturerade forskningsintervju som har sin inspiration i den fenomenologiska filosofin. Analysen genomfördes utifrån vad Kvale och Brinkmann kallar bricolage, mening skapas utifrån olika ad hoc-metoder. Tolkningen gjordes genom olika teman som var framtagna dels ur syfte och frågeställningar, men även från teman som utmärkte sig i intervjuerna. Resultatet visar att man ser på socialpedagogik – delaktighet på olika sätt beroende på profession. För vissa av informanterna kom lagstiftningen i första hand, det var viktigast att hindra en människa från att dö, därefter kunde motivationsarbetet komma. Dock lyftes individen fram, arbetssättet var ofta att hitta alternativa lösningar om risken fanns att personen skulle hamna mellan stolarna. Min slutsats av studien är att ett socialpedagogiskt förhållningssätt kan se olika ut. Om jag försöker att bemöta en människa på hans/hennes nivå och göra dem delaktiga i vårt möte, i vår process arbetar jag socialpedagogiskt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 461.
  Meaney, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Svensson, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Yrkesprofessionell handledning i socialt arbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall aim is to describe the importance of professional supervision in social work. Objectives are specified based on three specific aims: to describe and to understand how social workers experience professional supervision, to describe and to understand how social workers perceive the supervisor's role, and to describe and to understand why group supervision is perceived as an important part of professional supervision. To seek answers semi-structured interviews were applied, in conversation with social workers. The analytical method is inspired by grounded theory. The analysis process was interpreted the empirical material from a systems theory perspective. 

  The results show that professional supervision provides an opportunity for reflection, which promotes the development of social worker skills in the work with clients. With expertise follows a greater self-confidence and well-being. The supervisor has a major responsibility in the professional supervision of experienced social workers. Professionalism and a respectful response are requested. In group supervision colleagues learn from each other's experiences, something that is perceived valuable. 

  The conclusion is that professional supervision is perceived as positive and necessary as it contributes to reflection and professional development. This provides a greater professionalism. The supervisor performs an important function; a presumption is that the supervisor has the right skills. Group supervision is perceived as an important part if colleagues are attuned and confident with each other. An essential knowledge exchange can then occur. 

  Download full text (pdf)
  Yrkesprofessionell handledning i socialt arbete
 • 462.
  Mehamedi, Sara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Karnström, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Vi är olika pusselbitar där alla delar behövs": En mixed method-studie om skolpersonalens perspektiv på samverkan med socialtjänsten2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is a large need for collaboration between the school and social services for children who are harmed, or risk being harmed. The purpose of this study is therefore to investigate obstacles and opportunities for this collaboration, as well as, if this collaboration has been affected by the COVID-19 pandemic. Theory about collaboration was used to analyse this.

  A mixed method was used – a survey and two follow-up interviews. Both the survey and interviews were sent to and answered by primary school personnel from three different municipalities. 43 respondents participated in the survey, with a mean age of 45 years and a mean year worked in school of 17 years.

  The results show that a majority of the respondents agree that their opinions are valued and that an open dialogue is encouraged, but fewer think that they receive enough information and feedback from the social services. The T-test-analysis shows a significant difference between teachers and other personnel for the question regarding knowledge about the social services’ work, along with the questions about if enough information and time is given.

  The correlation analysis reveals a strong, positive correlation between multiple of the survey questions, such as between involvement by the social services and perceived common goals. Thea nalysis of the interviews was in line with the results from the survey. Trust in the social services and having enough resources for collaboration also emerge as possibilities for collaboration. However, the study does not show clear results regarding how the collaboration has been impacted by the COVID-19 pandemic, but some changes in collaboration appear to have happened – above all in regard to communication. 

 • 463.
  Mjøsund, Nina Helen
  et al.
  Vestre Viken Hospital Trust,Department of Mental Health Research and Development,, Drammen, Norway.
  Eriksson, Monica
  University West, Department of Health Sciences.
  Espnes, Geir Arild
  Norwegian University of Science and Technology, Center for Health Promotion Research, Trondheim, Norway..
  Haaland-Øverby, Mette
  Vestre Viken Hospital Trust,Department of Mental Health Research and Development,, Drammen, Norway.
  Jensen, Sven Liang
  Vestre Viken Hospital Trust,Department of Mental Health Research and Development,, Drammen, Norway.
  Norheim, Irene
  Vestre Viken Hospital Trust,Department of Mental Health Research and Development,, Drammen, Norway.
  Kjus, Solveig
  Vestre Viken Hospital Trust,Department of Mental Health Research and Development,, Drammen, Norway.
  Portaasen, Inger-Lill
  Vestre Viken Hospital Trust,Department of Mental Health Research and Development,, Drammen, Norway.
  Forbech Vinje, Hege
  University College of Southeast Norway, Department of Health Promotion, Faculty of Health Sciences, Kongsberg, Norway..
  Service user involvement enhanced the research quality in a study using interpretative phenomenological analysis: the power of multiple perspectives2017In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 73, no 1, p. 265-278Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM:The aim of this study was to examine how service user involvement can contribute to the development of interpretative phenomenological analysis methodology and enhance research quality.BACKGROUND:Interpretative phenomenological analysis is a qualitative methodology used in nursing research internationally to understand human experiences that are essential to the participants. Service user involvement is requested in nursing research.

  DESIGN:We share experiences from 4 years of collaboration (2012-2015) on a mental health promotion project, which involved an advisory team.

  METHODS:Five research advisors either with a diagnosis or related to a person with severe mental illness constituted the team. They collaborated with the research fellow throughout the entire research process and have co-authored this article. We examined the joint process of analysing the empirical data from interviews. Our analytical discussions were audiotaped, transcribed and subsequently interpreted following the guidelines for good qualitative analysis in interpretative phenomenological analysis studies.

  RESULTS:The advisory team became 'the researcher's helping hand'. Multiple perspectives influenced the qualitative analysis, which gave more insightful interpretations of nuances, complexity, richness or ambiguity in the interviewed participants' accounts. The outcome of the service user involvement was increased breadth and depth in findings.

  CONCLUSION:Service user involvement improved the research quality in a nursing research project on mental health promotion. The interpretative element of interpretative phenomenological analysis was enhanced by the emergence of multiple perspectives in the qualitative analysis of the empirical data. We argue that service user involvement and interpretative phenomenological analysis methodology can mutually reinforce each other and strengthen qualitative methodology.

 • 464.
  Mohammad, Noura
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Mina klasskamrater kallar mig för den nya främmande: En kvalitativ studie om nyanlända elevers upplevelser av att börja om i ny skola 2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to illuminate and analyze how newly arrived adolescents describe their experiences of starting over in a new school, in a new land. The essay will explain and illuminate the refugee adolescents’ experiences of starting over in a new school and learn a new language and make new friends and what this challenge mean for them. The essay describes the language- and the school's impact on newly arrived students’ participation. My study is based on qualitative methods, based on interviews with six individuals who have the experience of being a newly arrived student. The analysis of the study was made with IPA (Interpretative phenomenological analysis). IPA is a combination of phenomenology and hermeneutic perspective. Theoretical premises are the socio-cultural theory and postcolonial theory. With socio-cultural theory I explain and analyze the participation and community importance for the learning process among newly arrived students. I use postcolonial theory to analyze the post-colonial order in our current school. I have found that newly arrived students are facing a difficult challenge when they start school. The participants experienced that it was difficult to make friends, learn a new language and become part of the community. The participants experienced both inclusion and exclusion in school and they have been exposed to violations, stigmatization and bullying. The school had an important role in the newly arrivals' lives, especially during the first years in Sweden because in school they meet peers and new people. Swedish language is a requirement for new arrivals so they will cope with life and get involved in school. It takes a long time for newly arrived students to be accepted in school, learn a new language and adapt to the new country.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 465.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Analysen av tillhörighet: en socialpedagogisk utmaning2008In: Meningsskapande och delaktighet: om vår tids socialpedagogik, Göteborg: Daidalos , 2008, p. 145-168Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 466.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att vara i särklass: om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 467.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Delaktighet inom handikappområdet: en begreppsanalys2004In: Delaktighetens språk / [ed] A Gustavsson, Lund, 2004, p. 272-283Chapter in book (Other academic)
 • 468.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Delaktighet och gemenskap på internet: om webbaserade gemenskapers betydelse för identifikationsprocesser hos ungdomar i gymnasiesärskolan2013In: Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv / [ed] Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla & Svensson, Lars A, Göteborg: Daidalos, 2013, p. 237-260Chapter in book (Other academic)
 • 469.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Framväxten av ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp2018In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 19-47Chapter in book (Other academic)
 • 470.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Intellectual disabilities and processes of belonging in the borderland between civil and welfare state arenas2010In: Learning to fly: social pedagogy in a contemporary society / [ed] Eriksson, Lisbeth, Winman, Thomas, Göteborg: Daidalos , 2010, p. 202-223Chapter in book (Other academic)
 • 471.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Parents and Teachers Views on Internet and Social Media Usage by Pupils with Intellectual Disabilities2015In: Nordic Network on Disability Research (NNDR) 13th Research Conference, May 6-8, 2015, Bergen, Norway, 2015Conference paper (Other academic)
 • 472.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Particip@tion on Internet? (Participation): Pupils with intellectual disabilities and identification processes on Internet2015In: Paper presentation at International Cyberspace Conference 2015, 27-28 nov, 2015, Brno, Czech Republic., 2015Conference paper (Other academic)
 • 473.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  The emerging concepts of participation and belonging in social pedagogy2020In: Papers of Social Pedagogy, Vol. 13, no 1, p. 9-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the last few decades, the concepts of participation and belonging has frequently beenused within the social welfare field in general, and within the field of disability researchspecifically. Additionally, in Scandinavia the concept of participation has become increasinglyused in social work and social pedagogy programmes at universities. However, there's ratherlittle known about how participation can be understood and related to social pedagogy, sincethe concept has a broad range of meanings, e.g. a sense of belonging. This paper aims to identifyand discuss understandings of participation and belonging with relevance for social work andsocial pedagogy. Empirical illustrations have been gathered with ethnographical methods andanalysed in accordance with an interpretive tradition. It is argued that the concept ofparticipation can be attributed to different meanings in different ideological, theoretical, andinstitutional practice contexts (e.g. schools that offer special needs programmes, the transitionto working life, online social networking). Consequently, it's a challenge to provide adequatedefinitions of the concept. The inference drawn is that the aspect of belonging as it relates tosocial participation can be attributed to its particular importance for social pedagogy. Animplication for professional practice is the need to pay attention to alternative identificationsthat are not based on notions of a stable, constant sense of belonging to a categorical group.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 474.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Tillhörigheter och funktionshinder i det civila samhället2014In: Att förstå ungdomars identitetsskapande: en inspirations- och metodbok / [ed] Sorbring E., Andersson, Å. & Molin, M., Stockholm: Liber, 2014, 1, p. 44-68Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet beskrivs civilsamhället som kontext och vilken roll denna kontext har speciellt för ungdomar som har erfarenhet av särskolebakgrund.

 • 475.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Vi behöver ingen utbildning - vi får jobb  ändå!": om självbilder hos ungdomar med särskolebakgrund2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 149-168Chapter in book (Other academic)
 • 476.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Den socialpedagogiska handlingsdimensionen: centrala begrepp2018In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 10-18Chapter in book (Other academic)
 • 477.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bolin, AnetteUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialpedagogisk handling: i teori och praktik2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This anthology describes and discusses what characterizes social pedagogical action in theory and practice. Initially a brief introduction to some common ways of theoretically approaching the concept of action will be provided, but with particular focus on the importance of the act in social pedagogy. After that, seven chapters will follow written by colleagues (in some cases accompanied by representatives of social pedagogue practitioners) at the Department of Social Work and Social Pedagogy at the University West in Trollhättan, Sweden. The authors, presented in more detail in connection with each chapter, have long experience of teaching at the Social Pedagogical Program and researching questions with relevance of social pedagogy. The seven chapters give the reader different perspectives on "social pedagogical action" with a stamp in the respective authors' field of interest. In this way there is an exhibition of several social pedagogical arenas that can fertilize each other in different ways. The various chapters also represent, to some extent, social education such as research, education and practice. In the introduction of anthology, an overview is given of the contents of the seven chapters' contributions. Finally, the editors of the anthology reflect on the conditions, challenges and opportunities that are required for organizing social pedagogical action.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 478.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gustavsson, A.
  Delaktighet: ideologi och teori2019In: Omsorgsboken: möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning, Stockholm: Liber, 2019, 6, p. 261-272Chapter in book (Other academic)
 • 479.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gustavsson, Anders
  Stockholm universitet.
  Belonging and multidimensional self-expectations: Transition from upper secondary special programmes to working life for pupils with intellectual disabilities in Sweden2009In: La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, ISSN 1957-0341, Vol. 48, no 4, p. 255-265Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we review current research – some of our own and others – on the transition between school and work for young people with intellectual disabilities in Sweden. Two main paths of transition are identified. The first is an introduction to the special needs system of work and occupation within the Swedish welfare state, a continuation of the special needs programme that pupils with intellectual disabilities attend in Sweden. The second path of transition includes more complex self-expectations and belongings both in the special need system and more ordinary life and work. Both paths are discussed in relation to current research and welfare policy. Here, we draw on recent theoretical development in relation to concepts like multidimensional identifications and mixed identities in the fields of international migration and ethnic relations.

 • 480.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gustavsson, Anders
  Stockholms universitet.
  Delaktighet: ideologi och teori2011In: Nya Omsorgsboken / [ed] Söderman, Lena och Antonson, Sivert, Malmö: Liber, 2011, 5., [helt omarb., nya] uppl., p. 272-283Chapter in book (Other academic)
 • 481.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Löfgren-Mårtenson, Lotta
  Centre for Sexology and Sexuality Studies, Malmö University, Malmö, Sweden.
  New emancipatory (em@ncipatory) landscapes?: Young people with intellectual disabilities, Internet use and identification processes2016In: Transitions Across the Life Course of People with Disabilities: Experiences, Opportunities and Strategies, Off- and Online Workshop information and contributions by the delegates (with abstracts, pamphlets and papers), 2016Conference paper (Other academic)
 • 482.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Löfgren-Mårtenson, Lotta
  Malmö Högskola, Malmö, Sverige.
  New Em@ncipatory Landscapes?: Young People With Intellectual Disabilities, Internet Use and Identification Processes2017In: Advances in Social Work, ISSN 1527-8565, Vol. 18, no 2, p. 645-662Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although research on young people's identification processes on the Internet is a growing field, few studies illustrate conditions for young people with intellectual disabilities (ID). Previous studies have shown that young people with ID are worried about being marginalized, and that many in fact are lonelier than other young people. Internet and social networking sites might be of vital importance as a space for exploring alternative and less stigmatized identities. This article reports findings from individual interviews with 27 young people with ID in Sweden. The transcribed interviews were analyzed using a thematic content analysis. A prominent finding concerned the informants being well aware of both risks and opportunities using Internet and Social Networking Sites. Consequently, the more they interacted with non-disabled peers, the more they experienced negative consequences of Internet use. These circumstances rather lead to downsizing than upsizing Internet use, and less participation on Social Networking Sites. The experiences of the informants are discussed in a conceptual framework of social identity, participation, and emancipation. We recommend that social work practitioners reflect upon the ways that support can be arranged in order to empower young people with ID to participate on the Internet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 483.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Löfgren-Mårtenson, Lotta
  Malmö University, Sweden.
  Teachers’ and parents’ views on the Internet and social media usage by pupils with intellectual disabilities2015In: Journal of Intellectual Disabilities, ISSN 1744-6295, E-ISSN 1744-6309, Vol. 19, no 1, p. 22-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reports experiences from a Swedish study, discussing teachers’ and parents’ views on how young people with intellectual disabilities use the Internet and social media. Five semi-structured focus group interviews were conducted with teachers (n = 8) in special programmes in upper secondary schools for pupils with intellectual disabilities and parents (n = 5) of pupils in the same form of schooling, and they were analysed with thematic analysis. Teachers more strongly emphasize a pupil’s use of the Internet for interactive purposes. Parents had expectations that the Internet could be a tool for gaining more awareness of one’s own disability and a way to meet other peer group pupils. Teachers’ and parents’ perspectives on the Internet and social media usage are important since it is imperative to show how support can be provided for young people with intellectual disabilities.

 • 484.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ansvar för skolfrånvaro: vilkas och på vilken nivå?2021Conference paper (Other academic)
 • 485.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Barns delaktighet och aktörers erfarenheter av problematisk skolfrånvaro2023In: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, p. 1-1Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I en studie av erfarenheter av och barns delaktighet i det så kallade TIPS-projektets arbete mot problematisk skolfrånvaro i mellanstadiet har hållits observationer av skol- och kartläggningsmöten, fokusgruppsintervjuer med TIPS samt intervjuer med familjer. Resultatet uppvisar liknande erfarenheter och en relativt god samsyn kring de olika aktörernas roller. Barnets delaktighet anses vara av stor vikt men samtidigt svår att få till samt är avhängig såväl föräldrarnas samtycke som barnets egen vilja. Vidare ses en viss skepsis kring högre delaktighetsnivåer som innebär att dela makt och ansvar, då det anses kunna ge negativa konsekvenser för barnet. Barnets delaktighet och aktörernas roller kan ses som sammanvävda, då delaktigheten kan förbättra insatserna och stärka barnet samtidigt som barnets röst riskerar att försvinna i den komplexa samverkan.

 • 486.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Construction of service users in strategic collaboration including mental health and social services, and service user organisations: [Konstruktionen av brukare i strategisk samverkan mellan psykiatri, socialtjänst och brukarorganisationer]2020In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 23, no 4, p. 594-605, article id UNSP 1589426Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Terms used to refer to people who use welfare services have been under change and are under continuous debate. Here, seven analytical categories from terms used in 40 mental health strategic collaboration meetings including human service organisations representatives and service user organisations representatives are analysed to study the construction of the service user in mental health. The categories were set up in relation to characteristics, how and when they were used, and who was using them. Results showed that service user representatives and professionals shared some categories; some categories differed in how they were used and had dissimilar starting points, while one group exclusively used some. The use of categories could also be divided into a collective and an individual perspective. Participants agreed on service users having complex needs but not essentially different. Service user representatives emphasised a structural perspective, a society unequipped to meet service users’ needs while respecting their citizenship. Professionals more often used the individual perspective, where the troubles service users faced were put on an individual level. Their categories were better established and thus more resilient to resistance. Most prominent were issues on service users’ independence, accountability, and collective or individual perspective.

 • 487.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mellan norm och praktik: Strategisk samverkan och brukarmedverkan inom verksamhetsområdet psykisk ohälsa2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  There is a steady critique towards the mental health field stating that people with mental health problems do not get the assistance they need. Often, this critique states that collaboration between different organisations is lacking or non-functional. As an increasingly common part in collaboration, service user participation has also been included in this critique as not being adequately performed. Within the mental health field,many studies has focus on collaboration and service user participation on operational level, with and between professionals in direct interaction with service users. Not as many has studied the strategic level of collaboration, between leaders and managers, planning and structuring the organisation of mental health services. This level has also within the operational level studies often been pointed out as paramount to collaboration on operational level.

  The present thesis aims to describe and analyse collaboration and service user participation on strategic level. The following research questions are included: how are the strategic collaboration councils composed, and how do the participants handle the work within them? What experiences and opinions on collaboration do the participants have? How do the participants handle possibly contradicting expectations and interests from the surroundings and from their own organisations? How are service users and service user participation socially constructed, and what do such constructions entail? How do the participants handle collaboration as a practically unavoidable way of working?

  Eight strategic collaboration councils from the north, middle, and south of Sweden were included in the study. The participants in these represented mostly social and mental health services, and in some cases Arbetsförmedlingen (the Swedish Public Employment Service), Försäkringskassan (Sweden's social insurance agency), and service user organisations. 80 participants in all were included in the study, mostly managers. The councils were observed during one year, and the participants were asked to participate inan interview and a questionnaire. The material was analysed with the assistance of NVivo9 and SPSS, and by the theoretical aid of new institutionalism, discourse analytic perspective, and negotiation

  The results showed a collaboration between the participants that revolved around norm and practice of collaboration. While all participants had very homogenous opinions and experiences of collaboration, showing of a strong norm supported by laws and regulations, there were also a discussion that showed of the possibility to negotiate that norm. Through negotiation and normative arguments, the participants could adhere to the norm that brings legitimacy to the organisation and the collaboration council, while further own interests and interpretations. Negotiation about collaboration meant that the participants could discuss collaboration in itself. Through choosing normative arguments, they could put forward certain aspects of the collaboration norm which gave latitude within the norm. Here, the norm came forward as collaboration should be done by being or becoming to be united, while having good relationships and an open discussion. The dilemma that showed through the negotiation and normative arguments was that while collaboration must be built on good relationships that can withstand disagreements and criticism, one cannot jeopardize the relationships by bringing up contentious topics. But, if pressing matters because of this are not allowed to be discussed, collaboration is at risk to be perceived as pointless. Collaboration through negotiation showed negotiation as a mean to get things done and to handle interests and interpretations in the collaboration councils. These negotiations were both implicit and explicit and were based in the collaboration norm. Normative arguments also served a purpose in building and strengthening the relationships between the participants, putting relationships as a central part of collaboration. Through normative arguments based in the collaboration norm, participants could preserve consensus and discuss disagreements, interpretations, and interests without risking the relationships. Service user representatives tended to be apart in negotiation about collaboration, but not in collaboration through negotiation. Even so, the service user representatives made a mark within the collaboration councils indiscussions and agendas, showing a plausible increasingly stronger position within in strategic collaboration.

 • 488.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  What is the problem in problematic school attendance?2021Conference paper (Refereed)
 • 489.
  Mossberg, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Larson Lindahl, Marianne
  Nykänen, Pia
  Lombard, Antoinette
  Schiller, Ulene
  Strydom, Marianne
  Rademeyer, Cobus
  Child rights and social change2024Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Similar narratives from children in care have been identified in South Africa and Sweden, signalling that children in care need to be heard and respected for their capabilities to influence social change. Many significant decisions directly affecting their lives are made without their participation. This violates their rights and, in particular, the right to participate in matters that concern them. International treaties such as the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC, 1989) and regional and local policy and legislation in Sweden and South Africa stipulate that children should participate in decisions that affect their well-being. These policy directives are essential for social workers responsible for services to children in alternative care as they are obligated to adhere to them. However, there is uncertainty about how to understand the concept of child participation, how to utilise it in practice to ensure the best interest of the child principle, and what challenges that are connected to the implementation.This workshop invites attendees to take part of a presentation of our mutual work so far and to explore responses to questions about the participation of children in alternative care  . Attendees will discuss topics such as: What is child participation? What examples do you have of how children can participate in decision-making? What do you need or want to enable work on child participation? AND - How can participation be a part of social change?In order to create an inviting and engaging environment, the workshop will take place as a fika (https://www.nordicvisitor.com/blog/nordic-eats-the-swedish-art-of-fika/). Some people may think of "Fika" as similar to the World Café concept, and we aim to facilitate meaningful conversations with a more participatory approach. In our version, we may or may not rotate between tables depending on the number and interests of the attendees. Insights and findings will be summarised in a final reflection with all participants. Lecture hall 208, Dept of Social Work, Allhelgona kyrkogata 8, Lund

 • 490.
  Mossberg, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Larsson Lindahl, M.
  School of Social Work, Lund University, Lund (SWE).
  Nykänen, P.
  Dept. of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, University of Gothenburg, Gothenburg (SWE).
  Creating enabling environments in Sweden and South Africa för children in care: A report from a joint workshop on children's participation in October 20212022In: The 14th Sanord International Conference: Theme: Finding Solutions: The Nexus Between Sustainable Development Goals (SDGs) and South-North Partnerships: Prospects, Challenges and Successes during the COVID-19 Era, University of Limpopo , 2022Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Research studies and a multitude of reports in both countries have signaled that children in care, avulnerable group in society, are not heard or respected for their capabilities to influence social change.This in disagreement with the Declaration of the Rights of the Child, and the Convention on the Rights of the Child, legislation and steering documents both in South Africa and Sweden. Childrens’participation in their own development and decision-making is fundamental fortheir current and futurewell-being as well as the future of the society. The aim of this South African and Swedish study is to contribute knowledge and social development strategies for social change through child agency andparticipation by joint research projects among the participating universities, capacity development ofemerging researchers and postgraduate students by including them in workshops in South Africa andSweden, discussions with local NGOs and government departments and to advance knowledge in addressing issues of child agency, participation and social transformation. In October 2021, as a partof this project, a digital workshop with the participation of researchers and practitioners in Swedenand South Africa and in collaboration with UNICEF was conducted. Social workers from Swedenand South Africa presented projects on participation of children in care and also strategies forimplementing the Rights of the Child in the municipalities. The results of the different projects werediscussed in multinational break-out rooms in a world café model.

 • 491.
  Mossberg, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Nykänen, Pia
  Larsson Lindahl, Marianne
  Schiller, Ulene
  Strydom, Marianne
  Lombard, Antoinette
  Rademeyer, Cobus
  Child rights and social change.2024Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Similar narratives from children in care have been identified in South Africa and Sweden, signalling that children in care need to be heard and respected for their capabilities to influence social change. Many significant decisions directly affecting their lives are made without their participation. This violates their rights and, in particular, the right to participate in matters that concern them. International treaties such as the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC, 1989) and regional and local policy and legislation in Sweden and South Africa stipulate that children should participate in decisions that affect their well-being. These policy directives are essential for social workers responsible for services to children in alternative care as they are obligated to adhere to them. However, there is uncertainty about how to understand the concept of child participation, how to utilise it in practice to ensure the best interest of the child principle, and what challenges that are connected to the implementation.This workshop invites attendees to take part of a presentation of our mutual work so far and to explore responses to questions about the participation of children in alternative care  . Attendees will discuss topics such as: What is child participation? What examples do you have of how children can participate in decision-making? What do you need or want to enable work on child participation? AND - How can participation be a part of social change?In order to create an inviting and engaging environment, the workshop will take place as a fika (https://www.nordicvisitor.com/blog/nordic-eats-the-swedish-art-of-fika/). Some people may think of "Fika" as similar to the World Café concept, and we aim to facilitate meaningful conversations with a more participatory approach. In our version, we may or may not rotate between tables depending on the number and interests of the attendees. Insights and findings will be summarised in a final reflection with all participants. Lecture hall 208, Dept of Social Work, Allhelgona kyrkogata 8, Lund

 • 492.
  Mulalic, Melina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mulalic, Minella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ett samarbete för en samverkan: mellan aktörer från Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet(SFI) i Varberg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När man blir mottagen i Sverige som nyanländ finns det många myndigheter som bidrar med stöd inom olika områden med syfte att göra det enklare för den nyanlände att integreras. Myndigheterna har genom åren utvecklat en samverkan och ett samarbete mellan varandra för att den nyanlände inte skall ha allt ansvar över sin integration.

  Studiens syfte är att studera samverkan och samarbetet mellan tre myndigheter; Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten och hur de tillsammans integrerar nyanlända i det svenska samhället, hur de upplever samarbetet och samverkan mellan varandra och om etableringsreformens mål uppfylls.

  Studien använder sig av en kvalitativ ansats och utgår från ett fenomenologiskt perspektiv. En person från följande organisationer, Folkuniveristet i Varberg, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten, har blivit intervjuad med hjälp av en semi-strukturerad intervju.

  Studien visar ansvarsområden och upplevelser kring samverkan och samarbetet mellan varandra för ett välfungerande arbete. I stort sett upplevs samarbetet och samverkan som bra; man har tillgång till varandras resurser vilket gör integreringen enklare för den nyanlände.

  Tidigare forskning visar att samarbete mellan myndigheter är något positivt och gör det enkelt för både myndigheterna och de nyanlända att komma in i det svenska samhället. En hypotes som presenteras i denna studie är tanken om att ett samarbete, eller en samverkan existerar mellan dessa olika organ men att kännedom om denna samverkan inte existerar i så hög grad hos allmänheten. Resultatet av studien visar att en god samverkan existerar mellan de olika aktörerna i deras arbete med nyanlända.

 • 493.
  Muse, Warda Bashir
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Freih, Jasmin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet: En kvalitativ studie om fyra representanters syn på samverkan och hur sekretessen fungerar i praktiken2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka är att undersöka hur samverkan organiseras mellan skola, socialtjänst (barn och unga), polis och fritidsverksamhet i ett utsatt område. Ytterligare syfte är att undersöka hur sekretessen mellan de olika aktörerna hanteras i arbetet utifrån fyra olika nivåer av samverkan. Studien är kvalitativ och är byggd på semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes på olika platser i Göteborg med fokus på ett socioekonomiskt utsatt område. Resultatet visar olika faktorer som påverkar samverkan med andra aktörer. Studien har utgått ifrån de fyra inkluderade aktörernas svar och utifrån de har samverkans teorin och samverkansmodellen utformats. Studien belyser varför det är viktigt med samverkan samt vilka hinder som uppstår.

 • 494.
  Mustafa, Sanije
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Khalili Mansour, Rana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Varför Sverige som destinationsland?: En kvalitativ studie med flyktingar från Syrien som läser på SFI2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konflikterna i världen har bidragit till att många människor har flytt från sitt hemland och sökt skydd i andra länder, främst i Europa. Under 2015 ökade invandringen till Sverige till rekordsiffran 163 000. Kriget i Syrien har gjort att många människor från Syrien sökt asyl i Sverige. Var fjärde person som har invandrat till Sverige under år 2015 var född i Syrien.

  Syftet med studien är att beskriva och analysera syriska flyktingars förväntningar innan och efter de kom till ett nytt land.

  Informanterna i studien är sex vuxna personer, fem kvinnor och en man mellan 22 och 51 år, samtliga flyktingar från Syrien. Informanterna har bott i Sverige mellan elva månader och tre år. Semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod, och materialet har analyserats genom tematisering. De teoretiska utgångspunkter som har använts är Antonovskys teori KASAM, och integration.

  Studiens resultat visar att samtliga informanter hade en god förförståelse innan de kom till Sverige. Dock var denna information som de fått via sociala medier samt sociala nätverk men också andra källor inte alltid var sanna vilket skapade felaktiga förväntningar.

  Uppehållstillståndet och välfärden var det starkaste pull-faktorerna samt trygghet och säkerhet utgjorde en huvudanledning till val av destinationsland. Flera av informanterna uttryckte en oro inför framtiden och att börja ett nytt liv från grunden var en svår process. Den stora svårigheten var att lära det nya språket samt att finna arbete.

  Inom socialpedagogiken är det viktigt att ha verktyg om hur man bemöter och ha förståelse, kännedom om människors olika svårigheter när det gäller att komma in i det nya samhället.

 • 495.
  Möller, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ungdomars delaktighet inom tvångsvården: En kvalitativ analys av ungdomars delaktighet inom tvångsvård utifrån behandlingsassistentens perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att utifrån behandlingsassistenternas egna perspektiv med en fenomenologisk ansats, tolka och analysera delaktighet samt arbetet med att förverkliga delaktighet inom tvångsvården. Hur uppfattar behandlingsassistenter att de främjar ungdomens möjlighet till delaktighet under ungdomens placeringstid på SiS då utredning och behandling genomförs? Hur uppfattar behandlingsassistenter att de främjar ungdomens möjlighet till delaktighet vid särskilda befogenheter som exempelvis vid urinprov och kroppsvisitation? Hur uppfattar behandlingsassistenter att de arbetar för att främja möjligheten till delaktigheten vid samarbete och relationer med socialtjänsten? Vad uppfattar den enskilde behandlingsassistenten är svårigheten med att arbeta delaktighetsfrämjande inom tvångsvården?  Metod: Kvalitativ metod med fenomenologiska intervjuer.

  Resultat: Resultatet visar att behandlingsassistenter arbetar delaktighetsfrämjande med utredning och behandling genom regelbundna samtal och genom att skapa relation med ungdomarna. I vissa fall arbetar behandlingsassistenterna med strategier som främjar delaktigheten utifrån delaktighetstrappan. Resultatet visar att ungdomarnas grad av delaktighet beror på vilken kunskap behandlingsassistenten har om de riktlinjer som SiS utarbetat. Svårigheten som behandlingsassistenterna beskriver är att de har för lite tid att skapa goda relationer med ungdomarna och att det ibland saknas kunskap bland personalen. Om personalens förkunskaper varierar så är det svårt att tillsammans ha en gemensam riktning i arbetsgruppen om hur man ska arbeta delaktighetsfrämjande. Utifrån vilka förkunskaper behandlingsassistenterna har om socialtjänstens skyldigheter arbetar de för att främja ungdomarnas delaktighet i samarbetet. Behandlingsassistenterna lägger fokus på relationsbyggandet och genom en god relation skapas emotionella energier i mötet som gör att ungdomarna känner sig kompetenta att fatta bra beslut vilket gör att man frigör individens egna resurser att förändra sin livsvärld.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 496.
  Mörk, Alma
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Axelsson, Stina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Man mår inte bra förrän man fått bekräftelse på att man gjort någonting bra": - en studie om akademisk press bland gymnasietjejer.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På grund av ökad psykisk ohälsa bland unga i samhället var studiens syfte att undersöka hur akademisk press påverkade gymnasietjejers psykiska hälsa. Studien riktade sig till gruppen "duktiga flickor" på ett naturvetenskapligt program som upplevde en hög akademisk press i skolan och höga förväntningar på sig själva. Studien undersökte vilka copingstrategier tjejerna använde samt vilka konsekvenser pressen fick för deras hälsa.

 • 497.
  Naessén, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gemenskap och utveckling på kulturskolan: En studie i empowerment2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In social pedagogy, empowerment is used as a tool for uplifting and strengthening the individual in relation to societal power structures, so that the individual herself can influence her own context in a positive direction. Empowerment is of great importance with regards to inclusion in socially deprived areas. Background: In a society with growing disparities, it is important for young people to be engaged in meaningful activities and communities. The study discusses, among other things, the problem that the School of Culture has to deal with when it comes to making education more accessible and inclusive for students facing social exclusion. This study highlights the Swedish School of Culture's role as a creator of meaning and a place for safe meetings between adults and children, especially in socially deprived areas.

  The aim of the present work is to investigate the effect that a place at the School of Culture can have on individuals, regarding self esteem and sense of coherence. This is done partly by examining how empowerment is used as a teaching method at the school. The theoretical framework is made up of a number of theoretical concepts, of which the main concepts are empowerment and SOC (sense of coherence). Method: Qualitative, structured interviews and open, participatory observations. Results: The Swedish School of Culture plays an important role for inclusion of students with an immigrant background. The teachers would like to have a more clear pedagogical discussion.

 • 498.
  Nehls, Eddy
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Kung alkohol och andra drogaktörer2009Book (Other academic)
 • 499.
  Nehls, Eddy
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Tankar föregår handling: En självklar men sällan beaktad aspekt av bruk, riskbruk och missbruk2010In: Insatser, Forskning & Fortbildning i Västra Götaland: En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor - nätverk i Västra Götaland. 2010 / [ed] Claudia Fahlke, Göteborg: Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor - nätverk i Västra Götaland , 2010, p. 114-119Chapter in book (Other academic)
 • 500.
  Nielsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Om man inte läser och skriver så bra ...: läs- och skrivsvårigheter i en skriftspråksberoende värld2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 13-29Chapter in book (Other academic)
78910111213 451 - 500 of 720
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf