Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 651
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Lundin, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Jarnedal, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Samverkan: hinder och framgångsfaktorer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om samverkan mellan de myndigheter/aktörer som är inblandade i arbetet kring våld i nära relationer, vilka faktorer som är viktiga för samverkan, hur man arbetar kring detta och då framförallt hur man arbetar för att säkerställa en fortsatt god kvalité i samverkansarbetet. Syftet är att analysera vilka faktorer som gynnar eller hindrar samverkansarbetet.Detta görs utifrån teorier om samverkan och organisationsteori.

 • 402.
  Lundin, Frida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Söderberg, Tracey
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Vi kände oss förstådda och väl bemötta": En studie om bemötande inom familjerådgivning2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur besökare till familjerådgivning upplevt sig bemötta samt hur familjerådgivarna förhåller sig till professionellt bemötande. Frågeställningarna som behandlades var hur familjerådgivningens besökare beskriver det bemötande de fått, om bemötandet haft positiv inverkan på besökarnas relationsprocesser samt hur familjerådgivarna förhåller sig till professionellt bemötande vid olika former av samtal med besökare. Som tolkningsram valdes symbolisk interaktionism som med hjälp av begreppen kommunikation, bemötande och tolkningsföreträde belyser och analyserar bemötandets betydelse vid samspel mellan människor. Två metoder har använts för att finna svar på frågeställningar och syfte. Besökarnas upplevelser insamlades genom enkät med huvudsakligen kvalitativ ansats som sedan genom meningskategorisering sammanställdes. Avseende familjerådgivarna användes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som sedan koncentrerades utan att ändra innebörd. Resultatet analyserades utifrån studiens frågeställningar med hjälp av begreppen i tolkningsramen, de slutsatser som drogs avseende besökarna till familjerådgivningen var att de upplevde sig förstådda, väl bemötta och att bemötandet har betydelse för framgång i relationsprocessen. Slutsatser som drogs angående familjerådgivarna var att kunskap, erfarenhet och förhållningssätt är hörnstenar och viktiga egenskaper vid professionellt bemötande. 

 • 403.
  Lundqvist, Anna Kajsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Olsson, Björn
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "De vet vad de skall göra, det är mycket KASAM i ett stall": En kvalitativ studie om hästunderstödd aktivitet (HUA)2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur hästunderstödd aktivitet (HUA) kan vara till hjälp för personer med psykisk ohälsa. Vidare vill vi i studien ta redan på hur den hästunderstödda insatsen beskrivs, vilken betydelse hästen och stallet har, samt vilka förändringar de professionella kan se hos deltagarna som tar del av insatsen. Vi valde att söka svar på våra forskningsfrågor genom att använda semi-strukturerade intervjuer. Urvalet var målinriktat och fyra kvinnor som arbetar i en verksamhet där man bedriver HUA intervjuades. Verksamheten som studien utgår ifrån bygger på ett samarbete mellan kommun, region och en privat aktör. Syftet med verksamheten är att i kontakt med djur och natur skapa meningsfull sysselsättning och bedriva socialt behandlingsarbete för individer som ingår i gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa. Resultatet visar att insatsen genomsyras av ett salutogent tänkande och förhållningssätt. Verksamheten fokuserar på det friska och erbjuder deltagarna möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker i en strukturerad och trygg miljö. Stallets struktur, hästens naturligt terapeutiska egenskaper och de verkliga arbetsuppgifterna bidrar till en känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Resultatet tyder också på att insatsen har haft en positiv effekt på deltagarna och deras livssituation. Slutsatsen av studien är att hästunderstödda aktiviteter kan vara till hjälp för människor med psykisk ohälsa då insatsen har en positiv inverkan på deras livssituation och ökar deras förutsättningar att gå vidare till annan sysselsättning. Vi kan se att samarbete mellan kommun, region och privat aktör är en framgångsfaktor och till hjälp för de personer som deltar i hästunderstödd aktivitet. Stallet och hästen bidrar med strukturerad och meningsfull sysselsättning där utveckling och lärande främjas.

 • 404.
  Lundqvist Larsson, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Brandqvist, Marie-louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Vi försöker stärka kvinnan": En kvalitativ studie om genusskapande och reproduktion i missbruksbehandling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera hur genus kan skapas och reproduceras mellan personal och kvinnliga klienter inom missbruksbehandling. Det är en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Det var totalt fem informanter från två olika verksamheter. Våra teoretiska utgångspunkter är Symbolisk interaktionism och begreppet genus som förklaras utifrån ett flertal olika teoretiker.  Vårt resultat säger att genus reproduceras i vissa situationer men att det även sker ett flertal försök att förändra traditionella syner på kvinnlighet. Tillfällen när det sker en reproduktion av genus skedde bland annat när personalen uppmuntrar klienterna till matlagning som ett sätt för att bygga självförtroende på. Informanternas motsättning till den traditionella synen på kvinnlighet skedde till exempel när personalen försökte stötta klienterna till självständiga individer samt att ”äga sin kropp”. Den tidigare forskningen beskriver att det är en fortlöpande reproduktion av stereotypa bilder av kvinnlighet i missbruksbehandling. Med det sagt så kan vi säga att vårt forskningresultat delvis skiljer sig åt från den tidigare forskningen.   

 • 405. Löfgren-Mårtenson, Lotta
  et al.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Del@ktig på internet: om internetanvändande bland unga med intellektuell funktionsnedsättning2016In: Socialt arbete och internet: att förstå och hantera sociala problem på nya arenor / [ed] Kristian Daneback & Emma Sorbring, Stockholm: Liber, 2016, 1, p. 47-59Chapter in book (Other academic)
 • 406.
  Löfgren-Mårtenson, Lotta
  et al.
  Malmö Universitet, Malmö, Sverige.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  H@ssles and Hopes on the Internet: What Professionals Have Encountered in Dealing with Internet Use and Sexuality among Youths with Intellectual Disabilities2018In: Papers of Social Pedagogy, E-ISSN 2392-3083, Vol. 8, no 1, p. 66-82Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims to provide more in-depth knowledge about professionals' views regarding Internet use among youths with intellectual disability (ID). How do the professionals describe the abilities of the youths with ID when using the Internet for social, romantic, and sexual reasons? What kinds of experiences do the professionals have of these youths' Internet usage, and how do they talk about their ways of dealing with this? In what ways do the professionals describe their own competence regarding Internet usage among youths with ID aged 16-21 years, and do they express the need for any specific tools? Qualitative research interviews were conducted with 17 professionals, 4 males and 13 females, between the ages of 29 and 58. The professionals described challenges with the youths' various emotional and intellectual abilities, as well as their technical knowledge in relation to Internet use. The results highlight three themes: A two-fold usage, Between being controlling and permissive, and A lack of strategies. The article discusses the development of a 'Participation-script', where a continuous dialogue with the youths with ID exists parallel to a restrictive Net-script. We argue that everyday school situations concern joint decision-making between professionals and pupils with ID. Such an approach to participation is based on relationships, that is, oriented towards the self-understanding and individual agency of youths with ID, as well as to the self-understanding of the professionals involved in the lives of youths with ID.

 • 407.
  Lönn, Kajsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Malm, Emelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Jag har alltid sagt också i även när man jobbar i förskolorna att livet kommer aldrig bli så rättvist och så jämställt som när man är här...”: En kvalitativ studie om hur skolan arbetar kring begreppet genus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur genus skapas och återskapas i skolvärlden. Vi har genom en kvalitativ metod utfört fem semistrukturerade intervjuer med lärare som arbetar på låg- och mellanstadieskolor. Vi har med användning av Hirdmans (1988) teori om genuskontraktet analyserat med hjälp av en tematisk analys, det empiriska materialet. Vi analyserade fram tre centrala teman som vi valde att kalla den egna ”genusregelboken”, att exponera det dold och den hierarkiska genusordningen. I studiens resultat- och analysdel går att läsa om att det är slumpen som avgör hur mycket genustänk och praktiska övningar som barnen får till sig beroende på vilken lärare de har. Det visade sig att det är lärarens engagemang och intresse för genus som styr det arbetet. Vidare kunde vi tolka att både lärare och elever ständigt skapar och upprätthåller de traditionella könsmönstren i form av beteenden bland barnen och hur lärare väljer att kategorisera barnen genom att tilldela en förväntad könsroll. Det sista temat vi skapade har sitt fokus i jämställdhet i skolan då samtliga lärare ansåg att genus handlar om flickor och pojkars lika rättigheter. De arbetar på flera olika sätt, med lekar och diskussioner för att problematisera de traditionella könsmönstren som finns. Trots skolans ständiga arbete med genus har vi i vår diskussion konstaterat att genus inte är något som en blir färdig med när en gått klart skolan, det är något som en har med sig hela livet och som en sedan kommer att föra vidare till den yngre generationen.

 • 408.
  Lönnehag, Cecilia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Olsson, Pia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Behandlingsassistenters upplevelser av hot och våld i arbetet: En kvalitativ undersökning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the social workers experiences about threat and violence in the workplace regarding the juvenile institutional care. We wanted to investigate how the social workers are affected by this professionally as well as in there private life. Additionally we wanted to look into what support is available for the social workers when they have been threatened or attacked at work, for example support from colleagues, work management, or other external parties and if they considered that it was sufficient. The study has been implemented with at qualitative research method where the experienced based knowledge has been done with semi structured interviews with five social workers active in juvenile institutional l care. We have later analyzed the material through a hermeneutic perspective with sense concentration as base. The purpose was to gain thorough knowledge from a few social workers experiences concerning threats and violent situations in the work environment. The result shows that most respondents felt that they partially where affected professionally from the threats and violence at work, where the result was a heighted stress level. However there were no respondents that felt that it affected their private life. The most common perception was that threats and violence is a normal occurrence at work. They all agreed that they got god support at work. The support from colleagues was what gave the most security, and that support from work management was god but lacked follow up. Concerning security education and training the respondents found it to be adequate but a few had wished for more tools in form of pepper spray to feel safer in regards to violent confrontations

 • 409.
  Lööf, Jenny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Den goda viljan finns, men var är kunskapen om mobbning?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie var att se mobbning ur lärarnas/skolpersonalens perspektiv. Jag ville se vilka krav som ställs på lärare/skolpersonal att hantera mobbning utifrån de nya lagkraven. Jag har också undersökt vilken utbildning som studenterna på lärarprogrammet får i ämnet mobbning och om de anser att den är tillräcklig. Jag har gjort en kvalitativ studie där jag har genomfört intervjuer med en utvald skolas mobbningsteam och deras mobbningsansvariga kurator. För att få insyn i lärarutbildningen har jag också genomfört intervjuer med läraren som ansvarar för mobbningskursen i lärarprogrammet, samt med studenter som studerar till lärare. Jag har i min studie valt att i analysen jämföra informanternas intervjusvar och redovisat skillnader och likheter med hjälp av olika teman som mobbning, utbildning, lagstiftning, yrkesroll med mera. Dessa har sedan kopplats samman med den teorin som nämns i arbetet. De resultat som jag kom fram till är att lärare och skolpersonal har höga krav på sig att kunna hantera mobbning utifrån de nya lagkraven. Tyvärr visar studien också att kunskapen om vilka lagstadgade skyldigheter de har är undermålig, trots detta har de ändå kunskap om vissa delar i lagstiftningen så som skadestånds möjligheter och likabehandlingsplaner. Lärarutbildningens fokus på mobbning har de senaste åren förändrats och blivit bättre än tidigare men ändå anser både studenter och deras lärare att utbildningen ännu inte är tillräcklig. Studien visar också på att samtliga intervjuade drivs av ”den goda viljan” att ta tag i och hantera mobbning när det uppstår, men de säger också att de vill och behöver ha mer kunskap om mobbning.

 • 410.
  Magnusson, Jonas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att fiska efter intressen: verksamhetspedagogers erfarenhet av samtal om identitet och tillhörighet med individer med intellektuell funktionsnedsättning.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier visar att individer med intellektuella funktionsnedsättningar har en längtan att söka sig till normala livsmönster; samt kunna leva som andra grupper i samhället. Socialt accepterade roller tycks påverkas av vilken kontext man befinner sig i. Att bli kategoriserad som avvikande påverkar individens självuppfattning och sin identitet. Det ligger ofta i professionellas uppdrag att hantera frågor rörande tillhörighet och identitet. Syftet var att söka svar på hur yrkesgruppen hanterar samtal rörande tillhörigheter och identitet.

  Studien genomfördes som en semistrukturerad intervjustudie med kvalitativ ansats. Fem intervjuer genomfördes med verksamhetspedagoger och materialet analyserades enligt en modell för kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet visar hur verksamhetspedagogen skapar en relation med individen som präglas av helhetssyn där individuella behov tas tillvara. Genom respekt för individen skapas allians och förtroende. Samtalen kunde ibland behöva struktureras och förtydligas av pedagogiska hjälpmedel, på detta vis individualiseras mötet från individens förutsättningar. Informanterna beskriver hur det genom att beakta individens drömmar och mål hjälper dem att förverkliga sig själva. Utmaningar i samtalet handlade om att bryta mönster samt svårigheter att samtala om känsliga ämnen som sexualitet och relation med anhöriga. När individer med intellektuella funktionsnedsättningar får tillgång till nya arenor samt prova olika roller skapas nya förutsättningar för att skapa nya sociala identiteter.

 • 411.
  Magnusson, Sandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ahlman, Elina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Det är så lätt att de tappas bort, barnen tappas bort": En kvalitativ studie om hur barnets perspektiv tillgodoses i socialtjänstens barnavårdsutredningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med föreliggande studie är att försöka ge en fördjupad bild av socialtjänstens arbete med barnets perspektiv i barnavårdsutredningar. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur barnets perspektiv tillgodoses i socialtjänstens arbete med barnavårdsutredningar. Ytterligare ett syfte är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av tillämpningen av barnets perspektiv.

  Intervjudeltagarna till föreliggande studie bestod av 6 stycken socialsekreterare som arbetar på socialtjänsten med att utreda barn och unga. Alla med relevant utbildning samt olika lång erfarenhet av att arbeta med barnavårdsutredningar. Fokusgruppsintervju och en enskild intervju har använts som datainsamlingsmetod och materialet har sedan analyserats genom tematisk analys. Teoretiska utgångspunkter för studien är handlingsutrymme och Shiers delaktighetsmodell, dessa har båda använts för att analysera och tolka den insamlade empirin.

  Studiens resultat visar att begreppet barnets perspektiv är en aning diffust och att socialsekreterarna saknar i viss mån samsyn kring begreppet. I arbetet med barnavårdsutredningar finns en mängd olika hinder som socialsekreterarna ser hämmar deras arbete med att tillgodose barnets perspektiv, exempelvis hög arbetsbelastning och föräldrarnas inverkan. Resultatet visar även att det fanns en önskan hos socialsekreterarna om att möjliggöra för barnen att vara mer delaktiga i utredningsprocessen, men att dessa hinder ofta står i vägen.

  Studiens slutsats är att bristen på samsyn och förståelse kan vara en förklaring till de brister som finns i utredningsarbetet med barn. Vi ser också att arbetet är otroligt komplext vilket utsätter socialsekreterarna för olika dilemman där barnets perspektiv lätt försvinner.

 • 412.
  Marciniak, Anna
  University West, Department of Health Sciences, Health and culture.
  Inkluderingsprocesser för nyanlända elever i grundskolan2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  About 100 000 refuges arrive in Sweden each year and almost a quarter of them are school children. The way they are treated affect their future life in Sweden and participation in The Swedish society. The purpose of this study is to highlight and discuss how the newly arrived schoolchildren are included in inclusion and exclusion processes in the Swedish school system, as well as the teachers' part in their inclusion process. The study will also discuss Work Integrated Learning as a working method for operational development and how this method can affect teachers' work. The investigation is a qualitative study. Empirically it includes seven interviews with teachers, from a preparatory class and a regular class year 3. Subsequent empirical evidence also consists of participant observation which I did in the preparatory class and in the regular class.

  The results are presented thematically and show that the newly arrived schoolchildren are included in both inclusion and exclusion processes in the Swedish school system simultaneously. The teachers' act in the inclusion process is central. At the same time the study's empirical evidence show that teachers and management in the school investigation break all the rules for Work Integrated Learning proposes for operational development. It shows that collaboration between teachers from different working groups do not exist.

 • 413.
  Martin, Anneli
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Silkepapper och rosa gräs: en dokumentation och utvärdering av Kulturbyrån i Trollhättan 2000-20032005Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 414.
  Martinsson, Johanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Andersson, Alice
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Det handlar ju liksom om att hitta knapparna som gör att det känns meningsfullt”: En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelse av att arbeta med hund i skolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas upplevelse av att använda hund som ett socialpedagogiskt verktyg i skolan. Vi vill undersöka hur yrkesverksamma jobbar, vad för effekter det kan få för elevers hälsa samt hur arbetet med hund kan påverka elevernas skolsituation. Den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar och det har framkommit att bidragande faktorer till detta kan finnas i skolan och skolmiljön. Hunden har länge varit en del av människans vardag och forskning har visat på att hundens närvaro har flertalet positiva effekter på människans hälsa, lärande och utveckling. Det har också blivit allt vanligare att hunden används i sammanhang för att stödja människor på olika vis. Metoden som använts för att undersöka detta är kvalitativ metod genom halvstrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom skolan. Studien utformades genom snöbollsurval och intervjuer genomfördes med fem informanter. Efter att intervjumaterialet bearbetats kom vi genom kodning, tematisering och summering fram till fem teman; "En anpassning av lärandemiljön","Hunden som motivationshöjare", "Hunden som trygg punkt", "En förhöjd empati", "En hjälp i kommunikationen" samt "Är Hunden verkligen oumbärlig?". Resultatet i vår studie visar på att de yrkesverksamma upplever att hunden har en positiv effekt på områden som elevers motivation, empatiska förmåga, sociala och kommunikativa förmåga samt deras känsla av trygghet i skolmiljön. Hunden visade sig även ha en lugnande effekt hos eleven samt upplevdes fungera som en social brygga i olika situationer för eleven.

 • 415.
  Massoudi, Pamela
  et al.
  Department of Research and Development, Region Kronoberg, Sweden, Department of Psychology, University of Gothenburg, Sweden.
  Hwang, Philip
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology. University of Gothenburg, Department of Psychology, Sweden.
  Wickberg, Birgitta
  University of Gothenburg, Department of Psychology, University of Gothenburg, Sweden.
  Fathers' depressive symptoms in the postnatal period: Prevalence and correlates in a population-based Swedish study2016In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 44, no 7, p. 688-694Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims: The aim of this study was to investigate the prevalence and correlates of depression in new fathers. Methods: A population-based sample of 885 Swedish fathers and their partners completed a questionnaire, including the EdinburghPostnatal Depression Scale at three months postpartum. Correlates of depressive symptoms were analysed with univariate andmultiple variable regression models. Results: Symptoms of depression were found in 6.3% of the fathers and 12.0% of themothers, and the point prevalence of major depression in fathers was 1.3%. The strongest correlates of depressive symptoms in fathers were problems in the partner relationship, a low educational level, previous depression, stressful life events and low partner support. The cross-sectional design could affect the magnitude of the results, and causal inferences cannot be made. Conclusions: Although the rate of depressive symptoms is lower in fathers than in mothers at three months postpartum, the associated factors are similar to those found in studies of mothers. The first visits at the childhealth centre could include a discussion with both parents about normal transition problems; balancing work,personal and family needs; and distress. When signs of distress or partner relationship difficulties are picked up,this should be followed up and support interventions offered.

 • 416.
  Matscheck, David
  et al.
  FoU Nordost [RD Northeast], Danderyd, Sweden, Department of Social Work, Stockholm University, Stockholm, Sweden;.
  Piuva, Katarina
  Department of Social Work, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Åberg, Martin
  FoU-Nordväst [RD Northwest], Sollentuna, Sweden.
  The Coordinated Individual Plan: is this a solution for complex organizations to handle complex needs?2018In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, p. 1-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Persons with mental health problems and substance abuse often have complex needs requiring many kinds of help concurrently. In Sweden, an attempt has been made to counterbalance the effects of fragmentation by means of legislation on collaboration, requiring on the individual level the use of Coordinated Individual Plans (Sw. Samordnad Individuell Plan, SIP). The aim of the study is to explore collaboration as it is indicated in SIP and other case documentation with focus on how SIP is motivated, and what kind and degree of collaboration is indicated by the documentation. 12 individual case files have been studied in six local authorities and the results have been analyzed in relation to a regional collaboration agreement and local collaboration agreements. The results show unclear motivation for SIP and that SIP is primarily used for documentation of short-term planning. Use of SIP and participation in SIP appears also to be uneven. The authors characterize SIP as an unsystematic form of interagency meeting, with documentation indicating a relatively low to moderate level of collaboration. The authors question whether SIP is an optimal form for collaboration and suggest that more distinct models such as case management or multidisciplinary teams could be more effective.

 • 417.
  Mattsson, Anna
  University West. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Socialpedagogik i tvångsvård: professionellas syn på delaktighet och motivation inom LVM2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa och jämföra hur olika professionella tänker kring socialpedagogik och tvångsvård, hur motiveras klienter till att bli delaktiga i sitt förändringsarbete. Vidare är syftet även att lyfta tankar från yrkesverksamma kring människor som "hamnar mellan stolarna". De centrala frågeställningarna som studien bygger på är: Hur arbetar olika professioner socialpedagogiskt med personer som hamnar inom LVM? Skiljer sig motivations- och behandlingsarbetet inom tvångsvård jämfört med frivilligvård? Vilka tankar finns hos olika professioner kring individer som hamnar mellan lagstiftningar? Teoretiska perspektiv är socialpedagogik och empowerment, med de centrala begreppen delaktighet och motivation. Dessa ställs i relation till syfte, frågeställningar och empirin i analysen. Som metod för studien används kvalitativ forskningsintervju med utgångspunkt i Kvale och Brinkmanns (2009) halvstrukturerade forskningsintervju som har sin inspiration i den fenomenologiska filosofin. Analysen genomfördes utifrån vad Kvale och Brinkmann kallar bricolage, mening skapas utifrån olika ad hoc-metoder. Tolkningen gjordes genom olika teman som var framtagna dels ur syfte och frågeställningar, men även från teman som utmärkte sig i intervjuerna. Resultatet visar att man ser på socialpedagogik – delaktighet på olika sätt beroende på profession. För vissa av informanterna kom lagstiftningen i första hand, det var viktigast att hindra en människa från att dö, därefter kunde motivationsarbetet komma. Dock lyftes individen fram, arbetssättet var ofta att hitta alternativa lösningar om risken fanns att personen skulle hamna mellan stolarna. Min slutsats av studien är att ett socialpedagogiskt förhållningssätt kan se olika ut. Om jag försöker att bemöta en människa på hans/hennes nivå och göra dem delaktiga i vårt möte, i vår process arbetar jag socialpedagogiskt. 

 • 418.
  Meaney, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Svensson, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Yrkesprofessionell handledning i socialt arbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall aim is to describe the importance of professional supervision in social work. Objectives are specified based on three specific aims: to describe and to understand how social workers experience professional supervision, to describe and to understand how social workers perceive the supervisor's role, and to describe and to understand why group supervision is perceived as an important part of professional supervision. To seek answers semi-structured interviews were applied, in conversation with social workers. The analytical method is inspired by grounded theory. The analysis process was interpreted the empirical material from a systems theory perspective. 

  The results show that professional supervision provides an opportunity for reflection, which promotes the development of social worker skills in the work with clients. With expertise follows a greater self-confidence and well-being. The supervisor has a major responsibility in the professional supervision of experienced social workers. Professionalism and a respectful response are requested. In group supervision colleagues learn from each other's experiences, something that is perceived valuable. 

  The conclusion is that professional supervision is perceived as positive and necessary as it contributes to reflection and professional development. This provides a greater professionalism. The supervisor performs an important function; a presumption is that the supervisor has the right skills. Group supervision is perceived as an important part if colleagues are attuned and confident with each other. An essential knowledge exchange can then occur. 

 • 419.
  Mitrovic, Ranka
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Fler arbetssökande i arbete: en utmaning för alla inblandade2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today's labor market is constantly changing, which places new demands on the whole society, but primarily on the jobseekers and the Employment Service. For that reason, I consider it relevant to examine how the Employment Service's efforts to increase the prospects of entering the labor market looks like. What are the challenges faced employment agents in their daily work and what strategies they utilize to cope with its mission? In order for an organization such is Employment Service to develop their business, it is important to get advisers comments on possible areas of improvement. This study is based on empirical data gathered through semi-structured interviews made with four advisers who are employed on two of the employment service offices. The main conclusions that this study has generated are, that adviser's mission has become more complex with the stringent requirements of the labor market. In the same time as expectations from outside become higher, even expectations from inside of organization have become harder. This results in, that the Employment Service does not always live up to the assigned task, to the extent they and their customers want.

 • 420.
  Mohammad, Noura
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Mina klasskamrater kallar mig för den nya främmande: En kvalitativ studie om nyanlända elevers upplevelser av att börja om i ny skola 2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to illuminate and analyze how newly arrived adolescents describe their experiences of starting over in a new school, in a new land. The essay will explain and illuminate the refugee adolescents’ experiences of starting over in a new school and learn a new language and make new friends and what this challenge mean for them. The essay describes the language- and the school's impact on newly arrived students’ participation. My study is based on qualitative methods, based on interviews with six individuals who have the experience of being a newly arrived student. The analysis of the study was made with IPA (Interpretative phenomenological analysis). IPA is a combination of phenomenology and hermeneutic perspective. Theoretical premises are the socio-cultural theory and postcolonial theory. With socio-cultural theory I explain and analyze the participation and community importance for the learning process among newly arrived students. I use postcolonial theory to analyze the post-colonial order in our current school. I have found that newly arrived students are facing a difficult challenge when they start school. The participants experienced that it was difficult to make friends, learn a new language and become part of the community. The participants experienced both inclusion and exclusion in school and they have been exposed to violations, stigmatization and bullying. The school had an important role in the newly arrivals' lives, especially during the first years in Sweden because in school they meet peers and new people. Swedish language is a requirement for new arrivals so they will cope with life and get involved in school. It takes a long time for newly arrived students to be accepted in school, learn a new language and adapt to the new country.

 • 421.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Analysen av tillhörighet: en socialpedagogisk utmaning2008In: Meningsskapande och delaktighet: om vår tids socialpedagogik, Göteborg: Daidalos , 2008, p. 145-168Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 422.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att vara i särklass: om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 423.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Delaktighet i olika världar: om vuxenblivande och identifikationsprocesser hos unga vuxna med särskolebakgrund2018In: Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv / [ed] Johansson, Thomas & Sorbring, Emma, Stockholm: Liber, 2018, p. 515-528Chapter in book (Other academic)
 • 424.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Delaktighet inom handikappområdet: en begreppsanalys2004In: Delaktighetens språk / [ed] A Gustavsson, Lund: Studentlitteratur, 2004, p. 272-283Chapter in book (Other academic)
 • 425.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Delaktighet och gemenskap på internet: om webbaserade gemenskapers betydelse för identifikationsprocesser hos ungdomar i gymnasiesärskolan2013In: Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv / [ed] Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla & Svensson, Lars A, Göteborg: Daidalos, 2013, p. 237-260Chapter in book (Other academic)
 • 426.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Framväxten av ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp2018In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 19-47Chapter in book (Other academic)
 • 427.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Intellectual disabilities and processes of belonging in the borderland between civil and welfare state arenas2010In: Learning to fly: social pedagogy in a contemporary society / [ed] Eriksson, Lisbeth, Winman, Thomas, Göteborg: Daidalos , 2010, p. 202-223Chapter in book (Other academic)
 • 428.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Parents and Teachers Views on Internet and Social Media Usage by Pupils with Intellectual Disabilities2015In: Nordic Network on Disability Research (NNDR) 13th Research Conference, May 6-8, 2015, Bergen, Norway, 2015Conference paper (Other academic)
 • 429.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Particip@tion on Internet? (Participation): Pupils with intellectual disabilities and identification processes on Internet2015In: Paper presentation at International Cyberspace Conference 2015, 27-28 nov, 2015, Brno, Czech Republic., 2015Conference paper (Other academic)
 • 430.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Tillhörigheter och funktionshinder i det civila samhället2014In: Att förstå ungdomars identitetsskapande: en inspirations- och metodbok / [ed] Sorbring E., Andersson, Å. & Molin, M., Stockholm: Liber, 2014, 1, p. 44-68Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet beskrivs civilsamhället som kontext och vilken roll denna kontext har speciellt för ungdomar som har erfarenhet av särskolebakgrund.

 • 431.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Vi behöver ingen utbildning - vi får jobb  ändå!": om självbilder hos ungdomar med särskolebakgrund2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 149-168Chapter in book (Other academic)
 • 432.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Den socialpedagogiska handlingsdimensionen: centrala begrepp2018In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 10-18Chapter in book (Other academic)
 • 433.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bolin, AnetteUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialpedagogisk handling: i teori och praktik2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This anthology describes and discusses what characterizes social pedagogical action in theory and practice. Initially a brief introduction to some common ways of theoretically approaching the concept of action will be provided, but with particular focus on the importance of the act in social pedagogy. After that, seven chapters will follow written by colleagues (in some cases accompanied by representatives of social pedagogue practitioners) at the Department of Social Work and Social Pedagogy at the University West in Trollhättan, Sweden. The authors, presented in more detail in connection with each chapter, have long experience of teaching at the Social Pedagogical Program and researching questions with relevance of social pedagogy. The seven chapters give the reader different perspectives on "social pedagogical action" with a stamp in the respective authors' field of interest. In this way there is an exhibition of several social pedagogical arenas that can fertilize each other in different ways. The various chapters also represent, to some extent, social education such as research, education and practice. In the introduction of anthology, an overview is given of the contents of the seven chapters' contributions. Finally, the editors of the anthology reflect on the conditions, challenges and opportunities that are required for organizing social pedagogical action.

 • 434.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gustavsson, Anders
  Stockholm universitet.
  Belonging and multidimensional self-expectations: Transition from upper secondary special programmes to working life for pupils with intellectual disabilities in Sweden2009In: La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, ISSN 1957-0341, Vol. 48, no 4, p. 255-265Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we review current research – some of our own and others – on the transition between school and work for young people with intellectual disabilities in Sweden. Two main paths of transition are identified. The first is an introduction to the special needs system of work and occupation within the Swedish welfare state, a continuation of the special needs programme that pupils with intellectual disabilities attend in Sweden. The second path of transition includes more complex self-expectations and belongings both in the special need system and more ordinary life and work. Both paths are discussed in relation to current research and welfare policy. Here, we draw on recent theoretical development in relation to concepts like multidimensional identifications and mixed identities in the fields of international migration and ethnic relations.

 • 435.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gustavsson, Anders
  Stockholms universitet.
  Delaktighet: ideologi och teori2011In: Nya Omsorgsboken / [ed] Söderman, Lena och Antonson, Sivert, Malmö: Liber, 2011, 5., [helt omarb., nya] uppl., p. 272-283Chapter in book (Other academic)
 • 436.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gustavsson, AndersHermansson, Hans-ErikUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Meningsskapande och delaktighet: om vår tids socialpedagogik2008Collection (editor) (Other academic)
 • 437.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Sauer, Lennart
  Umea University, Sweden.
  Ineland, Jens
  Umea University, Sweden.
  Handle with Care: Staff Experiences of Difficulties working with People with Intellectual Disabilities2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Providing care and support to people with intellectual disabilities (ID) is in several aspects a complex and challenging assignment. It could be argued that this complexity has fundamentally to do with different organizational conditions. Analysing the specfiic characteristics of experienced difficulties could generate a new understanding of the organizational prerequisites of working within intellectual disability services. This presentation examines how LSS administrators (n=70) and habilitation staff (n=40) in Sweden experience difficulties working with people with ID. Drawing upon both quantitative and qualitative data generated from a larger web survey a content analysis was used. In order to complement the qualitative analyses we also used descriptive numerical analyses. The results reveals that staff experiences of difficulties in work with people with ID could be differentiated in four typological themes; (1) Structure, (2) Profession, (3) Relations and (4) Collaboration. As shown in our presentation, experience of difficult situations in human service organizations does not necessarily correspond with work dissatisfaction or unclear goals. On the contrary, we argue that it is a fundamental aspect of professionalism to handle this plurality within a specific organizational context. The different characteristics of the organizations in our study reflect two different institutional logics. While the LSS administrators mainly operates within an administrative logic based on a regulative framework, the habilitation staff are operating within a therapeutic logic based on a cognitive framework. Consequently they have their own specific norms and rule systems, which influence when and to which extent everyday situations are experience and defined as difficult.

 • 438.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies.
  Löfgren- Mårtenson, Lotta
  Malmö University, Sweden.
  Risks and opportunities in new emancipatory landscapes?: On young people with intellectual disabilities, Internet use and identification processes2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Although research on young peoples identity formation processes on the Internet is a growing field, there are few studies that illustrate conditions for pupils with intellectual disabilities (ID). Recent Scandinavian studies have indicated that there is a new generation of young people with ID who has developed alternative ways of relating to issues of participation and identity. It's about how they choose to present themselves and how they navigate the various social media. By presenting themselves through descriptions of their own interests and personal characteristics instead of exposing the disability so-called alternative identities can be developed, where disability is not necessarily put in focus. Young people with ID often have different degrees of communicative constraints, which on the one hand implicates that the value of new social arenas can be of great importance. On the other hand, the use of the Internet could also be problematic in different contexts. An on-going Swedish research project aims to investigate these processes based on the perspectives of young people with ID, school staff and parents. In a pilot study based on focus group interviews we found that professionals (teachers, n=8) expressed a concern that young people will get hurt and end up in undesirable situations (such as being cheated or abused), while parents (n=5) mainly consider the Internet as a possible future venue for the development of new and on-going social relations. This paper presentation will report preliminary findings from interviews conducted with young people in upper secondary special programme for pupils with ID (n=30). The experiences of the informants will be discussed in relation to results from the pilot study and relative to a conceptual framework of social identity,participation and emancipation.

 • 439.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Löfgren-Mårtenson, Lotta
  Centre for Sexology and Sexuality Studies, Malmö University, Malmö, Sweden.
  New emancipatory (em@ncipatory) landscapes?: Young people with intellectual disabilities, Internet use and identification processes2016In: Transitions Across the Life Course of People with Disabilities: Experiences, Opportunities and Strategies, Off- and Online Workshop information and contributions by the delegates (with abstracts, pamphlets and papers), 2016Conference paper (Other academic)
 • 440.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Löfgren-Mårtenson, Lotta
  Malmö Högskola, Malmö, Sverige.
  New Em@ncipatory Landscapes?: Young People With Intellectual Disabilities, Internet Use and Identification Processes2017In: Advances in Social Work, ISSN 1527-8565, Vol. 18, no 2, p. 645-662Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although research on young people's identification processes on the Internet is a growing field, few studies illustrate conditions for young people with intellectual disabilities (ID). Previous studies have shown that young people with ID are worried about being marginalized, and that many in fact are lonelier than other young people. Internet and social networking sites might be of vital importance as a space for exploring alternative and less stigmatized identities. This article reports findings from individual interviews with 27 young people with ID in Sweden. The transcribed interviews were analyzed using a thematic content analysis. A prominent finding concerned the informants being well aware of both risks and opportunities using Internet and Social Networking Sites. Consequently, the more they interacted with non-disabled peers, the more they experienced negative consequences of Internet use. These circumstances rather lead to downsizing than upsizing Internet use, and less participation on Social Networking Sites. The experiences of the informants are discussed in a conceptual framework of social identity, participation, and emancipation. We recommend that social work practitioners reflect upon the ways that support can be arranged in order to empower young people with ID to participate on the Internet.

 • 441.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Löfgren-Mårtenson, Lotta
  Malmö University, Sweden.
  Teachers’ and parents’ views on the Internet and social media usage by pupils with intellectual disabilities2015In: Journal of Intellectual Disabilities, ISSN 1744-6295, E-ISSN 1744-6309, Vol. 19, no 1, p. 22-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reports experiences from a Swedish study, discussing teachers’ and parents’ views on how young people with intellectual disabilities use the Internet and social media. Five semi-structured focus group interviews were conducted with teachers (n = 8) in special programmes in upper secondary schools for pupils with intellectual disabilities and parents (n = 5) of pupils in the same form of schooling, and they were analysed with thematic analysis. Teachers more strongly emphasize a pupil’s use of the Internet for interactive purposes. Parents had expectations that the Internet could be a tool for gaining more awareness of one’s own disability and a way to meet other peer group pupils. Teachers’ and parents’ perspectives on the Internet and social media usage are important since it is imperative to show how support can be provided for young people with intellectual disabilities.

 • 442.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Construction of service users in strategic collaboration including mental health and social services, and service user organisations: [Konstruktionen av brukare i strategisk samverkan mellan psykiatri, socialtjänst och brukarorganisationer]2019In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Terms used to refer to people who use welfare services have been under change and are under continuous debate. Here, seven analytical categories from terms used in 40 mental health strategic collaboration meetings including human service organisations representatives and service user organisations representatives are analysed to study the construction of the service user in mental health. The categories were set up in relation to characteristics, how and when they were used, and who was using them. Results showed that service user representatives and professionals shared some categories; some categories differed in how they were used and had dissimilar starting points, while one group exclusively used some. The use of categories could also be divided into a collective and an individual perspective. Participants agreed on service users having complex needs but not essentially different. Service user representatives emphasised a structural perspective, a society unequipped to meet service users’ needs while respecting their citizenship. Professionals more often used the individual perspective, where the troubles service users faced were put on an individual level. Their categories were better established and thus more resilient to resistance. Most prominent were issues on service users’ independence, accountability, and collective or individual perspective.

 • 443.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mellan norm och praktik: Strategisk samverkan och brukarmedverkan inom verksamhetsområdet psykisk ohälsa2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  There is a steady critique towards the mental health field stating that people with mental health problems do not get the assistance they need. Often, this critique states that collaboration between different organisations is lacking or non-functional. As an increasingly common part in collaboration, service user participation has also been included in this critique as not being adequately performed. Within the mental health field,many studies has focus on collaboration and service user participation on operational level, with and between professionals in direct interaction with service users. Not as many has studied the strategic level of collaboration, between leaders and managers, planning and structuring the organisation of mental health services. This level has also within the operational level studies often been pointed out as paramount to collaboration on operational level.

  The present thesis aims to describe and analyse collaboration and service user participation on strategic level. The following research questions are included: how are the strategic collaboration councils composed, and how do the participants handle the work within them? What experiences and opinions on collaboration do the participants have? How do the participants handle possibly contradicting expectations and interests from the surroundings and from their own organisations? How are service users and service user participation socially constructed, and what do such constructions entail? How do the participants handle collaboration as a practically unavoidable way of working?

  Eight strategic collaboration councils from the north, middle, and south of Sweden were included in the study. The participants in these represented mostly social and mental health services, and in some cases Arbetsförmedlingen (the Swedish Public Employment Service), Försäkringskassan (Sweden's social insurance agency), and service user organisations. 80 participants in all were included in the study, mostly managers. The councils were observed during one year, and the participants were asked to participate inan interview and a questionnaire. The material was analysed with the assistance of NVivo9 and SPSS, and by the theoretical aid of new institutionalism, discourse analytic perspective, and negotiation

  The results showed a collaboration between the participants that revolved around norm and practice of collaboration. While all participants had very homogenous opinions and experiences of collaboration, showing of a strong norm supported by laws and regulations, there were also a discussion that showed of the possibility to negotiate that norm. Through negotiation and normative arguments, the participants could adhere to the norm that brings legitimacy to the organisation and the collaboration council, while further own interests and interpretations. Negotiation about collaboration meant that the participants could discuss collaboration in itself. Through choosing normative arguments, they could put forward certain aspects of the collaboration norm which gave latitude within the norm. Here, the norm came forward as collaboration should be done by being or becoming to be united, while having good relationships and an open discussion. The dilemma that showed through the negotiation and normative arguments was that while collaboration must be built on good relationships that can withstand disagreements and criticism, one cannot jeopardize the relationships by bringing up contentious topics. But, if pressing matters because of this are not allowed to be discussed, collaboration is at risk to be perceived as pointless. Collaboration through negotiation showed negotiation as a mean to get things done and to handle interests and interpretations in the collaboration councils. These negotiations were both implicit and explicit and were based in the collaboration norm. Normative arguments also served a purpose in building and strengthening the relationships between the participants, putting relationships as a central part of collaboration. Through normative arguments based in the collaboration norm, participants could preserve consensus and discuss disagreements, interpretations, and interests without risking the relationships. Service user representatives tended to be apart in negotiation about collaboration, but not in collaboration through negotiation. Even so, the service user representatives made a mark within the collaboration councils indiscussions and agendas, showing a plausible increasingly stronger position within in strategic collaboration.

 • 444.
  Mulalic, Melina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mulalic, Minella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ett samarbete för en samverkan: mellan aktörer från Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet(SFI) i Varberg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När man blir mottagen i Sverige som nyanländ finns det många myndigheter som bidrar med stöd inom olika områden med syfte att göra det enklare för den nyanlände att integreras. Myndigheterna har genom åren utvecklat en samverkan och ett samarbete mellan varandra för att den nyanlände inte skall ha allt ansvar över sin integration.

  Studiens syfte är att studera samverkan och samarbetet mellan tre myndigheter; Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten och hur de tillsammans integrerar nyanlända i det svenska samhället, hur de upplever samarbetet och samverkan mellan varandra och om etableringsreformens mål uppfylls.

  Studien använder sig av en kvalitativ ansats och utgår från ett fenomenologiskt perspektiv. En person från följande organisationer, Folkuniveristet i Varberg, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten, har blivit intervjuad med hjälp av en semi-strukturerad intervju.

  Studien visar ansvarsområden och upplevelser kring samverkan och samarbetet mellan varandra för ett välfungerande arbete. I stort sett upplevs samarbetet och samverkan som bra; man har tillgång till varandras resurser vilket gör integreringen enklare för den nyanlände.

  Tidigare forskning visar att samarbete mellan myndigheter är något positivt och gör det enkelt för både myndigheterna och de nyanlända att komma in i det svenska samhället. En hypotes som presenteras i denna studie är tanken om att ett samarbete, eller en samverkan existerar mellan dessa olika organ men att kännedom om denna samverkan inte existerar i så hög grad hos allmänheten. Resultatet av studien visar att en god samverkan existerar mellan de olika aktörerna i deras arbete med nyanlända.

 • 445.
  Muric, Almedina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Obradovac, Samra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Fritidsgård - en mötesplats": - en studie om delaktighet på en fritidsgård.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how participative perspective gets expressed in a practical activity, how the youths percept participation in a youth recreation centre and how their perception can be related to the recreation centre staffs perspective on a participative work. Our questions were:

   How does the recreation center staff describe their work from a participative perspective?

   In which way do the youths perceive themselves participated in leisure farms activities?

   Does the staffs participation perspective interact with the youths view on participation at the recreation centre, and in that case, how?

  The methodological approach that was chosen for this study was the qualitative and semi-structured interviews were used in the study. The theoretical starting point was participation and empowerment. The interviews for this study were chosen to split into three parts which the first was made with the unit manager, the other with recreation leaders, and the last with the youths. The results of the study showed that participation is expressed at the recreation center but that it was different in how participation is taken in expression. Something that ties together the answer we got from the interview with the staff at the recreation centre is that they strive to work participative by making good relations with the youths. The unit manager believed that trust and good relation creates participation. The youths expressed that participation for them is when they are with and affects things

 • 446.
  Mustafa, Sanije
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Khalili Mansour, Rana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Varför Sverige som destinationsland?: En kvalitativ studie med flyktingar från Syrien som läser på SFI2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konflikterna i världen har bidragit till att många människor har flytt från sitt hemland och sökt skydd i andra länder, främst i Europa. Under 2015 ökade invandringen till Sverige till rekordsiffran 163 000. Kriget i Syrien har gjort att många människor från Syrien sökt asyl i Sverige. Var fjärde person som har invandrat till Sverige under år 2015 var född i Syrien.

  Syftet med studien är att beskriva och analysera syriska flyktingars förväntningar innan och efter de kom till ett nytt land.

  Informanterna i studien är sex vuxna personer, fem kvinnor och en man mellan 22 och 51 år, samtliga flyktingar från Syrien. Informanterna har bott i Sverige mellan elva månader och tre år. Semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod, och materialet har analyserats genom tematisering. De teoretiska utgångspunkter som har använts är Antonovskys teori KASAM, och integration.

  Studiens resultat visar att samtliga informanter hade en god förförståelse innan de kom till Sverige. Dock var denna information som de fått via sociala medier samt sociala nätverk men också andra källor inte alltid var sanna vilket skapade felaktiga förväntningar.

  Uppehållstillståndet och välfärden var det starkaste pull-faktorerna samt trygghet och säkerhet utgjorde en huvudanledning till val av destinationsland. Flera av informanterna uttryckte en oro inför framtiden och att börja ett nytt liv från grunden var en svår process. Den stora svårigheten var att lära det nya språket samt att finna arbete.

  Inom socialpedagogiken är det viktigt att ha verktyg om hur man bemöter och ha förståelse, kännedom om människors olika svårigheter när det gäller att komma in i det nya samhället.

 • 447.
  Möller, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ungdomars delaktighet inom tvångsvården: En kvalitativ analys av ungdomars delaktighet inom tvångsvård utifrån behandlingsassistentens perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att utifrån behandlingsassistenternas egna perspektiv med en fenomenologisk ansats, tolka och analysera delaktighet samt arbetet med att förverkliga delaktighet inom tvångsvården. Hur uppfattar behandlingsassistenter att de främjar ungdomens möjlighet till delaktighet under ungdomens placeringstid på SiS då utredning och behandling genomförs? Hur uppfattar behandlingsassistenter att de främjar ungdomens möjlighet till delaktighet vid särskilda befogenheter som exempelvis vid urinprov och kroppsvisitation? Hur uppfattar behandlingsassistenter att de arbetar för att främja möjligheten till delaktigheten vid samarbete och relationer med socialtjänsten? Vad uppfattar den enskilde behandlingsassistenten är svårigheten med att arbeta delaktighetsfrämjande inom tvångsvården?  Metod: Kvalitativ metod med fenomenologiska intervjuer.

  Resultat: Resultatet visar att behandlingsassistenter arbetar delaktighetsfrämjande med utredning och behandling genom regelbundna samtal och genom att skapa relation med ungdomarna. I vissa fall arbetar behandlingsassistenterna med strategier som främjar delaktigheten utifrån delaktighetstrappan. Resultatet visar att ungdomarnas grad av delaktighet beror på vilken kunskap behandlingsassistenten har om de riktlinjer som SiS utarbetat. Svårigheten som behandlingsassistenterna beskriver är att de har för lite tid att skapa goda relationer med ungdomarna och att det ibland saknas kunskap bland personalen. Om personalens förkunskaper varierar så är det svårt att tillsammans ha en gemensam riktning i arbetsgruppen om hur man ska arbeta delaktighetsfrämjande. Utifrån vilka förkunskaper behandlingsassistenterna har om socialtjänstens skyldigheter arbetar de för att främja ungdomarnas delaktighet i samarbetet. Behandlingsassistenterna lägger fokus på relationsbyggandet och genom en god relation skapas emotionella energier i mötet som gör att ungdomarna känner sig kompetenta att fatta bra beslut vilket gör att man frigör individens egna resurser att förändra sin livsvärld.

 • 448.
  Mörk, Alma
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Axelsson, Stina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Man mår inte bra förrän man fått bekräftelse på att man gjort någonting bra": - en studie om akademisk press bland gymnasietjejer.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På grund av ökad psykisk ohälsa bland unga i samhället var studiens syfte att undersöka hur akademisk press påverkade gymnasietjejers psykiska hälsa. Studien riktade sig till gruppen "duktiga flickor" på ett naturvetenskapligt program som upplevde en hög akademisk press i skolan och höga förväntningar på sig själva. Studien undersökte vilka copingstrategier tjejerna använde samt vilka konsekvenser pressen fick för deras hälsa.

 • 449.
  Naessén, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gemenskap och utveckling på kulturskolan: En studie i empowerment2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In social pedagogy, empowerment is used as a tool for uplifting and strengthening the individual in relation to societal power structures, so that the individual herself can influence her own context in a positive direction. Empowerment is of great importance with regards to inclusion in socially deprived areas. Background: In a society with growing disparities, it is important for young people to be engaged in meaningful activities and communities. The study discusses, among other things, the problem that the School of Culture has to deal with when it comes to making education more accessible and inclusive for students facing social exclusion. This study highlights the Swedish School of Culture's role as a creator of meaning and a place for safe meetings between adults and children, especially in socially deprived areas.

  The aim of the present work is to investigate the effect that a place at the School of Culture can have on individuals, regarding self esteem and sense of coherence. This is done partly by examining how empowerment is used as a teaching method at the school. The theoretical framework is made up of a number of theoretical concepts, of which the main concepts are empowerment and SOC (sense of coherence). Method: Qualitative, structured interviews and open, participatory observations. Results: The Swedish School of Culture plays an important role for inclusion of students with an immigrant background. The teachers would like to have a more clear pedagogical discussion.

 • 450.
  Nehls, Eddy
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Alkohol: en aktör att räkna med2009In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 86, no 2, p. 192-200Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikelns mål är att visa hur kulturvetenskapliga teorier och metoder kan användas för att öppna upp för nya förståelser för vad alkohol kan sägas vara. Alkohol är en central beståndsdel i den västerländska samtidskulturen, med utvecklad förmåga att sprida sig i det sammanhang som allt och alla delar. I artikeln lanseras två begrepp, event och aktör och med hjälp av dem visas exempel på hur en fördjupad förståelse för problemet skulle kunna utarbetas, vilket behövs för att kunna utforma en långsiktigt hållbar och ur hälsosynpunkt bättre alkoholpolitik.

6789101112 401 - 450 of 651
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf