Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 718
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Jörling, Michaela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Louis, Sol
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Vem eller vilka vänder sig gymnasieelever till i påfrestande situationer?2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vem eller vilka gymnasielever vänder sig till i påfrestande situationer. 98 gymnasielever från Västra Götaland deltog i studien. Medelåldern bland deltagarna var 17,5 år. Med en kvantitativ ansats har författarna undersökt denna företeelse med hjälp av webbenkät. Webbenkäten innehöll 15 frågor relaterade till studiens syfte med påståenden som behandlade psykosomatiska besvär, stress och elevens hjälpsökande beteende. En av enkätens frågor inspirerades av Perceived Stress Scale (PSS) som är ett instrument för att mäta generell stress. Författarna utgick från den neo-ekologiska teorin, som är en modifiering av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Studiens resultat påvisade att gymnasielever främst vänder sig till en vän eller förälder/vårdnadshavare i påfrestande situationer och för att prata om skolan, skolmiljö eller skolarbete. I de situationer när en elev själv utsätts för mobbning på skolan eller märker att någon annan blir utsatt för mobbning kunde fler gymnasielever tänka sig ta hjälp av skolans stödinsatser. Studiens resultat visade även att gymnasieleverna var generellt stressade över skolan. Gymnasieleverna svarade att de upplevt psykosomatiska besvär så som huvudvärk samt nedstämdhet och trötthet den senaste månaden. Studiens resultat visade bland annat på att det finns behov på mer forskning kring elevers stress inför framtiden kopplat till skolrelaterad stress. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 352.
  Kaan, Jessica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bengtsson, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  När de är lyckliga och nöjda och jag har fått en grinig gubbe till att le: En studie om undersköterskors känsla av sammanhang i hemtjänstarbetet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hemtjänst är ett yrke som präglas av personalbrist, låg bemanning och tidsbrist, i samhällsdebatten lyfts ofta dessa negativa aspekter av arbetet upp. Det som dock inte framkommer är det som gör att människor ändå väljer det yrket. I den här studien lyfts de positiva aspekterna med hemtjänstarbetet, utifrån undersköterskornas perspektiv ges en inblick i det som gör arbetet meningsfullt och betydelsefullt. Syftet med studien är att undersöka undersköterskors upplevelse av delaktighet och känslan av sammanhang i hemtjänstarbetet. Studien har kvalitativ ansats och datainsamlingen har gjorts genom halvstrukturerade intervjuer med undersköterskor som har lång erfarenhet av att arbeta i hemtjänst. Halvstrukturerade intervjuer användes för att undersköterskorna skulle få chans att berätta utifrån sitt eget perspektiv hur de ser på delaktighet och känsla av sammanhang i sitt arbete. Analysen gjordes genom the constant comparative method, vilket innebär att koda, tematisera och summera datainsamlingen för att se om det växte fram mönster i det insamlade materialet. Analysen är gjord i förhållande till de två teoretiska utgångspunkterna för studien som är KASAM och Delaktighet. De teman som studiens resultat visar är kollegornas betydelse i arbetet, de organisatoriska förutsättningar som finns, bekräftelse från vårdtagarna, kompetens i yrket och medmänskliga handlingar. Studiens resultat visar tydligt att kollegor och vårdtagare är viktiga för att undersköterskorna ska känna sammanhang och delaktighet i arbetet. Resultatet visar även att lite extra engagemang för vårdtagarna bidrog till meningsfullhet för undersköterskorna. Det framkom också att de organisatoriska förutsättningarna har betydelse för motivation och trivsel på arbetet.

 • 353.
  Kaiser, Rebecca
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Svensson Galle, Lizbet
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Som man frågar får man svar": En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med barn som upplevt våld i hemmet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats var att få kunskap i hur socialsekreterare arbetar med barn som upplevt våld i hemmet samt hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme inom området. Tidigare forskning visar att barn som upplever våld i nära relation och som inte får adekvat stöd kan riskera att utveckla beteendeproblem samt posttraumatiskt stressyndrom vilket leder till negativa konsekvenser på flera områden. En kvalitativ metod som utgjordes av semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem socialsekreterare från fem olika socialkontor i Mellansverige. Insamlade data analyserades med hjälp av meningskoncentrering vilket resulterade i följande fem teman; De osynliga barnen, För barnets bästa, Skapa tillit, Organisatoriska förutsättningar samt Våldets karaktär. Resultatet visade att de stödinsatser som erbjuds våldsutsatta barn varierar beroende på våldets karaktär samt på hur barn har upplevt våldet. Vidare framkom att individuellt samtalsstöd i form av Trappan-metoden, familjebehandling samt stöd genom Barnahus var de insatser som mest frekvent beviljades. Resultatet visade även på att socialsekreteraren upplever sig ha ett förhållandevis stort handlingsutrymme under utredningsarbetet, trots att de i första hand behöver förhålla sig till aktuell lagstiftning, föreskrifter samt kommunala riktlinjer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 354.
  Kaivola Karlsson, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Djur inkluderat i terapibehandling för människor som har psykisk ohälsa: En litteraturstudie över dess hälsoeffekter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen, det klassas idag som ett allvarligt folkhälsoproblem och är en av våra stora folksjukdomar. Det anses vara av stor vikt att kartlägga och utveckla strategier och metoder för att minska och förebygga psykisk ohälsa. Syftet med studien är att sammanställa dagens kunskapsläge över vilka hälsoeffekter det kan ha på det psykiska måendet när djur inkluderas i terapibehandling för människor som har psykisk ohälsa. Metoden är en litteraturstudie baserad på 8 vetenskapliga artiklar som granskats och analyserats. Resultatet visar på att när djur inkluderas i terapibehandling för människor som har psykisk ohälsa kan det bidra till flera positiva hälsoeffekter som verkar uppstå och skapas i växelverkan. Sammanställning över de hälsoeffekter som gått att finna presenteras genom teman och kategorier, vilka är; depression & ångest, stress, självförmåga & copingförmåga, livskvalitet, social interaktion & gemenskap och motivation. Slutsatsen är att denna form av terapimetod verkar kunna ha god potential med flera positiva bidragande hälsoeffekter på det psykiska måendet. Dock krävs det mer forskning på området för att helt kunna konstatera och säkerställa bidragande hälsoeffekter.

 • 355.
  Kajonius, Petri
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  The Quality Agents Model: A Generalized Model for How to Evaluate Service Organizations2016In: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose – Service-oriented quality (i.e., how a service is enacted by a worker toward a customer) is a strong predictor of satisfaction in a wide range of customer services. The present research aimed at describing the organization and impact of various levels of the service organization on customer satisfaction.

  Design –In an attempt to gain a deeper understanding of how and why perceived quality in terms of service-orientation varies, we conducted interviews with care workers and care unit managers in the context of elderly care.

  Results – A new model for understanding the impact of various levels of the organization on customer satisfaction, the Quality Agents Model, is proposed. Perceived reasons for quality variation suggest that service evaluations may be explained from at multiple levels (e.g., older person, care worker-, unit-, department-, and municipality-level; see Figure 1). The Quality Agents Model suggests that the closer the agent is to the center (i.e., the customer), the larger the impact on satisfaction evaluations.

  Discussion – The proposed model may be useful for describing customer-related service quality. The strength of the model is that it acknowledges the many contextual inputs involved in forming an opinion about service quality, and thus might be a useful tool for most service-organizations.

  Empirical testing – We subsequently were able to test the model empirically with 95,000 respondents from national care service surveys, statistically showing that the level (agent) closest to the customer has the most influence on service-satisfaction (50%), while the surrounding organization only 5% (See Figure 1).

 • 356.
  Kajonius, Petri
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.
  Kazemi, Ali
  School of Health and Education, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Advancing the Big Five of user-oriented elderly care and accounting for its variations2016In: International Journal of Health Care Quality Assurance, ISSN 0952-6862, E-ISSN 1758-6542, Vol. 29, no 2, p. 162-176Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – Care process quality (i.e., how care is enacted by a care worker toward a client at the interpersonal level) is a strong predictor of satisfaction in a wide range of health care services. The present research aims at describing the basic elements of care process quality as user-oriented care. Specifically, the questions of how and why quality in user-oriented care varies were investigated in the context of elderly care.

  Design – Two municipalities were selected for in-depth field studies. First, in each municipality, we interviewed and observed care workers’ interactions with the older persons in both home care and nursing homes during two weeks (Study 1). Second, in an attempt to gain a deeper understanding of why process quality in terms of user-oriented care varies, we conducted interviews with care workers and care unit managers (Study 2).

  Findings – A new taxonomy for categorising process quality variation, the Big Five of user-oriented care (Task-focus, Person-focus, Affect, Cooperation, and Time-use), is proposed. In addition, the perceived reasons for process quality variation are reported in our own developed Quality Agents Model, suggesting that variations in care process evaluations may be explained from different perspectives at multiple levels (i.e., older person, care worker-, unit-, department-, and municipality-level).

  Value – The proposed taxonomy and model are useful for describing user-oriented care quality and the reasons for its variations. These findings are of relevance for future quality developments of elderly care services, but also may be adapted to applications in any other enterprise employing a user-oriented approach.

 • 357.
  Kanon, Viola
  et al.
  University West, Department of Health Sciences.
  Palmersjö, Sandra
  University West, Department of Health Sciences.
  Sambandet mellan antisocialt beteende, aggressivitet och substansbruk hos svenska gymnasieelever2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Extensive research investigated risk factors and their interaction to be able to predict and prevent antisocial, norm-breaking behavior in adolescents. According to the newest theories biological, psychosocial, and epigenetic factors concertedly contribute to the development of antisocial behavior. There is thus support, that recognizes that risk behaviors in young people are affected by a multidimensional interaction.

  Aim: The aims of the study was (1) to explore the relationship between antisocial behavior, substance use and aggression in male and female Swedish high school students; and (2) to analyze if and how strongly gender, substance use, and aggression can predict antisocial behavior.

  Method: The data collection was performed in Sweden between October 2020 and February 2021, utilizing social media and direct contact with schools. A total of 1607 students (ages between 15-19 years old) responded to an electronic survey. In the present study responses on the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) and the Adolescent Adapted Life History of Aggression (AA-LHA) were analyzed. 

  Results: The results confirmed a low frequency of risk behaviors in both male and female Swedish high school students. Alcohol use and the frequency of aggressive acts did not differ between genders, while male students significantly (small effect size) more often reported antisocial behaviors and drug use, than their female counterparts. Male students drug use was moderately associated to the level of their antisocial behaviors. Aggression was the strongest predictor of antisocial behavior, while gender did not predict it.

  Conclusion: The results show that gender differences regarding risk behaviors in Swedish adolescence are reduced. Care facilities’ focus on methods that teach self-control and attenuation of aggressive behaviors in adolescents may be the most effective prevention of their norm-breaking behavior.

 • 358.
  Kapetanovic, Sabina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Inverkan av föräldrastrategier och föräldrabarnrelation på tonåringens Interneterfarenheter2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Theories about exposure and risk-taking in an everyday environment show a connection between parental strategies, parent-child relationship and exposure on the Internet. In the present study, the Internet is presented as an everyday activity. Negative exposure is seen as an outcome of risk-taking. The purpose of the study was to examine in what way parental strategies together with the parent-child relationship were related to the teenagers’ negative experiences on the Internet, which consisted of three categories: 1) Exposure to pornographic sites, 2) Exposure to upsetting and violent material, 3) Digital bullying. The regression analysis showed that the parent-child relationship was linked to all negative experiences. Parental knowledge, disclosure, rules, safe usage of the Internet and solicitation were also linked to negative experiences on the Internet. Parental strategies that were not significant were parental control and shared web activities.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 359.
  Kapetanovic, Sabina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology. Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm (SWE).
  Gurdal, Sevtap
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Einarsson, Isak
  Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic, Region Skåne, Malmö (SWE).
  Werner, Marie
  Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic, Region Skåne, Lund (SWE).
  André, Frida
  Department of Clinical Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, Lund (SWE).
  Håkansson, Anders
  Department of Clinical Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, Lund (SWE); Malmö Addiction Center and Competence Center Addiction, Region Skåne, Malmö (SWE).
  Claesdotter-Knutsson, Emma
  Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic, Region Skåne, Lund (SWE); Department of Clinical Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, Lund (SWE).
  Relapse Prevention Therapy for Problem Gaming or Internet Gaming Disorder in Swedish Child and Youth Psychiatric Clinics: Protocol for a Randomized Controlled Trial2023In: JMIR Research Protocols, E-ISSN 1929-0748, Vol. 12, p. e44318-e44318Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background:

  Although gaming is a common arena where children socialize, an increasing number of children are exhibiting signs of problem gaming or internet gaming disorder. An important factor to the development of problem gaming is parent-child relationships. A cognitive behavioral therapy-based form of treatment, labeled relapse prevention, has been developed as a treatment for child and adolescent problem gaming or internet gaming disorder. However, no study has evaluated the effect of this treatment among Swedish children and youth nor the role of the parent-child relationships in this treatment.

  Objective:

  This study aims (1) to evaluate a relapse prevention treatment for patients showing signs of problem gaming or internet gaming disorder recruited from child and youth psychiatric clinics and (2) to test whether the quality of parent-child relationships plays a role in the effect of relapse prevention treatment and vice versa-whether the relapse prevention treatment has a spillover effect on the quality of parent-child relationships. Moreover, we explore the carer's attitudes about parent-child relationships and child gaming, as well as experiences of the treatment among the children, their carers, and the clinicians who carried out the treatment.

  Methods:

  This study is a 2-arm, parallel-group, early-stage randomized controlled trial with embedded qualitative components. Children aged 12-18 years who meet the criteria for problem gaming or internet gaming disorder will be randomized in a 1:1 ratio to either intervention (relapse prevention treatment) or control (treatment as usual), with a total of 160 (80 + 80) participants. The primary outcomes are measures of gaming and gambling behavior before and after intervention, and the secondary outcomes include child ratings of parent-child communication and family functioning. The study is supplemented with a qualitative component with semistructured interviews to capture participants' and clinicians' experiences of the relapse prevention, as well as attitudes about parent-child relationships and parenting needs in carers whose children completed the treatment.

  Results:

  The trial started in January 2022 and is expected to end in December 2023. The first results are expected in March 2023.

  Conclusions:

  This study will be the first randomized controlled trial evaluating relapse prevention as a treatment for child and adolescent problem gaming and internet gaming disorder in Sweden. Since problem behaviors in children interact with the family context, investigating parent-child relationships adjacent to the treatment of child problem gaming and internet gaming disorder is an important strength of the study. Further, different parties, ie, children, carers, and clinicians, will be directly or indirectly involved in the evaluation of the treatment, providing more knowledge of the treatment and its effect. Limitations include comorbidity in children with problem gaming and internet gaming disorder and challenges with the recruitment of participants.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 360.
  Kapetanovic, Sabina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Skoog, Therése
  Göteborgs universitet.
  ”TRYGGA FÖRÄLDRAR”: Presentation av den programteoretiska analysen samt rekommendationer för programutveckling2019Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Parallellpublicering Sabinas text
 • 361.
  Karimgholipour, Kimija
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Psykisk ohälsa mellan synlighet och osynlighet: Skolkuratorers uppfattning om könsskillnader och arbete under pandemin.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skolan utgör en viktig arena för barn och unga. Det är den plats de spenderar större delenav sin tid och ett av skolans uppdrag utgör ett hälsofrämjande arbete. Inom området psykisk ohälsa finns diskussioner om en könsskillnad till flickors nackdel när det gäller psykisk ohälsa, men även en ökning i pojkars psykiska ohälsa. I relation till det faktum att det pågått en pandemi i två år uppfattas det vara angeläget att undersöka den psykiska ohälsans uttryck hos flickor och pojkar samt om pandemin påverkat arbetet med psykisk ohälsa. Utgångspunkt tas i skolkuratorers uppfattningar, då de utgör en yrkesgrupp som i en stor utsträckning möter barn och unga idag.

  Syfte: Syftet är att undersöka hur skolkuratorer uppfattar hur psykisk ohälsa synliggörs hos tjejer respektive killar inom skolan som sammanhang, samt hur pandemin har påverkat arbetet med att fånga upp de elever som mår dåligt.

  Metod: Studien utgår från en kvalitativ ansats där halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fem skolkuratorer i grundskolan. Transkription av intervjuerna genomfördes och det empiriska materialet som framkom analyserades med en tematisk analys där det framkom två huvudteman, med tre underteman vardera, vilka diskuterades i relation till tidigare forskning och socialkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt, samt genusbegreppet.

  Resultat: Det framkommer av skolkuratorernas beskrivningar att psykisk ohälsa synliggörs på olika sätt hos flickor och pojkar. Flickor uppfattas uttrycka internaliserande beteenden, som självskada och ångest. Pojkar uppfattas uttrycka externaliserande beteenden som fysiska konflikter och andra risktagande beteenden. Om pandemin påverkat arbetet med den psykiska ohälsan råder det delade meningar om, vissa uppfattar en större tillgänglighet för eleverna och andra uppfattar att de mött eleverna i en mindre utsträckning. Studien visar på ett osynliggörande av de individer som inte faller i ramen för de förväntningar som förekommer kring flickors och pojkars uttryck för psykisk ohälsa.

 • 362.
  Karlberg, Viktoria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Det räcker inte med kompetens och vilja: En systematisk litteraturstudie om förutsättningar för delaktighet i socialtjänstens beslutsprocesser för barn och unga med funktionsnedsättning2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: ”Det räcker inte med kompetens och vilja” – En systematisk litteraturstudie om förutsättningar för delaktighet i socialtjänstens beslutsprocesser för barn och unga med funktionsnedsättning

  Bakgrund: Barn med funktionsnedsättning har ökad risk för delaktighetsbegränsningar och behöver ofta särskilt stöd för att uttrycka åsikter och synpunkter. Begränsad eller obefintlig delaktighet kan leda till dålig matchning mellan behov och insats. En kunskapstillväxt inom området är av betydelse för att socialtjänsten ska kunna leva upp till sina skyldigheter enligt barnkonventionen.

  Syfte: Att identifiera förutsättningar för barn och ungas delaktighet inom socialtjänstens beslutsprocesser och att diskutera hur denna kunskap kan möjliggöra delaktighet även förbarn med funktionsnedsättning.

  Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats.

  Resultat och slutsatser: Möjligheter och hinder för delaktighet kan sorteras dels under organisatoriska förutsättningar, dels under förutsättningar som hänger ihop med den enskilde socialarbetarens ambitioner, attityder och erfarenheter. Organisatoriska hinder för barns delaktighet som har kunnat urskiljas är dagens uppdelade socialtjänst, brist på tillgänglighet, brist på metodstöd och en avsaknad av rutiner och vägledning. Organisationens och den enskilde socialarbetarens förmåga att hantera olika perspektiv och motstridiga mål förverksamheten spelar roll, liksom ledningens engagemang i barnrättsfrågor som följer av FN:s barnkonvention. Socialarbetares vilja, erfarenhet och kompetens skapar goda förutsättningar för barn och unga med funktionsnedsättning och deras delaktighet i beslutsprocesser. Studien indikerar dock att det finns flera hinder som behöver undanröjas. De organisationer där socialarbetare är verksamma behöver fortsatt reflektera över existerande attityder till barns delaktighet inom ramen för beslutsprocesserna, samt över existerande arbetssätt och bedömningar som görs i förhållande till tid och resurser som finns till förfogande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 363.
  Karlsson, Carolina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Bieberbach, Frida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Vad vill du ha hjälp med idag för att inte slå imorgon?: En kvalitativ studie om hur socialarbetare arbetar förebyggande och åtgärdande med mäns våld mot kvinnor2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I augusti 2021 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) som innehåller att socialarbetare ska arbeta med förebyggande och åtgärdande insatser till personer som utsatt eller utsätter närstående för våld. Nationellt Centrum för kvinnor (NCK) menar att mäns våld mot kvinnor är problematiskt både ur ett individuellt och strukturellt perspektiv.

  Syftet med studien är att undersöka hur socialarbetare arbetar med förebyggande och åtgärdande stödinsatser till män som utövar våld mot kvinnor. Ett målstyrt urval gjordes och sex olika socialarbetare från fyra olika kommuner har genom en kvalitativ metod intervjuats.

  Resultatet i studien visar att olika metoder används och att socialarbetare arbetar på olika sätt för att motivera män i en förändringsprocess. Studien innehåller även socialarbetares erfarenheter, möjligheter och utmaningar med det förebyggande och åtgärdande arbetet.

 • 364.
  Karlsson, Daniel
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Patrick
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Behandlingssekreterares upplevelser av familjenätverkets betydelse för ungdomar med missbruksproblem inom öppenvårdsbehandling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how treatment providers experience the importance of family network within non-institutional care for youth with an addiction behavior. The study was designed as a qualitative study, where four treatment providers from the same treatment unit were interviewed. The interviews were conducted using the semi-structured interview guide method. The data collected was then analyzed using the theoretical perspective symbolic interactionism, with the terms definition of situation and the significant others. Previous studies were also taken into account. The results of this study shows that involving the family network in the treatment process is an important part of understanding a young adult's risk behavior. It appears to be within the family network that important risk factors and resources can be identified, which is essential altering a young person's risk behaviors. Providing new positive social context for the family network and young adult's appears to be fundamental in supporting this work for improvement. The study also revealed that it is the family network which can provide the primary support in a long-term perspective.

 • 365.
  Karlsson, Emilia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Samuelsson, Alice
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Anhöriga - “En glömd grupp”: En kvalitativ intervjustudie angående anhöriga och deras stödbehov2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vara anhörig till en närstående med psykosocial problematik kan vara en påfrestande roll. Många kan dessvärre uppleva att de inte får den hjälp de är i behov av för att klara av att hantera sin livssituation. Det har framkommit att de kan känna sig som en glömd grupp då fokus och stödinsatser läggs på den närstående med psykosocial problematik men sällan på den anhöriga som ger stödet. Då forskning inom området visar att de anhöriga kan påverkas negativt och behöva professionellt stöd till följd av sitt anhörigskap tillsammans med vårt intresse för detta område så utvecklades idén om att i vår studie fokusera på denna grupp. Syftet med studien är att utifrån intervjuer med anhörigkonsulenter få en djupare förståelse kring anhörigas stödbehov samt hur stödet de erbjuds ser ut. Studien är skapad med hjälp av en kvalitativ ansats och sju semistrukturerade intervjuer genomfördes med anhörigkonsulenter via Teams som alla av en slump är kvinnor. Empirin analyserades och bearbetades med hjälp av tematisk analys. Resultatet i studien visar att anhörigas stödbehov är omfattande och att stödet de erbjuds är uppskattat. Detta då de upplever det betydelsefullt att tillsammans med professionella eller andra individer i liknande situation få prata om problemen och dela erfarenheter. Att de anhöriga är en utsatt grupp som ofta glöms bort är något som återkommande har konstaterats både under intervjuerna och den tidigare forskningen. Anhörigstödet behöver alltså bli mer känt och väletablerat i samhället för att fler anhöriga ska få möjligheten att förändra sina livssituationer till det bättre.

 • 366.
  Karlsson, Joshua
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Man kan göra det annorlunda: en kvalitativ studie om boendepersonalens svårigheter och möjligheter att skapa ett hälsofrämjande boende för asylsökande barnfamiljer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tusentals asylsökande barnfamiljer bor på tillfälliga flyktingboenden. De befinner sig i en mycket utsatt situation. Denna typ av boende är inte lämpliga för barnfamiljer men migrationsverket har på grund av det pressade läget varit tvungna att placera dem där ändå. Normalt blir asylsökande barnfamiljer placerade i lägenheter. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar personalens möjligheter att skapa en hälsofrämjande miljö för dessa familjer. Med kvalitativ intervju undersöktes personalens upplevelse av vad som försvårar och vad som stödjer deras arbete för att skapa ett bra boende. Grundteorin i studien är Antonovskys salutogena teori och hans KASAM (känsla av sammanhang) med de tre begreppen: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Genom att ta utgångspunkt i det salutogena perspektivet sökes efter det som möjliggör och skapar en rörelse mot det hälsosamma. I resultatet framträdde betydelsen av gemenskaper, detta tema granskades ur ett socialpedagogiskt perspektiv. Genom tematisk analys framträdde teman som granskades, definierades och namngavs. I resultatet framkommer fem teman som delas in i två huvudteman utifrån studiens syfte. Första huvudtemat faktorer som försvårar för personalen fick tre underteman: rättviseproblematik, psykisk ohälsa och det sista konflikter och kulturella utmaningar. Det andra huvudtemat faktorer som underlättar och ger stöd för personalen fick två underteman: gemenskaper samt organisationskultur.

  Resultatet visar hur skapandet av gemenskaper och en god organisationskultur kan generera de förutsättningar som behövs för att skapa ett hälsofrämjande boende. Resultatet visar också de försvårande faktorerna som pekar på att man genom att skapa begriplighet och hanterbarhet med olika förändringar i organisationen kan skapa ett mer hälsofrämjande boende. Slutligen framträder de svårigheter som finns med att jobba med dessa mycket utsatta familjer och de risker som finns med att samhället förlitar sig på frivilliga krafter.

 • 367.
  Karlsson, Julia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Blomheden, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  När ungdomen är motiverad, är halva arbetet redan gjort: en kvalitativ studie om motivationsarbetet med hemmasittande ungdomar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa och hemmasittande är problem som ökar och påverkar både samhälle och individ, på ett negativt sätt. Mot bakgrund av detta, finns det anledning att studera hur hemmasittandet hos ungdomar kan minskas genom rätt stöd och motivation. Syfte: Att undersöka bakgrundsfaktorer till s.k. hemmasittande och vidare ta reda på vad som är viktiga aspekter i motivationsarbetet med ungdomar, när det hemmasittande mönstret ska brytas. Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod, med en halvstrukturerad intervju. Vi använde oss av intervjuguider med redan förbestämda frågor, som grundade sig i fenomenet hemmasittande. Vi intervjuade både personal och ungdomar på en verksamhet som arbetar med hemmasittande ungdomar. Resultat- och analysdelen grundas på citat från intervjuerna, som vi sedan kopplat med tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Resultat: Studiens resultat visar att det är viktigt att ha ett samspel där man tror på ungdomen och dennes förmåga att förändras. Att ta tillvara på ungdomens intressen och sätta lagom höga krav som ungdomen klarar av att uppnå visas utifrån studiens resultat vara viktigt. Hålla en kontinuerlig kontakt och skapa en tillit där ungdomen låter dig komma nära. Allt detta är aspekter som ökar motivationen när ungdomen ska bryta sitt hemmasittande mönster.

 • 368.
  Karlsson, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Larsson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Samtal om sex och sexualitet: En studie om hur kuratorer på ungdomsmottagningar upplever att de kan skapa trygghet i samtal med klienter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att beskriva verksamma kuratorers uppfattningom att skapa trygghet i samtalsrummet för klienter, gällande samtal som rör sex och sexualitet. Fyra kuratorer intervjuades, alla socionom utbildade i grunden varav tre av dem hade vidare utbildning inom samtalsmetodik. Studien är baserad på kvalitativa halv-strukturerade intervjuer där resultatet har behandlats med en fenomenologisk och induktiv ansats genom ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. I studien framkommer att kuratorer upplever att deras möjligheter att skapa trygghet i samtalsrummet främst handlar om att ha ett förhållningssätt som präglas av ett öppet och icke-dömande bemötande samt att kuratorerna ges förutsättningar för detta genom att de besitter god aktuell kunskap, utrymme för reflektion och handledning. Vidare framkommer att det som kuratorerna upplever som svårigheter gällande att skapa trygghet i samtalsrummet med klienter, gällande samtal som rör sex och sexualitet, rör mer subtila delar av samtalet som kan vara svåra att påverka. Det rör sig om att helt enkelt "klicka" med klienten, begränsningar i när personliga värderingar går emot klientens eller verksamhetens samt den maktobalans som finns i samtalsrummet där anmälningsskyldigheten lyfts som en aspekt. De slutsatser som dragits av studien genom beskrivningarna av kuratorerna är att de viktigaste faktorerna för att skapa trygghet i samtalsrummet rör förhållningssätt, förutsättningar samt svårigheter i delar som sker på ett mindre medvetet plan, som personkemi mellan kurator och klient. Dock på grund av studiens begränsade utformning blir den analytiska generaliserbarheten begränsad.

 • 369.
  Karlsson, Mona
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Karlund, Ellinor
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Social samvaro kan man väl sammanfatta det med, träffa människor… Varje dag…”: En kvalitativ studie om gemenskap och delaktighetens betydelse för äldre män2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialstyrelsens undersökningar påvisar att många äldre och framförallt äldre män upplever ensamhet vilket kan leda till psykisk ohälsa. Detta medför relevans för socialpedagogiken att uppmärksamma och arbeta för att möta äldre män och deras eventuella behov. Syftet i föreliggande studie är att belysa vad gemenskap och delaktighet innefattar för äldre män i tredje åldern i deras vardag och hur eventuella behov kan tillgodoses på träffpunkten eller i andra sociala sammanhang. Studiens frågeställningar innefattar hindrande och möjliggörande faktorer för socialgemenskap, vilken betydelse relationer och gemenskap har för män samt hur träffpunkten kan vara en del i mäns liv. I studien deltar sex äldre män, tre besökare vid träffpunkten och tre icke besökare samt en personal vid träffpunkten. Tre av dessa män är sammanboende och tre är ensamstående. Kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer utfördes tillsammans med studiens sju informanter. Efter avslutade intervjuer analyserades dessa med hjälp av tematisk analys. Delaktighetsteorin är den använda teorin och gemenskap, tredje åldern & ett gott åldrande är de begrepp som används i studien. Resultatet i studien visar på att gemenskap och delaktighet framhålls vara av vikt i vardagen på äldre dar för samtliga av studiens informanter. Vidare framkommer att i den undersökta kommunen är endast 10% av besökarna vid träffpunkten män, samtidigt görs inga riktade försök att öka antalet manliga besökare. Rådande normer i samhället bygger på att den enskilde själv ska hantera att skapa sig social gemenskap. Då denne inte klarar detta kan det medföra negativa konsekvenser för den enskilde. Detta utgör en socialpedagogisk utmaning för socialarbetaren i form av att möjliggöra gemenskap och delaktighet för äldre som av någon anledning befinner sig ofrivilligt utanför gemenskapen.

 • 370.
  Karlsson, Petra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Nyman, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Är samverkan lösningen?: En kvantitativ studie om problematisk skolfrånvaro och samverkan ur skolkuratorers perspektiv2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien ger en övergripande bild av hur skolkuratorer arbetar med problematisk skolfrånvaro och skolkuratorns syn på intern samverkan inom skolan och externsamverkan med socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. All typ av frånvaro från skolan, både giltig och ogiltig, har en negativ påverkan på elevers möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Tidigare forskning visar att med en lägre utbildningsnivå eller ofullständiga betyg ökar riskerna för utanförskap och riskbeteenden. Skolkuratorn har en viktig uppgift i att främja barns hälsa, lärande och utveckling. Forskningen visar även att samverkan och tidiga insatser är viktiga för att motverka problematisk skolfrånvaro.

  Syftet med studien är att utifrån skolkuratorers perspektiv undersöka hur de ser på sitt arbete kring problematisk skolfrånvaro. Syftet innefattar även att undersöka vilka erfarenheter och uppfattningar skolkuratorer har av samverkan kring problematisk skolfrånvaro.

  För att kunna besvara studiens syfte valdes en kvantitativ ansats där 144 skolkuratorer svarade på en enkät online.

  Resultatet visar att alla skolkuratorer arbetar med minst 1-10 elever med problematisk skolfrånvaro där 47 procent av skolkuratorerna arbetar med en specifik metod gällande problematisk skolfrånvaro. Resultatet visar vidare att 87 procent av skolkuratorerna samverkar med socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin gällande elever med problematisk skolfrånvaro. I enighet med tidigare forskning bekräftar studien skillnader i den externa samverkan som skolkuratorerna upplever med socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin, där resultatet visar att skolkuratorerna skattat högre på samverkan med socialtjänst gentemot samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin.

  Resultatet visar även att skolkuratorerna i studien tycker att den interna samverkan fungerar bättre kring problematisk skolfrånvaro än den externa samverkan. Studiens resultat visar ett samband mellan skolkuratorernas upplevda förutsättningar kring arbetet med problematisk skolfrånvaro och intern/extern samverkan.

 • 371.
  Karlsson, Rebecca
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Rydell, Jessica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Vart skulle du bo, om du fick lov att drömma?”: En kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattningar om arbetet med barns delaktighet i beslutsprocessen inför en familjehemsplacering, samt vad som påverkar möjligheten att göra barn delaktiga.2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Årligen tar samhället över föräldraansvaret för ungefär 30 000 barn, varpå familjehem är den vanligaste placeringsformen. Inför en familjehemsplacering bör barn delaktiggöras i socialtjänstens arbete utifrån att barn är egna rättighetsbärare. Dock visar det sig att barnets rättigheter inte alltid blir tillgodosedda och att det finns stora brister i att skapa delaktighet för barn inom den sociala barnavården. Syftet är att undersöka hur socialsekreterare uppfattar att de arbetar med barns delaktighet i beslutsprocessen inför en familjehemsplacering, samt vad som påverkar deras möjlighet att göra barn delaktiga i beslutsprocessen. De teoretiska utgångspunkterna som används i studien för att analysera empirin är den utvecklingsekologiska teorin, delaktighetsbegreppet och Shiers delaktighetsmodell. Studien utgår från en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem socialsekreterare som arbetar på barn och unga inom socialtjänsten. Resultatet visade att socialsekreterarnas attityder till att arbeta med barns delaktighet inför en familjehemsplacering var enhetliga. De främsta kännetecken var att barn ska få komma till tals, få sin röst hörd och bli lyssnade på, men att de inte får bestämma vilket familjehem de placeras i. Socialsekreterare hade olika strategier för att göra barn delaktiga och den främsta strategin var barnsamtal och relationsskapande samt olika material att tillgå. Vidare framkom det att socialsekreterarna hanterade dilemman och utmaningar genom att samverka med andra professioner samt hade diskussioner mellan varandra för att arbeta med barns delaktighet i beslutsprocessen gällande en familjehemsplacering. Utifrån empirin drogs slutsatsen att socialsekreterare vill och kan göra barn delaktiga, men att organisatoriska utmaningar och dilemman försvårar deras arbete.

 • 372.
  Karlsson, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Disability is not inability, it is just very hard to live with": A qualitative study of how people with physicaldisabilities create their identities in Kenya2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:Disability is experienced by over a billion people in the world, and they are usually placed on the bottom of the pile if you look at people living in extreme poverty, which is a problem in a development country as Kenya. Generally people with disabilities have fewer economic opportunities, poorer health and lower education achievements than people without disabilities.This is due to the many obstacles and the lack of services available that they face in their daily lives, which create social exclusion from the society. People with disabilities are often seen as a stigmatized group in the society, something that will affect the construction of their identities. Aim and purpose:This study has three principal aims: To highlight and describe the situation of select people with physical disabilities in Kenya; to discuss whether having a physical disability affects their lives;and if so, in what way. Method:The method that has been used for the study was qualitative research method. An interview guide with open-ended questions for semi-structured interviews was conducted. The data was collected by seven individual interviews, five men and two women. Interpretative phenomenological analysis by Jonathan A Smith was used as analysis method for the study. Categories were conducted from the transcriptions of the interviews, and then four different themes appeared that was used to analyze the material. Result:The results of the analysis is presenting that their identities are getting affected by having aphysical disability. Since the social constructionism was the theoretical approach for the study the believe is that the identity is created by interactions with other people. Within a lot of the interactions you either establish your identity or get it disproved. With the stigmatization in the society according to people with disabilities the interactions with a lot of people may will disprove your identity. Categorization and discrimination are also affecting the construction ofthe identity. All the informants explain how they feel that they belong and feel secure by being in social groups with other people with disabilities, which I would call empowerment. By being empowered they can establish the identity they feel comfortable with, not the one the society gives to them by categorization and stigma.

 • 373.
  Karvinen, Janika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Larsson, Marina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Stöd till arbete: En studie om hur en arbetsförberedande verksamhet fungerar sett ur ett personal  & deltagarperspektiv2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med funktionshinder har haft betydande svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, trots detta har det funnits en strävan att integrera personer med funktionshinder i samhället och normalisera deras tillvaro. En diskussion som förs kring funktionshindrades villkor i dagens arbetsliv handlar om att öka möjligheterna till betalt arbete på den öppna arbetsmarknaden.

  Syftet med studien är att beskriva och analysera en arbetsförberedande insats fungerar som stöd för de unga mellan 20-29 år på deras väg ut i arbetslivet, sett ur ett deltagarperspektiv såväl som ett personalperspektiv.

  Vi har använt oss av en kvalitativ ansats och har valt intervju och deltagande observation som metod. Informanterna ör 7st varav två ät personal och fem st är deltagare. I vår resultatdel redovisar vi personalperspektivet som en verksamhetsbeskrivning och stödet delas upp i tre teman; kognitivt-, emotionellt- och praktiskt stöd. Deltagarnas perspektiv på stöd redovisas utifrån samma teman. Resultatet kan bidra till att utveckla stödet som en arbetsförberedande insats ger.

  Några av våra slutsatser är att deltagarnas syn på stöd inte alltid stämmer överens med personalens samt att kommunikationen har betydelse för vad som uppfattas som stöd och hjälp.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 374.
  Kaufmann, Helen
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Nyman, Jennie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Det är på riktigt”: En kvalitativ undersökning om Trollhättans kommuns arbete mot mäns våld mot kvinnor i nära relation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns ingen region, land eller kultur där kvinnor är helt fria från våld. För kvinnor som är i åldrarna 15 till 44 år är det mer troligt att bli skadade eller dö som ett resultat av manligt våld än en kombination av cancer, malaria, trafikolyckor och krig tillsammans (WHO, 2010). Detta innebär att våld utgör ett av de största hoten mot kvinnors liv och hälsa. Vad görs då i samhället för att förhindra detta? Vilka förebyggande åtgärder finns? Fokus i denna studie ligger på Trollhättans kommun som kom etta i Kvinnofridsbarometern (Unizon, 2017), en undersökning av Sveriges kommuners kvinnofridsarbete. Med hjälp av den kvalitativa forskningsintervjun undersöker vi nu hur Trollhättan arbetar våldsförebyggande. Sex intervjuer genomfördes med personer i olika befattningar för att få en nyanserad bild. Studiens resultat visar att Trollhättans kommun implementerar kvinnofridsarbetet med kunskap, samverkan och engagemang. Vad är då målet? Visionen för framtiden är en värld som är mer jämlik, där kvinnor kan leva utan våld och förtyck. För att nå upp till detta mål måste åtgärder ske på flera nivåer i samhället.

 • 375.
  Kehsay, Natnael
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Det finns inga tjejer online": En studie om hur en sexistisk spelvärld kan påverka unga kvinnors sociala identitet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar på att Internet och datorspel givit nya möjligheter för människor att utvecklas men att den också kan fungera nedbrytande. Näthat och trakasserier är vanligt förekommande och detta fenomen har givit oss en ny plattform att utsättas för mobbning bakom stängda dörrar. Det sker anonymt och det är svårt för utomstående att få en insyn över vem som utsätts för detta. Internet och spelvärlden har således bidragit till en dimension som kan innefatta ett utanförskap för individen och ur ett socialpedagogiskt perspektiv är detta därför något man bör ha insyn över. Inom just spel har forskning visat på att detta utanförskap i största del riktar sig mot kvinnor.

  Syftet med studien har varit att undersöka unga kvinnliga spelares upplevelser av en spelvärld som beskrivs präglas av sexism och se vad detta kan ha för påverkan för deras sociala identitet. I denna studie har jag avsett att studera vad den sexistiska spelvärlden haft för påverkan i deras vardagliga liv. För att göra detta har jag genomfört en kvalitativ studie där jag intervjuat sex stycken kvinnliga spelare.

  Av studien gick det att urskilja att mina informanters upplevelser av sexismen varierade. Det visade sig att de som i större utsträckning utsattes för trakasserier var mer benägna att utveckla egenskaper av mer nedbrytande karaktär för deras sociala identitet. De som inte hade samma upplevelser eller i minde utsträckning utsattes för trakasserier tycktes inte visa på att de påverkades något märkvärdigt. Det visade sig att de som var mer etablerade spelare var de som inte utsattes för sexism i form av sexuella trakasserier i lika stor omfattning och var således mindre sannolika att riskera en mer negativ identitet.

 • 376.
  Kettil Vikberg, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Utan deras deltagande så blir det ingen soppa": En kvalitativ studie om socialpedagogik i Svenska Kyrkans regi2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialpedagogik inom Svenska Kyrkans diakonala verksamheter är ett nästintill outforskat fält. Denna studies utgångspunkt är att undersöka hur socialpedagogiskt arbete beskrivs och utförs i Svenska Kyrkans diakonala arbete i form av en soppköksverksamhet där deltagarna till största delen utgörs av asylsökande och papperslösa men också svenskar med eller utan olika social problematik. Det empiriska materialet består i denna studie av deltagande observationer och halvstrukturerade intervjuer. Metoden är kvalitativ med en abduktiv ansats. Den teoretiska ramen i studien bygger på socialpedagogisk teori med fokus på begreppen inkludering, delaktighet och empowerment samt på maktteori med fokus på pastoralmakt. Materialet har analyserats med hjälp av tematisk analysmetod där de övergripande temana blev delaktighet, maktförhållanden i soppköksverksamhete samt handlingsutrymme. Resultatet visar att socialpedagogik bedrivs och utförs i Svenska Kyrkans diakonala arbete i stor utsträckning men att det inte alltid sätts ord på handlingarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 377.
  Kind, Nathalie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Winge, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Elevers familjehemlighet: skolors elevhälsoteams delaktighetsfrämjande arbete kring elever som lever eller har levt med våld i nära relationer2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våld i nära relationer anses som ett dolt och komplicerat samhällsproblem, där inte enbart den utsatta påverkas av våldet utan likaså de som bevittnar det. Genom att barn och unga som upplever föräldrars våld gentemot varandra kan negativa konsekvenser uttryckas i olika miljöer. Skolan kan anses vara en god arena för att uppmärksamma barn och unga som lever eller har levt med våld i nära relationer. Syftet med studien är att undersöka hur två grundskolors elevhälsoteam arbetar delaktighetsfrämjande med elever som har lever eller har levt våld i nära relationer – med fokus på stödinsatser och samverkan. Studien baseras på fem stycken deltagare där samtliga ingår i skolornas elevhälsoteam. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes. Studiens dataanalys grundar sig på en kvalitativ innehållsanalys där två kategorier med tre till fyra underkategorier framställts.

  Resultatet har visat subjektiva tankar kring delaktighetsfrämjande arbete och stöd med elever som upplevt eller upplever våld i nära relationer, då inga specifika insatser framkom. Kring dessa elever råder det delade meningar om samverkan är av god eller mindre god karaktär. Studien visar således på att skolan har goda förutsättningar för att arbeta delaktighetsfrämjande både inom verksamheten, men också i samverkan med socialtjänsten. Det kan dock konstateras att arbetet kring elever som upplevt eller upplever detta bör utvecklas på flera områden. Studien kan vidare ge möjlighet för yrkessamma inom socialt arbete att synliggöra, avdramatisera och skapa välanpassade stödinsatser. Därigenom kan förutsättningar skapas för att minska den tabu som föreligger kring att tala om våldet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 378.
  Kindberg, jenny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Förändrar sprututbytesverksamhet livskvalitet och riskbeteende hos de som deltar och vilka insatser erbjuds?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur personer med ett injektionsmissbruk, som medverkade i sprututbytesverksamhet i Sverige, upplevde att deras livskvalitet blivit annorlunda. Vidare undersöktes också vilka insatser de blivit erbjudna och om de upplevde att de hade ett minskat riskbeteende. Frågeställningarna som användes i studien för att undersöka detta var:

   Vilka insatser inom sprututbytesverksamheten erbjuds personer med injektionsmissbruk att ta del av?

   Hur använder sig personer som medverkar i sprututbytesverksamhet av den kunskap de erhåller om hur de ska minska sitt riskbeteende?

   Hur upplever personerna som deltar i sprututbytesverksamheten att deras livskvalitet blivit annorlunda?

  För att kunna svara på frågeställningarna användes en enkät som skickades till sprututbytesverksamheter i Sverige. De centrala begrepp som går att återfinna i studien är

  harm reduction och livskvalitet och dessa begrepp är väsentliga när det gäller konstruktionen av enkäten i relation till syfte och frågeställningar. Slutligen inkom 15 stycken enkäter av de 60 stycken som hade skickats ut, vilket gjorde att resultatet som kom fram inte gick att generalisera. Enkäterna behandlades i datorprogrammet SPSS för att kunna ge en tydlig bild av hur respondenterna svarat. Det som framkom i resultatet var att respondenterna främst använde sig av insatser som byte av sprutor, vaccinationer och att testa sig för sjukdomar.

  Smittskydd och smittspridning var de områden där respondenterna uppgav att de erbjöds mest information, vilket också var de områden de ansåg sig ha bäst kunskap om. Det framkom även att respondenterna ansåg att deras livskvalitet hade blivit bättre sedan de började i sprututbytesverksamheten. Insatser som syftade till att personerna som deltog skulle avsluta sitt narkotikamissbruk var inte något som det angavs att det erbjöds speciellt mycket av. Slutsatsen som drogs av studien var att de insatser som erbjöds på sprututbytesverksamheten i första hand syftade till att minska riskbeteende och smittspridning av HIV

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 379.
  Kittelmann Flensner, Karin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Korp, Peter
  University of Gothenburg.
  Lindgren, Eva-Carin
  University of Gotheburg.
  "Everyone can play football no matter where they come from": Discourses in open sport activities for newly arrived children and teenagers2017Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 380.
  Kittelmann Flensner, Karin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Korp, Peter
  Göteborgs universitet.
  Lindgren, Eva-Carin
  Göteborgs universitet.
  Idrott som integrationsarena?: Agens, inkludering och interkulturella möten i barn- och ungdomsidrott2017Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 381.
  Kjellman, Madelene
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Petersson, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  “Man ska vara nästan som en familjemedlem, fast inte som en familjemedlem”: Upplevelsen av att som förskolepedagog finnas där för barn som lever i utsatt hemmiljö2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialstyrelsen lyfter förskolan och dess pedagoger som en skyddande faktor och en viktig arena i att upptäcka barn i utsatt hemmiljö. Forskning inom området tenderar att fokusera på anmälningsplikten och förskolepedagogernas upplevelse gentemot deras arbete med utsatta barn ter sig relativt outforskat. Syftet med uppsatsstudien är att ge en inblick i vilken roll förskolepedagoger upplever sig kunna ha i ett utsatt barns liv för att minska risken för framtida social utsatthet. Studien ämnar utifrån detta besvara frågeställningarna ”vilka faktorer upplever förskolepedagoger är av vikt för att kunna stötta barn som lever i en utsatt hemmiljö” samt ”hur upplever förskolepedagoger att deras arbete gentemot barn i utsatt hemmiljö kan göra skillnad i barnets livssituation”. Uppsatsstudien är en kvalitativ intervjustudie som undersökt det studerade fenomenet via semistrukturerade djupintervjuer med 7 förskolepedagoger, samtliga med tidigare erfarenhet av arbete i förskola med barn som lever i utsatt hemmiljö. Studien har tagit avstamp i anknytningsteorin för att skapa en förståelse för anknytningens verkan i förskolepedagogers arbete. De primära resultaten visar att förskolepedagoger upplever sig ha goda möjligheter att göra skillnad för barn i utsatt hemmiljö och att viktiga faktorer i arbetet är att ge barnen en trygg tillvaro, goda relationer, möjlighet att bli sedda och lyssnade på samt sunda grundvärderingar om sig själva och andra. Resultaten visar att förskolepedagogernas arbete påverkas av deras kunskap och erfarenhet samt att de vid situationer bortom de egna möjligheterna att bidra till förbättring ser en möjlighet för barnet i att anmäla sin oro för barn i utsatthet till socialtjänsten

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 382.
  Kjellson, Annah
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Salih, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Våld är en entydig handling och samarbete är ömsesidigt": En kvalitativ studie om domare, advokat och familjerättssekreterares uppfattningar om våld och samarbetssvårigheter2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur professionella uppfattar relationen mellan våld och samarbetssvårigheter. Arbetet tar även fasta på hur dessa uppfattningar konstrueras i familjerätt kontra domstol.

  Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre familjerättssekreterare, en domare och en advokat som arbetar med familjerättsliga mål på olika platser, runt om i Sverige. Intervjuerna genomfördes via Microsoft Teams, ansikte mot ansikte och per telefon. Det empiriska materialet som intervjuerna genererade analyserades med en tematisk analys.

  Det socialkonstruktivistiska perspektivet användes vid analysarbetet tillsammans med tidigare forskning, där fokus främst har legat på perspektivets syn på begreppen kön, makt och kunskap. Tidigare forskning har visat att domstol inte beaktar våld i vårdnadstvister i tillräckligt stor utsträckning samtidigt som flera studier också visat att familjerätten inte heller tar hänsyn till våld i deras arbete.

  Resultatet visade att begreppet samarbetssvårigheter beskrivs som intressekonflikter av familjerättssekreterare och som värdekonflikter av domare och advokat. De professionella hade en varierad uppfattning kring samarbete mellan föräldrar i de fall då våld förekommit. Majoriteten av informanterna beskrev att ett samarbete där det förekommit våld präglas av en maktobalans mellan föräldrar.

  Slutligen visade resultatet att advokaten och samtliga familjerättssekreterare bedömde uppgifterna om våld som trovärdiga, trots att det inte styrkts genom dom. Domstolen är av den uppfattningen att det behöver finnas någon omständighet som bekräftar uppgifter om våld, vilket följaktligen påverkar domstolens slutgiltiga bedömning kring uppgifter om ostyrkt våld. Studien visade däremot inte vilka våldsformer informanterna hade i beaktning när de delgav författarna sina beskrivningar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 383.
  Kjällgren Tandoc, Helena
  et al.
  Vara Kommun, Sverige.
  Wiedel, Daniel Olof
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialt arbete i förskolan: Hur kan socialpedagogisk kompetens bidra till kollektiva läroprocesser?2018In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 66-88Chapter in book (Other academic)
 • 384.
  Klamas, Maria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Av egen kraft tillsammans med andra: Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning.2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe and analyse the significance of social support to adults with psychiatric disabilities, based on the individual's experiences. This includes research questions concerning what type of social support was perceived to be beneficial or restrictive, which relational aspects were considered having a beneficial or restrictive effect on the support- and recovery process, as well as what strategies and capacities the individual developed on their own in order to cope with their obstacles and disadvantages.

  The empirical material was based on qualitative inteviews with ten individuals that defined themselves as having psychiatric disabilities. They were each interviewed on three occasions. The repetetive form of the interviews lead to three separate interview guides being created over the course of the data collection process. The goal of the first interview was to get a general idea of the subject's daily life, activities, arenas, relationships and support. The second interview focused on meaningful relationships. The third and final interview had one general and one individual part. The general part focused on the subject's psychiatric disabilities, their opportunities as well as existing and desired support measures. The subject matters in the individual part were related to the previous interviews with each of the participants and aimed to develop or expand on previous discussion.

  The material was analysed using theories about social support and recovery and was presented with roots in four different networking entities: close and extended family, friends, coworkers and fellow students, as well as formal support instances. The result showed that it is the support with mobilising qualities that is beneficial to the recovery process. It increases the individual's degree of control over their illness, obstacles and challenges. In addition, it appeals to the individual as a central actor and as a person with difficulties as well as resources. The fact that the social support from the various support agencies have varying focus and direction benefits recovery since it increases the individual's opportunity to maintain as well as develop their social bonds and roles within the community. A relational prerequisite for social support is an equal relationship, which benefits the recovery process as it encompasses acknowledgement and acceptance of both the individual on a personal level and of their situation. The type of social support that hinders recovery is the kind that lacks a connection between the individual's perceived problems, their need for support and their over time fluctuating ability to handle their psychiatric disability. This is due to the fact that it robs the individual of control over the situation, increases the need for support and strengthens their perception of themselves as sick. Recovery comes to a halt when the individual isn't included in the support and recovery process, which is clarified in relational aspects such as lacking attentiveness, subpar acceptance as well as rejection. The individual's will and capacity to actively take on the responsibility to steer their recovery in a positive direction was made visible through four groups of strategies that were crystallised through the course of the research; creation of understanding and legitimisation, cultivation, including strategies and the creation of boundaries. 

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 385.
  Klikovac, Sasha
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Levande elevinflytande: en kvalitativ studie om högstadieelevernas upplevelse av rutiner och trygghet i skolan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate how students' sense of security is affected by the routines created in the school. The study is a part of work-integrated learning and the material is a part of the students influence in the school's development work with safety-promoting factors. The results of the study will form the basis for an action plan in the school's safety-promoting work.

  The method for data collection is based on qualitative approach with four focus group interviews conducted with high school students in an elementary school in Gothenburg. The transcribed material was analyzed by thematic analysis.

  The results are presented under three themes: pronounced routines, unspoken routines and interpersonal relationships at school. The results shows that students feeling lack of meaning in some of the rules in school. Furthermore, the results show that students feel that it is more important to maintain good grades than to develop their learning. During unspoken routines it is presented that students perceive the school as gender segregated in certain segments. The informants in this study experience this by how sports lessons are planned and designed, how the break activities are distributed between the gender and how the social relations between the students are allowed to be designed. During interpersonal relationships, it is emphasized that the informants feel that a relationship at school can affect more fundamental things that has to do with the schooling: safety, motivation and learning.

 • 386.
  Klikovac, Sasha
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kiserud, Sajra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Mobbningscen och lärarens roll: En kvalitativ studie om lärarnas arbete mot mobbning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The school as an institution has existed in various forms for many centuries, and constantly followed the development of society. Regarding the problem of bullying in the school environment, it has been testified as a problem during at least several decades. This despite the fact that the school demonstrates it through active efforts of promotion and prevention. Testimony about the bullying usually comes from people who have been exposed, often long after the violations occurred, and gives us a perspective on the issue. Our intention with this essay has been to illustrate the bullying from a different perspective, by capturing the teachers' experience on the practical work against bullying.

  Purpose: The overall aim is that by using Goffman's theory about stage, creating a deeper understanding of what teachers in an anti-bullying team at a primary school experience within their work with bullying among students. The issues the study relates to are:

  1. How primary school teachers from the anti-bullying team describes their role in relation to students in bullying context?

  2. How can Goffman's concept stage, role, actor, audience, teams, setting and set be used to understand the teachers' experience concerning bullying?

  Method: A qualitative approach has been used with semi-structured interviews in which the analysis of the created data was based on Goffman's dramaturgical theory about the stage and previous research.

  Results: The results show that the whole group is involved at the bullying between school children, either actively by exercising violation, or passively by encouraging it through positive feedback. This usually occurs beyond the teachers' sight, on stages and at such times the teachers cannot witness. The study reveals that teachers feel they have insufficient knowledge about the problem and a lack of time resources to address the problem. The stage of bullying is framed by the school's governing documents and also by the school's lack of investment in resources and teacher training.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 387.
  Korp, Helena
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Rinnemaa, Pantea
  Gothenburg University, Gothenburg (SWE).
  Reconstructing Parenthood Post Migration: Newly Arrived Parents’ Reflections on Upbringing, Education and Parental Support in Sweden2022In: ECER European Community for Educational Research, 2022, 2022, p. 1-1Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Contribution

  The aim of this paper is to contribute to the understanding of how newly arrived parents construct and reconstructed parenthood post-migration; of challenges and opportunities they see in regard to the upbringing and education of their children in a new host-society; how they navigate to provide the best conditions and support for their children given the resources they have access to. Based on the parents’ views, the paper further suggests how parental support might be tailored to meet the needs of newly arrived parents

  The paper draws on theories and concepts from research on parenthood in the context of migration and ethnic diversity and on parental engagement in school.

  Ochocka & Janzen (2008), explain that international (especially forced) migration involve reconstructing oneself as a parent under new social, cultural, political and existential conditions, a process that entails interpreting and assessing norms and practices in the new context as well as reinterpreting and reassessing notions of parenting that might have been taken more or less for granted in the home-country. What are seen as “natural” and “right” ways to act as a parent in different situations relates to (mostly implicit and taken for granted) ideas about children, family and parenthood, “parental ethno-theories“. These are formed in the cultural contexts of which the parents are part (Harkness & Super (2013). Further, the same kind of parental support may be valued equally but expressed differently in various cultural contexts. Neely & McBarber (2010) conclude from a cross-cultural study that “(s)tudies of supportive parenting based on measures developed, typically, by majority, middle-class scholars in the United States may ignore or misinterpret ethnotheories present in other cultures” (p. 606).

  Parents’ engagement in their children’s education has been found in several studies to benefit children’s academic results (Wilder, 2014), especially for children with migration or ethnic minority background (Sibley & Dearing, 2014; Epstein, 2011), and improves children’s attitudes to education and sense of belonging in school (Suarez-Orozco, Onaga, de Lardemelle, 2010). Immigrated parents generally, across educational levels and national backgrounds, consistently show higher educational aspirations for their children and value education higher than native-born parents (Areepattamannil & Lee, 2014).  Even so, studies from different high GPD countries indicate that the relationship between school and parents with migration or minority is often laden with complications Schneider & Arnot, 2018 a; Antony-Newman, 2019). Research on parental engagement across countries shows that the expected and rewarded forms for parents’ involvement in school are typically modelled on the values, life-circumstances and communication-styles of a white national resident middle-class patterns parents (Antony-Newman, 2019). Parents who do not share these circumstances have been found to frequently fail to get their parental resources, support and interaction-modes recognized and validated by school staff (Schneider & Arnot 2018 a; Kim, 2009; Dahlstedt, 2009). On a societal level, due to patterns of downward mobility often associated with migration, migrant parents’ school engagement is oftentimes mitigated by school-segregation and under-resourced communities, as well as by economic scarcity, long shifts and extensive travel time (Antony-Newman, 2019). While these conditions are shared not only by many migrant parents, but also by many in-born ethnic minorities and working-class parents, linguistic obstacles, loss of social networks in connection with the migration process and lack of knowledge about the national education system and cultural norms exacerbate the effects (ibid.). For parents who arrived as refugees, the capacity to support their children’s education may in addition be adversed by pre- peri and post-migration trauma, including the consequences of state migration policies (e.g. deportability, extended asylum-processes, obstacles for family-reunification, undocumentedness (Martin et al., 2018; Wahlström Smith, 2018).

  Method

  The study is based on data from qualitative interviews with 11 newly arrived parents, 5 women and 6 men, who took part of a five-week study-circle organized by the municipal integration office with the aim to offer parents information about the Swedish school-system and policies that bear on parents’ responsibilities and children’s rights in the family, as well as opportunity to discuss with other parents, and thus strengthen the parents’ capacity to support their children constructively, especially in regard to school. They had resettled in Sweden between 2015 and 2018 and came from Iraq (1), Syria (7), Eritrea (1), and Afghanistan (2). The interviews were semi-structured, based on an interview-guide with open questions, and followed an active mode of interviewing, inviting the participants to reflect and elaborate further on their experiences and views (see e.g. Holstein & Gubrium, 2016). With Dari-speaking participants, interviews were carried out in Persian by researcher 1. For interviews with Arabic-speaking participants, an interpreter was involved. The group-interview was supported by an Arabic-/English-speaking assistant and carried out in mixed languages (Swedish, Arabic and English). All interviews were transcribed and translated into Swedish. The names of participants in our study are pseudonyms. The material was analyzed using a qualitative approach: Both researchers read all transcripts in order to grasp the major themes and variations within themes; in this process we both wrote analytic memos; several meetings were held where the interpretations and outcomes were compared and assessed in regard to the data and to previous research; a common coding scheme was worked out as a result and tested on the material and modified to capture the complexity of the material; the themes were described through accounts of variations and sustained by exemplary quotes from the participants.

  Expected Outcomes

  The findings reflect that the migration process induces reflections about what it means to be a good parent. These reflections on parenting were paralleled by reflections on the school-system. The parents’ accounts show that they struggled to balance “traditional” norms (e.g. strict parental/teacher control, emphasis on discipline and respectability) which they associated with the former home country, and liberal norms (bi-directional parent-child relationships, child-centered pedagogy, emphasis on independence and democracy) which they attributed to the new. Parents took different positions in this, talking about the normative and political context for education and upbringing as either aligned or opposed to their own parental belief-systems; as either allowing them to relate to their children in a deeper and more authentic way, or alienating the children from their parents and original culture. The parents showed a strong commitment to develop working parental strategies for the new context, but also concern about how losses of economic, social and cultural capital (e.g. downward social mobility, leaving significant parts of social networks behind, lacking adequate linguistic skills and knowledge about the education-system) adversed their capacity. In addition, the parents worried that their children (1) did not get sufficient linguistic support to keep up in the subjects, (2) met low teacher expectations, (3) lacked peers and risked bullying. These concerns reflect real and general challenges that newly arrived families from the global south and with refugee-background typically face in Sweden and other high-gpd countries, well documented through research. Recognizing parents’ engagement and the forms of support they do provide, while also realizing the impact of structural and linguistic conditions on children’s educational situation and parents’ capacity to provide productive support, is fundamental for understanding and defeating observed achievement gaps in the Swedish school-system and in tailoring parental support.

 • 388.
  Korp, Helena
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Gymnasiet, en skola för alla: men på olika villkor2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 133-148Chapter in book (Other academic)
 • 389.
  Korp, Peter
  et al.
  Gothenburg University, Gothenburg (SWE).
  Quennerstedt, Mikael
  Swedish School of Sport and Health Sciences GIH, Stockholm, (SWE).
  Barker, Dean
  Örebro University, Örebro (SWE).
  Johansson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Making sense of health in PE: conceptions of health among Swedish physical education teachers2023In: Health Education, ISSN 0965-4283, E-ISSN 1758-714X, Vol. 123, no 2, p. 79-92Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  Over the last couple of decades, health has become a central part of the subject content in physical education (PE) curricula in many countries. As a result, issues of health have been foregrounded much more clearly in the teaching of PE. The aim of this study was to explore how Swedish PE teachers make sense of health in relation to their teaching practices. This was done through investigating conceptions and theories about health in the teachers' descriptions of their teaching practices.

  Design/methodology/approach

  The data analyzed in this paper were collected through focus group and individual interviews with PE teachers in the grades 7-9 within compulsory schools in Sweden. The data were analyzed using thematic analysis.

  Findings

  Four dominant themes were identified in the data: 1) Health as a healthy attitude, 2) Health as a functional ability, 3) Health as fitness, 4) Health as mental wellbeing. There is a clear impact from healthism and obesity discourses on the teachers' accounts of health, but there is also an impact from holistic views and approaches to health. The authors contend that teachers should be explicit in what they mean by health in relation to what they teach, how they teach and why they teach health in a certain way.

  Originality/value

  The knowledge produced by this study is crucial since teachers' assumptions regarding health affect the subject content (what), the pedagogies (how), as well as the reasons (why) they teach health and therefore what students learn regarding health.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 390.
  Kosumi, Antigona
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Gustafsson, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Relationer är A och O, utan relationer kan vi inte arbeta med eleverna”: En kvalitativ studie om det relationella arbetet mellan socialarbetare i skolan och grundskoleelever med en problematisk skolfrånvaro2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka relationens betydelse i socialarbetares arbete i skolan med grundskoleelever med problematisk skolfrånvaro. Det genomfördes sex semistrukturerade intervjuer där fyra av dem var skolkuratorer och två av dem var socialpedagoger i skolan. Studiens empiri analyserades genom en tematisk analys. I analysen framkom tre huvudteman men också underteman. Dessa huvudteman var Relationer är A och O, Framgångsfaktorer som gynnar relationsskapande samt hinder i det relationsskapande arbetet. I resultatet framkommer det att relationen mellan eleverna och socialarbetarna i skolan är grundstommen för att kunna bedriva ett framgångsrikt psykosocialt arbete i skolan. Vidare framkom det att relationer generellt är nyckeln för att skapa ett tryggt och trivsamt skolklimat som främjar närvaro. Studiens resultat visar också framgångsfaktorer som främjar relationsskapandet till exempel elevers delaktighet, tillgänglig personal samt att eleverna känner sig inkluderade i skolans sociala miljö genom att bli sedda och lyssnade på. Det framkom också faktorer som kan försvåra det relationsskapande arbetet, till exempel hög arbetsbelastning och svårigheter med att upprätthålla strukturer. Tidigare forskning och litteratur har visat att relationer i den skolsociala miljön är av betydelse för att motverka problematisk skolfrånvaro och främja närvaro. Det har även visat att för att elevernas skolklimat ska upplevas positivt är goda relationer med lärare, andra elever och övrig personal betydelsefullt. Trots detta finns det inte utrymme för alla socialarbetare i skolan för att kunna skapa goda relationer med eleverna. Det belyses även att elevhälsans arbete med problematisk skolfrånvaro är av vikt, men att det inte alltid utnyttjas.

 • 391.
  Kron Hadrous, Sanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Att möjliggöra eller begränsa”: En kvalitativ studie om bemötandets betydelse i arbetet med äldre2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning betonar bemötandets avgörande betydelse för att äldre ska uppleva en god omsorginkluderande bland annat delaktighet och självbestämmande. Det övergripande syftet med studien är att undersöka hemtjänstpersonals upplevelse av bemötandets betydelse för främjande av delaktighet och självbestämmande för äldre i vardagliga situationer. Samt undersöka hur hemtjänstpersonal uppleverutmaningar och möjligheter med bemötandet och deras erfarenhet kring hur makt kommer till uttryck i bemötandet i omsorgsrelationen. Fem personal (tre undersköterskor och två omsorgspersonal) som har minst tre års erfarenhet av hemtjänst, deltar i studien. Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys och den insamlade empirin har vidare analyserats utifrån ett teoretiskt maktperspektiv. Resultatet visar att omsorgspersonal upplever bemötande som en viktig och avgörande del i arbetet med äldre. Bemötande beskrivs påverkas negativt av framför allt stress och tidsbegränsning. Å ena sidan beskrivs ett mindre genuint bemötande vara ett resultat av dessa omständigheter, vilket begränsade äldres förutsättningar till att vara delaktiga och självbestämmande i vardagliga situationer. Å andra sidan erfor omsorgspersonal att de hade makt att med sitt bemötande ge eller inte ge dessa förutsättningar, i relation till att personals eget intresse kom före brukares behov. Att bemöta för att främja delaktighet och självbestämmande upplevs inte som något svårt, snarare är ett genuint bemötande något som personal upplever sig inte hinna med eller medvetet valde bort. 

 • 392.
  Kryeziu, Brahim
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mehmeti, Vedat
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Samverkan – för barnets bästa: En kvalitativ studie om samverkan mellan grundskola och socialtjänst2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt valda problemområde för uppsatsen är brister i samverkan mellan grundskola och socialtjänst när det gäller misstanke eller kännedom om att ett barn far illa, i antingen sin hemmiljö, fritidsmiljö, skolmiljö eller en annan vardagsmiljö. Det primära syftet är att öka förståelsen av deras upplevelse av hur samverkan fungerar i deras kommun. Det sekundära syftet är att identifiera utvecklingsmöjligheter i samverkan mellan skola och socialtjänst utifrån elevhälsoteamens perspektiv. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i det systemteoretiska perspektivet, som framhäver essensen av att kunna se en helhet och att en god dialog sinsemellan delsystemen (skola, socialtjänst, familj, individ) krävs för att samverkan mellan delsystemen ska vara konstruktiv och effektiv. Studien baseras bland annat på sju kvalitativa intervjuer och informanterna består av socialpedagoger, kuratorer, rektorer, skolsköterskor samt verksamhetschef tillhörande en grundskola. För att analysera resultatet, valde vi en kvalitativ textanalys, där resultatet visar på att samverkan har flera brister i form utav kommunikationen som återkoppling från socialtjänsten vid orosanmälningar samt att sekretessen hindrar i kommunikationen. Resultatet visar även på styrkor utifrån informanternas upplevelse som exempelvis samverkande arbetsroller, som samverkande socialsekreterare. Det behövs även en större förståelse utav varandras verksamheter, för att bygga relationer som är viktigt för konstruktiv samverkan. Vidare implikationer av arbetet är att samverkan är ett nödvändigt och relevant fenomen för socialt arbete. Samverkan behöver finnas för att tillgodose barnets bästa och det behövs ytterligare kunskap kring samverkans betydelse, särskilt utifrån socialtjänstens synvinkel då denna studie har skolans synvinkel på samverkan

 • 393.
  Kullberg, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Medias avbildning av den ideala människokroppen - Den heliga graalen eller djävulens verktyg?: En kritisk diskurs- och bildanalys av svenska livsstilsmagasins gestaltning av den ideala människokroppen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Summary: The purpose of this study is to examine how media construct and normalize the human body and how these create constructions of identity that are built on considered ways of what an ideal body is. The media conceptions are deconstructed through discourse and picture analysis to distinguish potential contradictions and/or hidden messages which can have an impact on people's lives. The results indicate that the media discourse depict an unrealistic and unreasonable norm of the human body which is a general thorough ideal in media depiction of body shape and outward characteristics. Publications, elements and advertising are continuously permeated by the same ideal which inevitably influence people and thus pose a risk for their opulence.

  Background: Media constitutes a deciding source of information for people and is thus a central factor in the shaping of our conception of the world, which is the foundation for our thoughts and actions, and norm constructions. The media depiction of the ideal body thus pose a norm which highly influence peoples assumption of what normal female and male features should be like. Failure to meet these standards, and deviation from the norm, can induce negative consequences for people and their lives.

  Purpose: The purpose of this study is to analyse and describe how popular Swedish magazines, targeting fashion, health and beauty, construct and normalize the human body in text and picture. How media create constructions of identity which authorize certain appearances and discard others, and deconstruct these to distinguish contradictions and/or hidden messages.

  Method: Discourse and picture analysis

  Result: The media depiction of the body ideal appears to be unrealistic perfection and the majority of people thus fail in comparison which can result in negative consequences for them and their lives. Furthermore, divergence and hidden messages can be interpreted from the depictions which increase the risk of a harmful outcome.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 394.
  Kullgren, Carina
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Socialt inkluderande aktivitetscentrum i Grästorp2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 395.
  Kvick, Eric
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Löfgren, Emma-Clara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ungdomars identitetsskapande processer på sociala medier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det allmänna kunskapsintresset som finns i samhället kring att utforska hur ungdomar (15-19 år) upplever sin egen och andras närvaro på sociala medier låg som grund för vårt valda problemområde. Vi valde att använda oss av den symboliska interaktionismen som teori till vår studie. Detta då teorin fungerar väl till problemområden som berör sociala samspel, vilket sociala medier i högsta grad gör.

  Syfte: Ett syfte med studien är att beskriva och analysera ungdomars identitetsskapande processer på sociala medier. Ett annat syfte är att fånga ungdomars uppfattningar kring hur identitetsskapandet skiljer sig online och offline. Fokus ligger på ungdomars egna upplevelser kring deras identitetsskapande online och hur de själva ser på denna process. Syftet är även att se hur den sociala interaktionen och självpresentationen ser ut på sociala medier för ungdomar. Metod: I denna studie har vi valt att använda kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer på ungdomar av båda juridiska könen i åldrarna 15-19 år. Vi utgick från två kriterier i val av informanter när vi skulle genomföra våra intervjuer, dels så skulle de använda eller använt sociala medier den senaste tiden, dels så skulle ungdomarna ha fyllt 15 år på grund av samtyckeskravet. Genom att använda oss av en intervjuguide kunde vi få svar på våra frågeställningar. Efter att vi utfört intervjuer och samlat in data gjordes en analys kopplat till begrepp som känts relevanta för vår studie, såsom självpresentation, social interaktion och identitetsskapande processer. Som analysmetod valdes meningstolkande analys, som kännetecknas i att djupare tolka material med ett kritiskt förhållningssätt.

  Resultat: Vårt resultat visar att den identitet ungdomar presenterar online till stor del är densamma som den de är offline, men att det finns en oro för att inte alla är den de utger sig för på sociala medier. Vårt resultat visar att det råder en ambivalens hos informanterna kring huruvida omgivningen påverkar deras identitet. Detta då de inte anser sig påverkas men flera utsagor under intervjuerna går emot detta. Den huvudsakliga anledningen till varför ungdomar använder sociala medier sett till vårt resultat är tillgången till kommunikation och interaktion, främst med vänner de känner även utanför de sociala medierna.

 • 396.
  Lagerström, Louise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Johansson, Gabriella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  “Man är ju bara människa”: En studie om de utmaningar biståndshandläggare möter i sitt arbete med äldre som är utsatta för våld2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våld i nära relation är ett allvarligt folkhälsoproblem. Äldre som blir utsatta för våld i en nära relation är en stigmatiserad grupp, då omgivningen har svårt att associera problemet med de äldre. Vilket resulterar i att gruppen äldre osynliggörs. Syftet med den här studien är att belysa hur biståndshandläggare hanterar situationer där våld i nära relationer förekommer. För studien har en kvalitativ metod använts, sju semistrukturerade intervjuer har genomförts och resultatet har analyserats utifrån en tematisk analys. Resultatet i studien visade att biståndshandläggare identifierar våld i nära relation bland äldre genom att de får en känsla av att något inte står rätt till, ofta i samband med hembesök. Våldet som förekommer mest hos de äldre var försummelse och vanvård, vilket biståndshandläggarna tydligt kunde identifiera. En utmaning i arbetet med våld i nära relation bland äldre var att närstående hindrade insatser för den äldre, eller bestämde åt den äldre genom att föra den äldres talan i möten med biståndshandläggare. En annan utmaning är att biståndshandläggare inte har tvingande lagstiftning i arbetet, utan kan endast bevilja insatser utifrån den äldres ansökan och godkännande. Ytterligare en utmaning är att de äldre är en stigmatiserad grupp som lätt faller mellan stolarna och på så sätt ofta hamnar utanför de hjälporganisationer som arbetar mot våld i nära relation. Biståndshandläggare har ett engagemang för de äldre och arbetar innovativt med de insatser de kan bevilja.Trots ett begränsat ramverk kan de hjälpa äldre som blir utsatta för våld med dem verktyg de besitter.

 • 397.
  Lagnebrant, Emma
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Mansaas, Tessie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Jag har ingen makt här – men det har jag inte i mitt hemland heller.": En studie om papperslösas berättelser om sina liv.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this study is to create a greater understanding for the none-paper immigrant´s situation. The study is founded on three separate interviews with two men and one woman (in Sweden) without paper, who told us about their lives.

  The study is based on an inductive method, which means that theories develop from the stories in the interviews. The theoretical perspective that came out of the interviews is power and identity.

  We present the most central parts in the result, which has come forth in the interviews, which we show through quotes. What emerged from the interviews is that they are feeling an uncertainty about the future and that they are treated with disbelief. They also feel a sense of powerlessness and a loss of identity. Our chosen title explains the study's result - "I have no power here – but I have non in my country either." To live as a non- paper immigrant involves a powerlessness of not being able to affect their own lives

 • 398.
  Lampio, Amanda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Genomförandeplaner och Handlingsutrymme: En kvalitativ studie om socialpedagogers upplevelser av handlingsutrymme i arbetet med genomförandeplaner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och analysera hur socialpedagoger inom LSS-verksamhet upplever sitt handlingsutrymme i arbetet med genomförandeplaner.  Under senare år har man uppmärksammat socialpedagogers etableringsprocess inom ett nytt arbetsfält av funktionshinderomsorgen. Den nya yrkesrollen innebär att man arbetar inom LSS-verksamhet så som gruppboende och daglig verksamhet tillsammans med stödassistenter och stödpedagog i olika utsträckning. Socialpedagogen har en ledande position i verksamheten och uppdraget riktar sig in på att utveckla baspersonalens egna pedagogiska tänkande och vägleda dem i sitt arbete (Fyrbodals kommunalförbund, 2015). Då gruppbostad och daglig verksamhet är insatser som kan beviljas enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen), gäller särskilda krav om dokumentering av insatser enligt LSS 21 a §. Genomförandeplan är ett dokument som brukaren har rätt till och ska innehålla en tydlig beskrivning av brukarens insatser och hur insatserna ska genomföras i praktiken.

  Det finns för närvarande ingen klarlagd policy vilken yrkesgrupp som har ansvaret för arbetsuppgiften genomförandeplan utan kommuner och enskilda verksamheter får besluta om ansvarsfördelningen. Ett mål med LSS-lagen är att de som omfattas av lagen ska få full delaktighet i samhällslivet och då ses genomförandeplanen som ett verktyg som skapar delaktighet. Socialpedagogisk kunskap ses som en viktig kompetens inom funktionshinderomsorgen då socialpedagogiskt arbete handlar om att skapa förutsättningar till delaktighet och social integrering. Studien är av en kvalitativ ansats och fem kvalitativa intervjuer genomfördes i två mellanstora kommuner i Sverige. Samtliga informanter arbetar som socialpedagoger inom funktionshin deromsorgen. Intervjuerna var semistrukturerade och metoden valdes för att skapa en djupare förståelse för hur socialpedagoger upplever handlingsutrymmet i genomförandeplansarbetet. Studiens teoretiska utgångpunkter är professionsteorin med centrala begreppen makt, handlingsutrymme och jurisdiktion. Det insamlande materialet har redovisats och analyserats utifrån studiens teoretiska referensram samt utifrån den tidigare forskningen.  Studiens resultat visar på att socialpedagogernas ansvarområde gällande genomförandeplaner upplevdes som otydligt till följd av att den formas i verksamheten. Det upplevda handlingsutrymmet innebär huvudsakligen en coachande roll som innebär att man delar med sig av ny kunskap och arbetar för att utveckla baspersonalens egna pedagogiska och reflekterande tänk. Användandet av handlingsutrymmet upplevdes som situationsbundet beroende på olika aktörers medverkan och påverkades även av socialpedagogernas egna reflekterande arbetssätt. Det sker en kvalitetshöjning av genomförandeplaner där socialpedagogens roll är att kvalitetssäkra genomförandeplanerna, genom att se till att reflektivt tänkande och brukarens delaktighet hamnar i centrum.

 • 399.
  Lanner, Marcus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Lund, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Öppna och stängda dörrar: En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur socialsekreterare uppfattar sin arbetssituation utifrån organisatoriska faktorer samt hur de hanterar eventuella utmaningar och svårigheter i arbetet. För att besvara frågeställningarna har vi använt en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer. Två gruppintervjuer har genomförts på socialkontor i två olika kommuner i Västsverige. Urvalet utgörs av sex socialsekreterare, där ena gruppen jobbar på individ- och familjeomsorgen, den andra med ekonomiskt bistånd. Vår teoretiska utgångspunkt har tagits ur Hirschmans teori exit, voice & loyalty och Human Resource-perspektivet, samt begreppet handlingsutrymme. Resultatet har analyserats med hjälp av tematisk analys, tidigare forskning och valda teoretiska perspektiv. Resultatet påvisade fyra faktorer kopplade till hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation: ledarskap, belastning och resurser, materiella förutsättningar samt kollegialt stöd. Resultatet visade även på att socialsekreterare använder sig av olika strategier för att hantera sin arbetssituation. Socialsekreterarnas arbete har visat sig vara komplext och innefattar ett stort handlingsutrymme. Det som framkommit har visat på vikten av olika former av kommunikation, både kolleger emellan och mellan medarbetare och chef. Materiella ting som kaffekoppar och öppna dörrar spelar en stor roll i skapandet av rum för interaktion. Olika kommunikationskanaler hör ihop med delaktighet, vilket kan sammankopplas med känslan av trivsel. Delaktighet hör också samman med öppenhet. Här kommer ledarskapet in som en viktig del, att arbeta personalorienterat är av stor betydelse för att få medarbetarna att trivas. Vi lämnar utrymme för framtida forskare att undersöka mer om betydelsen av öppna dörrar och dess betydelse för socialt arbete.

 • 400.
  Lansford, Jennifer E.
  et al.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Zarqa, Jordan.
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Caserta, Italy.
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA.
  Chang, Lei
  University of Macau, China.
  Chen, Bin-Bin
  Fudan University.
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, USA.
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA.
  Icenogle, Grace
  Temple University.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Universidad San Buenaventura, Consultorio Psicológico Popular, Medellín, Colombia .
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Parenting and Positive Adjustment for Adolescents in Nine Countries: Novel Approaches and Findings from Europe, Asia, Africa and America2017In: Well-Being of Youth and Emerging Adults across Cultures: Novel Approaches and Findings from Europe, Asia, Africa and America / [ed] Dimitrova, Radosveta, Springer International Publishing , 2017, p. 235-248Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter describes the theoretical background, methodology, and select empirical findings from the Parenting Across Cultures project, a longitudinal study of mothers, fathers, and youth in nine countries (China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, Philippines, Sweden, Thailand, and United States). The design of the study is well suited to addressing questions regarding within-family, between-family within-country, and between-country predictors of youth outcomes. Positive development may be characterized in unique ways in different countries, but adjustment outcomes such as social competence, prosocial behavior, and academic achievement also share features and parenting predictors in different countries. Combining emic (originating within a culture) and etic (originating outside a culture) approaches, operationalizing culture, and handling measurement invariance are challenges of international research. Understanding culturally specific and generalizable features of positive youth development as well as how youth are socialized in ways to promote positive adjustment are advantages of comparative international research.

567891011 351 - 400 of 718
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf