Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 651
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Kullgren, Carina
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Socialt inkluderande aktivitetscentrum i Grästorp2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 352.
  Kullgren, Carina
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Learning to produce or learning to pitch?: Educating for the film industry2010In: Oxford Ethnography and Education Conference: Tuesday 7th and Wednesday 8th September 2010, 2010Conference paper (Refereed)
 • 353.
  Kvick, Eric
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Löfgren, Emma-Clara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ungdomars identitetsskapande processer på sociala medier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det allmänna kunskapsintresset som finns i samhället kring att utforska hur ungdomar (15-19 år) upplever sin egen och andras närvaro på sociala medier låg som grund för vårt valda problemområde. Vi valde att använda oss av den symboliska interaktionismen som teori till vår studie. Detta då teorin fungerar väl till problemområden som berör sociala samspel, vilket sociala medier i högsta grad gör.

  Syfte: Ett syfte med studien är att beskriva och analysera ungdomars identitetsskapande processer på sociala medier. Ett annat syfte är att fånga ungdomars uppfattningar kring hur identitetsskapandet skiljer sig online och offline. Fokus ligger på ungdomars egna upplevelser kring deras identitetsskapande online och hur de själva ser på denna process. Syftet är även att se hur den sociala interaktionen och självpresentationen ser ut på sociala medier för ungdomar. Metod: I denna studie har vi valt att använda kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer på ungdomar av båda juridiska könen i åldrarna 15-19 år. Vi utgick från två kriterier i val av informanter när vi skulle genomföra våra intervjuer, dels så skulle de använda eller använt sociala medier den senaste tiden, dels så skulle ungdomarna ha fyllt 15 år på grund av samtyckeskravet. Genom att använda oss av en intervjuguide kunde vi få svar på våra frågeställningar. Efter att vi utfört intervjuer och samlat in data gjordes en analys kopplat till begrepp som känts relevanta för vår studie, såsom självpresentation, social interaktion och identitetsskapande processer. Som analysmetod valdes meningstolkande analys, som kännetecknas i att djupare tolka material med ett kritiskt förhållningssätt.

  Resultat: Vårt resultat visar att den identitet ungdomar presenterar online till stor del är densamma som den de är offline, men att det finns en oro för att inte alla är den de utger sig för på sociala medier. Vårt resultat visar att det råder en ambivalens hos informanterna kring huruvida omgivningen påverkar deras identitet. Detta då de inte anser sig påverkas men flera utsagor under intervjuerna går emot detta. Den huvudsakliga anledningen till varför ungdomar använder sociala medier sett till vårt resultat är tillgången till kommunikation och interaktion, främst med vänner de känner även utanför de sociala medierna.

 • 354.
  Lagnebrant, Emma
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Mansaas, Tessie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Jag har ingen makt här – men det har jag inte i mitt hemland heller.": En studie om papperslösas berättelser om sina liv.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this study is to create a greater understanding for the none-paper immigrant´s situation. The study is founded on three separate interviews with two men and one woman (in Sweden) without paper, who told us about their lives.

  The study is based on an inductive method, which means that theories develop from the stories in the interviews. The theoretical perspective that came out of the interviews is power and identity.

  We present the most central parts in the result, which has come forth in the interviews, which we show through quotes. What emerged from the interviews is that they are feeling an uncertainty about the future and that they are treated with disbelief. They also feel a sense of powerlessness and a loss of identity. Our chosen title explains the study's result - "I have no power here – but I have non in my country either." To live as a non- paper immigrant involves a powerlessness of not being able to affect their own lives

 • 355.
  Lampio, Amanda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Genomförandeplaner och Handlingsutrymme: En kvalitativ studie om socialpedagogers upplevelser av handlingsutrymme i arbetet med genomförandeplaner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och analysera hur socialpedagoger inom LSS-verksamhet upplever sitt handlingsutrymme i arbetet med genomförandeplaner.  Under senare år har man uppmärksammat socialpedagogers etableringsprocess inom ett nytt arbetsfält av funktionshinderomsorgen. Den nya yrkesrollen innebär att man arbetar inom LSS-verksamhet så som gruppboende och daglig verksamhet tillsammans med stödassistenter och stödpedagog i olika utsträckning. Socialpedagogen har en ledande position i verksamheten och uppdraget riktar sig in på att utveckla baspersonalens egna pedagogiska tänkande och vägleda dem i sitt arbete (Fyrbodals kommunalförbund, 2015). Då gruppbostad och daglig verksamhet är insatser som kan beviljas enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen), gäller särskilda krav om dokumentering av insatser enligt LSS 21 a §. Genomförandeplan är ett dokument som brukaren har rätt till och ska innehålla en tydlig beskrivning av brukarens insatser och hur insatserna ska genomföras i praktiken.

  Det finns för närvarande ingen klarlagd policy vilken yrkesgrupp som har ansvaret för arbetsuppgiften genomförandeplan utan kommuner och enskilda verksamheter får besluta om ansvarsfördelningen. Ett mål med LSS-lagen är att de som omfattas av lagen ska få full delaktighet i samhällslivet och då ses genomförandeplanen som ett verktyg som skapar delaktighet. Socialpedagogisk kunskap ses som en viktig kompetens inom funktionshinderomsorgen då socialpedagogiskt arbete handlar om att skapa förutsättningar till delaktighet och social integrering. Studien är av en kvalitativ ansats och fem kvalitativa intervjuer genomfördes i två mellanstora kommuner i Sverige. Samtliga informanter arbetar som socialpedagoger inom funktionshin deromsorgen. Intervjuerna var semistrukturerade och metoden valdes för att skapa en djupare förståelse för hur socialpedagoger upplever handlingsutrymmet i genomförandeplansarbetet. Studiens teoretiska utgångpunkter är professionsteorin med centrala begreppen makt, handlingsutrymme och jurisdiktion. Det insamlande materialet har redovisats och analyserats utifrån studiens teoretiska referensram samt utifrån den tidigare forskningen.  Studiens resultat visar på att socialpedagogernas ansvarområde gällande genomförandeplaner upplevdes som otydligt till följd av att den formas i verksamheten. Det upplevda handlingsutrymmet innebär huvudsakligen en coachande roll som innebär att man delar med sig av ny kunskap och arbetar för att utveckla baspersonalens egna pedagogiska och reflekterande tänk. Användandet av handlingsutrymmet upplevdes som situationsbundet beroende på olika aktörers medverkan och påverkades även av socialpedagogernas egna reflekterande arbetssätt. Det sker en kvalitetshöjning av genomförandeplaner där socialpedagogens roll är att kvalitetssäkra genomförandeplanerna, genom att se till att reflektivt tänkande och brukarens delaktighet hamnar i centrum.

 • 356.
  Lanner, Marcus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Lund, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Öppna och stängda dörrar: En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur socialsekreterare uppfattar sin arbetssituation utifrån organisatoriska faktorer samt hur de hanterar eventuella utmaningar och svårigheter i arbetet. För att besvara frågeställningarna har vi använt en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer. Två gruppintervjuer har genomförts på socialkontor i två olika kommuner i Västsverige. Urvalet utgörs av sex socialsekreterare, där ena gruppen jobbar på individ- och familjeomsorgen, den andra med ekonomiskt bistånd. Vår teoretiska utgångspunkt har tagits ur Hirschmans teori exit, voice & loyalty och Human Resource-perspektivet, samt begreppet handlingsutrymme. Resultatet har analyserats med hjälp av tematisk analys, tidigare forskning och valda teoretiska perspektiv. Resultatet påvisade fyra faktorer kopplade till hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation: ledarskap, belastning och resurser, materiella förutsättningar samt kollegialt stöd. Resultatet visade även på att socialsekreterare använder sig av olika strategier för att hantera sin arbetssituation. Socialsekreterarnas arbete har visat sig vara komplext och innefattar ett stort handlingsutrymme. Det som framkommit har visat på vikten av olika former av kommunikation, både kolleger emellan och mellan medarbetare och chef. Materiella ting som kaffekoppar och öppna dörrar spelar en stor roll i skapandet av rum för interaktion. Olika kommunikationskanaler hör ihop med delaktighet, vilket kan sammankopplas med känslan av trivsel. Delaktighet hör också samman med öppenhet. Här kommer ledarskapet in som en viktig del, att arbeta personalorienterat är av stor betydelse för att få medarbetarna att trivas. Vi lämnar utrymme för framtida forskare att undersöka mer om betydelsen av öppna dörrar och dess betydelse för socialt arbete.

 • 357.
  Lansford, Jennifer E.
  et al.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Zarqa, Jordan.
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Caserta, Italy.
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA.
  Chang, Lei
  University of Macau, China.
  Chen, Bin-Bin
  Fudan University.
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, USA.
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA.
  Icenogle, Grace
  Temple University.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Universidad San Buenaventura, Consultorio Psicológico Popular, Medellín, Colombia .
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Parenting and Positive Adjustment for Adolescents in Nine Countries: Novel Approaches and Findings from Europe, Asia, Africa and America2017In: Well-Being of Youth and Emerging Adults across Cultures: Novel Approaches and Findings from Europe, Asia, Africa and America / [ed] Dimitrova, Radosveta, Springer International Publishing , 2017, p. 235-248Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter describes the theoretical background, methodology, and select empirical findings from the Parenting Across Cultures project, a longitudinal study of mothers, fathers, and youth in nine countries (China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, Philippines, Sweden, Thailand, and United States). The design of the study is well suited to addressing questions regarding within-family, between-family within-country, and between-country predictors of youth outcomes. Positive development may be characterized in unique ways in different countries, but adjustment outcomes such as social competence, prosocial behavior, and academic achievement also share features and parenting predictors in different countries. Combining emic (originating within a culture) and etic (originating outside a culture) approaches, operationalizing culture, and handling measurement invariance are challenges of international research. Understanding culturally specific and generalizable features of positive youth development as well as how youth are socialized in ways to promote positive adjustment are advantages of comparative international research.

 • 358.
  Lansford, Jennifer E.
  et al.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand.
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad San Buenaventura, Medellín, Colombia.
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Zarqa, Jordan and Emirates College for Advanced Education.
  Bacchini, Dario
  University of Naples “Federico II”, Department of Psychology, Italy.
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA.
  Chang, Lei
  University of Macau, Department of Psychology, China.
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, USA.
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA ; King Abdulaziz University.
  Household income predicts trajectories of child internalizing and externalizing behavior in high-, middle-, and low-income countries2019In: International Journal of Behavioral Development, ISSN 0165-0254, E-ISSN 1464-0651, Vol. 43, no 1, p. 74-79Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examined longitudinal links between household income and parents' education and children's trajectories of internalizing and externalizing behaviors from age 8 to 10 reported by mothers, fathers, and children. Longitudinal data from 1,190 families in 11 cultural groups in eight countries (Colombia, Italy, Jordan, Kenya, Philippines, Sweden, Thailand, and United States) were included. Multigroup structural equation models revealed that household income, but not maternal or paternal education, was related to trajectories of mother-, father-, and child-reported internalizing and externalizing problems in each of the 11 cultural groups. Our findings highlight that in low-, middle-, and high-income countries, socioeconomic risk is related to children's internalizing and externalizing problems, extending the international focus beyond children's physical health to their emotional and behavioral development.

 • 359.
  Lantz, Christina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Verksamhetshetsutveckling genom nyanställningar: Om ömsesidigt lärande på en arbetsplats2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte      Beskriva och analysera personals lärande vid nyanställningar samt att beskriva betingelser på arbetsplatsen som understödjer lärandet. Vidare är ett syfte att diskutera hur denna kunskap kan användas som underlag vid utveckling av introduktionsprogram samt hur sambandet mellan introduktion, arbetsplatslärande och verksamhetsutveckling ser ut. Ett resonemang förs om lärande i allmänhet innan kopplingar till arbetslivet görs.   Metod Studien har inspirerats av ”insider action research”, då jag har studerat delar av den verksamhet som jag också arbetar i. Jag har använt mig av delar av PAAR, participatory and appreciative action and reflection, då min studie har handlat om att förstå, ta tillvara och utveckla lärprocesser. I studien ingår intervjuer, gruppsamtal och genomläsning av dokument som sedan genomgått innehållsanalys. Resultat Informellt lärande står för den allra största delen av lärande på arbetsplatsen. Vid nyanställningar aktualiseras lärandet och möjligheter ges till ett ömsesidigt och utvidgat lärande. Rekryteringen av nya ger möjlighet till ny kompetens på arbetsplatsen. En inkluderande introduktion av kollegor med proaktivt beteende hos den nya påskyndar socialisering och lärande. Möjlighet till reflektion framstår som viktigt för såväl nya som gamla i den processen. Klimat som präglas av öppenhet, nyfikenhet och prestigelöshet understödjer lärande på arbetsplatsen, där också ledningens inställning är viktig. Sammantaget kan sägas nyanställda med kompletterande kompetens, som erbjuds en inkluderande introduktion och själva är aktiva kommer under goda lärvillkor på arbetsplatsen att bidra till verksamhetsutveckling genom interaktion med de övriga.

 • 360.
  Lantz, Christina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Verksamhetsutveckling genom nyanställningar: Om ömsesidigt lärande på en arbetsplats2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Beskriva och analysera personals lärande vid nyanställningar samt att beskriva betingelser på arbetsplatsen som understödjer lärandet. Vidare är ett syfte att diskutera hur denna kunskap kan användas som underlag vid utveckling av introduktionsprogram samt hur sambandet mellan introduktion, arbetsplatslärande och verksamhetsutveckling ser ut. Ett resonemang förs om lärande i allmänhet innan kopplingar till arbetslivet görs.

  Metod: Studien har inspirerats av "insider action research", då jag har studerat delar av den verksamhet som jag också arbetar i. Jag har använt mig av delar av PAAR, participatory and appreciative action and reflection, då min studie har handlat om att förstå, ta tillvara och utveckla lärprocesser. I studien ingår intervjuer, gruppsamtal och genomläsning av dokument som sedan genomgått innehållsanalys.

  Resultat: Informellt lärande står för den allra största delen av lärande på arbetsplatsen. Vid nyanställningar aktualiseras lärandet och möjligheter ges till ett ömsesidigt och utvidgat lärande. Rekryteringen av nya ger möjlighet till ny kompetens på arbetsplatsen. En inkluderande introduktion av kollegor med proaktivt beteende hos den nya påskyndar socialisering och lärande. Möjlighet till reflektion framstår som viktigt för såväl nya som gamla i den processen. Klimat som präglas av öppenhet, nyfikenhet och prestigelöshet understödjer lärande på arbetsplatsen, där också ledningens inställning är viktig. Sammantaget kan sägas nyanställda med kompletterande kompetens, som erbjuds en inkluderande introduktion och själva är aktiva kommer under goda lärvillkor på arbetsplatsen att bidra till verksamhetsutveckling genom interaktion med de övriga.

 • 361.
  Lantz, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Att tillhöra en föreställd social gemenskap eller att vara "de Andra"2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay was to study informants' feelings of belonging related to how norms about "Swedishness" are communicated in the Swedish society, with particular interest in the processes of Belonging and Othering. The study did not intend to attempt to define the existence or meaning of "Swedish" norms in itself, but was interested in what affect individuals' sense of belonging in social communities like the imagined social community in Sweden.

  The questions at issue was: How do the informants experience that "Swedishness" and "Swedish norms" are communicated in Swedish society and how do they relate to these? What factors affect the informants' sense of belonging to Swedish society?

  Semi-structured interviews were held with a total of six informants who all had experience of having immigrated to Sweden. The informants were aged between 19-36 years, three identified themselves as women and three as men. The range of variation of the length of stay in Sweden varied between 14 months - 8 years. In the result of the thematic analysis, six themes appeared: 1) To Become a Part of Sweden, "Swedish" Friends Are Required; 2) "The Native Language Here is Swedish"; 3) "Swedes" don't want anyone getting close to them; 4) Markers for Belonging; 5) To Handle Being Defined by Others as Non-Belonging and 6) Feeling different. 

  The result of the study largely resembled what previous research has shown - for example: the description of a "mid-position" in the discussions on Swedishness and belonging; the way the informants talk about "the others" as persons with immigration background who don't behave well and that non-white Swedes must prove their Swedishness and belonging.

  The result of this study gives an increased understanding of how complex the processes of othering and belonging are, and how the informants relate to these in their lives.

 • 362.
  Larm, Josefin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Johansson, Julia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Man får inte glömma de anhöriga": en kvalitativ studie om hur anhöriga till unga vuxna med missbruksproblematik upplever stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the surroundings of every person with a drug addiction there is often one or many people that suffer from the consequences of their relative's addiction and are at risk of mental, physical and social problems (Melin & Näsholm 1998; Socialstyrelsen 2014). The aim of this study is to examine how relatives are affected by having someone close with a drug addiction and what their interpretations are regarding the support they receive from the organisation called Eken. Eken works mainly with young adults with drug addiction and the organisation aims at having an approach characterized by accessibility and flexibility as well as commitment and support to the young adults' relatives. The main questions of this study are as follows: How do relatives describe how the work that the staff is doing is formed? How do relatives describe what the staff is doing to acknowledge the needs related to their own wellbeing? How do relatives describe how the staff acknowledges the need related to the relatives' ability to support their close relative? Based on the aim of this study a qualitative research approach was chosen. The collection of the empirical data was made through five semi-structured interviews with five relatives. All informants have ongoing, terminating or terminated contact with Eken. In order to create an understanding of what the informants share, we have analyzed the results of the study based on symbolic interactionism, which is a perspective aiming at describing social realities with a focus on the interaction processor (Trost & Levin 2010). The main notions used are coping, participation, communication, alliance and codependency. We discovered that previous research is limited but shows that the area is neglected. When analyzing the results of the study, a thematic analysis method was used. To process the material we looked for recurring themes in the collected material. The results of the study show that the informants describe the staff's way of working as committed, respectful and need-oriented. The working method includes the possibility of contacting staff at any time during the day, which they describe as a security. All informants express that the contact includes both involvement in the young adults' treatment process and reduced feelings of loneliness and perplexity. The results also show that the informants can be supported with how they can deal with their relatives through advice among other things.

 • 363.
  Larsson, Frida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Det måste finnas nåt annat – nåt bättre...": Två berättelser om hur vuxna människor har hanterat och återhämtat sig från en uppväxt med våldsupplevelser i hemmet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Family violence is a social problem in Sweden. It is classified as being a problem in Swedes' general health condition and statistics show that about 5-10 percent of the Swedish children today grow up with family violence. This is alarming for society at large and at the same time important facts for those who work with socially exposed people. Many of the children who grow up in a home with family violence still manage. This is also important facts for those who work with socially exposed people. But how are they able to manage? What is it that makes people get through the family violence they grow up with? In what ways do they manage situations with violence and what is it that affects their resilience? The answers to these questions are essential within the social pedagogy and social work due to the fact that they can be helpful for professionals when encountering socially exposed people. But, the answers can also be helpful for social workers in any field when working with health promotion.

  The aim with this study is to obtain understanding of how people who have experienced violence throughout their growth have dealt with violent situations and what the impacts can be that have caused their resilience. By interviewing two adult informants, both who have grown up with a parent who has abused them, my intention is to demonstrate (the memories of) their different strategies in violent situations and the possibilities of their resilience. I therefore use terms like coping (to deal with demanding situations), coping strategies and resilience (to recover).

  In my study it appeared that the informants have used different coping strategies in violent situations throughout their growth. Both informants have used emotion-focused coping where they have tried to avoid the violent situation as well as problem-focused coping of which they have tried to forestall the violence by doing and acting in a way that prevent the violence from occurring. Other coping strategies that they have used are, for example, being responsible for and protective towards younger siblings, and finding other safe places and/or protective people. As a consequence of the violence, both informants have also used more destructive strategies where they have used violence against other people or tried to commit suicide. In the study it also appears that the informants, through their growth, have been helped by different protective factors of which in different ways and in all probability have influenced their resilience. Relatives, friends and a satisfying school attendance could be examples of factors that can be of advantage to the resilience, as well as their comprehension of the violence and their own resources and personal characteristics. These protective factors interplaying with the coping strategies that the informants have used have probably facilitated their resilience and their hope of a better life. Today both of them live, to all appearances, satisfying lives.

 • 364.
  Larsson, Ida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Krol, Nicole
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Sjuksköterskors syn på ledningens säkerhetsarbete: en kvantitativ studie om tillit, organisationsidentifikation och säkerhetsklimat2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Trust can be linked with confidence when speaking of confidence in another person's actions and reliability. The concept of organizational identification (OID) describes the degree to which individuals identify with their organization. OID affects the level of trust in management, and the extent to which employees identify with the organization's values and goals. The purpose of this study was to investigate nurses' degree of confidence in management's safety work and how the correlation appeared between trust, OID, and number of years employed in the organization. The study was based on two issues: 1) Is there a link between perceived trust in management's safety and level of OID and will it in this study be considered a positive correlation? 2) What is the connection between the nurses' length of service, age and level of OID? The study was conducted using a quantitative method, and data were collected through a questionnaire survey. The sample consisted of 42 nurses at a hospital in the Västra Götaland region. The survey instrument was based on two established questionnaires where relevant issues to study were selected in order to measure the variables trust and OID. The collected data were interpreted and analyzed in the software IBM SPSS Statistics21. The result was based on responses from 32 nurses, when 10 questionnaires were disregarded. The study results showed that the degree of trust in management and the degree of OID depends on each other. To a large extent, having faith in management's safety was related to a high degree of OID experience with the organization. Results also showed that the degree of OID did not increase with the age or the number of years in the organization. Previous research with the results of the study revealed the importance of the relationship between the level of perceived trust in management and the OID

 • 365.
  Larsson, Jennika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Carolina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Biståndshandläggarens upplevelser av handlingsutrymme i myndighetsutövning inom äldreomsorgen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka hur biståndshandläggaren inom äldreomsorgen upplever att handlingsutrymmet påverkar myndighetsutövningen.

  Frågeställningar:

  * På vilket sätt upplever biståndshandläggaren att de har makt att påverka sitt handlingsutrymme?

  * På vilket sätt upplever biståndshandläggaren att motsättningen mellan den enskildes och organisationens intresse ser ut?

  *Vilka hinder och möjligheter upplever biståndshandläggaren existerar i sitt arbete i förhållande till sitt handlingsutrymme?

  * Vilka etiska dilemman uppstår i handlingsutrymmet?

  Uppsatsen tar upp olika aspekter av myndighetsutövning i det sociala och socialpedagogiska arbetet. Så som myndighetsutövning inom äldreomsorgen och hur biståndshandläggaren anser att handlingsutrymmet formas utifrån organisation, profession och den enskilde. För insamling av det empiriska materialet genomfördes enskilda intervjuer med fem biståndshandläggare. Slutsatsen är att biståndshandläggarnas handlingsutrymme är komplicerat. Många faktorer påverkar handlingsutrymmet däribland det formella juridiska uppdraget från samhället och organisationen samt biståndshandläggarnas egna värderingar. Även den enskilde påverkar hur beslutet formas i det enskilda ärendet genom att den enskildes rättigheter ska tillgodoses. Biståndshandläggarna upplever sig ha ett stort handlingsutrymme men de begränsningar som uppstår är bristande resurser i form av ekonomi och tidsbrist vilket främst syns i verkställigheten. Biståndshandläggarna kunde uppleva att det blev motsättningar mellan den enskilde och organisationen och dess riktlinjer vilka är länkade till bristande resurser i form av ekonomi och tidsbrist. Biståndshandläggarna upplever att de har möjligheter att påverka sitt handlingsutrymme men hamnar ofta i etiska dilemman när den enskildes självbestämmande och delaktighet hotas. Vår slutsats är att biståndshandläggaren befinner sig i en komplex situation där biståndshandläggarna måste ta hänsyn till både organisationens och de enskildes intresse.

 • 366.
  Larsson, Julia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Thylander, Ida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Stödet finns ett samtal bort": Behandlingsförälderns behov av stöd i uppdraget2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studie var att belysa behandlingsföräldrar som yrkesgrupp och att undersöka vilket stöd de önskade för att generera en god vård för det placerade barnet.

  Studien utgår från en kvalitativ metod och består av sju intervjuer, sex enskilda och en parintervju. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisering, vilket resulterade i att tre teman framträdde; Stödformer, Stödet från andra behandlingsföräldrar och Stödet till familjen. Resultatet har sedan analyserats utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet samt relaterats till tidigare forskning.

  Resultatet visar att behandlingsföräldrar tryggas av vetskapen att tillgång till stöd finns dygnet runt, samt att stödinsatser behöver anpassat och ges utifrån behandlingsförälderns specifika behov och förutsättningar. En god relation till sin samordnare och tillgång till specialistkompetenser i form av läkare och psykolog för det placerade barnet, framkommer som viktigt stöd, samt att behandlingsföräldern får träffa andra behandlingsföräldrar för att diskutera anses värdefullt.

 • 367.
  Larsson, Louise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ohlson, Lena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Jag kände mig inte som invandrare. När jag fick negativt kände jag mig som invandrare.”: En kvalitativ studie om ensamkommande afghaner som flytt till Frankrike efter negativt beslut i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I 30 år har det varit krig i Afghanistan och det är ett av världens fattigaste länder. Detta har lett till att många Afghaner valt att lämna landet och flytt till andra länder. I flera år har unga afghaner sökt sig till Sverige men under flyktingkrisen år 2015 kom 23,000 afghanska ensamkommande till Sverige. För att möta några av ungdomarna som upplevt denna resa och få besöka deras livsvärld gjordes datainsamlingen med fem semistrukturerade intervjuer på plats i Frankrike där ungdomarna nu befinner sig då de har fortsatt sin flykt efter de har fått avslag på sin asylansökan i Sverige. Ungdomarna kände hopp i Sverige och såg fram mot ett liv här men det hoppet slogs sönder när avslaget kom och deras hopp om en framtid i Sverige försvann. Känslan av att vara dubbelt svikna då upplevelsen var att de först blev välkomnade hit men sen inte fick stanna kvar var total. Nu väntar alla fem ungdomarna på svar på deras asylansökan i Frankrike och de försöker än en gång anpassa sig till ett liv ett främmande land. De fem ungdomarna har tappat mycket av sin framtidstro och de känner ingen tillit till omgivningen efter avslaget. Deras känsla av sammanhang försvann och har för de flesta informanter inte kommit tillbaka. De har alla gemensamt att de gör det som behövs för att slippa åka tillbaka till ett land de inte ser någon framtid i, om det betyder att de ska fly vidare till ett annat land i Europa eller leva som papperslösa i Frankrike är de inte riktigt klara över ännu. Studien har en kvalitativ ansats och med KASAM-teorin som hjälper oss förstå ungdomarnas känslor och hur de hanterar sina känslor i deras livssituation.

 • 368.
  Laskar, Pia
  et al.
  The Royal Armoury Museum and the Swedish History Museum, Stockholm, Sweden.
  Johansson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mulinari, Diana
  University of Lund, Gender Studies, Sweden.
  Decolonising the Rainbow Flag2016In: Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, ISSN 2000-1525, E-ISSN 2000-1525, Vol. 8, no 3, p. 192-217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the article is to explore the location and the meaning given to the rainbow flag in places outside the hegemonic centre. Through three case studies in the global North and South, held together by a multi-ethnographic approach, as well as a certain theoretical tension between the rainbow flag as a boundary object and/or a floating signifier, we seek to study where the flag belongs, to whom it belongs, with particular focus on how. The three case studies, which are situated in a city in the Global South (Buenos Aires), in a conflict war zone in the Middle East (the West Bank) and in a racialised neighbourhood in the Global North (Sweden), share despite their diversity a peripheral location to hegemonic forms of knowledge production regimes. Central to our analysis is how the rainbow flag is given a multitude of original and radical different meanings that may challenge the colonial/Eurocentric notions which up to a certain extent are embedded in the rainbow flag. © 2009-2017 Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. All rights reserved.

 • 369.
  Lengrell, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Den dubbla yrkesrollen: En studie av familjebehandlares upplevelse av arbetet med barn i familjer med missbruk2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka några familjebehandlares erfarenheter och metoder i arbetet med barn som växer upp i missbruksfamiljer.. I studien har jag använt mig av en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats i form av intervjuer. De genomförda intervjuerna var halvstrukturerade och en intervjuguide har använts vid varje intervjutillfälle. Resultatet visar att stödgrupper är den vanligaste använda metoden för barn med missbrukande föräldrar. I stödgrupperna fokuserar man på att stärka barnen samt att ta bort skuld och skam. Respondenterna i studien belyser att ett gott bemötande och förhållningssätt bidrar till att arbeta upp en god allians med familjen, något som de anser är en viktig grund i hjälpprocessen. De yrkesverksamma upplever en dubbelhet i deras yrkesroll. En av de svåraste insatserna de upplever är när de arbetar i en familj där barnets bästa står i kontrast till vad som är möjligt att göra.

 • 370.
  Lernhag, Veronica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Shabani, Vlora
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Fortkörning: En mikrosociologisk studie om hur bilförare resonerar kring fortkörning som kriminell handling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fortkörning är farligt och kan leda till att någon blir allvarligt skadad eller värre, någon dör, så varför väljer förare att köra över hastighetsgränsen? Och hur ser vi på det? Är det en kriminell handling? I Sverige kan en del av oss prata om fortkörning som att det är något som alla förare gör av olika skäl, men vi ser inte nödvändigtvis det som ett brott. Varför? I studien har sex förare intervjuats för att försöka förstå de olika orsakerna till varför bilförare kör fortare än hastighetsgränsen och hur de väljer att resonera om de. Ser de på fortkörning som en brottslig handling eller rättfärdigar de sitt beteende? Den använda metoden är en kvalitativ intervjustudie med aktiva intervjuer och de teoretiska perspektiven som användes var Erving Goffman, Max Weber och Mikael Foucault. Resultat och Slutsats: studien påvisar att bilförare har svårt att se fortkörning som något brottsligt men ser det gärna som en förseelse. Att komma fram fortare räknas som en av huvudanledningarna till att man väljer att köra fort.

 • 371.
  Lewinsson, Alexandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Unga kvinnors rädsla: En kvalitativ undersökning om unga kvinnors rädsla för sexuella övergrepp2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study has been produced with the aim to investigate how five young Swedish women's personal experiences and perceptions of fear of sexual abuse might look like. I wanted my work to examine whether the young women felt that they were influenced by the fear of sexual abuse and, if so, how? An underlying aim was to analyze if the women make use of strategies to reduce fear and if they feel that this fear limits their everyday lives to the public domain.

  The study was conducted using a qualitative research method in which the empirical data were collected with semi-structured interviews with five young women aged 19-22 . The material has been analyzed from a hermeneutic perspective with meaning concentrator as a base. The aim was to achieve a deeper knowledge from some young women's sense of fear and their own experiences of various inculcated in their everyday lives.

  The results show that most respondents felt a fear of sexual assault. It also emerged that they considered themselves to be limited because of this fear. This fear played out in different forms and at different locations but they all five young women had in common was the fear of being raped, which was the biggest fear of them. It also emerged that they used multiple strategies to reduce fear, many of them were identical to each other. What emerged clearly in the results was that the young women were often unaware of their actions and their strategies to avoid the fear of sexual abuse in their daily lives

 • 372. Lilja, Mona
  et al.
  Vinthagen, Stellan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Inledning2009In: Motstånd / [ed] Lilja, Mona, Vinthagen, Stellan, Malmö: Liber , 2009, p. 11-23Chapter in book (Other academic)
 • 373. Lilja, Mona
  et al.
  Vinthagen, Stellan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Maktteorier2009In: Motstånd / [ed] Lilja, Mona,Vinthagen, Stellan, Malmö: Liber , 2009, p. 27-45Chapter in book (Other academic)
 • 374. Lilja, Mona
  et al.
  Vinthagen, Stellan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Motståndsteorier2009In: Motstånd / [ed] Lilja, Mona, Vinthagen, Stellan, Malmö: Liber , 2009, p. 47-93Chapter in book (Other academic)
 • 375.
  Lind, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kallepruun, Pernilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Vägen ut: en kvalitativ studie om klienters erfarenheter av halvvägshus.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om människor som avtjänar ett fängelsestraff och är på väg ut i samhället. Nya regler trädde i kraft under årsskiftet 2007 gällande utslussning av intagna. Ändringen gjordes för att förbättra övergången från ett liv i fängelse till ett liv ute i samhället. Beslutsfattarna önskade fler alternativ som var individanpassade efter vilka behov den intagne skulle behöva vid återanpassning. Ett av dessa utslussningsalternativ var att erbjuda vistelse i halvvägshus. Tankar kring halvvägshus var att de som suttit i fängelse en längre tid och var i behov av boende, sysselsättning och personalstöd skulle kunna ansöka om detta alternativ. Regeringen ansåg att detta skulle göra anpassningen till samhället efter frigivning lättare samt att risken för att återfalla i brott skulle minska (www.regeringen.se).

  Vi har besökt ett halvvägshus i Södra Sverige och intervjuat fem personer som bor där just nu. Återanpassningen ska vara en förlängd arm ut i samhället vilket innebär att miljön i ett halvvägshus blir extra viktig. Uppmuntran till att påverka sin egen situation väger tungt i val som den intagna kommer att göra efter tiden i halvvägshuset.

  Studien bygger på en kvalitativ ansats med fenomenologi som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Vi vill förstå de sociala fenomenen, inte nödvändigtvis förklara dem. Datainsamlingen till studien har utförts av semi-strukturerade intervjuer.

  Resultaten som vi har kommit fram till är att inre motivation och empowerment har en stor betydelse över hur återanpassningen ut i samhället kommer att fungera. Vidare visar resultatet på hur viktig gemenskap är för att minska känslan av stigmatisering, kunna bättra på sin självbild och fortsätta att leva ett liv utan kriminalitet efter det att vistelsen i halvvägshuset är avslutad.

 • 376.
  Lind, Natalie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Deras åsikter är jätteviktiga: En studie om socialsekreterares perspektiv på delaktighet och handlingsutrymme i arbete med ensamkommande barn inom socialtjänsten.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The background to the study is the first to understand the concept of unaccompanied children, and the guidelines for the participation announcement that exist for the social worker in the work with unaccompanied minors. I want to gain knowledge of the social workers participative work with unaccompanied children and the social workers discretion and the difficulty of the work.

  The purpose of the study is that based on the social worker's experience to describe and analyze the participative work with unaccompanied children.

  A qualitative study using semi-structured interviews in which empirical data consists of five transcribed interviews. The interviewees have been selected by a strategic choice of the criterion of social workers who work with unaccompanied minors. An interview guide was designed to find answers to interview questions. The empirical data were analyzed based on the study of theoretical perspectives symbolic interactionism and the two theoretical concepts of participation and discretion.

  The results show that all the respondents perceive their freedom of action in that big and that they are relatively free of work. The Social Services Act gives socialworkers a wide discretion when the law is merely a framework law of general guidelines. Henceforth, the results show that the respondents are experiencing great difficulties when using telephone interpreter in conversation with unaccompanied minors. It emerges from the results that the respondents experiencing difficulties increating a relationship of trust with the unaccompanied child because of the child'sprevious experiences. Furthermore, the result shows that the interviewees perceive their work with unaccompanied children who participative by letting the child take part of the information and by the child may share their opinions taken into account in the decision-making process.

 • 377.
  Lindahl, Joakim
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Persson, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Skolans tvetydighet till diagnosen ADHD, en förutsättning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to increase understanding of the notions that exist about ADHD in student health teams working in secondary school and how these perceptions affect aid efforts given to students diagnosed with ADHD. The method we used is a qualitative research interview. The informants who the study builds on work in student health team at secondary school. The results have been analyzed using a critical discourse analysis. In our analysis, we used four discourses; interactive, indifferent, categorical, and multimodal discourse. The conclusions we can draw from the results are: - Study results show that ADHD is due to student health team as a disability where one can derive the disability to permanent damage in the brain. - The results show that student health teams describe ADHD as a disability. Despite this, student health teams are convinced that this state is so responsive that under the right conditions, you can more or less completely get rid of the symptoms that characterize ADHD. - ADHD diagnosis is seen as a personality and not as a medical condition; it is something you are, not something you have. - The study shows that the support given must be based on individual preconditions. These efforts should always be tailored to the particular student's needs. The starting point should always be the individual, and that every child is unique. - The results of the study indicate that the purpose, goals and risks of medication should be considered carefully. Only medication to cope with school life and to fit its norms is considered as doubtful and strongly disputed. - The professionals in health teams experience that they have a consensus on ADHD. This convergence is a critical factor in the work with students with ADHD. It stresses the importance of speaking the same language and having the same outlook. This convergence can also pose barriers to the creative process that is operating in the pedagogical approach.

  - The result of the study shows that the work methods that student health teams use assume a multimodal discourse where aid efforts for students with ADHD are based on four parts. These parts are: structure, environment, collaboration and attitudes/ knowledge.This multimodal discourse is considered as an integrated holistic approach in which multiple perspectives are taken into account. In social work, this integrated holistic create favorable conditions to support students with ADHD

 • 378.
  Lindberg, Elisabeth
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bokdalen, Emelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  “Hela våran uppväxt har liksom blivit offentlig”: En kvalitativ studie kring hur en grupp gymnasieelever ser på sitt eget och andras identitetsskapande i förhållande till media.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: “All of our upbringing has kind of become public”- A qualitative study on how a group of high school students views their own and others construction of identity in relation to media.

  Authors: Elisabeth Lindberg & Emelie Bokdalen. Level: Bachelors Thesis 15 Higher Education Credits.

  Subject: Social work. Program: Program in Social pedagogy, 180 Higher Education Credits, University West. Term: Spring term 2013.

  Supervisor: Åsa Andersson.

   

  Purpose: The purpose of this study is to explore how a group of high school students view their own and other people’s identity construction in relation to media.

   

  Problem statements:

  ●   What kind of impact does the youth consider that media has on their social sex and body image?

  ●   Does the youth see any difference between how guys and girls relate to media in their identity construction?

  ●   What impact does the youth consider that the norms and ideals that media conveys have on their identity construction?

  Summary:

  Our datacollection method consisted of two qualitative group interviews conducted in high schools with participants who are completing their third year. Socialconstructionism has been our theoretical starting point in the analysis of the empirical data together with phenomenology as a basis of understanding. When analyzing the material we used the IPA method. Key words have been identity construction, social sex, body image, self-esteem and media.

  We wanted to know how a group of high school students views their and other people’s identity construction in relation to media. This result was presented in ten themes with the headlines; The accessibility’s dilemma, To be distant, Who should you listen to?, Does a picture say more than a thousand words?, To put gender on an attribute,  To be a girl - a demanding mission, To become conscious about your body, Unreal reality, Affirmation - to get “likes” and To exceed yourself. What we found was that the participants felt that media, and foremost social media, had an influence on their identity construction from several aspects. We found that the participants considered that social media is used partly for reflecting your own identity in other people, since they talked about the identity as socially constructed. It emerged from the participants that they considered that individuals usually only show the positive sides of life on social media, that resulting in a pressure to always surpass oneself and others.

   

   

 • 379.
  Lindblom, Jerker
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Jakten på den femte kompetensen: En studie om behovet och betydelsen av socialpedagogisk kompetens2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to investigate and analyze skills required within the various municipal human service organizations, including social pedagogues working in Västervik. My study would also examine the activities within college-educated social pedagogues working today and what skills they have and what skills are suitable for working in human service organizations in Västervik. This study strives to be a support to prepare human service organizations in Västervik facing any challenges in future recruitment of existing and new skills. At the same time, I want to strengthen the knowledge of social pedagogues.

  The study consists of both a quantitative and qualitative study. The empirical data were collected through a questionnaire and group interviews with people who have employee and operational responsibilities within various human service organizations in Västervik.

  The results of my study indicate that there is a skills needs in human service organizations in Västervik mainly characterized by intellectual and social skills. The intellectual skills that staff need to master tasks and situations in the daily work were formal education and various special competences in relation to their professional field. Social skills of how personnel act in relation to others. Responding is the second prominent competencies mentioned. Future skills demand follows today's petition, however, emphasized the need to be affected by staff losses and legal and mission changes. The study shows that college-educated social pedagogues are most abundant in activities primarily engaged in change management with duties in the management and training. It turns out that social pedagogues and social pedagogy has a place in human service organizations as social pedagogy in itself is to be adapted to the needs that society demands of social work.

 • 380.
  Linder Falk, Adéla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Jag har blivit stärkt i mitt föräldraskap": En kvalitativ studie om föräldrars känsla av delaktighet utifrån ett empowermentperspektiv i föräldrastödsprogrammet COPE.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  The choice to study parenting parental support was made after reading the Government's national strategy : "Parental support- a win for everyone". In this strategy, it is obvious that there must be parental support for all parents who are in need of it. The Government indicates that the aid should be designed along with the parents' needs and wishes, and that the purpose of any aid must be to strengthen parents in their parental role . I have studied the general, manual-based parenting program COPE and based on the theory of empowerment I have analysed whether the parents who participated in the COPE program have felt involved in the support, if they have had influence in creating the support structure, and if they feel that the support have strengthened them in their parental role.

  Purpose:

  The aim of this study is to describe and analyse how parents perceive the design of parental support, regarding the feeling of participation from an empowerment perspective, and how the parental support leader views the parents' opportunities for participation.

  Method:

  I have done a qualitative study with semi-structured interviews with four mothers who participated in the parent support, COPE , as well as intervewing a parent support leader. The parent support leaders I have been in contact with, has helped me establish contact with the parents who later participated in my study . Due to the current parenting program and its participants being located in another place, far from my own, I had to make telephone interviews. To get answers to my questions, I prepared an interview guide that I used in my interviews . I analysed my material based on my chosen theory of empowerment and the concepts; participation, user participation and user power.

  Result:

  My results show that parents feel involved in the support when they are the ones initiating the discussions in the support group. The result also shows that parents feel they have become stronger in their parenting when they have been given the right tools through the support, to change their situation. Through the support, parents have also been strengthened by seeing and understanding that there are more parents needing support in their parenting role . I can also see in my findings that the parent support leader believes that parents may and are able to be a part of this type of assistance, when the parents are the ones who guide the discussions. With the help of participating in the group with both other parents and parent support leaders, experiences and knowledge are shared, creating the right conditions for parents to become stronger in their parental role .

 • 381.
  Lindgren, Jennifer
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gelabert, Natalie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  En kvalitativ studie om verktyg i socialt arbete med ensamkommande flyktingbarn2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe the approach and working on a lodging for asylum seeking unaccompanied refugee children. The study examines the specific methods and tools to use in social work with the target group. It also examines whether the working methods and approaches differ in the work depending on where in the asylum process the children are.

  The study is based on a qualitative approach with hermeneutics as a theoretical scientific method. The study's empirical data consists of semi-structured interviews with four informants in terms of staff on a lodging for unaccompanied refugee children in an anonymous community. By means of Empowerment and KASAM have the empirical data analyzed in a content analysis

  The results of the study show that there are good practices and tools in working with unaccompanied children. Especially in terms of Empowerment and KASAM, but also in tools of the staff and their working methods. Team-meeting, structure, clarity and "Finding Right" also provides tools for staff. However, the one common denominator that knowledge is lacking on is crisis management. This can be divided into theoretical tools, organizational tools, personal tools, and tools for quality assurance. The informants are demanding tools in terms of crisis management. Results also show that the approach is different in the work depending on where in the asylum process the child is in. Results show that above all stands the school, extracurricular activities and summer work for key parts of the integration work with the children

 • 382.
  Lindvall, Helene
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gustafsson, Ellinore
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ofrivilligt ensamma i en helt ny värld: En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns upplevelser av det stöd de erhållit under asylprocessen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last 10 years, a new phenomena has become apparent in Swedish society causing it to face a line of new challenges. This is because of the total unaccompanied asylum-seeking children that has increased significantly during the 21st century. Estimates calculate that this number is going to increase even more during the next few years. These children are especially vulnerable as, at the same time missing their parents and their homeland, they find themselves in the middle of an uncertain asylum process. Many children carry with them difficult experiences of war, violence, abuse and tough family situations. As they have left what they know as security and are alone in a new environment, the first period of time in this country is of paramount importance as it can be crucial. To create a sense of security in this new situation, the reception and support they receive during this time is very important.

  With this in mind, it seems important to pay attention to these unaccompanied asylum-seeking children's experiences and stories as the aim of this study was to examine their accounts of the support they had received during their asylum process, which aspects were a hindrance and which aspects were promotive during this time. To acquire a deeper understanding for these children's experiences, a qualitative approach was used with semi-structured interviews. The study's theoretical grounds used are network theory and social support. The data collected has been coded, categorized, thematized and analyzed based on previous research and the two aforementioned theoretical perspectives.

  The results show that, during the asylum process, the children's social network is primarily in the HVB home, which forms the children's social context and constitutes the main source of support. The emotional support through good relationships is found to be significant but even communication constituted an opportunity to acquire adequate support. Language was shown as having fundamental importance. The support it meant to socialize with friends and personnel through participating in different activities was significant. This enabled the children to rest by not thinking about past traumatic experiences

 • 383.
  Lindvall Kurti, Hannah
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sääw, Mikaela
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Alla människor ska bli bemötta på ett bra sätt, oavsett bakgrund och historia: En kvalitativ studie om socialsekreterares perspektiv på deras arbete och handlingsutrymme i arbetet med kvinnor som utsatts  för våld i nära relation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bakgrunden till studien är att få en inblick i vad för insatser och resurser som socialsekreterarna kan använda i mötet med våldsutsatta kvinnor. Vilket handlingsutrymme socialsekreterarna har i arbetet samt vad för faktorer som gynnar samt begränsar deras handlingsutrymme. Vi ville få mer kunskap om hur arbetet ser ut för socialsekreterare som arbetar med dessa kvinnor och hur hen upplever sina möjligheter att hjälpa bland annat.  Syfte: Syftet med den här studien är att studera är att studera socialsekreterares möjligheter och utmaningar, samt analysera handlingsutrymmet i arbetet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation.  Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer där empirin består utav sex stycken transkiberade intervjuer. Valet av socialsekreterare var att de ska arbeta med kvinnorna som utsatts för våld i nära relationer, sedan hade vi en intervjuguide som vi utgick ifrån för att kunna få svar på vår frågeställning.  Materialet har analyserats utifrån symbolisk interaktionism som är studiens teoretiska utgångspunkt.  Resultat: Resultatet visar att samtliga socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme stort samt att de upplever att de har mycket frihet i sitt arbete, socialsekreterarna upplever att de har förtroende från sina chefer att fatta beslut som rör deras klienter. Samtidigt som socialsekreterarna upplever att handlingsutrymmet är stort så belyser de även aspekter som de upplever begränsar deras handlingsutrymme. Socialsekreterna beskriver bemötandet som en avgörande faktor i arbetet med de våldsutsatta kvinnorna, eftersom stödet som socialsekreterarna erbjuder är frivilligt för kvinnan att ta emot så är det av stor vikt att skapa en god relation för att kunna hjälpa kvinnan ur den våldsamma situationen.

 • 384.
  Lingärde, Svante
  et al.
  Malmö Högskola.
  Rauhut, Daniel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  En skälig levnadsnivå för barn2013In: Barnfattigdom / [ed] Rauhut, Daniel, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 119-140Chapter in book (Other academic)
 • 385.
  Liss, Ann
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Exempel 9: Uppsökande socialt arbete: en gränsöverskridande arbetsmetod2019In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 96-100Chapter in book (Other academic)
 • 386.
  Liss, Ann
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Uppsökande socialt arbete: Fältsekreterarnas arbete och erfarenheter i Lysekils kommun2019Report (Other academic)
 • 387.
  Ljung, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Cracking the Body’s Armour: Young People´s Need for Musical Experiences in a Rational Society2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to problematize young people’s desires for musical experiences in Western society by theoretically analyzing such needs from a deep psychological as well as a sociological perspective. The rationalized society and new patterns of socialization form the foci of analysis. Further, special emphasis is placed on understanding and analyzing the causes of the high volume of music played at rock concerts and music festivals. Music is a medium that allows young people to get in contact with and process the deep psychological patterns that, in contemporary society, are often repressed by hard rationality. It is claimed that new patterns of socialization have made it more difficult for adolescents to establish contact with, and to integrate into, the pre-oedipal mental layer, which is a prerequisite for growth, achieving a greater degree of maturity, and the progression to and realization of new life phases.

 • 388.
  Ljung, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ethical Conceptions of Young People in Different Work Areas2002In: International Sociological Association, 2002Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Transition to a post-industrial society has implied great changes, including partial dissolution of existing value systems and of btraditional unitary conceptions regarding work, identity, rationality, truth and morality. Increased globalization, faster communication and, not least, greater mobility between different nations and cultures have caused changes of traditional value systems. Many people today, especially young people, experience difficulty defining moral questions and values which they find complicated and hard to agree on. However, interest in moral and ethical questions has not diminished. On the contrary, as traditional basic moral values have begun to dissolve, people are becoming forced to reflect upon their own personal responsibility to other people and how society is actually functioning on an ethical plane. Research today shows that new patterns of working life with increased flexibility, but also accompanying stress and uncertainty are a consequence of deep structural changes. This has consequences for human identity, which is exposed to fragmentation and disconnectedness. The ethic dimension of the human character is expressed by loyalty, trust and mutual interaction, which are not easy to maintain today in working life. The changes affecting working life can also be noticed in other social areas - school, family and social interaction as a whole. A resulting powerlessness and marginalization from traditional support systems characterizes the social situation of many young people. The present study investigates how young people in western Sweden reason, think and act based on their conception of the world of morality. Young people from different work areas are being interviewed - from industry, a computer company, health care and adult education. Relevant concepts are authority, self-respect, deviation, trust, strength-weakness, solidarity and compassion.

 • 389.
  Ljung, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Function Based Manning and Aspects of Flexibility2010In: WMU Journal of Maritime Affairs (JoMA), ISSN 1651-436X, E-ISSN 1654-1642, Vol. 9, no 1, p. 121-133Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the article is to examine the concept of flexibility from a shipping perspective. Flexibility is examined in order to develop strategies, theoretical and applicable, in the field of Function Based Manning (FBM), for achieving optimized manning, which is not the same as reduced manning, with a healthy crew. This is a complex concept in many aspects. Based on research on working life and work organizations conducted by social scientists, two aspects of flexibility are examined; functional flexibility including job enrichment and competence training, and working time flexibility. These issues are analyzed from a shipping perspective. The concept is double-edged in the sense that it entails both having flexibility and being flexible. Does flexibility only serve the interests of the employer? Or, do workers also benefit from flexibility? By combining these two aspects of flexibility, a win-win situation benefiting both employers and employees can be achieved. This article highlights and discusses strategies intended to promote the implementation of amodel of optimized manning.

 • 390.
  Ljung, Margareta
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Erlandsson, Soly
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Musik som livsmening: om unga människors musikupplevelser2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 109-128Chapter in book (Other academic)
 • 391.
  Ljung, Margareta
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Lützhöft, Margareta
  Chalmers University of Technology, Department of Shipping and Marine Technology, .
  Functions, performances and perceptions of work on ships2014In: WMU Journal of Maritime Affairs (JoMA), ISSN 1651-436X, E-ISSN 1654-1642, Vol. 13, no 2, p. 231-250Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The demands for greater efficiency and increased profitability in shipping have increased with hardened competition. In recent years major reductions in manning have been made. When the STCW Convention was revised in 1995, this led to changes in terms of the organization of work on board. By using a functional approach, it became possible to handle current demands that all tasks on board are founded on competency-based skills. This article reports the results from an investigation of work functions performed on board ships. The aim was to investigate how these functions are performed today and how marine officers perceived this. Main questions were as follows: How do officers handle the working situation with a reduced crew? Which job functions do they have and how are these performed? How do officers experience the work situation on board? Field studies, involving participant observation and interviews on various types of vessels were conducted and issues were illuminated and analyzed from a socio-technical perspective. The results revealed some specific areas. Reduced crews highlight the need for the right kind of knowledgeable people. Not everyone can be good at everything, maybe not even within their own profession. The predominating issue is about the increased administrative work and the lack of skills development. A continuous professional development should be part of the work and a planned activity. Vessel crews are trying to create flexible solutions for performing the work on board. They are doing this in various ways, depending on the number of the crew, the leadership and the specific vessel culture.

 • 392.
  Ljung, Margareta
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Oudhuis, Margareta
  Safety on passenger ferries from catering staff’s perspective2016In: Social Sciences, ISSN 2076-0760, E-ISSN 2076-0760, Vol. 5, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The majority of employees on passenger ferries consist of the catering staff: those who operate in restaurants, shops, and in the hotel on board. Research on this category is scant. The aim of this study is to investigate the catering staff’s experiences and perceptions of safety practice on board passenger ferries. The methods are semi-structured interviews and a qualitative content analysis of official documents and research articles. Results: Increased safety regulations and directives on an international and a national level have taken place after the major ferry disasters of late 1990s. Changes in the safety organization on the passenger ferries have resulted in more involvement of the catering crew in safety on board. Safety awareness and the way the catering staff think about safety have improved. The risk of terrorism has further reinforced safety awareness. A clear challenge for safety work on ferries is the reduction of catering crew. The transition to job flexibility for catering crew may constitute risk factors regarding safety and security. © 2016 by the author.

 • 393.
  Ljunggren, Rebecca
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Jag tycker att man tar med egna värderingar väldigt mycket, eget... Egna åsikter om vad som är bäst [...].": En kvalitativ intervjustudie om personalens uppfattningar om arbetet på bostad med särskild service2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i LSS-lagen samt med rådande riktlinjer ifrån Socialstyrelsen, undersöker denna studie hur personal på Bostad med särskild service upplever sina möjligheter till att bedriva ett teori- och metodbaserat arbete samt hur de förhåller sig till de boendes självbestämmanderätt.

  Kvalitativa intervjuer har använts som metod för att besvara frågeställningarna. Antalet deltagare i studien är sammanlagt 5 stycken, varav fyra kvinnor och en man. Fyra av respondenterna arbetar på Gruppbostäder och en av de intervjuade arbetar på en Servicebostad.

  Huvudresultaten i studien visar på att personal på Bostad med särskild service upplever svårigheter vad gäller att finna ett gemensamt arbetssätt samt att deras individuella uppfattningar påverkar arbetet på Bostad med särskild service. Det framgår även att de sällan följer genomförandeplaner, samt att deras tolkningsföreträde gentemot de boende är väldigt stort vilket inskränker på de boendes självbestämmanderätt.

  I diskussionen diskuteras kring sambandet mellan att personalens egna värderingar i stor utsträckning påverkar såväl implementering av teori- och metod, men även de boendes möjligheter till självbestämmande.

 • 394.
  Looström, Marcela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Angervall, Viola
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att samverka i gråzonen: En studie om hinder och möjligheter i samverkan mellan skola och socialtjänst2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt hur samverkan ser ut mellan skola och socialtjänst avseende orosanmälningar. Socialtjänsten bär enligt 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) det yttersta ansvaret för att barn får den hjälp och det stöd de behöver för en trygg uppväxt och skolan har enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som plikt att anmäla till socialtjänsten när de misstänker att ett barn far illa. Det har framgått att anmälningsförfarandet inte är helt enkelt och att det finns flera faktorer som komplicerar förfarandet för organisationerna. Denna studie syftar till att med teorier om samverkan undersöka hur professionella inom skola och socialtjänst upplever anmälningsförfarandet utifrån frågeställningar kring hur förfarandet påverkar organisationerna, hur de handskas med det samt vad de ser för utvecklingsområden kring kontakten. Empiri samlades in från två personal från skolan (rektor samt kurator) och två personal från socialtjänsten (socialsekreterare) utifrån en kvalitativ metod där fokusgrupper användes. Den insamlade datan analyserades utifrån samverkansteori genom tematisk analys. Resultatet tyder på att det finns ett flertal områden som försvårar samverkan för de inblandade organisationerna. Bland annat handlar det om informationsutbyten och rutinbeläggning. I resultatet presenteras mer ingående vilka svårigheter som finns samt ett flertal önskvärda utvecklingsområden som de olika organisationerna menar skulle förenkla samverkan. I diskussionen belyses hur organisationerna handskas med samverkan kring orosanmälan för att det ska fungera i den egna organisationen. Här resoneras även kring hur olika former av oro påverkar samverkan.

 • 395.
  Ludvigsen, Johanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Blanche Ona, Princesse
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Jag kan inte bära din sorg och jag kan inte bära din förtvivlan men vi kan hjälpas åt": En socialpedagogisk studie om diakoners upplevelser av sitt arbete inom Svenska kyrkan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa ett underbeforskat område; nämligen diakoners upplevelser av deras arbete inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har under lång tid arbetat med sociala problem i samhället genom att stötta och hjälpa behövande. Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer och vi har ett fenomenologisk hermeneutiskt perspektiv. Det övergripande teoretiska perspektivet är socialpedagogiskt. Det insamlade materialet har kodats och tematiserats för sedan analyseras utifrån valda teorier och begrepp samt tidigare forskningsresultat. Studiens resultat visade att diakonalt arbete är socialpedagogiskt. Resultatet visar även att diakonerna upplever att tron är en förutsättning för deras arbete, att de upplever diakonin som ett komplement i samhället, att deras arbete till stor del utgår från mänskliga möten och att deras upplevelse av organisationen är att den är tungrodd men även präglad av frihet.

 • 396.
  Lund, Jenny
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ragnestål, Frida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Det är viktigt att man skaffar sig vänner,annars är man ju helt ensam här...": En kvalitativ studie om föreningslivet som arena för social integration2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Integration is a recent and expanding social phenomenon. In the last ten years the number of unaccompanied asylum-seeking children and young people has increased dramatically. During 2014, Sweden received 81 000 people from other countries, people that was trying to escape war and persecution. 7049 of those people were children under eighteen, unaccompanied by a parent or legal guardian, known as unaccompanied minors. Unaccompanied children and young people constitute a particularly vulnerable group in society. Many of them have traumatic experiences of war, violence, persecution, abuse, poverty, and some have been living in difficult family circumstances. They flee from their country of origin, separated from parents, family, language, culture and lifestyles which can increase risks of being exposed to vulnerable situations. As Swedish authorities do not have any formal responsibility for social integration, some non-profit operators takes initiative for that matter. A non-profit actor is an association run by and for unaccompanied youth in Sweden. In view of the above mentioned problem area, the study aims to examine how associations as a social arena can be a way into society for unaccompanied youths. The study aims to investigate a non-profit association's work to facilitate the integration of unaccompanied young people. A qualitative approach has been chosen by using semi-structured interviews with board members of the association to reach an understanding of how the association can create opportunities for unaccompanied young people to integrate into society. The theoretical basis emanates from social network theory which is based on general systems theory and key concepts such as identity, community, social support and integration are used. The data were analyzed through thematic analysis based on previous research and the study's theoretical basis.

  Results show that the association can be both a security-generating community and an exchange of knowledge that will strengthen the opportunities for young people to integrate into society. One disadvantage of the association's work that has been evident in the results is that the security is within the association may tend to create a comfort zone within, which young people can get caught in.

 • 397.
  Lundberg, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Axelsson, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”… man känner att det är ju ändå ingen som lyssnar så varför ska jag berätta för någon och varför ska jag då söka hjälp …”: En kvalitativ studie om unga kvinnors medvetenhet och tolerans för våld och kränkningar i parrelationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous essay conducted in the field of violence in close relationships reveal that young women between the ages of 16 and 24 are particularly vulnerable. The purpose of the study is to study the young women's awareness, tolerance and attitudes for violence and violations in close relationships. The purpose is also to investigate and analyze how different factors influence young women's attitude to act and seek help in situations where it occurs. Based on the purpose, three issues were formulated to which the essay relates and these are answered using qualitative approaches and three semi-structured focus group interviews containing vignettes about violence with related issues. The informants are young women in the age range 16-24 years in medium-sized municipality. Social constructivism has been used as a theoretical approach in the study and as a theoretical framework for the analysis of the outcome. Social constructivism has been used as a theoretical point of departure in the study and as a theoretical framework for the analysis of the outcome. The result shows that young women have low tolerance for violence and violations in intimate relations, but that the limits can easily be cured and tolerance increases, both in terms of boundaries for themselves and in relation to violations occurring in the environment. The perception is that violence and harassment are not always taken seriously by the environment, but are sometimes reduced and eliminated. The young women expressed their courage to act if they witnessed a violent situation, but personal qualities may be decisive for daring to act directly or need to consider the situation first. If the Bystander have a good relationship with the victim increases the likelihood of an intervention being made. The result also shows that none of the young women included in the study could be sure where to turn around to get help and support in a violent situation. The degree of uncertainty was great about where the students concerned were taken and no longer had the staff of the school. The lack of knowledge of young women in the field shows that social education resources need to work on raising youth issues and to show that there is support and assistance available and to strengthen individual individuals so that they dare to ask for help on their own behalf or intervene as a bystander.

 • 398.
  Lundell, Eva
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ta ansvar!: Diskursanalys av svenska offentliga politikens utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  In the late 1990s, honourrelated violence and oppression came to be considered as a new kind of social problem in Sweden. After several high-profile murders of young women of foreign descent, executed by close family members in consultation, where the motive was connected with honour, the result was major political initiatives. The mission was to counter, prevent and disseminate knowledge of the phenomenon. The debate that started was heated and the struggle for understanding and explanation of honourrelated violence and killings carried out both in the public opinion and in a research context. In Sweden, as well as internationally, culture and ethnicity by some researchers considered the main factors behind the problem. Other researchers believe that the main explanation is a universal gender hierarchy. A more dynamic approach has emerged which looks more on intersections between different influencing factors such as gender, culture/ ethnicity, class, migration, and socio-economic conditions. This tug of war on the understanding on honourrelated violence and oppression continues, and circuits to some extent always about culture, ethnicity and gender. The talk about knowledge and expertise has consistently been in focus and it has led me to shine a light on the relationship between knowledge and power linked to political governance.

  Aim:

  The aim is, through a discourse analytical reading of educational materials on honourrelated violence and oppression, highlight how knowledge is used to govern and to exercise power within the Swedish public policies on honourrelated violence and oppression. The aim is also to highlight the possible impact it can have on social practice

  Method:

  In this study I use a discourse analytical approach inspired by Michael Foucault´s discussion of discourses and the possibility conditions and exclusion mechanisms that delimit a discourse. I also use the concepts of power-knowledge, subject position and governance in my analysis. The selection of text materials come from public authorities educational and knowledge materials on the subject.

  Result:

  The conclusion is that it clearly emerges that knowledge governance is a distinct medium but also a goal of public policy on honourrelated violence and oppression according to Foucault´s view of power and knowledge as inseparable. Three discourses on honourrelated violence and oppression appears in the material; Discourse of distinct and division, Free choice or forced freedom, and Take responsibility! The desired position that emerges for social service administrators in their work is as vigorous decision-maker that makes a difference.

 • 399.
  Lundgren, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Det långsiktiga målet är att förändra världen, så att inga kvinnor kommer hit": en kvalitativ studie om kvinnor som jobbar ideellt med att stötta våldsutsatta kvinnor på kvinnojour2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 400.
  Lundgren, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Starkare än man tror!: En narrativ studie om tidigare hemlösa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många i Sverige lever utan bostad av olika skäl och antalet hemlösa har ökat. Schablonbilden av hemlösa är att de missbrukande män, men de som befinner sig i hemlöshet är inte en homogen grupp. För kvinnor är en av de stora orsakerna till hemlöshet våld i nära relation. Mitt syfte med arbetet är att få en bild av tidigare hemlösa genom att höra deras berättelser. Min frågeställning har varit att få deras subjektiva bild av hur de upplevde tiden innan, under och efter hemlösheten. För att analysera informanternas berättelser och få en djupare förståelse för deras situation och upplevelser av dem har jag valt fyra teoretiska ansatser. Teorin om stigma, socialkonstruktivism/ socialkonstruktionism, narrativ teori och exitteorin. Teorin om stigma behandlar omgivningens syn på individer i svårigheter, vilken kan appliceras på informanternas tid i och efter hemlöshet. Teorierna om socialkonstruktivism och socialkonstruktionism förklarar hur individer påverkas av sin omgivning och hur omgivningen konstruerar bilden av individen inom en grupp. Exitteorin behandlar rollbyten; att gå från en roll till en annan och ändrar riktning på livet. Den narrativa teorin baseras på den narrativa metoden, vilken också är den jag kommer använda som metod. Den narrativa teorin handlar om berättelser; om hur vi söker mening och identitet genom våra livsberättelser. Jag har i mitt arbete valt en kvalitativ metod där jag gjort fyra semistrukturerade intervjuer med lika många informanter som tidigare befunnit sig i hemlöshet. Jag har, som redan nämnts, utgått från den narrativa metoden där informanterna tillåts ge liv åt sin berättelse. För att bearbeta och analysera intervjuerna har jag kodat dem utifrån teman (livet före, under och efter hemlösheten) och de teoretiska ansatserna. Tre av mina informanter var kvinnor och en av dem var man. Gemensamt för kvinnorna var att de hamnat i hemlöshet direkt eller indirekt på grund av våldsamma partners. Då de lämnat eller lämnats av partnern hamnade de i hemlöshet. Mannen hamnade i hemlöshet på grund av en brand i hans lägenhet som skedde till följd av hans missbruk. Gemensamt för dem alla var att det sociala skyddsnätet brast och att samhället inte kunde hjälpa dem med permanent bostad och de fick istället klara sig själva. I två av informanternas fall kunde socialtjänsten efter en längre tid bistå dem med bostäder, de andra två informanterna fick själva lösa sin bostadssituation. Informanterna har alla gett uttryck att de kommit till insikt att deras situation var tvungen att förändras, innan eller under hemlösheten, och dessa insikter kan bäst förklaras utifrån exitteorin. Samtliga informanterna menade också att de upptäckt en styrka hos sig själva under sina prövningar och att de inte känt sig stigmatiserade. Utifrån deras berättelser visar dock min studie att de faktiskt blivit stigmatiserade av socialtjänsten, den instans som borde stöttat dem. Då min studie har ett för litet urval kan jag inte dra några generella slutsatser. Att det sociala skyddsnätet brister i individuella fall står dock klart. Orsaken till att informanterna blivit stigmatiserade av just socialtjänsten behöver undersökas mer innan jag kan uttala mig mer generellt, men en förklaring kan vara de medel- och överklassideal som styr myndigheter och där avvikare förväntas anpassa sig för att passa in i det rådande systemet.

567891011 351 - 400 of 651
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf