Change search
Refine search result
456789 301 - 350 of 423
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Wiedel, Daniel Olof
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tidiga insatser i förskolan: erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun2016Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Norberger, Markus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Jonsson, Joakim
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gemenskap i exkludering, en kvantitativ studie bland ungdomar i utsatta områden: Psykologisk känsla av gemenskap samt exkluderande mekanismer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bilden av utsatta områden i Sverige och dess invånare är omfattande i dagens mediebrus. Inte sällan får ungdomar i dessa områden stå som representanter för en destruktiv förortskultur, ofta beskriven av de som inte lever i förorten. Studiens syfte var att kvantitativt studera och analysera hur ungdomar i nionde klass som enligt Nationella operativa avdelningens (2017) definition levde i utsatta områden, förhåller sig till begreppet Psycological Sense of Community (PSC), samt vilka exkluderande mekanismer som gjorde sig gällande i ungdomars vardagsliv. Enkätstudien genomfördes på en högstadieskola under lektionstid med 43 deltagande elever. Studiens resultat analyserades på gruppnivå, samt utifrån skapade jämförelsegrupper; kön, sysselsättning föräldrar/vårdnadshavare, tid bosatt i området samt boendeform. Studien fann att ungdomarna skattade ett medelvärde på 3,25 kring PSC. Resultatet kring exkluderande mekanismer gav medelvärdet 4,02 vilket indikerar låg grad av exkludering då skalan rör sig i positiv riktning. Studien fann inget signifikant samband mellan PSC och exkludering som sammantaget mått. Däremot fann studien att PSC och exkludering korrelerade med varandra på delskalenivå. Studien analyserade jämförelsegrupperna mot varandra genom oberoende t-tester. Studien fann då en signifikant skillnad på delskalenivå mellan tjejer och killars skattning av medlemskap. Tjejerna skattade ett lägre värde kring medlemskap men uppvisade en starkare tro på framtiden samt trivsel i området. Enligt studiens teoretiska perspektiv uppvisar ungdomarna en balanserad uppfattning kring gemenskap och exkludering. Studien fann inget stöd för den mediala bilden av bilbrännande ungdomar i uppror mot samhället. Exempelvis fann studien att 60,4% av ungdomarna anser att polisen vill dem väl. Ungdomarna uppvisade varken en stark känsla av gemenskap för området och/eller dess invånare. Inte heller kände nämnda ungdomar av exkluderande mekanismer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 303.
  Nordqvist, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Humor. Att ta på allvar!: En kvalitativ studie om skolkuratorns användande av humor som verktyg imötet med eleven2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien: Syftet med studien är att ta reda på om och hur skolkuratorer använder humor i mötet med elever.

  Deltagare: Fem skolkuratorer deltog i studien. Åldersspannet var mellan 25–60 år och deltagarna var av båda könen. År inom yrket varierade från 6 månader till 18 år.

  Metod: Det är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Empirin bygger på fem transkriberade intervjuer. Deltagarna är slumpmässigt utvalda skolkuratorer med ett minimumkrav på 6 månader i yrket. Empirin analyserades utifrån studiens teorier Intersektionellt perspektiv på maktordningar och Symbolisk interaktionism och de teoretiska begreppen alliansskapande och coping.

  Resultat: Resultatet visade att skolkuratorer använde sig av humor som verktyg långt mer än de själva var medvetna om. Som copingverktyg användes det främst för att få elever att slappna av, reducera stress och ångest. Men humorn användes även för att hjälpa elever att skifta perspektiv, som avledare, för att avdramatisera, förlösa och spegla eleven. Som ett allianskapande verktyg användes humorn främst för att skapa en tillåtande och positiv atmosfär. Humorn användes även för att skapa en anknytning till eleven och sågs som ett "socialt klister". Normer inom kontexten sågs som en begränsning för användandet av humor likaså maktobalansen mellan elev och kurator.

  Slutsatser: Humor är ett verksamt verktyg för att skapa allians och ett kreativt copingverktyg som det måste talas mer om. Resultatet visar att det finns en okunskap och osäkerhet i att använda humor. En rädsla för att tappa allvaret, skapa missförstånd och såra. Därför behövs det talas mer och humorns funktioner både på utbildningar och arbetsplatser för att höja en medvetenhet. Humor har även en "skyddande" funktion för kuratorn som behöver lyftas.

 • 304.
  Normand, Claude L.
  et al.
  Université du Québec en Outaouais (CAN).
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Simonato, Isabelle
  Université du Québec à Trois-Rivières (CAN).
  Lussier-Desrochers, Dany
  Université du Québec à Trois-Rivières (CAN).
  Ruel, Julie
  Université du Québec en Outaouais (CAN).
  Romero-Torres, Alejandro
  Université du Québec à Montréal (CAN).
  Comment définer et mesurer la participation sociale á l'ère du numérique? (Defining and Measuring Social Participation in the Digital Age)2021In: Revue francophone de la déficience intellectuelle, ISSN 1929-4603, Vol. 30, no specialnummer, p. 2-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Social participation is used as an indicator of the health and well-being of peoplewith disabilities. However, the advent of the web has given birth to a new space, a virtualcommunity, in which citizens can interact and participate. Unfortunately, current measuresof social participation do not seem to consider the actual digital era we live in. This articleoffers a definition of digital social participation. Next, a review of published socialparticipation measures is carried out. These measures are examined to extract items linkedto digital social participation. Gaps are identified and specific targets of digital socialparticipation are proposed for future measures.

 • 305.
  Ntioley, Whitney
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sevcuk, Anastasia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Hur uppfattar personal vid kvinnojourer att våldet mot kvinnor påverkats under Covid-19 pandemin2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka om och hur personal verksamma inom kvinnojourer uppfattar att våldet mot kvinnor i nära relationer påverkats av Covid-19 pandemin. Studien utgår från en kvalitativ ansats där det empiriska materialet skapades genom semistrukturerade intervjuer med sex verksamma personer inom sex olika kvinnojourer. Resultatet visar på blandade uppfattningar av de verksamma inom kvinnojourerna. Då hela samhället ändrats på kort tid och denna pandemi är olik någon annan händelse vi upplevt, så har både de utsatta kvinnorna och kvinnojourerna fått anpassa sig snabbt och effektivt. Kvinnojourerna har fått ändra sina arbetsmetoder för att kunna hjälpa kvinnorna på bästa sätt. Däremot är ämnet våld mot kvinnor väldigt komplext där det aldrig finns ett rätt eller fel svar. Om våldet har ökat eller minskat går inte att svara på till 100% då ett stort mörkertal finns bland målgruppen. Däremot har denna studiens syfte varit att utgå ifrån personal verksam inom kvinnojourers uppfattningar av våldet under covid-19 pandemin och där har vi har fått vår frågeställning besvarad. 

 • 306.
  Nystedt, Ellen
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tesfamariam, Mattias
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kompetensens betydelse i behandlingsarbetet med ungdomar på SiS: En kvalitativ studie2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Institutionsvård är ett underbeforskat område i Europa. Samtidigt är många barn och ungdomar tvångsplacerade på institutioner där personalen har en stor betydelse för deras behandling. Forskning visar på att det behövs forskas mer om hur personals kompetens påverkar ungdomarnas behandling. Utifrån medias uppmärksammade debatt om Statens institutionsstyrelses (SiS) sänkta kompetenskrav och en genomgång av tidigare forskning undersöker denna kvalitativa studie vilken betydelse kompetens i form av främst relevantutbildning, personlig lämplighet och arbetslivserfarenhet har i arbetet med ungdomarna på SiS. För att besvara studiens frågeställningar intervjuades sex personer som var anställda eller hade varit anställda inom SiS. Intervjuerna var semistrukturerade. Dessa bearbetades med utgångspunkt från tidigare forskningoch organisationsteori. I en tematisk analys visar resultaten hur personalen betonar vikten av utbildning i arbetet då relevant utbildning skapar större förståelse för ungdomarnas bakomliggande problem, vilket i sin tur främjar bemötandet. Informanterna anser dessutom att personlig lämplighet, arbetslivserfarenhet och personliga erfarenheter är en viktig aspekt för att främja ungdomarnas behandling. Kombinationen av relevant utbildning, arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet anses vara idealet för att nå ett lyckat behandlingsarbete på SiS. Däremot belyser informanterna en komplex verksamhet där SiS som organisation kan sakna mandat och hur personlig lämplighet i vissa fall väger tyngst. Socialarbetare arbetar inom en organisation utifrån ett uppdrag och utgår således utifrån uppdraget för att tillgodose den enskildes behov i arbetet. Slutligen är det väsentligt att förstå det komplexa uppdraget SiS som organisation står inför. 

 • 307.
  Olofson, Leon
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Roholt Hansson, Fredrika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Den verksamhetsförlagda utbildningens effekter.: En kvantitativ studie om den verksamhetsförlagda utbildningens påverkan på socialarbetarstudenternas KASAM, stress och coping2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att se om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) hade några effekter på socialarbetarstudenters KASAM (känsla av sammanhang), upplevelse av stress samt copingstrategier. Hypotesen var att det skulle finnas skillnader mellan studenter som hade och hade inte gjort VFU-kursen. En kvantitativ metod användes i form av pappersenkät och webbenkät. Totalt deltog 153 studenter från varierade program inom högskola eller universitet och som gick minst treårig social linje med tillhörande VFU. Studenterna bestod av 114 kvinnor, 34 män och 2 annat i åldrarna 19-52. Enkätens syfte var att samla in frågor som var ställda utefter uppsatsens syfte samt att mäta studenters KASAM, stress och coping genom bedömnings- och analyseringsverktyg KASAM-29, PSS-14 och PCI. Respondenternas enkätsvar analyserades i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) som är ett dataprogram för statistisk analys. Resultaten visade på en negativ korrelation och att det inte fanns någon samvariation mellan antalet verkställda VFU-veckor och KASAM, stress och coping. Faktorer som istället hade en positiv korrelation var bättre KASAM, stress och coping korrelerat med ålder, arbetslivserfarenhet, fysisk aktivitet och studietimmar. Sammanfattningsvis kunde studien inte hitta en samvariation mellan VFU och samtliga begrepp och därför dra slutsatsen att VFU skulle kunna ha en påverkan, men att detta inte kunde hittas i denna studie. För socialt arbete i ett påfrestande yrke, är all forskning som belyser utbildningens brister och styrkor värdefulla för fortsatt utveckling av socialarbetarens kunskaper.

 • 308.
  Olofsson, Viktor
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Thelén, Mathias
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Vi sitter med experterna – Det är barnen själva som har kunskapen": Stödgruppledares uppfattningar och erfarenheter kring barns delaktighet ochaktörskap2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utgår från professionella stödgruppsledare tankar och erfarenheter av begreppen delaktighet och aktörskap i gruppverksamheter som är riktade mot barn och ungdomar vars föräldrar lider av missbruk och/eller psykisk ohälsa. Arbetet utgår även ifrån hur de professionella kan möjliggöra och utveckla ett eget aktörskap och delaktighet för barnen.

  Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra stödgruppsledare med erfarenhet av stödgruppsverkasamhet i två västsvenska kommuner.

  Resultatet har analyserats genom tematisering med Antonovskys KASAM-teori som utgångspunkt.

  Studiens resultat visar att de professionella socialarbetarna uppfattar att delaktighet och aktörskap var av vikt för de unga som deltog i verksamheterna, för att det kan bidra till att barnen bättre förstår sin/sina föräldrars problematik och hantera de svårigheter som barnen kan möta i sin livssituation. Resultatet visar också att de professionella använder sig av sig själva, barnens egna livserfarenheter och gruppverksamheten som verktyg för att möjliggöra ett eget aktörskap och känslan av delaktighet för gruppdeltagarna.

  Slutsatsen är att barn till föräldrar med psykisk ohälsa och/eller missbruk anses ges för lite utrymme till att vara delaktig och påverka beslut som tas gällande deras egna person. Barn som ges möjlighet till att vara delaktiga kan även utveckla ett större aktörskap vilket i sin tur kan generera en bättre hälsa och uppväxtvillkor för de unga. Socialpedagogiken och ett salutogent förhållningssätt kan genom delaktighetsfrämjande metoder bidra med att se barn som egna aktörer med kompetens och kunskap och kan på så vis göra utmaningar som barn ställs inför begripliga, hanterbara och meningsfulla.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 309.
  Olsson, Sanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Benzia, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Påverkan av anhörigs missbruk och valet av arbete: En enkätstudie om de som arbetar med stödgruppsverksamhet och deras personliga erfarenheter av anhörigs missbruk under uppväxten2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utforska om de som arbetar inom stödgruppsverksamheter för barn som lever med en anhörig med missbruksproblematik själva har personliga erfarenheter av anhörigs missbruk under uppväxten och om dessa erfarenheter har påverkat deras val av nuvarande arbete. Studien bygger på enkäter från 19 respondenter som arbetar inom dessa stödgruppsverksamheter runt om i Västra götalandsregionen. Respondenterna bestod av både män och kvinnor i åldrarna 25 till över 55. Enkäten bestod av påståenden, frågor, utifrån fem teman som vi valde utifrån tidigare forskning samt teorier inom symbolisk interaktionism av George Herbert Mead, Erving Goffman och Ted Goldberg. Resultaten av vår studie visar att 57,9 % av de som arbetar inom dessa stödgrupper själva har personlig erfarenhet av anhörigs missbruk under uppväxten, samt att 62,5 % anser att dessa erfarenheter till viss del har påverkat deras val av nuvarande arbete. Våra analyser visar att våra yngre respondenter (26-35 år) har mer personliga erfarenheter än de som är över 55 år och att personliga erfarenheter i uppväxten korrelerar med personlig vinning av arbetet. I Sverige lever idag cirka 385 000 barn med en anhörig med missbruksproblematik. Utifrån vår studie kan vi anta att framtidens socialpedagoger och stödgruppsledare finns bland dessa och att socialpedagogiskt arbete i vårt samhälle är av ytterst vikt för att de ska få möjlighet att i framtiden, likt många av våra respondenter, använda sina erfarenheter till att hjälpa andra.

 • 310.
  Ordenes Berggren, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ekdahl, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Konstruktioner av normalitet och avvikelser: -En kvalitativ studie om delaktighetsfrämjande arbete i en förskolekontext2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människans synsätt att se på andra människor hänger ihop med de värderingar och formella strukturer som existerar i dagens samhälle. De val människan gör genom att kategorisera barn genom sociala konstruktioner är kopplat till de värderingar och strukturer som finns i samhället. Den senaste tiden har uppgifter kommit fram som redovisar för att barn med avvikande beteende halkar efter i skolan på grund av att skolpersonal har svårt att hjälpa dem. OECD presenterade en Pisa rapport som poängterar vikten av tidiga insatser för barn redan i förskolan. Socialpedagogiken förstår sig och närmar sig på avvikelse och normalitet på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare sätt att nalkas studiens område. Studiens motiv är att anlägga ett socialpedagogiskt perspektiv och undersöka den förskolekontext inom vilken avvikelsen konstrueras. Data har samlats in genom sju stycken informanter. Data analyserades genom tematisk analys, vilket resulterade i tre teman, att uppmärksamma avvikande beteende i förskolans vardag, att skapa trygghet och att utmana, och personalsamarbete. Resultatet visar på att fokus hos informanterna är att hitta strukturer kring barnets avvikande beteende och inte barnet själv. Slutsatsen av resultatet är att avvikande beteende är socialt konstruerat och beroende på personalens synsätt går det att hantera det. Implikationer för socialpedagogiskt arbete visar att kontextuella och delaktighetsfrämjande förutsättningar stärker barns lärande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 311.
  Osman, Amina Hussein
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Perceptions of Mental Illness among Somali Immigrants in Uddevalla and the Challenges faced by Welfare Workers when addressing Mental Illness to Somali Immigrants2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to explore Somali immigrants' perceptions of mental health and address the challenges that welfare workers encounter with Somali immigrants. For any immigrant, accessing mental health care and other social services in the host country is an important component in achieving a successful integration. However, immigrants are less likely to access medical and social services than other born citizens. For Somali immigrants living in Sweden concepts of mental illness may not be recognised, understood or treated in the same way across non-Western cultures. This study is based on primary and secondary research in Uddevalla municipality as a part of an ongoing project called Integration Of Health Promotion & Public Health Equality In Uddevalla. The data derive from four individual interviews with Somali immigrants living in Uddevalla and two individual interviews with welfare workers. The results highlighted the importance of the following aspects:

  (a) the concept of mental illness was found to be unfamiliar to the participants whereby mental illness is highly associated with craziness.

  (b) views of mental illness had a divided opinion among informants: some believed stress can trigger mental illness, while others believed illness comes from God whereby religion was seen as important when maintaining health and wellbeing

  (c) stigma is associated with mental illness in Somali communities, and due to fear of being labelled it has resulted in a lack of seeking help, and acceptance of mental illness is likely to be delayed by Somali immigrants.

  (d) for welfare workers reaching out to Somali immigrants it is a challenge as well as addressing about mental illness to Somali immigrants.

 • 312.
  Pajo, Ajla
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Lilja, Mathilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Hemmasittare och skolkare: En intervjustudie om hur yrkesverksamma ser på orsaker, konsekvenser och åtgärder2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's Sweden there is a lot of reasons why a great number of pupils are staying home from school. The main purpose of this paper is to highlight the problems with absent students from the workers point of view even if the reason is either truancy or school refusing. The study shows both the differences and similarities of the causes, consequences and actions against these students.

  This was executed through qualitative interviews with educators who have contact with these kinds of students. The informants belong to the world of school and they cover both the elementary school and high school. Empirical data collection was interpreted with a narrative method and got analysed and anchored with the help of systems-theoretical perspective and past researches of this topic.

  The results present that teachers and the study counsellor generally have the same view of the problematic of absent students. They refer to the pupil's relationship to friends, teachers and other resources at school and state that these can be a great cause to the student's absence.

 • 313.
  Pandelara Zackrisson, Olimpia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Vi lär av varandra": Den mångkulturella skolan2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Learning has a central role in everyone's development and according to the sociocultural perspective, this development takes place in interaction with other people. Other people are important so each can develop with the support of others who can little more than themselves, this stimulus gives rise to what Vygotsky called the proximal development zone. The school is a central place for children who, firstly, are a place of learning and, secondly, a place where they build relationships with other children and adults who are not family. In the multicultural school these contacts with others play an important role in learning such as personal development.

  Purpose: The aim of the study was to investigate student's perspectives of learning in a multicultural context.

  Method: Qualitative method was used in the study and data was collected through 5 semistructured focus group interviews with students in grade five and six. The results have been analysed with qualitative content analysis.

  Results and conclusions: The analysis revealed four main categories; the multicultural school, learning and how the students view the teacher which resulted in a total of 15 subcategories. Students consider it rewarding to stay in a multicultural school. That learning takes place constantly in interaction with friends, even that teachers and adults outside school are an important support for their learning. Digital media as support was something that students used in their learning as a complement both at school and at home.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 314.
  Paulson, Klara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Laitinen, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  När människor blir till siffror: En kvalitativ studie av den sociala omsorgsrelationens betydelse i äldreomsorgen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie är omsorgsrelationen mellan personal och äldre i fokus och därmed den sociala delen av omsorgsarbete i äldreomsorgen. Omsorgsrelationen är förenad med ett mottagande och givande av hjälp och stöd, men omfattningen och betydelsen av denna relation varierar hos både brukare och personal. I denna kvalitativa studie har sex omsorgspersonal verksamma inom äldreomsorgen intervjuats, tre av dessa arbetar i hemtjänst och resterande tre arbetar på särskilt boende. Studien syftar till att undersöka den sociala omsorgsrelationen mellan äldre och personal inom särskilt boende och hemtjänsten. Studiens resultat visar att det råder en diskrepans mellan verksamhetens och viss personals värderingar kring den sociala kontakten och relationens betydelse för omsorgen, verksamheten värderar inte den sociala delen av omsorg lika högt som viss personal. Social omsorg tillskrivs emellertid även olika betydelse av olika brukare och personal. Resultatet visar även att omsorgspersonalens handlingsutrymme minskat till följd av det ökade fokuset på effektivisering som finns hos verksamheten. Personalen upplever en tidsbrist som framförallt blir problematisk de gånger detta hindrar dem från att tillgodose vissa brukares sociala behov. För att ha möjlighet att tillgodose brukares sociala behov till fullo försöker viss personal öka sitt handlingsutrymme genom att anpassa sitt arbete på olika sätt. Resultatet visar hur relationen mellan brukare och personal är förenad med en viss makt, makten att välja i vilken grad man ska anpassa sitt arbete för att tillgodose brukares sociala behov. Resultatet visar även på hur tacksamhet är ett av de tydligaste uttrycken för reciprocitet i relationen mellan brukare och personal. Studien implicerar ett behov av att minska fokus på effektivisering för att möjliggöra individanpassning i syfte att tillgodose brukares fulla sociala behov, detta med strävan efter lika villkor och jämbördig omsorgskvalitet för brukare.  

 • 315.
  Persson, Anders
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Ljung, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Säkerhet och arbete på passagerarfärjor ur intendenturpersonalens perspektiv2017In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, no 2, p. 27-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den svenska färjesjöfarten brottas idag med bristande lönsamhet. En effekt av detta är personalminskningar och ökad stress i arbetet. På passagerarfärjorutgör intendenturpersonalen ofta majoriteten av ombordanställda. De ärinlemmade i fartygens säkerhetsorganisation och deras roll i denna har blivit allt viktigare. I denna artikel belyses genom en intervjustudie hur denna personalkategori ser på denna roll utifrån olika aspekter.

 • 316.
  Persson, Felicia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Håkansson, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Hedersrelaterat våld och förtryck… vad innebär det och vad gör vi åt det?2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då det hedersrelaterade våldet och förtrycket är ett globalt såväl som ett samhälleligt problem så förutsätter detta att det finns kunskap hos professioner vars uppgift är att stötta hedersutsatta. Studiens syfte handlar om att ur ett professionellt perspektiv skapa förståelse för hur hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) upprätthålls och möjliggörs. Frågeställningarna som ska besvara syftet handlar om bakomliggande faktorer till hedersrelaterat våld och förtryck, betydelsefulla insikter i arbetet samt vilka förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt professionellt arbete. I studien deltog fem socialarbetare som alla är yrkesverksamma inom olika hjälporganisationer och verksamheter inom Fyrbodalområdet samt med olika befattningar och uppdrag. Studien utgick ifrån en kvalitativ metod i form av en semistrukturerad intervju. Intervjuerna transkriberades för att sedan analyseras med hjälp av en tematisk analysmetod. Perspektivet vi valt att använt oss av är det intersektionella perspektivet. Resultatet i studien lyfter kunskapsbrist som en av de mest framträdande utmaningarna i det sociala arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. På organisationsnivå framkommer det att detta bidragit till en såväl bristande samsyn som samverkan. Resultatet framhåller också vikten av självmedvetenhet hos den professionelle samt en förståelse kring hur kategoriseringar påverkar oss. Då det sociala arbetet dels handlar om att stärka individen och integrera marginaliserade grupper i samhällsgemenskapen, så kan hederskulturen och kollektivets makt över den enskilde innebära en utmaning i det professionella arbetet. Studien har bidragit till viktiga insikter utifrån de professionellas perspektiv som kan komma att bli gynnsamma i det pågående och framtida sociala arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

 • 317.
  Petersen, Ann-Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Distribuerat ledarskap för samverkan och pedagogisk utveckling2016In: Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö / [ed] Sylvana Sofkova Hashemi & Maria Spante, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, p. 109-124Chapter in book (Other academic)
 • 318.
  Petersen, Ann-Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Rektors roll som pedagogisk ledare i IKT-baserat skolutvecklingsprojekt2016In: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, E-ISSN 1504-9922, Vol. 10, no 3, p. 1-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The principal of the Swedish school has among other duties the responsibility for the pedagogical development of the school. This article analyses how the principals act as pedagogical leaders in a collaborative ICT project (Information and Communication Technology). The analysis is based on a case study of an EU funded Nordic school development project where the goal was to develop cross-boarder educational models between the national education systems in the three participating countries Sweden, Denmark and Norway. The project was based on virtual communication between the schools using digital technology. The study investigated how the teachers from two schools involved in the project experienced the leadership of the principals in ICT related matters. The teachers were interviewed to find out how they perceived the support they had received from the principals on pedagogical issues, technical equipment and ICT competence.  The interviews were analysed using Dexter’s three basic features, “setting direction”, “developing people” and “making the organisation work”.  Two kinds of leadership were found. The first one resembled a team-based leadership or even called a distributed leadership, where the principal worked closely with teachers and ICT managers. The second one resembled more a formal leadership where principals had a positive attitude towards ICT development but conventional organisational roles were retained. In development projects where ICT will be integrated into teaching requires different types of skills and experience, and hence also between different professional competencies. The project as a working method can in the study be seen as a model for developing a distributed leadership. 

 • 319.
  Petrovic, Vladan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Vi har det väl i oss, att killar träffar tjejer: En kvalitativ studie om boendepersonalens upplevelser kring genusnormer i socialt arbete med ensamkommande killar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Studien syftar på att belysa hur boendepersonal upplever att genusnormer skapas och upprätthålls i det sociala arbetet med ensamkommande killar de gör. För att kunna uppnå detta har det genomförts fem intervjuer med boendepersonal på två HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Studiens resultat belyser bland annat tendensen att kvinnlig personal får ”mammarollen”, samt hur ensamkommande i arbetet kan betraktas som ”små män”. Det har visats även att boendepersonalens etnicitet upplevs ha betydelse för skapandet av genusnormer. Resultatet tyder på att boendepersonalen uppfattar sexualiteten som tabu, samt överlag inte reflekterar över heteronormativiteten i arbetet. Slutligen lyfts vad organisatoriska utmaningar i arbetet med ensamkommande kan ha för betydelse utifrån genusperspektivet.  Bakgrund: Studien grundar sig i en pågående samhällsdebatt om jämställdhet i samhället utifrån genusperspektivet, samt den kunskapsluckan som finns kring socialt arbete med ensamkommande utifrån genusperspektivet. Syfte: Att få en inblick i boendepersonalens upplevelser kring hur genusnormer konstrueras/upprätthålls i socialt arbete med ensamkommande killar och vad de normerna kan ha för betydelse. Metod: Studien har en kvalitativ ansats och empirin har samlats genom 5 semistrukturerade intervjuer och analyserats med hjälp av tolkande fenomenologisk analys (IPA-metoden). Resultat: Studien har visat att boendepersonalen har väldigt olika upplevelser och rutiner kring genusfrågor. Det har framkommit att genusfrågor inte anses vara det centrala i arbetet, utifrån bristen på reflektion kring dem. Boendepersonals berättelser har pekat på tydliga exempel av både heteronormativitet, och bristen av det normkritiska förhållningssättet. Genus har visats hänga ihop med andra faktorer såsom etnicitet och klass, samt att olika praktiskt ogynnsamma omständigheter i arbetet med ensamkommande försvårar arbetet utifrån genusperspektivet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Pettersson, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Salgado Wenselius, Tamara Andrea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  En meningsfull fritid: En kvalitativ studie om fritidsgårdsverksamhetens arbete för ungdomar2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fritid är en betydelsefull del av ungdomars liv och kan vara meningsfull för ungas framtid. Problem relaterade till ungdomars fritid kan däremot uppstå om fritiden begränsas och upplevs som mindre meningsfull. Ungdomars möjligheter att delta i fritidsaktiviteter påverkas även av socioekonomisk status och bakgrund. Den öppna fritidsgårdsverksamheten spelar därför en viktig roll för att fler ungdomar ska få möjlighet till en meningsfull fritid. Syftet med studien är att undersöka hur fritidsgårdsverksamheten arbetar för att främja en god utveckling och förhindra brottslighet hos unga i utsatta områden, med frågeställningarna: Vad kan fritidsgården erbjuda de unga? Hur arbetar fritidsgårdsverksamheten för att skapa delaktighet? Hur arbetar fritidsgårdsverksamheten för att främja relationer? Åtta personer deltog i studien. En kvinnlig fritidspedagog och en manlig fritidspedagog, samt sex ungdomar, varav fem killar och en tjej mellan 17–19 år. Studien är av kvalitativ metod med både semistrukturerade intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Vi tillfrågade samtliga fritidsgårdar i utsatta områden i Göteborg och fick svar från en fritidsgård. Resultatet visar att fritidsgårdsverksamheten har möjlighet att erbjuda ungdomar aktiviteter och stöd som ungdomarna själva önskar och att det är en plats för goda relationer. Verksamheten strävar efter att låta ungdomarna planera sin egen agenda för sin fritid med fritidspedagogerna som stöd. Fritidsverksamheten lägger även vikt vid lärande genom att lyfta frågor som rör det politiska samhället och kan erbjuda stöd kring studier och arbete. Sammanfattningsvist visar studien att fritidsgårdsverksamheten baseras på fritt deltagande och är öppen för alla ungdomar, oavsett socioekonomisk status och fokuserar på att främja goda relationer och en meningsfull fritid. Studien visar att personalens engagemang i både verksamheten och i ungdomarna, är det som främst skapar att unga vill spendera sin tid på fritidsgården

 • 321.
  Pllana, Ljuljeta
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Januzi, Vildane
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  När får de vara med?: En studie om barns delaktighet i barnavårdsärenden2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att beskriva och analysera hur barn görs delaktiga i barnavårdsärenden där de misstänks ha utsatts för och/eller upplevt våld i nära relationer. Undersökningen lyfter hur socialsekreterare resonerar kring hur barns görs delaktiga i sina utredningar och vilka utmaningar som finns. Socialtjänsten har ett ansvar och en skyldighet att säkerställa att barn lever i trygga miljöer med god omsorg. Att göra barn delaktiga i sina ärenden och ge möjlighet att påverka är ett sätt att säkerställa att rätt insatser görs på rätt sätt. Barn blir bekräftade och tagna på allvar när de görs delaktiga och det är vuxenvärldens ansvar att säkra detta. Studien har en kvalitativ ansats, där sju socialsekreterare som arbetar med barn och unga i olika arbetsfält inom socialtjänsten har intervjuats. Till intervjun användes en semistrukturerad intervjuguide med tre teman. Under varje tema fanns ett antal frågor som utgick från vårt syfte och frågeställningar. För att analysera materialet har en tematisk analys använts som analysmetod. Den teori och det begrepp som har använts i studien är Shiers delaktighetsmodell och Leiras begrepp giltiggörande/ogiltiggörande. Resultatet visar att de inte finns en gemensam förståelse för begreppet delaktighet. Frånvaron av en enhetlig definition av delaktighetsbegreppet medför et tolkningsutrymme som gör att socialsekreterare kan agera olika. Artikel 12 i Barnkonventionen som stadgar rätten till delaktighet ger ingen tydlig vägledning i hur ålder och mognad ska tolkas och tillämpas, vilket skapar utmaningar i den praktiska verksamheten. Resultatet visar också att det finns en önskan hos socialsekreterare att göra barn delaktiga men att utfallet ser olika ut beroende på vilka ärenden som inkommer och vem som handlägger

 • 322.
  Pramwall, Jesper
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Utsatthet och självständighet: En systematisk litteraturstudie om att växa ur samhällsvården i Sverige2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internationell och svensk forskning pekar ut unga vuxna med erfarenhet av samhällsvård som en sårbar grupp i samhället. Deras övergång till vuxenlivet präglas av deras bakgrund både innan och under tiden i samhällsvård. Svensk forskning har funnit att målgruppen möter en rad olika utmaningar i denna process, och att de generellt sätt har ett svagare nätverk än andra jämnåriga. Utifrån detta efterlyser en del kvalitativa studier ett förlängt stöd från samhället till denna grupp. Det finns dock en utmaning kring att generalisera dessa resultat och därför ett behov av systematiska litteraturstudier som kombinerar analys av kvantitativ och kvalitativ forskning på området. Denna systematiska litteraturstudie analyserar utmaningar och behov av stödinsatser i aktuell litteratur om målgruppen. För detta syfte har resultat från sju kvalitativa och tre kvantitativa studier analyserats. De kvalitativa studierna består av intervjuer medsammanlagt 165 personer ur målgruppen, förutom intervjuer med biologiska föräldrar, fosterföräldrar, vårdgivare och socialsekreterare. De tre studierna med kvantitativ metod bestod av registerstudier som analyserade data från åtta respektive 12 födelsekohorter i landet. Resultaten visar att målgruppen möter en rad utmaningar i processen att gå från samhällsvård till ett liv som självständig vuxen. Framträdande sådana är: bristande stöd från biologiska föräldrar och utmaningar kring utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. En majoritet av studierna efterfrågar en förlängning av samhälletsstöd till målgruppen. Ett socialpedagogiskt perspektiv på biografiskt och akademiskt lärande diskuteras också i denna litteraturstudie utifrån forskning om målgruppen. Detta då perspektivet erbjuder en teoretisk förklaringsmodell samt verktyg för att möta målgruppens utmaningar kring identitetsskapande, vilket har effekt på deras utbildningsvägar.

 • 323.
  Pålsson, Emil
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Basill, Katrin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Klassrummet - en socialpedagogisk utmaning?: En kvalitativ studie om lärares upplevelser av klassrummet och det socialpedagogiska förhållningssättet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien fokuserar på vad som händer när lärarens roll i klassrummet möter det socialpedagogiska perspektivet. Syftet är att genom att ta reda på lärares upplevelser av klassrummet tolka dessa ur ett socialpedagogiskt perspektiv och ett pedagogiskt teoretiskt perspektiv. Genom intervjuer med fem lärare från olika skolor så har vi kunnat få större förståelse för hur lärare förhåller sig till de svårigheter men också möjligheter som kan uppstå i ett klassrum. Lärarnas berättelser tolkas utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt på så vis att mötet mellan lärare och elever är ett socialt konstruerat sammanhang, och att de därmed torde vara föränderliga. Med detta synsätt har vi tolkat lärarnas utsagor med ett pedagogiskt teoretiskt perspektiv, men framförallt med socialpedagogik och de centrala begrepp socialpedagogik som teori innefattar. Detta för att få en bild av hur socialpedagogik kan vara till hjälp och eventuellt kunna ta form i klassrummet. Resultatet visade att nästan alla lärare upplever tid som en motkraft till vad de förväntas genomföra i sitt uppdrag, men samtidigt tycker sig vissa inte ha den kompetens som behövs för att handskas med de sociala problem de stöter på i sitt yrke. Vi hoppas att denna studie belyser vikten av rätt bemötande av sociala svårigheter i klassrummet för att kunna stötta de elever som faller utanför klassrummets fyrkantiga ramar.

 • 324.
  Quennerstedt, Mikael
  et al.
  School of Health Sciences, Örebro University, Örebro (SWE).
  Barker, Dean
  School of Health Sciences, Örebro University, Örebro (SWE).
  Johansson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Korp, Peter
  Department of Food and Nutrition, and Sport Sciences, Gothenburg University, Gothenburg (SWE).
  The relation between teaching physical education and discourses on body weight - an integrative review of research2021In: CURRICULUM STUDIES IN HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION, ISSN 2574-2981, Vol. 12, no 3, p. 287-305Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this integrative review of research is to contribute to knowledge about the relation between teaching physical education (PE) and discourses of body weight. The review consists of summarising and synthesising features focusing on how discourses on the relation between teaching PE and body weight in scientific literature in different ways shape the idea of the role of PE. The results of the review reveal that the purposes, content, and forms for teaching PE constitute three discourses of teaching PE in relation to body weight: (i) a risk discourse, (ii) a critical obesity discourse, and (iii) a pluralistic discourse. From these discourses, five different roles of PE are identified; (i) Solving obesity and inactivity, (ii) Including overweight pupils, (iii) Rejecting an obesity epidemic, (iv) Supporting and understanding overweight pupils, and (v) Transforming PE in relation to a plurality of perspectives on body weight. As a consequence, we urge practitioners to take a reflective distance towards the purpose, content, and the pedagogies they are employing in relation to discourses on body weight in order to make informed decisions regarding PE curricula.

  Download full text (epub)
  T&F Open Access
 • 325.
  Raidla, Annelie
  et al.
  Emergency Department at Östra Hospital, Sahlgrenska University Hospital; Gothenburg Emergency Research Group (GEMREG), Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Darro, Katrin
  Emergency Department at Östra Hospital, Sahlgrenska University Hospital; Gothenburg Emergency Research Group (GEMREG), Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Carlson, Tobias
  Gothenburg Emergency Research Group (GEMREG), Sahlgrenska University Hospital; Center of Emergency Department Development, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Khorram-Manesh, Amir
  Gothenburg Emergency Research Group (GEMREG), Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg; Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University, Sweden.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Carlström, Eric
  Gothenburg Emergency Research Group (GEMREG), Sahlgrenska University Hospital; Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden; USN School of Business, Campus Vestfold, University of South-Eastern Norway (NOR).
  Outcomes of Establishing an Urgent Care Centre in the Same Location as an Emergency Department2020In: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 12, no 19, article id 8190Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The emergency department (ED) is one of the busiest facilities in a hospital, and it is frequently described as a bottleneck that limits space and structures, jeopardising surge capacity during Major Incidents and Disasters (MIDs) and pandemics such as the COVID 19 outbreak. One remedy to facilitate surge capacity is to establish an Urgent Care Centre (UCC), i.e., a secondary ED, co-located and in close collaboration with an ED. This study investigates the outcome of treatment in an ED versus a UCC in terms of length of stay (LOS), time to physician (TTP) and use of medical services. If it was possible to make these parameters equal to or even less than the ED, UCCs could be used as supplementary units to the ED, improving sustainability. The results show reduced waiting times at the UCC, both in terms of TTP and LOS. In conclusion, creating a primary care-like facility in close proximity to the hospitals may not only relieve overcrowding of the hospital's ED in peacetime, but it may also provide an opportunity for use during MIDs and pandemics to facilitate the victims of the incident and society as a whole.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Rakkolainen, Mari
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  -Än så länge trivs jag, men man vet aldrig vad man tycker längre fram: En kvalitativ studie om varför unga kvinnor med funktionsnedsättning har så svårt att komma ut på arbetsmarknaden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to gain an increased understanding of why young women with intellectual disabilities so often fall outside the labor market and instead in daily activities after graduation from upper secondary school, as well as the approaches in society that facilitate the procedure for women. My study is based on question as: What creates obstacles and what creates opportunities for this group of people to get a job from their perspective? How can daily activities work to help participants get a payroll? The theoretical perspectives in this essay are integration, inclusion, exclusion and work - social capital. The study is based on qualitative research interviews with three young women in daily activities, as well as a staff member in daily activities and a coordinator within the coordination association. The material was processed from a narrative analytic method with focus on sentence interpretation, and from the study´s purpose and issue. The result is interpreted from the meaning analysis within the theoretical subjects and tied to the results of the interviews.The conclusion from the study shows that previous research has shown that a more personally focused approach and cooperation within various administrations gives the best results for individuals to come up with payroll. This method is hampered by the implementation as financial resources are not available. According to me in social work where the individual is put in focus, our work is prevented from being exercised to the best results when the financial part is reduced. However, there are promises to introduce more person-centered methods in daily operations.

 • 327.
  Raske, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Hermansson, Rebecca
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Det svårfångade begreppet skälig levnadsnivå: En intervjustudie med biståndshandläggare från två kommuner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka och analysera hur biståndshandläggare enligt Socialtjänstlagen (SoL) konkretiserar begreppet skälig levnadsnivå i handling i förhållande till åldersgruppen 18–30 år samt hur biståndshandläggare möjliggör den enskildes inflytande i handläggningsprocessen. Studien utgår från följande frågeställningar: - Vad innefattas i biståndshandläggares tolkningar av Socialtjänstlagens begrepp skälig levnadsnivå? - Hur resonerar biståndshandläggare kring de yngres behov av hjälp? - Vilka möjligheter och begränsningar upplever biståndshandläggare vid bedömning av skälig levnadsnivå utifrån kommunala riktlinjer och kommunens ekonomiska situation? - Hur möjliggör biståndshandläggare de enskildas inflytande i handläggningsprocessen? Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsansats med hjälp av fyra halvstrukturerade intervjuer med biståndshandläggare från två kommuner i Götaland. Vi har använt oss av tre stycken teoretiska utgångspunkter: gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme och brukarinflytande. Genom studien fann vi att skälig levnadsnivå är ett begrepp som kan tolkas på många olika sätt. Vi upptäckte även att det finns olika uppfattningar om de yngres behov av hjälp och att biståndshandläggarna från den ena kommunen upplever att det blir allt vanligare med ansökningar från den yngre åldersgruppen medan biståndshandläggarna från den andra kommunen upplever att det är en åldersgrupp som sällan ansöker om hjälp. Vidare fann vi olika mönster vad gäller biståndshandläggares möjligheter och begränsningar vid bedömning av skälig levnadsnivå. Två av biståndshandläggarna upplever till exempel frihet att kunna gå utanför kommunens riktlinjer medan de andra två är mer styrda av riktlinjerna. Vi fann även att biståndshandläggarna möjliggör de enskildas inflytande i handläggningsprocessen genom att lyssna till deras upplevda behov och livssituation. Samtidigt är de enskildas inflytande kring beslutet begränsat, då biståndshandläggarna måste jämka mellan många olika krav i handläggningsprocessen.

 • 328.
  Rauhut, Daniel
  et al.
  University of Eastern Finland,Joensuu, Finland.
  Adamson, GöranUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kejsarens nya kläder: om New Public Management och de svenska universitetens sönderfall2018Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 329.
  Rundberg, Josefin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Brorsson Huerta, Isabel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialarbetarens relationella kompetenser och bidragande gemenskapsfrämjande faktorer: inom en öppen och frivillig verksamhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskarna har studerat hur socialarbetare inom en öppen och frivillig verksamhet gör sitt sociala arbete och vilka strategier de använder sig av i skapandet av relationer till sina klienter. Syftet med studien är även att se vad den frivilliga och öppna verksamheten kan bidra till i det sociala arbetet med klienterna.

  I studien deltog fem socialarbetare som arbetar inom en öppen och frivillig verksamhet dit människor med psykisk ohälsa kan vända sig och ingå i en arbetsorienterad dag. Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts med hjälp av semistrukturerande intervjuer. Intervjupersonernas utbildningar varierade. Några av intervjupersonerna är utbildade inom det sociala arbetes fält, några är det inte. Samtliga av intervjupersonerna har dock tidigare erfarenhet av socialt arbete.

  Resultatet analyserades med hjälp av en empirstyrd kvalitativ tematisk analys. För att få en djupare förståelse för fenomenet kring socialarbetarnas arbetsstrategier analyserades empirin med hjälp av tidigare forskning och teoretiska begrepp.

  Studiens resultat visade socialarbetares särskilda kompetenser inom en öppen och frivillig verksamhet. Resultatet visade att socialarbetarna prioriterade relationsbyggande och genuina kontakter med klienterna. Arbetet i verksamheten fokuserade på det friska hos klienterna och på klienternas förmågor. Studien visade även på gemenskapsfrämjande faktorer inom den arbetsinriktade verksamheten, dessa faktorer skapade i sin tur en känsla av inkludering och frivillighet, detta var rehabiliterande för klienten och avgörande för socialarbetarnas arbete. Med relevans för socialt arbete har studien lyft fram särskilda kompetenser och faktorer som socialarbetare anser sig behöva och befinner sig inom när dem arbetar inom en öppen och frivillig verksamhet. Studiens resultat anses relevant för socialt arbete i allmänhet och för de som kommer att möta denna typ av verksamhet i synnerhet.

 • 330.
  Ryding, Jennie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies.
  Changing attitudes to dating violence: a game based intervention2016In: Nordic Youth Research Symposium: Youth Moves – Voices – Spaces – Subjectivities, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016, p. 123-123Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The prevalence of dating violence is increasing, and effective prevention and intervention methods are needed to address this growing social problem. The use of online, game-based intervention programs opens up new possibilities for large-scale interventions through social work as well as individual outreach work. The aim of this EU project was to design a primary intervention using innovative Serious Games technologies aimed at raising awareness and knowledge about the nature and consequences of dating violence behaviours, as well as providing education regarding the appropriateness of responses to dating conflict scenarios, and avenues for help-seeking for those directly and indirectly affected by these issues. Swedish youths (N=12), aged 17-18, who took part in the intervention programme were interviewed in focus groups. The aim of the study was to examine young people s experience of the online game-based intervention programme.The interpretation of the results was based on theories of learning through digital media. The study indicates that young people s perception is that they are engaged by and learn about dating violence through online games. Using a serious game method in a school setting offers social workers an effective method of working with dating violence, both from the perspective of prevention and intervention. It is clear that young people today belong to the digital-gaming generation. New methods need to be used to attract their attention and to make social learning possible in an interesting and interactive way. Socialworkers can use games to increase the motivation of players so that, through motivation, knowledge can be acquired and attitudes be changed.

 • 331.
  Sabic, Amna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Pivac, Asija
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ungdomskriminalitet: en kvalitativ studie om identifierbara riskfaktorer bland unga män2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's society, youth crime is a common problem. For this reason, the purpose of this study has been to investigate the probation inspector perception of influencing factors in young men's (18-25 years) choice of a criminal lifestyle.

  The study was conducted through a qualitative method in the form of a semi-structured interview as a data collection method. In the study, the essay authors have used a target-driven selection and the population that has been chosen for the study in the study are five probation inspectors who work at the Prison and Probation Service in Jönköping. In order for the empirical material to be processed, a qualitative content analysis has been chosen for the study. With the help of the qualitative content analysis, the underlying themes in the analyzed material have been reviewed.

  Our study shows that growth factors, social interaction, and school extension have a strong significant role for young men between 18-25 years and their way into crime. Research shows that many young people who choose the criminal path lacks a safe childhood, parents' support and encouragement, which has therefore resulted in the young people having to live sometimes in a dysfunctional home environment. We see that with these risk factors, the young people run a higher risk of getting into crime, however, this does not mean that everyone does it despite the risk factors. A major societal problem today is juvenile crime, which is a frequent problem in social work. Several risk factors emerged regarding crime in the collected empirical data, which highlights how important it is for social workers to know how to deal with these people.

 • 332.
  Said, Ali
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Nentis Holmberg, Stephanie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Hur viktigt är det att samverkan fungerar i det sociala arbetet?: En kvalitativ studie om hur utförare upplever samverkan med socialsekreterare2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på fokusgruppsintervjuer med personal på HVB-hem där totalt åtta personer intervjuats. Dessa verksamheter är behandlingsverksamheter där huvuddelen av klienterna utgörs av barn och ungdomar, men det förekommer även vuxna som klienter. Samtliga verksamheter är så kallade utförarverksamheter som arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Studien försöker fånga upplevelser hos personal på HVB-hem och upplevelserna av samverkan med socialsekreterare.

  Syftet med studien är att belysa och analysera vad som upplevs för god kontra dålig samverkan.

  För att svara upp på studiens frågeställningar genomfördes fokusgruppsintervjuer med personal på tre olika HVB-hem i en mindre stad i Västra Götalands län. Frågeställningarna är följande: "Hur upplever utförare på boende att samverkan mellan socialsekreterare och utförare vid in- och utskrivning av klient fungerar?", "Vad upplevs som god kontra dålig samverkan, och vilken betydelse har det?" samt "Hur hanteras de maktaspekter som uppstår i samverkan mellan instanserna?"

  Under fokusgruppsmötena var de mest frekvent uppkomna begreppen information och samverkan. Personalen uppger att de ofta känner sig som spindeln i nätet då de har många samverkanspartners att komma överens med och att det finns både hinder som möjligheter i dagens samverkan. Förekommande myndigheter de är i kontakt med är främst socialtjänsten, men även skola, kriminalvård, sjukvård och migrationsverk. För framtida studier rekommenderas att forska kring hur samverkansprojekt ska utformas och om vilka gemensamma mål som ska uppfyllas.

  Studiens teoretiska ram är samverkan som teori där vi tagit stöd av bland andra Svensson, Johnsson & Laanemets, Danermark & Kullberg, Lindberg, Westrin samt Hvinden.

 • 333.
  Salmijärvi, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ifver, Åsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Lev livet med att lära så lär du dig leva: Biståndshandläggares erfarenheter av att tillförsäkra klienters delaktighet under coronapandemin2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dag befinner sig biståndshandläggare inför nya utmaningar på grund av coronapandemin. Det som tidigare har varit självklara strategier för att tillförsäkra klienters delaktighet är i dagens samhälle en riskbedömning i sig. Trots äldres utanförskap i användningen av digitala verktyg har alternativa mötesformer fått större betydelse i samhället. Det finns dock en oro samt rädsla över vilka konsekvenser coronapandemins restriktioner kan medföra. Syftet med studien var att utifrån ett professionsperspektiv söka förståelse för hur äldre klienters delaktighet i utredningsprocessen kan tillförsäkras under tider då fysiska möten bör undvikas. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. Sex intervjuer med biståndshandläggare genomfördes via Skype samt teams, och det empiriska materialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Resultatet i studien visade att biståndshandläggares strategier för att tillförsäkra delaktighet har begränsats i och med restriktioner. Avgörande för äldres delaktighet i utredningsprocessen beror dels på hur kommunerna har tolkat restriktionerna i sina riktlinjer, vilket handlingsutrymme biståndshandläggare har samt vilket synsätt dehar på delaktighet. Delaktighet påverkas även av hur biståndshandläggare valt att strukturera sitt möte samt av individers egna förutsättningar. Att använda alternativa mötesformer var både en förutsättning samt begräsning för äldres delaktighet. Socialarbetare behöver därför utveckla sin kompetens i vilka situationer alternativa mötesformer kan vara till fördel, samt utveckla nya metoder för att möjliggöra äldres delaktighet i utredningsprocessen. Med hjälp av sitt handlingsutrymme kan socialarbetare lära sig att anpassa sitt arbetssätt utifrån individers behov i olika kontexter. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 334.
  Sandberg, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att växa upp med fostersyskon: En kvalitativ studie om hur det är att vara det biologiska barnet där föräldrarna väljer att ta emot familjehemsplacerade barn2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige finns det många barn som av olika skäl inte kan bo hemma hos sina föräldrar utan istället är placerade i dygnsvård. Det kan vara på en HVB institution men också i familjehem. Familjehemsvården är den vanligaste placeringsformen i Sverige. Ett familjehem är en vanlig familj med ett extra stort hjärta som ömmar för barn som har det svårt. I dessa vanliga familjer kan det också finnas biologiska barn som ska dela sina föräldrar med de barn som flyttar till familjehemmet. Fosterbarnen har ofta varit med om jobbiga saker som de behöver hjälp med att hantera. När ett barn placeras i ett familjehem påverkas hela familjen av detta och det är nya rutiner och strukturer som behöver komma till för att vardagen ska fungera för den nya familjen. De biologiska barnen har sällan fått vara med och bestämma om de vill att det ska flytta in ett barn som varit med om mycket olika erfarenheter i deras hem. De placerade barnen är i stort behov av omsorg och engagemang från familjehemsföräldrarna, denna tid får de biologiska barnen dela med sig av.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur det är att som biologiskt barn växa upp med familjehemsplacerade barn och hur det har påverkat deras liv idag. Metod: Då syftet med studien är att söka ökad kunskap och förståelse för hur det är att som biologiskt barn växa upp med fostersyskon är har en kvalitativ metod med halvstrukturerad intervjumetod använts. Resultat: De resultat som kom fram i studien är att de biologiska barnen har övervägande positiva upplevelser och erfarenheter av att växa upp tillsammans med familjehemsplacerade barn. Att de har blivit stärkta av familjens engagemang och viljan till att ta hand om andra är tydligt. De upplever att de har fått en ökad förståelse och empati för andra. Det framkommer att det är viktigt att de biologiska barnen inte glöms bort utan får uppmärksamhet av sina föräldrar. Det är viktigt att alla i familjen är delaktiga i familjens beslut att bli familjehem och önskemål kring att bli lyssnad på av socialtjänsten.

 • 335.
  Savanovic, Alexandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mötet mellan ”här och där”: En studie om människors identitetsskapande, tillhörighet och betydelsefulla relationer när man som vuxen bosätter sig i ett nytt land2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte:  Globalisering i världen har lett till att människor förflyttar sig i större omfattning och väljer själva eller är tvungna att flytta till andra länder. Syftet med den här studien är att öka förståelsen kring identitetsskapande processer när man som vuxen bosätter sig i ett nytt land. Jag kommer att närma mig syftet i studien genom att mer specifikt titta på upplevelser av tillhörighet, betydelsefulla relationer och emotionella tillstånd som människor har när man bosätter sig och fortsätter sitt liv i ett nytt land.  Metod och teoretiska utgångspunkter: Det här är en kvalitativ studie, baserad på fem semistrukturerade intervjuer med människor som kom till Sverige som vuxna. Teoretiska utgångspunkter i studien är symbolisk interaktionism och transnationalism, där det centrala har varit att betrakta människors identitetsskapande som en ständigt pågående, föränderlig process som är beroende av interaktion och relationer med andra, även utanför nationella gränser. Resultat:  Resultaten har visat att upprätthållandet av relationer som man har till vänner och släktingar i sina hemländer kan fungera som emotionellt stöd i vardagen i det nya landet och har påverkan på människors välbefinnande. Min studie har också visat att bemötandet som man får när man kommer till ett nytt land, spelar en stor roll till att hitta vägar in i samhället och att människor är aktiva i dessa intentioner. Deltagandet i olika sammanhang och gemenskaper, och samtidigt vikten av att ha ett arbete, kan fungera som ett sätt att bryta isolering och ensamhet, visar min studie. Bland resultaten är också att tillhörighetsupplevelser kan vara ett område där det problematiska i människors upplevelser kan uppkomma. ”Dubbelt utanförskap” är en aspekt som i litteraturen förekommer och i min studie har jag kommit fram till detsamma. Det innebär en upplevelse av att inte tillhöra någonstans, inte hemlandet och inte det nya landet. Identitetsskapandet sker då i mötet mellan ”här och där”.

 • 336.
  Sdiq, Midia Imad
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ¨Ett attraktivt arbete vill du stanna på, du vill inte gå därifrån¨: hur meningsfullhet i arbetet skapas för elevassistenter i särskolan2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur meningsfullhet i arbete skapas för elevassistenter i särskolan och hur oklara yrkesroller samt arbetsuppgifter kan påverka känslan av meningsfullhet (KASam). Att undersöka elevassistenter i särskolan har varit en utmaning, det finns inte mycket forskning kring detta. Syftet med studien är att finna faktorer som kan inspirera elevassistenter till att stanna kvar på arbetsplatsen och förbättra deras välbefinnande i arbetet med barn som har funktionsnedsättning. Sex intervjuer genomfördes med elevassistenter med olika års arbetserfarenhet och materialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Utifrån detta skapades det huvudteman som var att känna till sitt uppdrag, vikten av lagarbete och utanförskap. Resultatet visar att elevassistenter behöver känna känslan av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att förbättra och bevara välbefinnandet i arbetet. Begriplighet för elevassistenter är relaterat till tydlighet i sin yrkesroll. Resultatet visar också att elevassistenter har en känsla av utanförskap, vilket är relaterat till det faktum att de inte känner att de tillhör en riktig grupp och saknar arbetsstruktur. Informanternas erfarenheter överensstämmer mycket med tidigare forskning och slutsatsen kan dras att etableringen av relationen mellan läraren / rektorn och elevassistenten spelar enviktig roll för att elevassistenter ska uppleva meningsfullhet i sitt arbete. Informanterna preciserar vilka faktorer som påverkar deras känsla av meningsfullhet, faktorer som tydliga roller, struktur, utbildning, planeringstid vilket överensstämmer med tidigare forskning. Slutligen visar resultatet att det finns ett behov av socialpedagoger för att minska exkludering samt öka samarbetet och kommunikationen mellan olika yrkesroller i särskolan. 

 • 337.
  Seitl, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Implementation as a matter of learning and activity in a complex organization of work2018Conference paper (Other academic)
 • 338.
  Seitl, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Informellt lärande i en formell organisation: Om meningsskapande, kunskapsdomäner och kompetens i arbete med kommunala mål2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling handlar om hur välfärdsaktörer (tjänstemän och politiker) i en kommunal organisation utformar mål för sin verksamhet. Aktörerna har ett samhällsansvar som innebär att de måste agera för att gå nya behov tillmötes. För att alla ska arbeta i samma riktning behöver tydliga mål utarbetas .Att utforma och konkretisera mål för en organisation med många anställda kan vara en utmaning då det kräver både generell och specifik kunskap ochen organisationskultur som möjliggör utveckling. Det som studerats är lärandets villkor i målformuleringsarbete och hur tjänstemän och politiker tolkar och kommunicerar betydelsen av begrepp i samband med utarbetandet av tydliga målformuleringar. Underlaget utgörs av videodokumenterade observationer av aktörernas diskussioner vid planerade möten. Analysarbetet har genomförts stegvis med fördjupning i hur aktörerna gör för att skapa gemensam mening kring innebörden av målformuleringarna som ska finnas med i de slutliga måldokumenten samt hur kunskap och kompetens kommer till uttryck i detta arbete. Resultatet visar att variationen av yrkesroller och arbetsuppgifter i kombination med olika samhällskrav ger prägel åt den kunskap som används i målformuleringsarbetet. Till exempel utgör den domänspecifika kunskapen (den kunskap som finns inom praktiken och dess sociala sammanhang) och de relationer som aktörerna har till varandra några av villkoren för arbetarmed målen. Villkoren visar sig ha effekter för den kunskap som sedan tolkas,men också för kommunikationen runt målformuleringarna. Exempelvis får vissa aktörer, här benämnda agenter, tolkningsrätt. Ett annat exempel är att kunskapsmässig obalans mellan aktörerna kan leda till längre diskussioner eftersom kommunikationen måste anpassas för att alla ska förstå. Detta blir särskilt synligt i de sammanhang då politiker och tjänstemän diskuterar. Vidare visar resultatet tre inriktningar av kompetens begrepps-, resurs-, och relationsorienterad kompetens som, beroende på vad sammanhanget kräver, framträtt i målformuleringsarbetet. Kompetenserna ger, i olika grad, ett utrymme för agerande. Till exempel upprätthålls de kulturella ramarna (organisationens kunskap och språk) med hjälp av resurs- och begreppsorienterad kompetens medan de utmanas med hjälp av den relationsorienterade kompetensen. Ytterligare en fjärde kompetensinriktning har visat sig ha funktionen att koordinera de övriga kompetensinriktningarna. Koordination av kompetens är kopplat till agentrollen. Kompetenserna är endel av de komponenter som tillsammans med kunskapsstöd (dvs. den kunskap som används som resurs för argument i diskussionen kring olika målområden), kunskapsdomäner och relationer formar kommunikationen mellan aktörerna och villkorar meningsskapandet - ett meningsskapande som antas leda till lärande i målformuleringsarbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 339.
  Seitl, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Lärandets villkor i målformuleringsarbete: en praktiknära förståelse för meningsskapande i diskussioner kring samverkansmål2017In: VILÄR: 7-8 december 2017 / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: Högskolan Väst , 2017, p. 1-2Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur tjänstemän och politiker i en kommunalorganisation utvecklar nya verksamhetsmål. Att utforma tydliga mål fören organisation med många anställda kan vara en utmaning då det kräver kunskap som möjliggör utveckling och förändring. Variationen av yrkesroller och arbetsuppgifter, professionella inriktningar osv, ikombination med olika samhällskrav ger prägel åt den kunskap som används i målutvecklingsarbete. Det som har studerats är lärandets villkor i detta sammanhang. Syftet har varit att förstå hur lärandevillkoras med hjälp av kommunikation rörande betydelsen av olikamålformuleringar för att uppnå en gemensam förståelse.

  Underlaget bygger på videodokumenterade observationer av formella arbetsmöten mellan tjänstemän och politiker. Fokus har varit påkommunikation kring verksamhetens målområden. Analysarbetet hargenomförts stegvis med fördjupning i hur aktörerna gör för att kommafram till gemensam mening och förståelse kring innebörden av olika målformuleringar samt hur kunskap kommer till uttryck. De väsentligaste resultatdelarna visar att aktörernas målarbete påverkas av krav som också fungerar som stöd för verksamhetens arbete. Kunskap, relationer och förvaltningstillhörigheter formar villkoren inom de sammanhang där aktörerna arbetar med målen. Villkoren visar sig ha effekter för kommunikationen mellan aktörerna och för det lärande som skapas runt de målformuleringar och begrepp som diskuteras. Vidare visar resultatet de kompetenser som framträtt i målarbetet. I presentationen sammanfattas några av studiens resultat. Detta innebär en redogörelse för de krav som driver utvecklingen av arbetet samt för de komponenter som bildar bakomliggande villkor för aktörernas kommunikation och meningsskapande i samband med målarbete.

 • 340.
  Seitl, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Making knowledge": When discussions about goals and visions turn to an innovative environment of knowledge2015In: NERA 2015: the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association 4-6 March 2015, 2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Research topic/aim Topic: Work Integrated Learning. Changes are part of our everyday life, so even of working life. There are various incentives for wanting to change something at work. When it comes to public organizations, there is a social responsibility to be organized in order to respond the needs and conditions of the society. Such an awareness, can be expressed in strategic plans in order to lead the organization in a intended direction and towards predetermined goals. The challenge is then to implement this in a complex organization with many areas of expertise. This requires communication between actors, where argumentation, negotiation and meaning-making becomes important. The interaction between the actors will have a crucial role for the interpretation of the goals and concepts. Furthermore the interaction will contribute to the "production of knowledge", therefore, the conditions for this need to be studied. The aim of the study is to describe how different concepts, related to the goals and visions, are interpreted by actors in different parts of the organization and how the knowledge and responsibility is negotiated by these actors in multiple settings. Based on this, I examine the transformation of knowledge, through discussions about the concepts. Theoretical and methodology framework The study has a socio-cultural approach to generate understanding of the interaction between different domains of knowledge. The data consist of observations of inter-professional meetings and related documents. Furthermore, data has been collected in three steps; 1) general goal documents, 2) observation of meetings, and 3) amended documents. Expected findings The discussions that take place in different settings and between different professionals highlights importance of the interaction. It illustrates that expert knowledge is important for the actors as they discuss the practical use of different concepts. The way that various professions contribute to the conversation, with specific examples and arguments, leads to meaning-making and knowledge about shared collective thinking and learning. Relevance to NERA The research highlights particular field of pedagogy, namely Adult learning-at work

 • 341.
  Seitl, Camilla
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Arbetsintegrerat lärande genom lärandesamtal med föräldrar: En grund för pedagogers utveckling i arbete2023In: Nordisk Barnehageforskning, ISSN 1890-9167, E-ISSN 1890-9167, Vol. 20, no 4, p. 129-150Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The following study examines how preschool teachers describe their own learning and their own identity development concerning the introduction of a new type of parent-teacher conference. The conversation that has been conducted has taken place with groups of parents instead of the traditional individual conversations between parents and preschool teachers. In the conversations, the preschool teachers focus on interaction and collective learning among children, and our material for this study consists of texts that the preschool teachers have written to stimulate reflection concerning the new conversation model. The purpose of the study is to understand the conversations as an activity through which a preschool teacher’s learning and identity at work can be developed. Using content analysis, the study highlights how preschool teachers are challenged in terms of knowledge in the context of parents and colleagues, which is why it becomes important for preschool teachers to reflect upon their work and their own development. In addition, the results show how these group conversations contribute to the preschool teacher’s professional identity and learning at work.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 342.
  Serholt, Linus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Eklid, Olle
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tvångsomhändertagna ungdomars upplevelser av delaktighet och bemötande i kontakten med socialtjänsten2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tvångsvård, i form av akutplacering på särskilda ungdomshem, syftar till att bryta ett destruktivt beteende och möjliggöra socialtjänstens vidare vårdplanering. Studiens syfte är att studera akutplacerade ungdomars upplevelser av delaktighet och bemötande i kontakten med socialtjänsten, hur dessa upplevelser påverkar ungdomarna samt hur de definierar en idealbild av delaktighet och bemötande under vård och behandling. Detta då forskning visar att delaktighet och goda relationer gynnar ungas hälsa och välmående, leder till ökad effekt av vård och behandling och främjar rättssäkerhet vid omhändertaganden.

  Studien tar en kvalitativ ansats med utgångspunkt i symbolisk interaktionism. Semistrukturerade intervjuer och tematisk analys används som metod. Studien omfattar sex pojkar mellan 17 och 18 år under akutplacering på ett särskilt ungdomshem.

  Studien visar att ungdomarnas åsikter om hur delaktighet och bemötande bör se ut under vård och behandling överensstämmer med såväl forskning som svensk lagstiftning och FNs barnkonvention. I regel upplever ungdomarna dock brist på delaktighet och ett anklagande och distanserat bemötande i kontakten med sina socialsekreterare. Studien visar att ungdomarnas upplevelser snarare utgör hinder än verkar möjliggörande för ett positivt identitetsskapande och positiva livsval. Tidigare forskning har visat att tvångsvård av unga har låg och i vissa fall negativ effekt. En hypotes som denna studie presenterar är att detta delvis skulle kunna förklaras av ungas upplevelser av brist på delaktighet och ett gott bemötande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 343.
  Sethman, Lisa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Digitalisering med fokus på digitala möten i socialtjänsten: En kvalitativ studie om den digitala teknikens påverkan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sveriges kommuner och regioner menar att digital teknik är ett stöd för att lösa fler av de utmaningar som välfärden står inför. Att utveckla den digitala tekniken kan bidra med en förändring av strukturer och arbetssätt i verksamheter, vilket kan förbättra verksamheters ekonomiska läge. Medborgare förväntar sig samtidigt mer tillgängliga och funktionella digitala lösningar som underlättar mötet med välfärden. I och med dessa förutsättningar ville jag med denna studie undersöka hur digitalisering i socialtjänsten kan se ut och vad det kan ha för positiva och negativa effekter. Studien tar en kvalitativ ansats i hur den digitala tekniken kan påverka socialsekreterare och hur socialsekreterarna uppfattar att deras klienter kan bli påverkade av den digitala tekniken, på både positiva och negativa sätt. Tre utvalda socialsekreterare med erfarenhet av att arbeta med utredning av barn och unga men med olika bakgrund och erfarenheter har intervjuats med semistrukturerade intervjuer och därefter har tematisk analys använts som analysmetod. Studien har en teoretisk utgångspunkt i symbolisk interaktionism och handlingsutrymme. Resultatet visar bland annat att en digitalisering av socialtjänsten kan vara både positiv och negativ för både socialsekreterare och att socialsekreterare också uppfattar att det finns både positiva och negativa aspekter ur ett klientperspektiv. Att använda sig av digitala möten kan spara mycket tid men det finns också risker med att den digitala tekniken filtrerar bort det som händer i rummet. För att se det ur teorin symbolisk interaktionism så filtreras symbolerna bort och bara den sociala interaktionen blir kvar.

 • 344.
  Simonovic, Almira
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tesouri, Valentina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Det finns annat i livet än att föda barn”: En kvalitativ studie om arbetsförmedlares upplevelser av etableringsprogrammet i arbete med nyanlända kvinnor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Integrationspolitiken har under 2000-talet genomgått ett antal förändringar som lett till att etableringsprogrammet skapats. Till skillnad från etableringsreformen som tillkom 2010 och var en rättighetslag, så är etableringsprogrammet ett program som kräver individens aktiva deltagande. Studiens syfte var att studera arbetsförmedlares upplevelser av etableringsprogrammet för nyanlända kvinnor. Frågeställningarna som använts i studien är: vilka möjligheter och svårigheter möter nyanlända kvinnor på individ och samhällsnivå under etableringsprogrammet, på vilket sätt upplever arbetsförmedlare att etableringsprogrammet räcker till för nyanlända kvinnor till delaktighet och inträde i arbetslivet samt vilka metoder används av arbetsförmedlarna för att hjälpa nyanlända kvinnor att etableras på den svenska arbetsmarknaden. Fyra arbetsförmedlare som arbetar med etableringsprogrammet deltog i studien. I studien har kvalitativ ansats använts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet har analyserats med tematisk analys. Den teoretiska utgångspunkten som har använts för att analysera materialet är genusperspektivet där empowerment, delaktighet och integration uppkommit som delområden. Resultatet visar att nyanlända kvinnors tidigare erfarenheter är betydande faktorer för deltagandet i etableringsprogrammet. Det framkommer även att arbetsförmedlare använder etableringsprogrammet som motiverande och stärkande insats samt arbetar med kvinnors delaktighet. Arbetsförmedlare upplever att det finns fler tillgängliga mansdominerade yrken/utbildningar att erbjuda än det kvinnorna efterfrågar. Normer och värderingar påverkar arbetsförmedlares upplevelser i arbete med nyanlända kvinnor. För att etableras på arbetsmarknaden anser en del arbetsförmedlare att nyanlända kvinnor bör ändra sitt levnadsätt.

 • 345.
  Sjöberg Rosén, Madeleine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Samverkan i skarpt läge: En studie om samverkan i ett Barnahus samrådsgrupp, där skyldigheter möter möjligheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barnahus är en verksamhet där myndigheter samverkar runt barn/unga och familj, då barn har farit eller riskerar att fara illa. Medverkande myndigheter är i detta fall socialtjänst, polis, åklagare samt barn- och ungdomspsykiatrin. Denna studie undersöker hur samverkan mellan dessa myndigheter ser ut i de samrådsmöten de har varje vecka, där de lyfter svåra fall av barnmisshandel, övergrepp eller misstanke om detta, samt underlättar för barnet genom rättsprocessen och säkerställer barnperspektivet.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur en samrådsgrupp bestående av polis, åklagare, barn- och ungdomspsykiatri samt socialtjänst i ett Barnahus, ser på samverkan i samråd.

  Metod: Studiens empiri baseras på fyra semistrukturerade intervjuer samt två deltagande observationer. Den första av intervjuerna hölls som en pilotundersökning av vilka områden som skulle utforskas mer detaljerat, i de resterande intervjuerna. Informanterna har valts utifrån sin professionstillhörighet och deltagande i ett Barnahus samråd och analysen av intervjuerna har kodats och tematiserats utifrån vad informanterna framhöll som viktigt i samverkan.

  Resultat: Resultatet visar på faktorer i samverkan som förutom sina egenskaper som hindrande eller gynnande även visar på skapandet av handlingsutrymme och gemensam jurisdiktion. Även en skyddande funktion för socialsekreterare kunde identifieras och diskuteras i slutdiskussionen. Vidare forskning föreslås gällande socialsekreterares upplevelse av användning av Barnahus som skyddande och rådgivande funktion avseende trygghet och coping genom delat ansvar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Sjöholm Johansson, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "... men de höll ju inte på med trans och sådana saker.": Ickebinäras och transpersoners upplevelser av bemötande inom socialtjänsten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska rapporter vittnar om att ickebinära och transpersoner blir utsatta för diskriminering i högre grad än vad cis-personer blir inom samhällets olika instanser. Regeringen har sedan år 2014 ett pågående arbete med att stärka målgruppens rättigheter i samhället.

  Forskning gällande diskriminering av ickebinära och transpersoner inom sociala myndigheter är ytterst begränsad och syftet med denna kvalitativa studie är därför att bidra till en ökad förståelse för ickebinäras och transpersoners upplevelser av bemötande inom socialtjänsten i Sverige. De teoretiska utgångspunkterna för studien var socialkonstruktivism, cissexism, cisnormen och tvåkönsnormen.

  Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes online med personer över 18 år, som identifierade sig som ickebinära och/eller trans och som hade erfarenhet av ett personligt möte med socialtjänsten.

  Studiens resultat visade att ickebinära och transpersoner upplever ett bemötande som präglas av okunskap och oförståelse samt att de efterlyser en ökad grad av professionalitet – och inte minst ett mer normkritiskt förhållningssätt – till frågor som rör könsidentiteter.

 • 347.
  Sjöstrand, Pedro
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Nurković, Mirela
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  En båt är säker i hamn. Men det är inte syftet med en båt.: En kvalitativ studie om chefers och anställdas upplevelser av säkerhet på HVB-hem för ensamkommande barn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Brister i personalsäkerheten på HVB-hem för ensamkommande barn fick stor uppmärksamhet i samband med att en kvinnlig anställd dog vid ett knivdåd på ett HVB-hem för ensamkommande barn i Mölndal januari 2016. Det framkom att ensamarbete förekom och att man även hade ung och oerfaren personal som inte hade informerats om rutiner kring hot och våld.  Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om hur säkerheten uppfattas av chefer och anställda på HVB-hem för ensamkommande barn. Studien avser att jämföra chefers och anställdas erfarenhet av och uppfattning om säkerheten i verksamheten.  Metod: Ansatsen är kvalitativ och det empiriska materialet utgörs av semistrukturerade intervjuer på tre olika HVB-hem för ensamkommande barn. Sammanlagt har åtta intervjuer genomförts varav fyra var chefer och fyra anställda. Vi har utgått ifrån tre teman kommunikation, utbildning och förebyggande arbete samt regler och rutiner. Vi ställer materialet från intervjuerna i relation till teori och tidigare forskning om säkerhet.  Resultatet: Både chefer och anställda påpekar att de anser att en öppen kommunikation är viktig för säkerheten. Vidare är respondenter som redan har fått utbildning, övertygade om att utbildningen har gett insikter och tekniker för att förbättra deras tanke- och handlingssätt gällande det förebyggande arbetet. Studien visar också att chefer och anställda skapar, upprätthåller och förebygger säkerhet i sitt arbete med hjälp av regler och rutiner och eftersträvar en ryggrad i verksamheten, dock behöver regler och rutiner kompletteras med den enskildes eget beslutsfattande. Slutligen visar studien att säkerheten för individen i arbetet bygger på den enskildes uppfattning och att uppfattningen kan styrkas av tydlig informationsöverföring och rollfördelning.  Nyckelord: Säkerhet, kommunikation, handlande, förebyggande arbete, rutiner och regler, HVB-hem för ensamkommande barn

 • 348.
  Sjöström, Klara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sörensson, Josefine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Detta är droger, det är dåligt, så är det: Elevers upplevelser av det drogpreventiva arbetet på deras gymnasieskola2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En undersökning utförd av Göteborgs stad visade att narkotikaanvändandet bland ungdomar i årskurs 2 i Göteborg 2016 minskat med två procentenheter sedan 2010. Utifrån denna bakgrund har vi undersökt hur det drogpreventiva arbetet i en gymnasieskola i centrala Göteborg bedrivs. Syftet med denna uppsats var att skapa en djupare förståelse för hur det nuvarande drogpreventiva arbetet i gymnasieskolan nås av eleverna samt hur det ser ut. Samt öka kunskapen kring elevernas upplevelser, åsikter och utrymme för delaktighet i det nuvarande arbetet. Denna uppsats utgår från en kvalitativ ansats och det empiriska materialet har inhämtats genom en fokusgruppsintervju bestående av 8 elever samt en fokusgruppsintervju med 2 skolsköterskor som är en del av elevhälsoteamet vid gymnasieskola X.   Studiens resultat visar att gymnasieskola X arbetar med Göteborg stads drogpolicy och mot att bli certifierade som en drogfri skola. Det finns ett drogpreventivt arbete på den aktuella gymnasieskolan som i stora drag består av en föreläsning per läsår. Eleverna anser inte att detta arbete förändrat deras inställning till droger. Eleverna upplever sig inte delaktiga i det drogpreventiva arbetet och de menar att det är skolans uppgift att få dem att vilja vara delaktiga. Eleverna hade önskat att det drogpreventiva arbetet varit mer omfattande och att det i större mån kunde relatera till arbetet vilket de i dagsläget inte känner att de gör.

 • 349.
  Sjöström, Sebastian
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Schreiner, Tommy
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att möjliggöra brukarinflytande och delaktighet med hjälp av Individens behov i centrum - IBIC2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Den här studien syftar till att undersöka professionellas erfarenheter av att använda Individens behov i centrum, IBIC, som verktyg för ökat brukarinflytande i verksamheter inom socialpsykiatrin.

  Metod: Studien är kvalitativ och har genomförts med hjälp utav intervjuer som grundar sig på en standardiserad intervju guide med öppna frågor. Intervjupersonerna utgjordes av fyra kvinnor och två män som arbetar i boendestöd eller bostad med särskild service inom socialpsykiatrin i en mellanstor kommun i Västsverige. Analysmetoden som använts i studien är "the constant comparative method" och syftar till att studiens data på ett systematiskt sätt struktureras och jämförs (Lindgren, 2018). Empirin har vidare analyserats med hjälp av teorin empowerment.

  Resultat: Resultatet visade att de professionella erfar att IBIC har genererat i ett ökat brukarinflytande. Förtjänsten som främst framhävdes var att brukarnas genomförande plan var uppbyggd på ett nytt sätt utifrån IBIC och att denna säkerställde inflytandet och delaktigheten. För det första förväntades socialarbetaren fylla i på vilket sätt brukaren varit delaktig vid utformningen av genomförandeplanen. En annan funktion var att det med IBIC:s uppbyggnad tydligt framgår vad brukaren respektive personalen gör under stödtillfällena. Denna funktion ansågs minimera risken för personalen att göra något brukaren redan kan, vilket möjliggörvidare utveckling hos denne.

  Slutsatser: Att möjliggöra brukarinflytande och delaktighet kan underlättas med hjälp utav verktyg. Däremot går det skönja i empirin att de viktigaste förutsättningarna dock inte ligger i framgångsrika metoder och verktyg, utan snarare hos den enskilde socialarbetaren. Faktorer som engagemang och förhållningsätt hos socialarbetaren samt relationen mellan denne och brukaren uppfattas således många gånger avhängigt för brukarens inflytande och delaktighet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 350.
  Skoog, Therese
  et al.
  Örebro universitet.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Hallberg, Jonas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bohlin, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Boys’ Pubertal Timing Measured on the Pubertal Development Scale is Linked to Online Sexual Activities2013In: International Journal of Sexual Health, ISSN 1931-7611, E-ISSN 1931-762X, Vol. 25, no 4, p. 281-290Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We explored the link between boys’ pubertal timing and offline and online romantic and sexual activities using a sample of 142 Swedish early adolescent boys. Boys reported on two aspects of pubertal timing, a stage-normative (measured by five indicators of physical development related to puberty) and a peer-normative, and on offline and online romantic and sexual activities. Both aspects of pubertal timing was related to being romantically and sexually active offline, but only the stage-normative measure was linked to corresponding activities online. Thus, the implications of stage-normative pubertal timing on sexual activities seem to extend to online contexts.

456789 301 - 350 of 423
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf