Change search
Refine search result
54555657 2801 - 2846 of 2846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2801.
  Zegwaard, Karsten E.
  et al.
  University of Waikato, Hamilton, New Zealand.
  Johansson, Kristina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Kay, Judie
  RMIT University, Melbourne, Australia.
  McRae, Norah
  University of Waterloo, Waterloo, Canada.
  Ferns, Sonia
  Curtin University, Perth, Australia.
  Hoskyn, Katharine
  Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand.
  Professional Development Needs of the International Work-Integrated Learning Community2019In: International Journal of Work-Integrated Learning, ISSN 2538-1032, Vol. 20, no 2, p. 201-217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many governments are expecting higher education institutions to make strong links between the educationalofferings and employability while many employers are demanding graduates with prior workplace or community engagement before entering the workplace. As higher education institutions respond to these challenges, workintegrated learning (WIL) is increasingly seen as a powerful educational approach in developing and empowering work-ready graduates, with many institutions expanding their WIL offerings. With the expansion of WIL, however, comes the need for more staffing to resource the activity. The type of staff vary from practitioners (placement coordinators, field practitioners), teaching staff, researchers, and curricular designers, all of whom require a relevant skills set and knowledge. However, to date, professional development opportunities directly related to WIL have been limited, with most opportunities offered by some national associations providing webinars and workshops. Furthermore, little work has been undertaken to determine the actual professional development needs of WIL staff. Presented here are the findings of an online, international survey of 668 WIL practitioners which explores their perceived professional development needs.

 • 2802.
  Zejnalova, Diana
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Swebocka, Marlena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Högläsning i förskolan: med fokus på pedagogens förhållningssätt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är en kvalitativ studie som syftar till att ta reda på pedagogens intentioner med högläsning och bidra med en djupare insyn i förskolors läsvanor samt pedagogens förhållningssätt under högläsningsstunder. Vi blev inspirerade för ämnet under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vår upplevelse är att högläsning är en viktig del i förskolans verksamhet som barnen möter dagligen. Samtidigt uppmärksammade vi att pedagoger som använder sig av högläsning tenderar att ha olika syften med aktiviteten. Mot bakgrund av denna förståelse har vi bestämt oss för att studera forskning i form av artiklar, avhandlingar, rapporter och litteratur. De presenterade författarna i den tidigare forskningen redogör att högläsning kan vara en språkutvecklande aktivitet som gynnar barnens förståelseförmåga, kommunikationsförmåga och literacyförmågor i form av läs och skriv kompetenser. Den tidigare forskningen visar även att pedagogen och pedagogens förhållningssätt har en avgörande roll under högläsningsstunder. I studien utgår vi från sociokulturella aspekter. De centrala begreppen som vi har valt att fördjupa oss i är språk och kommunikation, den proximala utvecklingszonen och interaktion. Inom det sociokulturella perspektivet sker barnens lärande och utveckling genom samspel, interaktion och med hjälp av den mer kompetenta. I detta har språk och kommunikation en central roll. Metoden som används för att besvara studiens forskningsfrågor är kvalitativa semistrukturerade intervjuer, i vilka nio informanter deltar. Studiens resultat har visat att högläsning är en rutinmässig aktivitet som sker i samband med samling, fruktstund samt innan och efter lunch i förskolan. Pedagogerna var alla överens om att högläsningen är betydelsefull för barnen. Högläsning framställdes som en aktivitet som främjar barnens språk, uttal, ordförråd, literacyförmågor, den fonologiska utvecklingen och den kognitiva förmågan. Trots det visar resultatet att pedagogerna har olika syften med högläsningen. Fyra av nio informanter belyser att de använder högläsning i språkutvecklande syfte. De resterande beskriver däremot att de använder högläsning främst i lugnande syfte. Vidare har det framkommit att urvalet av litteraturen som ska läsas går till på olika sätt. Endast två pedagoger betonar att urvalet av litteraturen sker av barn utefter deras intressen. De resterande pedagogerna har däremot belyst att de väljer ut litteraturen som de anser är tilltalande på ett personligt sätt.

 • 2803.
  Zell Heder, Jennie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Höglund, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Främlingsfientlighet i skolan: en kvalitativ intervjustudie om hur rektorer hanterar främlingsfientliga idéer2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Främlingsfientlighet är ett ständigt debatterat ämne i media där det påstås att främlingsfientligheten hos barn och ungdomar ökar. Skolan har blivit en arena där främlingsfientliga organisationer kan rekrytera medlemmar. Vi är intresserade av att ta reda på hur rektorer hanterar detta. Den svenska yttrandefrihetsgrundlagen kan hamna i kollision med de demokratiska värderingar skolan skall arbeta med. Detta är ett intressant problem som behöver forskas i. I Ytterby vägrades en elev godkänt betyg i samhällskunskap då han vägrat arbeta med en elev av utländsk härkomst. Främlingsfientligheten sprider ut sig i de svenska skolorna och många elever kränks på grund av sitt ursprung.

  Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka hur rektorer hanterar främlingsfientliga idéer och yttringar i skolan.

  Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att få så detaljerade intervjuer och resultat som möjligt. Vi har intervjuat åtta rektorer i fyra olika kommuner.

  Resultat: Rektorerna är överens om att främlingsfientlighet handlar om kränkningar. De säger att det inte förekommer främlingsfientliga kränkningar i större utsträckning på deras skolor, men att främlingsfientligt klotter uppmärksammats på skolor med högre antal invandrare. Det är ovanligt att elever bär främlingsfientliga kläder eller symboler. Främlingsfientliga organisationer som försöker ta kontakt med elever eller personal på skolan är också ovanligt. Gränsen för vad man får säga och göra i skolan går vid när en person känner sig kränkt, detta är samtliga skolledare överens om.

  Rektorerna anser att främlingsfientlighet yttrar sig på en mängd olika sätt. Alla rektorerna tror att hemmet kan vara en källa där främlingsfientligheten gror. De tror även att kompisar, organisationer och media kan påverka. Skolledarna har svårt att bestämma vem som är det största problemet, elever med främlingsfientliga åsikter eller främlingsfientliga organisationer. De tror att det är en blandning av dessa. På de skolorna som har mycket invandrare tror rektorerna att främlingsfientligheten har ökat medan rektorerna på skolor med lite invandrare tror att det inte har ökat. Rektorerna tycker att man ska framhålla värdegrundsarbetet för att motverka främlingsfientlighet. De anser att man ska reda ut främlingsfientliga problem på individnivå. Skolledarna är helt överens om att yttrandefrihetslagen väger tyngre än skolans demokratiska värderingar. Samtliga skolor har en likabehandlingsplan som används men orden främlingsfientlighet eller rasism omnämns inte. Rektorerna tycker att de är väl insatta i de styrdokument som finns.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2804.
  Zetterdahl, Åsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Nilsson, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  SIS nya ledarskapspolicy: en kvalitativ intervjustudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under året 2021 utarbetade man en ny ledarskapspolicy inom myndigheten SIS utifrån att man gjort en medarbetarenkät. Policyn grundar sig i vad medarbetarna svarat i undersökningen. Denna studie är en kvalitativ studie som ska undersöka vilka erfarenheter chefer har att arbeta enligt den nya ledarskapspolicyn inom SIS (Statens institutionsstyrelse). 

  Vi har valt att göra ett intervjumaterial med chefer som jobbar inom myndigheten SIS. Frågorna är öppna frågor som respondenten svara på i skrift. Respondenterna har olika nivåer av chefskap inom myndigheten och vi har försökt göra en jämn könsfördelning. 

  Resultatet av studien påvisar att den transformativa ledarskapsprofilen är den ledarskapsstilen som är önskvärd hur en ledare inom SIS ska vara. Ledarskapspolicyn grundar sig inte i någon teori så studien är utformad utifrån att söka efter tidigare forskning inom ledarskap. Avsökningen av tidigare forskning landade i transformativt ledarskap där begreppen feedback, förmåga att handskas med problem som uppstår, involvera medarbetare i beslutsprocesser, förebyggande arbete av tydliga användbara rutiner och kommunikation blev centrala begrepp för denna studie.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2805.
  Zetterman, Sophia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kallman, Pernilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Utomhuspedagogik i förskolan: En studie om pedagogers arbetssätt och perspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) är en pedagogik som äger rum inomhus det som förekommer mest i Sveriges förskolor. Författarna ställer sig kritisk mot detta eftersom utomhuspedagogik är en arbetsmetod som utgör grunden för barnen att lära med sinnena i ett utvidgat klassrum utan väggar. Pedagogerna sätter begränsningar för vad barnen får möjlighet och tillgång till i förskolorna. Naturvårdsverket (2011) menar att om pedagogernas beskrivning och åsikter av utomhuspedagogik skiljer sig från varandra kan detta tyda på att pedagogerna har olika upplevelser och erfarenheter av utomhuspedagogik sedan tidigare, vilket kan leda till att pedagogerna arbetar olika med utomhuspedagogik i förskolan. Vi vill därför undersöka pedagogernas beskrivning om utomhuspedagogik och hur dem arbetar med den.

  Syfte

  Vårt syfte med forskningsstudien är att undersöka om tidigare forskning inom utomhuspedagogik överensstämmer med verksamheten i förskolorna.

  Metod

  Vi har genomfört enskilda intervjuer på fyra olika förskolor. Två av förskolorna har en utomhuspedagogisk inriktning medan de andra två förskolorna mestadels spenderar tiden inomhus och inte har inriktning mot utomhusundervisning.

  Resultat

  Resultatet har visat att pedagogerna både beskriver och arbetar olika med utomhuspedagogik beroende på om det är en förskola som mestadels spenderar tiden inomhus eller en naturförskola. Två av de förskolorna i vår studie arbetade mestadels av tiden inomhus och de två andra var naturförskolor som arbetade den huvudsakliga av tiden utomhus. I de två förskolorna som främst spenderade tiden inomhus ser pedagogerna fler möjligheter och endast några svårigheter med att arbeta med utomhuspedagogik. I de två naturförskolorna ser de möjligheter och mer svårigheter med utomhuspedagogik. När de två förskolorna som var mestadels i inomhusmiljö vistas utomhus är det den fria leken som oftast styr vad som ska ske medan de två naturförskolorna är det mer aktiviteter och stationer som styr. Pedagogerna på samtliga förskolor beskriver utomhuspedagogik som ett läranderum utan ramar och att utomhuspedagogik främjar barnens lärande med sinnena eftersom naturen har en variation av redskap som stimulerar barnens fantasi till lek och lärande med oändliga möjligheter.

 • 2806.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fritidshemmet: en arena för estetisk verksamhet2024In: Fritidshemmets pedagogik i en ny tid / [ed] Haglund, Björn, Gustafsson Nyckel, Jan & Lager, Karin, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2024, 2., p. 225-236Chapter in book (Refereed)
 • 2807.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Borgström Källén, Carina
  Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet.
  Ferm Almqvist, Cecilia
  Södertörns högskola,.
  Framtidens musikklassrum: en posthumanistisk ingång för ökad jämställdhet2021In: Child and Youth Studies Conference University West November 4-5 2021 / BUV Konferens: Barnkonventionen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2021Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet för detta konferensbidrag är att diskutera hur ett sociomateriellt-, posthumanistiskt perspektiv kan vidga potentialen för könsjämlika blivanden i framtidens musikklassrum. Skolan som institution förändras långsamt, i motsats till det samtida samhället som präglas av rörlighet, förändring och oförutsägbarhet. Dagens och framtidens barn och elever som växer upp i detta postmoderna samhälle representerar olika könstillhörigheter och olika sociala, kulturella och kunskapsmässiga bakgrunder. Detta gör att de också har krav på en mer flexibel undervisning. Av Barnkonventionens 29e artikel framgår det att syftet med utbildning är att “…förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen…” Musikpedagogisk forskning visar dock att musikundervisning fortfarande präglas av konservativa traditioner som underblåser ojämlikheter mellan könen. Skolans musikundervisning utmanar således inte i tillräcklig omfattning ojämlika traditioner. Mot bakgrund av detta fokuserar föreliggande forskningsprojekt på hur musikundervisning i skolan kan förändras genom att anlägga ett posthumanistiskt perspektiv på framtidens musikklassrum. Utifrån studiens posthumanistiska teoretiska ramverk betraktas det framtida musikklassrummet som ett aktörsnätverk bestående av mänskliga-, sociokulturella- och materiella aktörer, där barnet/eleven som aktör är en ständigt föränderlig del av dessa sammanflätningar. 

   

   

 • 2808.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Holmberg, Ylva
  Malmö University, Malmö (SWE).
  Diskursiva konstruktioner i förskollärarutbildningars kurslitteratur om musik2023In: Musiikkikasvatus, ISSN 1239-3908, Vol. 26, no 1, p. 19-35Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Discursive constructions in pre-school teacher education course literature on music

  Changes in the education system might impact on how aesthetic activities are staged in preschool teacher education, where music constitutes one aspect. The academic discourse in preschool teacher education focuses on theory, reflection and text production. Consequently, the choice of course literature is becoming increasingly important. The focus of the present study was formed based on a lack of studies on course literature in music within a Swedish preschool teacher education context. More specifically, the aim is to study discursive constructions of music in prefaces to course literature in preschool teacher education. The study is based on a social constructionist perspective with a discourse analytical approach. The findings reveal four discourses: music in everyday life; preschool teachers as insufficiently knowledgeable and responsible; children as unproblematically generalized; and children as subjects with agency.

 • 2809. Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Kerin, Marita
  Trinity College, Dublin (IRL).
  Interdisciplinary co-teaching in higher education: Comparing results from music-drama and music-physics partnerships in Sweden and Ireland2022In: Nordic Research in Music Education, E-ISSN 2703-8041, Vol. 3, p. 75-91Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Few studies exist on the impact of interdisciplinary co-teaching in Higher Music Education. The aim of the present study is to compare and analyse the findings from two pioneer interdisciplinary co-teaching studies involving music/drama and music/physics co-teaching partnerships, conducted independently in Sweden and Ireland. Elements of Vygotskian scholarship informed the theoretical framework and a reflexive and thematic analytic methodology was employed. Four themes emerged similar to those from interdisciplinary scholarship in diverse disciplines. These include: a heightened awareness of subject synergies, problem solving as a catalyst for creativity, new/deeper insights into collaboration and expanded professional identity. In conclusion, didactical implications are addressed, related to potential challenges.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2810.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lydell, Marie
  Halmstad University (SWE).
  Håman, Linn
  Halmstad University (SWE).
  Health and Well-being Among Immigrated Women in Higher Education: An Integrative Literature Review2023Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Society in general and higher education in particular need to find constructive strategies for the partly changed situation that the multicultural society entails. A successful integration promotes health and a new identity in the new society. Immigrant women´s experiences show aspects that influence their well-being and inclusion in society. Immigrant women encounter many barriers and are a group at high risk of marginalization in higher education. Hence, increased insight into immigration research is significant for the organization of higher education, especially focusing on women´s health and well-being within this area.

  Purpose of the study: The purpose is to provide an overview of experienced health and well-being among immigrant women in the context of higher education and the possible facilitators and barriers they encounter.

  Methods: This study was designed as an integrative literature review. Databases were searched for international scientific articles. The final material comprised 14 empirical articles published in peer-reviewed journals. Also, a manual search was conducted, involving checking reference lists of the collected articles.

  Findings: The findings showed that immigrant women in higher education are perseverant. According to women’s experiences, higher education studies challenged traditional gender roles and created tensions. The women described stress and anxiety during their studies

  Conclusion: Several problematic aspects related to health and well-being were evident for immigrant women in higher education, while possible facilitators appeared to be less prominent and need further exploration.

 • 2811.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Murphy, Colette
  Trinity College Dublin Irland.
  Synergies in subject parallels: Coteaching “music-drama”2021In: Hungarian Educational Research Journal, E-ISSN 2064-2199, Vol. 11, no 1, p. 1-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This case study contributes with a new coteaching design, in which experienced teachers from two different aesthetic subjects are planning, teaching and evaluating together in higher education, more specifically in general preschool teacher education. The aim of the study is to analyse how two drama teachers and a music teacher reflect on their coteaching. Coteaching, when teachers teach together with shared re- sponsibility to meet their students’ learning needs, is a pedagogical approach to enable an active learning process. Research and practice in coteaching have emerged, mostly designed with coteachers within the same subject. However, more research is needed about teachers from different subjects coteaching together. The theoretical framework is sociocultural, with special emphasis on aspects of learning from ‘the other’ in praxis by working in a zone of proximal development (ZPD). Analysed data consist of field notes and audio-recorded teacher group conversations. Main findings show synergies in subject parallels, based on the analysis of coteachers’ reflections as learning processes within their ZPD. In conclusion, a major contribution in terms of synergy in coteaching appears in subject parallels related to specific subject matter concepts, where music and drama are intertwined in the classroom as “music-drama”, as a new dimension. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2812.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Smedley, Jo
  Halmstad University (SWE).
  Musicianship and Personal Knowledge Management2022In: European Journal of Philosophy in Arts Education, ISSN 2002-4665, Vol. 7, no 2, p. 161-190Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In today’s information focused world, most days involve contact with some form of screen and keyboard for work and leisure purposes. Learners must be dexterous and agile to effectively respond to shifting labour market requirements reflecting fastchanging technological needs and expectations. Information is available in a myriad of forms and successful engagement requires effective and efficient skills and understanding. With this background, this paper asserts that a musical skill set broadens the way that learners subsequently engage with and manage their information acquisition and use. This provides a broader base for ongoing knowledge management. Using philosophical and reflective approaches, it draws on life experiences from arts education by way of a duoethnographic approach. Two narratives provide insights of individual experiences, subsequent acquisition and engagement with information and consequent enhanced knowledge. These are analysed using a personal knowledge management model, providing a visualisation approach to the collaboration through knowledge sharing. The dialogic results demonstrate how the background of musical competence enriched subsequent learning capability in structuring and operationalising knowledge acquisition and management.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2813.
  Zito, Andreina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Värmerekord och klimatprotester: en kvalitativ studie om hur svensk tidningspress gestaltar klimatförändringar2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Klimatförändringar är en verklighet som påverkar hela vår planet. Temperaturen höjs, havsnivåer stiger, skogar brinner ned och djurarter slås ut (WWF, 2019). Frågor som berör miljö och klimat är en av vår tids mest centrala frågor och hos allmänheten har engagemanget ökat och rapporteringen om klimatförändringar har ökat de senaste fem åren i svensk tidningspress (Vi-skogen, 2019).

  Syfte: Syftet i denna studie är att granska hur klimatrapporteringen i svensk tidningspress gestaltades under sommaren 2019 utifrån gestaltningsteorin. Då klimatförändringar är ett växande fenomen i medier är det viktigt att granska vad de förmedlar till läsarna. I föreliggande studie har nyhetsartiklar, som publicerats i Aftonbladet och Dagens Nyheter, analyserats för att få en djupare vetskap i hur svensk tidningspress framställer fenomenet klimatförändringar.

  Metod: Studien utgår från en kvalitativ textanalys. Fokus är att analysera och synliggöra fyra stycken gestaltningsramar i tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter.

  Resultat: Analysen visar att artiklarna som har analyserats framställer en eller flera av gestaltningsramarna när tidningarna rapporterar om klimatförändring. Det går att urskilja att klimatförändringar främst framställs utifrån ett mänskligt intresse, där privata aktörers inställning till klimatförändringar skildras, och sällan som ett ekonomiskt fenomen. Tidningarna gestaltar även klimatförändringar utifrån ett ansvarsperspektiv och det kan också vara ett konfliktskapande fenomen där två eller flera parter är oeniga.

 • 2814.
  Zito, Andreina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Åberg, Mikael
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  ”En annorlunda undervisningssituation”: Svensklärares upplevelser av omställningen till undervisning på distansunder covid-19-pandemin2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under våren 2020 ställde Sveriges skolor om från när undervisning till fjärr- och distansundervisning på grund av den rådande covid-19-pandemin. Arbetssituationen för Sveriges lärarkår har förändrats och undervisning på distans är numera ett faktum. Detta har skapat nya möjligheter i undervisningen, men även ny problematik. I skrivande stund finns det ett fåtal studier som publicerats som också undersökt omställningens påverkan, exempelvis hur rektorer och elever upplevt omställningen, och vår avsikt är att föreliggande studie också ska bidra till en ökad förståelse av fenomenet. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare i svenskämnet har upplevt omställningen till fjärr- och distansundervisning under covid-19-pandemin och hur de upplever att de har lyckats säkerställa ett allsidigt och rättvist bedömningsunderlag gentemot eleverna.Studien ämnar även att belysa hur undervisningen har fungerat utifrån de nya restriktionernaoch vilka stödstrukturer som utformats för att hantera situationen. Metod: Studien utgår från ett kvalitativt perspektiv, där vi genom samtalsintervjuer av lärare ämnat ta reda på deras upplevelser av omställningen från när undervisning till fjärr- och distansundervisning. Samtalsintervjuer kan således bidra till en mer djupgående beskrivning av fenomenet, eftersom kvalitativa undersökningar utgår från subjektets upplevelse och tolkning av verkligheten. Resultat: Analysen av samtalsintervjuerna visar att det finns både positiva och negativa förändringar i undervisningen som omställningen bidragit med. Exempelvis har vi numera en lärarkår som är mer digitalt kunniga och underlaget för bedömningar verkar till stor del vara av textuellt slag. Muntliga moment har en tendens att få minskat utrymme eller skjutas framåt ihopp om mer när undervisning i framtiden. Att fåtal elever väljer att ha kameran påslagen upplevs påverka samspelet mellan lärare och elever, vilket bidragit till en förändrad dynamik i det virtuella klassrummet.

 • 2815.
  Zobel, Wendelin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Ämnet svenska, till vilken nytta?: En jämförelse mellan gymnasieelevers och gymnasielärares uppfattning2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Trots att dagens läroplan ger möjligheten att individualisera undervisningen, uppstår ändå skillnader mellan lärares och elevers syn på vad ämnet svenska innebär. Ett nyttoperspektiv ger större möjligheter att finna vilka skillnaderna är. Vid inhämtande av kunskap är motivationen en viktig faktor, där intresset är en viktig beståndsdel. Nyttan kan här ses som en motivationsfaktor.

   Syftet

   Att få en djupare förståelse och jämföra lärares och elevers uppfattning kring nyttan med ämnet svenska, vad de anser är viktigt och oviktigt, eller vad man lägger tyngdpunkten på i förhållande till läro- och kursplanen.

   

  Metod

   

  Undersökningsmetoden har varit kvalitativ med ett bekvämlighetsurval som grund. För att kunna få svar på frågeställningarna har fyra behöriga gymnasielärare och fyra gymnasieelever intervjuats. Metoden är vald för att ge en djupare förståelse av lärarnas och elevernas uppfattningar kring ämnet.

  Resultat

  Resultatet visar att uppfattningarna kring läroämnet svenska är individuella, både bland lärare och elever. Vissa skillnader mellan elevers och lärares syn kan urskiljas. Lärarna har en allmänt sett mer bred och djup definition av kunskap, eleverna har en mer ytlig, färdighetspräglad kunskapssyn. Lärarna lägger tyngd på färdighets- och bildningskunskaper, där läsandet och skrivandet är en viktig beståndsdel, medan eleverna efterfrågar en större betoning på muntliga kommunikationsfärdigheter som har anknytning till deras individuella intressen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2816.
  Zárate, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Filosofin i barn- och ungdomslitteraturen: en studie kring filosofiska tankegångar i Nalle Puh, Liftarens guide till galaxen, Hungerspelen och Flugornas herre2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att undersöka om barn och ungdomslitteraturen tillägnat sig filosofiska tankegångar och hur detta har utryckts i fyra skönlitterära verk. Barnlitteraturen används i skolan framförallt för att öka läsförståelse och ordkunskap. I denna studie har jag pekat på att litteraturen även kan föra fram filosofiska idéer. Uppsatsen kan fungera som en vägvisare till hur filosofiska idéer kan hämtas från skönlitteraturen och på så sätt exemplifiera dessa med hjälp av litteraturen, men också hur vi på samma sätt kan göra litteraturen mer begriplig med hjälp av filosofiska exempel. Uppsatsen har visat att barnlitteraturen innehåller djupa och intressanta filosofiska tankegångar. Både äldre och nyare barnlitteratur kan därför med fördel användas i skolan för att introducera filosofiska begrepp på ett stimulerande sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2817.
  Zárate, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Rester från det förlorade paradiset: En studie om den fridfulla viloplatsen som metafor och filosofisk idé i den post-apokalyptiska fiktionsberättelsen Hungerspelen2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract: Forskaren Andreas Nyströms litteraturvetenskapliga doktorsavhandling Places of Rest in Worlds of Ruin - Havens in Post-Apocalyptic Fiction (2021)undersöker fridfulla platser i post-apokalyptiska berättelser efter civilisationens undergång och fall. Nyström (2021) beskriver de troper som belyser dessa platser, som fridfulla oaser, eller paradisiska miljöer där karaktärerna kan vila och återhämta sig. Med hjälp av den dystopiska ungdomslitterära berättelsen Hungerspelen (Collins, 2008, originaltitel: The Hunger Games) undersöker studien de troper som belyser dessa fridfulla oaser i det litterära verket. Analysen av den fridfulla platsen i Hungerspelen (2008) är studiens huvudfokus och skogen som huvudkaraktären Katniss Everdeen vistas i representerar berättelsens fridfulla oas. Uppsatsen besvarar även frågan om hur den fridfulla platsen har fungerat metaforiskt och filosofiskt i verket. Analyser av Hungerspelen (2008) och liknande ungdomsromaner kan vara fruktbara i litteraturundervisningen, då karaktärerna och många av de teman som ett ungdomslitterärt verk som detta lyfter fram är bekanta och relevanta för gymnasieelever och öppnar därmed upp för diskussioner kring fler tematiska möjligheter som verket kan tänkas innehåll.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2818.
  Åberg, Christèl
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Hellström, Lisbeth
  Mid Sweden University, Sundsvall (SWE).
  Avatar i klassrummet.2022Conference paper (Other academic)
 • 2819.
  Åberg, Linnea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Transforming Biographical Experience into Occupational Accountability: Paraprofessional Integration Workers’ Efforts to Professionalise Integration Support in Sweden2022In: Nordic Journal of Migration Research, E-ISSN 1799-649X, Vol. 12, no 4, p. 396-412Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Integration support is a rather new professional field, and it is common for paraprofessionals (PPs) with personal migration experiences as their main qualification to perform the work without having a job description, education or ethical principles to follow. In previous research, migration experiences have been contested as a professional competence and criticism has been raised about a lack of professionalism. Organisational professionalisation directed from above – such as education, guidelines and standardisation – has been requested. This study raises questions about occupational professionalisation from within, from the working group itself. Based on workplace learning theory, the study explores how a working group of 30 PP integration workers in Civic Orientation are enhancing occupational capacities jointly. They identified a lack of client responsiveness as a problem and developed an explanatory model where their own biographical experience of migration (themselves as former migrants or their family members and recollections of their former ‘home country’) play a crucial role. Thus, the results indicate that one’s own migration experience can be a part of and a motivator for occupational professionalism of PPs if it is allowed to be collectively reflected on, critically scrutinised and contextualised.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2820.
  Ånmo, Ida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Larsson, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barns lärande om natur och naturvetenskap: En kvalitativ studie baserat på förskollärares uppfattningar2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det framgår ett ökat behov av forskning som undersöker naturens inverkan och betydelse för barn i olika åldrar (Kahn & Keller, 2002, s. 1–2). Det lyfts även en saknad av fler studier som studerar hur naturvetenskap påverkar och ges uttryck i förskolans verksamhet utifrån förskollärarens syn på sin egen roll (Due, Tellgren, Areljung, Ottander & Sundberg, 2018, s. 412).I dagens reviderade läroplan uttrycks det att naturvetenskap har fått ett större utrymme och att barns nyfikenhet och intresse kring natur ska främjas av förskolans verksamhet (Läroplan förförskolan [Lpfö18], 2018, s. 9). Bakgrunden för vår studie bygger även på vårt intresse för att vilja veta mer om vad som påverkar barns lärande om natur och naturvetenskap. Vi är nyfikna på att studera hur förskollärare kan komma att påverka hur barn både nu och senare i livet kan skapa en relation till sin omvärld. I studien behandlas begreppet natur som för oss innebär en plats där växter, djur och landskap existerar samt där människan bygger viktiga relationer. Vår studie behandlar även begreppet naturvetenskap som berör både natur, samhälle, yrke och fritid. Tidigare forskning visar att barn i mötet med natur och naturvetenskap kan bidra till kunskap som stärker deras vilja att värna om naturen.

  Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka hur förskollärares beskriver vad som påverkar barns möjlighet att lära om natur och naturvetenskap i förskolans verksamhet.

  Metod: Studien utgår från kvalitativa semistrukturerade intervjuer i syfte att förskollärare får dela sin subjektiva uppfattning och förståelse kring aspekter som påverkar att barn tillägnar sig kunskap om natur och naturvetenskap.

  Resultat: Resultatet visar att förskollärare genomgående ser lärande om natur och naturvetenskap som något viktigt och intressant. Det har framkommit att undervisning om de båda ämnena främst bör ske i vardagliga sammanhang där barn upplever sig trygga och sedda. Undervisningen ses bygga på både spontana och planerade lärtillfällen. Ett tydligt mönster bland förskollärarna är att deras erfarenheter och kompetens inom de båda ämnesområdena inte upplevs som ett hinder. Dock ses förskollärarens egen kompetens och intresse för natur och naturvetenskap vara en fördel då det upplevs främja barns lärande positivt.

 • 2821.
  Årman, Erik
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Aktiv diskriminering och rollkonflikt bland män inom förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Studien tog sin utgångspunkt i sociologiska begrepp som hegemonisk maskulinitet och rollkonflikt samt etnologiska studier om könsbaserad särbehandling för att vidare definiera begrepp som idealmaskulinitet, idealfemininitet, maskulin kodning, feminin kodning, diskriminering och aktiv diskriminering.

  Syfte Syftet med studien var att undersöka manlig förskolepersonals personliga erfarenheter av diskriminering och rollkonflikt samt att bidra till mer kunskap om ett ämne där mängden kvantitativa studier är liten.

  Metod Undersökningen använde sig av en kvantitativ enkätundersökning med ordinalskala. Därefter sammanställdes resultatet i statistiska diagram och en korrelationskoefficient beräknades mellan utvalda frågor genom bivariat korrelationsanalys. Det totala antalet informanter var 852.

  Resultat Resultaten visade att informanterna inte upplevt rollkonflikt, men att cirka 80% någon gång upplevt diskriminering. Ungefär en tredjedel av alla informanter hade någon gång blivit nekade av en vårdnadshavare att byta blöjor och ungefär en tiondel hade blivit nekade av sina kollegor att utföra blöjbyte. Att som informant bli nekad att leda 'vilo-stunder' var ovanligt, men de gånger denna typ av diskriminering inträffade så stod kollegorna för den i dubbelt så hög utsträckning som vårdnadshavarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2822.
  Årman Skantze, Marielle
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Alla ämneslärare borde även bli språklärare": en kvalitativ studie om lärarsamarbete mellan ämnet svenska som andraspråk och naturvetenskapliga ämnen i högstadiet2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Undersökningar visar att det finns en skillnad i resultat mellan elever med svenska som modersmål och de elever som har annat modersmål. Naturvetenskapliga begrepp förklaras ofta med ord som SVA-elever inte alltid är bekanta med. Eftersom SVA-lärare besitter mycket kunskap om språkutvecklande arbetssätt är de därför viktigt att de kan dela med sig av sina kunskaper till sina kollegor för att andraspråksinlärare ska kunna utveckla sina ämneskunskaper.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka en grupp SVA-lärares syn på samarbete mellan ämnet svenska som andraspråk och naturvetenskapliga ämnen.

  Metod: Studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. De lärare som har deltagit i studien är samtliga utbildade lärare i svenska som andraspråk. Intervjuerna tog plats på de två olika skolor som är lärarnas arbetsplatser.

  Resultat: Studiens resultat visar att det delvis finns ett fungerande samarbete på de två olika skolorna, men att det i de flesta fallen inte är schemalagda av ledningen. Resultatet visar att lärarna arbetar mycket med texttyper från NO och att de aktivt arbetar med svåra begrepp. Studiens resultat visar lärare delar med sig av sina planeringar för att möjliggöra ämnesövergripande undervisning.

 • 2823.
  Årman Skantze, Marielle
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Det ska inte vara språket som hindrar vilken kunskap eleverna besitter: en kvalitativ studie om NO-lärares bedömning av nyanländas kunskaper i ämnet NO2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Nyanlända elever med annat modersmål än svenska har dubbla utbildningsmål. Förutom att lära sig det svenska språket ska eleverna även lära sig ämneskunskaper på målspråket. För att lära sig ett ämnesspråk behöver de först ha kunskaper i vardagsspråket. Varje enskild elev ska ges möjligheterna att kommunicera för att få en tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2022).

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur NO-lärare utan SvA utbildning ser på bedömning av nyanlända elevers ämneskunskaper och på elevernas lärande i deras ämne samt om undervisningen är rättvis i förhållande till Lgr22.

  Metod: Studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. Informanterna är en mellanstadielärare samt tre högstadielärare behöriga i de naturvetenskapliga ämnena. Intervjuerna tog plats på pedagogernas arbetsplatser.

  Resultat: Studiens resultat visar att ett positivt samarbete mellan ämneslärare i NO och SvA, samt med studiehandledare bidrar till en positiv och gynnande lärandemiljö för nyanlända elever. Studien visar att eleverna ges olika sätt att visa sina kunskaper men att det kan vara svårt om nyanlända elever inte kan uttrycka sig på svenska. Vidare visar resultatet även att eleverna använder sitt modersmål till viss del i klassrummet under lektionstid. 

 • 2824.
  Åström, Carina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bättre ut: Kommunikationens betydelse i samverkan för ett Bättre ut efter frigivning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund; Anledningen till att jag valde visionen Bättre ut som utgångspunkt för denna uppsats var att det är det dokument som alla, som vistas inom Kriminalvården skall känna till och arbeta utefter. I mitt arbete som lärare upplevde jag att samverkansarbetet inte fungerade inom visionen. Samtidigt fick jag signaler från intagna och anställda att kommunikationen inte verkade fungera i arbetet för ett Bättre ut. Därmed ville jag ta reda på om de signaler jag fått stämde överens med verkligheten.

  Syfte; Syftet med studien är att undersöka hur anställda och intagna beskriver och förhåller sig till kommunikationsaspekten av kriminalvårdens "Bättre ut"- verksamhet.

  Metod; Jag har valt den kvalitativa intervjun som metod. Jag valde metoden då jag avsett att få fram ett resultat som ger en samlad och representativ bild av Kriminalvårdens vision Bättre ut. Här beskrivs även urvalet av de intervjuade samt etiska ställningstaganden som tagits i bruk inför intervjuerna. Studien genomfördes på en anstalt i Västra Götalands län.

  Resultat; Resultatet jag fått har jag jämfört med tidigare forskning och kommit fram till att studien stämmer överens med den. Kommunikationen mellan de olika delarna som ingår i samverkansarbetet inom visionen Bättre ut brister och i vissa fall är den obefintlig. Det i sin tur leder till att utbildning, både för de intagna och de anställda, antingen blir bristfällig eller försvinner helt. Vilket i sin tur leder till att de intagna och de anställda inte får det resurser som behövs och med det försvåras arbetet för ett Bättre ut.

 • 2825.
  Åström, Else
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Galle, Josefin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En kvalitativ studie om boksamtal i syfte att förebygga och motverka mobbning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie har grundats i vårt intresse för hur man som lärare arbetar för att aktivt förebygga och motverka mobbning. Vi har uppmärksammat att boksamtal är en bra ingång till de flesta samtal kring social problematik så som mobbning. Intresset för ämnet har grundats i att skolverket lyft fram att antimobbningsprogram inte är effektiva i arbetet mot mobbning och att det finns studier som lyfter boksamtal som ett sätt att som lärare arbeta effektivt för att lyfta problematiken. Syftet med studien var att undersöka hur boksamtal används av svensklärare i syfte att förebygga och motverka mobbning samt att ta reda på vilka möjligheter och utmaningar som finns med arbetssättet. Vi valde att använda oss av semistrukturerade enskilda intervjuer med svensklärare som metod för vår undersökning. Vårt resultat presenteras som en sammanhängande text med citat från olika lärare vi intervjuat. Resultatet påvisar att lärare använder boksamtal i olika syften, både kunskapsmässigt och socialt utvecklande. Läraren i förskoleklass poängterade det sociala arbetet mer än lärarna i de högre årskurserna och de menade alla på att boksamtal kring ämnen så som mobbning inte bör undvikas utan gärna börja användas så tidigt som möjligt i skolan.

 • 2826.
  Åström, Else
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Galle, Josefin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Är jag inte på humör så skriver jag inte": En kvalitativ studie kring pojkars och flickors attityd till skrivande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie grundas i vårt intresse för skillnader mellan pojkars och flickors attityd gentemot skrivande. Intresset har vuxit hos oss under den tid vi varit ute på i vår verksamhetsförlagda utbildning, där vi uppmärksammat att skillnader mellan könens inställning till skrivande förekommer. Vi anser att det är av allmänt intresse att ta reda på skillnaderna mellan könen, och vad det grundar sig i, för att som lärare kunna öka intresset för skrivande hos elever som uttrycker en negativ inställning. Syftet med studien är att forska kring vilka skillnader som finns mellan könen och få ytterligare kunskap kring hur elevers attityd och motivation gentemot skrivande yttrar sig. Metoderna vi valt att använda oss utav är observationer utav elever under deras skrivande samt intervjuer med ett urval av dessa. Vi har även valt att behandla lärares perspektiv och samtalat om hur de upplever och tolkar de olika företeelserna vi upplevt under studiens gång. Resultatet i studien presenteras i observation av elever, intervju av elever samt samtal med lärare. Observationerna tydliggjorde skillnader mellan pojkars och flickors attityd till skrivande, där pojkarna i större utsträckning ägnade sig åt undvikande beteende. Elevintervjuerna påvisar dock att inga större skillnader mellan pojkars och flickors attityder, då de är relativt samstämmiga i sina svar till oss. Lärarsamtalen binder samman resultatet från både observationerna och intervjuerna där lärarna resonerar kring de företeelser vi uppmärksammat i klassrummen. Lärarna styrker våra föreställningar då de bland annat lyfter fram att elevernas inställning och bristande koncentration yttrar sig olika beroende på deras kön.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2827.
  Óskarsdóttir, María
  et al.
  Reykjavik University (ISL).
  Islind, Anna Sigridur
  Reykjavik University (ISL).
  Willermark, Sara
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Deeva, Galina
  KU Leuven (BEL).
  Introduction to the Minitrack on Learning Analytics at HICCS 20222022In: Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences / [ed] Tung X. Bui, IEEE Computer Society , 2022, Vol. 2022, p. 1726-1727Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2828.
  Öbom, Amanda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Liirus, Jennifer
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Jag tycker att folk kan slänga ett skräp i soptunnan för det är trevligt": En studie om förskolebarns tankar kring hållbar utveckling och hur de uppfattar sig delaktiga i detta arbete2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studiens bakgrund ligger i det faktum att hållbar utveckling är en allt mer relevant fråga i dagens samhälle och detta syns både i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) och i politiska beslut på såväl nationell som multinationell nivå. Detta i form av ökade medel till arbetet med hållbar utveckling i Sverige samt de globala målen som tagits fram av FN (Regeringskansliet, 2019; UNDP, 2017). Tidigare forskning visar att det finns en avsaknad av forskning baserad på barns perspektiv om ämnet hållbar utveckling (Davis, 2009). Vi valde därför att intressera oss för barns tankar om ämnet och deras delaktighet i det.

  Syfte: Syftet med studien är att belysa vilken förståelse barn uttrycker om ekologisk hållbar utveckling, mer specifikt avfallshantering, och deras upplevelse av hur delaktiga de är i arbetet.

  Metod: För att besvara våra forskningsfrågor valde vi att göra en kvalitativ studie med hjälp av barnintervjuer och observationer. Som komplement har vi även valt att utföra intervjuerna i form av en sorteringsaktivitet som inspirerats av Sofkova Hashemis (2013) metodförfarande vid namn tänka-högt observation. Sju intervjuer gjordes med sammanlagt trettio barn på tre olika förskolor. Intervjuerna varade ca 28–40 minuter och dokumenterades med ljudinspelningar och fältanteckningar. Slutligen analyserades den insamlade empirin utifrån begreppen aktörskap, delaktighet och inflytande samt analysverktyget SOLO Taxonomy (Biggs, u.å; Borg, 2017b).

  Resultat: Resultatet visar att barn har en grundläggande kännedom om avfallshantering i form av källsortering och återvinning. Det finns även en koppling mellan hur utvecklad kännedom barnen har och deras ålder eftersom det främst är äldre barn som utvecklar sina svar och resonemang bakom handlingar och tankar. Studien visar att barnen motiverar avfallshantering med argumentet att det är viktigt att visa omsorg om djur, dock gjordes ingen vidare koppling till miljön. Vidare uppkommer det att en majoritet av barnen inte verkar vara medvetna om arbetet som sker med hållbar utveckling på förskolorna. Sammanfattningsvis visar resultatet att barns uppfattning av deras delaktighet och inflytande på förskolan sträcker sig till den fria leken och när de frågar om lov från vuxna, i övriga sammanhang -även gällande avfallshantering- är det förskollärarna som bestämmer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2829.
  Ödqvist, Mikaela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundberg, Pernilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En studie om förskollärares arbete med högläsning i förskolan: "det är väl sällan man planerar högläsningsstunderna"2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den tidigare forskning som finns om högläsning är omfattande då det är ett välstuderat område. Men som vi ändå har valt att studera eftersom vi anser att det är av värde att synliggöra högläsning som arbetssätt för att bidra till barns utveckling av språk.

  Syfte: Vårt syfte med denna studie var att öka kunskap om hur förskollärare organiserar och genomför högläsning i förskolans verksamhet. Vi utgick från ett sociokulturellt perspektiv med fokus på förskollärarens roll i verksamheten.

  Metod: För att söka svar på våra forskningsfrågor använde vi oss av kvalitativa metoder så som intervjuer och observationer.

  Resultat: Resultatet av vår studie pekar på skillnader och likheter mellan vad förskollärarna muntligt uttrycker att de vill och gör med högläsning och vad de faktiskt praktiserar i verksamheten. Exempelvis hade förskollärarna en föreställning om att de genomför språkutvecklande samtal kring boken, men utifrån våra observationer framgår det tydligt att detta inte alltid stämmer. Vi hoppas att vår studie bidrar till ett reflekterande och medvetet arbete med högläsning i förskolans verksamhet.

 • 2830.
  Öhman, Annelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Föräldrars möjlighet till inflytande i förskolan: Vad vill föräldrar ha inflytande över och vilka möjligheter till inflytande anser pedagogerna att förskolan ger2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns en tvetydighet bland föräldrar vad det gäller inflytande. Samtidigt som föräldrarna säger att de är nöjda som det är så säger de att de gärna skulle vilja ha mer inflytande. Framförallt är det rutiner och utveckling som föräldrarna vill ha inflytande över. Vad det gäller den pedagogiska delen anser många utav föräldrarna att det är pedagogernas område och att de litar på att de kan sitt jobb. Föräldrarnas åsikter stämmer till stor del ihop med vad förskollärarna tror om dem. Både föräldrar och förskollärare framhåller att en god kommunikation mellan hem och förskola är det viktigaste när det gäller inflytande. Det är viktigt att pedagogerna lyssnar på föräldrarna samtidigt som det är viktigt att föräldrarna sätter sig in i hur förskolan fungerar.

 • 2831.
  Öhman, Hanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Tagge, Lisa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Det handlar inte bara om ett språk: En kvalitativ intervjustudie av lärares beskrivningar av arbetet med flerspråkiga elever2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det är inte ovanligt i svenska skolor idag att klasserna består av en variation av språkliga kunskaper och bakgrunder, eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle. När elever får använda sig av alla sina språk ökar förståelsen men även att eleverna får känna sig mer delaktiga. Detta innebär då att det ställer krav på lärare att använda sig av metoder och strategier som gynnar flerspråkiga elever. Enligt Skolinspektionens rapporter och tidigare forskning visar det sig att lärare saknar kompetens för ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.

  Syfte: Syftet med studien är att utifrån några lärares erfarenheter undersöka vilka metoder och strategier som upplevs gynna språkutveckling hos flerspråkiga elever samt vilka utmaningar de möter. Syftet har brutits ner i följande frågeställningar: Vilka metoder och strategier använder lärarna i arbetet för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling? Vilka utmaningar beskriver lärarna att de möter i sitt språkutvecklande arbete med flerspråkiga elever?

  Metod: För att kunna samla in relevant information för att kunna besvara studiens frågeställningar genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer, med lärare som arbetar med flerspråkiga elever i grundskolan. Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i det sociokulturella perspektivet där språk, kommunikation, stöttning och sociala samspel betonas. I analysen av intervjuerna har vi använt oss av Clarke och Brauns 6-stegs modell för att på ett tydligt sätt strukturera upp informanternas beskrivningar. I studiens analysarbete kunde koder som var relevanta för denna studie urskiljas i transkriberingarna som sedan bildade initiala teman. Dessa granskades sedan ytterligare och slutligen skapades temana som används som rubriker i resultatet.

  Resultat: Lärarna i denna studie utgår från ett transspråkande förhållningssätt och metoderna de använder i sin undervisning är Bornholmsmodellen, läsförståelsestrategier och ASL med utgångspunkt i cirkelmodellen. De multimodala resurserna används som komplement till de olika metoderna för att tydliggöra och förstärka undervisningen. Läsförståelsestrategierna implementerades inte lika konkret som de andra metoderna utan fokus låg på de nya begreppen under högläsningen. Utmaningarna beskrevs av lärarna i denna studie som en tidsbrist på grund av en explicit planering och att hinna med att stötta samtliga elever i sin klass. Men också en brist på kompetens och fortbildning.

 • 2832.
  Öhman, Katarina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Niklasson, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Naturvetenskap i förskolans värld: En studie om pedagogers uppfattningar och arbetssätt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger har för uppfattningar och arbetssätt med det naturvetenskapliga ämnet i förskolans verksamhet. Studiens bakgrund och forskningsöversikt visar att de flesta som arbetar inom förskolans verksamhet upplever att naturvetenskap ska börja redan i förskolan, men att litteraturen och studier ändå indikerar att det finns vissa brister i undervisningen gällande ämnet på grund av exempelvis kunskapsbrist eller osäkerhet. Även andra orsaker skulle kunna påverka, såsom stora barngrupper och tidsbrist, vilket kan medföra att det inte arbetas med i så stor utsträckning.  I studien var det tio respondenter som medverkade, som arbetade i förskolor inom samma kommun. Som metod användes individuella intervjuer som spelades in för att sedan transkriberas till analysen av resultatet. Studien inspireras av fenomenografin som teoretisk ansats.  Resultatet visar att det förskollärare framförallt uppfattade att naturvetenskap handlar om biologi. Men det fanns även förskollärare som tog upp att ämnet handlade om fysik, kemi och ett sätt att arbeta. Förskollärare visade på en positiv inställning till ämnet och poängterade betydelsen av att arbeta med naturvetenskap med hänvisning till förskolans läroplan. Resultatet visar att förskollärarna upplever att det finns en generell osäkerhet till ämnet men att de inte upplevde det själv. Resultatet visar att pedagogerna arbetade på olika sätt, men att det mest förekommande var att pedagogerna utgick från barnens intresse. Många förskollärare förespråkade att vara en närvarande pedagog, samtidigt som några förskollärare uttryckte att man inte behöver arbeta så aktivt med naturvetenskap utan tar de eventuella tillfällen som uppstår. Resultatet visar att förskollärarna arbetar både med spontana och planerade lärtillfällen. Förskollärare arbetade utefter olika aspekter, såsom det naturvetenskapliga arbetssättet, experimentera och ha en bra dialog vid undersökande. Faktorer som enligt pedagogerna skulle kunna påverka undervisningen i naturvetenskap är exempelvis stora barngrupper, tidsbrist och okunskap.

 • 2833.
  Ölander, Camilla
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ölander, Ellen
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Traditionell högläsning och Digitalt berättandei förskolan: En enkätstudie om förskollärares inställning och engagemang till de båda arbetssätten2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka förskollärares inställning till och förekomsten av traditionell högläsning och digitalt berättande i deras egen praktik. När vi under vår förskollärarutbildning fick ta del av vetenskapliga artiklar som behandlade de två arbetssätten traditionell högläsning och digitalt berättande i förskolan väcktes vårt intresse för förskollärares inställning och engagemang vid traditionell högläsning respektive digitalt berättande. Vi har valt att göra en enkätstudie där vi samlat in svar från förskollärare om deras upplevelser och åsikter om ämnet. Vi har sedan analyserat svaren enligt en fenomenografisk analysmodell och slutligen kategoriserat dessa. Dessa kategorier har legat till grund för våra rubriker i resultatdelen. I vårt resultat presenteras de likheter och skillnader som vi funnit i förskollärarnas svar. I resultatet framkommer att traditionell högläsning dominerar i förskolan och två faktorer som påverkar detta är en högre kommunikativ närvaro från förskollärarnas håll och möjlighet till variation i samspelet mellan förskollärare och barn. Utifrån resultatet blev det också tydligt att det finns skillnader i engagemang hos förskollärare vid de olika arbetssätten. Inom den traditionella högläsningen anges möjlighet att anpassa läsning och konkretisering i innehåll som positiva faktorer. I det digitala berättandet betonas istället de digitala berättandets potential till språkutveckling och tekniska fördelar. De utmaningar vi funnit vid de båda arbetssätten är vid traditionell högläsning att den tryckta boken kan skapa hinder medan vid digitalt berättande är det snarare det personliga engagemanget som sänks. En avslutande diskussion behandlar studiens resultat i relation till tidigare forskning och förskolans verksamhet. Arbetet avslutas med förslag till vidare forskning. 

 • 2834.
  Öman, Anne
  et al.
  University of Gothenburg, Department of Applied IT.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Design and redesign of a multimodal classroom task: implications for teaching and learning2015In: Journal of Information Technology Education, ISSN 1547-9714, E-ISSN 1539-3585, Vol. 14, no 1, p. 139-159Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Digital technologies are increasingly implemented in Swedish schools, which impact on education in the contemporary classroom. Screen-based practice opens up for new forms and multiplicity of representations, taking into account that language in a globalized society is more than reading and writing skills. This paper presents a case study of technology-mediated instruction at the primary-school level including an analysis of the designed task and how the teacher orchestrated the digital resources during three introductory classes. The aim was also to explore the pupils’ redesigning of advertising films based on teacher’s instructions and available digital resources. Sequences of a learning trajectory were video recorded and analysed from a multimodal perspective with a focus on the designed task and the processes of how pupils orchestrate meaning through their selection and configuration of available designs. The findings show a distinction between the selection of design elements in the teacher’s orchestration of the laptop resources during instruction and the pupils’ redesigning of the task. Pupils’ work developed from the linguistic design provided by the teacher towards visual design and the use of images as the central mode of expression in the process of creating advertising films. The findings also indicate a lack of orientation towards subject content due to the teacher’s primary focus on introducing the software.

 • 2835.
  Östberg, Carolin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Squat or knäböj?: A study of Swedish-English Code-switching in Fitness Blogs2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates code-switching from Swedish to English in fitness blog posts through a study of fourteen popular Swedish fitness blogs. By manually reading and analyzing 210 blog posts, I answered the questions of what, where and why bloggers code-switched. The code-switching constituents were divided into inter-sentential and intra-sentential code-switching. Further, single words were placed in groups of lexical categories and analyzed in terms of semantics. The results showed that intra-sentential code-switching was most common and that single nouns were switched to the highest extent. The majority of switched words were inflected by Swedish or English inflectional suffixes accordingly with suggested constraints, but one divergent example was found.

  The eight most frequently switched words were all connected to fitness, except for one. Furthermore, there were tendencies towards a more frequent use of some English fitnessrelated words, e.g., squat, and indications of a correlation between commonly switched words and the Crossfit concept. Likely reasons for bloggers to code-switch were to create positive affiliation, or to convey an identical semantic message, which sometimes may be difficult when there is a lack of an equivalent Swedish word. 

 • 2836.
  Östberg, Pernilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barns och vuxnas upplevelser av måltider i skola och fritidshem2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den totala upplevelsen av de olika måltiderna beror inte enbart på maten som serveras, utan även på miljön runt omkring så som stämning och trivsel. Tidigare forskning visar att det finna tydliga lärsituationer under måltiderna som är betydelsefulla för barnens utveckling och lärande.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka måltider i skolan och fritidshemmet ur vuxnas och barns perspektiv.

  Metod: Studien har genomförts med kvalitativa metoder. Data har producerats genom observationer och genom två olika sorters intervjuer, enskilda vuxenintervjuer och gruppintervjuer med barn. Studien är en fallstudie med urvalet högskoleutbildad skolpersonal och elever i årskurs ett och två som både äter lunch och mellanmål i samma lokal. Datamaterialet har analyserats utifrån färgkodning och olika teman.

  Resultat: Resultatet visar att både barn och vuxna har gemensamma upplevelser, både positiva och negativa, av de olika måltiderna i skola och fritidshem och att under måltiderna finns det olika lärsituationer som främjar barnens utveckling. Betydelsen av måltiderna visar enligt studien främst behovet av att fylla på energi för att orka skoldagen.

 • 2837.
  Österberg, Marika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Statistisk regressionsanalys i matematisk och didaktisk kontext: En studie av hur matematikböcker i Sverige, Norge och Finlandstödjer gymnasieelevers förståelse av regressionsanalysens matematiska natur och dess tillämpningsmöjligheter2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2838.
  Österberg, Matilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Is Love Unchanging?: Meanings of love in the dictionaries (1957 - 2018) and the Movie Corpus (1930s - 2010s)2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines the semantic change of the word love. The essay investigates if the meaning of the word has changed based on how it has been defined in different dictionaries from different points in time and what collocations that are frequently occurring next to loveaccording to The Movie Corpus. This data, then, answers the questions if there are correlations between the definitions in the dictionaries (1957 – 2018) and the frequently occurring collocations in the Movie Corpus (1930s – 2010s), if love has changed in meaning between the periods of the two different types of sources and if there are external factors that could have affected the semantic change. The results show tendencies in a correlation between changes in lexical definitions of love and frequently occurring collocations to love, meaning that along with how the frequent collocations tolove change, the lexical definition of love change. Concluding the results and previous research, it is possible to see that the usage of love has changed, although not very much.

 • 2839.
  Östereng, Trude
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barns kamratskapande i den fria leken: En kvalitativ studie av förskolepedagogers perspektiv2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Denna studie bygger på hur förskolepedagoger främjar barns kamratskapande och förhindrar exkludering i den fria leken. För att analysera pedagogernas berättelser har vi använt oss utav den fenomenologiska teorin som ansats då den fokuserar på människors erfarna livsvärldar.

  Syfte: Syftet med den här studien är att bidra till vidare kunskap om barns kamratrelationer i den fria leken på förskolan där fokuset ligger på pedagogernas perspektiv och förhållningssätt.

  Metod: Studien bygger på en kvalitativ undersökning, vi har använt intervjuer för att få svar på studiens frågeställningar. I studien ingår det sju intervjuer som utfördes genom digitala videosamtal, ett personligt möte och två skriftliga.

  Resultat: Resultatet tyder på att pedagogerna tycker att gemenskap och trygghet i barngruppen är kamratskapande. Det innebär som pedagog att ha ett förhållningssätt som närvarande, lyhörd, dela in barngruppen i mindre grupper samt att leka tillsammans med barnen. Det framkom också att det är viktigt att sätta ord på en känsla för att barnen ska få förståelse för hur det känns att exkluderas ur leken. Barnen kommunicerar genom verbalt och icke-verbalt språk. Förskolans miljö hade ingen större inverkan på att skapa kamratrelationer eller för att motverka exkludering. De utmaningar som pedagogerna ansåg fanns var bland annat att barnen skulle respektera varandra, eller att få med det barnet som kanske mer leker för sig själv in i gemenskapen.

 • 2840.
  Östh, Magnus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Blomsterberg, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  För alla elevers bästa!: Pedagogers förhållningssätt till gruppindelningar och stödundervisning inom ämnet idrott och hälsa2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idrott och hälsa tillhör de största ämnena i skolan. Rörelse är viktigt för hälsan och människans välbefinnande. För att alla elever ska få möjlighet till detta är det viktigt att skolan och ansvarig pedagog utformar undervisningen så att alla elever ges möjlighet till utveckling inom ämnet. Samhällsdebatten om att barn behöver fysisk aktivitet pågår ständigt. Ges de elever som är i behov av stödundervisning möjlighet till detta då deras hälsa påverkas fysiskt och psykiskt av rörelse? För att uppnå ett lustfyllt lärande inom ämnet bör det vara ett tillåtande klimat samt finnas möjlighet till att nivågruppera efter elevernas behov. Syfte: Syftet med vår studie var att förklara pedagogers tankar kring orsaker och samband avseende gruppindelningar inom ämnet idrott och hälsa samt om pedagoger ansåg stödundervisning som relevant inom ämnet. Metod: Vi har i vår studie använt oss av kvantitativ metod i form av enkätundersökning på internet. Vår målgrupp i undersökningen var pedagoger som undervisar i ämnet idrott och hälsa oavsett om de är utbildade eller ej inom ämnet. För att nå ut till så många pedagoger som möjligt i Sverige ringde och skickade vi e-post till rektorer som vidarebefordrade vår enkät till sina berörda pedagoger. Resultat: Vi fick svar på våra frågeställningar och vårt resultat visade att de flesta pedagoger var positiva till nivågruppering oavsett kön eller utbildning. Även när det gäller stödundervisning inom ämnet kom vi fram till att de flesta pedagoger var positiva, men det vi kunde utläsa av pedagogernas åsikter, så saknades i de flesta fall resurser för att kunna genomföra denna form av undervisning. Pedagoger som undervisar i ämnet idrott och hälsa var också överens om att den fysiska aktiviteten påverkade elevernas prestationer i de teoretiska ämnena och detta var ny kunskap för oss.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2841.
  Östlund, Christian
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Jobe, William
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Svensson, Lars
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  E-training through web lectures2014In: Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014 / [ed] M. Searson & M. Ochoa, Chesapeake, VA: AACE , 2014, p. 397-402Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper sets out to inform how technology can be designed to support formal workplace training by acknowledging the context of every day work. The research in this paper follows the approach of design science research and a design theory for e-training through web lectures emerged in collaboration with members of the county administration through four designcycles of problem awareness: conceptual suggestion, system development, and evaluation. Aframework called authentic e-learning with nine design principles was chosen as a kernel theory.The design principles were then evaluated in the context of workplace learning and after four design cycles some of the original design principles was still unaltered, some was adapted to the conditions of workplace learning and new principles emerged from the evaluation process.

 • 2842.
  Östman, Ann
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Forsberg Ahlcrona, Mirella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Mathematic in preschool and teacher education2016In: Abstract book The VII Conference on Childhood Studies: Childhood in everyday life June 6th–8th 2016, Turku, Finland, Turku: Painosalama Oy , 2016, p. 101-101Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Preschool task in Sweden include the teaching of mathematics as a subject and as a way to develop children's skills and ability to apply mathematical thinking in different situations. This through an approach that, according to curriculum, should include different aesthetic activities and creative methods. In all training institutions for teachers, mathematics in preschool are taught in different ways - which means that the teaching about the aesthetic possibilities and mathematics in preschool varies. Our experience shows that many students express a negative self-image when it comes to being interested in mathematics, which in some way, even affect their conception of mathematics in preschool education and personal adjustment to accept "unusual" ways of learning mathematic.The study explore students' attitudes and beliefs about mathematics as a subject and how they use different aesthetic potentials in their own mathematics teaching in preschool, more specifically with puppet play as a method. What kind of attitudes do they express before their activities with the children? What kind of expression and conclusion presents when they describe their communication with children through aesthetic experiences? The study includes 70 students.Students will receive lessons on several aesthetic dimensions and the puppet as a mediating tool. They will choose a specific learning object to develop children's mathematical knowledge and experience, andthey will make their own robot, a rod puppet. The will plan their teaching before two-week practice in preschool. During and afterwards they will document, analyze and discuss their mathematical activities.The study will be conduct in February 2016 and analysis of collected data in March - April. The study results can help to develop and create teaching methods and content in how teachers can work with mathematics in a more inspiring and creative way. That means better approaches and conditions for children's mathematical education and development in preschool.

 • 2843. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, MarcusUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Motstand2017Collection (editor) (Other academic)
 • 2844. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Nei, jeg gjør det på min måte!": Motstand i barnhagen2017In: Motstand / [ed] M Øksnes & M Samuelsson, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2017, p. 11-41Chapter in book (Other academic)
 • 2845. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "The encounter with resistance is an existential matter": Interview with Gert Biesta2017In: Motstand / [ed] M. Øksnes, & M. Samuelsson, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2017, p. 164-182Chapter in book (Other academic)
 • 2846.
  Child and Youth Studies Conference University West November 10-11 2022: Growing Up In Challenging Times. Book of abstracts2022Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
54555657 2801 - 2846 of 2846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf