Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 779
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Geisen, Susanne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Wiström, Viggo
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Nyttan av hälsofrämjande åtgärder inom en mindre svensk kommun: Kommunikation, medarbetarnas delaktighet och utvärdering2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vilken nytta kan skapas genom att införa hälsofrämjande åtgärder i en organisation? Nyttan kan ses ur både ett ekonomiskt- och ett humanistiskt perspektiv. Det humanistiska perspektivet innefattar effekter både på individ- och gruppnivå som kan ge organisationer olika fördelar. Det ekonomiska perspektivet syftar främst på att uppnå kostnadsbesparingar, ofta i form av sänkt sjukfrånvaro, genom att investera i medarbetarnas hälsa. För att hälsofrämjande åtgärder ska uppnå önskat resultat krävs ett högt deltagande samt kontinuerliga utvärderingar för att uppmärksamma ekonomiska och humanistiska effekter. Tidigare forskning fokuserar primärt på separata delar inom denna problematik. Få studier har bundit samman dessa för att sedan beräkna helheten.

  Studiens syfte var att bidra med kunskap kring nyttan av investerade medel i hälsofrämjande åtgärder inom en mindre svensk kommun. Att ge mer kunskap kring kommunikation och påverkan av medarbetarnas delaktighet i beslutsprocesser gällande hälsofrämjande åtgärder.

  Utvärdering av nyttan skedde primärt med hjälp av ekonomiska kalkyler. Följande forskningsfrågor låg till grund för studien: Vilken ekonomisk nytta utgör hälsofrämjande åtgärder inom en mindre svensk kommun? Hur påverkas nyttan av de hälsofrämjande åtgärderna baserat på medarbetarnas delaktighet i beslutsfattande? Hur utvärderas investeringar i hälsofrämjande åtgärder? Via en kvantitativ enkätundersökning inom en mindre svensk kommun insamlades data som ämnade att kartlägga medarbetarnas preferenser i relation till framtida hälsofrämjande åtgärder samt ge en inblick i hur kommunen tidigare arbetat vid införandet av dessa. Information gällande kommunens arbete samlades in och låg till grund för två upprättade Return on Investment-kalkyler. Det insamlade empiriska materialet som bestod av 70 besvarade enkäter, visade trender i medarbetarnas preferenser. Kalkylerna gav en inblick hur åtgärder kan beräknas rent kostnadsmässigt för att sedan ställas mot uppnådda effekter av åtgärden och således kunna bedöma dess nytta.

  Studiens slutsatser var att Return on Investment-kalkyler över hälsofrämjande åtgärder kan tillämpas av organisationer för att synliggöra stora kostnadsposter som kan påverka nyttan. Ju fler faktorer som inkluderas i kalkylerna desto bättre beslutsunderlag kan skapas och desto lättare blir det att uppskatta nyttan. Analysen tyder på att kommunikation kring hälsan på arbetsplatsen har en positiv påverkan på medarbetarnas upplevda delaktighet och möjlighet till att påverka vid införandet av hälsofrämjande åtgärder. Både granskning av tidigare utförda studier samt analysen av den insamlade empirin bekräftar att ekonomiska kalkyler som beräknar nyttan av hälsofrämjande åtgärder inte prioriteras av organisationer.

 • 252.
  Gellerstedt, Victoria
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Betydelsen av organisationers och individers digitaliseringsgrad för kunskapsdelning2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi lever idag i ett digitaliserat samhälle och det är något som ökar hela tiden. Den digitala utvecklingen är viktig både för organisationer och den enskilde individen då vi exempelvis kan diskutera och utbyta tankar via sociala media, boka biljetter, handla, deklarera, söka kunskap eller spela spel. Då digitalisering och teknik blir mer och mer en del av vår vardag så bör det även ha en inverkan i arbetslivet. Att kunskap är viktigt för organisationer finns det många forskare som är överens om och inom forskningsområdet knowledge mangament så finns det etablerade modeller som förklarar intentionen till ett kunskapsdelande beteende. Modellerna har sin grund i Theory of Reasoned Action (TRA) och Theory of Planned Behavior från beteendevetenskapen. Senare forskning inom informatik har också tagit hänsyn till digitalisering och vilken påverkan det kan ha på kunskapsdelande. I denna forskning finns modeller som Technology Acceptance Model (TAM), och Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Modellerna har fått kritik för att betrakta kunskap som en färdig produkt som kan lämnas och hämtas. Denna studie har sitt primära syfte i att utveckla befintliga modeller för kunskapsdelande och undersöka organisationers och individers digitaliseringsgrads eventuella påverkan på kunskapsdelning. Studien har en kvantitativ ansats och består av 265 enkäter. Resultatet från studien bekräftar tidigare forskning inom området och ger en nyanserad bild där ömsesidig kollegialitet och attityd blir framträdande. Vidare visas att digitaliseringsgraden av organisationer och individer har potentialen att öka ett kunskapsdelande beteende, samt även gemensam kunskapsutveckling, bland personer med lägst gymnasieutbildning.

 • 253.
  Georgsson, Emelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Turesson, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hur motiveras medarbetarna i en stressig arbetsmiljö?: en kvalitativ studie på ett företag inom restaurangbranschen2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att studera vad som motiverar anställda på en nattklubb inom restaurangbranschen där det ofta förekommer stress samt hur ledningen arbetar för att främja motivationen hos de anställda. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi intervjuat sex anställda och en chef.

  I vår teoretiska grund har vi valt att använda oss av vetenskapliga artiklar och böcker som vi anser vara relevanta för vår studie. Vi har valt ut teori som grund för vår insamlade empiri samt analys och tolkning av resultatet vi fått fram.

  De slutsatser vi kom fram till är att chefen på företaget arbetar för att motivera de anställda genom olika medel, att det finns faktorer som motiverar personalen där sammanhållningen i gruppen är en avgörande faktor. Vidare kan vi dra som slutsats att stressen på arbetsplatsen inte påverkar personalen negativt.

 • 254.
  Georgsson, Emelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Turesson, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Vilken morot behöver du?: En kvalitativ studie om belöningssystem som arbetsmotivation för personal i en organisation inom industrin2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Motivation är något som är viktigt att främja i organisationer. Vad som faktiskt motiverar en medarbetare är olika för varje individ, det kan handla om pengar för en individ medan en annan motiveras av beröm eller feedback. Personalen är organisationers viktigaste resurs och därför är det av stor vikt att ledning ser till varje medarbetares behov och ständigt arbetar med motivation för att uppnå en god arbetsmiljö i organisationer. Belöningssystem kan vara ett sätt för att öka medarbetares motivation eftersom de genom belöning kan förstå att ledning uppskattar deras arbete. Det kan vara svårt att lyckas hitta rätt belöningssystem för den egna organisationen eftersom alla medarbetare har olika behov och motiveras olika. Syftet med vår studie var att undersöka hur motivationsarbete och belöningssystem är utformade samt hur det fungerar i praktiken. Vidare studerades hur organisationers ledning arbetar med motivation och hur medarbetare uppfattar insatser som syftar till att öka motivation. En kvalitativ metod har använts där empiri samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Vår teoretiska referensram utgör tidigare forskning och mynnade ut i temana: motivation, arbetsmotivation, ledningens roll vid motivationsarbete, belöningssystem samt finansiella-, icke-finansiella-, individ- och gruppbaserade belöningar. Ovanstående teman var återkommande genom uppsatsens delar teori, empiri samt analys- och tolkning. Teoretisk referensram och empiri utgjorde grunden för analys och tolkning. Slutsatsen var att ledningen arbetar för att främja motivation hos medarbetarna genom olika medel som finansiella-, icke-finansiella, individuella- och gruppbaserade belöningar. Vi kunde också dra slutsatsen att medarbetarna önskar mer av icke-finansiella belöningar, framförallt till den enskilda medarbetaren. Vidare kunde vi konstatera att ledningen bör arbeta mer för att öka motivationen hos medarbetarna genom att följa upp och avsätta mer tid till motivationsarbete, utifrån ett kort- och långsiktigt perspektiv.

 • 255.
  Gillberg, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Wesslén, Niclas
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Att leda en organisation genom pågående förändring: En kvalitativ studie om ledarskapets betydelse2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ledarskap har sedan länge varit ett väl undersökt ämne. På senare tid har forskare dock riktat in sig på ledarskap i förändringar. Organisationer förändras i större utsträckning, än tidigare, då både samhället förändrats och konkurrensen företag emellan ökat radikalt.

  Problem: Problem som kan uppstå vid organisationsförändringar att personalstyrkan möjligtvis inte håller med om det som ska genomföras, och därför drar åt olika håll.

  Syfte: Att visa hur en på bästa sätt tacklar förändringar samt motivera de anställda att arbeta framåt så målet till slut uppnås.

  Metod: För att uppfylla syftet med rapporten har vi använt oss av en kvalitativ studie. I studien ingår både anställda i företag som genomgår förändringar, samt en av de anställdas VD har visat oss de material denne skickade ut till de anställda när dem informerades om förändringen.

  Slutsats: Den främsta slutsatsen vi kan dra efter att arbetat med denna uppsats, läst litteratur om ämnet och lyssnat på vår intervjuperson samt tittat på Vd:ns video material, är att organisationer är ständigt i förändring. För att kunna konkurrera med andra organisationer inom liknande områden och kraven som ställs från samhället behöver organisationer arbeta med förändringar. Det är inte bara att genomföra förändringar, utan det är en lång och i vissa fall en smärtsam process

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Gillberg, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Wesslén, Niclas
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  HR-avdelningar i dagens organisationer: Är det någon skillnad mellan mindre och större organisationer?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har genomfört denna studie med syftet att skapa en uppfattning kring hur Human Resources avdelningar samt dess delar kan påverka både större och mindre organisationer. Vi ville även få kunskap om hur omgivningens utveckling kan påverka organisationers Human Resources avdelningar.

  För att få reda på detta har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Först började vi med att samla in teori för att därefter genomföra intervjuer med fem stycken informanter som på något sätt hade ansvar för organisationens personal. Vi har arbetat utifrån ett hermeneutiskt synsätt, detta för att vi ansåg att det synsättet passade bäst när vi genomförde tolkning och analys av vår empiri.

  Efter att vi har tolkat det insamlade materialet ifrån teorin samt empirin drog vi slutsatsen att oavsett storlek på organisationen behövs det någon person eller en speciell avdelning som tar hand om samt ansvarar för personalfrågor.

  Resultatet av studien visar att funktionerna som HR-avdelningen utgör ser olika ut och fungerar olika beroende på storlek på organisationen samt vilken bransch organisationen är verksam inom. Alla använder sig inte av en renodlad HR-avdelning, däremot används HR-funktionerna på olika sätt.

  De slutsatser som vi har dragit är att HR-funktionerna används på alla organisationer vi intervjuat personer från, men på olika sätt. Arbetet med personalfrågor kommer alltid att behövas på organisationer som har anställd personal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Girard, François
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  How companies communicate their brand identity online: A quantitative study on Swedish and French companies2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this Bachelor’s Thesis Project in Business Administration is to investigate how companies communicate their company brand identity online. The writing of this paper has been motivated by a lack of researches regarding the companies’ dimension in term of identity communication and the brand identity promotion process online. This paper is based on a quantitative research on companies from French and Swedish. The research question is formulated as follows: How companies communicate their brand identity online through virtual media? In order to investigate the companies, a questionnaire was implemented and shared by an emailing process. This questionnaire, following a quantitative approach, has been constructed by combining several theories about the branding process, the brand identity concept, its keys concepts and also the online business landscape since the development of the Internet. According to our analysis, companies mainly share their brand identity online through two main vehicles, Website and Facebook. These media are the ones mainly used to share the three identity dimensions and to support the tools to communicate this company brand identity communication. By this analysis, deeper knowledge was created in order to provide useful data for future analysis.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Glamér, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Schenberg, Leilla
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Generation X och Y:s syn på ledarstilar2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi författare har en förutfattad mening om att alla oavsett vilken generation du tillhör kan ledas med ett situationsanpassat ledarskap. Vår avsikt med denna studie var att undersöka om individer födda i olika generationer vill ha olika slags ledarskap eller om vår förutfattade mening stämmer. Vi valde att utföra en intervjustudie med ett begränsat antal personer, från generation X och Y, oberoende av varandra. Detta på grund av att vi ville basera vårt resultat i denna studie på mer uttömmande svar och med så många synvinklar som möjligt. Vårt resultat visar att det inte finns några större skillnader generationerna emellan utan de vill bli ledda efter vilken situation som råder. Slutligen har vi kommit fram till att alla oavsett vilken generation du tillhör kan ledas med ett situationsanpassat ledarskap.

 • 259.
  Glamér, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Schenberg, Leilla
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kommuner – är ni redo för framtidens utmaning?: En kvalitativ studie med fokus på rekryteringstrategier inom kommunal äldreomsorg2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Befolkningsantalet i Sverige ökar och därmed även behovet av vård och omsorgsinsatser. Kommuner upplever att det är svårt att rekrytera nya medarbetare. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har, för att säkra upp personalförsörjningen, i en rapport kommit fram till nio olika strategier som de rekommenderar kommuner och landsting att använda sig av.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur strategisk rekrytering inom äldreomsorgen tillämpas i kommunala organisationer.

  Metod: För att uppnå denna studies syfte har en kvalitativ ansats använts. Detta val gjordes eftersom studien fokuserar på att få närmare inblick i och förståelse för hur kommuner arbetar med strategisk rekrytering.

  Resultat:Hälften av kommunerna känner till eller har hört talas om SKL:s nio rekommendationer. Dock var det bara två som medvetet använder sig av några av dessa.

  Slutsats: Endast två av tio kommuner använder sig av SKL:s rekommendationer men flera gör det omedvetet. Det framkom även andra strategier som kommunerna använder sig av.

 • 260.
  Grahovac, Vesna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Outsourcing av rekrytering2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med min uppsats var attfå mer kunskap om hur vanligt det är att outsourca rekryteringen bland utbildningsorganisationer i Trollhättan, samt ta reda på varför de väljer, respektive inte väljer, att lägga ut rekryteringen på entreprenad.Jag hade för avsikt att lägga fokus på följande fråga:"vilka motiv kan ett företag eller en organisation ha för att lägga ut rekryteringsprocessen på utomstående aktör?"För att genomföra studien valde jag att använda mig av kvalitativa metoder i form av enkäter och telefonintervjuer. Enkäten utformades som ett frågeformulär med öppna svarsmöjligheter och skickades via mejl till personal/verksamhetsansvariga på tio utbildningsföretag i Trollhättans kommun.Jag har även gjort uppföljningsintervjuermed några utav respondenterna med utgångspunkt i svaren från den skriftliga enkäten. Resultatet som jag har fått fram med hjälp av de valda metoderna har jag kopplat till teorier och genom egna tolkningar försökt ge en rättvis bild av utbildningsorganisationernas uppfattning om outsourcing. Resultatet visade att outsourcing av rekrytering inte var vanlig inom utbildningsbranschen och att samtliga organisationer ansåg att nackdelarna av outsourcing väger över fördelarna. Som avslutning på uppsatsen gav jag förslag på fortsatta studier inom rekryteringsområdet som inte behandlades av den här studien, men har nära koppling till ämnet och kan vara intressanta för vidare undersökning

 • 261.
  Granath, Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Gustafsson, Josefine
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Arbetsmiljö: en kvalitativ fallstudie om arbetsmiljö2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fallstudien undersöker företaget Brandons arbetsmiljö samt hur deras miljö upplevs. Studien mål är att kartlägga Brandons brister och lämnar vid sitt slut förslag till förbättring. En kvalitativ undersökningsansats har valts för studien för att närmare kunna tolka och förstå värdet av en god arbetsmiljö. Studien syftar till att upplysa allmänheten om vilka risker en bristande arbetsmiljö kan innebära och vilka förtjänster en god arbetsmiljö påvisat. För att öka fallstudiens trovärdighet har intervjuer genomförts med anställda som har olika befattningar och anställningstid på Brandon. Det har utgåtts från ett hermeneutiskt synsätt i studien och fallstudiens empiriska insamling har bestått av intervjuer. Intervjuerna har genomförts efter en strukturerad intervju som innehållt frågor som utformas på förhand. Det genomfördes även observationer på Brandon som gav författarna en bredare insyn av företagets arbetsmiljö. Datainsamlingen för fallstudien bestod av tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar och litteratur. Undersökningen har visat att verksamheten inte är insatt i området och inte heller arbetar med deras arbetsmiljö. Studien har visat att Brandon har områden som måste förbättras både akut och långsiktigt. Värdet av en god arbetsmiljö har visat sig innebära ett aktivt och förebyggande arbete och inte endast ekonomiskt givande. En god arbetsmiljö gynnar trivseln mellan de anställda och arbetsmiljöarbetet förebygger belastningar, skador och olyckor. Fallstudiens författare rekommenderar slutligen verksamheten att införa det arbete som saknas och efterfrågas. Därefter kan Brandon implementera ett arbetsmiljöarbete i verksamheten. Brandon uppmanas vid förändring att följa upp deras arbete något som tros ändra deras syn på arbetet. Fallstudien hoppas bidra med en förändringsvilja för de verksamheter som idag inte arbetar mot en bättre arbetsmiljö.

 • 262.
  Granath, Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Wigerdt, Viktor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Intern kommunikation2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens titel är "Intern kommunikation" och är skriven av författarna Maria Granath och Viktor Wigerdt. Författarna läser kursen examensarbete i företagsekonomi på Högskolan Väst, vårterminen år 2016. Studien undersöker problemområdet intern kommunikation inom organisationer och vilka faktorer som påverkar detta fenomen. Studien syftar till att undersöka vilka faktorer som är viktiga för en fungerande intern kommunikation ur ett medarbetarperspektiv. Uppsatsen hoppas även intressera andra organisationer som vill och behöver utveckla sin interna kommunikation. Författarna har undersökt problemområdet med hjälp av ett hermeneutiskt synsätt, för att kunna kartlägga, tolka och förstå den interna kommunikationen utifrån medarbetarnas perspektiv. Detta har genomförts med ett kvalitativ angreppssätt eftersom den empiriska datainsamlingen utgörs av egna observationer och intervjuer. Datainsamlingen utgörs även av vetenskaplig forskning, där det presenteras teorier under rubrikerna kommunikation, intern kommunikation i organisationer, organisationskultur och ledarskap.

  Intervjuerna har genomförts med hjälp av fem intervjupersoner från företag X, där alla har bemött samma ide och frågor. I uppsatsens analys- och diskussionskapitel diskuteras den teoretiska referensramen i förhållande till vår empiriska datainsamling sett till studiens forskningsfrågor. Studiens slutsats är att organisationskultur tillsammans med ett tydligt ledarskap och ett stort engagemang från medarbetarna, är de tre faktorer som är viktiga för en fungerande intern kommunikation. Slutsatsen är även att medarbetarna på det valda företaget idag saknar viss utveckling av kommunikationskanaler som till exempel deras intranät. Våra rekommendationer till företag X är att upprätta en handlingsplan för sina kommunikationskanaler, utefter medarbetarnas behov där det även bör finnas riktlinjer för hur medarbetarna i olika arbetsroller skall handskas med kommunikativa processer och problem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för informatik och matematik (HTU).
  Jansson, Elisabeth
  Högskolan Väst, Institutionen för informatik och matematik (HTU).
  Lindh, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för informatik och matematik (HTU).
  Pareto, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för informatik och matematik (HTU).
  Svensson, Lars
  Högskolan Väst, Institutionen för informatik och matematik (HTU).
  Experience Design: Understanding the Role of Technology for Virtual Experiences2005Ingår i: WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract: New technologies have always teased the imagination of avant-garde artists on how to challenge existing cultural paradigms. For instance, experience design for the creative industries of today provides exciting challenges with a potential to innovate practices and creating new ways of interaction between the artist and her audience. In an ongoing research project we aim at framing the design space for virtual experiences. The paper presents and discusses the role of technology in such context and use three ongoing case studies where ICT has been used to augment and support consumers of cultural experiences. The analysis shows how technology-driven interventions are less oriented towards radical change compared to interventions that are rooted in their nondigital origins. 1.

 • 264.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Jansson, Elisabeth
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lindh, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Pareto, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Svensson, Lars
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Experience Design: Understanding the Role of Technology for Virtual Experiences2006Ingår i: Proceedings of 29th Information System Research Seminar in Scandinavia, IRIS 29: Paradigms, Politics, Paradoxes, 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  New technologies have always teased the imagination of avant-garde artists on how to challenge existing cultural paradigms. For instance, experience design for the creative industries of today provides exciting challenges with a potential to innovate practices and creating new ways of interaction between the artist and her audience. In an ongoing research project we aim at framing the design space for virtual experiences. The paper presents and discusses the role of technology in such context and use three ongoing case studies where ICT has been used to augment and support consumers of cultural experiences. The analysis shows how technology-driven interventions are less oriented towards radical change compared to interventions that are rooted in their nondigital origins.

 • 265.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Jansson, Elisabeth
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Pareto, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst.
  Svensson, Lars
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Virtual Experiences: Towards an understanding of the role of ICT in the innovation systems of creative industries2005Ingår i: Uddevalla Symposium 2005: Innovations and Entrepreneurship in Functional Regions, Uddevalla: Högskolan Trollhättan Uddevalla , 2005, s. 501-512Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 266.
  Gunnar, Martina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Johansson, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Att skapa balans mellan två konkurrerande handelsområden: "När två blir en"2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur Trollhättans stadskärna kan överleva i och med att alla satsningar som genomförs fokuserar på köpcentrumet Överby. Ett fokus fanns på att integrera Storgatan i helhetsbilden av centrum för att försöka påverka bilden av centrum. Detta för att försöka påverka centrums möjligheter att konkurrera med köpcentrumet och i förlängningen balansera kundflödet mellan de två handelsområdena.

  För att besvara undersökningsfrågorna har en teoretisk referensram skapats utifrån tilltänka och lämpliga ämnesområden. Data har också samlats in genom observationer, intervjuer och enkäter. Genom jämförelser har sedan slutsatser nåtts. Den insamlade data har varit väldigt givande och underlättat enormt i slutsatserna som sedan har dragits.

  Resultatet som har nåtts är att det är möjligt för stadskärnan att överleva om kommunen, centrumföreningen och företagarna tar tag i de största problemområdena som är handelsutbudet, parkeringsmöjligheterna samt stadens övergripande utseende.

  Det är också möjligt för stadskärnan att leva i balans med köpcentrumet om problemområdena åtgärdas. Att konkurrera med köpcentrumet kommer dock vara mycket svårare, men det är möjligt att nå en balans.

  När den teoretiska referensramen sammanställdes så användes utvalda nyckelord som: Town center management, city center, shopping malls, shopping behaviour, parking, trade area, tenant mix och konkurrerande handelsområden

 • 267.
  Gustafsson, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Framgångsrika strategier för startups: utifrån olika perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om och ge förslag på hur en framgångsrik strategi för en startup kan designas utifrån olika perspektiv. En startup kan ses som en tillfällig organisation designad för att skapa en bestående och skalbar affärsmodell. Samtidigt är det få startups som lyckas överleva och bli framgångsrika. Startups överlevnad kan vara beroende av en framgångsrik strategi, som går att designa utifrån olika perspektiv. Fyra grundläggande perspektiv för strategi används som tema för studien. Dessa är strategi som plan, strategi som position, strategi som process och strategi som system. Studien är av kvalitativ forskningsmetod, för att ge svar på de två forskningsfrågorna; “Vilka är framgångsfaktorerna inom strategi för startups?” och “Hur kan en framgångsrik strategi för en startup designas utifrån olika perspektiv?”. Empirin består av fyra semistrukturerade intervjuer med grundare för fyra olika företag som är nystartade eller tidigare har varit startups. Teorin presenterar begrepp och modeller för de olika perspektiven. Studiens slutsatser visar på att strategiska framgångsfaktorer för startups är differentiering och positionering, försäljning, att testa och utveckla konceptet i en process, och att bygga upp nätverk, relationer och kultur. Genom en process av dessa framgångsfaktorer kan en framgångsrik strategi för startup designas.

 • 268.
  Gustafsson, Anton
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Nguyen, Ann-Sofie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Monetära belöningssystem och dess effekter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Monetära belöningssystem är vanligt förekommande inom organisationer och implementeras vanligtvis för att öka motivationen hos medarbetare för att kunna påverka deras prestation, dock kan det finnas andra effekter som det inte tas någon hänsyn till.

  Syftet med studien är att skapa kunskap och en djupare förståelse om effekter av monetära belöningssystem i arbetslivet och hur monetära belöningssystem påverkar prestationen.

  Den teoretiska referensramen komponerades av tidigare studier på monetära belöningssystem och olika motivationsteorier, såsom Maslows behovshierarki och Vrooms förväntansteori. För att samla in data har semistrukturerade intervjuer utförts med åtta informanter. Valet av informanter gjordes med vissa kriterier där kriterierna var att informanten skulle arbeta vid en arbetsplats där de hade ett monetärt belöningssystem som antingen baserades på individen eller gruppen prestation eller både individen och gruppen prestation.

  Studiens resultat visar att uppfattningen av det monetära belöningssystemet påverkas främst av hur trygg personen känner sig ekonomiskt. Det visar att det finns positiva effekter i form av ökad motivation, men att det även finns negativa effekter i form av minskad motivation i vissa fall. Studien visar även att det monetära belöningssystemet i vissa fall även kan bidra till stress, oro, rädsla för att misslyckas och försämrad kvalité i arbetsuppgifter som inte innefattas av det monetära belöningssystemet. I vissa fall visar resultatet även att samarbetet och kommunikationen blir lidande vid användning av ett belöningssystem som är baserat på individens prestation, medan i andra fall så påverkas inte samarbetet och kommunikationen av belöningssystemet som är baserat på individens prestation.

  Vi har kommit fram till att monetära belöningssystem har både positiva och negativa effekter och påverkar prestationen båda positivt och negativt och att det främst beror på hur ekonomiskt trygg personen känner sig. Organisationer behöver ta hänsyn till detta vid implementeringen av ett monetärt belöningssystem så att belöningssystemet kongruerar med organisationens intresse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Gustafsson, Emil
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Isaksson, Annelie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  HRM ur ett medarbetarperspektiv: En kvalitativ fallstudie i offentlig sektor2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Human resource management är ett begrepp som etablerat sig och utvecklats från personaladministration och HR till HRM och sedan även till strategisk HRM med tyngden på att den anställda i en organisation ska kunna bidra till dess framgång. HRM, där två nyckelord är delaktighet och motivation är ett omdiskuterat begrepp och erkänt för många företag idag, det betyder dock inte att medarbetare har samma insyn som ledningen har. Då forskning av perspektivet från mottagarsidan, alltså de anställda inte är lika omfattande som organisationers resultat i förhållande till HRM genererar detta en nyfikenhet på hur just medarbetare upplever begreppet.

  De senaste 30-40 åren är delaktighet ett begrepp som blivit mer intressant och omtalat och det sägs även öka motivationen hos de anställda. I och med att delaktighet ökar motivationen blir de anställda också mer engagerade och nöjda i sitt jobb. En känsla av bekräftelse och psykologisk egenmakt kan främjas hos den anställde med hjälp av att de får vara delaktiga. Om en anställd får feedback både från arbetet i sig och från chefer gör detta att personalen får vetskap om resultatet av sitt arbete vilket även det leder till ökad motivation och tillfredsställelse.

  Studien genomförs som en kvalitativ fallstudie, utifrån ett hermeneutiskt synsätt med nio intervjuer på två avdelningar inom den offentliga organisationen, Västra Götalandsregionen. Studien syftar till att ge en ökad kunskap om hur arbetet med HRM uppfattas av personal längst ut i organisationsträdet. Den syftar även till att öka kunskapen av hur delaktighet och motivation uppfattas på denna nivå i en stor offentlig organisation.

  Genom våra intervjuer kommer vi fram till att personalen på de två studerade avdelningarna inte känner av att organisationen arbetar med HRM. De känner sig inte delaktiga i den utsträckning som de skulle vilja för att vara motiverade i sitt arbete. Vi kommer i vår studie fram till att HRM uppfattas som att det finns på ett högre plan men inte når ut hela vägen till lägsta avdelningen. Vi kommer även fram till att delaktighet uppfattas som att personalen blir sedd, att de får säga sin mening och komma med åsikter innan beslut tas och att motivation upplevs som att personalen är mer engagerade och tillfredsställda på arbetsplatsen och för det arbete de gör.

 • 270.
  Gustafsson, Fredrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Tran, Sara
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Har företaget rätt styrka?: En undersökning om varumärkesstyrka och expandering2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att företag ska kunna expandera och nå ut till så många som möjligt, krävs det att företagets varumärke även växer, i samband med lämpliga metoder för marknadsföring och säljfrämjande aktiviteter. Denna uppsats är en undersökning inriktad på SE Optik, med fokus på marknadsföring som verktyg för varumärkesstyrka och expandering. Huvudsaklig grund för information om företaget har insamlats från djupgående intervjuer med personer, involverade i aktiviteter av betydelse för vårt ämne. Intervjusvaren har analyserats med kurslitteratur samt vetenskapliga artiklar för att få en teoretisk uppfattning till företagets tillvägagångssätt i praktiken. Empiriska resultatet visar att SE Optik satsar på varumärkesstyrka i form av att använda välkända varumärken med hög kvalitet. SE Optik stärker även varumärket genom traditionell marknadsföring, med inslag av kreativ reklam vars mål är att väcka uppmärksamhet. Exempelvis reklamskyltar vända upp och ned. Den främsta metoden för att expandera sker genom att köpa upp företag för att vidare utveckla under eget namn.

  Kändisar som tidigare världsmästare i brottning Frank Andersson och sångerska Jessica Andersson står som talespersoner för SE Optik. Marknadsföring ska sticka ut, och vara unika från andra företag.

  Som slutsats kan vi framhålla att SE Optik är ett företag som består god kreativitet för att marknadsföra på ett uppmärksamt sätt. Styrkan av varumärket är relativt hög, dock anser vi att den kan öka genom att företaget fortsätter marknadsföra uppmärksammat och betonar sig själva som unika och kompetensrika för kunden. Nya kunder kan attraheras genom att söka platser och grupper som inte ännu må vara utforskade bland konkurrenter. Exempel på detta kan vara aktiviteter där god syn spelar en viktig roll, exempelvis sport och träning. För att kunna följa marknadens utveckling finns även förbättringsutrymme för SE Optiks hemsida, något som SE Optik verkar ha i planering för framtiden. Företagets expandering sker huvudsakligen genom att köpa upp existerande företag. SE Optiks varumärkesstyrka och expandering går ihop genom att varumärkets rykte och strategi vidare kan överföras till nya platser vilket ger företaget möjlighet att expandera, om strategin visat resultat att fungera.

 • 271.
  Gustafsson, Liselott
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Digitaliseringens inverkan på redovisningskonsulternas arbete2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bokföring är en av få saker från historien som är en självklar del i vårt samhälle idag och att någon form av kontoföring har förekommit sedan forntiden (PWC, 2010). Idag går vi mer mot en digitaliserad utveckling och redovisningskonsulternas arbetsuppgifter har förändrats under det senaste årtiondet. Arbetsuppgifterna ser inte lika ut idag som tidigare och nya verktyg används samt utvecklas ständigt.

  Syfte med uppsatsen är att undersöka hur redovisningskonsulters arbetsuppgifter som löpande bokföring, fakturering, kundreskontra, leverantörsreskontra, betalningsuppdrag, upprättande av skattedeklarationer och årsredovisningar har påverkats av digitaliseringen.

  En kvalitativ undersökning där datainsamling gjorts utifrån befintliga teorier samt litteratur. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer genomförda med fyra redovisningskonsulter.

  Studien beskriver hur redovisningskonsulternas arbetsuppgifter har påverkats av digitaliseringen. Den manuella pappers och pärm hanteringen är på väg bort och mer görs idag digitalt. Respondenterna upplever att det blir mer rätt. Respondenten är inte bunden vid sin dator utan kan logga in på en annans dator och komma åt sin hårddisk, Kunden kan oavsett tid och plats komma in i systemet, se resultat och få ut sina rapporter utan att de behöver besöka byrån. Digitaliseringen för redovisningskonsulterna innebär att det blir ett bättre flöde, mycket av deras arbete blir smidigare, effektivare och de upplever det som att det blir mindre fel. De ser digitaliseringen som något självklart och som kommer att utvecklas ännu mer.

 • 272.
  Gustavsson, Christina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hållbart ledarskap: ekonomistyrning utifrån psykosocial arbetsmiljö i skolverksamhet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Verksamheters ekonomi styrs genom ekonomistyrning, vilken även kan ske utifrån medarbetarskap. Ledares beslut påverkar dagligen hur immateriellt kapital såsom exempelvis personalens motivation samt yrkeskunskap utvecklas. Långsiktig hållbarhet är ett aktuellt ämne, samt kan gynna en verksamhet. Begreppet hållbarhet innefattar att exempelvis långsiktigt tillvarata alla personalresurser, även ledare. Ny lagstiftning har utökat arbetsgivares ansvar för psykosocial arbetsmiljö, och härigenom har framkommit att ledares medarbetarskap samt egna psykosociala arbetsmiljö är mindre belyst. En kvalitativ studie med djupintervjuer genomfördes i syfte att bidra till ökad kunskap i ämnet humankapital samt immateriellt kapital, utifrån hållbart ledarskap.

  Forskningsfråga var: Kan verksamheters immateriella kapital samt humankapital stärkas utifrån ledares psykosociala arbetsmiljö, och i så fall hur? Respondentgrupp var fjorton högre skolledare, vilka i empiriskt material gav personlig upplevelse av egen arbetsmiljö samt självskattad psykosocial hälsa. Studiens empiri, teori samt analys har belyst fyra teman: ledarskap, strategi och struktur, ledarskap och förändring, ledarskap och ekonomisk styrning utifrån medarbetarskap, samt ledarskapets organisatoriska hållbarhet.

  Resultatet visade att verksamheten genom påverkan av kultur kan ges ökad möjlighet till information och kunskap. Även stöd i olika former sågs kunna stärka, exempelvis i form av självreflektion över egen psykosocial arbetsmiljö, samt utökade verktyg att hantera vardag. Mentorskap, handledning i grupp, samt samverkande ledarskap sågs även det kunna stärka immateriellt kapital samt motivation. Ändrad administration, kommunikationsvägar samt mötesstruktur, menades kunna frigöra tid och resurser att arbeta med kommunikation och samverkan för kunskapsutbyte. Detta ansågs gynna motivation och produktivitet, samt förstärka kunskap. Studien visade att immateriellt kapital kunde stärkas utifrån ledares psykosociala hälsa. Fynd sågs även överförbara på andra verksamhetsområden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Hafstad, Jennie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Jonsson, Sara
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledarskap & Motivation: Att kunna förhindra dolda kostnader2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte Denna uppsats syftade till att granska Företaget X problem beträffande dolda kostnader som uppstår vid avvikande arbetstid från de anställda. Vi ville se vad teoretikerna ansåg att man kunde implementera i företaget för att öka motivationen hos arbetarna och hur detta skulle kunna anpassas inom Företaget X. Vi ville också granska ledarskapet som utövades inom företaget för att kunna utläsa om detta var en bidragande faktor till de dolda kostnaderna. Metod Denna uppsats är gjord utifrån en kvalitativ metod där vi bland annat utfört inhämtat data via intervju och enkätfrågor samt kopplat ihop detta samman med relevant teori.

  Teori I teoridelen har vi fokuserat på teori kring motivation, ledarskap, belöningar och samtal, detta är inhämtat via relevant litteratur och vetenskapliga artiklar.

  Empiri För att få fram information kring hur de anställda och chefen ser på de olika nyckeltalen har vi valt att utföra en intervju med chefen samt en anonym enkätundersökning bland de anställda.

  Analys/Slutsats I vårt resultat framkommer det att Företaget X anställda avviker femton minuter tidigare än utsatt arbetstid, vilket gör att det medför en förlängd arbetsprocess och då uppstår en dold kostnad på 180 040 kronor per kalenderår. Ledarskapet i företaget är också bristande vilket vi anser kan utvecklas genom klarare ledarskap. Motivationen hos de anställda brister och vi anser att företaget bör investera i ett belöningssystem där belöningarna utdelas genom gemensamma arrangemang men inte genom kontanta utbetalningar

 • 274.
  Haglund, Sanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Zamata, Joya
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Varför så få kvinnliga chefer?: En fallstudie inom ett industriföretag i den privata sektorn2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Trots det är kvinnor starkt underrepresenterade i chefspositioner inom den privata sektorn. Det finns en könsarbetsdelning i samhället som är djupt historiskt rotad med tydliga föreställningar om vad som är feminint respektive maskulint.

  Studien har upprättats i syfte att undersöka kvinnorepresentationen i industribranschen. Vidare har den ämnat att identifiera orsaker till att kvinnor är underrepresenterade i chefspositioner.

  Vi valde att undersöka området med utgångspunkt i flera teman vilka är; genus och egenskaper, homosocialitet, familj och hushåll, glastaket och stereotypiska föreställningar. Dessa teman ändvänds genomgående under studien, därför återkommer de flertalet gånger i rapporten. Även intervjuguiden har baserats på de tidigare nämnda temana vilket har utgjort grunden i kapitlet där vår empiri presenteras.

  Det empiriska materialet är insamlat genom samtalsintervjuer där tre kvinnliga och två manliga chefer samt en kvinnlig HR anställd har fått bidra med tankar och åsikter kring orsakerna till att kvinnor är underrepresenterade på chefsnivå. Genom att jämföra den teoretiska referensramen och empirin drogs slutsatser gällande orsaker till att kvinnor är underrepresenterade på chefsnivå.

  Slutsatsen blev att det inte endast finns en orsak till den skeva fördelningen av kön i chefspositioner, utan att orsakerna är flera och uppkommer genom en kombination. En av orsakerna är att traditioner och stereotypiska föreställningar präglar samhället. Även traditioner om vilka yrkesgrupper som anses lämpliga för män respektive kvinnor existerar och bidrar till att det är färre kvinnor som väljer att studera det som efterfrågas av Industriföretaget.

  Ytterligare en slutsats som drogs var att rekrytering och de personer som är inblandade i rekryteringsprocessen har en stor påverkan. Flera av respondenterna i vår studie visade på ett homosocialt beteende, vilket är till männens fördel då fler män besitter chefspositioner. Dessutom existerar föreställningar om att kvinnor är mer lämpliga att ta ansvar för familj och hushåll vilket leder till att det övervägande ansvaret för barn och familj traditionellt associeras till det kvinnliga könet. Andra orsaker vi kunde identifiera var stereotypiska föreställningar om egenskaper kopplade till kön. Dessa orsaker skapar glastaket vilket är anledningen till att kvinnor är underrepresenterade på chefsnivå.

 • 275.
  Halaoui, Houda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Shaker, Shelan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Konflikt och konflikthantering på en arbetsplats2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien behandlar konflikter med syftet att undersöka hur en organisation arbetar med konflikter och hantering av konflikter. Studien har en kvalitativ undersökningsansats vilket innebär att sex intervjuer framgår för empirin. Merparten arbetar som undersköterskor, där en av dem arbetar även som gruppledare. Eftersom konflikter är komplexa och för att ta reda på hur gruppboendet tar tag i de konflikter som uppstår mellan medarbetarna, samt mellan medarbetarna och chefer.

  Studiens teori inriktar sig på konfliktuppkomst, hantering av konflikter och ledningens ansvar i att ta tag i konflikter som uppstår i verksamheten. Det finns även forskning som visar att konflikthantering behöver vara baserad på kunskap. Konflikthantering är avgörande för en bra arbetsmiljö och för verksamhetens goda framsteg. Studiens resultat visar uppkomsten av konflikter beror på flera bakomliggande faktorer som behöver hanteras av chefen på ett konstruktivt sätt. Med rätt kunskap kan chefen hantera konflikter med hänsyn till kontexten.

  Konflikter kan även ge positiva effekter där människor kan lära saker om sig själva och lära känna andra bättre. Det kan även leda till att förhållanden kan bli starkare mellan personerna och de kan lära sig att hantera olika problem på ett bra sätt. Detta kan innebära att rätt hantering av konflikter kan leda till både personernas och organisationens utveckling och lärande.

 • 276.
  Halilovic, Samra
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hinder och framgångsfaktorer vid organisationsförändringar: Medarbetarperspektiv på implementering inom offentlig sektor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förutsättningarna för att lyckas implementera organisationsförändringar beror på organisationen och på den mänskliga faktorn som är organisationens medarbetare. Tidigare forskning inom området belyser att motsättningar till organisationsförändringar är en av de främsta anledningarna till att förändringen misslyckas att implementeras. Syftet med uppsatsen var att visa på aspekter som kan vara hinder och/eller framgångsfaktorer för organisationsförändringar utifrån ett medarbetarperspektiv. Det behövs mer kunskap om organisationsförändringar inom offentlig sektor, specifikt ur ett medarbetarperspektiv då medarbetarnas reaktioner vid förändring är avgörande för en framgångsrik förändring. Aktuell forskning sätts i relation till en empirisk studie för att utveckla alternativt dra slutsatser om befintlig forskning. Offentliga organisationer kännetecknas av stelbenta hierarkiska strukturer där medarbetaren inte involveras vilket i denna studie validerades. Den empiriska undersökningen av organisationsförändringar på en offentlig organisation visar att organisationsförändringar ofta får en negativ klang inom organisationer. I detta fall kände sig medarbetare exkluderade från förändringsprocessen vilket resulterade i motstånd och negativa reaktioner gentemot förändringen så som oro, stress och avsikt att lämna organisationen. 

  Slutsatsen jag dragit är att den byråkratiska organisationsformen kan försvåra organisationsförändringar inom offentlig sektor. Vidare har även brister i kommunikation, ledarskap och brist på delaktighet lett till negativa attityder gentemot förändringen både på ett individuellt och kollektivt plan.  

 • 277.
  Halilovic, Samra
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hinder och framgångsfaktorer vid organisationsförändringar: Medarbetarperspektiv på implementering inom offentlig sektor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förutsättningarna för att lyckas implementera organisationsförändringar beror på organisationen och på den mänskliga faktorn som är organisationens medarbetare. Tidigare forskning inom området belyser att motsättningar till organisationsförändringar är en av de främsta anledningarna till att förändringen misslyckas att implementeras. Syftet med uppsatsen var att visa på aspekter som kan vara hinder och/eller framgångsfaktorer för organisationsförändringar utifrån ett medarbetarperspektiv. Det behövs mer kunskap om organisationsförändringar inom offentlig sektor, specifikt ur ett medarbetarperspektiv då medarbetarnas reaktioner vid förändring är avgörande för en framgångsrik förändring. Aktuell forskning sätts i relation till en empirisk studie för att utveckla alternativt dra slutsatser om befintlig forskning. Offentliga organisationer kännetecknas av stelbenta hierarkiska strukturer där medarbetaren inte involveras vilket i denna studie validerades. Den empiriska undersökningen av organisationsförändringar på en offentlig organisation visar att organisationsförändringar ofta får en negativ klang inom organisationer. I detta fall kände sig medarbetare exkluderade från förändringsprocessen vilket resulterade i motstånd och negativa reaktioner gentemot förändringen så som oro, stress och avsikt att lämna organisationen. Slutsatsen jag dragit är att den byråkratiska organisationsformen kan försvåra organisationsförändringar inom offentlig sektor. Vidare har även brister i kommunikation, ledarskap och brist på delaktighet lett till negativa attityder gentemot förändringen både på ett individuellt och kollektivt plan.

 • 278.
  Hammes, Janine
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Behavior of Swedes towards Milk Substitute Products2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  These days, milk substitute products are getting more popular and exist together with milk on the market. These substitute products are appreciated by consumers due to animal welfare, environmental or health related reasons. The purpose of the investigation was to make assumptions about the future situation of farmers and which demographic, personal, sociological, cultural and psychological determinants have an impact on Swedish consumers purchasing substitute products. The proposed methodology to reveal the impact of those factors was a qualitative research. Ten semi-structured interviews with residents of Västra Götaland, aimed to gain a deeper and better understanding of the reasons for consumption of milk substitute products, were conducted in total. The existing theory and scientific articles about demographic, personal, sociological, cultural and psychological determinants of consumer behavior, in terms of food choice and consumption, were used to create an interview guide and also to compare the collected primary data in the end. Participants were asked questions regarding their demography, lifestyle, awareness and perception of milk substitute products and other reasons for their consumption of milk substitutes. The findings revealed that demographic factors such as age and gender seemed to have an impact on the consumer behavior. Moreover, personal and psychological factors were revealed to have a significant impact on the consumption behavior. In particular lifestyle, perception, attitudes and motivations, knowledge and learning had a significant influence on Swedish consumers and their food consumption behavior. Regarding sociological factors it was discovered that friends had a significant influence on food consumption. Cultural determinants were also important to consider. However, they did not have a significant influence on the participants. The findings also revealed that health and animal welfare were the main reasons for changing the consumption. Interestingly, no participant started to consume these products due to environmental reasons in the beginning. The strong competition of milk and milk substitute products on the market is most likely to continue. The future situation for farmers will look different and might get more critical as milk consumption in Sweden could change. This small scale research does not make it possible to generalize the revealed findings. Nevertheless, this qualitative investigation provided the basis for future research in the field of consumer behavior towards substitute products.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 279.
  Hamrén, Tommy
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledarskap och vision i skolan: En lärande organisation? En fallstudie från friskolevärlden2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna fallstudie har varit att undersöka hur ledarskapet hos rektorer inom en utvald gymnasieskola påverkat visionsarbetet och möjligheten att skapa en lärande organisation. För att undersöka detta har tre forskningsfrågor ställts: Vilket ledarskap har rektorerna använt? Har rektorerna arbetat med en tydlig vision? Kan man utifrån rektorernas svar prata om en lärande organisation?

  Fallstudien har använt sig av intervjuer för att få svar på de tre forskningsfrågorna. Frågorna har ställts till sex rektorer som vid olika tillfällen under perioden 2003-2014 arbetat på den undersökta friskolan. Undersökningen har genomförts med en kvalitativ metod och en blandning av ett induktivt och deduktivt angreppssätt, det som kallas för abduktion.

  Resultatet har visat brister i det visionära ledarskapet hos rektorerna. Rektorerna har i intervjuerna beskrivit ett ledarskap som pekade mot ett transaktionellt ledarskap, även om deras vilja var att leda skolan utifrån ett transformellt ledarskap. Det fanns inslag av det som kännetecknar en lärande organisation, men de processer som tydde på organisatoriskt lärande var svåra att få till, eftersom organisationen och medarbetarna inte tydligt blivit styrda i att detta har varit viktigt. Rektorernas styrning av organisationen har i viss mån skett via medarbetare, men det har saknats en tydlig koppling till det som kännetecknar en lärande organisation där medarbetare samtalar med varandra och drivs av visioner som pekar på en tydlig riktning. Studien har framför allt visat att rektorerna inte prioriterat visionen och möjligheten att tillsammans med medarbetarna diskutera sitt eget lärande.

  En annan del som fallstudien visat var att olika krav uppifrån chefer och även nerifrån medarbetarna bidragit till att det visionära arbetet förbisetts till förmån för ett mer transaktionellt ledarskap, där budgetverktyget kommit fram som viktigt, framför allt hos de senare rektorerna. Fallstudien har visat att när rektorerna försökt styra skedde det oftast utifrån ett nutidsperspektiv, där akuta händelser och strukturproblem var det som behövdes lösas.

  Studien kan också ses i ett större sammanhang än den enskilda fallstudien. Rektorernas svårigheter att leda visionärt kan härledas till en alltför hög arbetsbelastning och ett alltför stort fokus på budget och målstyrning, istället för att tänka på vilken skola som de vill ha i framtiden. Bristen på vision till förmån för budget är det som denna studie har visat

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 280.
  Hannon, Elias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Mårtensson, David
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ekonomistyrning i bostadsbolag: En jämförelse mellan privata och offentliga bostadsbolag2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den stora skillnaden mellan bostadsbolag i den privata och offentliga sektorn är ägandet. I den privata sektorn har både ägare och aktieägare ett direkt monetärt intresse. Tidigare studier visar att chefer sannolikt gynnas av att organisationer utvecklar en bättre lönsamhet och bättre prestationer, antingen för att de själva äger aktier i bolaget eller för att deras lön är kopplad till ekonomisk framgång. I kontrast till detta upplevs äganderätt i den offentliga sektorn vara diffus och vag. Medborgarnas övervakning av offentliga bolag är en "kollektiv nyttighet", men enskilda medborgare anses ha lite att vinna i den offentliga sektorn. Dessutom brukar chefer inte få några direkta ekonomiska fördelar när organisationen ökar sin effektivitet i den offentliga sektorn.

  Syftet med denna studie var därför att få kunskap om vilken typ av ekonomistyrning som råder inom ledande bostadsbolag, både offentliga och privata, i en svensk storstadsregion. Den forskningsfråga som besvarades var: Vilka likheter och skillnader finns det i ekonomistyrningen i ledande bostadsbolag i en svensk storstadsregion, beroende på om bostadsbolagen verkar i den offentliga eller privata sektorn? Studien har utgått ifrån en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har genomförts med intervjupersoner på sex olika bostadsbolag i en svensk storstadsregion, tre av dem från den offentliga sektorn och tre från den privata. Ekonomistyrningen delas in i en traditionell och en modern syn. Den traditionella kännetecknas av centraliserade organisationer med finansiella mål och styrmedel, exempelvis budget. Den moderna synen förespråkar istället en decentraliserad organisationsstruktur med främst icke finansiella mål i kombination med vissa traditionella styrtekniker. Bostadsbolagen styrs både av finansiella och icke finansiella mål. Det har i studien framkallats både skillnader och likheter i den ekonomistyrning som tillämpas av privata och offentliga bostadsbolag. Likheterna ligger framförallt i informationsspridningen där både de privata och offentliga bostadsbolagen eftersträvar ett informationsflöde som delger anställda den information som de behöver. Skillnaderna ligger främst i organisationsstrukturen där de privata bolagen jobbar genom en decentraliserad organisation medan de offentliga bolagen jobbar mer hierarkiskt och centraliserat.

 • 281.
  Hansson, Emil
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ericsson, Kristofer
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hållbarhetsinformationens påverkan vid aktieplaceringar: En undersökning bland svenska privata aktiesparare2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna undersökning kom ur det faktum att dagens företag inte längre enbart granskas utifrån ekonomiska prestationer. Företagens intressenter har allt större förväntningar på att företagen uppträder korrekt utifrån ett etiskt och miljömässigt per-spektiv. För att möta detta ökade intresse redovisar organisationerna sitt sociala ansvars-tagande och arbete mot en hållbar utveckling. Det är dock inte alla marknader som följt denna utveckling och en av de som exemplifierar detta är den finansiella. Det argument-eras att privata aktiesparare inte besitter tillräckligt stor kunskap om marknaden för att ifrågasätta företagens arbete med hållbarhet. Syftet med denna studie blev därmed att beskriva och förklara svenska privata aktiesparares attityd till- och användande av håll-barhetsinformation vid aktieplaceringar. För att uppnå detta sattes användandet av- och attityden till hållbarhetsinformation i relation mot bakomliggande faktorer som kön, ål-der, risk och investeringshorisont. Dessa områden kom således att ligga till grund för de teoretiska avsnitt som genom deduktion mynnade ut i de hypoteser som kom att testas. Empirisk data samlades in genom en kvantitativ metod i form av webbenkät och behand-lades sedan statistiskt för att söka signifikanta samband. Av resultatet framgick att majo-riteten av respondenterna var unga män. Merparten av respondenterna ansåg sig ta relativt hög risk vid aktieplaceringar och behåller sina aktier i minst ett år. Analysen visade att en majoritet av respondenterna både finner hållbarhetsinformation viktig och att de använder denna vid placeringar av aktier. Författarna drog slutsatsen att det var de ekonomiska fördelarna som hållbarhetsinformationen medförde som gjorde den attraktiv för aktiespa-rare snarare än etiska preferenser. De fyra faktorer som undersöktes kunde inte statistiskt bevisas ha någon påverkan på användandet av hållbarhetsinformation vid placering av aktier

 • 282.
  Hansson, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hjert, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Goodwill – positiv eller negativ indikation förinvesterare?: En studie om bolag på Nasdaq OMX Nordic Stockholm, om goodwill i förhållande till totala tillgångar påverkar aktieägares avkastning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2005 infördes en ny redovisningsregel, IFRS 3. Som konsekvens av regelverket skapades ett utrymme för möjligheten till subjektiva bedömningar vid goodwillvärdering. Bolag är inte längre tvingade att skriva av goodwill utan har möjlighet att ha ett konstant goodwillvärde trots att värdet kanske inte ligger i linje med marknadsvärdet. Goodwill skulle kunna beskrivas som en värdering av framtida avkastningar, men hur väl stämmer ett goodwillvärde överensmed avkastningar till aktieägare med tanke på det utrymme som IFRS 3 har öppnat för subjektiva bedömningar? Det leder oss till frågan hur stor påverkan ett bolags goodwill faktiskt har på dess totalavkastning. Det finns teorier som beskriver att det finns ett positivt samband mellan ett bolags goodwill och dess avkastning. Det finns också teorier som belyser problematiken kring värdering av goodwill och att värdering av goodwill påverkar totala tillgångar och således kan ha en inverkan på avkastning. Studien har omfattats av en totalundersökning på bolag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm, Large och Mid Cap. För att analysera sambandet mellan goodwill och totalavkastning har regressionsanalyser skapats. Med vårt resultat kan vi inte styrka att det finns något samband mellan goodwill och totalavkastning. Bolag med en hög andel goodwill har inte en högre avkastning än bolag med låg andel goodwill.

 • 283.
  Haraldsson, Martina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kullander, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Förbättringsarbete: Lean inom detaljhandeln2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka huruvida Lean gick att tillämpa i en utvald verksamhet inom detaljhandeln, genom att studera dess ledarskap, medarbetarskap, kultur samt processer inom verksamheten. Studien undersöktes med en kvalitativ inriktning i form av intervjuer samt en observation av verksamhetens ledarskap och processer. Att etablera Lean som förhållningssätt syftar till att förbättra och effektivisera verksamheten, för att på så sätt skapa kundvärde. Det är viktigt att organisationen har en ledare som kan motivera medarbetare och skapa en Lean-kultur där ledare och medarbetare ständigt arbetar mot att förbättra och utveckla organisationen. Förändringsarbetet mot Lean handlar om att vara kundfokuserade samt att skapa effektiva processer som gör att verksamheten kan införa Lean framgångsrikt. Resultatet visade att den utvalda verksamheten är i stort behov av förändringar som kan leda till tidseffektivitet och ökad kommunikation. Genom att analysera den teoretiska referensramen kopplat till empirin, har slutsatser dragits kring implementeringen av Lean inom verksamheten.

 • 284.
  Haraldsson, Martina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kullander, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Upplevelserummets påverkan: En kvalitativ studie om köpbeslut och upplevelser inom detaljhandeln2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Upplevelserummet är en plats där möten sker mellan individer, men också en plats där konsumenter påverkas och engageras kroppsligt och emotionellt. Inom upplevelserummet finns olika faktorer som har en inverkan på kunders köpbeslut och upplevelse, vilket studien syftade till att undersöka. De faktorer som undersöktes var atmosfäriska förhållanden, utrymmen och funktionalitet, tecken, symboler och artefakter, personal samt andra kunder. Syftet med undersökningen var att studera hur detaljister arbetar med utformning av upplevelserummet för att påverka kunderna i deras köp och upplevelse, samt vilka förbättringsmöjligheter som fanns. Med ett kvalitativt tillvägagångssätt baserat på intervjuer samt en observation, kunde uppsatsförfattarna dra slutsatser i koppling till det teoretiska underlag som skapats. Studiens resultat påvisade hur utformningen av upplevelserummet kunde påverka kunder upplevelser och köpbeslut både positivt och negativt, beroende på de olika faktorerna. Samtidigt påvisade uppsatsförfattarna förslag till förbättringar för den utvalda verksamheten, för att ytterligare påverka köpbeslut och kundupplevelser.

 • 285.
  Hassan, Noor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Issues and challenges of consumer financing in Pakistan.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Consumerfinance serves as the source of financial stability and uplifts the economicand social status of the household. This research is based on qualitative studyand up to some extent on quantitative base too. The major objective of thisstudy is to gain insights of consumer financing in Pakistan from a consumerperspective. At the same time, the study investigates and analyzes the defined rulesand regulations for banks and for consumers during the time of obtaining theloans from banks and well as from other financial institutions. Interestingly,during the process of investigation, the study encounters a lot of constraintsand dissatisfaction perceived by tits customers. Hence the report seeks outthose issues and challenges that are hindering to meet customer demand forsound consumer finance. The report is duly influenced by the Central Bank(State Bank of Pakistan), which is responsible and obliged to secure theinterests of the consumers.

   

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 286.
  Havelin, Jessica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lindqvist, Nathalie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Social hållbarhet i ett kommunalt bolag: en studie kring de anställdas kunskap och engagemang2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår studie behandlar området CSR – Corporate Social Responsibility. Detta begrepp består av ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet – där vi har valt att fördjupa oss inom den sociala hållbarheten. Hållbarhet är ett aktuellt ämne i dagens samhälle, och man arbetar med CSR inom många organisationer. Vi har valt att undersöka ett kommunalt bolag inom energibranschen och dess arbete mot social hållbarhet. Eftersom tidigare forskning framhäver att det är viktigt att ha personalen med sig i sitt sociala hållbarhetsarbete för att detta ska bli framgångsrikt, har vi därför valt att undersöka hur insatta de anställda inom organisationen är i bolagets arbete mot social hållbarhet.

  Genom att samla in teorier och forskning kring ämnet CSR och social hållbarhet samt de anställdas engagemang har vi fått djupare kunskap och ökad förståelse inom området. Vi har sedan samlat in material från bolagets hemsida, årsredovisningar och andra styrande dokument. Vi har även genomfört intervjuer med de anställda inom organisationen och observationer av företaget för att kunna tolka hur insatta personalen är i bolagets arbete mot social hållbarhet. Vi har kommit fram till att bolaget har ett stort fokus på social hållbarhet – och att den bild de kommunicerar utåt på sin hemsida, i sin årsredovisning och i andra styrande dokument visar att arbetet med detta är en viktig del av företagets vardag. Vi har även kommit fram till att medarbetarna har en relativt låg kunskapsnivå vad det gäller företagets sociala hållbarhetsarbete. Utifrån de intervjuer och observationer som vi har genomfört upplever vi att det finns en viss stolthet kring företagets externa arbete med social hållbarhet, men att det interna arbetet kring detta brister då flertalet av de anställda upplever en dålig psykosocial arbetsmiljö inom organisationen. Detta anser vi därför att bolaget bör arbeta vidare med, för om medarbetarna trivs på arbetsplatsen kanske de också vill öka sitt engagemang i bolagets arbete mot social hållbarhet.

 • 287.
  Hedberg, Filippa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Fördelar och nackdelar med sociala medier för företag2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den digitala eran har präglat alla företags sätt att marknadsföra sig på. Användandet av sociala medier har aldrig varit större och idag använder hela 65 procent av Sveriges befolkning sociala medier dagligen. De sociala medierna skapar en direkt tillgång till företag att potentiellt komma in i konsumenternas personligare sfär som sociala medier bygger på. Då den digitala plattformen är i ständig förändring är det svårt för företag att hinna med och göra rätt i sociala medier.

  Syftet med denna uppsats är att studera fördelarna och nackdelarna för ett företag att synas och marknadsföra sig i sociala medier. Frågeställningen bygger därför på att besvara vilka fördelarna och nackdelarna är för ett företag i sociala medier. Fördelarna och nackdelarna för sociala medier beskrivs i teori avsnittet samt att begreppen marknadsföring, web 2.0, sociala medier, wom och ewom reds ut, utifrån tillgänglig litteratur.

  Uppsatsen har ett kvalitativt angreppssätt och bygger på primärdata. Forskningen är byggd på intervjuer av semistruktuerad art. De företag som intervjuades om deras sociala medier var: Sweed Lashes, Lohilo och Trillingbygg.

  Fördelarna med sociala medier som uppdagats i denna undersökning är närheten till konsumentens privata sfär och möjligheterna det kan föra med sig för företag. Kaplan och Haenlein (2009) och Carlsson (2010) menar att fördelarna att finnas på sociala medier är större än nackdelarna. Kotler et al. (2010) menar även att man kan öka sin försäljning med sociala medier. Donovan (2011) menar även att med rätt strategi kan företag även skapa sig en ledande ställning i sin bransch. Dock är man överens om att man måste tillföra konsumenten något utav värde för att få någon effekt.

  Att marknadsföra sig i sociala medier är även något som kan vara otroligt priseffektivt. Nackdelarna med marknadsföring online är att det skapar svårigheter att mäta effektiviteten och följder av användandet. Då fenomenet är relativt nytt och utvecklas i snabb takt är det svårt att anpassa modeller och mätverktyg.

  En annan nackdel är negativ publicitet samt risken om fel person är ansvarig för att hantera recensioner och kritik i organisationen. Att hantera sociala medier är är tidskrävande och tillför företag personalomkostnader. En nackdel kan vara att man inte har tydliga mål och visioner som företag och skapar otydliga diffusa budskap som kan leda till förvirring för konsumenten och att man istället motarbetar sitt varumärke istället för att stärka det.

 • 288.
  Hedberg, Hanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Saukko, Sophia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Mångfald i arbetslivet: En kvalitativ studie av hur mångfald definieras och upplevs hos personalchefer i Västsvenska företag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning har sin bakgrund i att mångfald är ett ständigt aktuellt ämne inom arbetslivet. Vi ser dock att det i större utsträckning idag är aktuellt på grund av ökad globalisering och migration under de senaste åren. Vilket medför att en mångfaldig arbetsstyrka är något som företag måste förhålla sig till på ett eller annat sätt. Hur mångfald värdesätts spelar en stor roll för hur företag arbetar med dessa frågor vilket i sin tur påverkar eventuella positiva effekter som mångfald kan ge upphov till.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka mångfald i arbetslivet. Hur begreppet mångfald definieras och uppfattas av personalchefer i Västsvenska företag. Men också hur de upplever att mångfald i arbetlivet är relaterat till möjligheter och eventuell problematik. Detta perspektiv kommer att bidra till en ökad kunskap gällande mångfaldsarbetets svårigheter och hur lika rättigheter i arbetslivet kan förbättras. Utifrån en kvalitativ ansats hölls intervjuer med 8 personer som samtliga har befattningen personalchef inom olika västsvenska företag. Genom en tematisk analys kunde våra empiriska data som bestod av intervjumaterial undersökas, relationen till tidigare forskning diskuterades.

  Vår slutsats är att begreppet mångfald är komplext och inte entydigt kan definieras. Dock ser vi en trend att definitionen utgår ifrån Sveriges diskrimineringslags diskrimineringsgrunder. Vi anser dock att det är av vikt att företag reflekterar över begreppet för att möjliggöra ett eventuellt mångfaldsarbete, vilket är något som vi i denna undersökning ser att företag till en stor del inte bedriver på grund av olika orsaker. De möjligheter som mångfald bidrar till är bland annat en förbättrad gruppdynamik, ökad trivsel och innovation samt att det bidrar till en förbättrad "image" för organisationer. Mångfald ger även upphov till en del problem i form av konflikter, motstånd samt extra arbeten för företagsledningen.

 • 289.
  Hedberg, Hanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Saukko, Sophia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Teknikbaserad självbetjäning: kundnöjdhet och upplevd servicekvalitet vid självscanning på ICA2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning behandlar kundnöjdhet och upplevd servicekvalitet vid användning av teknikbaserad självbetjäning, i vårt fall självscanning vid ICA Jätten i Trollhättan. Utifrån teoretiska modeller som visar viktiga faktorer till varför kunder använder sig av teknikbaserad självbetjäning, utformades enkätfrågor. Denna enkät har i butiken besvarats av de självscanningskunder som var villiga att ställa upp i vår undersökning. Även en kortare mailintervju med butikschefen gjordes.

  Vi har genom vårt resultat kommit fram till att kunderna i allmänhet är nöjda och upplever servicekvalitet. De har således en positiv inställning till självscanning och vi analyserar även möjligheten till att detta skulle kunna leda till ökad lönsamhet för företaget.

  Slutligen har vi kommit fram till att självscanningskunderna på ICA Kvantum Jätten har en positiv inställning till självscanning och vi har fått en ökad förståelse gällande kundnöjdhet. Vad beträffar lönsamhet har vi genom befintlig teori fått en ökad förståelse kring hur kundnöjdhet påverkar lönsamheten. Vi har dock inte kunnat undersöka detta och har då inte heller kunnat bevisa att en koppling finns i just vårt fall. Av den anledningen anser vi att vi delvis kunnat uppnå syftet med denna uppsats.

 • 290.
  Hedén, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Johansson, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Levande glesbygdskommuner: En fallstudie om hur rekrytering kan främja integrering av nyanlända i samhället och mångfald i organisationer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Glesbygdskommuner i Sverige har dålig tillväxt och många invånare väljer att flytta från orten och söka sig till större städer. Samtidigt tar glesbygdskommuner emot en högre andel nyanlända invandrare per invånare än vad större städer gör, vilket potentiellt skulle kunna vara en stor tillgång för glesbygdskommunerna om dessa personer valde att stanna i orten. Ett sätt att få dem att vilja stanna kan vara möjligheten till arbete i kommunen. Den här studien syftar till att redogöra för hur rekryteringsprocessen genomförs i organisationer i glesbygdskommuner. Vidare undersöks också hur organisationers rekryteringsprocesser kan främja eller förhindra nyanlända att få arbete, samt vad det kan bero på och vad som kan förändras för att hjälpa nyanlända att få arbete och integreras i samhället.

  Forskning visar att nyanlända många gånger stöter på problem och motstånd när de söker arbete i det nya landet, och att de rekryteringsmetoder som organisationer använder kan främja eller minska nyanländas chanser att få arbete. Vidare visar forskning också att mindre organisationer i högre utsträckning än större organisationer använder sig av den typen av rekryteringsmetoder som utestänger nyanlända från arbetsmarknaden. Samtidigt lyfts mångfald fram som en positiv och eftersträvansvärd aspekt inom organisationer, och något som gynnar hela organisationen om det hanteras på rätt sätt.

  De fyra organisationer som undersöks i den här studien är överlag positiva till att bidra till integrering av nyanlända i form av rekrytering. De såg flera positiva fördelar med att rekrytera nyanlända, och eventuella problem som skulle kunna uppstå ansågs kunna lösas med enkla metoder, framför allt kommunikation.Organisationerna använder dock till stor del informella rekryteringsmetoder vilket gör det svårt för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Vår slutsats är att organisationerna kan bidra med integrering genom att anpassa sina rekryteringsmetoder så att fler personer, både nyanlända och andra grupper, har större chans att få arbete. Vidare kan organisationerna gynnas av rekrytering av nyanlända då det ökar mångfalden i organisationerna vilket kan medföra många positiva effekter.

 • 291.
  Hedén, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Johansson, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Mångfaldsarbete i kommuner: Hur arbetar Uddevallas, Vänersborgs och Trollhättans kommuner med mångfald?2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi undersökt hur Uddevallas, Vänersborgs och Trollhättans kommuner arbetar med mångfald i planer och policys och hur det arbetet ter sig i verkligheten. För att få fram ett underlag har vi tagit del av forskning inom området mångfald samt undersökt kommunernas planer och policys och genomfört intervjuer med en tjänsteman inom varje kommun med insikt i mångfaldsarbetet. Forskningen visar att mångfald är ett brett och svårdefinierat begrepp, men att det i stora drag handlar om likheter och olikheter hos individer och hur dessa värderas och dras nytta av i organisationer. Studien visar att kommunernas tolkning av mångfald ofta kretsar kring etnicitet och nationalitet, men även de i Diskrimineringslagen omnämnda diskrimineringsgrunderna. Kommunernas planer och policys följer lagkraven, men innehåller inte så mycket mer än det som krävs. Målen är inte heller utformade så att det går att göra en uppföljning på dem. Intervjuerna visar att mångfaldsarbetet är svårt att integrera i verksamheterna, och att det saknas enhetliga definitioner av vad begrepp och arbete innebär. Vår slutsats är att kommunernas mångfaldsarbete prioriteras lågt och att det finns mycket kvar att göra. Det behövs ett tydligt ledarskap inom mångfaldsarbetet och bättre kommunikation i de olika leden i organisationerna. Det finns också behov av realistiska mål och kontinuerlig uppföljning. Mångfaldsarbete är viktigt för kommunernas legitimitet som offentlig förvaltning och för att ses som attraktiva arbetsgivare, och arbetet i kommunerna bör därför utvecklas och prioriteras i större utsträckning än vad det gör idag

 • 292.
  Heed, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Pettersson, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Internkontroll i praktiken: En fallstudie inomutbildningsförvaltningen i Lysekils kommun2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flera skandaler har under de senaste årtiondena uppdagats inom kommunal sektor beroende på bristande intern kontroll. Eftersom en kommun finansieras av skattemedel krävs en öppenhet gentemot kommuninvånarna om hur pengarna används samt att de följer gällande lagar och förordningar. De interna kontrollsystemen fyller därmed en viktig funktion då de skall säkerställa att resurser används på bästa sätt samt förhindra att felaktigheter uppstår. Syftet med studien har därför varit att fastställa hur kommunal verksamhet arbetar med intern kontroll samt identifiera vilka förbättringsområden som finns.

  Den här studien har genomförts med en kvalitativ ansats vilken utgör grunden för undersökningsmetod. För att få en nyanserad och djupgående bild av kommunens arbete med intern kontroll har sex intervjuer genomförts med anställda inom utbildningsförvaltningen. Empiri har analyserats utifrån forskning om intern kontroll samt ur ett institutionellt perspektiv. Resultatet visade att arbetet med intern kontroll hade stora brister inom kommunledningen, framförallt gällande struktur, ansvarsfördelning och kommunikation. Dessutom framkom det stora brister inom stödfunktionen, IT-enheten. Däremot återfanns ett relativt välfungerande arbete med intern kontroll inom utbildningsförvaltningen och dess verksamheter som uppvisade grundläggande struktur, inarbetade rutiner och en tydlig ansvarfördelning mellan medarbetarna. Resultatet visade även ett nyligen påbörjat arbete med att systematiskt kvalitetssäkra verksamheternas arbetsmiljöer inom utbildningsförvaltningen.

  För att kommunen skall få igång ett bra arbete med intern kontroll som genomsyrar hela organisationen behöver de först och främst identifiera de interna processerna fullt ut där tydlig ansvarsfördelning framgår. Dessutom måste kommunen bli bättre på att kommunicera mellan kommunledning, stödfunktioner och verksamheter.

 • 293.
  Hellal, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Samspel mellan nationell- och organisationskultur: En kvalitativ studie av IKEA:s etablering i Ryssland2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med uppsatsen är att med utgångspunk i Hofstedes studier om påverkan av kultur i organisationer undersöka hur nationell kultur påverkar personers handlande inom organisationer och om kulturella skillnader kan utgöra ett hinder för samarbete. Frågeställning

  Vad är sambandet mellan nationell- och organisationskultur? Hur viktigt är det att ta hänsyn till den nationella kulturen när företag etablerar sig utomlands? Vad kan skillnaderna i kultur ha för effekter vid ett internationellt samarbete?

  Metod

  Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie. Jag har med hjälp av relevanta böcker och tidigare forskning undersökt IKEA:s etablering i Ryssland.

  Slutsatser

  Det är omöjligt för en organisation att förbli helt neutral vid en etablering utomlands då den är beroende av samarbetet och kommunikationen med omgivningen.

  Studien bevisar att Hofstedes teori stämmer delvis då IKEA påverkats av både den ryska marknaden och nationella kulturen.

  Fastän nationell kultur har en stor påverkan på företag som etablerar sig utomlands, så är den inte ensam om att influera organisationen. IKEA:s etablering i Ryssland påverkades inte lika mycket av den nationella kulturen som det påverkades av det politiska systemet och korruption.

  Kulturella skillnader kan vara en orsak till misslyckade samarbeten, men jag anser att med rätt ledarskap och en tydlig organisationskultur så skulle ett företag kunna etablera sig var som helst. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Hellman, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi. Karlstads universitet.
  Förändringsprogram i hälso- och sjukvården: Nätverkskonstruktioner som möjliggör och försvårar införandet av lean2016Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kan förändringsprogram från den japanska bilindustrin lösa framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården? Ja, tycks svaret på frågan vara. Allt fler hälso- och sjukvårdsorganisationer väljer nämligen att införa och tillämpa lean i hopp om att öka kvalitet och effektivitet. I denna bok följer Stefan Hellman införandet av lean i ett av Sveriges landsting. Tidigare forskning visar att förändringsprogram som lean kan resultera i positiva effekter när det införs i hälso- och sjukvården. Införandet är emellertid förknippat med problem. Hellman visar att det både finns anhängare och motståndare till lean. Han intervjuar och observerar anhängarna och motståndarna och identifierar därigenom hur de går tillväga för att underlätta respektive försvåra införandet av lean. Därigenom ger Hellman en inblick i hälso- och sjukvårdens komplexitet och visar vilka konsekvenser den ger när förändringsprogram införs i praktiken.

 • 295.
  Hellman, Stefan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kastberg, Gustaf
  Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
  Siverbo, Sven
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lean och processer i hälso- och sjukvården2019Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Lean och styrning av processer är allt vanligare styrmetoder i hälso- och sjukvården. Introducerandet sker med förhoppning om ökad effektivitet: inte genom att alla springer snabbare, utan genom ett mer väl genomtänkt och planerat arbete. På så sätt kan onödiga moment reduceras, misstag minskas och mer värde för patienter skapas. Lean har införts på olika sätt i olika organisationer men har en kärna i dess betoning av helhetssyn och processer. Ambitionen i denna bok är att utifrån hälso-och sjukvårdens förutsättningar ge en nyanserad bild av fenomenet.

 • 296.
  Hering, Rebecca
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sahmoud, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Mellanchefens komplexa roll inom ledarskap: En kvalitativ studie om mellanchefspositionens utsatta roll och ledarskap inom Volvo Cars2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag finns det olika typer av företagsuppbyggnader samt strukturer. De företag som är formade utifrån en hierarkisk uppbyggnad innebär en existens av olika nivåer av ledarskap och chefer. En av dessa nivåer är mellanchefspositionen, den beskrivs ofta som en utsatt roll. Rollen innebär att man bör ta hänsyn från både under- och överordnade, vilket inte alltid är helt enkelt. En mellanchef har förväntningar och krav från både ledning och anställda vilket utgör dubbelpress för att alla parter skall bli nöjda. Enligt Härje Franzén (2004) har mellanchefer genom åren haft tyngdpunkten i resultatansvar och samordning. Det är inte lätt att finna en balans som fungerar för alla runt omkring samt än själv, det är viktigt att mellanchefen förstår innebörden av sin rolls komplexitet. Kommunikation är enormt viktigt för mellanchefspositionen, det gäller att kommunicera konstant, hellre för mycket än för lite annars finns risken för missförstånd som kan medföra negativa konsekvenser. Syftet med denna studie är att undersöka mellanchefens roll generellt samt på Volvo Cars. Avseendet är att få en ökad förståelse genom att studera generellt hur mellanchefsrollen fungerar, för att sedan avgränsa arbetet till mellanchefens roll på Volvo Cars Customer Service RA genom en kvalitativ studie. Vi har genomfört tre intervjuer med kvinnor som har olika ledarpositioner i hierarkin- det alla har gemensamt är att dem är mellanchefer. Volvo Cars Customer Service är en av alla Volvos fabriker i Göteborg. VCC ansvarar för lagret av reservdelar, de distribuerar ut delar av personbilar till hela världens Volvolager. Volvos fabriker har olika typer av struktur, de det har gemensamt är att alla är hierarkiskt uppbyggda med flera olika ledarpositioner. Denna fabrik är uppdelad i ett antal olika avdelningar som utför olika typer av arbetsuppgifter och behandlar olika volymer av bildelarna. Den avdelning vi har avgränsat oss till kallas för CDC och det står för Central Distribution Center. Vi har genomfört tre intervjuer med kvinnor som har olika ledarpositioner i hierarkin- det alla har gemensamt är att dem är mellanchefer.

 • 297.
  Hermansson, Catrine
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hosseinion, Kiana
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  En fallstudie om användandet av icke-finansiell prestationsmätning och utformning av prestationsmätningssystem i detaljhandeln2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Icke-finansiell prestationsmätning i detaljhandeln innebär utvärdering av prestationer som bidrar till företags lönsamhet och framgång. Ett prestationsmätningssystem bör innehålla en balans av finansiella och icke-finansiella mått, och tillräckligt många mått. Samt hänsyn till faktorer för att överkomma faktorer som för att det ska vara lämpligt och effektivt för företaget och ge användbar information. 

  Syfte: Studien ämnar beskriva och analysera användandet av icke-finansiell prestationsmätning och hur ett företag i detaljhandeln kan utveckla och utforma ett prestationsmätningssystem.

  Genomförande: Studien är en kvalitativ empirisk studie genom fallstudier av företag i en elektronikkedja i Sverige. Studien söker en slutsats genom att finna regelbundenheter samt utredning av karaktärsdrag och egenskaper.  

  Slutsats: Aktuell forskning om prestationsmätning i detaljhandeln i Sverige saknas. Däremot utifrån teori och tidigare forskning om prestationsmätning har studien bekräftat att icke-finansiell prestationsmätning är viktig för detaljhandeln och att ett företag i detaljhandeln i Sverige har utformat ett system för lämplig och effektiv prestationsmätning. Samt kombinerat icke-finansiell prestationsmätning med traditionell finansiell prestationsmätning. Kombinationen visar en balanserad utveckling och indikerar framgång för ett företag. Slutsatsen bringar kunskap om prestationsmätning för ett företag i detaljhandeln och vilka faktorer som styr vid utformandet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kandidatuppsats_Hermansson, Hosseinion_2012
 • 298.
  Hertel, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  The use of online communication in Innovatum Science Center2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The throughout use of online communication these days provides a challenge for many businesses. The cultural sector, being not only a business because of providing cultural heritage and knowledge, is forced to deal with the changes in communication as well. The traditional museums have developed and the so-called interactive museums complement the range of activities in the cultural sector. The interactive museums let visitors be a part of the visit by providing them experiences to discover by themselves. Mostly designed for children who can learn science by playing. This study provides a case of such an interactive museum: Innovatum Science Center is located in Trollhättan, Sweden. They face the problem that they started to work more with their online communication but did not receive any feedback from their visitors if they use it in the right way and if the visitors are reached by it. To investigate the use and reach of their online communication a qualitative study is performed. The web manager and the visitors of Innovatum Science Center were interviewed to gain an overall insight in the online communication. In addition, the webpage and the social media platforms were analysed. This results were used to make categories and themes to provide Innovatum Science Center the possibility to base their further usage on the suggestions made of it. This results can be used to improve the existing online communication of the other science centers in Sweden as well. Especially those located in the region Västra Götaland could take advantage for their online communication.

  To be able to engage their visitors in the online communication, they have to first reach their prospects. The next step is attracting them in order to gain visitors and also followers of their different online platforms. In the case of Innovatum Science Center it is found out that the visitors are not connected to the Science Center and therefore, also not reached by their messages sent via their online communication. The existing messages sent through the various online platforms are updated and informative which built a solid foundation for their online communication. To overcome the problem occurred of not reaching their visitors, different suggestions are made based on the new knowledge gained. For example the first step should be to make the visitors aware of Innovatum Science Center itself by providing more information about their different online platforms. Furthermore, they could connect their online presence with the visit in Innovatum Science Center and provide riddles or different contests to interact with them.

 • 299.
  Hirani, Mazahir
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Zeneli, Arianit
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Organisationer i förändring: Hur upplever personal och ledning en förändringsprocess?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns ett flertal faktorer som bidrar till att en förändring görs. Enligt O´Brien (2002) kan statliga verksamheter införa förändringsprogram för att effektivisera verksamheten. Omvärldsfaktorer och interna faktorer kan också bidra till förändring. Personal som är med i en förändringsprocess påverkas väldigt olika, somliga positivt andra negativt. Angelöw (1991) skriver i sin bok att individer utvecklas personligt och yrkesmässigt genom förändring.

  Till hjälp för denna studie har vi undersökt förändringsprocessen som utförts på en organisation som tillhör offentlig förvaltning. Både medarbetare och ledning har intervjuats och blivit tillfrågade om förändringen som har genomförts. Förändring som bygger på delaktighet, trygghet och information anses positiv och välkomnas av medarbetarna. Teoretiskt sett kan det vara enkelt att påstå att informationsflödet är bra och fungerar men är det så i praktiken? Med denna studie ville vi undersöka om delaktighet förekommer i förändringsprocessen och hur individer reagerar på förändringsarbete.

  Vi har utgått ifrån en kvalitativ studie och genomfört semistrukturerade intervjuer med personalen och ledningen. Det var viktigt att respondenter som valdes var från olika hierarkiska positioner för att vi skulle få en helhetsbild av upplevelsen. Resultatet av studien påvisar att förändringen som genomförts har lyckats men delaktigheten var inte så stor från medarbetarnas sida då förändringen var toppstyrd och krävde endast engagemang och stöd från medarbetarna

 • 300.
  Hjalmarsson, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sociala mediers påverkan på marknadsföring inom detaljhandeln: Har svenska företag skrivit sin sista reklamannons i dagstidningen eller sänt sin sista Tv-reklam?2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att undersöka sociala mediers roll inom marknadsföringen på svenska detaljhandelsföretag. Målet är att ta reda hur sociala medier har förändrat den traditionella marknadsföringen. Har sociala medier inneburit stora organisatoriska förändringar och helt ändrat marknadsförares sätt att arbeta, eller har ingen större förändring skett. Uppsatsen tar även upp för-och nackdelar med sociala medier och hur man mäter dess effekter. För att undersöka det här har fem intervjuer med marknadsförare på olika företag ägt rum. De här personerna är intressanta att prata med eftersom de arbetar med marknadsföring dagligen. Empirin från intervjuerna har vävts ihop med aktuell teori om ämnet. Teorin tar upp transaktionsmarknadsföring, relationsmarknadsföring, kommunikation och det som finns skrivit om sociala medier. Uppsatsen är kvalitativ, eftersom den tolkar och analyserar marknadsförarnas åsikter. Intervjuerna har skett över telefon och mail och frågorna har handlat om hur företagets marknadsföring har förändrats och hur det arbetar idag. De intervjuade företagen är Ving, Gekås, Rum21, Arla och SG Interiör. Dem viktigaste resultaten visar på att sociala medier har förändrat företagens kommunikation. Traditionella marknadsföringskanaler som TV och annonser bygger på en envägskommunikation där kunden inte har möjligt att svara, medan sociala medier bygger på en integrerad kommunikationsmodell. Kommunikationen har gjort det möjligt för både kund och företag att ha en tätare relation. De traditionella marknadsföringskanalerna har inte bytts ut mot sociala medier eftersom dessa kanaler fortfarande fungerar för företagen när de skall nå ut till sina målgrupper. Sociala medier fungerar bra för företagen eftersom de kan visa upp sin personlighet, kommunicera och nå kunden på ett sätt som inte var möjligt tidigare

3456789 251 - 300 av 779
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf