Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 489
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Johnson Staf, Cecilia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ljungsberg, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Flexibilitet inom yttre ramar: en studie i hur baspersonal i äldreomsorgen upplever sin yrkesroll2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka och analysera hur baspersonal i äldreomsorgen uppfattar sin yrkesroll samt vad de tror att brukare och anhöriga förväntar sig av dem. Den teoretiska utgångspunkten har varit teorier kring yrkesroll och situerat lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. För att besvara frågeställningarna har studien en kvalitativ ansats och data har samlats in genom vinjettmetoden samt en återkopplande gruppintervju. Datamaterialet har kodats och analyserats utifrån tidigare forskning samt ovan nämnda teorier.

  Studiens resultat visar att baspersonalen uppfattar sitt arbete som varierande och yrkesrollen kräver att baspersonalen har förmåga att hantera många olika situationer. En förutsättning för arbetet är att personalen har ett genuint intresse för andra människor. Yrket innebär arbete i nära relationer och uppskattning från omgivningen gör att arbetet känns meningsfullt. Baspersonalen upplever yrket som underskattat, men trots detta trivs de med sitt yrke. Baspersonalen tror att det finns en stor variation i förväntningar på yrkesrollen från både brukare och anhöriga.

  Vår slutsats är att baspersonalen, i sin yrkesroll, ska ha förmåga att vara flexibel inom de yttre ramar som verksamheten utgör. I varje sammanhang har baspersonalen formella regler, såsom biståndsbeslut, att för hålla sig till. För att arbetet ska fungera i praktiken måste baspersonalen handla efter eget omdöme med hänsyn till omgivningens förväntningar i den specifika situationen. Komplexiteten i arbetet är sällan synlig för omgivningen, vilket kan bidra till att yrket många gånger undervärderas.

 • 252.
  Jonsson, Hanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Gustafsson, Sabina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Vem är du bakom datorskärmen?: Who are you behind the screen?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet i vår kandidatuppsats var att belysa gymnasieungdomars egna berättelser av sin presentation på Facebook och Instagram, och hur användandet påverkar deras identitetsskapande samt deras tankar kring användandet av dessa sociala medier. Vår studie är gjord utifrån en kvalitativ ansats där vi intervjuat nio ungdomar i tre fokusgrupper. De använda teorierna i studien består av det dramaturgiska perspektivet av Erving Goffman och modernitet och självidentitet av Anthony Giddens. Tillsammans med dessa används också aktuell forskning inom området.

  Resultatet visar att Facebook och Instagram är en stor del av gymnasieungdomarnas vardagliga liv och att de deltar för att de inte vill vara utanför. Forumen står för kommunikation med kontaktnätet, underhållning och vardaglig uppdatering om event och publicering av bilder på speciella händelser. Presentationen som framförallt sker genom bilder är betydelsefull för ungdomarna då de ser denna som ett ansikte utåt för de andra användarna i forumen. Den information informanterna delar med andra ska vara en spegling av deras liv, men de poängterar även att det är lätt att visa en justerad bild, eller skapa en helt annan identitet bakom datorskärmen om de så önskar. Användandet av Facebook och Instagram påverkar ungdomarnas identitetsskapande till viss del genom reflektion om sig själv utifrån andra användare.Resultatet visar även att informanterna tar ett steg  från  Facebook och går istället till att använda och uppskatta den sociala median Instagram i allt högre grad. Informanterna anser att Facebook har gått från att vara av privat karaktär till att bli en mer offentlig arena. Den privata rollen har Instagram istället tagit över då presentationen genom bilder är mer intressant där de kan styra vilka användare som får ta del av dem.

  Nyckelord: identitetsskapande, Facebook, Instagram, presentation, användande.

 • 253.
  Jonsson, Peter
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Salén, Isabel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Han ville inte bånka in kunskap utan mer ett sätt att tänka": En studie om ungdomar, identitet och socialisation2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förändrade samhällsstrukturer har lett till att ungdomars uppväxtvillkor under de senaste decennierna har förändrats. Föräldrarna ses idag inte längre som självklara förebilder och identifikationsobjekt när det handlar om norm-, värderings- och kunskapsförmedling. Familjens roll som förmedlare av dessa värden har istället delvis förskjutits till förmån för exempelvis media, skola, dagis och andra samhällsinstitutioner. Vi ställde oss frågan hur denna samhällsförändring påverkar ungdomars identitetsbildning och då framförallt ungdomar som är i behov av stödinsatser av olika slag. Studien bygger först och främst på tankar sprungna ur den konstruktionistiska teoribildningen. Vi tar där fokus på hur den kulturella friställningsprocessen medför att vi får svårt att orientera oss och där självklara ledstjärnor angående hur livet skall levas och vilka värden som skall gälla inte längre existerar i samma utsträckning som förr. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod bestående av intervjuer med fem ungdomar som har eller har haft stöd via socialtjänsten i form av en kontaktperson. Syftet med studien är att genom ungdomars egna upplevelser försöka förstå vilken påverkan stödinsatser genom socialtjänsten kan tänkas ha i deras identitetsbildning och vilka förändringar hos sig själva ungdomarna anser sig ha upplevt. De frågor vi ställer oss i studien är vilken roll stödinsatsen spelar i ungdomarnas syn på sig själva i relation till skola, familj och vänner och hur ungdomarna upplever att kontaktpersonernas förhållningssätt har påverkat dem i deras liv. Studiens resultat visar att de lärdomar och förändringsprocesser ungdomarna beskriver i intervjuerna pekar på att deras sätt att se på sig själva, idag ser annorlunda ut än vad det gjorde innan de träffade sina kontaktpersoner. Resultaten visar vidare att vissa av ungdomarna uppfattar sig själva på ett annat sätt idag medans andra anser att de med hjälp av sina kontaktpersoner lärt sig tänka på ett annat sätt än tidigare. I studien framkommer det att familjens roll när det handlar om att sörja för ungdomarnas känslomässiga välbefinnande av olika anledningar inte har fungerat. Vi kan i intervjuerna se att föräldrarna men även skolan har tappat mycket av sin legitimitet. Den roll som kontaktpersonerna tagit i förhållande till skola, familj och vänner i ungdomarnas syn på sig själva, upplever vi genom ungdomarna handlar om att kontaktpersonerna: Med deras kunskap och kompetens angående hur det är att växa upp i dagens samhälle skapat sig legitimitet gentemot ungdomarna. I sina relationer till ungdomarna skapat förutsättningar för ett förändringsarbete. Via dialogen medverkat till att ungdomarna intagit rollen som kritiska medundersökare. Genom att förena övriga punkter med ett maktmedvetande så leder det till att de skapat förutsättningar för ungdomarna, att som aktiva subjekt tillåtas erövra självtillit, kontroll och stolthet. Med andra ord empowerment med syfte att frigöra.

 • 254.
  Juric, Viola
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Wiking, Mats
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Mellan makt och gemenskap: En kvalitativ studie om arbetslösa i ett arbetsmarknadsprojekt2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om deltagare i ett arbetsmarknadsprojekt i en mellansvensk kommun, där vi undersökt vad det betyder för deltagarna att vara i projektet. Vi har också undersökt vad som är viktigt för deltagarna för att få ett arbete i framtiden och hur detta kan förstås utifrån ett maktperspektiv.

  Arbetslinjen, som är ett begrepp inom arbetsmarknadspolitiken i Sverige, är tänkt som en strä-van mot ett arbetsliv för alla, där de som inte finner arbete skall erbjudas praktik eller utbildning i ett led att komma närmare arbetsmarknaden. Mot bakgrund av att arbetslöshet är ett samhälls-problem och ett hot mot den sociala sammanhållningen, så anser vi att det är relevant att an-vända socialpedagogik som ett kunskapsområde för att uppmärksamma arbetslösas situation. Vi använder också maktbegreppet för att förstå deltagarnas position i ett arbetsmarknadspro-jekt.

  Det som framkommer är att deltagarna får hjälp med en form av grundkunskaper som t.ex. svenskundervisning och skriva personligt brev. Deltagarna svarar att söka jobb, skriva person-ligt brev, få samhällsinformation, göra studiebesök och få svenskundervisning är det som bed-rivs i själva projektet. Det som vi har sett utifrån våra intervjuer med deltagarna är att kontakter, gemenskap och att bli sedd, är det som är mest framträdande och betydelsefullt för dem. Delta-garna betonar också att språkundervisningen är särskilt viktig för att komma närmare ett arbete.

  Det som kan betonas vara skillnad mellan projektet och det som vi sett i tidigare forskning, är att i vår studie är deltagarna i huvudsak positiva till personalens bemötande och att vistelsen i projektet har gett deltagarna nya kontakter, vänner och bättre självförtroende. Flera deltagare betonar att det ökade självförtroendet och nya kontakter också gjort att de ser ljusare på fram-tiden, vilket i några fall också lett till praktik och arbete. Dock uttrycker deltagarna även att de omgärdas av makt, t.ex. genom att deltagarna inte får ersättning från arbetsförmedlingen om de väljer att inte delta i projektet. Deltagarna beskriver också en upplevd diskriminering från ar-betsgivare utifrån att de är invandrare.

 • 255.
  Kadic, Amar
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Du vet mitt namn men inte min historia: en studie om utländska akademiker och deras möte med den svenska arbetsmarknaden2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka utländska akademikers upplevelser av mötet med, och inträdet på, den svenska arbetsmarknaden. Studiens frågeställningar: Vilka hinder kan försvåra etableringen på arbetsmarknaden för utländska akademiker? Vilka faktorer kan främja etableringen på arbetsmarknaden för utländska akademiker? Den teoretiska utgångspunkten för studien är hämtad utifrån socialkonstruktivism samt begreppet etnicitet som social konstruktion. Studien är genomförd med kvalitativ forskningsmetod, vilken utfördes med hjälp av semistrukturerade livsvärldsintervjuer. Analysmetoden för studien var IPA (Interpretative Phenomenological Analysis), där gemensamma teman lyftes fram och diskuterades utifrån de teoretiska utgångspunkterna. I resultatavsnittet har studiens frågeställningar besvarats enligt följande: Hinder som kan försvåra etableringen av utländska akademiker på arbetsmarknaden är samhällets föreställningar, sociala kategoriseringar, etnisk diskriminering, strukturella förändringar på arbetsmarknaden samt arbetsgivarnas inflytande. Sammanfattningsvis skildrade studiens resultat hur viktigt det är att belysa att de föreställningar som finns i samhället gällande personer med utländsk bakgrund påverkar synen på individen. Dessa faktorer var de mest centrala elementen och kärnan i det empiriska materialet kopplat till denna frågeställning. De främjande faktorerna till etableringen av utländska akademiker enligt studiens resultat är: Delaktighet, personligt ansvarstagande och betydelsen av utbildning. I enhet med respondenternas upplevelser framgår vikten av att samma anställningskriterier ska gälla för alla oberoende av ens bakgrund eller tillhörighet. Även personligt ansvarstagande visade sig vara betydelsefullt, exempelvis individens egen motivation, styrka och inre resurser. Vidare betonas att det finns tendenser till att samhällets syn på utländska personers resurser är i förändring. Detta på grund av det växande behovet av mångkulturell arbetskraft med flerspråkighet, kulturell kompetens samt akademisk utbildning, med anledning av den stora flyktinginvandring som pågår just nu. Studiens resultat har både gått i linje med tidigare forskning samt gått emot eller visat nya infallsvinklar på tidigare forskningsresultat.

 • 256.
  Karlsson, Daniel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Johansson, Patrick
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Behandlingssekreterares upplevelser av familjenätverkets betydelse för ungdomar med missbruksproblem inom öppenvårdsbehandling2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur behandlingssekreterare upplever familjenätverkets betydelse för ungdomar med missbruksbeteende inom öppenvården. Studien har utformats som en kvalitativ intervjustudie där fyra behandlingssekreterare inom samma verksamhet har deltagit. Intervjuerna utgick från en halvstrukturerad intervjuguide. Intervjumaterialet har sedan analyserats utifrån det teoretiska perspektivet symboliskt interaktionism med hjälp av begreppen de signifikanta andra och definitionen av situationen samt utifrån tidigare forskning. Resultatet visar att behandlingssekreterares upplevelser av familjenätverkets betydelse inom ungdomsbehandling är att familjenätverket behöver involveras i en behandlingskontext för att förstå viktiga sambandsfaktorer för ungdomars missbruksbeteende. Det visar sig vara inom familjenätverket riskfaktorer kan identifieras för ungdomars förutsättningar att förändra ett riskbeteende. Det visar även på att det är inom det närmsta nätverket viktiga resurser till stöd och förändring kan identifieras. Att skapa nya positiva sociala sammanhang för familjenätverk och ungdom visas vara en central del i att främja möjligheter till förändring. Det framgår också att det är familjenätverket som kan vara det främsta stödet i ett långsiktigt perspektiv.

 • 257.
  Karlsson, Jana
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Johansson, Marie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  ”Same same but different”: En kvalitativ studie gällande könskonstruktioner i socialtjänstens barnavårdsutredningar2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att se hur socialtjänsten med sina barnavårdsutredningar kan vara en del i upprätthållandet av könsspecifika normer, förväntningar och värderingar.

  Våra frågeställningar är: Hur ser diskursen om pojkar ut; hur beskrivs och värderas pojkar i utredningstexten? Hur ser diskursen om flickor ut; hur beskrivs och värderas flickor i utredningstexten? Hur ser könsskillnaderna ut?

  Det är en kvalitativ studie med kritisk diskursanalys som metod och socialkonstruktivism samt genusteori som teoretisk grund.

  Materialet utgörs av 14 barnavårdsutredningar upprättade av socialtjänsten där hälften gäller flickor och hälften pojkar.

  I analysen framkommer att fokus i flickutredningarna till viss del skiljer sig från det som står i fokus i pojkutredningarna. Vid utredning av flickor utgör umgänge och sexuella relationer en stor del av texterna, där det senare inte överhuvudtaget finns med i pojkmaterialet. Vi finner även att skillnaderna har förändrats en del i jämförelse med den tidigare forskning vi tagit del av där det framhålls att flickor i allmänhet beskrivs som passiva objekt och pojkar som handlande subjekt. Vi har i materialet kunnat se att både pojkar och flickor görs till subjekt men också objekt beroende på situation.

 • 258.
  Karlsson, Joshua
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Man kan göra det annorlunda: en kvalitativ studie om boendepersonalens svårigheter och möjligheter att skapa ett hälsofrämjande boende för asylsökande barnfamiljer2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tusentals asylsökande barnfamiljer bor på tillfälliga flyktingboenden. De befinner sig i en mycket utsatt situation. Denna typ av boende är inte lämpliga för barnfamiljer men migrationsverket har på grund av det pressade läget varit tvungna att placera dem där ändå. Normalt blir asylsökande barnfamiljer placerade i lägenheter. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar personalens möjligheter att skapa en hälsofrämjande miljö för dessa familjer. Med kvalitativ intervju undersöktes personalens upplevelse av vad som försvårar och vad som stödjer deras arbete för att skapa ett bra boende. Grundteorin i studien är Antonovskys salutogena teori och hans KASAM (känsla av sammanhang) med de tre begreppen: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Genom att ta utgångspunkt i det salutogena perspektivet sökes efter det som möjliggör och skapar en rörelse mot det hälsosamma. I resultatet framträdde betydelsen av gemenskaper, detta tema granskades ur ett socialpedagogiskt perspektiv. Genom tematisk analys framträdde teman som granskades, definierades och namngavs. I resultatet framkommer fem teman som delas in i två huvudteman utifrån studiens syfte. Första huvudtemat faktorer som försvårar för personalen fick tre underteman: rättviseproblematik, psykisk ohälsa och det sista konflikter och kulturella utmaningar. Det andra huvudtemat faktorer som underlättar och ger stöd för personalen fick två underteman: gemenskaper samt organisationskultur.

  Resultatet visar hur skapandet av gemenskaper och en god organisationskultur kan generera de förutsättningar som behövs för att skapa ett hälsofrämjande boende. Resultatet visar också de försvårande faktorerna som pekar på att man genom att skapa begriplighet och hanterbarhet med olika förändringar i organisationen kan skapa ett mer hälsofrämjande boende. Slutligen framträder de svårigheter som finns med att jobba med dessa mycket utsatta familjer och de risker som finns med att samhället förlitar sig på frivilliga krafter.

 • 259.
  Karlsson, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Blomheden, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  När ungdomen är motiverad, är halva arbetet redan gjort: en kvalitativ studie om motivationsarbetet med hemmasittande ungdomar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa och hemmasittande är problem som ökar och påverkar både samhälle och individ, på ett negativt sätt. Mot bakgrund av detta, finns det anledning att studera hur hemmasittandet hos ungdomar kan minskas genom rätt stöd och motivation. Syfte: Att undersöka bakgrundsfaktorer till s.k. hemmasittande och vidare ta reda på vad som är viktiga aspekter i motivationsarbetet med ungdomar, när det hemmasittande mönstret ska brytas. Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod, med en halvstrukturerad intervju. Vi använde oss av intervjuguider med redan förbestämda frågor, som grundade sig i fenomenet hemmasittande. Vi intervjuade både personal och ungdomar på en verksamhet som arbetar med hemmasittande ungdomar. Resultat- och analysdelen grundas på citat från intervjuerna, som vi sedan kopplat med tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Resultat: Studiens resultat visar att det är viktigt att ha ett samspel där man tror på ungdomen och dennes förmåga att förändras. Att ta tillvara på ungdomens intressen och sätta lagom höga krav som ungdomen klarar av att uppnå visas utifrån studiens resultat vara viktigt. Hålla en kontinuerlig kontakt och skapa en tillit där ungdomen låter dig komma nära. Allt detta är aspekter som ökar motivationen när ungdomen ska bryta sitt hemmasittande mönster.

 • 260.
  Karlsson, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Disability is not inability, it is just very hard to live with": A qualitative study of how people with physicaldisabilities create their identities in Kenya2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background:Disability is experienced by over a billion people in the world, and they are usually placed on the bottom of the pile if you look at people living in extreme poverty, which is a problem in a development country as Kenya. Generally people with disabilities have fewer economic opportunities, poorer health and lower education achievements than people without disabilities.This is due to the many obstacles and the lack of services available that they face in their daily lives, which create social exclusion from the society. People with disabilities are often seen as a stigmatized group in the society, something that will affect the construction of their identities. Aim and purpose:This study has three principal aims: To highlight and describe the situation of select people with physical disabilities in Kenya; to discuss whether having a physical disability affects their lives;and if so, in what way. Method:The method that has been used for the study was qualitative research method. An interview guide with open-ended questions for semi-structured interviews was conducted. The data was collected by seven individual interviews, five men and two women. Interpretative phenomenological analysis by Jonathan A Smith was used as analysis method for the study. Categories were conducted from the transcriptions of the interviews, and then four different themes appeared that was used to analyze the material. Result:The results of the analysis is presenting that their identities are getting affected by having aphysical disability. Since the social constructionism was the theoretical approach for the study the believe is that the identity is created by interactions with other people. Within a lot of the interactions you either establish your identity or get it disproved. With the stigmatization in the society according to people with disabilities the interactions with a lot of people may will disprove your identity. Categorization and discrimination are also affecting the construction ofthe identity. All the informants explain how they feel that they belong and feel secure by being in social groups with other people with disabilities, which I would call empowerment. By being empowered they can establish the identity they feel comfortable with, not the one the society gives to them by categorization and stigma.

 • 261.
  Karvinen, Janika
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Larsson, Marina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Stöd till arbete: En studie om hur en arbetsförberedande verksamhet fungerar sett ur ett personal  & deltagarperspektiv2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Personer med funktionshinder har haft betydande svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, trots detta har det funnits en strävan att integrera personer med funktionshinder i samhället och normalisera deras tillvaro. En diskussion som förs kring funktionshindrades villkor i dagens arbetsliv handlar om att öka möjligheterna till betalt arbete på den öppna arbetsmarknaden.

  Syftet med studien är att beskriva och analysera en arbetsförberedande insats fungerar som stöd för de unga mellan 20-29 år på deras väg ut i arbetslivet, sett ur ett deltagarperspektiv såväl som ett personalperspektiv.

  Vi har använt oss av en kvalitativ ansats och har valt intervju och deltagande observation som metod. Informanterna ör 7st varav två ät personal och fem st är deltagare. I vår resultatdel redovisar vi personalperspektivet som en verksamhetsbeskrivning och stödet delas upp i tre teman; kognitivt-, emotionellt- och praktiskt stöd. Deltagarnas perspektiv på stöd redovisas utifrån samma teman. Resultatet kan bidra till att utveckla stödet som en arbetsförberedande insats ger.

  Några av våra slutsatser är att deltagarnas syn på stöd inte alltid stämmer överens med personalens samt att kommunikationen har betydelse för vad som uppfattas som stöd och hjälp.

   

 • 262.
  Kehsay, Natnael
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Det finns inga tjejer online": En studie om hur en sexistisk spelvärld kan påverka unga kvinnors sociala identitet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar på att Internet och datorspel givit nya möjligheter för människor att utvecklas men att den också kan fungera nedbrytande. Näthat och trakasserier är vanligt förekommande och detta fenomen har givit oss en ny plattform att utsättas för mobbning bakom stängda dörrar. Det sker anonymt och det är svårt för utomstående att få en insyn över vem som utsätts för detta. Internet och spelvärlden har således bidragit till en dimension som kan innefatta ett utanförskap för individen och ur ett socialpedagogiskt perspektiv är detta därför något man bör ha insyn över. Inom just spel har forskning visat på att detta utanförskap i största del riktar sig mot kvinnor.

  Syftet med studien har varit att undersöka unga kvinnliga spelares upplevelser av en spelvärld som beskrivs präglas av sexism och se vad detta kan ha för påverkan för deras sociala identitet. I denna studie har jag avsett att studera vad den sexistiska spelvärlden haft för påverkan i deras vardagliga liv. För att göra detta har jag genomfört en kvalitativ studie där jag intervjuat sex stycken kvinnliga spelare.

  Av studien gick det att urskilja att mina informanters upplevelser av sexismen varierade. Det visade sig att de som i större utsträckning utsattes för trakasserier var mer benägna att utveckla egenskaper av mer nedbrytande karaktär för deras sociala identitet. De som inte hade samma upplevelser eller i minde utsträckning utsattes för trakasserier tycktes inte visa på att de påverkades något märkvärdigt. Det visade sig att de som var mer etablerade spelare var de som inte utsattes för sexism i form av sexuella trakasserier i lika stor omfattning och var således mindre sannolika att riskera en mer negativ identitet.

 • 263.
  Khorram-Manesh, Amir
  et al.
  Göteborgs universitet .
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Carlström, Eric
  Göteborgs universitet .
  Two Validated Ways of Improving the Ability of Decision-Making in Emergencies: Results from a Literature Review2016Ingår i: Bulletin of Emergency and Trauma, ISSN 2322-2522, Vol. 4, nr 4, s. 186-196Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the current review wasto study the existing knowledge about decision-making and to identify and describe validated training tools.A comprehensive literature review was conducted by using the following keywords: decision-making, emergencies, disasters, crisis management, training, exercises, simulation, validated, real-time, command and control, communication, collaboration, and multi-disciplinary in combination or as an isolated word. Two validated training systems developed in Sweden, 3 level collaboration (3LC) and MacSim, were identified and studied in light of the literature review in order to identify how decision-making can be trained. The training models fulfilled six of the eight identified characteristics of training for decision-making.Based on the results, these training models contained methods suitable to train for decision-making.

 • 264.
  Kindberg, jenny
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Förändrar sprututbytesverksamhet livskvalitet och riskbeteende hos de som deltar och vilka insatser erbjuds?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur personer med ett injektionsmissbruk, som medverkade i sprututbytesverksamhet i Sverige, upplevde att deras livskvalitet blivit annorlunda. Vidare undersöktes också vilka insatser de blivit erbjudna och om de upplevde att de hade ett minskat riskbeteende. Frågeställningarna som användes i studien för att undersöka detta var:

   Vilka insatser inom sprututbytesverksamheten erbjuds personer med injektionsmissbruk att ta del av?

   Hur använder sig personer som medverkar i sprututbytesverksamhet av den kunskap de erhåller om hur de ska minska sitt riskbeteende?

   Hur upplever personerna som deltar i sprututbytesverksamheten att deras livskvalitet blivit annorlunda?

  För att kunna svara på frågeställningarna användes en enkät som skickades till sprututbytesverksamheter i Sverige. De centrala begrepp som går att återfinna i studien är

  harm reduction och livskvalitet och dessa begrepp är väsentliga när det gäller konstruktionen av enkäten i relation till syfte och frågeställningar. Slutligen inkom 15 stycken enkäter av de 60 stycken som hade skickats ut, vilket gjorde att resultatet som kom fram inte gick att generalisera. Enkäterna behandlades i datorprogrammet SPSS för att kunna ge en tydlig bild av hur respondenterna svarat. Det som framkom i resultatet var att respondenterna främst använde sig av insatser som byte av sprutor, vaccinationer och att testa sig för sjukdomar.

  Smittskydd och smittspridning var de områden där respondenterna uppgav att de erbjöds mest information, vilket också var de områden de ansåg sig ha bäst kunskap om. Det framkom även att respondenterna ansåg att deras livskvalitet hade blivit bättre sedan de började i sprututbytesverksamheten. Insatser som syftade till att personerna som deltog skulle avsluta sitt narkotikamissbruk var inte något som det angavs att det erbjöds speciellt mycket av. Slutsatsen som drogs av studien var att de insatser som erbjöds på sprututbytesverksamheten i första hand syftade till att minska riskbeteende och smittspridning av HIV

 • 265.
  Klamas, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Av egen kraft tillsammans med andra: Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning.2010Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe and analyse the significance of social support to adults with psychiatric disabilities, based on the individual's experiences. This includes research questions concerning what type of social support was perceived to be beneficial or restrictive, which relational aspects were considered having a beneficial or restrictive effect on the support- and recovery process, as well as what strategies and capacities the individual developed on their own in order to cope with their obstacles and disadvantages.

  The empirical material was based on qualitative inteviews with ten individuals that defined themselves as having psychiatric disabilities. They were each interviewed on three occasions. The repetetive form of the interviews lead to three separate interview guides being created over the course of the data collection process. The goal of the first interview was to get a general idea of the subject's daily life, activities, arenas, relationships and support. The second interview focused on meaningful relationships. The third and final interview had one general and one individual part. The general part focused on the subject's psychiatric disabilities, their opportunities as well as existing and desired support measures. The subject matters in the individual part were related to the previous interviews with each of the participants and aimed to develop or expand on previous discussion.

  The material was analysed using theories about social support and recovery and was presented with roots in four different networking entities: close and extended family, friends, coworkers and fellow students, as well as formal support instances. The result showed that it is the support with mobilising qualities that is beneficial to the recovery process. It increases the individual's degree of control over their illness, obstacles and challenges. In addition, it appeals to the individual as a central actor and as a person with difficulties as well as resources. The fact that the social support from the various support agencies have varying focus and direction benefits recovery since it increases the individual's opportunity to maintain as well as develop their social bonds and roles within the community. A relational prerequisite for social support is an equal relationship, which benefits the recovery process as it encompasses acknowledgement and acceptance of both the individual on a personal level and of their situation. The type of social support that hinders recovery is the kind that lacks a connection between the individual's perceived problems, their need for support and their over time fluctuating ability to handle their psychiatric disability. This is due to the fact that it robs the individual of control over the situation, increases the need for support and strengthens their perception of themselves as sick. Recovery comes to a halt when the individual isn't included in the support and recovery process, which is clarified in relational aspects such as lacking attentiveness, subpar acceptance as well as rejection. The individual's will and capacity to actively take on the responsibility to steer their recovery in a positive direction was made visible through four groups of strategies that were crystallised through the course of the research; creation of understanding and legitimisation, cultivation, including strategies and the creation of boundaries. 

 • 266.
  Klikovac, Sasha
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Kiserud, Sajra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Mobbningscen och lärarens roll: En kvalitativ studie om lärarnas arbete mot mobbning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skolan som institution har existerat i olika former under många århundraden, samtidigt som den hela tiden har följt samhällsutvecklingen. Om problematiken med mobbning inom skolmiljön har det vittnats åtminstone i flera decennier, trots att skolan påvisar den genom aktivt arbete med främjande och förebyggande åtgärder. Vittnesmål kring mobbning kommer oftast från personer som har varit utsatta, ofta långt efter att kränkningarna ägt rum, och ger oss ett perspektiv på problemet. Vår intention med denna uppsats har varit att lyfta upp mobbning från ett annat perspektiv, genom att fånga upp lärarnas upplevelse kring det praktiska arbetet mot mobbning.

  Syfte: Studiens övergripande syfte är att med hjälp av Goffmans teori om scen, skapa en fördjupad förståelse för vad lärarna inom ett antimobbningsteam på en grundskola har för upplevelse kring deras arbete mot mobbning mellan eleverna. De frågeställningar studien förhåller sig till är:

  1. Hur beskriver grundskollärare från antimobbningsteam sin roll i förhållande till elever i mobbningssammanhang?

  2. Hur kan Goffmans begrepp scen, roll, aktör, publik, team, inramning och uppsättning användas för att förstå lärarnas upplevelse kring mobbning?

  Metod: En kvalitativ ansats har använts med fem semistrukturerade intervjuer med lärare från antimobbningsteamet. Analysen av skapad data gjordes utifrån Goffmans dramaturgiska teori om scen samt tidigare forskning.

  Resultat: Resultatet visar på att vid mobbningen mellan skoleleverna är det hela gruppen som deltar, antingen aktivt genom att utöva kränkningar, eller passivt genom att uppmuntra till det via positiv respons. Detta sker oftast bortom lärarnas synhåll, på scener och vid sådana tillfällen som lärare inte kan bevittna. Studien synliggör att lärare upplever sig ha bristfälliga kunskaper kring problematiken samt att det saknas tidsmässiga resurser för att motarbeta problemet. Scenen för mobbning ramas in av skolans styrdokument men även genom skolans bristande satsningar på resurser och lärarutbildningar.

 • 267.
  Koda, Tara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Jazaee, Pega
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: Varför stannar en kvinna kvar i ett förhållande där det förekommer våld?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer resonerar kring varför de valde att stanna kvar. För att få svar på vårt syfte använde vi oss av en kvalitativ metod. Fyra kvinnor i åldrarna 23-42år som har befunnit sig i en misshandelsrelation intervjuades. Informanternas svar transkriberades och sedan analyserades och har redovisats i resultat/analys delen av vår uppsats. Vår analys resulterade i tre teman:

  Våld, känslor och familj, dessa teman visade olika faktorer som bidrog till att kvinnorna stannade kvar i sina destruktiva förhållanden. Det visa sig att känslor som rädsla, hopp, skam och kärlek har en stor påverkan till varför kvinnan väljer att stanna kvar i förhållandet. Familj är också en orsak till att hon väljer att stanna kvar, att inte ha tillräckligt med stöd från anhöriga och de starka lojalitetsbanden som finns inom en familj bidrar till att hon stannar kvar. När det gäller temat våld så visa det sig att kvinnan antingen neutraliserar våldet, vilket innebär att hon förändrar och förminskar våldshandlingens innebörd eller så normaliseras våldet, dvs. att våldet blir ett vanligt inslag i kvinnans vardag, att mannen systematiskt tar makten och kontrollen över kvinnan och begränsar hennes livsutrymme

 • 268.
  Kompaniets, Olga
  et al.
  Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI).
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  The Place Marketing Concept of Rural Municipalities in Northern Sweden: a Content Analysis of the Municipals' Homepages2013Ingår i: Romanian Journal of Regional Science, ISSN 1843-8520, E-ISSN 1843-8520, Vol. 7, nr 2, s. 11-36Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The place marketing concept is one of the most popular concepts used in the analysis and promotion of countries, regions, cities and towns. The intensification of competition for investment, tourism and human resources among European cities and towns has increased the importance of being unique. Most studies on place marketing focus on unique selling points and thus on brands of already extensively 'marketed' countries, national capitals and other large metropolitan areas, while the rural towns that need more marketing attention, given their need to overcome their lack of material and non-material resources, are often ignored. This is based on the idea of the promotion to target markets of the unique selling points of the town in question. This paper aims to discuss the extent to which the place marketing concept can be viewed as an essential tool in the effective promotion of 75 rural towns in the seven northernmost regions of Sweden. The paper outlines the reasons why rural towns in Northern Sweden should use place marketing. The article also highlights the basic features of the place marketing concept and its key elements for rural towns as well as describing the target audience for rural towns while identifying their specific needs and wants.

 • 269.
  Kompaniets, Olga
  et al.
  Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics.
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  The Place Marketing Conceptof Rural Towns in Northern Sweden: what is the Unique Selling Point?2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The place marketing concept is one of the popular concepts to analyze and promote countries, regions, cities and towns. The intensification of competition for investment, tourism and human resources among European cities and towns has increased the importance of being unique. Most of studies on place marketing however focus on the unique selling points and brands of countries, the capitals and the big cities, while rural towns need more marketing attention due to overcoming the lack of material and non-material resources in the towns. This is based on the idea of promotion to target markets of unique selling point of the town.

  This paper aims to discuss to what extent the place marketing concept as a necessary condition for an effective promotion of 75 rural towns in the seven northernmost regions in Sweden. The paper presents reasons for using the place marketing concept by rural towns in Northern Sweden. Also it contains features of the place marketing concept and its key elements for rural towns, describes the target audience for rural towns with their specific needs and wants.

 • 270.
  Kullberg, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Medias avbildning av den ideala människokroppen - Den heliga graalen eller djävulens verktyg?: En kritisk diskurs- och bildanalys av svenska livsstilsmagasins gestaltning av den ideala människokroppen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur media konstruerar och normaliserar den mänskliga kroppen samt hur detta skapar identitetskonstruktioner vilka bygger på sättet att se på vad som anses vara en ideal kropp. Genom en diskurs- och bildanalytisk ansats dekonstrueras mediediskursens föreställningar för att urskilja potentiella motsättningar och dolda antaganden vilka kan ha inverkan på människors liv. Resultaten visar på att mediediskursen framställer en orealistisk och orimlig kroppsnorm vilken är ett allmänt genomgående ideal i medias föreställningar av kroppsform och yttre karaktäristika. Publikationer, inslag samt reklam genomsyras kontinuerligt av samma ideal vilket oundvikligen påverkar människan och till följd kan utgöra en risk för hennes välstånd.

  Bakgrund: Medier utgör en avgörande informationskälla för människor och är därmed en central faktor i formandet av vår världsbild, vilken är grunden för våra tankar och handlingar, samt normkonstruktioner. Mediers framställning av den ideala kroppen utgör därmed en norm vilken i stor utsträckning påverkar människors antagande om hur en normal kvinna respektive man skall se ut. Brister i uppfyllande av denna standard, och avvikelse från, normen kan medföra negativa konsekvenser för människan och hennes liv.

  Syfte: Studiens syfte är att analysera och beskriva hur svenska livsstilsmagasin, inriktade på mode, hälsa samt skönhet konstruerar och normaliserar den mänskliga kroppen i text och bild. Hur media skapar identitetskonstruktioner vilka auktoriserar vissa företeelser och förkastar andra, och dekonstruera dessa för att urskilja motsättningar och dolda antaganden.

  Metod: Diskurs- och bildanalys

  Resultat: Medias framställning av kroppsideal förefaller vara orealistisk perfektion och därmed brister de flesta människor i jämförelse vilket kan medföra negativa konsekvenser för deras livssituation. Vidare kan även motsättningar antaganden och dolda budskap tolkas ur framställningarna vilket ökar risken av en skadlig utgång.

 • 271.
  Kvick, Eric
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Löfgren, Emma-Clara
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ungdomars identitetsskapande processer på sociala medier2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det allmänna kunskapsintresset som finns i samhället kring att utforska hur ungdomar (15-19 år) upplever sin egen och andras närvaro på sociala medier låg som grund för vårt valda problemområde. Vi valde att använda oss av den symboliska interaktionismen som teori till vår studie. Detta då teorin fungerar väl till problemområden som berör sociala samspel, vilket sociala medier i högsta grad gör.

  Syfte: Ett syfte med studien är att beskriva och analysera ungdomars identitetsskapande processer på sociala medier. Ett annat syfte är att fånga ungdomars uppfattningar kring hur identitetsskapandet skiljer sig online och offline. Fokus ligger på ungdomars egna upplevelser kring deras identitetsskapande online och hur de själva ser på denna process. Syftet är även att se hur den sociala interaktionen och självpresentationen ser ut på sociala medier för ungdomar. Metod: I denna studie har vi valt att använda kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer på ungdomar av båda juridiska könen i åldrarna 15-19 år. Vi utgick från två kriterier i val av informanter när vi skulle genomföra våra intervjuer, dels så skulle de använda eller använt sociala medier den senaste tiden, dels så skulle ungdomarna ha fyllt 15 år på grund av samtyckeskravet. Genom att använda oss av en intervjuguide kunde vi få svar på våra frågeställningar. Efter att vi utfört intervjuer och samlat in data gjordes en analys kopplat till begrepp som känts relevanta för vår studie, såsom självpresentation, social interaktion och identitetsskapande processer. Som analysmetod valdes meningstolkande analys, som kännetecknas i att djupare tolka material med ett kritiskt förhållningssätt.

  Resultat: Vårt resultat visar att den identitet ungdomar presenterar online till stor del är densamma som den de är offline, men att det finns en oro för att inte alla är den de utger sig för på sociala medier. Vårt resultat visar att det råder en ambivalens hos informanterna kring huruvida omgivningen påverkar deras identitet. Detta då de inte anser sig påverkas men flera utsagor under intervjuerna går emot detta. Den huvudsakliga anledningen till varför ungdomar använder sociala medier sett till vårt resultat är tillgången till kommunikation och interaktion, främst med vänner de känner även utanför de sociala medierna.

 • 272.
  Lagnebrant, Emma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Mansaas, Tessie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Jag har ingen makt här – men det har jag inte i mitt hemland heller.": En studie om papperslösas berättelser om sina liv.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är skapa en ökad förståelse för hur papperslösa upplever sin situation. Studien bygger på intervjuer med tre stycken papperslösa som berättat om sina liv (som befinner sig i Sverige) varav två män och en kvinna.

  Studien är baserad på ett induktivt upplägg, vilket innebär att teorier växer fram utifrån intervjupersonernas berättelser. De teoretiska perspektiv som framkommit av intervjuerna är makt och identitet.

  I resultatet har vi redogjort för de mest centrala som framkommit i intervjuerna, vilket vi redovisat genom citat. Det som framkommit är att de papperslösa upplever en ovisshet om framtiden, att de blir misstrodda och att de känner en maktlöshet och en identitetsförlust. Vår valda titel ringar in studiens resultat - "Jag har ingen makt här men det har jag inte i mitt hemland heller". Att leva som papperslös innebär en maktlöshet i form av att inte kunna påverka sitt liv

 • 273.
  Lahtela, Emma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Gillenäng, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ger det fria arbetet frihet: En studie om balans mellan arbete och privatliv2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie behandlar konstruerandet och upprätthållandet av balans mellan ar-bete och privatliv samt hur flexibilitet i arbetslivet uppfattas. Studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer och dessa har utförts på fem stora företag runt omkring Göteborg. Analysen och resultatet utgår från den fenomenografiska metodansatsen och slut-produkten blev fyra teman: Balans, Flexibilitet, Kombination familj och arbete samt Livslångt lärande med tillhörande underkategorier. Resultatet visar på att konstruerandet och upprätt-hållandet av balans mellan arbete och privatliv är någonting som är knutet till individerna och den nuvarande livssituationen. Två av de mest förekommande strategierna för att hålla en distinktion visade sig vara planering samt aktivera sig med annat för att flytta fokus bort från arbetet. Flexibilitet i arbetet visade sig på det stora hela vara någonting som alla respondenter ställer sig positiva till och inte uppfattar som någonting stressande

 • 274.
  Lansford, Jennifer E.
  et al.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, U.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Tryggvason, Nina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Godwin, Jennifer
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA .
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Peña Alampay, Liana
  Ateneo de Manila University, Department of Psychology, 1000 Metro Manila National Capital Region, Philippin.
  Al-Hassan, Suha M
  Hashemite University,Emirates College for Advanced Education. Queen Rania Faculty for Childhood,, Zarqa, Jordan, and Health and Special Education Division, , Abu Dhabi, UAE .
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Department of Psychology, Caserta, Italy .
  Bombi, Anna Silvia
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Pschology, Italy..
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Child and Family Research Program in Developmental Neuroscience, Bethesda, MD, USA .
  Chang, Lei
  Chinese University of Hong Kong, Department of Educational Psychology, Hong Kong, China .
  Deater-Deckard, Kirby
  Virginia Polytechnic Institute and State University, Department of Psychology, Blacksburg, VA, USA .
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA .
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA .
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Educational Psychology, Maseno, Kenya .
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA .
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand .
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Universidad San Buenaventura, Consultorio Psicológico Popular, Medellín, Colombia .
  Physical Aggression, Relational Aggression, and Endorsement of Reactive Aggression in Nine Countrie: Paper presented at 2015 SRCD Biennial meeting, Philadelphia, USA2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 275.
  Larsson, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Det måste finnas nåt annat – nåt bättre...": Två berättelser om hur vuxna människor har hanterat och återhämtat sig från en uppväxt med våldsupplevelser i hemmet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Våld i hemmet är ett samhällsproblem i Sverige. Det klassas som ett folkhälsoproblem och statistik visar på att runt 5-10 procent av barnen i Sverige idag lever med våld i hemmet. Detta är alarmerande för samhället i stort och samtidigt viktig fakta för dem som arbetar med socialt utsatta människor. Flertalet av de barn som växer upp i ett våldspräglat hem klarar sig ändå bra. Detta är också viktig fakta för dem som arbetar med socialt utsatta människor. Men hur går det till? Vad är det som gör att individer som växer upp med våld i hemmet "klarar sig"? Hur hanterar de våldssituationerna och vad inverkar på deras återhämtning? Inom socialpedagogiken och socialt arbete är svaren på dessa frågor väsentliga på så sätt att de kan vara till hjälp i mötena med socialt utsatta individer men också i det hälsofrämjande arbete som socialpedagoger och socialarbetare står inför.

  Syftet med studien är att skapa förståelse för hur individer som upplevt våld under uppväxten har hanterat våldssituationer och vad som kan ha inverkat på deras återhämtning. Genom intervjuer med två, numera vuxna, informanter som båda har vuxit upp med en förälder som utövat våld mot dem vill jag visa på olika individers minnen av sina strategier i våldssituationer och deras möjligheter till återhämtning. Därav använder jag begrepp som coping (att hantera påfrestande situationer), copingstrategier samt resiliens (återhämtning).

  I min studie visar det sig att informanterna har använt sig av olika copingstrategier i våldssituationer under uppväxten. De har båda använt sig av såväl känslofokuserad coping där de har försökt undvika våldssituationen, som problemfokuserad coping i vilket de har försökt förekomma våldet genom att göra och agera för att förhindra att våld uppstår. Andra strategier som de har använt är till exempel att ta ansvar och skydda yngre syskon samt att uppsöka andra trygga arenor. Båda informanterna har, som en konsekvens av våldet, även lutat sig mot mer destruktiva strategier där de själva har utövat våld eller försökt begå självmord. I studien visar det sig också att informanterna har tagit hjälp av olika skyddsfaktorer under uppväxten som på olika sätt och med stor sannolikhet har haft inflytande på deras återhämtning. Släktingar, vänner och en fungerande skolgång kan vara exempel på faktorer som kan ha inverkat positivt på återhämtningen, likaså deras förståelse för våldet samt deras egna resurser och personliga egenskaper. Dessa skyddsfaktorer, i samspel med de copingstrategier som informanterna använt har med stor sannolikhet möjliggjort deras resiliens och hopp om livet. För idag lever de båda varsitt till synes bra liv.

 • 276.
  Larsson, Ida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Krol, Nicole
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sjuksköterskors syn på ledningens säkerhetsarbete: en kvantitativ studie om tillit, organisationsidentifikation och säkerhetsklimat2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tillit kan sammankopplas med förtroende när man talar om förtroende till en annan persons handlingar och pålitlighet. Begreppet organisationsidentifikation (OID) beskriver i vilken grad individen identifierar sig med sin organisation. OID påverkar graden av tillit till ledningen, och i vilken omfattning medarbetaren identifierar sig med organisationens värderingar och mål. Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors grad av tillit till ledningens säkerhetsarbete och hur korrelationen såg ut mellan tillit, OID och antal anställningsår inom organisationen. Studien utgick från två frågeställningar; 1. Finns det samband mellan upplevd tillit till ledningens säkerhetsarbete och grad av OID och kommer det i denna studie ses ett positivt samband? 2. Hur ser sambandet ut mellan sjuksköterskornas anställningstid, ålder och grad av OID? Studien utfördes med kvantitativ metod och data samlades in genom en enkätundersökning. Urvalet bestod utav 42 sjuksköterskor på ett sjukhus i Västra Götalands Regionen. Mätinstrumentet skapades utifrån två etablerade enkäter där för studien relevanta frågor valdes ut i syfte att mäta variablerna tillit och OID. Insamlad data tolkades och analyserades i dataprogrammet IBM SPSS Statistics21. Resultatet baserades på svar från 32 sjuksköterskor då 10 enkäter blev internt bortfall. Studiens resultat visade att i hög grad ha tillit till ledningens säkerhetsarbete hörde ihop med att i hög grad uppleva OID med organisationen. Resultat visade även att graden av OID inte ökade med åldern eller av fler anställningsår inom organisationen. Tidigare forskning tillsammans med studiens resultat påvisade vikten av sambandet mellan grad av upplevd tillit till ledningen och OID för säkerhetsklimatet

 • 277.
  Larsson, Jennika
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Johansson, Carolina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Biståndshandläggarens upplevelser av handlingsutrymme i myndighetsutövning inom äldreomsorgen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka hur biståndshandläggaren inom äldreomsorgen upplever att handlingsutrymmet påverkar myndighetsutövningen.

  Frågeställningar:

  * På vilket sätt upplever biståndshandläggaren att de har makt att påverka sitt handlingsutrymme?

  * På vilket sätt upplever biståndshandläggaren att motsättningen mellan den enskildes och organisationens intresse ser ut?

  *Vilka hinder och möjligheter upplever biståndshandläggaren existerar i sitt arbete i förhållande till sitt handlingsutrymme?

  * Vilka etiska dilemman uppstår i handlingsutrymmet?

  Uppsatsen tar upp olika aspekter av myndighetsutövning i det sociala och socialpedagogiska arbetet. Så som myndighetsutövning inom äldreomsorgen och hur biståndshandläggaren anser att handlingsutrymmet formas utifrån organisation, profession och den enskilde. För insamling av det empiriska materialet genomfördes enskilda intervjuer med fem biståndshandläggare. Slutsatsen är att biståndshandläggarnas handlingsutrymme är komplicerat. Många faktorer påverkar handlingsutrymmet däribland det formella juridiska uppdraget från samhället och organisationen samt biståndshandläggarnas egna värderingar. Även den enskilde påverkar hur beslutet formas i det enskilda ärendet genom att den enskildes rättigheter ska tillgodoses. Biståndshandläggarna upplever sig ha ett stort handlingsutrymme men de begränsningar som uppstår är bristande resurser i form av ekonomi och tidsbrist vilket främst syns i verkställigheten. Biståndshandläggarna kunde uppleva att det blev motsättningar mellan den enskilde och organisationen och dess riktlinjer vilka är länkade till bristande resurser i form av ekonomi och tidsbrist. Biståndshandläggarna upplever att de har möjligheter att påverka sitt handlingsutrymme men hamnar ofta i etiska dilemman när den enskildes självbestämmande och delaktighet hotas. Vår slutsats är att biståndshandläggaren befinner sig i en komplex situation där biståndshandläggarna måste ta hänsyn till både organisationens och de enskildes intresse.

 • 278.
  Lewinsson, Alexandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Unga kvinnors rädsla: En kvalitativ undersökning om unga kvinnors rädsla för sexuella övergrepp2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien har framställts med syftet att undersöka hur fem unga svenska kvinnors personliga upplevelser och uppfattningar kring rädslan för sexuella övergrepp kan se ut. Jag ville i mitt arbete undersöka om de unga kvinnorna upplevde att de påverkades av rädslan för sexuella övergrepp och i så fall hur? Ett underliggande syfte var att analysera om kvinnorna använder sig av strategier för att minska rädslan och om de upplever att denna rädsla begränsar deras vardag till det offentliga rummet.

  Studien har genomfört med en kvalitativ forskningsmetod där empirin har samlats in med semistrukturerade intervjuer med fem unga kvinnor i åldrarna 19-22. Materialet har sedan analyserats ur ett hermeneutiskt perspektiv med meningskoncentrering som utgångspunkt. Syftet med detta var att nå en fördjupad kunskap utifrån några unga kvinnors känsla av rädsla och deras egna erfarenheter av olika risktaganden i deras vardag.

  Resultaten visar att de flesta respondenterna kände av en rädsla för sexuella övergrepp. Det framkom även att de ansåg sig vara begränsade på grund av denna rädsla. Denna rädsla utspelade sig i olika former och på olika platser men de alla fem unga kvinnorna hade gemensamt var rädslan för att bli våldtagen, som var den största rädslan hos dem. Det framkom även att de använde sig av flertal strategier för att minska rädslan, varav många av dem var identiska med varandra. Det som framkom tydligt i resultatet var att de unga kvinnorna var ofta omedvetna om deras handlingar och deras strategier för att undvika rädslan för sexuella övergrepp i deras vardag

 • 279. Lilja, Mona
  et al.
  Vinthagen, Stellan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Inledning2009Ingår i: Motstånd / [ed] Lilja, Mona, Vinthagen, Stellan, Malmö: Liber , 2009, s. 11-23Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 280. Lilja, Mona
  et al.
  Vinthagen, Stellan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Maktteorier2009Ingår i: Motstånd / [ed] Lilja, Mona,Vinthagen, Stellan, Malmö: Liber , 2009, s. 27-45Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 281. Lilja, Mona
  et al.
  Vinthagen, Stellan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Motståndsteorier2009Ingår i: Motstånd / [ed] Lilja, Mona, Vinthagen, Stellan, Malmö: Liber , 2009, s. 47-93Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 282.
  Lind, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Kallepruun, Pernilla
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Vägen ut: en kvalitativ studie om klienters erfarenheter av halvvägshus.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om människor som avtjänar ett fängelsestraff och är på väg ut i samhället. Nya regler trädde i kraft under årsskiftet 2007 gällande utslussning av intagna. Ändringen gjordes för att förbättra övergången från ett liv i fängelse till ett liv ute i samhället. Beslutsfattarna önskade fler alternativ som var individanpassade efter vilka behov den intagne skulle behöva vid återanpassning. Ett av dessa utslussningsalternativ var att erbjuda vistelse i halvvägshus. Tankar kring halvvägshus var att de som suttit i fängelse en längre tid och var i behov av boende, sysselsättning och personalstöd skulle kunna ansöka om detta alternativ. Regeringen ansåg att detta skulle göra anpassningen till samhället efter frigivning lättare samt att risken för att återfalla i brott skulle minska (www.regeringen.se).

  Vi har besökt ett halvvägshus i Södra Sverige och intervjuat fem personer som bor där just nu. Återanpassningen ska vara en förlängd arm ut i samhället vilket innebär att miljön i ett halvvägshus blir extra viktig. Uppmuntran till att påverka sin egen situation väger tungt i val som den intagna kommer att göra efter tiden i halvvägshuset.

  Studien bygger på en kvalitativ ansats med fenomenologi som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Vi vill förstå de sociala fenomenen, inte nödvändigtvis förklara dem. Datainsamlingen till studien har utförts av semi-strukturerade intervjuer.

  Resultaten som vi har kommit fram till är att inre motivation och empowerment har en stor betydelse över hur återanpassningen ut i samhället kommer att fungera. Vidare visar resultatet på hur viktig gemenskap är för att minska känslan av stigmatisering, kunna bättra på sin självbild och fortsätta att leva ett liv utan kriminalitet efter det att vistelsen i halvvägshuset är avslutad.

 • 283.
  Lind, Natalie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Deras åsikter är jätteviktiga: En studie om socialsekreterares perspektiv på delaktighet och handlingsutrymme i arbete med ensamkommande barn inom socialtjänsten.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden tills studien är dels att förstå innebörden av begreppet ensamkommande barn, dels vilka riktlinjer för delaktighetsgörandet som finns för socialsekreteraren i arbetet med ensamkommande barn. Jag vill få en kunskap om socialsekreterarens delaktighetsfrämjande arbete med ensamkommande barn och socialsekreterarens handlingsutrymme och svårigheter i arbetet.

  Syftet med studien är att utifrån socialsekreterares upplevelser beskriva och analysera det delaktighetsfrämjande arbetet med ensamkommande barn.

  En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer där empirin består utav fem transkriberade intervjuer. Intervjupersonerna har valts utifrån ett strategiskt val med kriteriet att vara socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn. En intervjuguide utformades för att få svar på intervjufrågorna. Det empiriska materialet har analyserats utifrån studiens teoretiska perspektiv symbolisk interaktionism samt de två teoretiska begreppen delaktighet och handlingsutrymme.

  Resultatet visar att samtliga intervjupersoner upplever sitt handlingsutrymme i arbetet som stort och att de är tämligen fria i arbetet. Socialtjänstlagen ger socialsekreterarna ett stort handlingsutrymme då lagen enbart är en ramlag med allmänna riktlinjer. Fortsättningsvis visar resultatet att intervjupersonerna upplever stora svårigheter vid användandet av telefontolk i samtal med ensamkommande barn. Det framkommer i resultatet att intervjupersonerna upplever svårigheter vid att skapa en förtroendefull relation med det ensamkommande barnet med anledning av barnets tidigare erfarenheter. Vidare visar resultatet på att intervjupersonerna upplever deras arbete med ensamkommande barn som delaktighetsfrämjande genom att låta barnet få ta del av information samt genom att barnet får dela med sig av sina åsikter som beaktas i den beslutsfattande processen.

 • 284.
  Lindahl, Joakim
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Persson, Christian
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Skolans tvetydighet till diagnosen ADHD, en förutsättning2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien bygger på kvalitativa intervjuer med personer som arbetar i elevhälsoteam på högstadiet. Studiens syfte är att öka förståelsen för vilka föreställningar som finns om ADHD hos elevhälsoteam och hur dessa föreställningar inverkar på de stödinsatser som ges till elever med diagnosen ADHD. Resultatet har analyserats med hjälp av en kritisk diskursanalys. I vårt analysarbete använde vi oss av fyra diskurser; interaktiv- , indifferent-, kategorisk- samt multimodal diskurs.

  De slutsatser vi kan dra av resultatet är:

  - Studiens resultat visar att ADHD förklaras av elevhälsoteamen som en funktionsnedsättning där man kan härleda funktionsnedsättningen till en permanent skada i hjärnan.

  - Resultatet visar att elevhälsoteamen beskriver ADHD som en funktionsnedsättning. Trots detta är elevhälsoteamen övertygade om att detta tillstånd är så pass påverkbart att man under rätt förutsättningar mer eller mindre helt kan bli av med de symtom som kännetecknar ADHD.

  - ADHD-diagnosen ses som en personlighet och inte som ett sjukdomstillstånd. Det är något man är, inte har.

  - Studien visar att stödinsatser som ges ska bygga på individuella förutsättningar. Dessa insatser ska alltid vara anpassade efter just den elevens behov. Utgångspunkten ska alltid vara den enskilda individen och att alla barn är unika.

  - Resultatet i studien visar att syfte, mål och risker med medicinering ska övervägas noga. Att endast medicinera för att klara skolvardagen och för att passa in dess normsystem anses som tvivelaktigt och ifrågasätts starkt.

  - De professionella upplever att man inom elevhälsoteamen har en samsyn på ADHD. Denna samsyn är en avgörande faktor i arbetet kring elever med ADHD. Man betonar vikten av att tala samma språk och av att ha samma människosyn. Denna samsyn kan även utgöra ett hinder i den kreativa process som verkar i det pedagogiska förhållningssättet.

  - Resultatet i studien visar att de arbetsmetoder som elevhälsovårdteamen använder sig av utgår ifrån en multimodal diskurs där stödinsatserna till elever med ADHD bygger på fyra delar. Dessa delar är: struktur, miljö, samarbete och förhållningssätt/kunskap. Denna mulitmodala diskurs är att betrakta som en integrerad helhetssyn där flera perspektiv beaktas. I socialt arbete kan denna integrerade helhetssyn skapa goda förutsättningar till stöd för elever med ADHD

 • 285.
  Lindberg, Elisabeth
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Bokdalen, Emelie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  “Hela våran uppväxt har liksom blivit offentlig”: En kvalitativ studie kring hur en grupp gymnasieelever ser på sitt eget och andras identitetsskapande i förhållande till media.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp gymnasieelever ser på sitt eget och andras identitetsskapande i förhållande till media. 

  Frågeställningar:

  ●       Vilken inverkan anser deltagarna att media har på deras sociala kön och kroppsuppfattning?

  ●       Ser deltagarna någon skillnad på hur killar och tjejer förhåller sig till media i sitt identitetskapande?

  ●       Vad anser deltagarna att de normer och ideal som media förmedlar innebär för deras

  identitetsskapande?

   

  Sammanfattning:

  Vår datainsamlingsmetod har bestått av två kvalitativa gruppintervjuer som genomförts på gymnasieskolor med deltagare som går sitt tredje år. Vid analysen av den insamlade empirin har vår teoretiska utgångspunkt varit Socialkonstruktionism och fenomenologin vår förståelsegrund.  Vid analysen har vi använt oss utav IPA – metoden. Viktiga begrepp har varit identitetskapande, socialt kön, kroppsuppfattning, självkänsla och media. Vi ville få reda på hur en grupp gymnasieelever ser på sitt och andras identitetsskapande i förhållande till media.  Detta resultat presenteras i tio teman under rubrikerna; Tillgänglighetens dilemma, Att ha distans, Vem skall man lyssna på?, Säger en bild mer än tusen ord?, Att sätta kön på en egenskap, Att vara tjej - ett kravfyllt uppdrag, Att bli medveten om sin kropp, Overklig verklighet, Bekräftelse - att få “likes” och Att överträffa sig själv. Det vi fann var att deltagarna ansåg att media, och där i främst den sociala median, var med och påverkade identitetsskapandet ur flera aspekter. Vi fann att deltagarna ansåg att de sociala medierna används delvis för att spegla sin egen identitet i andras, då de talade om att identiteten skapas socialt. Det framkom från deltagarna att de ansåg individer oftast endast visar de positiva sidorna av livet på de sociala medierna, vilket resulterar i en press att alltid överträffa sig själv och andra.

   

 • 286.
  Lindblom, Jerker
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Jakten på den femte kompetensen: En studie om behovet och betydelsen av socialpedagogisk kompetens2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka och analysera kompetensbehov inom olika kommunala human service-organisationer, där bland annat socialpedagoger är verksamma i Västerviks kommun. Min studie vill även undersöka inom vilka verksamheter högskoleutbildade socialpedagoger arbetar idag samt vilka kompetenser de har och vilka kompetenser lämpar sig för att arbeta inom human service-organisationer i Västerviks kommun. Denna studie strävar efter att vara ett stöd för att förbereda human service-organisationer i Västerviks kommun inför eventuella utmaningar vid framtida rekrytering av befintlig och ny kompetens. Samtidigt vill jag med min studie stärka kunskapen kring socialpedagoger.

  Studien består av både en kvantitativ och kvalitativ undersökning. Det empiriska materialet har insamlats via en enkätundersökning och en gruppintervju med personer som har medarbetar- och verksamhetsansvar inom olika human service-organisationer i Västerviks kommun.

  Resultatet av min studie påvisar att det finns ett kompetensbehov inom human service-organisationer i Västerviks kommun som främst präglas av intellektuella och sociala kompetenser. De intellektuella kompetenser som personalen behöver för att behärska arbetsmoment och situationer i det dagliga arbetet var formell utbildning och olika specialkompetenser i relation till sitt yrkesområde. Sociala kompetenser om hur personal agerar i relation till andra. Bemötande är andra framträdande kompetenser som nämns. Framtida behov av kompetens följer dagens framställningar dock betonas behoven att påverkas av personal bortfall samt lag- och uppdragsförändringar. I studien framkommer det att högskoleutbildade socialpedagoger är mest förekommande inom verksamheter som främst bedriver förändringsarbete med arbetsuppgifter som handläggning och utbildning. Det visar sig att socialpedagoger och socialpedagogiken har en plats inom human service-organisationer eftersom socialpedagogiken i sig är till för att anpassas efter behovet som efterfrågas i samhället inom socialt arbete.

 • 287.
  Linder Falk, Adéla
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Jag har blivit stärkt i mitt föräldraskap": En kvalitativ studie om föräldrars känsla av delaktighet utifrån ett empowermentperspektiv i föräldrastödsprogrammet COPE.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Valet att studera föräldrastöd gjordes efter att jag tagit del av regeringens nationella strategi: Föräldrastöd- en vinst för alla. Där framgår det att det ska finnas föräldrastöd för alla föräldrar som är i behov av det. Regeringen påvisar att stödet ska vara utformat utefter föräldrarnas behov och önskemål samt att syftet med stödet ska vara att föräldrarna stärks i sin föräldraroll. Jag har studerat det generella, manualbaserade föräldrastödsprogrammet COPE och utifrån teorin empowerment analyserat om föräldrarna som deltagit i COPE har känt sig delaktiga i stödet, om de har haft inflytande i stödet och om de känner att stödet stärkt dem i deras föräldraroll.

  Syfte:

  Syftet med studien är att beskriva och analysera hur föräldrarna upplever föräldrastöd gällande känslan av delaktighet utifrån ett empowermentperspektiv, samt hur föräldrastödsledaren ser på föräldrarnas möjligheter till delaktighet.

  Metod:

  Jag har gjort en kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjuer med fyra mödrar som deltagit i föräldrastödet COPE, samt en föräldrastödsledare. Den föräldrastödsledare jag varit i kontakt med har hjälpt mig att skapa kontakt med de föräldrar som deltagit i min studie. På grund av att det aktuella föräldrastödsprogrammet och dess deltagare befunnit sig på annan ort, långt från min egen, har jag gjort telefonintervjuer. För att få svar på mina frågeställningar har jag utarbetat en intervjuguide som jag använde vid mina intervjuer. Mitt material analyserade jag utifrån min valda teori empowerment och begreppen; delaktighet, brukarmedverkan och brukarmakt.

  Resultat:

  Mitt resultat visar att föräldrarna känner sig delaktiga i stödet då det är de som styr diskussionerna i stödet. Resultatet visar också att föräldrarna känner att de har blivit stärkta i sitt föräldraskap då de fått de rätta verktygen genom stödet till att förändra sin situation. Genom stödet har föräldrarna också blivit stärkta av att se och förstå att det finns fler föräldrar som dem som behöver stöd i sin föräldraroll. Jag kan också se i mitt resultat att föräldrastödsledaren anser att föräldrarna får och kan vara delaktiga i stödet och detta då genom att det är föräldrarna som styr diskussionerna. Med hjälp av delaktigheten i gruppen med både andra föräldrar och föräldrastödsledare delas erfarenheter och kunskaper som skapar de rätta förutsättningarna till att bli stärkta i sin föräldraroll.

 • 288.
  Lindgren, Jennifer
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Gelabert, Natalie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  En kvalitativ studie om verktyg i socialt arbete med ensamkommande flyktingbarn2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva förhållningssätt och arbetssätt på ett boende för asylsökande ensamkommande flyktingbarn. I studien undersöks specifika arbetsmetoder och verktyg att använda sig av i socialt arbetet med målgruppen. Det undersöks även om arbetsmetoder och förhållningssätt skiljer sig i arbetet beroende på var i asylprocessen barnen befinner sig.

  Studien utgår från en kvalitativ ansats med hermeneutik som teoretisk vetenskapsteoretiskt perspektiv. Studiens empiri består av semistrukturerade intervjuer med fyra informanter i form av personal på ett boende för ensamkommande flyktingbarn i en anonym kommun. Med hjälp av Empowerment och KASAM har empirin analyserats med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet i studien som genomförts visar att det finns bra arbetsmetoder och verktyg i arbetet med ensamkommande barn. Framförallt i form av Empowerment och KASAM, men det finns egna verktyg hos personalen och deras arbetsmetoder. Team-träffar, struktur, tydlighet och "hitta rätt" utgör också verktyg för personalen. Detta kan delas in i teoretiska verktyg, organisatoriska verktyg, personliga verktyg samt verktyg för kvalitetssäkring. Informanterna efterfrågar verktyg vad gäller krishantering. Resultat visar även att arbetssättet skiljer sig åt i arbetet beroende på var i asylprocessen barnet befinner sig. Resultat visar att framförallt står skolan, fritidsaktiviteter och sommararbete för viktiga delar i integrationsarbetet med barnen

 • 289.
  Lindvall, Helene
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Gustafsson, Ellinore
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ofrivilligt ensamma i en helt ny värld: En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns upplevelser av det stöd de erhållit under asylprocessen2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I det svenska samhället har sedan ett tiotal år tillbaka ett nytt fenomen inträffat som innebär att samhället står inför en rad olika utmaningar. Detta har att göra med att antalet ensamkommande asylsökande flyktingbarn under 2000- talet ökat markant. Prognosen visar att antalet kommer att öka ytterligare under de närmaste åren. De ensamkommande flyktingbarnen är en särskilt socialt utsatt grupp i samhället då de tillsammans med saknad efter föräldrar och sitt hemland befinner sig i en ovisshet under asylprocessen. Många av barnen bär med sig svåra erfarenheter från krig, våld, övergrepp och svåra familjeförhållanden. Då de lämnat det som utgjort tryggheten och är ensamma i den nya miljön är den första tiden i landet särskilt viktig då den kan vara mycket kritisk. För att skapa trygghet i den nya situationen blir mottagandet och det stöd de erhåller under denna period mycket viktigt.

  Mot bakgrund av ovanstående problemområde syns det angeläget att uppmärksamma ensamkommande flyktingbarns erfarenheter och berättelser varför studiens syfte var att studera ensamkommande flyktingbarns berättelser av det stöd de erhållit under asylprocessen men också vad som varit hindrande och främjande under denna tidsperiod. För att få en djupare förståelse för dessa barns erfarenheter har en kvalitativ ansats använts med semistrukturerade intervjuer. Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från nätverksteori och socialt stöd. Datamaterialet har kodats, kategoriserats, tematiserats och analyserats utifrån tidigare forskning och ovan nämnda teoretiska perspektiv

  Studiens resultat visar att det under asylprocessen främst är i HVB hemmet (hem för vård och boende) som barnens sociala nätverk finns, vilket bildar barnens sociala kontext och utgör den främsta källan till stöd. Det emotionella stödet genom goda relationer visar sig vara av betydelse, men även kommunikationen utgör en möjlighet att tillägna sig ett adekvat stöd. Detta visar att språket som sådant är av grundläggande betydelse. Det stöd det innebar att umgås med vänner och personal genom att delta i olika aktiviteter var viktigt. Detta medförde att barnen kunde vila genom att inte tänka på tidigare traumatiska erfarenheter

 • 290.
  Lingärde, Svante
  et al.
  Malmö Högskola.
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  En skälig levnadsnivå för barn2013Ingår i: Barnfattigdom / [ed] Rauhut, Daniel, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 119-140Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 291.
  Littke, Hélène
  et al.
  Kungliga tekniska högskolan, avd. Urbana och regionala studier.
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Minimum Levels of Services of General Interest: what Fundamental Rights do Individuals and Services have?2013Ingår i: Europe XXI, ISSN 1429-7132, Vol. 23, s. 47-68Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The European Union is currently experiencing a period of significant upheaval. The financial crisis, structural changes in the economy and population decline in many regions combine to make a difficult situation even worse in respect of SGI. To mitigate these problems EU policy on economic, social and territorial cohesion aims to remove regional differences and to otherwise affect policies to ensure the right to the same service status regardless of localisation. This paper aims to discuss what a minimum level of SGI means to individuals and enterprises. The key EU policy documents offer no guidance in terms of defining what a minimum level of SGI is, for either individuals or enterprises. It is up to the Member States to define the thresholds; national policies, traditions and moral values thereby creating a vague and heterogeneous notion of what constitutes a minimum level of SGI provision.

 • 292.
  Littke, Hélène
  et al.
  Kungliga tekniska högskolan, avd. Urbana och regionala studier.
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Foss, Olaf
  Norsk Institutt för By og Regionalforskning.
  Services of general interest and regional development in the European Union2013Ingår i: Romanian Journal of Regional Science, ISSN 1843-8520, E-ISSN 1843-8520, Vol. 7, nr June 15, s. 88-107Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper aims at comparing the scientific literature and key EU policy documents on the impact of services of general interest on regional development. The study proposes to answer two questions: (1) how do the scientific literature and EU policy documents differ in terms of which services of general interest are seen to have an impact on regional development and (2) why do they identify different services of general interest as important for regional development? The method used is qualitative discourse analysis.

  The results indicate that services of general interest have a rather different assumed impact on regional development in the scientific literature and in the key EU policy documents. Eight out of the fourteen services of general interest analysed in this study are either not mentioned at all or are only indirectly touched upon in the studied EU policy documents. The EU policy documents consider the drivers for regional development to be transport, ICT and telecommunications, electricity, education and health.

 • 293.
  Ljung, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Cracking the Body’s Armour: Young People´s Need for Musical Experiences in a Rational Society2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to problematize young people’s desires for musical experiences in Western society by theoretically analyzing such needs from a deep psychological as well as a sociological perspective. The rationalized society and new patterns of socialization form the foci of analysis. Further, special emphasis is placed on understanding and analyzing the causes of the high volume of music played at rock concerts and music festivals. Music is a medium that allows young people to get in contact with and process the deep psychological patterns that, in contemporary society, are often repressed by hard rationality. It is claimed that new patterns of socialization have made it more difficult for adolescents to establish contact with, and to integrate into, the pre-oedipal mental layer, which is a prerequisite for growth, achieving a greater degree of maturity, and the progression to and realization of new life phases.

 • 294.
  Ljung, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ethical Conceptions of Young People in Different Work Areas2002Ingår i: International Sociological Association, 2002Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Transition to a post-industrial society has implied great changes, including partial dissolution of existing value systems and of btraditional unitary conceptions regarding work, identity, rationality, truth and morality. Increased globalization, faster communication and, not least, greater mobility between different nations and cultures have caused changes of traditional value systems. Many people today, especially young people, experience difficulty defining moral questions and values which they find complicated and hard to agree on. However, interest in moral and ethical questions has not diminished. On the contrary, as traditional basic moral values have begun to dissolve, people are becoming forced to reflect upon their own personal responsibility to other people and how society is actually functioning on an ethical plane. Research today shows that new patterns of working life with increased flexibility, but also accompanying stress and uncertainty are a consequence of deep structural changes. This has consequences for human identity, which is exposed to fragmentation and disconnectedness. The ethic dimension of the human character is expressed by loyalty, trust and mutual interaction, which are not easy to maintain today in working life. The changes affecting working life can also be noticed in other social areas - school, family and social interaction as a whole. A resulting powerlessness and marginalization from traditional support systems characterizes the social situation of many young people. The present study investigates how young people in western Sweden reason, think and act based on their conception of the world of morality. Young people from different work areas are being interviewed - from industry, a computer company, health care and adult education. Relevant concepts are authority, self-respect, deviation, trust, strength-weakness, solidarity and compassion.

 • 295.
  Ljung, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Function Based Manning and Aspects of Flexibility2010Ingår i: WMU Journal of Maritime Affairs (JoMA), ISSN 1651-436X, E-ISSN 1654-1642, Vol. 9, nr 1, s. 121-133Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the article is to examine the concept of flexibility from a shipping perspective. Flexibility is examined in order to develop strategies, theoretical and applicable, in the field of Function Based Manning (FBM), for achieving optimized manning, which is not the same as reduced manning, with a healthy crew. This is a complex concept in many aspects. Based on research on working life and work organizations conducted by social scientists, two aspects of flexibility are examined; functional flexibility including job enrichment and competence training, and working time flexibility. These issues are analyzed from a shipping perspective. The concept is double-edged in the sense that it entails both having flexibility and being flexible. Does flexibility only serve the interests of the employer? Or, do workers also benefit from flexibility? By combining these two aspects of flexibility, a win-win situation benefiting both employers and employees can be achieved. This article highlights and discusses strategies intended to promote the implementation of amodel of optimized manning.

 • 296.
  Ljung, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Samtal i natten på en kommandobrygga2012Ingår i: En gestalt, många berättelser: en vänbok till Lars-Erik Berg / [ed] Jessica Mjöberg & Anetter Lundin, Skövde: Skövde: Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle , 2012, s. 149-159Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 297.
  Ljung, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Musik som livsmening: om unga människors musikupplevelser2008Ingår i: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, s. 109-128Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 298.
  Ljung, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Lützhöft, Margareta
  Chalmers University of Technology, Department of Shipping and Marine Technology, .
  Functions, performances and perceptions of work on ships2014Ingår i: WMU Journal of Maritime Affairs (JoMA), ISSN 1651-436X, E-ISSN 1654-1642, Vol. 13, nr 2, s. 231-250Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The demands for greater efficiency and increased profitability in shipping have increased with hardened competition. In recent years major reductions in manning have been made. When the STCW Convention was revised in 1995, this led to changes in terms of the organization of work on board. By using a functional approach, it became possible to handle current demands that all tasks on board are founded on competency-based skills. This article reports the results from an investigation of work functions performed on board ships. The aim was to investigate how these functions are performed today and how marine officers perceived this. Main questions were as follows: How do officers handle the working situation with a reduced crew? Which job functions do they have and how are these performed? How do officers experience the work situation on board? Field studies, involving participant observation and interviews on various types of vessels were conducted and issues were illuminated and analyzed from a socio-technical perspective. The results revealed some specific areas. Reduced crews highlight the need for the right kind of knowledgeable people. Not everyone can be good at everything, maybe not even within their own profession. The predominating issue is about the increased administrative work and the lack of skills development. A continuous professional development should be part of the work and a planned activity. Vessel crews are trying to create flexible solutions for performing the work on board. They are doing this in various ways, depending on the number of the crew, the leadership and the specific vessel culture.

 • 299.
  Ljung, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Oudhuis, Margareta
  Safety on passenger ferries from catering staff’s perspective2016Ingår i: Social Sciences, ISSN 2076-0760, E-ISSN 2076-0760, Vol. 5, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The majority of employees on passenger ferries consist of the catering staff: those who operate in restaurants, shops, and in the hotel on board. Research on this category is scant. The aim of this study is to investigate the catering staff’s experiences and perceptions of safety practice on board passenger ferries. The methods are semi-structured interviews and a qualitative content analysis of official documents and research articles. Results: Increased safety regulations and directives on an international and a national level have taken place after the major ferry disasters of late 1990s. Changes in the safety organization on the passenger ferries have resulted in more involvement of the catering crew in safety on board. Safety awareness and the way the catering staff think about safety have improved. The risk of terrorism has further reinforced safety awareness. A clear challenge for safety work on ferries is the reduction of catering crew. The transition to job flexibility for catering crew may constitute risk factors regarding safety and security. © 2016 by the author.

 • 300.
  Ljung, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Widell, Gill
  Seafarers´ working career in a life cycle perspective: driving forces and turning points2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
3456789 251 - 300 av 489
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf