Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 423
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Johansson, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Halvarsson, Christina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Man lär jättemycket av varandra": En studie av kollegialt lärande bland lärare i grundskolan2019Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 202.
  Johansson, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Halvarsson, Christina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Struktur, relation och kommunikation: Om lärares ledarskap i klassrummet2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The study is part of a project of cooperation between University West and the elementary schools of the Municipal of Grästorp. Since the project has an interactive approach the purpose/research questions and the choice of methods have been developed in dialogue between researcher and practitioners. The overall purpose has been to explore, make visible and problematize the teacher´s leadership in the classroom. Moreover to follow up and make visible learning processes in learning conversations, as wells as develop and strengthen the professional competence of the teachers. The research questions explored in this study are: What is the meaning of the teacher's leadership in the classroom? How do the teachers understand their leadership in the classroom? The informants participating in the studies are teachers. The empirical material consist mainly of focus group interviews as well as observations of collegial learning sessions among the teachers. The theoretical points of departure for the investigation is a relational perspective as well as a sociocultural perspective. The analysis is organized around four themes: leadership as structure and order, leadership as relationship, non-verbal communication in the shaping and conducting of leadership and finally, authority and legitimacy as negotiated and deserved. Leadership is not perceived as "given" based in the formal role and position but the leadership is seen as created in relation to, and in interaction with the pupils. The main obstacle identified for practicing a good leadership is lack of time and stress.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Johansson, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Theodorsson, Annika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Teaching, Power and Social Difference: Practicing Anti-Oppressive Education in the University Classroom2013In: Inside the New University: Prerequisites for a Contemporary Knowledge Production / [ed] Kristina Johansson, Göran Lassbo and Eddy Nehls, Bentham , 2013, p. 112-146Chapter in book (Other academic)
 • 204.
  Johansson, Camilla
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Jansson, Åsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Alla barn skall känna sig trygga i en värld där vuxna styr: En kvalitativ studie om socialsekreterarens upplevelser av vad som är viktigt i stödprocessen för sexuellt utsatta barn2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att studera och analysera vad socialsekreterare inom barn och unga med erfarenhet av Barnahus upplever vara viktigt för sexuellt utsatta barn i stödprocessen samt vilken betydelse delaktighet och bemötande har för barnet.  Barnkonventionen bygger på att varje barn ska kunna ha en social trygghet. Det sociala arbetet kring barnet ska se till att varje barn har den sociala standard som krävs för att ett barn ska kunna utvecklas både fysiskt och psykiskt. Alla barn har rätt till en trygg och omsorgsfull miljö som skall utgå från barnets bästa utifrån människovärde, barnets integritet samt barnets individuella behov. Forskning påvisar för att det sociala stödet ska få den bästa effekten bör professionella som verkar som formella stödaktörer ha en god kunskap och erfarenhet vilket skapar en tillit och ett förtroende för barnet. Respekten är också av en stor vikt för barnet, detta stöd kan förstärka hoppet och öka känslan att det finns en chans till förändring runt situationen.       Mot bakgrund av ovanstående kändes det angeläget att studera socialsekreterarnas tankar om vikten för stöd till sexuellt utsatta barn samt utifrån socialpedagogik uppmärksamma betydelsen av delaktighet och bemötande i arbetet. För att kunna skapa en djupare förståelse för hur socialsekreterarna tänker kring stöd för sexuellt utsatta barn har en kvalitativ ansats använts med halvstrukturerade intervjuer. Den teoretiska utgångspunkten i studien är utifrån systemteorin, socialekologiskt systemperspektiv, nätverksteori samt teori om begreppen stöd, hinder för stöd, delaktighet och bemötande. Datamaterialet har analyserats genom Braun & Clarkes tematiska analys, kodats, kategoriserats och tematiserats utifrån teori och tidigare forskning.      Studiens resultat visar att socialsekreterarnas upplevelser om stöd och betydelsen av delaktighet och bemötande överensstämmer med tidigare forskning. Viktiga aspekter är respekt, lyssnande, informella och formella nätverk, samverkan samt systemet de arbetar i.

 • 205.
  Johansson, Daniel
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Fesshaie, Amanuel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Förmågan av att lyssna: En kvalitativ studie från personalens perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn och ungdomar som idag är placerade på HVB-hem har till största del ryckts ur sin utsatta tillvaro av olika anledningar. Personalen på HVB-hem tilldelas uppdrag av Socialtjänsten, där de ska främja för en god utveckling för ungdomen samt förhålla sig till de olika behoven ungdomen behöver i sin vardag. Denna studie syftar till att vi vill se hur personalen i sitt arbete med ungdomarna på olika sätt ska kunna främja ungdomarnas inflytande i sina liv. Vi vill se om man tillgodoser ungdomarna det som står i barnkonventionen artikel 12, ungdomarnas rätt att komma till tals och påverka sin livssituation. Vi har utgått ifrån en kvalitativ metod för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Intervjuerna som gjordes på personalen genomfördes på två olika HVB-hem, för en eventuell skillnad som vi i så fall ville belysa vilket det inte gjorde. Resultat visade hur personalen i sitt arbete försöker skapa de rätta förutsättningarna för ungdomarnas inflytande i sina liv på olika sätt. Dock så medgav personalen också att många ungdomar känner sig maktlösa över sin livssituation. Studien belyser personalens perspektiv varför ungdomarna känner sig missnöjda över sina livssituationer.

 • 206.
  Johansson, Frida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Rohdin Génetay, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kunskap för att se, mod att agera: En kvalitativ studie om förskolepedagogers utmaningar att göra orosanmälningar om sexuella övergrepp mot barn2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt statistik utsätts var femte barn för sexuella övergrepp (Socialstyrelsen, 2018). När det handlar om att göra orosanmälningar gällande barn som far illa kan vi i Sverige idag se en underrapportering, där förskolan står för 3% av de orosanmälningar som inkommer till socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2018).

  Studiens syfte är att undersöka vilka grunder förskolepedagoger uppfattar som betydelsefulla när det gäller att göra orosanmälan om sexuella övergrepp mot barn, samt vilka svårigheter och utmaningar de upplever med att identifiera dessa tecken i sin verksamhet. Vidare är syftet att undersöka vilka faktorer som kan påverka förskolepedagogernas handlingsutrymme i att fatta beslut om att göra en orosanmälan. 

  Studiens metodologiska utgångspunkt är en kvalitativ ansats där semi-strukturerade intervjuer tillämpas. Det empiriska materialet bearbetas genom tematisk analys och analyseras sedan vidare utifrån socialpedagogiskt perspektiv. 

  Resultatet visar att barns beteende och saker de uttrycker främst ligger till grund för att göra orosanmälan. Det finns ett flertal faktorer som påverkar förskolepedagogernas handlingsutrymme. Utmaningar med att identifiera tecken och stöd från chef och kollegor när en orosanmälan skall göras är exempel på detta. Vidare visar studien att relationen till föräldrar kan vara ytterligare en faktor som påverkar. Vad som sammanfattningsvis framgår tydligt i studien är att förskolepedagogerna uttrycker behov att diskutera detta viktiga ämne och att mer kunskap efterfrågas för att de skall känna modet att agera för tidiga insatser.

 • 207.
  Johansson, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "De är inte så farliga som människor tror": Hur man som personal kan möjliggöra delaktighet för patienter inom den psykiatriska tvångsvården2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bakgrunden till studien grundar sig i ett intresse av att ta reda på hur patienter inom den psykiatriska tvångsvården upplever delaktighet, mitt i den situation som personerna befinner sig i. Av etiska skäl kunde dock inte patienterna själva intervjuas. Därför har jag valt att istället intervjua personal som dagligen arbetar nära patienter inom tvångsvården, för att ta reda på hur personalen upplever att man kan skapa delaktighet i patienternas vardag. Personer som vårdas inom den psykiatriska tvångsvården är en grupp som inte syns ute i samhället och därför kan de personerna lätt glömmas bort. Delaktighet är ett centralt begrepp inom socialpedagogiken och någonting som alla människor har rätt till. Med anledning av det här valde jag att göra en studie med den här utgångspunkten.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur personalen kan göra patienter inom den psykiatriska tvångsvården delaktiga i sin vardag. Vidare att undersöka vilka utmaningar de stöter på inom ramen för lagstiftningen.

  Metod: Studien har en kvalitativ metod där halvstrukturerade intervjuer har genomförts med tre sjuksköterskor och tre skötare som dagligen arbetar med patienter inom den psykiatriska tvångsvården.

  Resultat: Resultatet visar att ett tydligt säkerhetstänk från personalens sida styr väldigt mycket hur utformningen av arbetet sker. Vidare att personalens tillgänglighet och möjlighet att lyssna på patienterna är viktiga komponenter i det delaktighetsfrämjande arbetet. Resultatet visar också att patienternas förutsättningar och psykiska mående är några av faktorerna som kan skapa svårigheter när det gäller att uppnå delaktighet för patienterna. Dessutom finns hela tiden lagstiftningen med dess begränsningar med; vilket givetvis påverkar både hur arbetet sker, samt i vilken mån patienterna kan vara delaktiga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Johansson, Jennie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Magnusson, Nanny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Är det rimligt? Jag vet inte.”: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av arbetsrelaterat hot och våld.2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier och rapporter visar att socialarbetare är en utsatt yrkeskategori vad gäller arbetsrelaterat hot och våld. Socialsekreterare tenderar att vara en av de professioner som är mest utsatt samtidigt som de har en nyckelroll i välfärdssamhället. Syftet med denna studie är med bakgrund av detta att belysa hur socialsekreterare upplever arbetsrelaterat hot och våld samt vad som påverkar detta. Studien använder sig av en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer där sex socialsekreterare deltagit. Empirin har bearbetats genom en tematisk analys där koderna delats in i fem teman. Dessa teman har analyserats utifrån teorin symbolisk interaktionism och ställts i relation till tidigare forskning inom området. Resultatet visar på att upplevelsen av arbetsrelaterat hot och våld är en subjektiv upplevelse som påverkas av kontexten det sker i. Vidare visar resultatet att negativa attityder på arbetsplatsen och tidigare erfarenheter påverkar hur hot och våld definieras och uppleves på arbetsplatsen. De socialsekreterare som deltagit i studien oroar sig för utvecklingen av arbetsklimatet och attityder kring yrkesrollen. Detta då de befarar att jargongen kring arbetsrelaterat hot och våld kan ha negativ inverkan på statusen som socialsekreterare. 

 • 209.
  Johansson, Liz
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Danesten, Moa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sambandet mellan miljö och ungdomsbrottslighet: En kvalitativ studie utifrån socialarbetares synvinkel2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker sambandet mellan miljö och ungdomsbrottslighet utifrån 6 stycken socialarbetares synvinkel. Studiens huvudsyfte är att undersöka hur socialarbetare på en öppenvårdsenhet upplever att miljömässiga faktorer kan påverka ett kriminellt beteende. Studien har även ett delsyfte som är att undersöka hur socialarbetarna på den valda öppenvårdsenheten arbetar kring ungdomsbrottslighet. Studien utgår från en kvalitativ metod och bygger på semi-strukturerade intervjuer. Urvalet av deltagare i studien är från en och samma öppenvårdsenhet där de medverkande på olika sätt möter ungdomar i utsatta situationer. Den data som samlades in genom intervjuerna analyserades sedan genom en tematisk analys. De resultat som framkom av studien var att det finns ett tydligt samband mellan olika miljöfaktorers påverkan och ungdomsbrottslighet. Den miljöfaktorn som visade sig ha störst påverkan på om man hamnar i ungdomsbrottslighet eller inte är familjen. Resultatet visade även att risk- och skyddsfaktorer är viktigt att ha med sig för att skydda men även för att förhindra oönskade beteenden såsom ungdomsbrottslighet. Det framkommer även i resultatet att det är viktigt med tidiga insatser för att förhindra ungdomsbrottslighet i tid, men även hur viktigt det är att arbeta systemiskt och upprätthålla ett helhetstänkande kring individen för att hjälpa, förstå och lösa problemet som finns.Studiens implikationer för socialpedagogik utgår från att socialpedagogiken präglas av att se individen i sin helhet för att hjälpa och stärka en individ i olika utsatta situationer.

 • 210.
  Johansson, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Larsson, Lovisa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Vill du vinna ett krig eller vill du ha en relation?: En studie om orsaker till - och behandling av mäns våld mot kvinnor i nära relationer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The violence carried out by men against women in close relationships is a social problem as well as a public health issue. The purpose of this study is to investigate how professionals who work with the treatment of men who practice violence against women in close relationships describe their experiences of men's problems and the treatment work. To investigate this qualitative research interviews have been conducted with four treatment practitioners who, in their profession, are treating men exercising domestic violence. Based on the interview responses, a number of factors that the treatment practitioners perceived as causes of domestic violence against women were identified. Those were conditions during childhood and adolescence, lack of emotional management, lack of ability to mentalise, defense mechanisms and the impact of social structures. What the therapists jointly perceived as important in the treatment was accountability, emotional management, the knowledge and experience of the one treating, the duration of the treatment and group or individual treatment. The empiricism was analysed within the framework of a social-psychological theory and a psychoanalytic perspective. Meaning interpretation was used to gain a deeper understanding of the empiricism. Based on the experiences of the treatment practitioners, the results of this study show that men's use of violence against women is a complex problem. Regardless of which underlying causes for men to exercise domestic violence being studied, there are variations in which factors that lay behind the individual's use of violence. The same applies to what is effective in treatment.

 • 211.
  Johansson, Monica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Erkännandets olika dimensioner inom anhörigvård2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige är det socialtjänsten som bifaller bistånd för äldre som är i behov av omsorg. När antalet äldre ökar, ökar också kostnaderna, detta medför att anhöriga uppmuntras, tvingas vårda i hemmet, ca 71 procent anhörig vårdar i Sverige. Men med en ökad anhörig omsorg behöver anhörigvårdare uppskattning från samhället för sina arbetsinsatser.

  I denna studie har kvalitativ metod med djupgående intervjufrågor använts, genom att intervjua tre kvinnor från olika kommuner, två anhörigvårdare varav den ena jobbat som äldreomsorgspersonal, 67 år, den andra som röntgensköterska, 66 år, en demenssjuksköterska, 54 år.

  Gemensamma mönster som framträder i det flerdimensionella erkännandet, mikro, meso och makro är att känna uppskattning. En kvalitativ ansats med erkännandeteori som grund för att förstå anhörigas upplevelser av erkännande från samhället för de arbetsinsatser de utför. Erkännande teorin kommer användas flerdimensionellt, det innefattar privat- offentligt- och socialt erkännande, de olika delarna relaterar till individens upplevelse av uppskattning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 212.
  Kaan, Jessica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bengtsson, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  När de är lyckliga och nöjda och jag har fått en grinig gubbe till att le: En studie om undersköterskors känsla av sammanhang i hemtjänstarbetet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hemtjänst är ett yrke som präglas av personalbrist, låg bemanning och tidsbrist, i samhällsdebatten lyfts ofta dessa negativa aspekter av arbetet upp. Det som dock inte framkommer är det som gör att människor ändå väljer det yrket. I den här studien lyfts de positiva aspekterna med hemtjänstarbetet, utifrån undersköterskornas perspektiv ges en inblick i det som gör arbetet meningsfullt och betydelsefullt. Syftet med studien är att undersöka undersköterskors upplevelse av delaktighet och känslan av sammanhang i hemtjänstarbetet. Studien har kvalitativ ansats och datainsamlingen har gjorts genom halvstrukturerade intervjuer med undersköterskor som har lång erfarenhet av att arbeta i hemtjänst. Halvstrukturerade intervjuer användes för att undersköterskorna skulle få chans att berätta utifrån sitt eget perspektiv hur de ser på delaktighet och känsla av sammanhang i sitt arbete. Analysen gjordes genom the constant comparative method, vilket innebär att koda, tematisera och summera datainsamlingen för att se om det växte fram mönster i det insamlade materialet. Analysen är gjord i förhållande till de två teoretiska utgångspunkterna för studien som är KASAM och Delaktighet. De teman som studiens resultat visar är kollegornas betydelse i arbetet, de organisatoriska förutsättningar som finns, bekräftelse från vårdtagarna, kompetens i yrket och medmänskliga handlingar. Studiens resultat visar tydligt att kollegor och vårdtagare är viktiga för att undersköterskorna ska känna sammanhang och delaktighet i arbetet. Resultatet visar även att lite extra engagemang för vårdtagarna bidrog till meningsfullhet för undersköterskorna. Det framkom också att de organisatoriska förutsättningarna har betydelse för motivation och trivsel på arbetet.

 • 213.
  Kaiser, Rebecca
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Svensson Galle, Lizbet
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Som man frågar får man svar": En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med barn som upplevt våld i hemmet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats var att få kunskap i hur socialsekreterare arbetar med barn som upplevt våld i hemmet samt hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme inom området. Tidigare forskning visar att barn som upplever våld i nära relation och som inte får adekvat stöd kan riskera att utveckla beteendeproblem samt posttraumatiskt stressyndrom vilket leder till negativa konsekvenser på flera områden. En kvalitativ metod som utgjordes av semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem socialsekreterare från fem olika socialkontor i Mellansverige. Insamlade data analyserades med hjälp av meningskoncentrering vilket resulterade i följande fem teman; De osynliga barnen, För barnets bästa, Skapa tillit, Organisatoriska förutsättningar samt Våldets karaktär. Resultatet visade att de stödinsatser som erbjuds våldsutsatta barn varierar beroende på våldets karaktär samt på hur barn har upplevt våldet. Vidare framkom att individuellt samtalsstöd i form av Trappan-metoden, familjebehandling samt stöd genom Barnahus var de insatser som mest frekvent beviljades. Resultatet visade även på att socialsekreteraren upplever sig ha ett förhållandevis stort handlingsutrymme under utredningsarbetet, trots att de i första hand behöver förhålla sig till aktuell lagstiftning, föreskrifter samt kommunala riktlinjer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Kaivola Karlsson, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Djur inkluderat i terapibehandling för människor som har psykisk ohälsa: En litteraturstudie över dess hälsoeffekter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen, det klassas idag som ett allvarligt folkhälsoproblem och är en av våra stora folksjukdomar. Det anses vara av stor vikt att kartlägga och utveckla strategier och metoder för att minska och förebygga psykisk ohälsa. Syftet med studien är att sammanställa dagens kunskapsläge över vilka hälsoeffekter det kan ha på det psykiska måendet när djur inkluderas i terapibehandling för människor som har psykisk ohälsa. Metoden är en litteraturstudie baserad på 8 vetenskapliga artiklar som granskats och analyserats. Resultatet visar på att när djur inkluderas i terapibehandling för människor som har psykisk ohälsa kan det bidra till flera positiva hälsoeffekter som verkar uppstå och skapas i växelverkan. Sammanställning över de hälsoeffekter som gått att finna presenteras genom teman och kategorier, vilka är; depression & ångest, stress, självförmåga & copingförmåga, livskvalitet, social interaktion & gemenskap och motivation. Slutsatsen är att denna form av terapimetod verkar kunna ha god potential med flera positiva bidragande hälsoeffekter på det psykiska måendet. Dock krävs det mer forskning på området för att helt kunna konstatera och säkerställa bidragande hälsoeffekter.

 • 215.
  Karlsson, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Larsson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Samtal om sex och sexualitet: En studie om hur kuratorer på ungdomsmottagningar upplever att de kan skapa trygghet i samtal med klienter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att beskriva verksamma kuratorers uppfattningom att skapa trygghet i samtalsrummet för klienter, gällande samtal som rör sex och sexualitet. Fyra kuratorer intervjuades, alla socionom utbildade i grunden varav tre av dem hade vidare utbildning inom samtalsmetodik. Studien är baserad på kvalitativa halv-strukturerade intervjuer där resultatet har behandlats med en fenomenologisk och induktiv ansats genom ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. I studien framkommer att kuratorer upplever att deras möjligheter att skapa trygghet i samtalsrummet främst handlar om att ha ett förhållningssätt som präglas av ett öppet och icke-dömande bemötande samt att kuratorerna ges förutsättningar för detta genom att de besitter god aktuell kunskap, utrymme för reflektion och handledning. Vidare framkommer att det som kuratorerna upplever som svårigheter gällande att skapa trygghet i samtalsrummet med klienter, gällande samtal som rör sex och sexualitet, rör mer subtila delar av samtalet som kan vara svåra att påverka. Det rör sig om att helt enkelt "klicka" med klienten, begränsningar i när personliga värderingar går emot klientens eller verksamhetens samt den maktobalans som finns i samtalsrummet där anmälningsskyldigheten lyfts som en aspekt. De slutsatser som dragits av studien genom beskrivningarna av kuratorerna är att de viktigaste faktorerna för att skapa trygghet i samtalsrummet rör förhållningssätt, förutsättningar samt svårigheter i delar som sker på ett mindre medvetet plan, som personkemi mellan kurator och klient. Dock på grund av studiens begränsade utformning blir den analytiska generaliserbarheten begränsad.

 • 216.
  Karlsson, Mona
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Karlund, Ellinor
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Social samvaro kan man väl sammanfatta det med, träffa människor… Varje dag…”: En kvalitativ studie om gemenskap och delaktighetens betydelse för äldre män2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialstyrelsens undersökningar påvisar att många äldre och framförallt äldre män upplever ensamhet vilket kan leda till psykisk ohälsa. Detta medför relevans för socialpedagogiken att uppmärksamma och arbeta för att möta äldre män och deras eventuella behov. Syftet i föreliggande studie är att belysa vad gemenskap och delaktighet innefattar för äldre män i tredje åldern i deras vardag och hur eventuella behov kan tillgodoses på träffpunkten eller i andra sociala sammanhang. Studiens frågeställningar innefattar hindrande och möjliggörande faktorer för socialgemenskap, vilken betydelse relationer och gemenskap har för män samt hur träffpunkten kan vara en del i mäns liv. I studien deltar sex äldre män, tre besökare vid träffpunkten och tre icke besökare samt en personal vid träffpunkten. Tre av dessa män är sammanboende och tre är ensamstående. Kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer utfördes tillsammans med studiens sju informanter. Efter avslutade intervjuer analyserades dessa med hjälp av tematisk analys. Delaktighetsteorin är den använda teorin och gemenskap, tredje åldern & ett gott åldrande är de begrepp som används i studien. Resultatet i studien visar på att gemenskap och delaktighet framhålls vara av vikt i vardagen på äldre dar för samtliga av studiens informanter. Vidare framkommer att i den undersökta kommunen är endast 10% av besökarna vid träffpunkten män, samtidigt görs inga riktade försök att öka antalet manliga besökare. Rådande normer i samhället bygger på att den enskilde själv ska hantera att skapa sig social gemenskap. Då denne inte klarar detta kan det medföra negativa konsekvenser för den enskilde. Detta utgör en socialpedagogisk utmaning för socialarbetaren i form av att möjliggöra gemenskap och delaktighet för äldre som av någon anledning befinner sig ofrivilligt utanför gemenskapen.

 • 217.
  Kaufmann, Helen
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Nyman, Jennie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Det är på riktigt”: En kvalitativ undersökning om Trollhättans kommuns arbete mot mäns våld mot kvinnor i nära relation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns ingen region, land eller kultur där kvinnor är helt fria från våld. För kvinnor som är i åldrarna 15 till 44 år är det mer troligt att bli skadade eller dö som ett resultat av manligt våld än en kombination av cancer, malaria, trafikolyckor och krig tillsammans (WHO, 2010). Detta innebär att våld utgör ett av de största hoten mot kvinnors liv och hälsa. Vad görs då i samhället för att förhindra detta? Vilka förebyggande åtgärder finns? Fokus i denna studie ligger på Trollhättans kommun som kom etta i Kvinnofridsbarometern (Unizon, 2017), en undersökning av Sveriges kommuners kvinnofridsarbete. Med hjälp av den kvalitativa forskningsintervjun undersöker vi nu hur Trollhättan arbetar våldsförebyggande. Sex intervjuer genomfördes med personer i olika befattningar för att få en nyanserad bild. Studiens resultat visar att Trollhättans kommun implementerar kvinnofridsarbetet med kunskap, samverkan och engagemang. Vad är då målet? Visionen för framtiden är en värld som är mer jämlik, där kvinnor kan leva utan våld och förtyck. För att nå upp till detta mål måste åtgärder ske på flera nivåer i samhället.

 • 218.
  Kettil Vikberg, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Utan deras deltagande så blir det ingen soppa": En kvalitativ studie om socialpedagogik i Svenska Kyrkans regi2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialpedagogik inom Svenska Kyrkans diakonala verksamheter är ett nästintill outforskat fält. Denna studies utgångspunkt är att undersöka hur socialpedagogiskt arbete beskrivs och utförs i Svenska Kyrkans diakonala arbete i form av en soppköksverksamhet där deltagarna till största delen utgörs av asylsökande och papperslösa men också svenskar med eller utan olika social problematik. Det empiriska materialet består i denna studie av deltagande observationer och halvstrukturerade intervjuer. Metoden är kvalitativ med en abduktiv ansats. Den teoretiska ramen i studien bygger på socialpedagogisk teori med fokus på begreppen inkludering, delaktighet och empowerment samt på maktteori med fokus på pastoralmakt. Materialet har analyserats med hjälp av tematisk analysmetod där de övergripande temana blev delaktighet, maktförhållanden i soppköksverksamhete samt handlingsutrymme. Resultatet visar att socialpedagogik bedrivs och utförs i Svenska Kyrkans diakonala arbete i stor utsträckning men att det inte alltid sätts ord på handlingarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Khorram-Manesh, Amir
  et al.
  Göteborgs universitet .
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Carlström, Eric
  Göteborgs universitet .
  Two Validated Ways of Improving the Ability of Decision-Making in Emergencies: Results from a Literature Review2016In: Bulletin of Emergency and Trauma, ISSN 2322-2522, Vol. 4, no 4, p. 186-196Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the current review wasto study the existing knowledge about decision-making and to identify and describe validated training tools.A comprehensive literature review was conducted by using the following keywords: decision-making, emergencies, disasters, crisis management, training, exercises, simulation, validated, real-time, command and control, communication, collaboration, and multi-disciplinary in combination or as an isolated word. Two validated training systems developed in Sweden, 3 level collaboration (3LC) and MacSim, were identified and studied in light of the literature review in order to identify how decision-making can be trained. The training models fulfilled six of the eight identified characteristics of training for decision-making.Based on the results, these training models contained methods suitable to train for decision-making.

 • 220.
  Kind, Nathalie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Winge, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Elevers familjehemlighet: skolors elevhälsoteams delaktighetsfrämjande arbete kring elever som lever eller har levt med våld i nära relationer2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våld i nära relationer anses som ett dolt och komplicerat samhällsproblem, där inte enbart den utsatta påverkas av våldet utan likaså de som bevittnar det. Genom att barn och unga som upplever föräldrars våld gentemot varandra kan negativa konsekvenser uttryckas i olika miljöer. Skolan kan anses vara en god arena för att uppmärksamma barn och unga som lever eller har levt med våld i nära relationer. Syftet med studien är att undersöka hur två grundskolors elevhälsoteam arbetar delaktighetsfrämjande med elever som har lever eller har levt våld i nära relationer – med fokus på stödinsatser och samverkan. Studien baseras på fem stycken deltagare där samtliga ingår i skolornas elevhälsoteam. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes. Studiens dataanalys grundar sig på en kvalitativ innehållsanalys där två kategorier med tre till fyra underkategorier framställts.

  Resultatet har visat subjektiva tankar kring delaktighetsfrämjande arbete och stöd med elever som upplevt eller upplever våld i nära relationer, då inga specifika insatser framkom. Kring dessa elever råder det delade meningar om samverkan är av god eller mindre god karaktär. Studien visar således på att skolan har goda förutsättningar för att arbeta delaktighetsfrämjande både inom verksamheten, men också i samverkan med socialtjänsten. Det kan dock konstateras att arbetet kring elever som upplevt eller upplever detta bör utvecklas på flera områden. Studien kan vidare ge möjlighet för yrkessamma inom socialt arbete att synliggöra, avdramatisera och skapa välanpassade stödinsatser. Därigenom kan förutsättningar skapas för att minska den tabu som föreligger kring att tala om våldet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 221.
  Kirpensteijn, Matilda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Rytting, Katarina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Förändring och ledarskap inom Human Service Organisations: En kvalitativ studie om chefers förutsättningar att leda vid förändringsarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den aktuella studien är att undersöka hur första linjens chefer upplever att leda i förändringsarbete men även vilka organisatoriska villkor och kulturella aspekter som påverkar dem inom Human Service Organisations. Förändringsuppdrag sker ofta i en politisk styrd organisation för att förhålla sig till lagstiftning, politiska beslut, policyimplementeringar och rådande normskiftningar i samhället. Studien utfördes i syfte att få en unik inblick från chefernas egna perspektiv i arbetet med förändringsarbete. Studiens informanter bestod av fem kvinnliga första linjens chefer från tre olika kommuner i Västra Götaland med ansvar över budgetering, personalansvar, verksamhetsansvar och arbetsmiljöansvar. Studien genomfördes genom kvalitativa semi-strukturerade djupintervjuer med utgång i hermeneutisk ansats. Därefter genomgick insamlat material en tematisk innehållsanalys utifrån KASAM-begreppen; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De resultat som återfanns var att första linjens chefer inom HSO upplever att kollegialt stöd är av stor vikt för dem i förändringsarbete. De uttrycker även att de kulturella faktorer och organisatoriska villkor inom organisationen ges dem i form av olika stödfunktioner och det kollegiala stödet bidrar till att de kan genomföra förändringsarbete. Våra egna slutsatser av det inhämtade materialet är att första linjens chefer inom HSO upplever sig klämda mellan tillgängliga resurser och krav utifrån att de ständigt förhåller sig till tidsbrist att utföra förändringsuppdrag. Vidare är de kulturella förutsättningar som återfunnits i resultat att cheferna anser att kollegialt stöd är av stor vikt för dem att arbeta med förändringsarbete och i förlängningen att stanna kvar på sin tjänst. Den socialpedagogiska implikationen blir vidare att förändring är ständigt närvarande i arbetet med människor.

 • 222.
  Kjellman, Madelene
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Petersson, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  “Man ska vara nästan som en familjemedlem, fast inte som en familjemedlem”: Upplevelsen av att som förskolepedagog finnas där för barn som lever i utsatt hemmiljö2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialstyrelsen lyfter förskolan och dess pedagoger som en skyddande faktor och en viktig arena i att upptäcka barn i utsatt hemmiljö. Forskning inom området tenderar att fokusera på anmälningsplikten och förskolepedagogernas upplevelse gentemot deras arbete med utsatta barn ter sig relativt outforskat. Syftet med uppsatsstudien är att ge en inblick i vilken roll förskolepedagoger upplever sig kunna ha i ett utsatt barns liv för att minska risken för framtida social utsatthet. Studien ämnar utifrån detta besvara frågeställningarna ”vilka faktorer upplever förskolepedagoger är av vikt för att kunna stötta barn som lever i en utsatt hemmiljö” samt ”hur upplever förskolepedagoger att deras arbete gentemot barn i utsatt hemmiljö kan göra skillnad i barnets livssituation”. Uppsatsstudien är en kvalitativ intervjustudie som undersökt det studerade fenomenet via semistrukturerade djupintervjuer med 7 förskolepedagoger, samtliga med tidigare erfarenhet av arbete i förskola med barn som lever i utsatt hemmiljö. Studien har tagit avstamp i anknytningsteorin för att skapa en förståelse för anknytningens verkan i förskolepedagogers arbete. De primära resultaten visar att förskolepedagoger upplever sig ha goda möjligheter att göra skillnad för barn i utsatt hemmiljö och att viktiga faktorer i arbetet är att ge barnen en trygg tillvaro, goda relationer, möjlighet att bli sedda och lyssnade på samt sunda grundvärderingar om sig själva och andra. Resultaten visar att förskolepedagogernas arbete påverkas av deras kunskap och erfarenhet samt att de vid situationer bortom de egna möjligheterna att bidra till förbättring ser en möjlighet för barnet i att anmäla sin oro för barn i utsatthet till socialtjänsten

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Kjällgren Tandoc, Helena
  et al.
  Vara Kommun, Sverige.
  Wiedel, Daniel Olof
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialt arbete i förskolan: Hur kan socialpedagogisk kompetens bidra till kollektiva läroprocesser?2018In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 66-88Chapter in book (Other academic)
 • 224.
  Klikovac, Sasha
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Levande elevinflytande: en kvalitativ studie om högstadieelevernas upplevelse av rutiner och trygghet i skolan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate how students' sense of security is affected by the routines created in the school. The study is a part of work-integrated learning and the material is a part of the students influence in the school's development work with safety-promoting factors. The results of the study will form the basis for an action plan in the school's safety-promoting work.

  The method for data collection is based on qualitative approach with four focus group interviews conducted with high school students in an elementary school in Gothenburg. The transcribed material was analyzed by thematic analysis.

  The results are presented under three themes: pronounced routines, unspoken routines and interpersonal relationships at school. The results shows that students feeling lack of meaning in some of the rules in school. Furthermore, the results show that students feel that it is more important to maintain good grades than to develop their learning. During unspoken routines it is presented that students perceive the school as gender segregated in certain segments. The informants in this study experience this by how sports lessons are planned and designed, how the break activities are distributed between the gender and how the social relations between the students are allowed to be designed. During interpersonal relationships, it is emphasized that the informants feel that a relationship at school can affect more fundamental things that has to do with the schooling: safety, motivation and learning.

 • 225.
  Korp, Peter
  et al.
  Gothenburg University, Gothenburg (SWE).
  Quennerstedt, Mikael
  Swedish School of Sport and Health Sciences GIH, Stockholm, (SWE).
  Barker, Dean
  Örebro University, Örebro (SWE).
  Johansson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Making sense of health in PE: conceptions of health among Swedish physical education teachers2023In: Health Education, ISSN 0965-4283, E-ISSN 1758-714X, Vol. 123, no 2, p. 79-92Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  Over the last couple of decades, health has become a central part of the subject content in physical education (PE) curricula in many countries. As a result, issues of health have been foregrounded much more clearly in the teaching of PE. The aim of this study was to explore how Swedish PE teachers make sense of health in relation to their teaching practices. This was done through investigating conceptions and theories about health in the teachers' descriptions of their teaching practices.

  Design/methodology/approach

  The data analyzed in this paper were collected through focus group and individual interviews with PE teachers in the grades 7-9 within compulsory schools in Sweden. The data were analyzed using thematic analysis.

  Findings

  Four dominant themes were identified in the data: 1) Health as a healthy attitude, 2) Health as a functional ability, 3) Health as fitness, 4) Health as mental wellbeing. There is a clear impact from healthism and obesity discourses on the teachers' accounts of health, but there is also an impact from holistic views and approaches to health. The authors contend that teachers should be explicit in what they mean by health in relation to what they teach, how they teach and why they teach health in a certain way.

  Originality/value

  The knowledge produced by this study is crucial since teachers' assumptions regarding health affect the subject content (what), the pedagogies (how), as well as the reasons (why) they teach health and therefore what students learn regarding health.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Kron Hadrous, Sanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Att möjliggöra eller begränsa”: En kvalitativ studie om bemötandets betydelse i arbetet med äldre2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning betonar bemötandets avgörande betydelse för att äldre ska uppleva en god omsorginkluderande bland annat delaktighet och självbestämmande. Det övergripande syftet med studien är att undersöka hemtjänstpersonals upplevelse av bemötandets betydelse för främjande av delaktighet och självbestämmande för äldre i vardagliga situationer. Samt undersöka hur hemtjänstpersonal uppleverutmaningar och möjligheter med bemötandet och deras erfarenhet kring hur makt kommer till uttryck i bemötandet i omsorgsrelationen. Fem personal (tre undersköterskor och två omsorgspersonal) som har minst tre års erfarenhet av hemtjänst, deltar i studien. Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys och den insamlade empirin har vidare analyserats utifrån ett teoretiskt maktperspektiv. Resultatet visar att omsorgspersonal upplever bemötande som en viktig och avgörande del i arbetet med äldre. Bemötande beskrivs påverkas negativt av framför allt stress och tidsbegränsning. Å ena sidan beskrivs ett mindre genuint bemötande vara ett resultat av dessa omständigheter, vilket begränsade äldres förutsättningar till att vara delaktiga och självbestämmande i vardagliga situationer. Å andra sidan erfor omsorgspersonal att de hade makt att med sitt bemötande ge eller inte ge dessa förutsättningar, i relation till att personals eget intresse kom före brukares behov. Att bemöta för att främja delaktighet och självbestämmande upplevs inte som något svårt, snarare är ett genuint bemötande något som personal upplever sig inte hinna med eller medvetet valde bort. 

 • 227.
  Kryeziu, Brahim
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mehmeti, Vedat
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Samverkan – för barnets bästa: En kvalitativ studie om samverkan mellan grundskola och socialtjänst2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt valda problemområde för uppsatsen är brister i samverkan mellan grundskola och socialtjänst när det gäller misstanke eller kännedom om att ett barn far illa, i antingen sin hemmiljö, fritidsmiljö, skolmiljö eller en annan vardagsmiljö. Det primära syftet är att öka förståelsen av deras upplevelse av hur samverkan fungerar i deras kommun. Det sekundära syftet är att identifiera utvecklingsmöjligheter i samverkan mellan skola och socialtjänst utifrån elevhälsoteamens perspektiv. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i det systemteoretiska perspektivet, som framhäver essensen av att kunna se en helhet och att en god dialog sinsemellan delsystemen (skola, socialtjänst, familj, individ) krävs för att samverkan mellan delsystemen ska vara konstruktiv och effektiv. Studien baseras bland annat på sju kvalitativa intervjuer och informanterna består av socialpedagoger, kuratorer, rektorer, skolsköterskor samt verksamhetschef tillhörande en grundskola. För att analysera resultatet, valde vi en kvalitativ textanalys, där resultatet visar på att samverkan har flera brister i form utav kommunikationen som återkoppling från socialtjänsten vid orosanmälningar samt att sekretessen hindrar i kommunikationen. Resultatet visar även på styrkor utifrån informanternas upplevelse som exempelvis samverkande arbetsroller, som samverkande socialsekreterare. Det behövs även en större förståelse utav varandras verksamheter, för att bygga relationer som är viktigt för konstruktiv samverkan. Vidare implikationer av arbetet är att samverkan är ett nödvändigt och relevant fenomen för socialt arbete. Samverkan behöver finnas för att tillgodose barnets bästa och det behövs ytterligare kunskap kring samverkans betydelse, särskilt utifrån socialtjänstens synvinkel då denna studie har skolans synvinkel på samverkan

 • 228.
  Källström, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Elevers perspektiv på lärmiljö: En fenomenografisk studie med elevinflytande2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study is based on a desire to investigate together with children and young people what a good learning environment in a Swedish school is. By involving the participants in examining different learning environments and then together analyzing their perceptions of the different learning environments, grouping them into three description categories and finally verifying them together, student influence is made possible throughout the study.

  The result showed that the students' perceptions were contained within three description categories, Safety, Beeing able to choose and Good seating. The students felt that their participation in the study was positive and they salute and wish their educators, principals, politicians in the immediate area and the Prime Minister, Bianca Ingrosso, Roger Pontare and a combat pilot read the essay.

 • 229.
  Lampio, Amanda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Genomförandeplaner och Handlingsutrymme: En kvalitativ studie om socialpedagogers upplevelser av handlingsutrymme i arbetet med genomförandeplaner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och analysera hur socialpedagoger inom LSS-verksamhet upplever sitt handlingsutrymme i arbetet med genomförandeplaner.  Under senare år har man uppmärksammat socialpedagogers etableringsprocess inom ett nytt arbetsfält av funktionshinderomsorgen. Den nya yrkesrollen innebär att man arbetar inom LSS-verksamhet så som gruppboende och daglig verksamhet tillsammans med stödassistenter och stödpedagog i olika utsträckning. Socialpedagogen har en ledande position i verksamheten och uppdraget riktar sig in på att utveckla baspersonalens egna pedagogiska tänkande och vägleda dem i sitt arbete (Fyrbodals kommunalförbund, 2015). Då gruppbostad och daglig verksamhet är insatser som kan beviljas enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen), gäller särskilda krav om dokumentering av insatser enligt LSS 21 a §. Genomförandeplan är ett dokument som brukaren har rätt till och ska innehålla en tydlig beskrivning av brukarens insatser och hur insatserna ska genomföras i praktiken.

  Det finns för närvarande ingen klarlagd policy vilken yrkesgrupp som har ansvaret för arbetsuppgiften genomförandeplan utan kommuner och enskilda verksamheter får besluta om ansvarsfördelningen. Ett mål med LSS-lagen är att de som omfattas av lagen ska få full delaktighet i samhällslivet och då ses genomförandeplanen som ett verktyg som skapar delaktighet. Socialpedagogisk kunskap ses som en viktig kompetens inom funktionshinderomsorgen då socialpedagogiskt arbete handlar om att skapa förutsättningar till delaktighet och social integrering. Studien är av en kvalitativ ansats och fem kvalitativa intervjuer genomfördes i två mellanstora kommuner i Sverige. Samtliga informanter arbetar som socialpedagoger inom funktionshin deromsorgen. Intervjuerna var semistrukturerade och metoden valdes för att skapa en djupare förståelse för hur socialpedagoger upplever handlingsutrymmet i genomförandeplansarbetet. Studiens teoretiska utgångpunkter är professionsteorin med centrala begreppen makt, handlingsutrymme och jurisdiktion. Det insamlande materialet har redovisats och analyserats utifrån studiens teoretiska referensram samt utifrån den tidigare forskningen.  Studiens resultat visar på att socialpedagogernas ansvarområde gällande genomförandeplaner upplevdes som otydligt till följd av att den formas i verksamheten. Det upplevda handlingsutrymmet innebär huvudsakligen en coachande roll som innebär att man delar med sig av ny kunskap och arbetar för att utveckla baspersonalens egna pedagogiska och reflekterande tänk. Användandet av handlingsutrymmet upplevdes som situationsbundet beroende på olika aktörers medverkan och påverkades även av socialpedagogernas egna reflekterande arbetssätt. Det sker en kvalitetshöjning av genomförandeplaner där socialpedagogens roll är att kvalitetssäkra genomförandeplanerna, genom att se till att reflektivt tänkande och brukarens delaktighet hamnar i centrum.

 • 230.
  Lanner, Marcus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Lund, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Öppna och stängda dörrar: En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur socialsekreterare uppfattar sin arbetssituation utifrån organisatoriska faktorer samt hur de hanterar eventuella utmaningar och svårigheter i arbetet. För att besvara frågeställningarna har vi använt en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer. Två gruppintervjuer har genomförts på socialkontor i två olika kommuner i Västsverige. Urvalet utgörs av sex socialsekreterare, där ena gruppen jobbar på individ- och familjeomsorgen, den andra med ekonomiskt bistånd. Vår teoretiska utgångspunkt har tagits ur Hirschmans teori exit, voice & loyalty och Human Resource-perspektivet, samt begreppet handlingsutrymme. Resultatet har analyserats med hjälp av tematisk analys, tidigare forskning och valda teoretiska perspektiv. Resultatet påvisade fyra faktorer kopplade till hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation: ledarskap, belastning och resurser, materiella förutsättningar samt kollegialt stöd. Resultatet visade även på att socialsekreterare använder sig av olika strategier för att hantera sin arbetssituation. Socialsekreterarnas arbete har visat sig vara komplext och innefattar ett stort handlingsutrymme. Det som framkommit har visat på vikten av olika former av kommunikation, både kolleger emellan och mellan medarbetare och chef. Materiella ting som kaffekoppar och öppna dörrar spelar en stor roll i skapandet av rum för interaktion. Olika kommunikationskanaler hör ihop med delaktighet, vilket kan sammankopplas med känslan av trivsel. Delaktighet hör också samman med öppenhet. Här kommer ledarskapet in som en viktig del, att arbeta personalorienterat är av stor betydelse för att få medarbetarna att trivas. Vi lämnar utrymme för framtida forskare att undersöka mer om betydelsen av öppna dörrar och dess betydelse för socialt arbete.

 • 231.
  Lansford, Jennifer E.
  et al.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, U.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Gurdal, Sevtap
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Tryggvason, Nina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Godwin, Jennifer
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA .
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Peña Alampay, Liana
  Ateneo de Manila University, Department of Psychology, 1000 Metro Manila National Capital Region, Philippin.
  Al-Hassan, Suha M
  Hashemite University,Emirates College for Advanced Education. Queen Rania Faculty for Childhood,, Zarqa, Jordan, and Health and Special Education Division, , Abu Dhabi, UAE .
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Department of Psychology, Caserta, Italy .
  Bombi, Anna Silvia
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Pschology, Italy..
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Child and Family Research Program in Developmental Neuroscience, Bethesda, MD, USA .
  Chang, Lei
  Chinese University of Hong Kong, Department of Educational Psychology, Hong Kong, China .
  Deater-Deckard, Kirby
  Virginia Polytechnic Institute and State University, Department of Psychology, Blacksburg, VA, USA .
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA .
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA .
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Educational Psychology, Maseno, Kenya .
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA .
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand .
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Universidad San Buenaventura, Consultorio Psicológico Popular, Medellín, Colombia .
  Physical Aggression, Relational Aggression, and Endorsement of Reactive Aggression in Nine Countrie: Paper presented at 2015 SRCD Biennial meeting, Philadelphia, USA2015Conference paper (Other academic)
 • 232.
  Lantz, Christina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Verksamhetshetsutveckling genom nyanställningar: Om ömsesidigt lärande på en arbetsplats2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte      Beskriva och analysera personals lärande vid nyanställningar samt att beskriva betingelser på arbetsplatsen som understödjer lärandet. Vidare är ett syfte att diskutera hur denna kunskap kan användas som underlag vid utveckling av introduktionsprogram samt hur sambandet mellan introduktion, arbetsplatslärande och verksamhetsutveckling ser ut. Ett resonemang förs om lärande i allmänhet innan kopplingar till arbetslivet görs.   Metod Studien har inspirerats av ”insider action research”, då jag har studerat delar av den verksamhet som jag också arbetar i. Jag har använt mig av delar av PAAR, participatory and appreciative action and reflection, då min studie har handlat om att förstå, ta tillvara och utveckla lärprocesser. I studien ingår intervjuer, gruppsamtal och genomläsning av dokument som sedan genomgått innehållsanalys. Resultat Informellt lärande står för den allra största delen av lärande på arbetsplatsen. Vid nyanställningar aktualiseras lärandet och möjligheter ges till ett ömsesidigt och utvidgat lärande. Rekryteringen av nya ger möjlighet till ny kompetens på arbetsplatsen. En inkluderande introduktion av kollegor med proaktivt beteende hos den nya påskyndar socialisering och lärande. Möjlighet till reflektion framstår som viktigt för såväl nya som gamla i den processen. Klimat som präglas av öppenhet, nyfikenhet och prestigelöshet understödjer lärande på arbetsplatsen, där också ledningens inställning är viktig. Sammantaget kan sägas nyanställda med kompletterande kompetens, som erbjuds en inkluderande introduktion och själva är aktiva kommer under goda lärvillkor på arbetsplatsen att bidra till verksamhetsutveckling genom interaktion med de övriga.

 • 233.
  Lantz, Christina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Verksamhetsutveckling genom nyanställningar: Om ömsesidigt lärande på en arbetsplats2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Beskriva och analysera personals lärande vid nyanställningar samt att beskriva betingelser på arbetsplatsen som understödjer lärandet. Vidare är ett syfte att diskutera hur denna kunskap kan användas som underlag vid utveckling av introduktionsprogram samt hur sambandet mellan introduktion, arbetsplatslärande och verksamhetsutveckling ser ut. Ett resonemang förs om lärande i allmänhet innan kopplingar till arbetslivet görs.

  Metod: Studien har inspirerats av "insider action research", då jag har studerat delar av den verksamhet som jag också arbetar i. Jag har använt mig av delar av PAAR, participatory and appreciative action and reflection, då min studie har handlat om att förstå, ta tillvara och utveckla lärprocesser. I studien ingår intervjuer, gruppsamtal och genomläsning av dokument som sedan genomgått innehållsanalys.

  Resultat: Informellt lärande står för den allra största delen av lärande på arbetsplatsen. Vid nyanställningar aktualiseras lärandet och möjligheter ges till ett ömsesidigt och utvidgat lärande. Rekryteringen av nya ger möjlighet till ny kompetens på arbetsplatsen. En inkluderande introduktion av kollegor med proaktivt beteende hos den nya påskyndar socialisering och lärande. Möjlighet till reflektion framstår som viktigt för såväl nya som gamla i den processen. Klimat som präglas av öppenhet, nyfikenhet och prestigelöshet understödjer lärande på arbetsplatsen, där också ledningens inställning är viktig. Sammantaget kan sägas nyanställda med kompletterande kompetens, som erbjuds en inkluderande introduktion och själva är aktiva kommer under goda lärvillkor på arbetsplatsen att bidra till verksamhetsutveckling genom interaktion med de övriga.

 • 234.
  Larm, Josefin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Johansson, Julia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Man får inte glömma de anhöriga": en kvalitativ studie om hur anhöriga till unga vuxna med missbruksproblematik upplever stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the surroundings of every person with a drug addiction there is often one or many people that suffer from the consequences of their relative's addiction and are at risk of mental, physical and social problems (Melin & Näsholm 1998; Socialstyrelsen 2014). The aim of this study is to examine how relatives are affected by having someone close with a drug addiction and what their interpretations are regarding the support they receive from the organisation called Eken. Eken works mainly with young adults with drug addiction and the organisation aims at having an approach characterized by accessibility and flexibility as well as commitment and support to the young adults' relatives. The main questions of this study are as follows: How do relatives describe how the work that the staff is doing is formed? How do relatives describe what the staff is doing to acknowledge the needs related to their own wellbeing? How do relatives describe how the staff acknowledges the need related to the relatives' ability to support their close relative? Based on the aim of this study a qualitative research approach was chosen. The collection of the empirical data was made through five semi-structured interviews with five relatives. All informants have ongoing, terminating or terminated contact with Eken. In order to create an understanding of what the informants share, we have analyzed the results of the study based on symbolic interactionism, which is a perspective aiming at describing social realities with a focus on the interaction processor (Trost & Levin 2010). The main notions used are coping, participation, communication, alliance and codependency. We discovered that previous research is limited but shows that the area is neglected. When analyzing the results of the study, a thematic analysis method was used. To process the material we looked for recurring themes in the collected material. The results of the study show that the informants describe the staff's way of working as committed, respectful and need-oriented. The working method includes the possibility of contacting staff at any time during the day, which they describe as a security. All informants express that the contact includes both involvement in the young adults' treatment process and reduced feelings of loneliness and perplexity. The results also show that the informants can be supported with how they can deal with their relatives through advice among other things.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 235.
  Larsson, Eva
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Johansson, Eric
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Stigmatisering av äldre döva: i äldreomsorgen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att uppmärksamma äldre döva. Genom kvalitativa undersökningar belysa äldre dövas tankar och farhågor om att åldras och eventuellt vara i behov av äldreomsorg, utifrån perspektiven social konstruktion och stigmatisering. Studiens fem informanter var, en från biståndsenheten, en äldrevägledare samt tre äldre döva personer för att få ett brett perspektiv på problemområdet. För att skapa det empiriska materialet användes semistrukturerade intervjuguider. Empirin har analyserats med meningskategorisering i programmet Nvivo-12 för att få fram relevanta och trovärdiga resultat. Inom tidigare forskning var det svårt att finna artiklar som tar upp ämnet äldre döva, vilket understryker behovet av ytterligare forskning kring ämnet. Vi har i vårt resultat kunnat urskilja att det finns en diskriminering av äldre döva i processen kring äldreomsorg. Vi fann också att hörande, som inte har någon dövkunskap, som kommer i kontakt med döva konstruerar egna uppfattningar om dövas livsvillkor, utifrån okunskap och samhällsnormer. Resultat av studien visar också att det finns möjligheter till förbättring där vissa städer efter påtryckningar av dövrörelsen har öppnat äldreomsorg för döva samt medborgarkontor

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Larsson, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Högstadieungdomars syn på kommunikation, förväntningar och fostran i skolan: En kvalitativ intervjustudie om högstadieungdomars upplevelser och erfarenheter av sociala relationer till vuxna i skolan utifrån kommunikation, förväntningar och fostran2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish schools work in different ways with relationship building in school, for example through different types of mentoring for pupils in primary school. For example, there are discussions about how adults in school work with social relationships with the youths.

  The purpose of the study is to investigate how young people experience their relationships with adults in school based on communication, respect, expectations and education.

  The study was conducted through qualitative interviews via digital platforms with a total of seven high school youths. The study's theoretical framework consists in Jonas Aspelin´s explored notions of professional relational competence as well as Martin Buber's relational theories about education, respect and trust between educator and pupil. The analysis work resulted in five themes: communication, human reception, adult role models, expectations and relationship building.

  The result shows that a majority of the interviewed high school youths value relationships with adults and that most of the interviewed youths see adults within the school as role models when it comes to ethics and morals. The study also shows that most high-school-youths would like to spend more time with adults in school for relationship-building activities and conversations about other themes than educational themes.

 • 237.
  Larsson, Julia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Thylander, Ida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Stödet finns ett samtal bort": Behandlingsförälderns behov av stöd i uppdraget2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studie var att belysa behandlingsföräldrar som yrkesgrupp och att undersöka vilket stöd de önskade för att generera en god vård för det placerade barnet.

  Studien utgår från en kvalitativ metod och består av sju intervjuer, sex enskilda och en parintervju. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisering, vilket resulterade i att tre teman framträdde; Stödformer, Stödet från andra behandlingsföräldrar och Stödet till familjen. Resultatet har sedan analyserats utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet samt relaterats till tidigare forskning.

  Resultatet visar att behandlingsföräldrar tryggas av vetskapen att tillgång till stöd finns dygnet runt, samt att stödinsatser behöver anpassat och ges utifrån behandlingsförälderns specifika behov och förutsättningar. En god relation till sin samordnare och tillgång till specialistkompetenser i form av läkare och psykolog för det placerade barnet, framkommer som viktigt stöd, samt att behandlingsföräldern får träffa andra behandlingsföräldrar för att diskutera anses värdefullt.

 • 238.
  Larsson Lindahl, Marianne
  et al.
  Lund university.
  Nykänen, Pia
  Gothenburg university.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Analysis of policy frameworks for ‘children in care’ in Sweden: creating enabling environments for child participation that contribute to social change2021Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In a joint South African and Swedish research study, policy frameworks for children in care were analysed in regard to children’s rights and accessibility to participate in decisions on care. The research group has during phase one in the study developed a series of questions to analyse the most relevant legislations in regard to children in care. Thus, for the Swedish part of the analysis four legislations were selected; the Social Services Act, the Children and Parents Code, the Care of Young Persons Act and the UN Convention on the Rights of the Child (since 2020 a part of the Swedish legislation). An analysis model was applied to these legislations, posing the following seven questions on children’s participation. What participation is, different understandings of children’s participation. Further, participation Concerning what? that is, in what decisions? Why participation, which includes the reasons and values underlying children’s participation. How, when, and where participation should be exercised. Also, Who should participate, with the added underlying question of who should promote participation. These questions were applied to the different legislations in order to scrutinize the access for children to become active agents in their own care. This form of inclusion could also become a model for an empower-driven participative influence in the decisions of fundamental importance to the society’s future well-being. Results from the analysis will be presented at the conference.   

 • 239.
  Larsson, Louise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ohlson, Lena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Jag kände mig inte som invandrare. När jag fick negativt kände jag mig som invandrare.”: En kvalitativ studie om ensamkommande afghaner som flytt till Frankrike efter negativt beslut i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I 30 år har det varit krig i Afghanistan och det är ett av världens fattigaste länder. Detta har lett till att många Afghaner valt att lämna landet och flytt till andra länder. I flera år har unga afghaner sökt sig till Sverige men under flyktingkrisen år 2015 kom 23,000 afghanska ensamkommande till Sverige. För att möta några av ungdomarna som upplevt denna resa och få besöka deras livsvärld gjordes datainsamlingen med fem semistrukturerade intervjuer på plats i Frankrike där ungdomarna nu befinner sig då de har fortsatt sin flykt efter de har fått avslag på sin asylansökan i Sverige. Ungdomarna kände hopp i Sverige och såg fram mot ett liv här men det hoppet slogs sönder när avslaget kom och deras hopp om en framtid i Sverige försvann. Känslan av att vara dubbelt svikna då upplevelsen var att de först blev välkomnade hit men sen inte fick stanna kvar var total. Nu väntar alla fem ungdomarna på svar på deras asylansökan i Frankrike och de försöker än en gång anpassa sig till ett liv ett främmande land. De fem ungdomarna har tappat mycket av sin framtidstro och de känner ingen tillit till omgivningen efter avslaget. Deras känsla av sammanhang försvann och har för de flesta informanter inte kommit tillbaka. De har alla gemensamt att de gör det som behövs för att slippa åka tillbaka till ett land de inte ser någon framtid i, om det betyder att de ska fly vidare till ett annat land i Europa eller leva som papperslösa i Frankrike är de inte riktigt klara över ännu. Studien har en kvalitativ ansats och med KASAM-teorin som hjälper oss förstå ungdomarnas känslor och hur de hanterar sina känslor i deras livssituation.

 • 240.
  Larsson, Susanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kragell, Ulrika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Från insikt till aktivt deltagande i samhället: En kvalitativ studie om Skolan som arenas möjliggörande av socialpedagogiska gemenskaper2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tanken med satsningen Skolan som arena är att öppna upp skolan för aktiviteter utanför skoltid, vilketska ske genom samverkan mellan offentliga, privata och idéburna organisationer. Syftet med denna uppsats var att utforska hur Skolan som arena bidrar till socialpedagogiska utvecklings- och läroprocesser för professionella och boende i området kring skolan. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. Fyra processledare för satsningen Skolan som arena intervjuades, de intervjuade hade samma yrkestitel men olika utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenheter. Informanterna valdes ut då de var de enda i staden som utifrån sin yrkestitel och arbete har kunskaper och erfarenhet att besvara den frågeställning uppsatsen utgick ifrån. Insamlade data analyserades genom tematisk analys ur vilket sex teman framkom: andras antagande, äkta behov, medskapande processer, bildningsprocesser, utmaningar och vuxna. I resultatet framträdde det tydligt att processledarna främjade bildningsgemenskaper genom att aktivt söka efter deltagarnas äkta behovgenom att kunna sortera bort andras antaganden och önskemål om målgruppens verkliga behov. Genom att skapa organiserade möten med människor som visat intresse för en aktivitet gav processledarna möjlighet för att få igång verksamheter som flera i området kunde vara i behov av. I diskussionen framkom att strävan efter att skapa engagemang hos individer och grupper var en viktig komponent i processen med att skapa en skola som arena. Utmaningen låg i att satsningen var ny för staden och att den skulle bli en hållbar och naturlig samlingsplats för närområdets invånare. Processledarna beskrev att nyckelfaktorerna var äkta behov och tillit oberoende av vem de mötte.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 241.
  Laskar, Pia
  et al.
  The Royal Armoury Museum and the Swedish History Museum, Stockholm, Sweden.
  Johansson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mulinari, Diana
  University of Lund, Gender Studies, Sweden.
  Decolonising the Rainbow Flag2016In: Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, ISSN 2000-1525, E-ISSN 2000-1525, Vol. 8, no 3, p. 192-217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the article is to explore the location and the meaning given to the rainbow flag in places outside the hegemonic centre. Through three case studies in the global North and South, held together by a multi-ethnographic approach, as well as a certain theoretical tension between the rainbow flag as a boundary object and/or a floating signifier, we seek to study where the flag belongs, to whom it belongs, with particular focus on how. The three case studies, which are situated in a city in the Global South (Buenos Aires), in a conflict war zone in the Middle East (the West Bank) and in a racialised neighbourhood in the Global North (Sweden), share despite their diversity a peripheral location to hegemonic forms of knowledge production regimes. Central to our analysis is how the rainbow flag is given a multitude of original and radical different meanings that may challenge the colonial/Eurocentric notions which up to a certain extent are embedded in the rainbow flag. © 2009-2017 Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. All rights reserved.

 • 242.
  Lengrell, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Den dubbla yrkesrollen: En studie av familjebehandlares upplevelse av arbetet med barn i familjer med missbruk2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka några familjebehandlares erfarenheter och metoder i arbetet med barn som växer upp i missbruksfamiljer.. I studien har jag använt mig av en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats i form av intervjuer. De genomförda intervjuerna var halvstrukturerade och en intervjuguide har använts vid varje intervjutillfälle. Resultatet visar att stödgrupper är den vanligaste använda metoden för barn med missbrukande föräldrar. I stödgrupperna fokuserar man på att stärka barnen samt att ta bort skuld och skam. Respondenterna i studien belyser att ett gott bemötande och förhållningssätt bidrar till att arbeta upp en god allians med familjen, något som de anser är en viktig grund i hjälpprocessen. De yrkesverksamma upplever en dubbelhet i deras yrkesroll. En av de svåraste insatserna de upplever är när de arbetar i en familj där barnets bästa står i kontrast till vad som är möjligt att göra.

 • 243.
  Liljegren, Andreas
  et al.
  Department of Social Work, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Szücs, Stefan
  Department of Social Work, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Höjer, Staffan
  Department of Social Work, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  The police and ‘the balance’: managing the workload within Swedish investigation units2021In: Journal of Professions and Organization, ISSN 2051-8803, E-ISSN 2051-8811, Vol. 8, p. 70-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Professionals within street-level organizations are essential for the delivery of public services to citizens. However, among a number of difficult dilemmas, they have to deal with an extensive workload.The police can be seen as a good example of this; they are expected to solve most crimes, includingthe so-called mass crimes and the more spectacular cases that make it into media headlines, and often on a continually decreasing budget. A key regulating mechanism for investigation departmentsin the Swedish police is the so-called balance. The balance can be described as a basket in whichthey put the cases that there is a desire and potential to work on but not in the immediate term.The purpose of this article is to analyse the balance as a way of rationing the workload within theSwedish police. Working with the balance consists of two processes: limiting and buffering the workload. Limiting is the practice of reducing the work in a situation. Buffering is the process of puttingsome work on hold to deal with later, of which the article identifies five kinds; functional, problematic,quasi, progressive, and symbolic buffering. The exploration of ‘the balance’ contributes to our understanding of how street level organizations attempt to defend their professional jurisdictions, theirwell-being, and their ability to complete their duties.

 • 244.
  Liljegren, Lovisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ramadanovic, Nevrija
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Man släcker mycket bränder först, så kommer det hälsofrämjande sist": En kvalitativ studie om socialpedagogers perspektiv på sin roll när det gäller hälsofrämjande arbete i grundskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varje grundskola i Sverige måste enligt skollagen ha ett elevhälsoteam som tillsammans med övrig personal ska arbeta hälsofrämjande. Socialpedagoger förekommer på vissa skolor i elevhälsoteamet utöver de lagstadgade professionerna. I denna studie undersöks hur socialpedagoger arbetar hälsofrämjande i grundskolan.

  Genom en kvalitativ undersökning i form av intervjuer har respondenterna själva fått berätta om sitt arbete med egna ord. Totalt fyra socialpedagoger som arbetar på olika grundskolor inom Västra Götalandsregionen har intervjuats. Intervjuerna har transkriberats till text och kodats ut till övergripande teman efter vad som har bedömts som relevant och intressant.

  Studiens teoretiska utgångspunkt är det salutogena perspektivet och KASAM-perspektivet vilket även framkommer i studiens resultat och analys.

  Resultat visar att socialpedagogerna arbetar hälsofrämjande genom att fokusera på det sociala i skolan och bygga relationer med eleverna. Skolans korridorer är socialpedagogernas främsta arena att vistas i för att vara närvarande bland eleverna. Genom att till exempel arbeta med DISA programmet främjas hälsa hos eleverna långsiktigt.

  I diskussionsdelen menar vi att socialpedagogernas arbete på grundskolorna för med sig många fördelar och gynnar elevernas allmänna hälsa och förbättrar deras skolmiljö. Vi ställer oss därför frågan om socialpedagogerna ska bli en lagstadgad profession inom skolvärlden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 245.
  Lindblom, Victor
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Karlsson, Stefan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Samverkan mellan socialsekreterare & arbetskonsulenter: En kvalitativ studie om socialsekreterare och arbetskonsulenters syn på samverkan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare inom socialtjänstens försörjningsstöd och arbetskonsulenter på arbetsmarknadsenheten samverkar för att få personer med försörjningsstöd mot egen försörjning. Två fokusgruppsintervjuer har genomförts i denna kvalitativa studie. Det var två olika fokusgrupper, en grupp var arbetskonsulenter inom arbetsmarknadsenheten och den andra gruppen socialsekreterare inom försörjningsstöd. Kriterier för att medverka var att informanter i båda fokusgrupperna hade erfarenhet av att samverka med respektive verksamhet. Studien visar vikten av att de tre teman organisation, kommunikation och samverkan behöver varandra för att samverkan ska vara effektiv. Bristen på kommunikation inom organisationen och mellan verksamheterna ger konsekvenser för samverkan som också påverkar personer som uppbär försörjningsstöd. Analysen ger svar kring vilka faktorer som främjar och hindrar samverkan inom de olika teman som studien lyfter.

 • 246.
  Lindström, Alex
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att förhindra mobbning: en kvalitativ studie om skolkuratorers roll i att arbeta förebyggande mot kränkningar i skolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mobbning är ett fenomen som förekommit under lång tid inom skolan. Barn som utsätts för mobbning kan komma att få långtgående effekter och leda till svåra men i vuxen ålder. Därför har skolan en skyldighet i att aktivt arbeta förebyggande mot mobbning och kränkningar i skolan samt att utreda händelser där elever blir kränkta. Trots att det finns tydliga direktiv i att förebygga mobbning så visar undersökningar att mobbning i skolan ökar. Hur kan mobbning och kränkningar förhindras i skolan, skolkuratorer är den profession inom skolan vars arbetsuppgifter till störst del ligger i det förebyggande arbetet. För att komma underfund med mobbning i skolan är det viktigt att skolkuratorer har ett liknande tillvägagångsätt i att jobba mot mobbning. Detta arbete undersöker om det finns skillnader och likheter i hur skolkuratorers förebygger mobbning, detta görs genom att ta reda på hur respektive kurator arbetar och sedan jämföra dessa med varandra. För att ta reda på detta gjordes enskilda intervjuer med 4 kuratorer på olika skolor i en mellanstor kommun i Västra Sverige. Resultatet visade att förhållningsätt i hur man förebyggde mobbning utgjorde större skillnader än likheter. De slutsatser som kunde dras utav resultatet var att kuratorerna arbetade med olika insatser i att förebygga mobbning och att de hade olika attityder gentemot det förebyggande arbetet. Men att den gemensamma idén om hur mobbning kan förebyggas var att utgå från ett helhetsperspektiv som framhävde olika aspekter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 247.
  Lindvall Kurti, Hannah
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sääw, Mikaela
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Alla människor ska bli bemötta på ett bra sätt, oavsett bakgrund och historia: En kvalitativ studie om socialsekreterares perspektiv på deras arbete och handlingsutrymme i arbetet med kvinnor som utsatts  för våld i nära relation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bakgrunden till studien är att få en inblick i vad för insatser och resurser som socialsekreterarna kan använda i mötet med våldsutsatta kvinnor. Vilket handlingsutrymme socialsekreterarna har i arbetet samt vad för faktorer som gynnar samt begränsar deras handlingsutrymme. Vi ville få mer kunskap om hur arbetet ser ut för socialsekreterare som arbetar med dessa kvinnor och hur hen upplever sina möjligheter att hjälpa bland annat.  Syfte: Syftet med den här studien är att studera är att studera socialsekreterares möjligheter och utmaningar, samt analysera handlingsutrymmet i arbetet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation.  Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer där empirin består utav sex stycken transkiberade intervjuer. Valet av socialsekreterare var att de ska arbeta med kvinnorna som utsatts för våld i nära relationer, sedan hade vi en intervjuguide som vi utgick ifrån för att kunna få svar på vår frågeställning.  Materialet har analyserats utifrån symbolisk interaktionism som är studiens teoretiska utgångspunkt.  Resultat: Resultatet visar att samtliga socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme stort samt att de upplever att de har mycket frihet i sitt arbete, socialsekreterarna upplever att de har förtroende från sina chefer att fatta beslut som rör deras klienter. Samtidigt som socialsekreterarna upplever att handlingsutrymmet är stort så belyser de även aspekter som de upplever begränsar deras handlingsutrymme. Socialsekreterna beskriver bemötandet som en avgörande faktor i arbetet med de våldsutsatta kvinnorna, eftersom stödet som socialsekreterarna erbjuder är frivilligt för kvinnan att ta emot så är det av stor vikt att skapa en god relation för att kunna hjälpa kvinnan ur den våldsamma situationen.

 • 248.
  Lindén, Viktoria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Stensdotter Wikhall, Charlotte
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kreativiteten som satte fart på själen: En möjlig väg till arbete2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsstudien är att beskriva hur socialarbetare upplever att användandet av kreativt skapande kan vara ett sätt för långtidssjukskrivna som står långt utanför arbetsmarknaden att närma sig arbete eller annan sysselsättning. Genom kvalitativa intervjuer med sex socialarbetare har detta undersökts. I urvalet av informanter finns socialpedagoger, socionomer samt konstnärer där flera av dem har vidareutbildning inom bildterapi, symbolterapi och samtalsterapi. För att få förståelse för hur kreativt skapande kan vara en väg mot arbetsmarknaden har det undersökts hur skapande används i grupp och hur det i sin tur kan bidra till att den enskilda individen kommer närmare en sysselsättning. Långtidssjukskrivna som står utanför arbetslivet anses löpa risk för att hamna i en negativ spiral som påverkar individen såväl fysiskt, psykiskt som socialt. För att bryta spiralen krävs ofta hjälp och då kan en riktad arbetsmarknadspolitisk insats vara den hjälpen som behövs för att minska risken för marginalisering och utanförskap. Empowerment är uppsatsstudiens teoretiska utgångspunkt, med begrepp och perspektiv så som återhämtning och inlärd hoppfullhet. Uppsatsstudiens resultat visar att socialarbetarna upplevde att långtidssjukskrivna genom kreativt skapande i grupp fick ett tryggt socialt sammanhang där de kunde uttrycka sig fritt, hitta sin egen röst och känna meningsfullhet. Vår tolkning är att individerna som deltog i grupperna som ägnade sig åt kreativt skapande fick flera positiva effekter, som att känna sig mer tillfreds med livet, hitta nya vägar och nå ett bättre mående. Detta kunde i sin tur kunde användas som redskap för att kunna ta nästa steg mot arbetsmarknaden. Forskning kring kreativt skapande i socialt arbete är relativt outforskat och vi efterfrågar mer forskning inom ämnet. Exempelvis kan forskning som fokuserar på strukturella utmaningar eller långsiktig hälsa kopplat till kreativt skapande vara till gagn för de som inom socialt arbete vill använda sig mer av kreativt skapande i sitt dagliga arbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 249.
  Liss, Ann
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Exempel 9: Uppsökande socialt arbete: en gränsöverskridande arbetsmetod2019In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 96-100Chapter in book (Other academic)
 • 250.
  Liss, Ann
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Uppsökande socialt arbete: Fältsekreterarnas arbete och erfarenheter i Lysekils kommun2019Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
2345678 201 - 250 of 423
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf