Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 714
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Eriksson, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Holmén, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Motvindens moderskap: en studie om moderskap och intellektuell funktionsnedsättning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study seeks to from professionals perspectives describe and analyze the beliefs they have about women with intellectual disabilities and their pregnancy and motherhood. We will also discuss and reflect on the possible support that professionals find important for women to handle pregnancy and motherhood. The information has been gathered through interviews with five different professions that have come in contact with the audience in their work. In our material we found three distinctive perspectives: a child´s perspective, a parent´s perspective and a community perspective. From these perspectives, we could find many similarities in the informants´ perceptions, which resulted in different themes. These themes are: "Attachment and love is the most important", "Little children - little worry, big kids - big trouble", "The civil right to have children", "Parents dynasty limitations", "Promotion and aggravating factors", "Support in different forms", "To influence and be affected" and "Collaboration and visions for the future ". The results of the study indicate a belief that everyone has the right to have children and it is the community’s responsibility to put adequate measures to which the parental ability is not enough. An ambivalence among the professionals have interpreted when they are experiencing difficulties and sometimes conflicting demands of the role of relating to one part children's right to a safe and caring nursery and on the other hand, the mother's right to autonomy over her own lives. An important prerequisite for a functioning maternity highlighted is that the mother has the ability to bond with her children, and other practical efforts that society can come in with. The interpretation is that the community´s attitudes have changed over time towards a more positive attitude among the professional abilities with appropriate assistance for managing a maternity. The analysis is based on theories of social construction, empowerment, power, and the proximal development zone.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 202.
  Eriksson, Frida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Karlsson, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Att skapa godtrogna moralister av barn: En kvalitativ studie om socialsekreterares perspektiv på barns ansvar och rättigheter när barnet begått brottsliga handlingar2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn har rätt till en god fostran för att kunna utveckla grundläggande färdigheter för att leva ett framtida självständigt liv. Föräldrarna tillsammans med Socialtjänsten bär det yttersta ansvaret till att barn tillförsäkras den hjälp och det stöd barnet behöver för att utvecklas i livet, vilket bland annat innebär att barnet ges möjlighet att lära sig ett eget ansvarstagande. Barn utgör endast åtta procent av den straffbara befolkningen men står för en förhållandevis stor andel av lagföringsbesluten i Sverige. Brottslighet bland barn är ett reellt och omfattande problem. Straffmyndighetsåldern på femton år samt myndighetsåldern på arton år kan tyckas säga något om samhällets syn på när barnet anses som moget nog att ta ansvar för sina brottsliga handlingar. Mot den bakgrunden vill den här studien undersöka huruvida barns ansvarstagande respektive rättigheter konstrueras i det sociala arbetet i dag, med fokus på socialsekreterares vid Individ- och familjeomsorgens arbete med barn som begått brott. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats i vilken semistrukturerade intervjuer användes som metod för datainsamling. Urvalet bestod av sex socialsekreterare med en arbetslivserfarenhet mellan ett och nio år. Resultatet tyder på att barns individuella förutsättningar och förmågor gör det svårt och komplext för socialsekreterare att förhålla sig till hur, och i vilken grad av ansvar som kan läggas på barn. Det framkommer även att socialsekreterarna lägger stor vikt vid föräldraansvaret och att utveckla föräldrars förmågor att stötta sina barn i utvecklandet ett eget ansvarstagande. Studien visar även att samhällets konstruktioner av vad ett gott liv är och hur ett barn bör vara sätter prägeln på det sociala arbetes insatser och förhållningssätt till barn som begår brott.

 • 203.
  Eriksson, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Angelica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Det är inte OM utan NÄR: En studie om unga vuxnas upplevelser kring att vara nykter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utforska unga vuxnas upplevelser av hur det är att som ung vuxen idag välja bort alkohol och att dessutom göra det i organiserad form. Med utgångspunkt ur vårt syfte har vi utformat frågeställningar där identitet och synen på sig själv är återkommande; Hur har nykterheten inverkat på de unga vuxnas bild av sig själva? Hur har de unga vuxnas medlemskap i ett nykterhetsförbund inverkat på deras bild av sig själva? Hur påverkar andra människor runt omkring de unga vuxnas identitet? Vi har valt att använda oss av symbolisk interaktionism för att skapa oss en förståelse för informanternas upplevelser och för att samla in empiri till vår studie har vi valt en kvalitativ ansats och använt oss av enskilda delvis strukturerade intervjuer. Vi sökte kontakt med unga vuxna som var medlemmar i någon form av nykterhetsför­bund. För att tolka och analysera vårt material använde vi oss av en kvalitativ analysmetod där vi kategoriserade och tematiserade våra data med begrepp ur symbolisk interaktionism som stöd, för att hitta mönster och strukturer. Vi har presenterat och analyserat vårt resultat under fyra olika rubriker och sedan dragit slutsatser och diskuterat våra fynd. Vad vi kan se utifrån vår studie är att nykterheten, medlemskapet i ett nykterhetsförbund och människor runt omkring har en betydelse när det kommer till informanternas syn på sig själva. Stöttning och gemenskap har gjort att de är tillfreds och stolta över sitt val samtidigt som andras reaktioner och påtryckningar gjort att de känner sig annorlunda och ifrågasatta men även starka som står emot trycket. Nykterheten och medlemskapet i nykterhetsförbunden har också förändrat hur informanterna tolkar och ser på olika situationer och på så vis även påverkat deras handlande.

  Download full text (pdf)
  Det är inte OM utan NÄR
 • 204.
  Eriksson, Lisbeth
  et al.
  Linköpings universitet.
  Nilsson, GunillaHögskolan i Jönköping.Svensson, Lars A.University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv2013Collection (editor) (Other academic)
 • 205.
  Eriksson, Michaela
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att vara i sitt livs form: En studie om hur en ofrivillig uppsägning blir en vändpunkt i livet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how involuntary discharge affects the identity and everyday life of an individual. Further purpose is to investigate how events like this can be understood based on the concept of a turning point in life. The premises of my questions proceeds from a human facing a discharge, an involuntary change in life, and the strategies they develop to deal with the situation.

  The choice of perspective in this study is based on the concept of life form and turning point. These concepts are placed in relation to a theoretical frame of reference and research survey. The methodological chapter follows, which explains the empirical close method approach, data collection method and 5 interviews with 7 informers. Further a presentation of selected informers, the narrative analytic method and aesthetic considerations.

  Results show that an involuntary change of life circumstances through discharge leads to a reorientation in life. The informants in this study faced an involuntary change and what happened can mainly be described as accepting change and take the necessary actions in the existing society context.

  The empirical and theoretical analysis in this study leads to the conclusion that informants developed strategies to let the discharge become a chance to make a change, a possibility. The informants share life stories that contains positive memories connected both to the life before, during and after the critical event. They describe the factory shutdown were perceived as a crucial situation, but not necessary a problematic experience. How an individual reacts to a thing like this has, among other things, to do with the current life form of the individual. What their everyday life consist of and how the individual identifies itself in their own context.

 • 206.
  Eriksson, Tilda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Söderström, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Det blir inte alltid som planerat”: En kvalitativ studie om skolkuratorers handlingsutrymme2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolkuratorns yrkesroll och det skolsociala arbetet är områden av angelägenhet för det socialpedagogiska verksamhetsområdet. Dessa områden är däremot lite beforskade. Denna studie har därav som syfte att undersöka skolkuratorernas yrkesroll och handlingsutrymme i det skolsociala arbetet för att kunna bidra till en ökad förståelse kring området. Forskningsfrågor som behandlas i studien handlar om skolkuratorns yrkesroll, kompetens samt möjligheter och begränsningar utifrån handlingsutrymme och samverkan med andra professioner och myndigheter. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats där empirin samlades in via sex semistrukturerade intervjuer med verksamma skolkuratorer på grundskolenivå. För att analysera empirin användes tematisk analys där vi tolkade empirin i relation till studiens tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter: 1) människobehandlande organisationer, 2) gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme samt 3) jurisdiktion. Resultatet indikerade på att skolkuratorerna har en central roll i det skolsociala arbetet för att fånga upp elever i behov av stöd. Skolkuratorns yrkesroll innefattar ett stort handlingsutrymme som både kan ses som en begränsning och en möjlighet. Deras yrkesroll och kompetens ses i sin tur som ensam och komplex vilket medför ett behov av starka samarbeten och samverkan. Denna ensamma roll utformas med anledning av att skolans kärnverksamhet i största del består av pedagoger. Sammanfattningsvis har skolkuratorn ett viktigt uppdrag att synliggöra de sociala aspekterna av elevernas situation i skolan. Studien konkluderar att den pedagogiska och sociala aspekten är beroende av varandra för att kunna få en helhetssyn över elevernas behov.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Eriksson, Tim
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Nyberg, Esa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Förändringsarbete för ett flexiblare arbetsliv2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete har varit att undersöka ett förändringsarbete med fokus på ledarskap, kommunikation, delaktighet och motstånd vid förändringsprocesser med flexibelt arbetssätt i huvudfokus. En kvalitativ forskningsmetod har använts där fem semistrukturerade intervjuer genomförts. För att kunna tolka empirin har vi inspirerats av ett hermeneutiskt förhållningssätt där syftet varit att tolka subjektiva upplevelser och förstå meningsskapande aspekter. Empirin har analyserats utifrån en deduktiv analysmetod som innebär att vi har utgått ifrån de teorier som vi har i fokus enligt frågeställningarna. Resultatet har redovisats utifrån ledarskap,kommunikation, delaktighet och det motstånd som kunnat uppfattats i det aktuella förändringsarbetet. I ledarskapet har några särskilt utmanande aspekter kunnat uppfattats vid flexibelt arbetssätt. Kommunikationen har uppfattats på olika sätt jämfört mellan de yrkesgrupper som representerades i empirin. Dessutom har resultatet visat på att det funnits splittring bland enhetschef och medarbetare där manmenat att delaktigheten i förändringsarbetet varit begränsat på det sätt att det inte funnits planerade tillfällen för medarbetarnas delaktighet, utan den delaktighet som erbjudits har man själv fått ta initiativ till. Det motstånd som uppstått har i storutsträckning handlat om ett motstånd från enhetschefer och förvaltningsledningen. Motstånd har delvis grundat sig i en oro för att man upplever sig ha bristande teknisk kompetens eller rädsla för att bli socialt isolerad. Ett annat motstånd som uppfattats i empirin handlar just om att återgå till det normala efter pandemin då sjukdomstillstånd där den egna förmågan att återhämta sig varit begränsad och där hemarbetet inneburit att medarbetaren mått bättre efter att man givits möjlighet att arbeta hemifrån.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Bohlin, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Personalansvarigas reflektioner kring jämställdhet, funktionshinder och etnicitet: en studie med beskrivande vinjetter som metod2004Report (Other academic)
 • 209.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Korvela, Anita
  Korvela, Nina
  Döva ungdomars vardag med tolk2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 31-51Chapter in book (Other academic)
 • 210.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Avrundning2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 169-170Chapter in book (Other academic)
 • 211.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Inledning: Perspektiv på ungdomars vardag2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 1-8Chapter in book (Other academic)
 • 212.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, EmmaUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag2008Collection (editor) (Other academic)
 • 213.
  Esmatiar, Wazhma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hur presenteras invandrare i svenska tidningar?: En kvalitativ innehållsanalys av tre tidningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Falk, Louise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kulin, Susanne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Social utveckling? Då tänker jag nog mycket på kommunikation": En studie om social utveckling hos ungdomar under insatsen korttidstillsyn enligt LSS2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: This study examines how social development occurs in adolescents with the insertshort period of supervisionin accordance withact concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. The insert is for schoolchildren over the age of 12 outside their own home in conjunction with the school day andduring the holidays. This study is based on the professionals' perspective. The study is based on the leisure-activities available on short-term supervision and in which way they promote the social development for adolescents. It also focuses on the interactions with others and how it can lead to social development. Purpose: The purpose of the study is to explore if and how the leisure activities and interactions with others that occur during the operation short-term supervision LSS contribute to social development of adolescents, based on the professionals' perspective.Methodology: The empirical data were collected through interviews with seven informants from four different organizations engaged in short-term supervision. Social development is analyzed on the basis of the socio-cultural perspective that highlights the collective learning.Conclusions:Leisure-activities in which several can attend helps facilitate social development. In the adolescent ́s collective learning, they use the discursive tools to share their knowledge with each other. It is important that the professionals plan the adolescent ́s leisure-activities in groups. Through the creation of a collective learning promoted social development. Businesses' approach is different, which affects the interaction and social development. The adolescents are socialized into the context available on short period of supervision and learn thereby what rules apply in business. The use of aids during the short period of supervision contributes to social development. Aids are physical tools and discursive tools that promote social development.

 • 215.
  Farhoud, Narjes
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Annerhäll, Ann-Kristine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kommunikation och socialt samspel i vardagen - boendestödets betydelse för människors delaktighet och egenmakt: en kvalitativ studie om människor med psykiska funktionshinder2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 216.
  Feldtmann Lobrant, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bedöma Risk för våld hos frihetsberövade: Vad säger forskningen?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Assessing risk for violence among incarcerated people in prisons, in inpatient settings and otherwise, is an important part of the work aimed at reducing the number of violent encounters in these settings. Reducing violence is beneficial for both incarcerated persons and for the staffs work environment. The purpose of this thesis is to make a review of research of how to assess risk for violence among incarcerated people in different settings, describe research about the assessment methods, how these methods define ‘violence’ and what theoretical explanations to violence that are used. Furthermore, what level of consideration for the interaction between staff and incarcerated people is taken when assessing risk for violence.

  The thesis is performed by searching for, and analyzing written material with the questions asked in the purpose of the study. The following words are used for search in databases: “inmate”, “inpatient”, “violence”, “risk”, “assessment”, “juvenile” and “youth”.

  The findings in the study gives that there are models for assessing violence, with research-proven validity and mostly also interrater-reliability, namely: Brøset Violence Checklist (BVC), Historical-Clinical-Risk management-20(HCR-20), Dynamic Appraisal of Situational Aggression (DASA) and Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY). Aside from these findings there are also some models using only static variables to assess risk for violence among incarcerated, also known as “actuarial” models. Generally, the research shows that more dynamic variables that are prone to change, has stronger validity in predicting violence among incarcerated than historical, static data. The BVC and the DASA takes greater consideration to interaction between staff and incarcerated than the HCR-20 and the SAVRY, that is not primarily constructed to assess risk for violence in forensic/caregiving settings in the immediate short term.

  The result is discussed on basis of the strengths and weaknesses of the thesis, as well as ethical problems with assessing risk for violence among people that have been deprived of their freedom. The purpose of different kinds of incarcerations and different categories of incarcerated people that have different needs, may cause need for the results to be carefully considered- What does apply in one setting may not be true in another. From an ethical point of view, it is to be taken into consideration how the information from violence risk assessments is used, since punitive and repressing interventions often is far from desired.

  Download full text (pdf)
  bedöma risk för våld- vad säger forskningen
 • 217.
  Fjell Heidengård, Nathalie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Blendberg, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Jag måste klä av mig min sorg – för jag vill inte påverka barnen med min sorg": en studie i att "göra" förälder under och efter asylsökandet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka asylsökande föräldrars upplevelse av att göra föräldraskap i Sverige under och efter asyltiden, samt att identifiera resurser och hinder som de upplever föreligger för att utöva ett föräldraskap under asyltiden.

  För att undersöka detta har vi valt en kvalitativ ansats där vi utfört fem semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet har analyserats och bearbetats med en tematisk analysmetod. Analys och resultat presenteras ihop med aktuell forskning inom föräldraskap i asyl och föräldraskap samt ett handlingsteoretiskt perspektiv och socialt kapital.

  Det som framkommit i vår empiri är att föräldrarna gör sitt föräldraskap genom olika handlingar. Vilka resuser de har och vilka resurser de saknar. Genom att skapa nya sociala nätverk för att främja sina barns integrering och framtid, eller genom att söka arbete för att skapa ekonomiska förutsättningar för sitt föräldragörande. I sitt handlande använder de sig av sina sociala resurser för att skapa trygga rum för sin familj. För föräldrarna var skapandet av trygghet för barnen viktig och de har på olika sätt nyttjat sin handlingskapacitet för att säkerställa tryggheten för sina barn.

 • 218.
  Flensner, Katarina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Konsten att prova sina vingar: förutsättningar för kreativa förändringsprocesser i socialt arbete – en kvalitativ studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In social work clients encounter arts in different contexts as in, for example, daytime activities, employment or job training. The participation in the activities may be voluntary or mandatory. This study examines how specialist crafts tutor work with creative activities in social work and the structures and attitudes necessary to provide conditions for change for the participant. The work places surveyed in this study all used creative methods involving visual arts such as paintings, ceramics, textile and sewing.

  The study´s purpose is to deepen the understanding of how visual creative activity is used to enable change for users in the field of social work. The activities evaluated in the study all use forms of visual creativity, which include various forms of creativity such as painting, sculpture, textile printing and sewing.

  The study was conducted based on a qualitative approach and the choice of method was unstructured focus groups with specialist crafts tutors. The method was extended during the research process by a telephone interview. In total, there were two focus group sessions and one telephone interview with a total of six informants.

  The theoretical framework from which creative activity is highlighted and analyzed is based on symbolic interactionism, where definition of the situation and sympathetic introspection are two key concepts. Other key concepts in the study are Axel Honneth's definition of recognition as well as Martin Buber's interpersonal encounters.

  The result of the study shows that specialist crafts tutors work contributes to change through structural and pedagogical approaches, which both are permeated by a process-oriented approach where the participant's own processes are central. In the final discussion the potential of creative activities for change within social work is discussed in relation to the theoretical concepts of interpersonal encounters, definition of the situation and symbolic violence to illuminate a choice between two approaches that social pedagogue faces.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Florin, Jennifer
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Västerlund, Rebecca
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Familjehemsföräldrars perspektiv på gott stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund: När ett barn behöver omhändertas är den vanligaste vårdformen placering i familjehem. Det är socialnämndens ansvar att för det placerade barnet skapa en gynnsam uppväxt med trygga förhållanden. Socialnämnden ansvarar också för att de familjehem som vårdar dessa barn får stöd, råd och hjälp vid behov för att klara uppdraget (Socialtjänstlagen). Syfte: Syftet med studier var att undersöka vilket stöd familjehemsföräldrarna erhåller från socialtjänsten och familjehemsföräldrarnas erfarenheter av stöd och stödets betydelse för deras uppdrag som familjehem. Metod: Studien har en kvalitativ ansats där materialet har skapats genom sex semistrukturerade intervjuer med olika familjehemsföräldrar. Det empiriska materialet har bearbetats och analyserats genom analysmetoden IPA. I relation till tidigare forskning och studiens teoretiska ram presenteras sedan resultatet. Resultat: Den här studien visar på hur stöd, eller bristen på stöd från socialtjänsten påverkar familjehemsföräldrarnas uppdrag. Vi har kommit fram till att de viktigaste komponenterna som utgör ett gott stöd är specifika utbildningar, att socialsekreterarna är lättillgängliga, att de får fullgod information om det placerade barnet innan det tas emot i familjehemmet, att socialsekreteraren tar en spontan kontakt med familjehemsföräldrarna och att relationen mellan familjehemsföräldrarna och socialsekreteraren är trygg och stabil.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 220.
  Fog, Elsebeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  A learning process takes part within a supportive relationship2006In: Towards active citizenship: Friskie programme as a professional method for guidance, Turku: Turku University of Applied Sciences , 2006, p. 42-48Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 221.
  Fog, Elsebeth
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Friskie Arbetsbok: ett socialpedagogiskt verktyg för arbete med ungdomar och unga vuxna2007In: Meningsskapande och delaktighet: vår tids socialpedagogik, Göteborg: Daidalos , 2007, p. 209-224Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 222.
  Forslind, Annelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kron, Therese
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Utmaningar och möjligheter som professionell: handlingsutrymmet och professionalitetens betydelse för yrkesutövandet på ett HVB-hem2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Fransson, Ted
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gahnström, Viktor
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Det är inget självspelande piano": En studie om mellanchefers upplevelser av organisationskultur i socialt arbete2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ett ledarskapsperspektiv beskriva och analysera hur chefer i socialt arbete upplever att de kan påverka organisationskulturen. Metod: Denna studie bygger på kvalitativa, halvstrukturerade, intervjuer av kommunala mellanchefer i socialt arbete verksamma inom omsorg av funktionshindrade. Bakgrund: Kulturen inom medarbetargruppen kommer att påverka brukaren i sista led. Om chefer kan påverka kulturen betyder det också att de påverkar brukarens liv. Tidigare forskning som studien lyfter fram behandlar främst ledarskap och organisationskultur.

  Resultat: Resultat visar att cheferna upplever att de använder sig av motivation, delaktighet och målsättning för att påverka verksamhetens kultur i enlighet med organisationens mål. Det handlar om att motivera medarbetargruppen i sin helhet och att hitta individuella motivationsfaktorer hos varje specifik medarbetare. Cheferna är noga med att delaktiggöra medarbetarna i så stor mån som det är möjligt utifrån organisationen och den beslutsfattande hierarki den innefattar. Det skapar motivation och kan alstra en medarbetargrupp som strävar för verksamhetens mål. Cheferna lyfter fram ett antal olika ingångar för att kunna arbeta med motivation, delaktighetoch målstyrning som strategier till exempel; utvecklingssamtal, utvecklingsdagar, arbetsplatsträffar och värdegrundsarbete. Under avsnitten analys och diskussionproblematiseras dessa resultat.

 • 224.
  Friman, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Löfgren, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tills demensen skiljer oss åt: en kvalitativ studie om anhörigas upplevelser av stöd2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att åskådliggöra hur anhöriga till personer med demenssjukdom upplever stöd som tillhandahålls, erfarenheter av erkännande och delaktighet i det stöd som tillhandahålls samt hur anhörigas bearbetningsprocess kan förstås. Vi har valt att fokusera på anhörigas egna berättelser i att vara anhörig till någon med demens.

  Studien är skapad som en kvalitativ studie där tre semi-strukturerade intervjuer genomfördes. Utifrån det som de anhöriga berättat för oss har vi använt ett teoretiskt ramverk som inkluderar erkännande, delaktighet och gemenskap. Resultatet har analyserats utifrån tematisk analys och fyra teman skapades. Våra teman i studien är den dubbla döden, det egna livet, överdriven ansvarskänslan och stödets olika dimensioner. 

  Resultatet i studien visar att de anhöriga hade olika upplevelser kring det stöd som tillhandahölls, att information till de anhöriga förmedlades på olika sätt och att professionellas tillgänglighet har betydelse i stödet åt anhöriga. De anhöriga beskriver dessutom en långdragen sorg. Vi beskriver i diskussionen att forskning kring anhöriga rent generellt är knapphändig och att ämnet bör beröras mer i utbildningssammanhang.

 • 225.
  Frisenbrink, Rickard
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Legén, Robert
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Från biståndsbeslut till genomförandeplan: En studie i hur implementeringen går till i ett boendestöds beslut2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt socialstyrelsens rekommendationer bör varje kommun uppföra genomförandeplaner för de invånare som har en insats genom Socialtjänstlagen (SoL). För att få en insats genom SoL skall en handläggare göra en utredning som ligger till underlag för ett eventuellt beviljande av insats. Syftet med studien är att beskriva och analysera hur informationen förmedlas mellan de personer som är delaktiga i uppförandet av biståndsbeslut och genomförandeplaner inom boendestöd. Vi har studerat detta genom att granska dokumentationen i boendestödsbeslut och intervjuat de personer som är med och upprättar dessa dokument.Frågorna som vi vill ha besvarade i studien är:• • •Hur sker implementeringen av ett biståndsbeslut? Vilken hänsyn tas till brukaren vid upprättandet av dokumentationen? Hur ser dokumentationen ut och hur förhåller sig genomförandeplanen till biståndsbeslutet?Implementeringen sker i ett ständigt informationsflöde mellan de inblandade aktörerna och det som i stor utsträckning styr vad som dokumenteras i genomförandeplanen är informationen och viljan från brukaren. Beslutet kan skilja gentemot genomförandeplanen p.g.a. att ny information har tillkommit när arbetet med uppförandet av genomförandeplanen pågått.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Fältsjö, Jolina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Vårdnadshavarna... De är nyckeln: En kvalitativ studie om skolkuratorns erfarenheter av samverkansarbetet kring problematisk skolfrånvaro2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem i dagens samhälle. Problematiken är ofta multifaktoriell och skolan kan sällan ensam komma till rätta med problemet. Samverkan är därför centralt för att lyckas stötta varje elev till återintegrering. Syftet med studien var att undersöka skolkuratorers erfarenheter av samverkansarbetet kring problematisk skolfrånvaro. Studiens frågeställningar var; Vilka erfarenheter har skolkuratorer av samverkan kring problematisk skolfrånvaro? Hur beskriver skolkuratorer attityders betydelse församverkansarbetet kring barn och unga i problematisk skolfrånvaro? Vilka möjligheter och begränsningar/utmaningar ser skolkuratorer vid samverkansarbetet kring barn och unga i problematisk skolfrånvaro? Studien utgick från en kvalitativ ansats och genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fem skolkuratorer. De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk analys. Analysen genomfördes med hjälp av Danermarksoch Germundssons (2007, 2013) teori om samverkan med utgångspunkt i ROSmodellen och Huxham och Vangens (2003, 2004) teori om samverkansfördelar. Resultatet visar att vårdnadshavare är nyckelpersoner i samverkansarbetet kring problematisk skolfrånvaro. Hämmande faktorer för samverkan beskrivs som brist på samsyn och avsaknad av rutiner och struktur för det gemensamma arbetet. Främjande faktorer för samverkan som lyfts är personlig kännedom samt kunskapoch förståelse för samverkansparters skilda förutsättningar. 

  Nyckelord: Samverkan, problematisk skolfrånvaro, barn och unga, skolkurator, möjligheter, hinder

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 227.
  Gabrielsson, Sofie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Wiström, Oskar
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Hur och när, och för vem?: en kvalitativ studie om förväntningar på HBTQ- personers komma utprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att HBTQ-personer uppfattar stress och lider av psykisk ohälsa i samband med komma ut-processen. Syftet med studien är att utforska hur HBTQ- personer uppfattar förväntningar i komma utprocessen och undersöka vilka effekter dessa förväntningar har på komma utprocessen. Studien är kvalitativ och genomförd via semistrukturerade intervjuer och studiens urval är 6 homo- och bisexuella personer i varierande åldrar från 18 år. Studiens empiri analyseras via av en kvalitativ analysmetod. Tidigare forskning och empiri från intervjuer ligger till grund för resultat och analys. Studiens resultat visar på att det bland intervjupersonerna inte finns några mönster på hur förväntningarna uppfattas i komma ut-processen. Resultatet visar att intervjupersonerna uppfattar både tilldragande och frånskjutande faktorer som försvårar och möjliggör komma utprocessen. Trygga miljöer, positiv respons och normalisering av intervjupersonernas egna sexuella läggning möjliggör komma ut processen. Rädsla, oro och utsatthet är faktorer som försvårar. Resultatet visar också att stigmatisering, heteronormer och sammanhang problematiserar komma utprocessen. Behovet för intervjupersonerna att komma ut påverkas av sammanhang, normer och attityder. Intervjupersonerna uttrycker både negativa och positiva uppfattningar om förväntningar i samband med att komma ut.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 228.
  Garå, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hallén, Kerstin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Jag är normen här, men män har det lättare: Om kvinnligt chefskap, sociala roller och rollmotsättning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Men has dominated the labour markets management positions through the history and formed the qualities of leadership. The leadership is linked to agentic attributes that are considered "male". How women deal with a manager role has mostly been studied in male- dominated environments where women are deviants. There is a knowledge gap in the research regarding women’s ways of handling managerial positions in a female- dominated environment where the women is the norm. The aim of this study was to see how women managers in female- dominated places of work comment on male and female qualities in the manager role. The study has a qualitative approach where six semi- structured interviews with female managers in the public sector. The interviews were recorded and transcribed. The material is processed and analyzed by thematic analysis method which has been interpreted by social role theory and role congruity theory. The two theories are used to illuminate the differences that we believe is due to the social constructions of gender and the gender order witch also is used in the analysis. The respondents felt that they were respected as managers and expressed no conflict in the role, to be a woman and at the same time manager. They constituted the norm in social services where most around them were women. The majority of the managers did not feel that they needed to use some specific strategies to be taken seriously or get their voice heard. The women felt that they did not have specific expectations because they were women; they felt that their own expectations influenced them the most. All managers describe their leadership from both communal and agentic characteristics. They describe more communal characteristics as important in the manager role, which is far from the stereotypical agentic dominated manager role. It appears that they see management to be a balance between communal and agentic qualities but that communal characteristics emphasized most. The results reveal, however, some perceived differences between male and female managers conditions. The women have sometimes been regarded as inferior managers in recruitment and one of the managers who have more men around here, sometimes felt that men wanted to step in front and take over the leadership. One manager mentions strategies to get men to handle her straight communication. Several women described that they felt that men have it easier when it comes to being accepted into the managerial role and easier accepted in its authority. It also appears that some women find that they were expected to solve more problematic situations just because they were women

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 229.
  Gaugere, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sranka, Karolina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att bli integrerad, delaktig och empowered: en studie om samhällsorientering utifrån tidigare deltagarnas perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2016 ökade invandringen till Sverige till rekordsiffran 163 005 personer. I Sverige finns det en tvåårig introduktionsperiod, ibland benämnd integrationsperiod. För alla nyanlända flyktingar är varje kommun skyldig att erbjuda minst 60 timmars samhällsorientering under flyktingarnas introduktionsperiod. Den här studien undersöker hur tidigare deltagarna i samhällsorientering uppfattat integrationsinsatsen Samhällsorientering för nyanlända. Det handlar mer specifikt om de nya kunskaperna som de inhämtar om det svenska samhället i kursen gör att de upplever sig vara mer integrerade och delaktiga i det nya samhället. Studien undersöker även om deltagarnas empowerment har ökat efter att de genomgått kursen. Studien har en kvalitativ ansats och studiens data är inhämtad genom semistrukturerade intervjuer med tidigare deltagare i kursen samhällsorientering. Respondenterna är vuxna kvinnor och män som har deltagit i kursen samhällsorientering för nyanlända i Västerviks kommun.

  Resultat av denna studie visar att deltagarna upplever att samhällsorientering har gett dem goda förutsättningarna för att bli integrerade och delaktiga i det svenska samhället. Samtliga respondenter upplever att efter att de tagit del av kursen har de mer kontroll över sitt liv i Sverige då de vet hur det svenska samhället fungerar, vilket innebär att deltagandet i samhällsorientering har stärkt deras empowerment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 230.
  Gerenmark, Lisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  En fallstudie av arbetssökandes upplevelse av sin arbetsitiuation under jobb- och utvecklingsgarantin.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study is a case study of an activity, called the Oliven, that provides practice for people who are in the Arbetsförmedlingens Job- and development guarantee. The purpose of this study was to examine what it is in the Olivens activities, for people who are part of Phase 2 and 3 of the Job- and development guarantee, which, according to the participants, are working well and what works less well. We wanted to study how the participants perceive their work situation during the time that they participate in the activities. That is to gain knowledge of how the activities for people who are looking for work can be designed so that the participants can, from a salutogenic perspective, create a sense of coherence while they are participating.

  We have collected the empirical data through participant-observation and semi-structured interviews during two days. The analysis was made using the concepts of

  comprehensibility, manageability and meaningfulness. We have created an image of how the participants' sense of coherence has changed during the time that they have been working at the Oliven and how their experiences of being out of a job for a long time looks like. The analysis was done in two steps, a first, empirical close interpretation and then in the second interpretation we looked for themes in the text that was highlighted by the mentioned above concepts. We found that the participants' sense of coherence has increased over time in the Oliven. The reasons for the increased sense of coherence is related to the participants' increased self-confidence, which in turn are a product of they being seen as human beings and the fact that they had their skills and resources confirmed by others. 5

  The participants highlighted the group community and meaningful work as the Olivens positive sides. However, some participants expressed that it sought a stronger leadership and clearer structure. We have learned that the main reasons for the participants increased sense of coherence is based on the participation and meaningfulness on the workplace which have increased their self-confidence. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 231.
  Gidlund, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kronhoff, Mette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Limbo – hjärta och hjärna i kompromiss: Änkors nyskapande av mellanmänskliga band2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En stor del av svenska kvinnor över 60 år lever i ensamhushåll. Känsla av ensamhet har en negativ påverkan på äldres psykiska och fysiska hälsa och därför är det här en grupp som behöver uppmärksammas inom socialpedagogiken. Denna studie handlar om äldre änkors relationsskapande efter makens bortgång. Syftet med studien var att undersöka och analysera hur änkor i tredje åldern skapade nya/intima relationer på äldre dar. Frågeställningarna var vilken roll gamla och nya relationer och gemenskaper hade spelat i änkornas liv efter en långvarig tvåsamhet, hur änkorna såg på en ny parrelation och vilka förväntningar de i så fall hade, samt vilka möjligheter och hinder till en ny parrelation vi kunde identifiera i deras berättelser. Tre änkor, 70+ år, ålderspensionerade och utan biståndsbedömda insatser deltog i studien. Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer; tre enskilda, samt en fokusgruppintervju där samma tre respondenter deltog. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys och intervjuerna har analyserats utifrån de teoretiska utgångspunkterna: tredje åldern, delaktighet, sociala band och livsloppsperspektiv. Ensamhet visade sig vara den största motivatorn för nya relationer, och änkorna föredrog nya vänskapsrelationer med andra solitära kvinnor framför pargemenskaper. Gemensamt för änkorna i studien var att de alla var positiva till en ny parrelation och hade önskemål och förväntningar på vad en sådan skulle innehålla. De ville leva under äktenskapsliknande former som sambo, och förväntningarna var att relationen skulle innehålla sexuell attraktion/aktivitet, kärlek, gemenskap och de vardagliga samtalen. ()()()() () () () () () () () () Det visade sig att respondenterna själva stod för både de största möjligheterna och hindren i skapandet av nya intima relationer. Respondenternas positiva inställning till att vilja leva i en ny parrelation var den största möjligheten. Även barnen (från äktenskapet med maken) samt omgivningens attityder uppgavs utgöra möjligheter eller hinder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 232.
  Goles, Dario
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Emanuel, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Trygghet, lojalitet och brödraskap: En kvalitativ studie om en huliganfirmas betydelse2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hooliganism has been brought into the spotlight over the past 20 years in Swedish media and is described as a social problem. The intention of this study is to look behind the image of hooliganism that the media shows and see what meaning the group has too the individuals in it. The study aims to see how a number of men describes their experience of how their identity was formed in the group. We also have the ambition to find out what drove them too joining the group as well as we want to know how the negative image of the group effects its identity. We collected the data in the study by doing 4, half structured, qualitative life world interviews. The theories that we have used are based on symbolic interactionism, with focus on the terms identity, stigma and masculinity. Our conclusion is that the participation in a hooligan-firm and the community that it is has an important impact on the creation of the identity. We also see that a need to belong gets fulfilled in the group and the individuals become someone in that context.

 • 233.
  Gotthard, Lars-Erik
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tillsynskompetens: En studie om kunskap och erfarenhet hos inspektörer2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study concerns the work carried out at the Health and Social Care Inspectorate (IVO), concerning the treatment of complaints towards social services. After many years of conducting supervision of social care and hearing about an "auditing competence", I wanted to find out what this entails. This study aims to describe and analyse how the competence of IVO inspectors is put to use at work. The study contributes to our understanding of how knowledge and experience is used at work, and makes clear how different competencies can collaborate as well as how knowledge about the execution of a work activity can be conveyed and developed. The research is carried out through a case study, and the empirical data has been collected through surveys, observations, and focus group interviews. Interviews and observations were carried out with two work groups of inspectors at each of the two IVO divisions. The participant selection is based on the research questions and with consideration for the scope of the dissertation. The results show that the inspectors often stress the importance of a professional background in the areas, which they supervise. However, the results also show that the experience and knowledge which inspectors acquire from their work at IVO has the largest impact when they are involved in the treatment of complaints. The results further make clear that the composition of work groups has significance for the work task they carry out, as different competencies focus on different parts of a complaint. This study also sheds light on the importance of well integrated learning in the work as a foundation for the development of their particular auditing competence.

 • 234.
  Gregner, Therése
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Egstedt, Natalie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Som att skratta åt någons bilder...": Elevers erfarenheter av förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i mellanstadiet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research talks about the importance of working preventive and health promotion with early-age students to counter mental illness. The National Board of Health and Education refers to the fact that the school has a responsibility to prevent good health in the students. Previous research also shows that there are several different methods that professionals in the school's areas can use in their work to lay the foundation for a good health in the students. Despite all the methods developed, research shows that the number of people with mental illness continues to escalate. The purpose of this study was to examine the students' experiences and views of the methods used by the school in their preventive work against bullying, violations and exclusion. The aim was also to investigate whether the methods were in line with the school's expected outcomes in the students, following the prevention of mental health related to bullying, violations and exclusion. The idea was to see how and if the methods were developed and what the students who are on their way to high school consider the changes that have taken place. The study was conducted with six semi-structured qualitative interviews. Respondents were a professional educator and a professional curator and four students at the age of 16-17 years old. The interviews were analyzed by IPA as the analytical method. The result of the study showed that the professionals work with methods that the students did not consider to be adequate. This is because the students are not aware of why the methods are used. The students also consider that the methods are not adapted to their needs. More methods are needed that students themselves may develop, and that professionals need to be better at following up the methods that the school chooses to introduce to the students.

 • 235.
  Grip, Cajza
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Nåhdin, Kristin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bristande Föräldraskap: en studie om föräldrabedömning och förutsättningar för samverkan mellan två instanser kring föräldraskapet2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is a study about parents and parenting. Our purpose with this study is to see how rep-resentatives from two authorities make valuation of parents that lack parenting skills. The chosen authorities are an authority and one performer of task. Our questions are: defined by the authori-ties – what do good parenting mean? Which factors are considered in an assessment of parents? What kind of guidelines/ work models do the organisations have? To what extent do these two authorities collaborate around support and assessment? This is an empirical study, were we have interviewed representatives from two authorities, in total four groups. We have used hermeneutic interpretation to look at the empirical material. Our analy-sis is built on the system theory, intersectional analysis and collaboration theory. The terms we examined were good parenting and good enough. The view of the term good enough depended on if the term was in Swedish or in English. Overall, good parenting is when the emotional and physical care is in relation to the needs of the child. The result we found was that these two authorities share the same view on the terms that we ex-amine. Further on we describe the condition for collaboration and the meaning of reaching for the same “language”. Our conclusion is that these terms, especially good enough, is very subjective and that it´s hard to write down criteria’s. This because it´s all about people. This study also shows that the authorities work together around people. In the discussion describes the social pedagogues’ approach that includes a salutogen perspective, intersectional analysis and empowerment.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 236.
  Grönkvist, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Preusse, Frida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Samverkan på lika villkor?: En studie om professionellas upplevelser av samverkan mellan två verksamheter som arbetar med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to study professional experience of the conditions that exist for collaboration while working with people with neuropsychiatric disorders. The professionals are working with two different occupations in different organizations and collaborate on the target audience. The method we used is a qualitative research interview. The informants consist of six professionals working with neuropsychiatric disorders. The results were analyzed using new institutional organization theory, the concepts of business domain, integration, professionals, discretion, and with the help of literature from systematic review and the background chapter. 

  The conclusions we can draw from the results are:

  • Collaborative process works well and is well integrated between the two studied organizations. 
  • Collaboration is built on the basis of common goals and clear roles and responsibilities. Preconditions for collaboration are sufficient resources, collaboration forums, a driving force, understanding and personal commitment.
  • All professions / occupations are important in the work of people with neuropsychiatric disorders and the professions / occupations that have the medical responsibility have a higher and more dominant role.
  • Case Management could create better conditions for cooperation between the two organizations, as the working model creates better opportunities for professions / professional groups to communicate about specific individuals.
  • Collusion on target is important the individuals have complex needs and a cohesive support is essential to make sure that the individual's needs are met in the best way.
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 237.
  Gunnarsson Maeder, Izabelle
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hagberg, Maria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ska vi ses backstage?: Hur barn förhåller sig till sina föräldrars missbruksproblematik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to investigate different descriptions of children of parents with substance abusive problems from the socialworkers descriptions about the work of supportgroups. Based on these descriptions, we want to highlight the factors that affect these children in a positive and negative way. This is done through semi-structured qualitative interviews of socialworkers in various supportgroups in Västra Götaland. We used an interviewguide, which was based on the study's purpose and issues. The results shows that the children of substanceabusive parents benefit from a supportive network, to meet other children in similar home situations and also foster a wider perspective of their situation through a supportgroup. Most children seem to try to keep their parents substanceabusive problems as a secret or defend their parent's behaviors in different ways. It is thus clear that children are often aware of the norms of the society when it comes to addiction and sobriety, as well as their parent´s discrepance from these norms. Many of the children referred to in our study is taking responsibility for their family situations and are living under unpredictable and sometimes turbulent conditions. A dilemma may accurre where the children themselves must decide to either continue to keep the problems as a secret or to seek support and with that reveal the hidden problems.

 • 238.
  Gurdal, Sevtap
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Föräldraresursen: att samverka för stöd till föräldrar2017Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Gurdal, Sevtap
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Swedish Children's Beliefs about Agency in Family, School and Peer Situations2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine children's beliefs with regard to their agency (i.e., to know and predict your own actions and the consequences of them), in different contexts (family, school and peer-situations). Interviews were conducted with 103 ten-year-old Swedish children. Vignettes were presented to the children and their answers were written down for subsequent thematic analysis. Children think of their agency differently depending upon which context they find themselves in. The contexts where children believe most in their agency are found in situations with peers, and the contexts where they believe least in their agency are experienced with teachers. In situations with parents children think they would react with more resistance than with peers and teachers.

 • 240.
  Gusic, Elma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att mötas: Bemötandet börjar i väntrummet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to receve a deeper knowledge of what socialworkers find important in the meeting of people with abuse-/addictionproblems. The study is solely based on the thoughts and experiences of these socialworkers. The questions the study aims to answer is what distinguishes a good meeting accorindg to the socialworkers and how does the difference in power affect the relationship between the socialworker and client? The study has a qualitative approach and has been insipred by fenemenology and the empirics has been obtained through four separate interviews with socialworkers that live in different parts of the country.

  The study shows that a respectful approach tinged by empathy is important in the meeting. The socialworkers mention different methods they use durng the meeting, for example MI. The study also shows the inequal power between the client and the socialworker.  The results shows thar even though there are certain difficulties they experience such as quiet client or a client under the influence.

 • 241.
  Gustafsson, Alexandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Wighed, Madeleine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bristen på förståelse för varandra är kärnan till att samverkan inte fungerar: En kvalitativ undersökning om möjligheter och hinder i samverkan mellan professionella inom grundskola och socialtjänst. Alexandra Gustafsson och Madeleine Wighed2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur professionella inom grundskolan och socialtjänsten upplever att samverkan dem emellan fungerar. Studien baseras på den kvalitativa forskningsmetoden med utgångspunkt ur en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades utifrån samverkan som teori samt från tidigare forskning. Den tematiska analysen av insamlad empiri resulterade i följande teman; kommunikation/relation, tidsbrist, struktur och gemensam kunskapsbas. Oklarheter kring professionernas arbetsuppgifter och stor personalomsättning skapar hinder i samverkan. Skolan efterfrågar mer information och stöd från socialtjänsten. Socialtjänsten i sin tur styrs av en begränsad möjlighet att delge den information som skolan eftersöker. Med olika budgetar, bristande kunskap om de olika huvudmännens uppdrag så försvåras arbetet kring samverkan. Genom att ha ett tydligt syfte och med uppsatta mål så skapas förutsättningar att främja samverkansprocessen. En framgångsrik samverkan karaktäriseras av att de professionella känner tillit till varandra samt att träffarna sker regelbundet.

 • 242.
  Gustafsson, Annelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ingemarsson, Lina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Det kan hända att jag kommer fram till att det är något annat som behövs än det du önskar dig": -En studie om hur socialsekreterare hanterar frågor om delaktighet och etik2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is a qualitative study that describes and analyzes how professionals deal with social issues of inclusiveness and ethics in the investigation of cases involving interventions for adolescents. The focus is on the strategies that staff in social services expressed in terms of obstacles and opportunities for working participatively and especially when it comes to dealing with ethical dilemmas that may arise.

      The method used was qualitative research interviews. Five social workers from two different municipalities were interviewed and the material is analyzed on the basis of socio-cultural theory and organizational theory. Themes that emerged were participation, ethics, discretion and flexibility, collaboration, organization, skills and time. The main obstacles that have emerged in the study are that those who work in social services have had been difficulties to fully create participation due to various factors. The study has shown that organizational factors, limited room for maneuver, and time has a huge impact and can be seen as a threat towards quality and job involvement. The main conditions that have emerged in the study is that discretion, knowledge and experience as an opportunity to create participation.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 243.
  Gustafsson, Evelina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Mårdh, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Varför lämnade jag?: En kvalitativ studie om avgörande faktorer och stödets betydelse i våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Domestic violence is a big public health problem. It can happen to all woman regardless of age, social status, geographic location, religion or ethnicity and it is one of the biggest threats to women's lives and health (Amnesty, 2004). The entire life situation for these women is affected and we think it is important to increase the knowledge and understanding of the phenomenon in the whole society, both for professionals and individuals. The purpose of this study was to use three autobiography and describe abused women´s experiences and perceptions of what was the deciding factor that they left their violent partner and which support the woman describes as the most valuable and desirable during the breakup. We used a qualitative content analysis based on exit theory and the concept of significant others. The results show that the deciding factors for the breakup are women´s children and fear for their own life. According to the woman is a combination of support from families and professionals the most helpful. The result also shows that professional support often is absent, women had wished for more help from the community

 • 244.
  Gustafsson, Ida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Haraldsson, Ellinor
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Förskolepersonals förmåga och förutsättningar vid utförande av orosanmälan till socialtjänsten2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen har alla yrkesverksamma som arbetar med barn en absolut anmälningsskyldighet vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. Det förekommer en underrapportering från verksamheter såsom förskola som arbetar med mindre barn. Syftet med denna studie är att undersöka förskolepersonals förmågor och förutsättningar att utföra orosanmälningar till socialtjänsten. Vidare syfte är att utforska bakomliggande faktorer till underrapportering inom förskolan samt hur det organisatoriska och kollegiala stödet upplevs bland förskolepersonal. Föreliggande kvantitativa studie genomfördes med en webbenkät där 213 respondenter fått svara på frågor och påståenden kring upplevd kunskap att utföra orosanmälningar, möjliga orsaker till att man avstått att utföra en orosanmälan samt kring organisations och kollegialt stöd vid orosanmälan. I studien ingick förskolepersonal från hela Västra Götalandsregionen. Resultatet visar att studiens respondenter anser sig i stor utsträckning ha tillräcklig kunskap och förmåga gällande utförandet av orosanmälningar. Detta går emot tidigare forskning som visar att kunskap och utbildning inom ämnet är bristande. Ur analyserat resultat förekom det att 98% av respondenterna kände till lagen om anmälningsskyldighet. 15% av respondenterna svarade att de avstått från att göra en orosanmälan trots att misstanke om att ett barn far illa uppstått. Resultatet visade en signifikant skillnad mellan respondenterna med lång yrkeserfarenhet i utförande av orosanmälningar än de med mindre yrkeserfarenhet. Resultatet visar att organisatoriskt och kollegialt stöd är en förutsättning i förskolepersonalens anmälningsförfarande. Förmågan hos förskolepersonal att identifiera barn som far illa är väsentligt, där förutsättningar som kunskap samt tydliga riktlinjer gällande anmälningsprocessen är av vikt för att kunna utföra orosanmälningar.

 • 245.
  Gustafsson, Kristina
  et al.
  Department of social work, Linnaeus university, Växjö (SWE).
  Norström, Eva
  Department of social work, Linnaeus university, Växjö (SWE).
  Åberg, Linnea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Social workers as targets for integration2023In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 13, no 4, p. 550-562Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to write against normative discourses and interpretations of ‘integration’ by nominating social workers and social work as the main subject of ‘integration’ and find ways to overcome exclusionary and discriminating social work practices. To do that, we use material collected when observing public service interpreters giving lectures to social workers about their experiences from encounters in social work settings. In a critical analysis, we found two ‘integration’ problems, that is, certain problems that social workers have in making themselves accessi-ble and where they risk reinforcing exclusion and discrimination. One problem is ‘the failure of handling perceptions that social services take children’. The other is ‘the failures of (re)producing bureaucratically driven social assistance’. These problems might lead to exclusionary practices towards migrant families, often with disastrous outcomes. The analysis shows that these problems appear due to social workers’ lack of institu-tional self-awareness, language competencies, and emphatic ability. To overcome these shortcomings, the interpreters emphasized the impact of encounters that social workers were already involved in during their everyday work. The interpreters recognize that social services are unknown to most families who are newly arrived in Sweden and point out the importance of making more efforts to be clear, rephrasing ques-tions, explaining, avoiding abbreviations, and becoming proactive in dialogue outside of the offices, i.e. recognizing that social work is language work.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 246.
  Gustafsson, Kristina
  et al.
  Linnaeus university (SWE).
  Åberg, Linnea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gruber, Sabine
  Mid university, Sundsvall/Östersund (SWE).
  Norström, Eva
  Linnaeus university, Kalmar/Växjö, (SWE).
  Social work in a multilingual world: editorial2023In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 13, no 4, p. 501-509Article in journal (Refereed)
 • 247.
  Gustafsson, Louise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Hult, Agnes
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Jag sitter på myndighet men utövar socialt arbete…”–: en kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av sitt handlingsutrymme inom ekonomiskt bistånd2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid bedömning av ekonomiskt bistånd står socialsekreteraren i en position med uppgift att tillgodose individens behov utifrån myndighetens krav och bestämmelser. Dessa bestämmelser kan ses som ett ramverk som visar vad socialsekreteraren kan och inte kan göra för att inte frångå organisationens riktlinjer. Det handlingsutrymme som socialsekreteraren får använda är begränsat inom den ramen. Utifrån tidigare forskning som visar på oklara arbetsbeskrivningar och begränsade möjligheter har studien för syfte att undersöka socialsekreterares uppfattning av sitt handlingsutrymme inom ekonomiskt bistånd. Med hjälp av en kvalitativ metod har sex (6) stycken socialsekreterare intervjuats. Dessa representerar tre (3) olika kommuner inom Kalmars län och Östergötlands län. Samtliga är verksamma inom ekonomiskt bistånd och har intervjuats via semistrukturerade intervjuer. Socialsekreterarna har en arbetserfarenhet som varierar mellan 1,5-15 år inom ekonomiskt bistånd. Empirin analyserades via en tematisk analysmetod utifrån Michael Lipsky’s teori om gräsrotsbyråkrater samt begreppet handlingsutrymme. Resultatet visar att majoriteten av socialsekreterarna upplever sitt handlingsutrymme som stort trots att det finns skillnader i hur de resonerar samt definierar det. Resultatet visar att handlingsutrymmet påverkas av hur socialsekreteraren är i sin yrkesroll samt hur klientens livssituation ser ut. Vidare framgår det av resultatet att upplevelsen av handlingsutrymmet skiljde sig kommunerna emellan då svaren inom kommunerna var mer samstämmiga än vad det var mellan dem. Slutligen framgår det att socialsekreterarna är enade i att lagar och riktlinjer skapar trygghet och tydlighet för både socialsekreteraren och klienten. Då socialpedagogiken syftar till att integrera utsatta grupper in i samhällets gemenskap visar studien relevans för området då målet med det ekonomiska biståndet är att komma vidare ut i självförsörjning och bli en del av samhället. 

 • 248.
  Gustavsson, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Man hjälps åt, det blir ju lite så att hela familjen blir involverad”: En kvalitativ studie om uppväxten som biologiskt barn i familjehem2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Familjehemsplacering är den vanligaste placeringsformen i Sverige när barn av olika anledningar inte kan bo kvar i sitt hem. Biologiska barn blir mer eller mindre delaktiga i familjehemsuppdraget. Studiens intresseområde inriktar sig på dem, då det finns en risk att de lämnas utanför en utvärdering och att deras synpunkter inte beaktas. Syftet med studien är att undersöka hur en familjehemsplacering berör biologiska barn i ett familjehem och vilka upplevelser och erfarenheter de har av att växa upp i en familj som tar emot familjehemsplaceringar. Frågeställningarna studien utgått ifrån är; Hur ser vuxna personer som vuxit upp i familjehem på familjehemsuppdraget ur ett barns perspektiv? Vilka erfarenheter och uppfattningar finns kring delaktighet och påverkan i familjehemmets vardag? och Hur beskriver de sin syn på uppväxten som biologiskt barn i ett familjehem sedan de blivit vuxna? Studien har en kvalitativ ansats och datamaterialet har samlats in genom en semistrukturerad intervjumetod, med fyra informanter som vuxit upp med familjehemsplaceringar. Studiens utgångspunkt är att få fram upplevelser och erfarenheter som kan ge en fördjupad möjlighet att få fram uppfattningar från de som vuxit upp som biologiskt barn i ett familjehem. Resultatet analyseras utifrån en tematisk analys. Teman som framkom var; delaktighet, ansvar, barnets perspektiv samt råd och vägledning. Informanterna uppgav en ambivalent grundsyn till familjehemsuppdraget, då det varken var övervägande negativa eller positiva erfarenheter de fått under uppväxten. Analysen visade även på svårighet att avgöra om uppfattningarna kom från ett barns perspektiv eller om det var erfarenheter utifrån en vuxens perspektiv. Diskussionen behandlar råd till familjehemsföräldrar och professionella inom socialt arbete samt etiska aspekter gällande biologiska barns delaktighet i familjehemsvård.

 • 249.
  Gustavsson, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Granat, Lina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  “Vi måste hela tiden lyssna, vara nyfikna, möta och nyansera”: En kvalitativ studie om socialarbetares inställningar till våldsbejakande extremism2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka socialarbetares inställningar till att möta så kallad våldsbejakande extremism. I studien användes en kvalitativ metod där sex verksamma socialarbetare intervjuades. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av tidigare forskning, Axel Honneth’s erkännandeteori, Howard S Becker’s stämplingsteori samt med hjälp av Frame-begreppet. Studien gav ett splittrat resultat men visade bland annat att socialarbetare ser våldsbejakande extremism som en problematik som beror på faktorer som utanförskap, identitetssökande och tillhörighet. Socialarbetare anser att det sociala arbetets ansvar framförallt är att arbeta förebyggande för att individer inte ska hamna i våldsbejakande miljöer. Att samtala, lyssna och inte avvisa beskrivs som ett tillvägagångssätt för att bemöta våldsbejakande åsikter och budskap. Socialarbetare beskriver både en känsla av att vara trygga och otrygga inför att möta våldsbejakande extremism. Att använda samtalet som verktyg och se individen bakom handlingen beskrivs som faktorer som gör att socialarbetare känner sig trygga inför att möta, eller eventuellt möta våldsbejakande extremism. Känsla av otrygghet härleds bland annat till rädslan för att själv bli ett offer för våldshandlingar på grund av sitt arbete.

 • 250.
  Gyllström, Emma
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ålkärr, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Återförening... och sen då?: En kvalitativ studie om familjebehandlares kompetens i relation till att arbeta med familjer som återförenats2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier visar att det finns behov av ett socialt stöd för familjer som återförenas efter separation till följd av migration. Huruvida det finns ett stöd för detta är dock oklart. Då en huvuduppgift för det socialpedagogiska arbetet är att arbeta för social inklusion, ville vi undersöka vad ett återföreningsarbete kan innebära. Studiens syfte är att undersöka familjebehandlares kompetens och upplevelser av att arbeta med familjeåterföreningar när familjen varit splittrad till följd av migration. Studien utgår från en kvalitativ ansats där det empiriska materialet skapades genom halvstrukturerade intervjuer med sex stycken familjebehandlare. Analysarbetet utgår från en abduktiv ansats där det empiriska materialet bearbetades i interaktion med tidigare forskning och Ellströms (1992) teori om kompetens. Resultatet visar att familjebehandlarna ser återetablering av relationer, skapa trygghet, hantera trauma och praktiska göromål som uppgifter ett återföreningsarbete kräver. Vidare visar resultatet handlingsförmågor som familjebehandlarna använder sig av när de hanterar uppgifterna, vilka är inlevelseförmåga, samarbetsförmåga, personligt engagemang och självuppfattning. Följaktligen visar resultatet att ett återföreningsarbete möjliggörs när familjebehandlarna har kompetensen att se möjligheter i sina tidigare erfarenheter. Slutligen visar studien att familjebehandlarna besitter kompetens för att utföra ett återföreningsarbete, men det diskuteras om kunskap kring återföreningsarbetet behöver spridas till andra professioner i det sociala arbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
2345678 201 - 250 of 714
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf