Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 507
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Inaeva, Alina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Karlsen, Åsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Begreppsutveckling inom de naturorienterande ämnena hos mellanstadieelever: En kvalitativ studie om lärares och elevers syn på begreppsutveckling i NO2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att lärare bör utgå från elevernas egna erfarenheter och vardagsföreställningar för att stötta deras utveckling av förståelse för innebörden av begrepp i de naturvetenskapliga ämnena. Det finns också forskning som visar vikten av att lärare stöttar eleverna att utveckla ett ämnesspecifikt språk för att de ska kunna ta del av och värdera information samt ta ställning i frågor av naturvetenskaplig natur. 

  Studien syfte var att kartlägga vilka utgångspunkter och arbetssätt lärare använder sig av i de naturorienterande ämnena, NO, för att ge elever möjlighet att utveckla begreppsförståelse, samt vilka arbetssätt elever tycker stöttar dem bäst i det arbetet.

  Kartläggningen är genomförd på två skolor i Sverige och empirin är insamlad med hjälp av intervjuer med lärare som undervisar i NO och elever i årskurserna fyra till sex.

  Studiens resultat visar att lärarna i viss utsträckning använder sig av elevernas egna erfarenheter och vardagsföreställningar, dock inte som utgångspunkt för undervisningen. Resultatet visar också att både elever och lärare anser att varierade arbetssätt ger störst möjlighet att utveckla begreppsförståelse och att det i sig är ett stöttande arbetssätt. Lärarna beskriver också hur de arbetar språkstärkande i NO genom att stötta eleverna i att utifrån vardagsspråket utveckla ett ämnesspecifikt språk.

 • 202.
  Isaksson, Charlotta
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Björquist, Elisabet
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Enhanced participation or just another activity?: The social shaping of iPad use for youths with intellectual disabilities2021In: Journal of Intellectual Disabilities, ISSN 1744-6295, E-ISSN 1744-6309, Vol. 25, no 4, p. 619-635Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of smartphones and tablet devices in activities is believed to have great potential for enhancing the participation of people with intellectual disabilities. However, these technologies, in themselves, do not contribute to participation. What matters is how they are used. Employing the concept of domestication and insights gained from interviews with staff, this article examines conditions for the enhanced participation of youths with intellectual disability and how tablet devices are being integrated into social care settings, in particular. The findings reveal two approaches to tablet integration. In one approach, tablet use is an organized practice focused on technology acquisition, skills improvement and entertainment. In the other, it is integrated into existing practices as an aid to interpersonal communication. The organized digital activities create conditions for the youths to participate like non-disabled peers. The greatest potential for enabling participation with each other is when the youths themselves initiate the use of tablets.

 • 203.
  Ivansson, Anna-Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Axelsson, Hanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Dom är lite oroliga att vi på något sätt ska ta över undervisningen”: En kvalitativ studie om hur fritidslärare upplever att deras yrkeskompetens används under den obligatoriska skoldagen2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Denna uppsats innehåller tidigare forskning kring fritidslärares relationer med övriga kollegor och hur fritidslärare upplever att sin yrkeskompetens kommer till användning under skoltid samt om det finns andra faktorer som påverkar deras yrkesroll. Vi har gjort sju semi-strukturerade intervjuer med fritidslärare/fritidspedagoger på olika skolor och sedan gjort transkriberingar och tematiska analyser av dessa. Vi valde att inrikta vår text utifrån vissa valda aspekter som vi analyserat och diskuterat för att få en bild av hur det ser ut i nutid för att vidare sätta det i relation till tidigare forskning. Därefter kommer förslag på vidare forskning som vi ansåg hade kunnat fördjupa problematiseringen ytterligare. 

  Bakgrund: I en rapport från Skolinspektionens (2018, s.6) framkommer det att fritidshemmet har stora möjligheter till att stimulera elevernas utveckling och lärande, men att dessa möjligheter inte tas tillvara i tillräckligt stor utsträckning. Vi menar att detta är viktigt att undersöka för att få en bild av, och en förståelse för hur det faktiskt ser ut, därför riktar sig studien till hur fritidslärare på några olika skolor själva upplever sin arbetssituation. 

  Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka och tolka hur fritidslärare upplever sin roll och hur deras kompetens används under skoltid.Metod: Med en kvalitativ metod genomförde vi sju semi-strukturerade intervjuer. På så sätt kunde vi undersöka hur fritidslärares arbetsuppgifter på olika skolor ser ut, för att få en vidare förståelse av lärarnas egna upplevelser kring hur deras kompetens används.

  Resultat: I resultatet av vår studie kunde vi dra slutsatsen att fritidsläraryrket är mångfacetterat och många gånger otydligt formulerat vilket leder till att ledningen på olika skolor gör en fri tolkning av hur fritidslärare ska arbeta under skoltid. Vi kunde också märka av att det fanns en önskan från fritidslärarnas håll att få bli mer inkluderade och delaktiga i skolans olika uppdrag. Resultatet pekade även på att det fanns en maktobalans och statusskillnad bland yrkeskategorierna, då fritidslärarna ofta upplevde att de fick kämpa för att hävda sina kunskaper och kompetenser för att bli legitimerade. 

 • 204.
  Ivarsson, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Larsson, Rebecka
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  En studie om elevers syn på specialundervisning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Forskning och litteratur lyfter fram att specialundervisningen är problematisk för så väl elever som lärare. Det framkommer att elever kan må dåligt, känna sig utanför, få dålig självkänsla och missa kunskaper som eleverna borde få med sig.

  Syfte

  Syftet med studien är att kartlägga och analysera hur elever upplever särskild undervisning och/eller specialundervisning. Med särskild undervisning/specialundervisning menar vi att elever som är i svårigheter får lämna ordinarie undervisning för att få stöd av annan pedagog och i annan lokal.

  - Hur ser elever på sina kunskaper?

  - Hur resonerar elever om specialundervisning?

  Metod

  I studien har vi använt oss av en kvalitativ metod, där vi använder oss av halvstrukturerade intervjuer. Vi hade ett frågeformulär inför intervjuerna med några huvudfrågor och teman, där vi hade möjlighet att ställa de följdfrågor som situationen inbjöd till utan att ha en given ordning på frågorna i förväg. Vi intervjuade 14 elever i en klass. Intervjuerna analyserades utifrån temana; elevers syn på sina kunskaper och syn på specialundervisning.

  Resultat

  Resultatet visar att eleverna i klassen anser att elever som "går iväg utanför" klassrummet kan få den bästa hjälpen om de går till annan lokal, de menar att segregering är att föredra. I klassrummet anser eleverna att det hade blivit för mycket prat mellan eleverna, stökigt, att koncentrationen försvinner och det blir svårare att lära sig. Eleverna vill själva inte "gå iväg" för att de trivs i klassrummet och känner att de inte behöver den hjälpen som ges på specialundervisning. Eleverna som går iväg känner att de trivs i grupprum, men känner att det kan vara "jobbigt" att "gå iväg" vid vissa tillfällen.

  Download full text (pdf)
  En studie om elevers syn på specialundervisning
 • 205.
  Iversen Ringås, Anders
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Students’ Perceptions on the Use of TED Talks in the EFL Classroom2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  EFL teachers all around the world are searching for effective methods to teach the English language and help students develop their language and communicative skills. According tore searchers, one area of English language teaching that has been neglected and poorly taught historically, is the teaching of listening comprehension skills. Thanks to the last decades’ technological development, teachers of today have tremendous opportunities of finding multimedia material to use in language teaching. One such tool is TED Talks. TED Talks offer relatively short speeches, including a range of different topics, packed with interesting ideas and knowledge. Several international studies have been made about the use of TED Talks in the EFL Classroom, and the results have shown that students have clearly positive perceptions toward the  use of TED Talks in English language teaching. However, not many, if any, studies on this topic have been made in a Scandinavian context. Therefore, this study aims to explore Swedish students’ perceptions on the use of TED Talks in the EFL classroom. In the study, 48 Swedish upper secondary school students participate in questionnaire and interviews, providing both quantitative and qualitative data. The findings of the study are interesting because they provide insights from students’ perspectives to EFL teachers that are interested in using TED Talks as a tool to enhance English language skills in a creative way. The results of the study conform to previous international studies on the topic in several ways, for instance that students show clear positive perceptions toward the use of TED Talks in the EFL Classroom. Moreover, the findings support that not only listening comprehension skills but also a range of other language skills, can be enhanced using TED Talks. 

 • 206.
  Jakobsson, Adam
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Nyström, Dennis
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Glöm aldrig det, barnen är den bästa resursen: En kvalitativ studie om fritidslärares arbete med elevernas delaktighet på fritidshemmet2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 207.
  Jakobsson, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kjörk, Maria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Test-baserat lärande jämfört med diskussion: vilken repetitionsmetod gynnar bäst mellanstadieelevers lärande?2023In: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, p. 1-1Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi har undersökt om repetition med testbaserat lärande kan gynna mellanstadieelevers inlärning. Test-baserat lärande innebär att eleven aktivt försöker minnas stoff och metoden har starkt stöd inom evidensbaserad forskning. Flertalet studier gäller dock äldre elever, där passiva repetitionsmetoder användes som jämförelse och kunskaperna utvärderades efter kort tid, oftast inom en vecka.

  Ett klassrumsexperiment genomfördes med 81 elever i åk 5. Efter undervisning om domesticering på Nordens Ark följde repetitioner med antingen test-baserat lärande eller diskussion. Diskussion valdes som jämförelsemetod då det är en aktiv form för repetition som var vanlig i klasserna. Elevernas kunskaper bedömdes en vecka samt en månad efter sista repetitionen, och elevernas upplevelse av repetitionsmetoden skattades. Kunskaper påverkades inte av metoden för repetition. Däremot upplevde elever i den test-baserade gruppen mer intresse och större fördelar av metoden. Pojkar i diskussionsgruppen upplevde att de genererade fler egna frågor kring innehållet, i motsats till flickor som upplevde det omvända.

 • 208.
  Jakobsson, Axel
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Lyckhammar, Robin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  “Jag är ju klätterapa de gånger jag får chansen”: En kvalitativ studie om hur fritidslärare skapar förutsättningar för rörelseglädje på fritidshemmet2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:I läroplanen framgår det att fritidshemmet ska inspirera och erbjuda fysisk aktivitet och skapa rörelseglädje. Begreppet rörelseglädje är ett mångfacetterat begrepp som ställer krav på fritidslärares didaktiska kunskap till att engagera och inspirera elever att delta i fysiska aktiviteter. Tidigare forskning från Folkhälsomyndigheten (FHM) visar en ökning av stillasittande barn och unga i samhället. Forskning visar dessutom att ett begränsat motoriskt rörelsemönster kan ge allvarliga konsekvenser för eleverna som tal och koncentrationssvårigheter samt risk för exkludering i sociala sammanhang som exempelvis lekar. Tidigare forskning visar hur fritidslärares ledarkompetens, ämneskunskaper och miljön är aspekter som har betydelse för hur undervisningen inom området fysisk aktivitet skall planeras och organiseras.

  Syfte:Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur fritidslärare skapar förutsättningar till fysisk aktivitet i verksamheten och hur det kan skapa rörelseglädje för eleverna.

  Metod:Val av metod i den empiriska studien är semistrukturerade interjuver som genomförts med sex olika fritidslärare på fyra olika skolor i två olika kommuner i Västra Götaland.

  Resultat:Resultatet i studien visar att fritidslärares tidigare erfarenheter, kompetens och intresse för fysisk aktivitet har betydelse för hur undervisningen genomförs på fritidshemmet. En variation av aktiviteter med anpassningar till elevgruppen och ett situationsstyrt lärande nämns som framgångsfaktorer för att skapa rörelseglädje. En deltagande och engagerad fritidslärare nämns som nyckelfaktorer i studien för att skapa rörelseglädje samt motverka inaktiva livsmönster. 

  Resultatet visar också att den fysiska miljön och materiella ting är viktiga faktorer för fritidslärare som saknar kompetens och intresse för att kunna möjliggöra till en undervisning som främjar rörelse. Respondenterna som saknar tidigare kunskap och erfarenhet inom området fysisk aktivitet beskriver i resultatet svårigheter med att genomföra en undervisning som skapar rörelseglädje. Avslutningsvis i resultat framkommer dilemman och svårigheter att bedriva fysisk aktivitet som möjliggör till rörelse. Faktorer som stora barngrupper, begränsat antal elever i aktiviteter och lokalmässiga förutsättningar är alla faktorer som hämmar arbetet med att skapa rörelseglädje i verksamheten.

 • 209.
  Jansson, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "När man skriver mormor är det som ett upprepande mönster": en kvalitativ studie om hur undervisning om mönster utifrån variationsteorin bidrar till elevernas utveckling och förståelse för talmönster och algebra.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  För att elever ska utveckla förståelse för komplexa mönster i sin omgivning krävs en organiserad och genomtänkt undervisning. Ett variationsteoretiskt perspektiv i undervisningen ger läraren möjlighet att variera undervisningen och förebygga missförstånd (Lo, 2012;Runesson, 2012). Detta medför att varje elev får tillfälle att lära utifrån sina egna förutsättningar då ett lärandemål ses från olika synvinklar, vilket främjar alla elevers utveckling och lärande som står framskrivet i grundskolans läroplan under avsnittet skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2019).

  Syfte

  En förståelse för mönster i tidig ålder möjliggör för eleverna att förstå talmönster och algebra. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur elever i årskurs 1 utvecklar sin förståelse för upprepande geometriska mönster genom varierad undervisning utifrån kritiska aspekter.

  Metod

  Datainsamlingen bestod av två test om upprepande mönster samt tre lektionstillfällen om upprepande mönster i årskurs 1. Under samtliga tillfällen agerade jag som deltagande observatör vilket kompletterades med ljudupptagning i kombination med fältanteckningar.

  Resultat

  De kritiska aspekterna som eleverna visade sig missförstå var identifiera den upprepande delen i ett upprepande mönster, konstruera ett upprepande mönster samt identifiera hur ett mönster kan illustreras av varierande uttrycksformer. I undervisningen visades också huruvida variationsteorin och dess olika variationsmönster bidrog till elevernas utvecklande förståelse för upprepande mönster. När variationsmönstret kontrastering användes blev det tydligt för eleven att identifiera den upprepande delen i ett upprepande mönster medan det till en början var svårt att generalisera samma kritiska aspekt.

 • 210.
  Jobe, William
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Östlund, Christian
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Svensson, Lars
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  MOOCs for Professional Teacher Development2014In: Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014 / [ed] M. Searson & M. Ochoa, Chesapeake, VA: AACE , 2014, p. 1580-1586Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A MOOC is a trending concept in education that is disrupting traditional methods oflearning consumption. The emergence and use of MOOCs for professional teacher development isstill uncommon, but on the verge of gaining a foothold. Research regarding MOOCs typicallyfocuses on impacts for higher education and lifelong learning. However, the specific intersection ofMOOCs and professional teacher development is poorly researched. This concept papercontemplates the benefits and drawbacks of using MOOCs for professional teacher developmentand calls for more practical studies and explorative research. This paper also speculates on the basicMOOC design criteria and principles needed to maximize engagement and course completion,which are currently common issues with general MOOCs. The conclusion is that MOOCs can be acost- and resource-effective means to deliver quality education in order to further professionalteacher development. However, possible risks are employers' reluctance to accept MOOCaccreditation as equivalent professional development and the lack of relevant MOOC courses forprofessional development.

 • 211.
  Johansson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  ”Har man inte föräldrarna med sig så kommer man ingenstans”: ‐om lärares relationer till föräldrar med barn som har ”problem”2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The study is part of a project of cooperation between University West and the elementary schools of the Municipal of Uddevalla. Since the project has an interactive approach the purpose/research questions and the choice of methods have been developed in dialogue between researcher and practitioners. The overall purpose has primarily been to make visible both the good examples as well as the difficult situations in teacher´s relationships with children defined as “having problems”, as well as with their parents. Further it is to develop and strengthen the professional competence of the teachers. The specific aim of this part of the project is to explore how teachers perceive theirrelationships with the parents of children defined as ”having problems”? What are the possibilities and which are the obstacles? The empirical material consist of ten qualitative interviews with female teacher´s teaching in 1-3 grade. The theoretical point of departure is a relational approach and a perspective of power. Relational work, relational competence and relational practices are understood as being entangled with practices of power. The analysis shows that the informants emphasize the role of the parents in supporting their children and that they see it being of vital importance to create a trusting relationship with the parents. To create and sustain this relationship the informants use a multitude of relational practices; such as giving positive feed- back, making the child responsible, listen, show empathy, be personal as well as setting boundaries. The ideal for cooperation is a partnership in which the teacher and parent/s work together as a team, however with the teacherdefining “the problem” and leading the work. The mail obstacle to co-operation is defined by the informants is the lack of insight or understanding of the parents, them not willing to acknowledge of the “problems” of their child.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 212.
  Johansson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Har man inte föräldrarna med sig så kommer man ingenstans": om lärares relationer till föräldrar med barn som har "problem"2017Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 213. Johansson, Anna
  Samverkan runt problematisk skolfrånvaro: erfarenheter från ett utvecklingsprojekt inom Orust kommun2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten presenterar erfarenheter av samverkan mellan skola och socialtjänst i arbetet runt problematisk skolfrånvaro och bygger på en studie som utförts inom ramen för ett utvecklingsprojekt i Orust kommun. Studien genomfördes i samverkan mellan kommunen och forskningsmiljön Barn och unga1 på Högskolan Väst.

  Utvecklingsprojektet initierades våren 2021 efter att man uppmärksammat ett behov av att förstärka stödet till de av mellan- och högstadiets barn och unga som av olika anledning inte förmår fullfölja sin skolgång. Huvudsyftet med projektet var att förbättra elevernas möjligheter att nå godkända betyg genom att öka samverkan mellan sektorerna Lärande och Omsorg. Vidare syftade det till att skapa en modell/metod för arbetet med problematisk skolfrånvaro som skulle kunna permanentas.

  Redan innan den tvååriga projekttiden var slut nåddes målet att permanenta arbetsmodellen i och med att kommunen 2022 beslutade om bildandet av SKIFO2 Orust, ett samverkansarbete mellan skolan och individ- och familjeomsorgen med elevens behov i fokus. Navet i SKIFO Orust är, precis som det var i utvecklingsprojektet, en barn- och ungdomssamordnare som har en operativ funktion och dels arbetar ”hands-on” inom befintliga strukturer, dels skapar och arbetar inom nya samarbetsstrukturer. Samordnarfunktionen utökades under våren 2023 med ytterligare en tjänst.

  Studiens datamaterial är insamlat genom kvalitativa intervjuer med utvecklingsprojektets samordnare samt med tio professionella inom skola och socialtjänst, med syfte att:

  1. följa det operativa arbetet med att utveckla och permanenta en arbetsmodell och utforska olika aspekter i processen

  2. undersöka erfarenheter av samverkan runt problematisk skolfrånvaro bland personal såväl inom socialtjänsten som i skolans elevhälsoteam.

  I denna rapport ingår, som en del av bakgrunden, bara en kortare sammanfattning av arbetet med modellen (1). Kort sagt skedde modellutvecklingen främst via skapandet av en arbetsgrupp med representanter från skola och socialtjänst som har en operativ funktion samt genom införandet av nya rutiner och blanketter som bland annat låter vårdnadshavare häva sekretessen mellan parterna. Vidare skedde utvecklingen genom samordnarens olika roller och funktioner, vilka har inkluderat att synliggöra problemen med problematisk frånvaro, presentera projektet inom kommunen, skapa en arena för operationellt samverkansarbete, leda det operativa samverkansarbetet i arbetsgruppen samt ha en samordnande funktion i det dagliga arbetet med familjer, skola och socialtjänst.

  Rapportens fokus ligger på erfarenheterna av samverkan (2). Analysen är organiserad runt fyra huvudteman: Samverkan i skolvardagen – med eleven i fokus, Information och kommunikation, Kunskap om och förståelse för varandras uppdrag samt Vikten av att träffas och bygga relationer. Sammanfattningsvis visar resultatet på en rad faktorer som hindrar samverkan: brist på ”återkoppling” eller obalans i utbytet av information, olika synsätt på och bedömningar av ”problemet”, brist på förståelse för varandras uppdrag och ansvar, hög personalomsättning och därmed brist på kontinuitet i samverkansarbetet, maktobalans mellan de olika parterna, brist på regelbundna fysiska möten där parterna kan skapa personliga relationer samt brist på förtroende och tillit. Vidare framträder flera främjande faktorer: förståelse för varandras uppdrag och ansvar, regelbundna fysiska träffar med ”ansikte mot ansikte-dialog”, byggande av personliga relationer samt förtroende och tillit.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Johansson, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Halvarsson, Christina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Man lär jättemycket av varandra": En studie av kollegialt lärande bland lärare i grundskolan2019Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Johansson, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Halvarsson, Christina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Struktur, relation och kommunikation: Om lärares ledarskap i klassrummet2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The study is part of a project of cooperation between University West and the elementary schools of the Municipal of Grästorp. Since the project has an interactive approach the purpose/research questions and the choice of methods have been developed in dialogue between researcher and practitioners. The overall purpose has been to explore, make visible and problematize the teacher´s leadership in the classroom. Moreover to follow up and make visible learning processes in learning conversations, as wells as develop and strengthen the professional competence of the teachers. The research questions explored in this study are: What is the meaning of the teacher's leadership in the classroom? How do the teachers understand their leadership in the classroom? The informants participating in the studies are teachers. The empirical material consist mainly of focus group interviews as well as observations of collegial learning sessions among the teachers. The theoretical points of departure for the investigation is a relational perspective as well as a sociocultural perspective. The analysis is organized around four themes: leadership as structure and order, leadership as relationship, non-verbal communication in the shaping and conducting of leadership and finally, authority and legitimacy as negotiated and deserved. Leadership is not perceived as "given" based in the formal role and position but the leadership is seen as created in relation to, and in interaction with the pupils. The main obstacle identified for practicing a good leadership is lack of time and stress.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 216.
  Johansson, Caroline
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Larsson, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hellre 5 minuters högläsning än ingen högläsning alls!: En fokusgruppstudie om personalens syn på språkutvecklande miljöer, med inriktning på högläsningens betydelse, i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det är idag en förutsättning att kunna läsa och skriva som en delaktig samhällsmedborgare. Genom högläsning kan dessa kunskaper uppnås. Högläsning är något som alltid förekommit i förskolan, men i takt med att den nya tekniken, såsom surfplattor, utvecklats är det mycket annat som ska få plats inom ramen för verksamheten.

  Syfte: Syftet med vårt examensarbete är att tillföra kunskap om språkutvecklande miljöer, med inriktning på högläsning i förskolan, genom att problematisera språkutvecklande miljöer och belysa högläsningens betydelse i verksamheten.

  Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi använt oss av fokusgruppsintervjuer. Vår studie utgick från tre olika förskolor och sammanlagt fyra fokusgrupper. Val av metod gav oss flera synsätt på hur man kan arbeta med språkutvecklande miljöer och högläsning i förskolan för att främja barns språkutveckling.

  Resultat: Vår studie har analyserats utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande med hjälp av begreppen mediering, scaffolding, appropriering och proximala utvecklingszonen. I studien framkom att personalen ser på språkutvecklande miljöer i förskolan som miljöer det bör finnas ett tydligt syfte med och bedrivas ett medvetet arbete i. Ett arbete som framförallt handlar om att samtala och kommunicera regelbundet med barnen, exempelvis genom högläsning, för att främja barns språkutveckling. Studiens resultat resulterade därtill i en syn om att högläsning har betydelse för barn på flera sätt. Personalen menande därför också att synen på högläsning handlar om att väcka ett intresse för böcker och läsning hos barnen. Sammanfattningsvis framhöll personalen att deras arbete med högläsning innefattade både redskapen bok och Ipad.

 • 217.
  Johansson, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Fred, Eje
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Jag jobbar eller tänker inte så mycket på genus eller alltså jag tänker jättemycket på genus: En kvalitativ studie av SVA-lärares val av litteratur2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) har förändrats utifrån jämlikhet och könsmönster. Lärare ska således arbeta på förnyade sätt i undervisningen samt tillsammans med elever.

  Syfte:

  Studiens syfte är att undersöka hur SVA-lärares arbete med genus och sitt val av litteratur i klassrummet, och hur SVA-lärare tror att deras arbetssätt kommer att förändras i samband med de nya formuleringarna i Gy11 och slutligen undersöka hur genusfrågor framställs i SVA-lärarnas litteratur.

  Metod:

  Studien är en kvalitativ undersökning och metoden som tillämpas är semistrukturerade intervjuer. Fem verksamma lärare med gemensam ämnesbehörighet, svenska som andraspråk, har intervjuats. Intervjuerna har skett viaden digitala plattformen Zoom.

  Resultat:

  Resultatet från vår studie visar hur SVA-lärare menar sig arbeta med genusfrågor i sina klassrum. Det visar sig att lärarna arbetar på skilda sätt kring jämställdhetsfrågor och med Gy11. Resultatet visar att lärarna inte förändrar sitt arbetssätt i och med de nya punkterna i Gy11, åtminstone inte i någon högre utsträckning. Vi har också fått reda på att lärarna i viss mån reflekterar över genusfrågor och val av litteratur i sin undervisning. Därmed visar vår studie att SVA-lärare till viss del arbetar med genusperspektiv.

 • 218.
  Johansson, Erik
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Daood, Leonardo
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Högstadielärares uppfattning om det egna klassrumsklimatet: En studie baserad på krav-kontroll-stödmodellen2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människan spenderar en stor del av sin tid i arbetslivet och det är av stor vikt att arbetet erbjuder en optimal arbetsmiljö för att individen ska må bra, trivas och vara frisk. Ämneslärare är en grupp där begrepp som studiero, ordning och klassrumsklimat är något som är centrala i deras yrkesliv. Skolverket lyfter fram att elever samt lärare ska arbeta i en trygg arbetsmiljö som erbjuder lugn och ro. Parallellt med detta råder dessutom en stor samhällelig debatt bland olika aktörer som har flera perspektiv kring just klassrumsklimat och dess effekter på den svenska skolan, vilket motiverar att undersöka detta fenomen ytterligare. Vi har därmed valt att undersöka hur den verksamma yrkesgruppen som befinner sig i klassrummet upplever sin arbetsmiljö med avseende på klassrumsklimat, studiero och ordning.

  Syfte: Syftet med denna undersökning är att bidra till kunskap om vad högstadielärare som undervisar i de samhällsorienterade ämnena i årskurs 7–9 har för uppfattningar i frågor som rör deras arbetsmiljö med avseende klassrumsklimat, studiero och ordning. Till vår hjälp att förstå deras uppfattning har vi valt att tillämpa krav-kontroll-stödmodellen för att få ett djupare perspektiv kring den tillfrågande yrkesgruppens tankegångar.

  Metod: Studien utgår från en kvalitativ undersökning där vi använt oss utav en semistrukturerad samtalsintervju där syftet varit att få data på ett djupare plan. Åtta olika lärare har intervjuats och dessa arbetar på fyra olika skolor inom tre olika kommuner i Västra Götaland. Lärarna som deltar i vår studie arbetar i den svenska skolan, en del arbetar inom kommunala skolor och resterande del i friskolor.

  Resultat: Studien belyser lärarnas utmaningar i yrket när det kommer till att skapa ett gott klassrumsklimat. Detta grundar sig på att lärarna ställs inför höga krav från elever och föräldrar med ett otillräckligt stöd från skolledning för att möta kravbilden. Autonomi och kontroll blir ett verktyg för att underlätta lärarnas situation, där de upplever en hög kontroll till att utforma sitt arbete i klassrummet, såvida det inte kostar pengar. Till sin hjälp har de också ett starkt kollegialt stöd som vägleder och stöttar lärarna i deras arbete. Förslag till förbättringar som kan förbättra klassrumsklimatet för lärarna landar i mindre klasser alternativt fler vuxna i klassrummet och att tillgodose eleverna med lämplig och användbar utrustning

 • 219.
  Johansson, Eva M.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bedömning i förskolan: ett motsägelsefullt uppdrag2023In: Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan, Stockholm: Liber, 2023, 2., p. 85-115Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna andra upplaga av Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan är kraftigt reviderad och omarbetad, jämfört med den första upplagan som gavs ut 2015. Boken behandlar följande områden: hur den statliga synen på och styrningen av utvärderingsverksamheten i förskolan sett ut från 1970-talet fram till i dag grundläggande frågor i samband ...[Bokinfo] 

 • 220.
  Johansson, Eva M.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget: En etnografisk studie om bedömning i förskolekontext2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study examines the assessment practices and discourses in Swedish preschool in times of changing principles for state control and steering. These practices and discourses are analyzed in relation to theories about state control, and about cultural and social reproduction in education. The study was conducted with an ethnographic approach in two preschools located in areas that differ in terms of socio-economic status and ethnic diversity. The results show that pre-school teachers express ambivalence towards assessment as an aspect of their work. An increased focus on children's learning and on mastery of specific assessment formats and discourses are on the one hand constructed as signs of being professional – and thus function to increase their professional status. On the other hand, by their association with school, the same features seem to conflict with the values and discourses that constitute preschool teachers' professional identity. In their talk about assessments, the preschool teachers tend to focus on how assessments should be expressed (form) rather than what they are targeting (content). Furthermore, the assessments tend to concern social and behavioral aspects rather than the children's learning. As much as promoting institutional development and children's learning, the assessment practice can thus be seen as a sort of assessment game. Finally, the results suggest that the norms and focus of assessments to some extent both indicate and reinforce the institutional culture of different preschools, thereby exposing children to different socializing messages. This is problematized in regard to the role of education to promote justice and equality.

 • 221.
  Johansson, Eva M.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Förskolans motsägelsefulla bedömningsuppdrag2023 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken behandlar bedömningar av barns utveckling och lärande i förskolan och tar sin utgångspunkt i avhandlingen Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget: en etnografisk studie om bedömning i förskolekontext...[Bokinfo] 

 • 222.
  Johansson, Hanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Sundin, Bobby
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Musik som instrument: En kvalitativ studie om elevers upplevelser av motivation genom musik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The results of the latest PISA survey indicates that Swedish 9 grade-students have reduced in terms of knowledge in comparison with other investigated OECD countries. Swedish students achieve a record low in the three knowledge fields of mathematics, science and reading comprehension. The lack of knowledge is traceable to the high figures of unqualified high school students. In 2014, every tenth student was unqualified to high school due to insufficient grades. It is the highest figure ever. The responsibility to guide unauthorized students to high school, others studies or work, lies with the Introduction programs. Students at the Introduction program usually has a harder and longer way to the labour market through the studies, which can be seen as a contributor to the school fatigue. Introduction programs are able to integrate efforts in education that promotes students' school motivation, but many principals feel that there are gaps in meeting students' individual needs.

  With this in mind, there is reason to study how pedagogical work can be designed to motivate students. The purpose of the study is to study the importance of music for students' school motivation. With a qualitative input with semi-structured interviews, we wanted to capture the students' experience of music as motivation and change. The study was conducted at Musikalternativet, a motivation contribution to school tired and music interested students. The theoretical basis was the motivation theory, Self-determination theory with emphasis on the proposed three basic needs: competence; autonomy and relatedness.

  The results show how students with higher satisfaction regarding the three basic needs for competence, autonomy and relationship experience a larger school motivation than earlier. The need for competence is met when the educators actively challenge the students and give positive feedback. The need for autonomy are met by allowing students to be involved in the decision-making and design of the project, and by encouraging them to be creative. Relatedness needs are met through connectedness to other students and to the equal relationship between teachers and students. The results also show that students have a need to express feelings. The study shows that music can be an efficient educational tool for raising and motivating students with school fatigue.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Johansson, Ingemar
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Rektorers lärande: förutsättningar, hinder ochmöjligheter för lärande i dendagliga verksamheten2015Conference paper (Other academic)
 • 224.
  Johansson, Josefin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Linje är ett rakt streck": en kvalitativ studie om elevers geometriska begreppsförståelse2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I en sammanställd rapport från TIMSS-undersökningen som Skolverket gav ut år 2008, visade det sig att svenska elevers kunskaper i det matematiska området geometri låg under EU/OECD genomsnittet (Skolverket, 2008). Vidare visar rapporten att elevernas svårigheter i matematik främst handlar om deras förmåga att förstå matematiska begrepp. Mot bakgrunden av det som kom fram i TIMSS-undersökningen var det av intresse att utforma en studie som undersöker elevers begreppsförståelse av ett antal grundläggande geometriska begrepp. Syfte: Syftet med studien är att undersöka elevers begreppsförståelse av geometriska begrepp med utgångspunkt i hur de förklarar begreppen med fyra olika representationsformer. Vidare syftar studien till att undersöka hur elever kan relatera begreppen till andra matematiska begrepp. Metod: Studien har genomförts på elever som går i årskurs sex och kvalitativ metod har varit utgångspunkt för studien. För att undersöka hur elever förklarar geometriska begrepp med hjälp av representationsformer har eleverna dels svarat på matematiska uppgifter, vilket kan liknas vid en enkätundersökning, och dels har fokusgruppsintervjuer använts. I databearbetningen av den insamlade empirin har centrala mönster lyfts fram från de matematiska uppgifterna och från intervjuerna har den gemensamma diskussionen som eleverna framfört använts och analyserats. Resultat: Resultatet från studien bekräftar till största del det som kommit fram i TIMSS-undersökningarna om att elever har svårigheter med att förstå matematiska begrepp, eftersom även den här studien visar att flertalet elever har svårt att förklara begreppen. Ett tydligt mönster som framkom var därutöver att flera elever förklarade geometriska begrepp utifrån vad de betyder i ett vardagligt sammanhang och inte i en matematisk kontext. Resultatet visar dessutom vilka representationsformer som elever har störst respektive minst förmåga att använda när de förklarar begreppen. De begrepp som eleverna har svårast med att förklara är begreppen stråle och parallell, vilket också är de två begrepp som eleverna har svårast med att uttrycka ett samband med andra matematiska begrepp. Av studiens resultat att döma är det av vikt att i undervisningen fokusera på geometrisk begreppsförståelse för att undvika matematiska svårigheter som beror på bristande förståelse av begrepp.

 • 225.
  Johansson, Kristina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  VILÄR: 7-8 december 20172017Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Johansson, Kristina
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Lassbo, GöranUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.Nehls, EddyUniversity West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Inside the New University: Prerequisites for a Contemporary Knowledge Production2013Collection (editor) (Other academic)
 • 227.
  Johansson, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Olofsson, Carina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den fria leken är ständigt ett aktuellt ämne och under senare år har det framkommit forskning som påvisar hur viktig lek är. Under vår tredje termin blev vi medvetna om att inte alla barn deltar i den fria leken tillsammans med andra barn. Vi förstod då att det är viktigt att arbeta för att ge alla barn möjlighet att kunna delta.

  Syfte: Att undersöka vad pedagogerna anser om den fria leken och hur pedagogerna arbetar för att alla barn skall få möjlighet att delta.

  Metod: I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade 12 pedagoger på fem olika förskolor. Förskolorna var förlagda i tre olika kommuner vilket vi ansåg kunde möjliggöra variation i informanternas svar.

  Resultat: I studien framkommer det att pedagogerna använder sig av olika metoder som alla är överförbara till andra förskolor för att på bästa sätt hjälpa alla barn för att de skall få möjlighet att vara delaktiga i den fria leken. Det resultat som framkommit är att pedagogerna anser den fria leken vara viktig för barns utveckling och lärande. Pedagogerna finner också att det är i den fria leken som barnen befäster många kunskaper och skapar nya erfarenheter. Forskning visar att den fria leken inte alltid är vad den ser ut att vara. Den kan även innebära att barnen upplever en känsla av att inte duga och att de känner sig utanför.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 228.
  Johansson, Linnéa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Kjellberg, Evelin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Bildens framställning och funktion i elevböcker i matematik: En innehållsanalys av bilder som förekommer i bråkuppgifter för årskurs 22023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige används läroboken i stor utsträckning i matematikundervisningen och används uppemot 80–90 procent av 1–3 lärare regelbundet eller ofta (Skolverket, s. 2006b, s.6). I denna studie undersöks bildens framställning och funktion då flertalet forskare belyser både positiva och negativa effekter av hur bilder i elevböcker i matematik påverkar eleverna när de ska lösa uppgifter. Studien avgränsas till att fokusera på uppgifter inom området bråk. 

  Syfte: Syftet med denna undersökning är att belysa bildens framställning och funktion i elevböcker i matematik. Studien avgränsas till att studera tre vanligt förekommande elevböcker i matematik och som används i matematikundervisningen när det gäller bråk för årskurs 2. 

  Metod: För att undersöka bildens framställning och funktion i elevböcker i matematik valdes en kvalitativ innehållsanalys som metod. De tre elevböckerna som analyserats är: Favorit matematik 2a, Mattekojan 2b och Triumf 2a. Dessa läromedel har analyserats utifrån två analysmodeller: Kress och Van Leeuwen för att se hur bilden framställs samt Berends och van Lieshout för att analysera bildens funktion. 

  Resultat: Studiens resultat visar att de icke-naturalistiska bilderna är de som förekommer i stor utsträckning i samtliga elevböcker och den funktionen som är den mest förekommande är den Väsentliga (där bilden måste finnas för att lösa uppgiften). I resultatet kan det även ses att funktionen Kal (ingen bild till uppgiften) inte förekommer i någon elevbok. Studien visar också att det finns ett samband mellan icke-naturalistiska bilder och funktionen Väsentlig samt mellan en naturalistisk bild med funktionen Otillämplig (bilden är endast dekorativ och behövs inte för att lösa uppgiften)

 • 229.
  Johansson, Louise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Snapp, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Vasatidens manliga krigare och husliga kvinna: en analys av historieläroböcker för årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Bakgrunden till denna studie bygger på att läromedel inte längre granskas av staten vilket innebär att lärare har ett större ansvar gällande vilka läroböcker som används. Skolverket (2011) betonar vikten av att undervisningen ska uttrycka och förmedla jämställdhet mellan män och kvinnor samt människors lika värde. Elever ska dessutom få möjlighet att utveckla förståelse för andra människor och genom detta kunna utveckla och fördjupa sin egen identitet. Syfte: Studien syftar till att undersöka hur historieläroböcker för årskurs 4-6 presenterar och framställer män och kvinnor under Vasatiden i text och bild sett ur ett genusperspektiv.Metod: I studien har en innehållsanalys av läroböcker utförts av både text och illustrationer. Vi har använt oss av kvalitativa analyser genom att tyda och tolka texters och illustrationers innehåll. Vi har dessutom använt oss av kvantitativa analyser för att mäta innehåll både i texter och i bilder. Analysen har utförts utifrån en empirisk konstruktion av ett analysschema baserat på läroböckernas innehåll om Vasatiden, slutligen har dessa mönster analyserats utifrån en analysmodell kallad "Genustrappan". Resultat och analys: När läroböckernas texter och illustrationer analyserades upptäcktes mönster utifrån de förutbestämda områdena som fanns i analysschemat; makt och regenter, fejder och uppror, kyrkan samt samhället. Analysen visade att män till stor del framställs som krigare och maktutövare både över sig själva och i samhället. Medan kvinnor framställs som hushållerskor som tar hand om hemmet och familjen, men som inte har så mycket inflytande varken över sig själva eller i samhället. Analysen visade också att det talas mycket mer om män än om kvinnor, detsamma gäller andelen män och kvinnor på illustrationer. Kvinnor faller därför till stor del bort från historiens händelser och utveckling medan män framställs som att de har påverkat det mesta som utvecklat samhället. Detta sker dessutom utan förklaring och problematisering.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 230. Johansson Mahic, Maria
  et al.
  Skyvell Nilsson, Maria
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Att forma en medarbetare eller att undervisa en student2014In: Nordic Journal of Vocational Education and Training, ISSN 2242-458X, E-ISSN 2242-458X, Vol. 4, no 2, p. 1-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Genom cooperative education (co-op) ges studenter möjlighet att inomutbildningen, praktiskt tillämpa sina kunskaper på en arbetsplats. Under co-op tilldelasstudenten en av arbetsgivaren utsedd handledare. Co-op är ett trepartssamarbete mellanhögskola, student och arbetsplats. Merparten av tidigare studier fokuserar studenternasupplevelse av co-op eller vad co-op kan innebära för studentens studiemotivation, framtidakarriär och möjlighet till arbete. Syftet med denna fenomenografiska studie är att beskrivahandledares uppfattning om handlednings syfte. Studien kan därmed bidra till kunskap om denutbildningssituationen studenter ställs inför i co-op. Studiens resultat, som är baserad påintervjuer, visar fyra olika uppfattningar om handlednings syfte: Stödja in i gemenskapen, Delgespecifikt kunskapsinnehåll, Att få möjlighet att lära och Bidra till produktionen. Handledarnasuppfattningar indikerar att studenten förväntas praktiskt tillämpa teoretisk kunskap och fåarbets- och yrkesrelaterade erfarenheter genom ett socialt lärande. Variationerna i handledarnasuppfattningar antyder även att det samlade kunskapsinnehållet som studenten får ta del av underco-op kan variera stort. Utifrån resultatet diskuteras möjligheter och hinder för studentenslärande under co-op.

 • 231.
  Johansson, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Direktören kanske aldrig säger något, han får makt ändå”: En kvalitativ studie om hur män och kvinnor representeras i samhällskunskapsböcker för gymnasiet2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: ”Direktören kanske aldrig säger något, han får makt ändå” - En kvalitativ studie om hur män och kvinnor representeras i samhällskunskapsböcker för gymnasiet av är ett arbete som författats inom ämneslärarprogrammet vid institutionen för individ och samhälle vid Högskolan Väst. I och med de nya tillägg och den mer framträdande del som jämställdhet får i den nya läroplanen 2022. Det skrivs bland annat hur skolan ska synliggöra och motverka könsmönster som begränsar eleverna. Med bakgrund av detta vore det intressant att veta huruvida de läromedel som finns i samhällskunskap lever upp till detta. 

  Syfte: Den här studien ämnar undersöka representationen av kvinnor och män i läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet. Syftet är dels att undersöka hur denna representation ser ut i förhållande till genusteori, dels på vilket sätt denna representation bekräftar och/ eller utmanar stereotypa föreställningar om kön och hur väl det kan visa om innehållet i läroböckerna skulle kunna motiveras att använda med bakgrund läroplanens nya tillägg om jämställdhet.

  Metod: För att samla in information till undersökningen användes en kvalitativ metod bestående av textanalys. Då studien ämnar undersöka hur män och kvinnor är representerade utifrån genusteori har teorierna av Yvonne Hirdman använts.

  Resultat: Resultatet visar hur representationen i böckerna är ojämställd och männen får större utrymme i innehållet, detta blir särskilt tydligt i ett av de två undersökta läroböckerna. Genussystemet som Yvonne Hirdman beskriver synliggörs i innehållet. Texten är ofta könsneutral men uppfattas ändå handla om män då bilderna i anslutning till texterna är på män. Mannen har en större representation av individer och kvinnor lyfts i högre grad fram i egna avsnitt. Det finns en del försök till att föra fram perspektiv och diskussioner som utmanar rådande genusordning och det har gjorts val i att bryta med invanda föreställningar om manligt och kvinnligt. 

 • 232.
  Johansson Sjöman, Josefin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundholm, Kristin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Förskollärares syn på utmanande barn i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I nyhetsartiklar, läs exempelvis Fallet med BEO-anmälde läraren tas upp i HD (Hedman, 2019,23 oktober), går det att läsa om hur pedagoger inom skolväsendet blir anmälda efter att de ingripit när ett barn agerar utmanande, men vad är egentligen rätt eller fel när det inte finnsfärdiga strategier och arbetsmetoder i bemötandet av barn som utmanar? Det skapade en oro men samtidigt en nyfikenhet hos oss om hur vi ska närma oss de utmanande barnen genomolika strategier och metoder, och vad det är som faktiskt kännetecknar utmanande barn. Vårt intresse för utmanande barn började egentligen redan innan förskollärarutbildningen i arbete, när vi kände att vi saknade verktyg för att bemöta barn som utmanade. Vi är just nu i slutskedet av förskollärarutbildningen och saknar fortfarande verktyg kring "hur" bemötandet avutmanande barn bör ske på bästa sätt.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på vad som kännetecknar vissa barn som utmanande. I förhållande till styrdokument för förskolan undersöka om förskolläraren anser sig ha kunskap för att didaktiskt stödja barnen när de agerar utmanande. Vi vill även lyfta framförskollärares förhållningssätt och vilka metoder de använder när barn blir utmanande i barngruppen. Detta för att reducera beteendet för att senare i livet kunna fungera på ett föredömligt sätt i samhället.

  Metod: I den här studien har vi valt att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod för att få både översiktlig och fördjupad kunskap kring ämnet. Utifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer visar vi citat av förskollärares personliga åsikter och utifrån vår enkät visar vi kvantitativa data på hur förskollärare anser sig ha kompetens kring utmanande barn.

  Resultat: Resultatet visar på att majoriteten förskollärare har mött utmanande barn men anser sig sakna verktyg och arbetssätt för att bemöta dessa barn på ett föredömligt sätt. Det framkommer förslag på metoder och förhållningssätt förskollärare bör eller inte bör använda sig av i mötet med barn som anses utmanande. Utmanande barn visar sig också kännetecknas olika, vad som anses utmanande för en förskollärare behöver inte upplevas eller kännetecknas utmanande för en annan.

 • 233.
  Johansson, Stefan
  et al.
  Department of Education and Special Education, University of Gothenburg, Box 300, 40530, Gothenburg (SWE).
  Yang Hansen, Kajsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Department of Education and Special Education, University of Gothenburg, Box 300, 40530, Gothenburg (SWE).
  Thorsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  A modeling approach to identify academically resilient students: evidence from PIRLS 20162023In: European Journal of Psychology of Education, ISSN 0256-2928, E-ISSN 1878-5174, p. -20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In studies of academic resilience, the concept is typically operationalized by pre-defned cutof values of students’ achievement level and their social background. A threat to the validity of such arbitrary operationalizations is that students around the cut of values may be misclassifed. The main objective of the current study is to apply a modeling approach to identify academically resilient students. Data come from the Progress in International Reading Literacy Study 2016. The primary method used was latent profle analysis. The study demonstrates that it is possible to identify a group of academically resilient students using a set of variables indicating achievement level and protective factors. Even though results suggest that academically resilient students have higher reading achievement compared to other less-advantaged students, it is evident that they have higher interest and confidence in reading than the non-resilient groups. A sensitivity analysis for other countries indicated similar results. Implications stemming from the results are discussed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 234.
  Johansson, Susanne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Tvillingar i förskola och skola En studie om pedagogers uppfattning om att bemöta tvillingars enskilda förutsättningar och behov2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 235.
  Jonasson, Ida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Freiholtz, Matilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Högläsningens betydelse i förskolan2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Denna studie bygger på förskollärares tankar och attityder kring högläsning i förskolan. Vi är intresserade av att belysa och diskutera högläsningens betydelse för barns språkliga och sociala utveckling. 

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka förskollärares erfarenheter av högläsning och deras pedagogiska strategier kring högläsningen.Teoretiskt perspektiv: För att analysera förskollärares svar har vi valt att utgå från det sociokulturella perspektivet då språket är en central del och lärande sker i samspel med andra.

  Metod: För att kunna ta del av och undersöka förskollärares tankar och erfarenheter valde vi att utgå från en kvalitativ metod med intervjufrågor. Vi intervjuade åtta förskollärare på sammanlagt sju avdelningar på fyra förskolor. 

  Resultat: I resultatet framgår det att samtliga förskollärare är eniga om att högläsning är viktigt för barns språkutveckling. Föreställningsförmåga, turtagning och att lyssna på andra är ytterligare några aspekter som högläsningen tillför. Dessa aspekter ses även som anledning till att de läser för barnen. Förskollärarna beskriver att den planerade och spontana högläsningen sker på olika sätt. De försöker däremot alltid se till att läsa böckerna med inlevelse för att fånga barnens intresse. De talar även om olika svårigheter som kan uppstå i samband med högläsningssituationerna. Det kan bland annat handla om gruppkonstellationer. Förskollärarna beskriver att digitala verktyg kan användas för att det kan upplevas som en utmaning att läsa högt för större barngrupper. Flera beskriver att barn är beroende av förskollärarens kompetens när det kommer till språkutvecklingen och att göra barnen delaktiga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Jonsson, Christoffer
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Idrottslärares uppfattningar om eventuella betyg från årskurs 42020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studier visar att ett införande av betyg i årskurs 4 i idrott och hälsa resulterar i att bedömningsarbetet ger en ökad betydelse och ger bättre förutsättningar för den samlade bedömningskulturen i tidigare stadie, vilket kan leda till att lärare får syn på farhågor i ett tidigt stadie (U2014/4873/S, Skolverket, 2011a). Under lärarutbildningen har svårigheten i att ge en rättvis bedömning och hur betygssättning påverkar elever och vuxna i skolan behandlats ingående. Den här undersökningen sätter den diskussionen i relation till verksamma lärares uppfattning. Syfte: Syftet med studien är undersöka hur idrottslärare arbetar med bedömning samt att ta reda på deras förväntningar och farhågor inför att betyg skulle komma att införas från årskurs 4. Metod: För att besvara vår forskningsfråga har vi valt att göra en kvalitativ studie. Empirin är insamlad med hjälp av enskilda strukturerade intervjuer för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Urvalet är baserat på sex idrottslärare varav en kvinna och fem män med behörighet upp till årskurs 6. Analysarbetet är gjort utifrån en induktiv metod då vi valde att kategorisera våra resultat och lägga in de i olika kategorier. Resultat: Resultaten i studien visade att idrottslärarna upplevde att det skulle bli mer arbete för dom vad det gäller dokumentation. Lärare upplevde att eleverna skulle bli oroade och stressade och att detta i sin tur skulle spegla av sig på undervisningen. Av de lärare vi intervjuade var det ingen som var positiv till ett införande av betyg från årskurs 4.

 • 237.
  Josefsson, Pernilla
  et al.
  Södertörn University, Natural Sciences, Technology, and Environmental Studies (SWEDEN).
  Willermark, Sara
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  What does teachers' digtal vulnerabiltiy look like?2022In: INTED2022 Proceedings: 16th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia: IATED , 2022, p. 1018-1025Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In an increasingly digitalized society cyberbullying of children and young people constitutes a high-profile problem yet there are also reports where teachers become vulnerable in the digital environment. This study aims to explore teachers' experiences of what we introduce as digital vulnerability concerning the teaching profession. An online questionnaire was developed and distributed to teachers via teachers' Facebook groups. The questionnaire was based on open-ended questions where teachers were asked to tell in their own words about their experiences of digital vulnerability, including in which situations, how they affected them, and what support they received. The data analysis was conducted based on an iterative process by qualitative content analysis and the use of ideal type situations. The purpose of the analysis was to create narratives that reflect a reduction to the most important characteristics of different experiences of teachers vulnerable in the digital environment. The contribution of the paper includes empirical examples and a theorization about teachers' digital vulnerability by ideal type situations. 

 • 238.
  Jägerbrand, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Warghed, Kajsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Etik i tre världsreligioner: en textanalys av tre läroböcker i religion2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundSkolan ska ge en så bra grund som möjligt för alla elever i skolan att utvecklas ifrån. I takt med den ökade migrationen och globaliseringen har Sverige utvecklats till ett mer religiöst heterogent samhälle. Eleverna i en klass kan ha många olika religiösa bakgrunder. Kristendomen får en särställning i värdegrunden och det centrala innehållet men undervisningen ska samtidigt vara icke-konfessionell (Skolverket, 2015). Etiken har en egen rubrik i det centrala innehållet i religionskunskapsämnet. Det är därför viktigt att analysera läroböcker i religionskunskap för att utläsa vilken etik som framställs i kristendomen, judendomen och islam. Det sker inte längre en statlig läroboksgranskning i Sverige därför är denna granskning viktig att utföra.SyfteSyftet har varit att undersöka hur etik och vilken etik som framställs i kristendomen, judendomen och islam samt att analysera hur och om kristendomens etik skiljer sig från judendomens och islams. MetodUndersökningen genomfördes i form av en textanalys med hjälp av Ammerts (2011) analysverktyg och Heberleins (2014) normativa etiska teorier och dygdetik för att kunna utläsa hur och vilken etik som framställs i läroböckerna för religionskunskap i årkurs 4-6.ResultatResultatet av textanalysen presenterar den etik som gick att utläsa i de undersökta läroböckerna och har sammanställts och analyserats och diskuteras med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning. Resultatet visar att den etik som dominerar i kristendomen är dygdetiken. I judendomen och islam är det främst pliktetiken men även retributivismen som framträder mest. Det går inte att se någon särställning av kristendomen i läroböckerna mer än att de får fler antal sidor i samtliga läroböcker. I två av böckerna gick det att utveckla texterna till att bli mer reflekterande tack vara rutor i anslutning till texten. De bidrog till att ge eleverna en bredare bild av religionerna och även koppla innehållet i berättelserna till nutid. I den tredje boken erbjuds ingen reflektion eftersom texterna är mer faktabaserade och enbart redovisar händelseförloppet. Det ger därför en ensidig bild av religionen.

 • 239.
  Järnberg, Elenore
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Johansson, Urika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Behöver arbetsro i mindre grupp": En diskursanalytisk studie av beskrivningar i åtgärdsprogram2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  När man talar om en skola för alla menar man att alla elever oavsett problematik skall inkluderas i den ordinarie undervisningen. Elevers olikheter skall ses som en naturlig variation och som en tillgång i skolan och undervisningen. I såväl Lpo94 som Lgr11 framgår att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och få möjlighet att utvecklas på bästa tänkbara sätt utifrån de individuella förutsättningar man har. För att skolan skall kunna säkerställa att varje elev får det stöd han/hon är berättigad till används olika former av dokumentationsverktyg och åtgärdsprogrammet är ett väletablerat sådant. Ett åtgärdsprogram skall upprättas då en elev riskerar att inte nå upp till målen för utbildningen och dokumentet skall behandla såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Svårigheten skall alltså inte ses som enbart individburen utan som en produkt skapad av de olika faktorer som eleven omges av. Dokumentet skall fungera som ett redskap för pedagogerna när det gäller att planera, utforma, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet. Handlingen blir en skriftlig bekräftelse på vilket stöd eleven är i behov av och en beskrivning av de insatser som skall vidtas.

  Syfte:

  Varje skola har djupt nedärvda normer och traditioner som genomsyrar verksamheten och dess utformning. Den kultur som råder påverkar därmed också skolans sätt att beskriva skolsvårigheter och formulera sig kring stödinsatser i åtgärdsprogram. En annan faktor som har inflytande på textens form och innehåll är de diskurser som skolan omges av. Genom denna studie vill vi synliggöra dessa bakomliggande diskurser och de invanda mönster och förhållningssätt som uppenbaras i dessa dokument. Vårt preciserade syfte är att undersöka vad som föranleder att åtgärdsprogram upprättas samt hur man språkligt uttrycker sig kring eleven och de insatser som ämnas vidtas.

  Metod:

  För att uppnå syftet med undersökningen har vi valt att använda oss av diskursanalys som metod. Genom att studera språket i åtgärdsprogrammen är tanken att få syn på vilka bakomliggande förgivettaganden och diskurser som konstruerar de "sanningar" som skrivs fram. Vi vill försöka urskilja de mönster som framträder i åtgärdsprogrammen för att se vad språket underförstår, förhindrar, respektive medför. Målet med diskursanalysen är att kartlägga sambanden mellan språkbruk och social praktik. I kombination med diskursanalysen har vi använt oss av Perssons (2008) modell med kategoriskt/relationellt perspektiv. Modellens funktion är att fungera som ett verktyg i resultat- och analysprocessen samt för att ge studien en tydlig inramning.

  Resultat:

  I denna studie synliggörs hur rådande skolkultur och olika diskurser påverkat åtgärdsprogrammens innehåll och form. Exempel på diskurser som finns synliga i dokumenten är maktdiskursen, diskursen om en skola för alla samt diskursen om inflytande

  och delaktighet

  . Vidare visar studien att skolan lägger stort fokus på de mål eleverna skall uppnå och att kunskapsutveckling prioriteras framför den sociala utvecklingen. I motsättning till visionen en skola för alla kan vi även se att det kategoriska perspektivet dominerar i stor utsträckning. I och med att texterna behandlar elever med behov blir utgången att insatserna som beskrivs nästintill enbart ligger på individnivå. Studien bekräftar att det finns ett glapp mellan ideologi och praktik och att målet en skola för alla befinner sig långt bort från den verklighet vi har granskat.

  Download full text (pdf)
  "Behöver arbetsro i mindre grupp"
 • 240.
  Karlsson, Karl
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Vi gör inte alltid det som vi barn vill göra men det är typ okej": En kvalitativ studie om elevinflytande på fritidshem2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läroplanen för fritidshemmet (Skolverket, 2019) belyser att undervisningen på fritidshem ska ta sin utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, behov och intressen. Eleverna i dagens fritidshem får möjlighet till inflytande vid beslut som rör mindre frågor, såsom lekar och val av aktiviteter, men vid större beslut som rör elevernas undervisning ges inte lika stor möjlighet till elevinflytande (Elvstrand, 2009). Och de yngre eleverna i lågstadiet prioriteras först medan de äldre eleverna kommer i andra hand och "bjuds in med armbågen" (Skolinspektionen, 2010, s. 8). Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidshem arbetar med de äldre elevernas inflytande och hur dessa elever upplever sitt eget inflytande i verksamheten. Metod Studien är en kvalitativ studie som använder sig av semistruktuerade intervjuer som metodansats. Semistruktuerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår ifrån en förberedd intervjuguide vid tillfället men själva intervjutillfället liknar mer ett vanligt samtal där båda parter ska vara lika delaktiga. Datainsamlingen har skett under eftermiddagstid vid två separata fritidshem, detta för att enbart få mera underlag till studien än det hade gett att enbart arbeta med ett fritidshem. Resultat Resultatet av denna studie visar att eleverna på de två utvalda fritidshemmen upplever en övervägande acceptans över sitt elevinflytande samtidigt som största delen av deras elevinflytande går ut på att få välja mellan olika alternativ, bestämda och planerade, utav lärarna. Studiens resultat visar även på en elevupplevd saknad av formella kanaler där deras åsikter och synpunkter kan bli hörda och på så sätt påverka verksamheten. Resultatet visar även ur ett pedagogiskt perspektiv att arbetssätten för ett arbete med elevinflytande kan se ut på två skilda sätt, informellt elevinflytande och formellt elevinflytande, vilket innebär olika fördelar och nackdelar. Den generella slutsatsen som dras utifrån Shiers och Harts delaktighetsteorier är att eleverna inte har någon påtaglig möjlighet till elevinflytande.

 • 241.
  Karlsson, Lisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Samuelsson, Kajsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Förskollärares kunskap och uppfattning om utomhuspedagogik i förskolan: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Utomhuspedagogik framställs många gånger som något felfritt och något som ska kunna appliceras i de flesta typer av verksamheter. Enligt forskare kan mycket av det sociala och didaktiska ämneslärandet ske i utomhusmiljö, så länge pedagoger är medvetna om vilken form av lärande de bedriver, samt problematiserar detta (Dahlgren & Szczepanski, 2001). Utomhuspedagogik har stor påverkan på barns inlärningsförmåga, deras sociala relationer och personliga utveckling (Szczepanski, 2014). Författaren menar att den har en positiv inverkan på hälsa, multimodalitetet och koncentrationssvårigheter. Dessutom ska fysisk kontakt med natur- och kulturfenomen utomhus öka autenticiteten i lärandet "genom att erbjuda en länk till ett synsätt som rimligen borde vara medfödd hos människan" (s. 25). I läroplanen för förskolan (2016) står utomhuspedagogik inte ordagrant utskrivet. Det som står skrivet är att ett av förskolans uppdrag, är att ge barn utrymme för fantasi och kreativitet. Både i lek och lärande såväl utomhus som inomhus. Vidare står det skrivet i läroplan för förskolan att utomhusvistelsen bör ge möjligheter till lek och lärande i både genomtänkt miljö och naturmiljö. Ohlsson (2015) hävdar att i och med den revidering som skedde 2010 av läroplanen för förskolan, framkommer idag vikten av utevistelsen på ett annat sätt än tidigare. Det har lett till att det idag ska vara en naturlig och tungt vägande del av barns vistelse i förskolans verksamhet. Kan man förvänta sig att utomhuspedagogik är applicerbart i alla typer av verksamheter? Vad ställer det för krav på förskollärare och deras verksamheter? Vad är egentligen svenska förskollärares uppfattning om utomhuspedagogik? Syfte Syftet med studien är att undersöka förskollärares kunskap och uppfattning om utomhuspedagogik och hur de tillämpar denna i praktiken. Metod Studien bygger på kvalitativa intervjuer. Fem förskollärare har deltagit i studien, vilka är hemmahörande i fem skilda förskolor, i tre skilda kommuner. Resultat Det resultatet som framkommit av vår studie är att det finns en stor vilja och ett intresse från förskollärares sida att använda sig av utomhuspedagogik. I resultatet framställs utomhuspedagogik överlag som något som är fördelaktigt för verksamheterna. Det framgår också av studien att utomhuspedagogik inte används i den utsträckning som förskollärarna hade önskat. Förskollärarna anser sig stöta på en del hinder i sina försök att tillämpa utomhuspedagogik i förskolan. Hindren kan vara materiella, avsaknad av utbildning eller brist på ledning och struktur.

 • 242.
  Karlsson, Madelen
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Gustafsson, Heléne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Att mobbas är ocoolt”: en studie om barns uppfattningar kring mobbning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att bidra till dagens antimobbningsarbete som sker ute på skolor ser vi att barnens perspektiv bör lyftas fram. Vi tar upp olika forskare och deras definition och syn på fenomenet mobbning. Här lyfter vi även fram fyra olika perspektiv som vi använder i vårt analysarbete. Syftet med vår studie är att undersöka barns uppfattningar kring fenomenet mobbning, varför det uppstår och hur man kan stävja det. Barns perspektiv är betydelsefullt i vårt arbete då det är barns uppfattningar vi vill lyfta fram med vår studie.Vi har använt oss av en fenomenografisk kvalitativ metodansats där vi intervjuade åtta grupper med tre tioåriga barn i varje grupp. Dessa barn fick dessutom enskilt fylla i en enkät innehållande tre frågor. För att kunna utgå från barns perspektiv så långt som vi känner möjligt använder vi oss av öppna frågor i både intervjuguiden och enkätfrågorna. Grupperna var fördelade på fyra skolor med olika miljöer.Innan vi började med studien hade vi uppfattningen att barnen hade en större kunskap om hur de vuxna på skolan arbetar mot mobbning. Snabbt upptäckte vi dock att det inte stämde. Barnen har en mycket liten uppfattning eller ingen alls om hur de vuxna arbetar mot mobbningen på skolan. Vi kan se att alla de perspektiv vi använder oss av i analysarbetet är synliga vilket betyder att de alla bör ses som aktuella i dagens antimobbningsarbete. 

  Download full text (pdf)
  Att mobbas är ocoolt
 • 243.
  Karlsson, Margareta
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Hillström, Lisbeth
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Johnsson, Anette
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Pennbrant, Sandra
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Experiences of work-integrated learning in nursing education2022In: Journal of Further and Higher Education, ISSN 0309-877X, E-ISSN 0013-1326, Vol. 0, no 0, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Nursing education and the nursing profession have an artisanal character, which has dominated the profession for a long time. Work-integrated learning in nursing education means that theoretical studies are integrated with a clinical placement. The aim of the study was to describe how nursing students experience work-integrated learning in nursing education. The study has a qualitative descriptive design. Qualitaitive content analysis was used and the analysis focused on both the manifest and latent content of the material. The analysis resulted in the theme Sustainable learning during education and for the future profession as a nurse, revealing students' experiences of work-integrated learning during their education. The categories Different methods, Collaboration and Bringing the parts together as a whole constitute the integrated learning process during the education and depend on each other for increased understanding. When the students practice their theoretical knowledge in the clinical placement, work-integrated learning can facilitate them to bring the parts together as a whole, thus giving them an opportunity to enhance their learning process and develop professional skills.

  Download full text (pdf)
  T&F
 • 244.
  Karlsson, Rebecca
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundgren, Sarah
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Du dominerar ju!": En kvalitativ studie om lärares syn på och arbete med feedback i svenskämnet.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Feedback är en typ av bedömning som används kontinuerligt i klassrummet. Forskare menar att feedback är ett av mest effektiva tillvägagångsätt för att påverka elevers inlärning och prestation. Därför är feedback ett högst väsentligt ämne att studera. Studien har grundats i ett intresse för lärarens feedback till eleven och lärarens syn på feedback i svenskämnet. Syftet med studien är att undersöka vad för feedback som förekommer i klassrummet och lärarens synsätt på feedback, lärande och motivation. I denna studie har en kvalitativ metod används, i form av individuella observationer och semi-strukturerade intervjuer med tre grundskollärare i årskurs 4 och 6. Studien är gjort i ett lärarperspektiv då inriktningen på studien är lärarens feedback till eleven och lärarens synsätt. Studiens resultat analyseras med hjälp av teoretiska begrepp rörande feedback-, motivation- och lärteorier. Sammanfattningsvis visar studien att samtliga lärare resonerar kring ett tydligt samband mellan feedback, motivation och lärande. Resultatet visar att lärarens arbetssätt påverkar vilken feedback som ges, feedback påverkar motivationen och motivationen påverkar elevens lärande. Feedback i form av beröm är det mest förekommande typ av feedback under observationerna. Samtliga lärare förklarar berömmande feedback som ett sätt att lyfta eleven och skapa motivation.

 • 245.
  Karppinen, Mikael
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Medeiros Cioni, Fernando
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hur användandet av digitala verktyg inom matematiken uppfattas: Ur lärares perspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen av skolan har ökat de senaste åren och matematikundervisningen har blivit allt mer digital. Lärarens sätt att undervisa har påverkats i samma takt som digitala verktyg introducerats i klassrummen. Med digitala verktyg menar vi hård- och mjukvara, främst datorer, surfplattor samt appar. Tidigare forskning har visat att tillgången till digitala verktyg ökar motivationen hos elever samt att elevers kunskapsutveckling kan påverkas på ett positivt sätt (Skolforskningsinstitutet, 2018) och att digitala verktyg kan individanpassas enligt elevers egna förutsättningar (Utbildningsutskottet, 2016). Däremot har inte många studier gjorts om hur lärare uppfattar digitala verktyg och hur deras undervisning påverkas av dessa verktyg.

  Syftet med denna studie var att ta reda på hur olika lärare förhåller sig till digitala verktyg, hur dessa används samt vilka förutsättningar man behöver för att lyckas med dessa i sin undervisning. Frågeställningarna var: "Vad anser grundskolelärare om integrering av digitala verktyg inom matematikundervisningen?" och "Vilka förutsättningar är viktiga att ha, enligt lärarna, för att framgångsrikt arbeta med digitala verktyg inom matematikundervisningen?".

  För att besvara dessa frågor använde vi oss av semistrukturerade intervjuer med fem olika grundskolelärare verksamma mellan årkurs 4 och 6. Dessa semistrukturerade intervjuer spelades in, transkriberades, tematiserades och jämfördes med varandra.

  Resultatet visade att lärarnas erfarenheter för det mesta var positiva, att deras observationer av digitala verktyg stämde överens med den tidigare forskningen, att de digitala verktygen var motiverande samt varierande och att de kunde individanpassas bättre än de traditionella medlen. Däremot tyckte inte lärarna att digitala verktyg enbart var positiva. Lärarna tyckte att det tog längre tid att planera sina lektioner när de använder sig av digitala verktyg. Det fanns även vissa problem som är utanför lärarens kontroll, vilket gör att dessa verktyg kan vara svåra att implementera i undervisningen och att läraren alltid behöver ha en "plan b" om de digitala verktygen inte fungerar som de ska. Lärarna upplevde även att förutsättningarna inom skolan behöver förbättras för att man ska nå ännu bättre resultat med digitala verktyg inom matematiken. Det framstod i studien att det behövs bättre förutsättningar och utbildning kring användandet av digitala verktyg inom matematiken, samt att lärarna känner sig tidspressade och okunniga när det kommer till vissa områden inom digitala verktyg.

 • 246.
  Karshe, Hayat
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  “Om vi själva inte kan, hur ska barnen kunna?”: En kvalitativ studie om förskollärares arbete med planeringen av lärmiljöerna för att främja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan.2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:För många barn blir förskolan den första plats de kommer i kontakt med det svenska språket, detta leder till större ansvar för hur förskollärare ska stimulera och ge förutsättningar till barn att utveckla både det svenska språket och modersmålet. Barn tillbringar även en stor del av sin vardag i förskolan, vilket bidrar till att förskolans lärmiljöer har en betydelsefull roll i deras liv. Läroplanen för förskolan (lpfö 18, 2018, s. 7) lyfter att förskolan ska erbjuda barn en god miljö som ska stödja barn i deras utveckling, lek, lärande och kommunikation. Det står även att barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Bristen på forskning inom detta ämnesområde visar att det finns ett behov att undersöka förskollärares arbete med planeringen av lärmiljöerna för att främja flerspråkiga barns språkutveckling, därav har jag valt att undersöka detta.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med planeringen av lärmiljöerna i förskolan. Detta för att få kunskap om hur förskollärare upplever sina möjligheter att planera en lärmiljö med syfte att främja flerspråkiga barns språkutveckling på svenska och modersmålet. 

  Metod: Denna studie är kvalitativ där data samlas in med hjälp av intervjuer för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Jag har intervjuat sex förskollärare i tre olika förskolor. Alla intervjuer har transkriberats och analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv, begreppet den proximala utvecklingszonen och ett interkulturellt perspektiv. 

  Resultat: Resultatet visar att förskollärarna planerar och arbetar främst med det svenska språket i lärmiljöerna. Detta på grund av att förskollärarna upplever en osäkerhet och brist på kunskap för att arbeta med barnens olika modersmål, vilket visar sig vara ett hinder i planeringen av lärmiljöerna. Däremot ser förskollärarna det som en möjlighet i planeringen av lärmiljöerna att se över lärmiljöerna så att barnen får tillgång till verktyg som digitala lärplattformar med pedagogiska appar, Polyglott, QR-koder och böcker samt att samarbeta med kollegor och vårdnadshavare. Förskollärarna visar att de inkluderar barnens modersmål i lärmiljöerna, men upplever att det inte räcker för att utveckla barnens modersmål. Det framgår av förskollärarna att de vill ha mer kunskap för att arbeta med barnens modersmål genom kurser, modersmålslärare och stöd från verksamheten. Förskollärarna tar även hänsyn till ett antal olika faktorer i planeringen av lärmiljöerna som barnens olika språkkunskaper, barnens intressen och deras socioekonomiska förhållanden. Samtliga förskollärare tydliggör även vilka arbetssätt de använder och anser vara betydelsefulla i planeringen av lärmiljöerna för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Dessa arbetssätt är förändring av lärmiljöerna, bildstöd och tydliggörande i arbetslaget kring vilka roller samtliga har i planeringen av lärmiljöerna.

 • 247.
  Kasaa, Kathrin Nancy
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Elevers bedömning i sitt eget lärande: En kvalitativ intervjustudie om formativ bedömning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad elever anser om formativ bedömning. Hur påverkar formativ bedömning elevernas lärande? Vad anser/uppfattar eleverna att formativ bedömning leder till? En kvalitativ intervju genomfördes på en gymnasieskola i Västra Götaland och det var sammanlagt 6 elever som deltog i studien. Studien bygger på det sociokulturella perspektivet och som är grundmetoden för denna studie. Studieresultaten visar att formativ bedömning uppskattas mer än summativ bedömning och eleverna anser att formativ bedömning gynnar dem i deras lärande och hjälper dem att utveckla sina kunskaper. Studieresultatet visade också på för- och nackdelar med både den formativa och den summativa bedömningen

 • 248.
  Kinhult, Evelina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Tegneskog, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Digitala verktyg är ibland som att man har pennor men inga pennvässare: En kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det pågår ständiga debatter om hur skolan ska utbilda eleverna för att förberedas inför dagens digitaliserade samhälle. Forskningsläget kring digitala verktyg i skrivundervisningen visar på att forskare inte är eniga kring hur de ska användas i undervisningen i lågstadiet. Den pågående debatten väckte ett intresse i att fördjupa kunskapen om skrivundervisningen med digitala verktyg.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka grundskollärares didaktiska ställningstagande för att använda digitala verktyg i skrivundervisningen i årskurs 1-3.

  Metod: Studien har utgått från en kvalitativ metod där vi har intervjuat sex verksamma lärare som arbetar i årskurs 1-3. Vi har arbetat utifrån en tematisk analys där fyra teman framkommit som betydelsefulla för studiens resultat; Villkoren för den digitala skrivundervisningen i skolan, Individanpassad skrivundervisning, Prioriteringar i skrivundervisningen ochSkrivundervisningens förberedelse inför framtiden.

  Resultat: Genom resultatet framkommer olika motiv av lärarnas val i att använda digitala verktyg i skrivundervisningen, vilka är elevernas behov och förutsättningar, styrdokument, nationella prov och elevernas framtida skolgång. Lärarnas grunder till att avstå från användningen av digitala verktyg i skrivundervisningen är den bristande tillgången till digitala verktyg och den bristande digitala kompetensen i verksamheten. De avstår också från användningen av det digitala verktyget eftersom de anser att den digitala skriften inte får ta över, de vill inte att handskriften ska gå förlorad.

 • 249.
  Kinhult, Evelina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Tegneskog, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Högläsning i kombination med boksamtal: en kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det har visat sig i forskning kring högläsning och boksamtal att eleverna genom den sortens undervisning utvecklas i sitt språk-, läs- och skrivutveckling (Heath, 1983; Liberg, 2003a). Elam och Widhe menar att eleverna utvecklar sin förståelse för sig själv och andra genom undervisningen i boksamtal och högläsning (2018). Wedin (2011) hävdar att omelevernas språkutveckling ska främjas ska inte högläsningen endast ske i syftet att eleverna ska få en avslappnade stund. Läsning kan ha en lugnande effekt på eleverna men att endast läsa för att eleverna ska komma till ro skapar en felaktig syn på vad högläsning handlar om. 

  Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka fyra lärares arbete med högläsning och boksamtal för att få en ökad förståelse för deras kunskaper inom ämnet.

  Metod: Studien har utgått från en kvalitativ metod där vi har utfört fyra intervjuer med verksamma lärare i årskurs 1. Vi har kodat och analyserat det insamlade materialet enligt en modell för tematisk analys och kodade fram fyra teman; högläsning och samtal, förståelse genom bilder, moraliska frågor och förståelse för texten. 

  Resultat: Lärarna uttrycker att högläsning och samtal går ”hand i hand” och menar då att samtalen och frågorna som ställs bidrar till att eleverna får en ökad förståelse för det som högläses. När lärarna ställer olika frågor under högläsningen så får eleverna dels relatera till egna erfarenheter, dels sätta sig in i andras perspektiv för att bli medvetna och lära sig vad som är rätt och fel, men de ges även möjlighet att förstå sammanhanget kring det lästa. Med andra ord så bidrar högläsningen till att kunna föra samtal med eleverna kring viktiga ämnen och samtalen i sin tur bidrar till att skapa förståelse och en känsla för sammanhang under högläsningen.

 • 250.
  Kittelmann Flensner, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Religious Education in contemporary pluralistic Sweden2013Conference paper (Refereed)
2345678 201 - 250 of 507
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf