Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 2852
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Andersson, Lisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nilsson, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Läxor eller fritid: En studie om vad elever anser om läxor2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning om läxor är relativt begränsad. Eftersom eleven är skolans viktigaste aktör är det betydelsefullt att undersöka läxor utifrån elevperspektivet för att de ska få möjlighet till inflytande och påverkan. Det finns mer forskning som utgår från föräldrar- och lärarperspektivet än vad det finns tidigare och aktuell forskning som utgår från elevens perspektiv vid läxarbetet. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad eleven anser om läxor utifrån fyra forskningsfrågor:

  • Hur ofta har eleven läxor?

  • Anser eleven att han/hon behöver och får stöd vid läxläsning?

  • Anser eleven att han/hon gynnas kunskapsmässigt genom arbetet med läxor?

  • Vilka känslor förknippar eleven med läxarbetet?

  För att få svar på undersökningens syfte och forskningsfrågor användes kvantitativ enkätmetod. Ett bekvämlighetsurval, icke slumpmässigt urval, gjordes av såväl kostnadsmässiga som tidsmässiga skäl. Enkäten besvarades av 80 elever i årkurs tre.

  Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av eleverna beskriver att kunskapsutvecklingen gynnas genom arbetet med läxor men att det är på bekostnad av att de tvingas avstå från andra fritidsaktiviteter. Resultatet visar att majoriteten av eleverna har två eller tre läxor i veckan samt att cirka 90 % av eleverna får stöd vid läxläsningen. Undersökningen visar även att de flesta eleverna är lugna vid läxarbetet, dock förknippar cirka 80 % av eleverna någon form av negativ känsla med läxarbetet

 • 152.
  Andersson, Lisa-Marie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Karpeby Johansson, Clara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Jag kanske inte är lika engagerad som Greta till exempel, men...": En jämförande studie om val av nyhetsmedia påverkar några unga vuxnas uppfattningar om klimatförändringarna2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning visar att människor blir påverkade av media när det kommer till att bilda sig uppfattningar om klimatförändringarna. Samtidigt beskrivs TV ha en särskild viktig roll som informationskälla.

  Syfte: Syftet med detta arbete är jämföra hur några unga vuxna i Sverige konsumerar nyheter och om det påverkar dem vad gäller deras uppfattningar om klimatförändringarna.

  Metod: Studien är en jämförelse mellan de som regelbundet konsumerar TV-nyheter och de som sällan eller aldrig gör det utan endast konsumerar nyheter på internet och sociala medier. Jämförelsen bygger på kvalitativa samtalsintervjuer.

  Resultat: Resultatet visar att de grupper som undersöktes inte skiljer sig i uppfattningar om klimatförändringarna. Däremot finns det skillnader inom grupperna som skulle kunna förklaras med andra variabler som denna undersökning inte behandlar. Gemensamt för samtliga deltagare är att de ser klimatförändringarna som ett problem, förr eller senare i tid samt att de upplever sig bli påverkade av media vilken skulle kunna förklaras med dagordningsteorin.

 • 153.
  Andersson, Lisa-Marie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Karpeby Johansson, Clara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  “Jag ville vara hennes fucking jävla riddare”: En genusanalys av Mats Strandbergs Slutet2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Så tidigt som i bilderböcker påverkas barn av normer och ideal i litteraturen. Samtidigt ska skolan förmedla och gestalta jämställdhet och allas lika värde. Mot bakgrund av det blir det centralt att i undervisningen synliggöra och problematisera normer som i litteraturen. Ett av de verk som skulle kunna bli använt i litteraturundervisningen är Slutet (2018) av populära ungdomsboksförfattaren Mats Strandberg.

  Syfte: Detta arbete är en analys av Mats Strandbergs Slutet (2018) ur ett genusperspektiv. Syftet är att jämföra de egenskaper och beteenden hos den manliga respektive kvinnliga protagonisten och synliggöra en eventuell relation mellan karaktärernas egenskaper och beteenden och normer om maskulinitet och femininitet.

  Metod: Den metod som används är närläsning av Slutet (Strandberg, 2018). Analysen genomförs med stöd i de teorier om maskulinitet och femininitet som presenteras, av bland andra Josefsson (2005), Connell (2009) och Nikolajeva (2017).

  Resultat: Resultatet visar att båda karaktärerna verkar påverkas av maskulinitets- respektive femininitetsideal. Samtidigt visar de båda karaktärerna på egenskaper och beteenden som bryter mot desamma. Att mannen skulle vara överordnad kvinnan är dock inget som blir tydlig framträdande hos de analyserade karaktärerna. 

 • 154.
  Andersson, Louise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Lith, Madelen
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Kan du se mig?: Rektorers perspektiv på förskollärares kompetens kring barn som far illa2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens samhälle far många barn illa. Förskolan är en plats där flertal barn spenderar en stor del av sin vardag, därav är det viktigt att förskollärare har redskap för att kunna agera. I förskolans läroplan, barnkonventionen och socialtjänstlagen uttrycks barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. Alla som verkar inom förskolan har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Däremot visar forskning att förskollärare har bristfällig kunskap kring att identifiera barn som far illa samt att göra orosanmälningar. 

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur rektorer beskriver förskollärares förutsättningar i arbetet med barn som far illa. 

  Metod: Denna studie har utgått från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna i studien är utförda med åtta rektorer verksamma i förskolan, i fem olika kommuner. 

  Resultat: Rektorerna anser att förskollärare ges möjlighet till kompetensutveckling dock framkommer det skillnader i vilken omfattning, i vilken form och i vilka områden det ges. Vidare visar resultatet att förskollärare har tillräckligt med kunskap kring att identifiera barn som far illa samt att göra orosanmälningar enligt rektorer. Däremot belyser rektorerna vissa svårigheter kring att identifiera barn. Relationer till vårdnadshavare ses som en viktig del i processen kring barn som far illa samt vikten av att ta rätt väg i processen för att se till barnets bästa. Vem som tar svåra samtal med vårdnadshavare och vem som utför en orosanmälan skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna. Rektorerna belyser att de stöttar förskollärare och att de även kan få stöttning från annat håll. Slutligen visar dock resultatet att förskollärare ej får någon utbildning i hur en orosanmälan ska göras och hur de ska förhålla sig till vårdnadshavare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 155.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bjurulf, Hanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lärares tankar om och arbete med skriftlig feedback i engelskundervisning: en kvalitativ studie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skriftlig feedback är en form av bedömning som används kontinuerligt av lärare. Forskare menar att feedback är ett av de mest effektiva tillvägagångssätt för att påverka elevens prestation och inlärning, därför är feedback ett aktuellt ämne att diskutera. Det finns tidigare forskning om feedback i klassrummet, men om just skriftlig feedback finns det mindre. Grunden till denna studie ligger i ett intresse för skriftlig feedback i engelskämnet och lärares synsätt på detta. Syftet med studien är att undersöka hur lärare ger och resonerar kring skriftlig feedback i engelska. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där vi inhämtat skriftlig feedback som tre grundskollärare har gett på elevarbeten i årskurs 5 och 6. Vi har sedan intervjuat lärarna med den inhämtade feedbacken som underlag. Resultatet har jämförts med den tidigare forskningen. Studien visar att samtliga lärare finner ett tydligt samband mellan feedback, motivation och lärande då alla de lärare vi intervjuat fokuserat starkt på motivation i förhållande till den feedback de ger. Alla lärare föredrog även att lämna muntlig feedback framför skriftlig eftersom de ansåg skriftlig feedback ge mindre möjlighet till kommunikation med eleverna, något lärarna värderade högt. Lärarna hade olika tankar kring hur grammatik i elevtexterna skulle kommenteras i den feedback de gav, och studien visar hur det inte finns ett självklart svar för hur grammatiska fel skall behandlas. Uppgiftsrelaterad feedback lämnades i högst grad av lärarna, men vi fann även flera exempel på personlighetsrelaterad feedback.

 • 156.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bjurulf, Hanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Praktisk och teoretisk undervisnings inverkan på elevers motivation i NO: En kvantitativ och kvalitativ studie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns ett stort samhällsintresse i att utbilda naturvetare, men intresset för att utbilda sig inom de naturvetenskapliga ämnena är bland ungdomar lågt. Forskning visar att motivationen bland elever att lära sig NO-ämnen är låg, och den tenderar att sjunka ju högre upp i ålder de kommer. Enligt elevernas egen utsago motiveras de av att få experimentera och laborera, medan teoretisk undervisning i form av lärarföreläsningar inte är lika motiverande. Eleverna som intervjuats i tidigare forskning nämner flera aspekter som de anser vara viktiga för motivationen att lära naturvetenskap, men då motivationen i ämnet ändå är låg finns anledning att ifrågasätta hur väl undervisningen idag förmår att uppfylla dessa motivationsaspekter.

  Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka i vilken utsträckning praktisk gentemot teoretisk undervisning främjar de fem motivationsaspekterna intresse, glädje, förståelse, meningsfullhet och delaktighet, aspekterna är framtagna från tidigare forskning och teorier om motivation.

  Metod: I studien har enkäter och semistrukturerade fokusgruppsintervjuer används. Enkäterna bidrog till att kunna jämföra elevers generella motivation till NO-ämnena med deras motivation i praktisk gentemot teoretisk undervisning, i förhållande till de fem motivationsaspekterna. Intervjuerna har bidragit till att få fram elevers tankar kring de olika aspekterna och att jämföra dem utifrån de olika undervisningsformerna. Det var 20 respektive 21 elever från de två klasserna som besvarade enkäterna och fem elever från varje klass som intervjuades.

  Resultat: De aspekter som främjades mest i den teoretiska undervisningen var förståelse och delaktighet. Dessa aspekter främjades genom diskussion i klassrummet mellan elever och läraren samt elever sinsemellan utifrån frågor som eleverna svarade på. Även meningsfullhet främjades något mer av teoretisk undervisning än av praktisk undervisning. De aspekter som främjades mest av praktisk undervisning var intresse och glädje. Detta eftersom att de själva fick göra experiment som de inte visste utfallet av, vilket enligt eleverna var spännande och roligt, men även för att de uppskattade att få utföra experiment snarare än att lyssna eller läsa om dem.

 • 157.
  Andersson, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Larsson, Frida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Feminina män och maskulina kvinnor: En kvalitativ text- och diskursanalys av PAX-barnboksseriens litterära karaktärer utifrån ett genusperspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I samhället finns normer som styr hur vi ska vara för att falla inom ramen för vad som anses vara rätt. Skolan ska motverka de traditionella idealen för vad som betraktas vara manligt och kvinnligt. Som lärare finns behovet av ett granskande perspektiv på vad eleverna möter i litteraturens domän.

  Syftet med vår studie är att åskådliggöra könsmönster i bokserien PAX (Larsson & Korsell, 2014–2017), en nutida populär bokserie. Vi har granskat karaktärers tillskrivna egenskaper utifrån ett genusperspektiv för att synliggöra normer som finns i böckerna. Normbrytande egenskaperna som karaktärerna har uppvisat har analyserats över tid, hur de karaktärerna har bemötts, genom hela bokserien.

  Metod: Utifrån syftet med vår studie valdes en kvalitativ text- och diskursanalys som metod. Till hjälp har vi utgått från Maria Nikolajevas motsatsschema, om manliga och kvinnliga egenskaper och hennes diskussioner kring genus och könsdikotomier för att uppnå syftet och svara på studiens frågeställningar.

  Resultat: Utifrån vad vi fått fram i vår analys kan vi se att vissa karaktärer bryter mot de traditionella könsmönstren, två män och två kvinnor. Men under seriens gång går de kvinnliga karaktärerna tillbaka till det stereotypiskt kvinnliga egenskaperna. Resultatet visade också att det var dessa två kvinnor som förändrades över seriens gång. Utifrån vår analys fick vi också fram att kvinnliga egenskaper ses som något positivt, medan manliga ses som något negativt.

 • 158.
  Andersson, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Segerlind, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Tecken som stöd i förskolan: - Kommunikation med kroppen som redskap2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Samtliga pedagoger inom förskolan ska enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) arbeta på ett sätt som bidrar till kunskapsutveckling för barn. TAKK och TSS är två metoder som tillämpas i förskolan för att stimulera och uppmuntra barns kommunikativa förmågor i olika sociala samspel. Språket är en grundläggande aspekt för att alla barn och vuxna ska bli delaktig i en gemenskap. Barn ingår i många olika sociala konstellationer i förskolan och det är därför av vikt att det ges möjligheter att utveckla olika kommunikativa färdigheter inom olika kommunikationsformer.Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogers arbete med språkutveckling hos barn, mer specifikt intresserar vi oss för hur tecken som stöd används som ett pedagogiskt redskap för att utveckla barns språkkunskaper.Metod: Studien är kvalitativ med intervjuer som metodval där sex förskollärare och två specialpedagoger deltagit i enskilda intervjuer. Deltagarna har beskrivit sitt arbete med tecken som stöd i förskolan och hur det tillämpas i praktiken. För att kunna analysera det insamlade materialet spelades intervjuerna in och därefter transkriberades intervjuerna. De transkriberade intervjuerna bearbetades därefter med en tematisk analysmetod, det vill säga att det insamlade materialet kategoriserades i olika teman som framkom under analysarbetet. Studien är inspirerad av ett sociokulturellt perspektiv och de tre centrala begreppen kommunikation, samspel och delaktighet är relevanta som utgångspunkt för studiens analysarbete.Resultat: Studiens resultat visar att informanternas upplevelser av tecken som stöd som en språkutvecklande arbetsmetod i förskolan är positiv för alla barn, men framförallt för de barn som har ett uttalat behov av det. Det framkommer idéer om hur tecken som stöd gynnar barns språkutveckling, framförallt de barn som ännu inte tillämpar det verbala språket. Det framkommer även att pedagogers språkutvecklande arbete inte enbart utgörs av tecken som stöd utan även med bilder som ett komplement till både tecken och det verbala språket.

 • 159.
  Andersson, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  svensson, Emilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  skapandet av den demokratiska medborgaren: en diskursanalys av hur elever tilltalas i läroböcker i SO samt hur böckerna framställer den ideala eleven2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Ett av skolans uppdrag är fostra elever till demokratiska medborgare. Det finns ingen enig definition av hur en ideal medborgare framställs. De medel som används för att forma demokratiska medborgare i skolan är bland annat läroböcker där texterna har bakomliggande värderingar som elever kan påverkas av.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka vilken typ av medborgarfostran läroböcker i SO praktiserar. Syftet bryts ner i två forskningsfrågor som berör hur den ideala eleven skrivs fram i läroböcker och på vilket sätt den mottagande eleven tilltalas.

  Teori och metod

  Metoden och teorin som används i studien är diskursanalys med en inriktning på identitetskonstruktion. Teorin utgår från att det alltid finns bakomliggande tankar och värderingar i texter. Metoden går ut på att hitta mönster i de två valda läroböckerna genom ekvivalenskedjor och begreppen medborgarskap, makt och perspektiv. De två läroböckerna som analyseras är de två mest använda läroböckerna i SO i en medelstor kommun i Västra Götaland. De signifikanter som hittads i läroböckerna och bildade ekvivalenskedjor bevisas och förklaras med hjälp av citat i uppsatsens resultatdel. Studien redovisar inte sanningar, utan det är tolkningar av forskningsfrågorna i ett specifikt sammanhang som undersöks.

  Resultat

  Studiens resultat visar att det tydligt skrivs fram en ideal elev i båda böckerna. Den ideala eleven skiljer sig något böckerna mellan. De signifikanter som bygger upp den ideala eleven är exempelvis att följa lagar och regler, reflektera och att ha ett moraliskt rätt bemötande. Det framkom också i diskursanalysen att elever inte alltid tilltalas som reflekterande elever, utan mer som tomma kärl redo att fyllas med kunskap som inte alltid motiveras.

 • 160.
  Andersson, Marcus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Karlsson, Isac
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  ”Nej, släpp det inte löst": En analys av riksdagens framing av narkotikafrågan2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sverige har en av EU:s mest restriktiva narkotikalagstiftning samtidigt som vi har bland de högsta narkotikarelaterade dödsfallen. Fler och fler länder har börjat föra en mer ”liberal” narkotikadiskurs inom sina politiska arenor, nu även länder närmare Sveriges gränser.

  Syfte: Syftet med studien är att studera hur och vilka frames som framträder i den svenska riksdagens narkotikapolitiska debatter, med särskilt fokus på problembild/orsaker/lösningar, aktörer och attityder kopplat till den nuvarande lagstiftningen.

  Metod: För analysen och systematiseringen av frames användes en deduktiv metod, genom en sammanslagning av tidigare forsknings identifierade ramverk. Analysen utfördes på anföranden i riksdagens debatter. Vid urvalsprocessen gjordes först en ordsökning på både ”narkotika” samt ”cannabis” på riksdagens hemsida under ”kammarens protokoll” för att identifiera aktuella protokoll, sedan användes ett kodningsschema för att sortera ut relevanta protokoll med primärt fokus på ämnesrubricering. Ytterligare ett kodningsschema användes sedan för att sortera ut relevanta anföranden där fokus låg på b.la. problembild/orsak/lösningar, aktörer och debattrubriceringar.

  Resultat: Analysen visade på att framingen som användes inom riksdagen framför allt går att härleda till det hälso- och socialinriktade ramverket. Framingen relaterade narkotikan till höga dödstal och orsakande av ett socialt utanförskap. Den moraliska ramen användes framför allt vid beskrivningar av missbruket och missbrukarna medan säkerhetsramen framträdde för att dels syfta på risken individen befinner sig i kopplat till preparaten, dels för kriminaliteten och våldet som relaterades till konsumtionen/produktionen och kontrollerandet av marknaden. Allt bruk frameades som ett missbruk, samtidigt som det inte framträdde något perspektiv kring ett rekreationellt bruk. Ingen framing kunde heller härledas till det ekonomiska ramverket

 • 161.
  Andersson, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Stark, Claes
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Implementering och vidmakthållande av kompetensutvecklingsinsatser: Friktion och möjligheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to gain an understanding of how managers within two SiS institutions feel that they are working with competence development initiatives regarding MI.

  The result shows that the competence development initiative becomes part of the implementation and the mainteanace of the method, since employees through training in MI receive a common approach with a common language.

  The study is a qualitative study that is based on interviews with managers at two institutions within the State Department Board. The results are reported on the basis of interviews with eight unit managers. The interviews were conducted with the help of semi-structured interview questions that opened up the informants' own stories and gave the researchers the opportunity to ask supplementary questions. The informants were interviewed individually and the interviews were recorded to ensure that the researchers got everything that was said.

  The phenomenological approach of the study wanted to reach the core of the phenomenon how managers at two SiS institutions feel that they are working on competence development initiatives concerning MI. Continued learning and development of MI takes place in everyday life at the workplace where learning in the method needs to be structured so as not to be forgotten. The structure of MI increases the quality of the organization for both young people and staff, as the common approach gives a security. The implementation of MI is a shared responsibility where the managers structure for a good and developing learning environment and employees are responsible for using MI in everyday life through reflection and feedback.

 • 162.
  Andersson, Marianne
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lindholm, Carola
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Reggio Emilia i tanke och handling i en svensk förskolekontext: - Pedagogers förståelser av begreppen "Det rika barnet"och "Miljön som den tredje pedagogen"2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Studien syftar till att få kunskap om hur centrala begrepp inom Reggio Emilias filosofi omsätts i tanke och handling i tre svenska Reggio Emilia förskolor. Med hjälp av ett fenomenografiskt perspektiv vill vi få kunskap om pedagogers uppfattningar kring begreppens innebörd och hur de i så fall menar att det inverkar på barn i praktiken. Det gör vi genom att undersöka hur begreppen "det rika barnet" och "miljön som den tredje pedagogen" uttrycks i tanke och handling. Metod:Intervjuer, observationer av miljöer, fotografier av miljöer, visuell metod, fenomenografisk analysmetod. Resultat: Det framgår av resultatet att innebörden av begreppet ”det rika barnet” inte diskuterats på de förskolor som ingår i studien. Istället har ”det kompetenta barnet” blivit synonymt med begreppet och med deras barnsyn. Pedagogens roll handlar till stor del om att erbjuda material och miljöer som möter barns behov och intressen. Att barns olikheter ses som en tillgång kopplas till de möjligheter miljön erbjuder att utforska. Det är också viktigt att barn tillåts vara olika i miljön. Det finns en tro på det självgående barnet som resulterar i att barn visar vägen i projekt. Miljön stöttar när barn kan fungera självgående, utan att vara beroende av en vuxen. Barns intressen ska återspeglas i miljön, som ändras utifrån deras processer. En tillgänglig och tillåtande miljö möjliggör att barn kan agera självständigt och miljön stöttar på så vis pedagogerna. En väl förberedd miljö kompenserar närvaron av en pedagog och lockar barn genom att vara inspirerande och tilltalande. Att barn ska lära sig något och utvecklas i miljöerna har en framåtsyftande funktion. Det anses också att miljön kan bidra till barns möjligheter att verka i ett demokratiskt sammanhang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 163.
  Andersson, Michael
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Manliga offer: Användares konstruktioner av sexualitet och kön på webforumet incels.is2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I början av 2018 skakades Toronto av ett massmord där en man medvetet körde över ett flertal kvinnor (BBC, 2018). Gärningsmannen hänvisade till ett inceluppror i en statusuppdatering på Facebook strax före dådet. I och med dådet var det många som fick upp ögonen för incels och med detta kom försök att definiera vad incels är. I denna uppsats undersöks fenomenet incels med en konstruktivistisk, diskursanalytisk utgångspunkt.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att med hjälp av diskursanalys undersöka hur användarna i underforumet Inceldom Discussion på incels.is konstruerar sig själva i deras incelskap samt hur de konstruerar maskulinitet, feminitet och heterosexualitet i relation till detta.

  Metod: Studiens design är en kombination av konstruktivistisk grounded theory och kritisk diskursanalys. Genom att koda och skapa kategorier av en stor mängd data med grounded theory som metod har jag valt ut vilka sorts diskurser som ska analyseras för att visa på incels konstruktion av subjekt, kön och sexualitet.

  Resultat: I denna studie visas hur användarna på incels.is konstruerar sexualitet utifrån tre olika sorters diskurser. Den första diskursen konstruerar incelskapet och styr vad det innebär att vara incel. Utifrån detta konstruerar användarna en sexuell ekonomi tillsammans med andra maskuliniteter och femininiteter som bidrar till att skapa incels maktlöshet på sexuella marknader.

 • 164.
  Andersson, Mikael
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barn som "bara" spelar iPad: Kunskapsdelning och samspel med iPad på fritidshem utifrån barns perspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Användandet av digitala verktyg i skolan har ökat stort de senaste åren visar en rapport från Skolverket (2016). Det är viktigt att det finns ett tydligt syfte när datorer och iPads introduceras i klassrum och på fritidshem. Många skolor satsar stora pengar och mycket tid på att implementera den nya tekniken för att följa läroplanen (2016). Om barnens syn på användandet av den nya tekniken undersöks, kan pedagoger hitta ett bra sätt att arbeta med verktyget. Ett syfte med den pedagogiska verksamheten som bedrivs på fritidshem är att "främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra" (2016, s.20). Eleverna ska också "uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling" (2016, s.24). Om iPad ska kunna användas för att uppfylla dessa krav kan det krävas mer av pedagoger och lärares kompetens inom området. Användandet behöver ses över så att barn inte "bara spelar". Då fritidshemmet enligt Skolverkets reviderade läroplan (2016) bedriver undervisning och personal som arbetar på fritidshem kan vara utbildade lärare mot fritidshem, blir också kopplingen till skolans undervisning relevant.

 • 165.
  Andersson, Mikael
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Andersson, Ulf
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Problem solving, reflection and lifelong learning in the junction between theory and practice2022In: International Conference on Work Integrated Learning: Abstract Book, Trollhättan: University West , 2022, p. 80-80Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In 2002 University West was commissioned by the government to develop forms for work integrated learning (WIL) as part of the work with pedagogical renewal of higher education. As a result of this assignment, WIL is now a deeply rooted philosophy and cornerstone of the university but also the main principle for pedagogical approach. We believe that knowledge, both theoretical and practical, is acquired everywhere and not only in institutions of higher learning. In other words, we are striving to connect university studies with everyday work life and the surrounding society. The purpose of this paper is to describe and evaluate a strategy for improving student awareness and skills for problem solving, reflection and lifelong learning in the junction between theory and practice. At the center of our focus are students from our bachelor's degree programme 3D-animation and visualization and a course on simulation and particle based effects. This is a challenging subject to teach since knowledge, tools and process is evolving rapidly and we rewrite the course curricula every year. The strategy consists of adding five themes focused on reflection and problem solving spread over the weeks of the course, in addition to the more direct subject-related areas. For each theme the students recieved reading material giving an overview of each theme, and then reflection based questions aimed at connecting the theme of each week to the subject of the course. The themes were Lifeling Learning, MoSCoW prioritisation, Schöns desriptions of design challenges and wicked problems and finally Fraylings ideas of Research through design and Schöns Conversation with the material. For the last week, the students wrote a summary of the entire course using the themes they had studied. At first there was some resistance among the students, and it was not easy for them to see the value of these assignments, instead their focus was on the more technical aspects of the course. However, as the course progressed a majority of the students started to see the point of these more reflective based assignments. One example where this became apparent was during the weekly presentations of the technical assignments. While some of the students still struggled with integrating the reflective assignments with the more technical parts of the course, others started to use the terminology and reasoning from the reflective assignments when talking about how they approached the problems they faced when solving the technical assignments. Having the students equipped with these new approaches also facilitated talking about problem solving and learning strategies, both during the course where this strategy was tested, as well as a subsequent course.The strategy was evaluated by analysing the written and oral presentations and reflections of the students, with special attention being paid to their problem solving and their strategies when approaching new technologies and tools. In addition to this, we also observed their reasoning about the theories that was embedded in the tools, i.e not just talk about how to do things in the software, but also the theories and principles underlying the software.Overall, the aim of the strategy was to train the students on problem solving and learning through experimentation, design and reflection. While one single course is a very short time to practice this, differences in reasoning andstrategies in the students from the beginning of the course to the end could be seen. This was both in their written reports as well as their oral presentations. Areas where improvements could be seen was more abstract reasoning, reflection on problem solving, priorities, and the ability to connect and compare different areas of the course. One theme that also was recurring in the texts was the balance between chaotic exploration and structured learning. These are skills that are valuable in a changing industry where they will need to learn new tools and develop new workflows constantly. Overall, a conclusion here is that learning to learn is far more important than learning a specific tool or skill.

 • 166.
  Andersson, Mikael
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Bernhardsson, Lennarth
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Norström, Livia
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Work integrated learning boosts students' experience of readiness for working life2020In: INTED2020 Proceedings: 14th International Technology, Education and Development Conference Valencia, Spain. 2-4 March, 2020 / [ed] L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Valencia, 2020, p. 4101-4105Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Self-efficacy and Self-esteem of readiness are important factors for students to succeed in an internship. These factors affect how an individual handles new situations and possible threats. By testing their theoretical knowledge in a practical context, the internship can have a positive effect on the student's experience of being successful in working life.Work integrated learning is one approach that may support students progression towards increased readiness for working life. What characterizes work readiness and how can it be achieved?The study was conducted at the bachelor's degree programs ‘Digital Media’ and ‘3D-animation and visualisation’, at University West in Sweden. During the fifth semester students have the opportunity to carry out internships in a workplace. These internships are conducted as a course at the university which also gives higher education credits. The time spent on the course is split between the workplace (80%) and the university (20%). Every fortnight the students meet with faculty staff at a seminar to discuss a given topic. The purpose of the course is to give the student the opportunity to integrate theory from the university studies with practical experience in a workplace.The students spend the majority of the time in the workplace however every second week they meet in a seminar on campus, in which they discuss their experiences in the workplace. As a preparation for the seminar, the students are given different thematic questions to reflect on. Based on all students answers, in the seminar the students reflect on similarities and differences in each others’ texts. Additionally, a supplementary summarizing question is given to the students during the seminar.Prior to the start of the course, the students make their own estimation of how ready they feel they are for working life on a scale from 1-10. After the course, the estimation is revised along the same scale. In addition to this estimation, conversations are conducted between the students, regarding readiness for working life.The study is a mixed methods approach and consists of three sets of data: five group interviews á three hours with 7-15 participants in seminars, two online surveys and 50 written reports from all together 15 students.In the paper we report on how students gradually increase their feeling of being more sure of what type of work tasks they prefer to do in the future, which skills they already have or need to develop further, and what type of workplace they want to work at related to for instance: level of creative freedom, level of collegiality, type of governance etc. These insights, we argue, are vital characteristics of students’ experience of ‘readiness for working life’. We discuss how these characteristics are important aspects of self efficacy and how they are related to the design of the course and ultimately a work integrated learning approach to teaching and learning within higher education.

 • 167.
  Andersson, Mikael
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Tidlund, Stefan
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  An updated model for activities that promote work integrated learning2022Conference paper (Other academic)
 • 168.
  Andersson, Mikael
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Tidlund, Stefan
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Towards A Framework For Work Integrated Education2023In: INTED2023 Proceedings / [ed] Luis Gómez Chova, Chelo González Martínez &Joanna Lees, iated Digital Library , 2023, p. 2471-2480Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Work Integrated Learning (WIL) is often considered and used as an umbrella concept for a broad range of activities. The fundamental idea is to integrate theoretical knowledge with work practice and connect education, work and research. At University West, WIL is presented and defined according to three dimensions: as a philosophy, as a pedagogical method and a topic for research. We believe that knowledge, both theoretical and practical, is acquired everywhere and not only in institutions of higher learning. This generous definition of WIL is on one hand permissive and flexible in application but on the other hand creating uncertainty and confusion. In this paper we report from the experiences of undergoing a thorough review process of a B. Sc. -program being evaluated for a WIL-certification. In order to strategically develop the quality of WIL a decision was made to certify all programs. The goal is to assure that all students are given opportunities to face, understand and reflect upon WIL. Our empirical data which is documented in a self-evaluation report of the media and design programs, firmly pointed to a need for a shared vocabulary as well as tools and methods adapted to support the process of WIL-certification.

  For some years the importance of student readiness or employability has been emphasised by society and the labour market. WIL is often considered a key strategy for developing employability capabilities in students by higher education. A typical didactical application is cooperative education, work-based learning or other forms of internship. This demand maintaining and developing partnerships with the surrounding society to provide internships for all students, especially since the concept of WIL is being spread and recognized.

  A possible solution suggested by our self-assessment report and in related work is to explore and develop new or existing activities within a course or curriculum, that promotes WIL to broaden the options. This development has also been advanced by remote learning initiatives, virtual learning technologies, calls for internationalization and a recent pandemic situation.

  At an early stage in our certification process, an inventory of activities considered promoting WIL was established by all teachers. The purpose of the inventory was primarily to identify courses that included WIL but also function as a trigger for conversations on WIL. We found an array of methods and approaches utilized by teachers in our programs. These activities could be defined as work integrated education (WIE) and hence an important part of our WIL-profile. These findings raised practical questions – How do we define and phrase a vocabulary for communicating WIL-activities and directions for further development? How can we operationalize and describe progress with respect to WIL/WIE? Is there a framework, model or typology that we could utilize?

  The proposed typology presented in this paper is based on a previous suggestion; “A typology of WIL”. Key takeaways are an updated typology for identifying, applying and utilizing pedagogical ideas that serve to promote WIL. The typology has been revised and rearranged to meet and cope with all new activities being developed in the WIL community around the world. An important addition is the work or results created by students as a response to an assignment.

 • 169.
  Andersson, Mikael
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Tidlund, Stefan
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Pongolini, Malin
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Implications of the Work Integrated Learning (WIL) certification at University West: An updated model for classifying pedagogical activities that promotes WIL2021In: VILÄR: 9-10 of December, 2021, University West, Trollhättan, Trollhättan: Högskolan Väst , 2021, p. 24-24Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  During the last year more programs went through the formal process of WIL-certification at University West. The programs included in this presentation are 3d-animation and visualization, Digital Media and Systems development – IT and society. An early step when preparing for the certification was to identify activities and pedagogical ideas, utilized by staff and considered to promote and achieve a WIL space. As the number of activities identified grew in number the need for a model or classification of work integrated education (WIE) became apparent. There are some possible classifications suggested but they were not covering all aspects and forms of the programs. At the end a modified or updated classification based on the work of Hedlund & Svensson (2005) became the solution

  The aim for this presentation is to discuss identified forms of work integrated education (WIE) through examples from actual courses and a modified framework for classification.

   

  Download full text (pdf)
  VILÄR
 • 170.
  Andersson, Moa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Solvang, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Jag tror kanske inte att den är så fri”: En kvalitativ undersökning om barns fria lek och förskollärares roller i relation till den fria leken.2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den fria leken är viktig och har en central del i verksamheten. Förskollärares aktiva val i att vara deltagande eller passiva under barns fria lek grundar sig i deras förhållningssätt till den fria leken. 

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur några förskollärare resonerar kring begreppet fri lek på förskolan. Samt undersöka vilka olika roller förskollärare beskriver i relation till barns fria leken. 

  Metod: Det är en kvalitativ undersökning som bygger på semistrukturerade intervjuer. 

  Resultat: Resultatet av studien visar att den fria leken är en viktig och central del men att tolkningen av begreppet fri lek ses annolunda av förskollärarna. Förskollärarnas tolkningar av vilka olika roller som tas under barnens fria lek skiljer sig, det på grund av individernas olika personligheter samt vilken grundsyn de har till den fria leken. 

 • 171.
  Andersson, Morgan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Jag har inget annat modersmål, de e ju svenska": en explorativ studie om SVA-ämnets roll på gymnasiet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Elever med ett annat modersmål än svenska har enligt gymnasieförordningen rätt att välja svenska som andraspråk (SVA) om de önskar det. Studier visar dock att en majoritet av elever inte får någon information om skillnaden mellan SVA och svenska som modersmål (SVE) inför deras gymnasieval i årskurs nio. Vidare bygger uppdelningen av SVA och SVE på en språkvetenskaplig grund, men i Skollagen står det inte uttryckligen vem som ska läsa SVA, vilket gör att urvalet baseras på annat än språkmässiga faktorer. SVA-ämnet har också kritiserats genom åren och är inte anpassat efter dagens SVA-elever. Slutligen visar forskning gällande nivågrupperingar i klasser, både positiva och negativa resultat för elevers prestationer.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka sex gymnasieskolors rutiner gällande hantering av elevers val till SVA respektive SVE.

  Metod: I studien har en kvalitativ datainsamlingsmetod använts i form av semistrukturerade intervjuer. Åtta informanter från sex olika skolor i Sverige deltog.

  Resultat: Resultatet visar att en minoritet av skolorna informerar eleverna om skillnaden mellan SVA och SVE och ingen av skolorna använder sig av något utarbetat test för att ta reda på om elever behöver SVA-undervisning utan använder sig av egna metoder. De som bör läsa SVA är de elever som inte har fått en tillräcklig kontakt med det svenska språket under uppväxten alternativt nyanlända elever. Dessutom ska SVAelever ha ett annat modersmål än svenska för att passa in i kursplanens kunskapskrav och förmågor, vilket inte alltid är fallet enligt resultatet. Ingen av de intervjuade lärarna nivågrupperar sina klasser och majoriteten anser inte att det behövs. Avslutningsvis tycker de flesta att SVA-ämnet ska finnas kvar som ett separat ämne eftersom det gynnar SVA-eleverna i deras språkutveckling.

 • 172.
  Andersson, Oskar
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En kvalitativ studie av lärares förhållningssätt till grammatik i årskurs 4-62017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att grammatikundervisningen har avtagit i skolorna sedan mitten av 1900-talet. På grund av detta valde jag att göra en studie om lärares förhållande till grammatiken i årskurs 4-6. Syftet med studien har varit att undersöka lärares syn på grammatik och vad de säger om hur de undervisar i grammatik i svenskämnet i årskurs 4-6.  Metoden som användes var sju kvalitativa semi-strukturerade intervjuer, detta för att få en fördjupad förståelse för lärarnas tankar och upplevelser om grammatiken samt hur de säger att de undervisar i det. Resultatet visade att lärarna anser att grammatiken är viktig för elever i årskurs 4-6 och att de kopplar detta framförallt till skrivutveckling och främmandespråksinlärning. Lärarna beskrev att de undervisar i grammatik med hjälp av läromedel utifrån ett exkluderat och inkluderat arbetssätt, som beskrivs i studien.

 • 173.
  Andersson, Oskar
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Demoulin, Lina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Subtraktionshändelser i matematikläromedel: En studie om vilka subtraktionshändelser som förekommer och hur de behandlas i matematikläromedel i årskurs 4-62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning visar att elever har svårigheter att tolka och utföra beräkningar när subtraktionshändelser behandlas. Vi valde därför att undersöka hur subtraktionshändelser förekommer och behandlas i läromedel då undervisning till största delen utgår från läromedel.

  Syfte: Syftet med studien har varit att granska vilka subtraktionshändelser som förekommer i läroböcker och hur de problematiseras i lärarhandledningar.

  Metod: För att genomföra studien valde vi att analysera läromedelsserierna Mattespanarna och Mera Favorit matematik. Dessa läromedelsserier utgjordes av läroböcker och lärarhandledningar, i årskurs 4-6. Den metod som har använts till studien är textanalys i form av innehållsanalys där både en kvantitativ och en kvalitativ analys har genomförts.

  Resultat: Resultatet visade att läromedlen till viss del behandlade olika subtraktionshändelser. Läroböckerna hade en högst ojämn fördelning av olika subtraktionshändelser samt att förekomsten av subtraktionshändelser minskade i antal för varje årskurs. I lärarhandledningarna framgick det att subtraktionshändelser behandlades ytterst sparsamt och det stöd som gavs i dem var främst av instruerande karaktär.

 • 174.
  Andersson, Pauline
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pettersson, Sarah
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pedagogers synliggörande av matematik för de yngsta barnen i förskolan: en etnografisk studie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 

  Matematiken har varit en viktig del av förskolans verksamhet sedan långt tillbaka i tiden (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2007). Redan på mitten av 1800-talet tog Fröbel fram ett matematiskt material som han betecknade som lekgåvor. Dessa lekgåvor lever kvar än idag i förskolans verksamhet (Johansson 1994). Björklund (2008) poängterar att pedagogers synliggörande av matematik är av vikt för att barn ska skapa förståelse och utvecklas till matematiska individer. Det handlar om att konkretisera och utmana matematiken för barnen både i vardagen och vid planerade aktiviteter. Doverborg (2006) menar dock att det inte främst handlar om de lärarstyrda och planerade aktiviteterna utan att det i första hand handlar om att möta och synliggöra matematiken i vardagen tillsammans med barnen. Ett tidigt positivt möte med matematiken genererar ofta en fortsatt lyckad framgång senare i livet inom matematik (Linder, Powers-Costello & Stegelin 2011). Miljön påverkar vilka matematiska förmågor som barnen får chans att utveckla på förskolan, därför krävs en stimulerande och lustfylld miljö både inomhus och utomhus (Pettersson 2008).

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger tolkar och synliggör vad som är matematik för de yngsta barnen i förskolan.

  Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ etnografisk studie som innefattar observationer och informella och formella intervjuer. Fältstudierna har ägt rum på två förskolor, 31 barn och sex pedagoger har deltagit, både förskollärare och barnskötare.

  Resultat: Pedagogerna arbetade med matematiken vid planerade situationer men matematiken framträdde främst i vardagssituationer. Vid de flesta tillfällen synliggjordes matematiken på pedagogernas initiativ men de fångade också upp tillfällen då barnen tog initiativ till matematik och synliggjorde den. Pedagogerna synliggjorde matematiken för barnen genom att problematisera och konkretisera den på barnens nivå. Vi kunde se att inomhusmiljön var mer matematisk än utomhusmiljön då dessa två skiljde sig markant från varandra på de båda förskolorna. Studien visar också att det finns en viss skillnad mellan barnskötare och förskollärare vad gäller medvetenhet i synliggörandet av matematiken

 • 175.
  Andersson, Peter
  et al.
  Gothenburg university.
  Cederlund, Katarina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lyngfelt, Anna
  Gothenburg university.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Crossing borders by the use of digital tools in classrooms representing different socioeconomic backgrounds2015In: NERASymposium: “Situating literacies in educational settings”, 4-6 March 2015, Gothenburg, 2015Conference paper (Other academic)
 • 176.
  Andersson, Peter
  et al.
  Gothenburg university.
  Cederlund, Katarina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lyngfelt, Anna
  Gothenburg university.
  The Challenges of Change in Early Literacy Instruction2014In: SIG Writing: Conference on Writing Research, 2014Conference paper (Other academic)
 • 177. Andersson, Peter
  et al.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kommunikationsmönster i digitala instruktionstexter: implikationer för språkutvecklande arbete i yngre åldrar. Skriv! Les! 20152015In: Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy. 18-20 maj 2015, Stavanger, 2015Conference paper (Other academic)
 • 178.
  Andersson Pousár, Elise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundvall, Jennifer
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Den svenska gymnasieskolans övergång till distans-och fjärrundervisning under covid-19-pandemin: Lärares uppfattningar om förändringar i skolans likvärdighet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I efterdyningarna av den hastiga övergång till distans-och fjärrstudier som genomfördes i de svenska gymnasieskolorna under våren 2020 kvarstod en stor mängd frågor som obesvarade. Tidigare studier fanns som visade att en planerad övergång kunde ha bra effekter på likvärdigheten,samtidigt som studier redan hade visat att den svenska skolan under detta synnerligen annorlunda tillfälle upplevt ett flertal problem. Vilken bild kan lärare bidra med? Vad för olikheter kunde kompenseras för på distans och vad önskar lärare att de hade möjlighet att göra med en mer långsiktig planering?

  Syfte: Följande studie undersöker den övergång till distans-och fjärrundervisning de svenska gymnasieskolorna genomgått under våren år 2020, som följd av covid-19-pandemin. Studiens syfte är att undersöka lärares resonemang och föreställningar irelation till de effekter den hastiga övergången haft på utbildningens likvärdighet.

  Metod: Då studien är menad att söka föreställningar och resonemang har samtalsintervjuer valts som metod, detta är en kvalitativ ansats som införlivades genom samtal med åtta lärare från olika kommuner, skolor och ämnesområden. De samtalsintervjuer som hölls var öppna och de gemensamma upplever som förekom kunde delas in i olika teman. Efterdsom det är lärarnas olika föreställningar som står i fokus har teorierna Bourdieus kapitalteori och ramfaktorteorin valts, dessa teorier bidrar med förklaringsmodeller som hjälper föreställningarna att kopplas till likvärdigheten på ett teoretiskt plan.

  Resultat: Studien speglar en skola som på distans kräver en utförlig planering och budget för att bibehålla likvärdigheten. Trots att detta inte kunde ske under våren var det något som lärare beskrev som utmanande, men inte omöjligt att hantera. Deras upplevelser skildrade en skola där klassmarkörer synliggjordes mer än innan, där elevers förutsättningar att studera både förbättrades och försvårades beroende på tidigare förutsättningar och att den "fysiska" närvaron var bättre trots att lärare såg svårigheter i att avgöra om eleverna var aktiva och mentalt närvarande. Det var även tydligt genom de resonemang som fördes att lärare aktivt sökte lösningar på de problem som uppenbarades, något som visar en stor vilja att minska skillnaderna i förutsättningar för att öka likvärdigheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 179.
  Andersson Pousár, Elise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Lundvall, Jennifer
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  “Inte i sängen, för då kommer man somna”: Sängstudier och strategier: Elevers perspektiv av distans- och fjärrundervisning under covid-19-pandemin2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I skrivande stund har vi i drygt två års tid levt med covid-19 och dess efterdyningar. En följd av pandemin är att den svenska gymnasieskolan vid olika tillfällen bedrivit distans- och/eller fjärrundervisning. Tidigare studier visar på både positiva och negativa elevupplevelser av den digitala undervisningen, däremot är det inte djupare undersökt vilka strategier elever använt sig av för att ta sig runt eventuell problematik. Hur har den digitala undervisningen upplevts av gymnasieeleverna själva? Och har likvärdigheten påverkats då studierna bedrivs från varje enskild elevs hem? Mot denna bakgrund har följande studie växt fram.

  Syfte: Följande studie syftar undersöka åtta gymnasieelevers upplevelser och hantering av distans- och/eller fjärrundervisning under covid-19-pandemin, för att sätta dessa i relation till en likvärdig utbildning utifrån två olika programinriktningar. Genom intervjuer kommer fokuset att ligga på dessa elevers strategier och förhållningssätt.

  Metod: Metod för insamlandet av information bestod av två fokusgruppsintervjuer med fyra elever i varje: fyra elever från ett yrkesförberedande program och fyra elever från ett högskoleförberedande program. Intervjuerna tog cirka 30 minuter att genomföra. Efter intervjuerna transkriberades materialet för att sedan analyseras genom en tematisk analysmetod där fyra teman identifierades och bildade denna studies resultat.

  Resultat: Efter genomfört analysförfarande identifierades fyra teman som var genomgående och återkommande för majoriteten av respondenterna: (1) Gränsen mellan skola och fritid suddas ut, (2) Brister i den sociala kontakten, (3) Hemförhållanden samt (4) Liknande strategier för olika syften. De tre förstnämnda beskriver teman där de två olika respondentgrupperna visade liknande upplevelser, hantering och strategier av distans- och/eller fjärrundervisningen under covid-19-pandemin, medan det fjärde temat visar på skillnader mellan de två programinriktningarna, där den högskoleförberedande elevgruppen förklarar användning av strategier med målbilden att öka sin produktivitet i skolarbetet, medan den yrkesförberedande elevgruppen förklarar användning av strategier med målbilden att bevara sin mentala hälsa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 180.
  Andersson, Rasmus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Loberg, Peter
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Uppdraget tydliggörs": En enkätstudie av fritidspedagogers attityder och upplevelser av det nya innehållet för fritidshemmet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Historiskt sett har fritidshemmet inte haft något eget kapitel i de olika läroplanerna som har tillämpats. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderades år 2016 där ett nytt kapitel tillägnat fritidshemmet tillkom. Fritidshemmets nya kapitel innehåller en syftesdel och ett centralt innehåll. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur det nya innehållet för fritidshemmet som tillkom i 2016 års reviderade upplaga av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 har tagits emot av personal på fritidshem. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: Vilka hinder och möjligheter har den nya läroplanen skapat inom yrket? På vilket sätt har det nya kapitlet förändrat arbetet på fritidshemmet? Hur påverkas mottagandet av läroplanens nya kapitel av personalens olika utbildningar och erfarenheter? Metod: En webbaserad enkätundersökning är gjord i verktyget Surveymonkey och användes som metod där 109 enkäter har bearbetats. Resultatet har sammanställts genom Surveymonkeys analysfunktion och redovisningen av data redogörs för genom tabeller och diagram. Resultatet tolkas dessutom med hjälp av tidigare forskning. Resultat: Resultatet visade att majoriteten av respondenterna ställde sig positiva till innehållet i det nya kapitlet för fritidshemmet. Merparten av respondenterna upplevde att arbetet på fritidshemmet underlättats på olika sätt och att uppdraget som fritidspedagog tydliggjorts. Resultatet visade också att respondenterna vars utbildning ledde till en lärarexamen ställde sig mer positiva i sina svar. Respondenterna som inte var utbildade fritidspedagoger ställde sig mindre positiva. Vidare visade resultatet att respondenternas uppfattning av negativa aspekter som det nya kapitlet för fritidshemmet fört med sig är att fritidsverksamheten blir för lik skolans verksamhet, att det blir mindre fri lek och att det är svårt att hinna planera efter läroplanen.

 • 181.
  Andersson, Rickard
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Interkulturalitet inom arbetsplatsförlagt lärande på gymnasiet2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Resultatet i denna studie visar att det inte bara råder stora yrkesmässiga utmaningar för gymnasieelever som har svenska som andraspråk ute på arbetsplatsförlagt lärande utan även språkliga, då det sällan finns en planering för en språklig utveckling och integrering. Etnocentriska förhållningssätt både inom yrken och etnicitet har ett starkt fäste på arbetsplatserna i denna studie vilket försvårar en eventuell integrering där olikheter ska mötas och förenas. Alternativet för eleverna blir då assimilering vilket innebär att eleverna då överger sitt ursprung och sin kultur.

 • 182.
  Andersson, Sandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bergman, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kommunikation i den fria leken: En kvalitativ studie om barns sätt att kommunicera i leksituationer2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: This study is based om previous research on how children can, on their own, can understand and perceive each other in different play and interaction contexts, using their communication skills.

  Purpose: The aim is to study the communication and interaction amongst the youngest children. It focuses on how children communicate and the importance of this communication in order to maintain in play.

  Method: This is a qualitative study from a preschool that was visited to study their youngest children. Video observations and field notes from different play situations were conducted in order to answer the questions posed in this thesis.

  Results: The result shows that the most frequently used type of communication during play amongst the youngest children is non-verbal communication. The observations reveal the importance of imitation and variation to uphold a lasting and continued play. Simultaneously it is revealed that this variation can also have a negative effect on the children, if they don't hold a consensus about the current play. The result also shows that the presence and placement of the educators are of importance for the children. It enables support in situations of interaction but also leaves room for children to manage and create consensus around play and interactive situations.

 • 183.
  Andersson, Sara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ekberg, Maria Georgiou
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Plikten framför allt: En kvantitativ studie gällande lärares benägenhet att ta rast2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar att återhämtning via raster är av stor vikt. Undersökningar gällande arbetsförhållanden för lärare signalerar om att det inte är någon tillfredställande situation. Enligt den forskning som har tagits del av så finns det få faktorer som antyder att en förändring är på väg. Forskningen visar att lärarnas arbetsbelastning är för hög. Lärare är många gånger positivt inställda till sitt arbete, tycker det är meningsfullt och roligt. Många känner också friheten att kunna styra över sina egna arbetsuppgifter. Men samtidigt visar forskningen på att det finns hinder för lärarna att klara av sina arbetsuppgifter, för att må bra och upprätthålla den positiva inställningen till arbetet. Vi vill därför undersöka benägenheten hos lärare att ta sin rast och vad det är som gör att man inte tar den.   Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka i hur stor utsträckning lärare tar sin rast. Hur lärarna själva lägger vikt på rasten samt vad det är som påverkar när rasten ska tas ut.  Metod: En digital enkät skickades ut till en skola i varje kommun i Sverige. Urvalet för skola gjordes på kommunernas hemsidor och det var den första kommunala skolan som hade verksamhet inom F-6 som valdes ut. Utav 290 kommuner har 63 svarat på enkäten, 4 respondenter har valt att inte ange kommun. SPSS användes för att hantera datamaterialet, en korrelation och en regression gjordes för att analysera datamaterialet.    Resultat: I denna studie har resultatet visat att lärare har på individnivå en hög benägenhet att ta rast men att faktorer såsom framför allt arbetsbördan och elever inverkar på om rasten verkligen tas. Respondenterna har angivit att de gör flera olika saker under rasten som innebär arbete, exempelvis tar fram material eller konfliktlösning, vilket gör att återhämtning kan utebli.  Resultatet har en hög signifikans och ett justerat R2-värde som visar att regressionen är 58 % förklarande på vad som påverkar lärarens rast. De faktorer som påverkar lärares rast är arbetsbördan, eleverna och chefen, den individuella inställningen har liten påverkan om lärare tar rast eller ej.

 • 184.
  Andersson, Sara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Syla, Elfie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Det måste vara jätterörigt i deras hjärna": lärares berättelser om sina erfarenheter av arbete med språkutveckling för andraspråkselever2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det svenska samhället har blivit allt mer mångkulturellt och andelen andraspråkselever i våra svenska skolklasser ökar. I och med detta ska andraspråkselever precis som elever med svenska som förstaspråk ges samma möjligheter för att nå framgång i skolan med utgångspunkt att lärare tar hänsyn till elevers individuella bakgrund, förkunskaper och förutsättningar. Lärare i våra svenska skolor behöver således se elevernas olikheter och anpassa undervisning för att tillgodose en likvärdig undervisning som gynnar språkutveckling i andraspråket och i sin tur förstaspråket.

  Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare beskriver att de arbetar för att främja andraspråksutveckling i situationer som främst berör ordförråd, avkodning och läsförståelse. Vidare har vi undersökt om lärarna uppger att andraspråkselevers förstaspråk används i undervisningen för främja andraspråksutveckling.

  Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod som består av fem semistrukturerade intervjuer.

  Resultat: Resultet visar att lärare anpassar undervisning utefter de förutsättningar som finns på skolan. De anpassningar som görs är att ord förklaras på andraspråket, det vill säga svenska med hjälp av bildstöd och om bildstödet inte är tillräckligt används elevernas förstaspråk där elever med samma förstaspråk kan hjälpa varandra. Skolorna har tillgång till studiehandledare men i liten utsträckning, vilket gör att lärarna uttrycker ett större behov. De medierande redskap som lärarna använder är språket, bildstöd och digitala verktyg. De digitala verktygen anses dock inte tillräckligt utrustade för att tillgodose samtliga elevers individuella kunskapsnivåer.

 • 185.
  Andersson, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Skolans medborgarskap: En studie om demokrati, lärande och medborgarskap i Lpf94, Lgy11 och GySär132020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Gymnasieskolan har varit och är en frivillig skolform. Skolan är politiskt styrd och dess läroplaner är de dokument som genomsyras av den politik och ideologi som de ledande partierna företräder när dessa dokument arbetas fram. Historiskt har det funnits en politisk enighet om läroplanernas utformning, men de senaste läroplanerna som arbetats fram och antagits har tydligare varit präglade av majoritetspartiernas politik och ideologi framför kompromiss och enighet.

  Syfte: Syftet är att undersöka konstruktionen av medborgarskap i Lgy 11 och GySär13, och hur dessa skiljer sig från konstruktionen av den gemensamma läroplanen Lpf 94.

  Metod: Undersökningen är en teoriprövande studie med en mest-lika design som är uppbyggd genom en kvalitativ metod. Denna kvalitativa metod består av en textanalys i form av en kritisk diskursanalys (CDA) Med hjälp av det metodiska verktyget analysschema har de tre läroplanerna Lpf94, Lgy11 och GySär13 analyserats.

  Resultat: Samtliga tre läroplaner konstruerar liberala medborgare och vägen till att eleverna ska bli liberala medborgare är konservativ. De största skillnaderna över tid och mellan skolformerna är synen på lärande. I Lpf94 finns en likadan syn på lärande vad gäller samtliga skolformer som tillhörde de "frivilliga skolformerna" där gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ingår. Däremot finns det tydliga skillnader i konstruktionen av medborgaren mellan Lgy11 och GySär13. Gymnasieskolans elever förväntas att nå målen i vilka kunskaper och färdigheter som läroplanen fastställt att eleverna ska kunna, medan det finns en inbyggd pessimism om att gymnasiesärskolans elever inte kommer att kunna uppnå kunskaperna och färdigheterna. Förväntningarna på gymnasiesärskolans elever har alltså sjunkit över tid. 'Livslånga lärandet' är en genomgående del i de tre läroplanerna, men innebörden av det har förändrats från och med Lgy11 och GySär13. I Lpf94 konstrueras möjligheter för eleverna att studera vidare vid högskola, universitet, yrkeshögskola, kommunal vuxenutbildning eller att gå vidare till arbetslivet. I de två nyare läroplanerna, Lgy11 och GySär13 som ersatte Lpf94 finns istället en uppdelning där gymnasieskolans elever i första hand ska gå vidare till studier på universitet eller universitet. Målet för gymnasiesärskolans elever är istället arbetsmarknaden och därmed upphör möjligheterna till fortsatta "offentliga" studier. Istället har ansvaret för det "livslånga lärandet" skrivits över till "folkbildningen" som är det enda alternativet för gymnasiesärskolas elever till fortsatta studier.

 • 186.
  Andersson, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Skolans medborgarskap: En studie om demokrati, lärande och medborgarskap i Lpf94, Lgy11 och LgySär13.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Gymnasieskolan har varit och är en frivillig skolform. Skolan är politiskt styrd och dess läroplaner är de dokument som genomsyras av den politik och ideologi som de ledande partierna företräder när dessa dokument arbetas fram. Historiskt har det funnits en politisk enighet om läroplanernas utformning, men de senaste läroplanerna som arbetats fram och antagits har tydligare varit präglade av majoritetspartiernas politik och ideologi framför kompromiss och enighet.

  Syfte: Syftet är att undersöka konstruktionen av medborgarskap i Lgy 11 och GySär13, och hur dessa skiljer sig från konstruktionen av den gemensamma läroplanen Lpf 94.

  Metod: Undersökningen är en teoriprövande studie med en mest-lika design som är uppbyggd genom en kvalitativ metod. Denna kvalitativa metod består av en textanalys i form av en kritisk diskursanalys (CDA) Med hjälp av det metodiska verktyget analysschema har de tre läroplanerna Lpf94, Lgy11 och GySär13 analyserats.

  Resultat: Samtliga tre läroplaner konstruerar liberala medborgare och vägen till att elevernaska bli liberala medborgare är konservativ. De största skillnaderna över tid och mellan skolformerna är synen på lärande. I Lpf94 finns en likadan syn på lärande vad gäller samtliga skolformer som tillhörde de "frivilliga skolformerna" där gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ingår. Däremot finns det tydliga skillnader i konstruktionen av medborgaren mellan Lgy11 och GySär13. Gymnasieskolans elever förväntas att nå målen i vilka kunskaper och färdigheter som läroplanen fastställt att eleverna ska kunna, medan det finns en inbyggd pessimism om att gymnasiesärskolans elever inte kommer att kunna uppnå kunskaperna och färdigheterna. Förväntningarna på gymnasiesärskolans elever har alltså sjunkit över tid. 'Livslånga lärandet' är en genomgående del i de tre läroplanerna, men innebörden av det har förändrats från och med Lgy11 och GySär13. I Lpf94 konstrueras möjligheter för eleverna att studera vidare vid högskola, universitet, yrkeshögskola, kommunal vuxenutbildning eller att gå vidare till arbetslivet. I de två nyare läroplanerna, Lgy11 och GySär13 som ersatte Lpf94 finns istället en uppdelning där gymnasieskolans elever i första hand ska gå vidare till studier på universitet eller universitet. Målet för gymnasiesärskolans elever är istället arbetsmarknaden och därmed upphör möjligheterna till fortsatta "offentliga" studier. Istället har ansvaret för det "livslånga lärandet" skrivits över till "folkbildningen" som är det enda alternativet för gymnasiesärskolas elever till fortsatta studier.

 • 187.
  Andersson, Sofia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Kontio, Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Mattekojan: En multimodal textanalys av semiotiska resurser och Montessorifärgkodning2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag består läroböcker i lågstadiet främst av multimodala texter. Detta gör att det skapas ett tolkningsutrymme beroende på vilka semiotiska resurser som används. Förutom att läromedlet är multimodalt, används också Montessoripedagogisk färgkodning i materialet. Med detta som utgångspunkt granskar denna undersökning hur detta synliggörs i valda delar i materialet.

  Syfte: Syftet är att synliggöra hur semiotiska resurser och Montessorifärgkodningen används i valda delar i läromedlet.

  Metod: Metoden vi har använt oss av är en kvalitativ multimodal textanalys. Analysmodellen är Björkvalls (2019) analysverktyg av multimodala texter, samt lärarhandledningens beskrivning av läromedlets användande av Montessorifärgkodning.

  Resultat: Resultatet visade att det är ett visst antal semiotiska resurser som används i samtliga kapitel på ett strukturerat sätt. De används både separat och tillsammans. Montessorifärgkodningen framhävs främst på ett sätt som lärarhandledningen presenterar. Däremot framkom det att materialet innehåller färgkodning som inte lärarhandledningen belyser användaren o

 • 188.
  Andersson, Susanne
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ekström, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Digitalkamera, dataprojektor, smartboard, dator med mera...: En studie kring hur lärarna i år 2-5 ser på multimedia i undervisningen2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En av skolans främsta uppgifter är att rusta eleverna för framtiden på olika sätt. I studien lyfter vi vikten av att eleverna måste kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt (Lpo 94, 2006). Vi undersöker hur lärarna arbetar med olika media i sin undervisning. Vi har också intresserat oss för vilka datorprogram de väljer att använda. Dagens elever har en helt annan erfarenhet av och tillgång till Internet än tidigare elever har haft, vilket gjort att de redan i tidig ålder möts av olika utmaningar och faror. Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärarna ser på multimedia i undervisningen i år 2-5, samt hur multimedia praktiskt används i arbetet med eleverna. Metod: Som metod valde vi kvalitativ semistrukturerad forskningsintervju. Vi har utfört elva intervjuer med mp3-spelare, vilka har transkriberats till text och analyserats. Intervjupersonerna har varit lärare som arbetar i år 2-5, och arbetar i fem olika kommuner. Intervjuerna har vi analyserat utifrån en vidare hermeneutisk tolkning, utifrån ett fenomenologiskt synsätt. Resultat: Vi har funnit att de flesta lärarna arbetar mycket medvetet med multimedia i sin undervisning. De är i stort sett nöjda med de typer och antal av multimedia och program skolan tillhandahåller. Lärarna på de flesta skolorna utbildar eleverna utifrån en medvetenhet om omvärldens faror. Vi har även funnit att lärarens inställning påverkar deras användande av multimedia i undervisningen. Flera lärare anser att PIM-utbildning för kommunens lärare ökar deras engagemang. Är läraren intresserad, så blir eleverna intresserade. Att använda multimedia gör lärandet mer lustfyllt och ökar motivationen hos de flesta elever, samtidigt som det främjar deras samarbete och sociokulturella lärande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 189.
  Andersson, Tilda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Tikkanen, Rebecka
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Yrkesgruppers uppfattningar om innebörden av begreppet barn i behov av särskilt stöd: Fenomenografisk analys2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Barn som vistas på förskolan har med sig olika erfarenheter och behov som förskollärare behöver tillgodose. Tidigare forskning påvisar hur definitionen av begreppet barn i behov av särskilt stöd är svävande, begreppet ger ett stort tolkningsutrymme för de som verkar inom förskolans kontext. Genom intervjuer undersökte vi hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar begreppet. För att bidra med kunskapen av hur begreppets innebörd påverkar förskolans praktik.

  Syfte

  Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka uppfattningar som finns inom förskolans kontext kring begreppet barn i behov av särskilt stöd. Syftet är också att studera uppfattningar av hur verksamheten berörs av barn som anges ha särskilda behov.

  Metod

  Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer där frågorna ger informanterna möjlighet att reflektera och ge sina uppfattningar kring innebörden av begreppet barn i behov av särskilt stöd.

  Resultat

  Resultatet visar att generella uppfattningar om innebörden av begreppet barn i behov av särskilt stöd som, avvikande beteenden och där barnen inte uppnår förskolans normer och förväntningar. Dessa beteenden beskrivs som kognitiva störningar, språk och kommunikation, koncentrationssvårigheter och utåtagerande beteenden. Resultatet visar också att stora barngrupper, en upplevelse av brist på tid och resurs samt vilken kunskap och utbildning man har är faktorer som uppfattas påverka arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna uppfattar att de behöver anpassa verksamheten i form av mindre grupper, säranpassningar och med verktyg som TAKK och bildstöd. Vidare visar resultatet dilemman som uppstår i samarbetet med olika instanser, förskollärarna får redskap för att arbeta med dessa barn men inte hur det kan appliceras i verksamheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 190.
  Andersson, Ulf
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Andersson, Mikael
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  The challenge with the skilled hobbyist2020In: VILÄR: 3–4 December 2020 University West,Trollhättan. Abstracts / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: Högskolan Väst , 2020, p. 16-17Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Having prior knowledge and experience in 3d-graphics or visual effects can give you ahead start when embarking on an education within that field. However, experience shows that it is common that those students that have worked with 3d-graphics on a hobby level are stuck in a certain way of working. They have developed methods and workflows that are suitable under hobby-like circumstances, which means that they  have worked in isolation, on a single computer and often without any specific deadlines or time restraints. However, work life is seldom this structured. Instead it is complex and disordered, and requires constant new learning (Bruno et al, 2017).

  This is a qualitative study where students from a three year program are interviewed regarding their process of going from a hobbyist to a professional, if any. The results are compared with the concept of the Deliberate Professional, as described by Trede and Jacksson (Trede et al, 2019) The results of this pilot study suggests that the students to a large extent still are in the “hobbyist”-mindset, and have a low insight in the different requirements of beingin the workplace. However, some mentions of constant learning, and the importance of knowledge outside of specific 3d-technology. Some implications for the program isto focus and emphazise what it means to be a professional, and not only expose the students to work-like projects, but also have more occasions for reflection excercises, as described by Bruno and Dell’avarsana (Bruno et al, 2017).

 • 191.
  Andersson, Ulf
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Truong, Anh
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Virtual care for the virtually dying2022Conference paper (Other academic)
 • 192.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Hellemar, Susanne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Övervakare eller medupptäckare?: Pedagogers förhållningssätt till barns utevistelse i förskolan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  I den svenska förskolan betraktas barnens utevistelse som en självklar del av verksamheten. Vi har under de år vi arbetat i förskolan sett att utevistelsen på förskolans gård ofta blir en plats för att barnen ska få springa av sig och få frisk luft. Genom vår utbildning har intresset och nyfikenheten väckts för hur pedagoger använder utevistelsen på förskolegården. Vi vill undersöka hur pedagogerna använder utevistelsen för att utmana barnens lek och lärande och om läroplanen hålls levande även ute.

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka pedagogers förhållningssätt till barns lek och lärande vid utevistelsen i förskolan.

  Metod:

  Vi har använt oss av delvis deltagande observationer och även fört fältanteckningar på två förskolor. Därigenom fick vi en bild av pedagogernas förhållningssätt till lek och lärande.

  Resultat:

  I vårt resultat kan vi konstatera att pedagogerna på de två förskolorna som vi undersökt har liknande tankar om hur de kan använda sin utemiljö. Vi såg däremot skillnader hur de praktiskt verkställt sina tankar.

  De slutsatser vi kunnat dra är att pedagogernas förhållningssätt har betydelse för barnens möjligheter till lek och lärande. Den inställning som finns till förskolans utomhusmiljö och hur materialet presenteras har också visat sig vara väsentligt samt hur mycket resurser som avsätts för att göra utevistelsen inbjudande för barnen. De pedagogiska miljöerna utomhus är av stor vikt för att barnen ska kunna utveckla det sociala samspelet och få möjlighet att reflektera över sin kunskap. Värdet av att ha aktiva pedagoger som finns nära barnen och utmanar dem med frågor har också blivit tydligt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 193.
  Andersson Varga, P.
  et al.
  Gothenburg University, Sweden.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Writing for life?: A case study of affordances of writing in four L1 upper secondary classrooms2015In: L1-Educational Studies in Language and Literature, ISSN 1567-6617, E-ISSN 1573-1731, Vol. 15, no SpecialIssue, p. 1-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the period of 1994-2011 all programmes in Swedish upper secondary school comprised a set of core subjects with the aim to entail equity on the policy level. However, a division between programmes still prevailed on the school level, particularly in the core subject L1 Swedish. The main purpose of this study has been to explore how the teaching of writing in two academic and two vocational programmes differs, which writing repertoires are developed and how writing is assessed. The study is part of a long-term ethnography of writing in upper secondary school (Andersson Varga, 2014). The data produced during the two-year field study contain field notes from writing lessons, lesson observations and talks with four teachers, as well as recorded and transcribed, semi-structured teacher and student interviews, instructions on writing tasks, student texts and teachers’ responses to student texts. This article focus-ses on the preparation for the National Test, the afforded assignments, the realisations of the student texts and the assessment. The teachers in the four programmes handle the national syllabus in relation to the students, resulting in four different curricula in the classroom. Thus, issues of inequity, disparities in curricula as well as different expectations on students, depending on programme, became obvious. To understand the processes of social reproduction, we use Bernstein’s sociology of education (1996, 2000) and the concept of the pedagogic device and pedagogic identity. However, we also show one example of interruption (Singh, 2013) in one of the four classrooms. Thus, the main results demonstrate how one particular teacher brings about change to a group of working class girls. © 2015 International Association for the Improvement of Mother tongue Education.

 • 194.
  Andersson, Åsa
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Nya etniciteter, det mångkulturella och synkretiska strategier2008In: Meningsskapande och delaktighet: Om vår tids socialpedagogik, Göteborg: Daidalos , 2008, p. 83-103Chapter in book (Other academic)
 • 195.
  Andersson, Åsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Korp, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Work Integrated Learning from the Perspective of Internationalization2012In: The European Conference on Educational Research 2012: The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this presentation is on work integrated learning in higher education that takes place in a cultural context different to that which the student is accustomed to. In higher education internationalization is often stated as a central vision both in relation to education and research. This is commonly expressed in policy documents in statements such as working for an open and border crossing university and having a distinct international perspective in all forms of higher education. The research project “Work integrated learning from the perspective of internationalization” is designed to highlight some of the conditions that surround such visions by examining learning in international settings from students' experiences of practice-related activities abroad. This involves activities that are directly work-oriented or field work carried out within the framework of a university course and / or a bachelor thesis. In the project we are thereby examining students' situated learning and thus highlight the contextual practice community they can access in an international environment. This includes both specific and more general aspects of learning in which different aspects are highlighted. Specific training related to special education programs focus on the development of professional identity while generally learning affects students from all programs in which learning outcomes such as wider perspectives and critical thinking are included.Our research focus is of exploratory nature where the approach is to examine students’ experiences of practice-related learning from the perspective of internationalization. This is being researched from three relating aspects. • Emotional and identity transformational aspects of learning. What does it mean to be in a relatively unknown social environment and there be faced with work-related tasks? What kind of interpretations and understandings of the situations occur? • Communicative aspects of students' practice-oriented learning – the importance of language and cultural codes. • Comparative aspects of students’ learning – the importance of comparisons for perspective taking and development of knowledge.Previous researched has been done on students’ practice-related learning in the field of work integrated learning. The forms of practice-oriented learning are of various kinds. It may be learning through the use of practical training related to establishing a profession-specific knowledge and identity. Other forms are the use of direct working connections or cultural settings outside the university through project work in course moments and / or for a bachelor thesis. What is common to these various forms is an endeavor of higher education to make the arena and cultural settings outside the university to a direct part in students’ learning. Given that the internationalization of higher education has increased, it is important also to examine students’ learning in various international contexts. The relevance of this can be found in theories of learning particularly those focusing on the contextual meaning from the idea that learning originates from the experience of interaction with the environment. Social aspects such as the relational and dialogic qualities are central already in the work of Vygotsky (1962) but according to Cooper (2008), it is only recently that this has been researched from an international perspective.

  Method

  The study is based on qualitative interviews with post graduate students who have completed internship or field work abroad. We have conducted in depth interviews using a guide with thematic questions focusing on emotional, communicative and comparative aspects of work integrated learning abroad. When processing the raw information the interviews were digitally-recorded and transcribed verbatim. The sample includes 12 in depth interviews, three students from each four different departments (social work, teacher, health promoter, cultural studies and engineering) at a smaller Swedish university. Another category of material is the interviewed student’s written reports from their field work. A content-analysis is performed on all parts of the material according to the three mentioned aspects. The analysis is abductive, which means that it uses theoretical concepts in making sense of the material, but is also sensitive to the participants' own ways of conceptualizing their experiences and learning. Common as well as unique features in the students' stories will be presented and discussed and considered in regard to the students' personal, institutional and cultural contexts.

  Expected Outcomes

  Preliminary analysis suggest in line with previous studies that the interviewed students' experiences of practice-related learning in a different cultural context show linkage with the phenomenon of sojourning which means taking up temporary residence in another culture. The previous, more linear psychological explanatory model of "adapting" the self in a new country to study or work does not suffice to explain the students' various experiences and learning in their field of study/professional development or on a more general. Our primary analysis of the material rather indicate that these processes are best understood as a complex web of shifting links between mastery of communication, social interaction and personal development. It is the management of this web which gives the result of cross-cultural adaptation and renegotiation of the "identity". As previous studies in the field have shown, personal, educational and psychological factors are as important as organizational and social-cultural factors for influencing the learning outcome (Qing et al 2010). And when it comes to identity formation practice related learning abroad also shows deeply personal transformative possibilities (Ryanand & Viete 2009).

  References

  Cooper, G. (2008) "Assessing International Learning Experiences: A Multi-Institutional Collaboration". In: Phi Kappa Phi Forum/ Vol. 88 Qing, G., Schweisfurthb, M. & Daya, C. (2010) "Learning and growing in a 'Foreign' Context: Intercultural Experiences of International Students" In: A Journal of Comparative & International Education. Vol.40, No. 1. Ryan, J. & Viete, R. (2009) “Respectful interactions: learning with international students in the English-speaking academy”. In: Teaching in Higher Education, Vol. 14, No. 3 Vygotsky, L. (1962) Thought and language. Cambridge: MA: M IT press

 • 196.
  Andreasson, Hanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Claesson, Olivia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Skulle du kunna hjälpa mig?: En kvantitativ studie om sambanden mellan femfaktormodellen och kunskapsutbyte2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Arbetsgivare ställs inför nya utmaningar då arbetsmarknaden blir alltmer konkurrenskraftig. Ett internt sätt för arbetsgivare att möta den nya arbetsmarknaden är genom kunskapsutbyte. Tidigare forskning har påvisat att verksamheter som underlättar och uppmuntrar till kunskapsdelning på arbetsplatsen, tenderar att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

  Syfte. Studien ämnar att undersöka sambandet mellan respektive personlighetsdrag;öppenhet, samvetsgrannhet, extroversion, välvillighet, neuroticism kontrakunskapsdelning på svenska arbetsplatser.

  Material och metod. Studien gjordes med en kvantitativ metod och datainsamlinggenomfördes med ett enkätformulär bestående av fem respektive avsnitt. För att mäta personlighet användes mätinstrumentet IPIP-30 och ett sammansatt mätinstrument om kunskapsutbyte med högt värde utav Cronbachs alfa. Totalt deltog 174 antal respondenter i studien, 89% kvinnor och 11% män. Datananalyserades med JASP och användes för att ta fram Pearsons korrelationsanalys (r), deskriptiv statistik, reliabilitet korrelationsanalys och multipel linjär regressionsanalys.

  Resultat. Det är endast två utav personlighetsdragen som påvisade statistisk signifikans samband öppenhet (r = .18) och samvetsgrannhet (r = .28) medkunskapsutbyte. Neuroticism, extraversion och välvillighet har inget signifikantsamband med kunskapsutbyte

 • 197.
  Andreasson, Ingela
  et al.
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Elevdokumentation: om textpraktiker i skolans värld2009Book (Other academic)
 • 198.
  Andreasson, Ingela
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Individual Educational Plans in Swedish schools: Forming identity and governing functions in pupils’ documentation2013In: International Journal of Special Education, ISSN 0827-3383, E-ISSN 1917-7844, Vol. 28, no 3, p. 55-67Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The documentation of pupils in Swedish schools is extensive and  a documentation culture has come to characterize the schools in recent years. In the context of decentralization and changing governance, focus has increasingly been directed towards assessment, follow-up and evaluation of pupils’ learning and social development. This article examines the Individual Educational Plans (hereafter IEP) used for pupils with special educational needs in Swedish compulsory schools from the perspective of text analyses based on discourse theory. The aim of this study is to shed light on how pupils are constructed in the school’s documentation. The study examines how these IEPs are used as a pedagogical technique for new ways of governing in order to impose self-regulation, individual responsibility and social control.The documents, which comprise the empirical material in this article, are gathered from 14 different schools and consist of documents for a total of 136 pupils with special educational needs

 • 199.
  Andreasson, Tony
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En lyhörd fritidslärare kan göra skillnad2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns alltid någon elev som hamnar utanför, eller som inte vet hur de ska göra för att komma in i leken. Det ingår i skolans uppdrag att stimulera elevernas vilja till att pröva och omsätta tankar till handling, men det är komplext för lärare att hantera elever med olika färdigheter som framstår tydligare i vissa miljöer. Lärare ska vara lyhörda för vad individen behöver eftersom det stärker gruppen, men de ska också ta hänsyn till gruppens struktur för att inte fokusera för mycket på individen. Det fick mig att fundera på hur lärare motiverar elever som säger att de inte vill, och inspirerar elever som säger att de inte kan samt uppmuntrar elever till att samverka med andra elever i olika aktiviteter.

  Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i fritidshem gör för att inkludera alla elever i gemenskapen, och hur läraren motiverar samt hjälper elever i olika miljöer med att skapa relationer till andra elever.

  Metod: Jag har genomfört ostrukturerade observationer som jag sedan har följt upp med informella samtalsintervjuer, med personal från fritidshemmet som var i närheten av mina observationer. Mitt fokus var främst på eleverna i åldrarna sex till nio år eftersom det är i den ålderskategorin som det är flest inskrivna elever på fritidshemmet. Jag har varit på ett fritidshem, på fyra olika avdelningar i olika miljöer.

  Resultat: Studien visar att eleverna hade en mer framträdande roll när det gällde att motivera andra elever. Lärarnas roll var mer att stötta eleverna för att de inte skulle förlora motivationen. Lärarnas förhållningssätt till att inkludera elever i gemenskapen var avvaktande och stöttande, vilket innebar att eleverna fick en mer framträdande roll även i det sammanhanget. Det framgick att olika miljöer har betydelse för elevers beteende, men lärarna hade samma bemötande till eleverna oavsett sammanhang. Det finns elever som inte klarar att hitta sin egen motivation, eller att motivera andra och inkludera dem i gemenskapen samt elever som inte trivs i vissa miljöer. Lärarna i fritidshem behöver därför ta en mer aktiv roll för att samtliga elever ska få den hjälp de behöver.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 200.
  Andréasson, Elisabeth
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Jonasson, Julia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Steget in i partipolitiken: En studie om ungdomars partipolitiska engagemang2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det politiska engagemanget bland ungdomar är stort, men medlemsantalen hos de politiska ungdomspartierna visar en nedåtgående trend med lägre deltagande för varje år. Föreliggande studie fokuserar på partipolitiskt engagemang där ungdomarna gjort aktiva val för att hitta en plats inom den politiska arenan.

  Syfte: Syftet är att identifiera vad som motiverar ungdomar som är aktiva i politiska ungdomsförbund i Sverige att bli partipolitiskt aktiva, och vad som får dem att stanna kvar. Resultatet kan förhoppningsvis användas som didaktiskt stöd i framtida samhällskunskapsundervisning.

  Metod: Metoden för studien är kvalitativa samtalsintervjuer med tio ungdomar från samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund. En intervjuguide används som bygger på studiens teoretiska ramverk där grunden är The expectancy-value model of motivation theory och motivationsfaktorer för politiskt engagemang och samhällsengagemang, vilka baserats på tidigare forskning.

  Resultat: Resultatet visar att det är samma faktorer som motiverar politiskt intresserade ungdomar som också motiverar partipolitiskt engagerade ungdomar. Utöver fastställandet av detta samband så identifierades två ytterligare faktorer som fick ungdomarna att ta steget in i och stanna kvar i partipolitiken. Dels handlar det om en vilja att förändra samhället, dels om en utlösande faktor som fick ungdomarna att ta steget in i partipolitiken. Resultatet visar även det komplexa sambandet mellan samtliga faktorer samt betydelsen av den sociala kontexten

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 151 - 200 of 2852
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf