Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 579
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Bäckman, Beata
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Samordnarens upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön på en bemanningsenhet i kommunal regi: En kvalitativ studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur samordnare på en kommunal bemanningsenhet upplever sin psykosociala arbetsmiljö och vilka faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Resultaten i studien bygger på halvstrukturerade intervjuer med fem stycken samordnare som arbetar med vikarietillsättningar vid frånvaro, där de mest förekommande orsakerna till frånvaron är sjukdom, semester, kompledighet och vård av barn inom de kommunala verksamheterna; barnomsorg, hemtjänst, gruppboenden, äldreboenden och personlig assistans. För att analysera materialet har tematisk analys utförts och fyra övergripande teman framträdde: feedback, tydliga mål i arbetet, arbeta i öppet kontorslandskap och gemenskap/arbetsklimat. Resultaten visar på vilka faktorer som informanterna upplever vara mest betydelsefulla för en god och mindre god psykosocial arbetsmiljö. Studiens resultat kan ge förståelse för vad som behöver förbättras på arbetsplatsen för att på sikt ge en bättre psykosocial arbetsmiljö för samordnarna.

 • 102.
  Bäckman, Cecilia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Ekegren, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter,  emotionell och själslig intelligens samt självkänsla2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Tanums kommun har majoriteten av kommunens chefer genomgått ett ledarutvecklingsprogram, kallat ”Träningsläger för ledare. Utvecklingsprogram för verksamma chefer”.  Syftet med föreliggande studie var att utvärdera deltagarnas upplevelse av resultat och effekt (för individ och organisation) av genomfört program, samt undersöka om det föreligger samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla. Studien omfattade 23 deltagare, vilka samtliga genomgått ledarutvecklingsprogrammet. Tre självskattningsformulär användes. Inga signifikanta samband visades mellan upplevda utbildningseffekter och emotionell intelligens eller själslig intelligens och inte heller mellan upplevda utbildningseffekter och självkänsla. Då antalet deltagare var begränsat kan detta påverkat resultatet och därför bör denna undersökning ses som en pilotstudie.

 • 103.
  Bång, Thomas
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Närmande som försvar: En kvantitativ studie om närmandemotivation och personlighet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetsgivare skulle gynnas av ökad kunskap om närmandemotivation, för att hjälpa medarbetare att rikta sin drivkraft mot konstruktiva mål.

  Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om det fanns skillnader i hur människor använder närmandemotivation som försvar när de upplever målkonflikt (när strävan efter ett mål inverkar negativt på strävan efter ett annat mål) inom måldomänerna arbetsliv och privatliv.

  Målkonflikt operationaliserades genom att studiedeltagarna fördelades randomiserat i två grupper, varefter den ena gruppen beskrev ett privatlivsrelaterat dilemma och den andra beskrev ett arbetsrelaterat dilemma. Därefter uppmättes personlighet enligt femfaktormodellen, samt närmandemotivation mot mål inom de två studerade måldomänerna.

  Den genomförda studien visade inte på några signifikanta skillnader mellan de två grupperna i närmandemotivation mot respektive måldomän. En regressionsanalys visade att de personlighetsdrag som förklarade den största delen av variansen i närmandemotivation var samvetsgrannhet (β = .43), extroversion (β = .32) och öppenhet (β = .18).

  Utifrån de resultaten diskuteras sambanden mellan personlighet och närmandemotivation utifrån antagandet att människor är cybernetiska (målstyrda och självreglerande) system (DeYoung, 2014).

 • 104.
  Carlson, Paula
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En jämförelse mellan ungdomars självkänsla 1999 och 2010 genom faktoranalys, baserat på självskattningsskalan Jag tycker jag är 2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att följa i Ouvinen-Birgerstams spår för att se vilka likheter och skillnader det fanns i ungdomens sätt att värdera sin självkänsla 1999 och 11 år senare samt att se hur väl hennes skala verkade i relation till ungdomar 2010 jämfört med 1999. För att göra detta användes resultat från Ouvinen-Birgerstams sampel från år 1999 (n = 1470) och Carlsons sampel från år 2010 (n = 405). Deltagarna i de båda samplen var högstadieelever och hade alla besvarat de 72 item som skalan

  Jag tycker jag är, består av. Förutsättningarna var naturligtvis inte identiska mellan de båda samplen. Ouvinen-Birgerstams sampel var från en invandrartät industristad, Carlsons sampel från en ö i Bohuslän. Båda analyserna verkställdes genom en principalkomponentanalys och därefter rotation enligt varimaxmetoden. Gemensamt för undersökningarna var att sex faktorer var att föredra framför fem och att det var komponenten "Relation till familj" som värderades högst. Betydande skillnader var att "Relation till vänner" var något som vägde tungt för ungdomars självkänsla år 1999, men inte år 2010. Samt att Ouvinen-Birgerstam hade en högre andel förklarad varians med 74.1 % jämfört med denna sexkomponentanalys som kom upp i 37.9 %. Carlson (2010) och Ouvinen-Birgerstam (1999) har liknande resultat från sina undersökningar fastän de hade olika sampel och en tidsskillnad på 11 år. Trots detta visade denna undersökningens komponentanalys att ungdomarna 2010 verkade mer splittrade. Fokus låg inte på någon speciell komponent; istället verkade ungdomarna påverkade av fler faktorer. Ungdomars uppfattning kring de begrepp som används för att mäta självkänsla har förändrats över tid. Begrepp som vänner, blyghet, popularitet mm kan ha förändrats i takt med teknikens utveckling. Författaren tolkar därför detta resultat som att validiteten hos självskattningsskalan inte är lika bra 2010 som den var 1999

 • 105.
  Carlsson, Caroline
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Nordqvist, Nathalie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Personlighetsegenskaper och subjektivt välbefinnande2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om olika personlighetsegenskaper har samband med subjektivt välbefinnande. Av studiens 95 deltagare (Målder = 26) var 55 kvinnor och 38 män. Personlighetsegenskaperna Extroversion, Öppenhet och Vänlighet hade positiva samband med Välbefinnande medan Neuroticism hade ett negativt samband med Välbefinnande. Kvinnor påvisades ha ett statistiskt signifikant högre värde på personlighetsegenskapen Vänlighet än män. Det fanns inte något statistiskt signifikant samband mellan ålder och någon utav personlighetsegenskaperna men då deltagarna delades in i två grupper utifrån ålder så påvisades det att unga vuxna (< 29 år) hade positivt samband med Neuroticism och negativt samband med Öppenhet. För åldersgruppen vuxna (> 30 år) så påvisades ålder ha positivt samband med Öppenhet och Extroversion samt negativt samband med Neuroticism. Resultaten visade att unga vuxnas ålder hade ett negativt samband med Välbefinnande medan vuxnas ålder hade ett positivt samband med Välbefinnande. Tillsammans kunde personlighetsegenskaperna förklara 46 % av variationen i välbefinnande hos hela den studerade gruppen. Resultaten i den här studien tyder på att personlighetsegenskaperna till viss del har betydelse för i vilken grad människor är välmående.

 • 106.
  Carlsson, Jesper
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lawson, Andreas
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Facilitering och Motivation: Hur påverkar facilitering motivationen hos chefer vidarbete med kompetenssäkring2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syfte var att undersöka om facilitering som metod kunde skapa en social kontext som höjer Intrinsic Motivation hos chefer vid arbetet med kompetenssäkring. Studien genomfördes i en offentlig organisation och deltagarna bestod av första linjens chefer. I studien användes både en kvalitativ och en kvantitativ metod i form av en enkät som skickades via mail till deltagarna. Studien vände sig till 35 personer varav sex svarade på enkäten som bygger på WEIMS-test om Extrinsic och Intrinsic Motivation utifrån Self-Determination Theory. Andra teoretiska ramar som studien rör sig inom är Ersättningsplanering vilket är en teori för hur arbetet med kompetenssäkring utifrån den formella kompetens som organisationen behöver, teorier om facilitering som är en metod som används vid till exempel medling eller vid möten, samt motivationsteorier som Vrooms Expectancy Theory. Resultatet av studien påvisar utifrån de svarande inte på några förändringar i Intrinsic eller Extrinsic Motivation dock visar resultatet på en något negativ förhöjd nivå av variabeln Amotivation vilket innebär lägre motivation för arbetet med kompetenssäkring. Studien kunde dock inte påvisa om facilitering bidragit till att behålla den nivå av Intrinsic Motivation deltagarna hade, därför hade vidare forskning om faciliteringen där den effekten blivit synlig varit intressant att studera

 • 107.
  Carlsson, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Hafstrand, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  En utvärdering av ungdomars akademiska målsättningar: Betydelsen av prestationsbaserad självkänsla, personlighet och kön i samverkan med akademiska målsättningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vilka mål ungdomar har efter sina gymnasiestudier samt hur enkelt de uppnås påverkas av vilken typ av personlighet man har (Zhou, 2015). Forskning visar (Spinath, Eckert & Steinmayr, (2014) på att tjejer i större utsträckning har lättare för att nå sina akademiska mål än killar.

  Denna studie undersökte hur ungdomars prestationsbaserade självkänsla personlighet och kön samverkade med deras akademiska målsättningar. För att förstå hur dessa variabler samverkar och skiljer sig åt har studien utförts på två gymnasieskolor där femtionio elever deltog i en enkätundersökning. Ungdomarna var mellan 15-19 år och fördelades relativt jämnt mellan tjejer och killar. Denna studie har valt att undersöka om personlighet och prestationsbaserad självkänsla är faktorer som spelar in. De enkäter som användes i studien var Big Five- personlighetstest och Prestationsbaserad självkänsla-skalan (Dåderman, personlig kommunikation, 2018); (Hallsten, Josephson & Torgén, 2005).

  Studiens resultat visade hur tjejer, i större utsträckning än killar, har för avsikt att studera vidare efter gymnasiet. Resultaten visade även att ett positivt samband fanns mellan prestationsbaserad självkänsla och personlighetsdraget neuroticism. Personligheter med hög grad av samvetsgrannhet uppvisar en statistisk signifikans i strävan av att studera vidare efter gymnasiet. Dessa resultat är i linje med tidigare forskningsresultat (Furnham, Monsen & Ahmetoglu, 2009).

 • 108.
  Carttenridge, Alexandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Att inte räcka till: En kvalitativ studie om (o)hälsan bland nyexaminerade förskollärare inom förskolans verksamhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka nyexaminerade förskollärares (o)hälsa inom förskolans verksamhet. I studien undersöks förskollärares välbefinnande i förhållande till förskolans arbetsmiljö.

  Informanterna bestod av fyra förskollärare mellan 26-33 år som har varit yrkesverksamma i ett och ett halvt till tre år. Informanterna arbetar på fyra olika stadsdelar inom Göteborgs Stad. Studien har sin utgångspunkt i förskollärares redogörelser kring det egna arbetet. Materialet samlades in genom intervjuer och analyserades utifrån Lazarus och Folkmans (1984) teori om stress och coping, Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll och stödmodell, samt Antonovskys (1979) känsla av sammanhang.

  I studien framträdde fyra teman vilka är att finna sin roll, att skapa sammanhang, att hantera utmaningar och att komma till insikt. Studien synliggör att resultatet är i linje med teorin, modellerna och tidigare forskning. Resultatet visar att deltagarna i studien upplever hög grad av psykisk och fysisk ohälsa i arbetet under sina första verksamma år.

  Studiens resultat antyder att den arbetsrelaterade ohälsan har sin grund i yttre och inre faktorer. De yttre faktorerna berör den organisatoriska utformningen såsom brist på resurser, hög arbetsbelastning och hög barnantal, medan de inre faktorerna är förskollärarnas bristande arbetstillfredsställelse och motivation.

 • 109.
  Cedervall, Tina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Konflikträdsla: ur den konflikträddes perspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få en inblick i vad som menas med konflikträdsla, vilka former konflikträdsla kan ta och vilka strategier konflikträdda använder sig av. I artiklar och litteratur används inte ordet konflikträdsla utan man talar om konfliktundvikande beteende. Denna undersökning har velat ta reda på om det bara är konfliktundvikande strategier konflikträdda använder sig av. Undersökningen utformades som en kvalitativ studie med sju halvstrukturerade djupintervjuer om ca 30 – 80 min per intervju. Informanterna, tre män och fyra kvinnor, rekryterades via anslag på bl.a. högskolan och arbetsförmedlingen. De fick själva ta kontakt för intervju som hölls på högskolan. Resultatet visade att konflikträdda människor främst använder sig av undvikande konfliktstilar men gärna vill gärna kompromissa. Fyra olika typer av undvikandestilar identifierades: osynliggörande av sig själv, avvärjande av konflikt, inte se konflikt och gottgörelse. Rädslan för konflikter är att själv bli sårad eller förlora relationer.

 • 110.
  Chang, Lei
  et al.
  University of Macau, Department of Psychology, China.
  Lu, Hui Jing
  The Hong Kong Polytechnic University, Department of Applied Social Sciences, China.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Chen, Bin Bin
  Fudan University, Department of Psychology, Shanghai, China.
  Tian, Qian
  Fudan University, Department of Psychology, Shanghai, China.
  Bacchini, Dario
  University of Naples “Federico II”, Department of Psychology, Italy.
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, USA.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Rome, Italy.
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Zarqa, Jordan .
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya.
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Di Giunta, Laura
  Rome University La Sapienza, Faculty of Psycholog , Rome, Italy .
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad San Buenaventura, Medellín, Colombia.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand.
  Environmental harshness and unpredictability, life history, and social and academic behavior of adolescents in nine countries.2019Inngår i: Developmental Psychology, ISSN 0012-1649, E-ISSN 1939-0599, Vol. 55, nr 4, s. 890-903Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Safety is essential for life. To survive, humans and other animals have developed sets of psychological and physiological adaptations known as life history (LH) tradeoff strategies in response to various safety constraints. Evolutionarily selected LH strategies in turn regulate development and behavior to optimize survival under prevailing safety conditions. The present study tested LH hypotheses concerning safety based on a 6-year longitudinal sample of 1,245 adolescents and their parents from 9 countries. The results revealed that, invariant across countries, environmental harshness, and unpredictability (lack of safety) was negatively associated with slow LH behavioral profile, measured 2 years later, and slow LH behavioral profile was negatively and positively associated with externalizing behavior and academic performance, respectively, as measured an additional 2 years later. These results support the evolutionary conception that human development responds to environmental safety cues through LH regulation of social and learning behaviors. (PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved).

 • 111.
  Christensson, Lisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Johansson, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En kvantitativ studie av förskolelärares personlighet och upplevda arbetstrivsel2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida personlighetsdragen extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet, neuroticism, öppenhet och ödmjukhet-ärlighet kunde predicera upplevd arbetstrivsel bland förskolepersonal i Västra Götalands län. Uppsatsen har en kvantitativ ansats och bygger på en tvådelad enkät, bestående av en arbetstrivseldel och ett personlighetstest. Undersökningen innefattade 54 respondenter, med en medelålder på ca fyrtio år, som alla arbetade som förskolepersonal. Studien var baserad på Herzbergs tvåfaktormodell och personlighetsteorin big five. Respondenterna valdes ut genom ett bekvämlighets urval. Resultatet av studien visade på att de starkaste korrelationerna med nöjdhet av de yttre faktorerna var neuroticism och öppenhet och att de starkaste korrelationerna för vikten av inre faktorer var neuroticism och öppenhet samt ödmjukhet-ärlighet. Även extraversion predicerade inre arbetstrivsel i form av vikten av erkännande.

 • 112.
  Coster, Matilda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Johnsson, Rebecca
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tillfredsställelse med livet bland svenskar: En kvantitativ studie om vad som predicerar tillfredsställelse med livet.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns en uppsjö av psykologiska faktorer som påverkar hur tillfredsställd en människa är med sitt liv och omfattande studier har undersökt huruvida det går att förutspå tillfredställelse med livet. Att nå en hög tillfredställelse med livet är ett aktuellt mål som berör alla. I den här studien undersöktes tillfredsställelse med livet och syftet var att se i vilken mån tillfredställelse med livet kunde förklaras av: inkomst, ålder, kön och i vilken grad någon har ett kreativt- respektive självständigt arbete.

  En analys gjordes på redan insamlad data från World Value Survey. Data bestod av 1204 deltagare, varav 50 procent var kvinnor och 50 procent var män i åldrarna 18-85 år.

  Resultatet visade att tillsammans kunde samtliga variabler förklara 9 procent av variationen i tillfredsställelse med livet. Likt tidigare forskning så fann även vi en signifikant positiv koppling mellan inkomst och tillfredsställelse med livet. Att ha ett självständigt arbete visade sig också vara betydelsefullt. Självskattat kreativt arbete visade sig inte vara en avgörande variabel för att förutsäga tillfredställelse med livet.

  Slutsatsen utifrån resultaten visar att inkomst var den variabel som hade starkast samband med och bäst kunde förutsäga självskattad tillfredsställelse med livet, vilket går i linje med tidigare forskning.

 • 113.
  Dahl, Maja
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Fransson, Linnéa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Medarbetarens upplevda behov av socialt stöd från chef vid sjukfrånvaro: En kvantitativ studie vid en västsvensk kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I studien studerades variablerna känsla av sammanhang (KASAM) och extroversion för att undersöka om dessa kunde predicera individers upplevda behov av socialt stöd. Undersökningen var en sambandsstudie (N = 135) som hade för avsikt att svara på frågeställningen kring vilka av de testade variabler som kunde predicera det upplevda behovet av socialt stöd vid sjukfrånvaro. De tillfrågade var kommunanställda där åldersfördelningen uppgick till M = 44.14 år, SD = 12.16 år, majoriteten av deltagarna var kvinnor, varav 74.4 % (N = 99) och 25.6 % (N = 34) män. För att ge svar på frågeställningarna användes ett frågeformulär med tre innefattande mätinstrument; den förkortade versionen på 13-frågor av sense of coherence-scale (KASAM), mini-IPIP6 (där endast frågorna som berörde extroversion inkluderades) samt de fem egenkonstruerade frågorna med avsikt att mäta det upplevda behovet av socialt stöd vid sjukfrånvaro. Data analyserades genom en regressionsmodell, ANOVA samt t-test. De viktigaste resultaten som framkom från studien var dels att KASAM ensamt kunde predicera det upplevda behovet av socialt stöd vid sjukfrånvaro, vilket betydde att ju högre KASAM-värde individen skattade desto mer behov av socialt stöd uttrycket denne. Det förelåg även könsskillnader gällande behovet av socialt stöd, kvinnor uttryckte ett högre behov av socialt stöd vid sjukfrånvaro än män. De som i högre grad var extroverta visade sig skatta ett högre KASAM-värde, och de som i högre grad var extroverta visade sig vara äldre. Resultaten visade även att det förelåg skillnader mellan yrkesgrupperna socialt orienterat arbete och administrativt arbete och deras uppmätta nivå av extroversion, där de som arbetade med socialt orienterat arbete i högre grad skattade sig som extroverta. Det finns få tidigare studier med fokus på det upplevda behovet av socialt stöd, vilket gjorde att det var svårt att diskutera likheter med tidigare forskning. Studien skulle kunna vara en vidare diskussion angående individuella olikheter och behov som enligt författarna är av stor betydelse för framtida arbetsliv.

 • 114.
  Dahlgren, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Räddningsledningens upplevelser av ledning under svåra förhållanden2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samhällsstörningar i form av större olyckor, naturkatastrofer och liknande kriser har under senare år varit relativt frekvent förekommande i Västsverige. Denna kvalitativa studies övergripande syfte var därför att fördjupa kunskapen om vissa avgränsande faktorer som upplevdes som underlättande respektive försvårande med avseende på ledarskapet vid hanteringen av orkanen Gudrun samt vid raset av Europaväg 6 i Munkedals kommun. Ett delsyfte med studien var även att koppla studiens resultat mot Ronthys (2006) teori om ledarintelligens. Underlaget för studien utgjordes främst av hur personer i ledande ställning inom räddningsorganisationen upplevt dessa händelser, något som författaren fick ta del av genom sju semistrukturerade intervjuer. Av de intervjuade var sex män och en kvinna, åldersfördelningen varierade mellan 40 till 65 år. Samtliga deltagare var väl erfarna inom krishanteringsområdet med minst tio års arbetslivserfarenhet. Insamlad data analyserades med tematisk analys. De styrkor med avseende på ledarskapet som framkom av studien var vikten av att ha ett gemensamt mål, väl definierade roller, erfarenhet, gemensam struktur, möjlighet att distansera sig, att organisationerna fanns samlade samt att avlösningar finns tillgängliga. Svårigheter med avseende på ledarskapet som påpekades, var att deltagarna ställdes inför ovana situationer, osäkerhetsfaktorer, konflikter, emotionell påverkan samt att det kunde vara problem med att kunna tillgodose basbehov. Resultatet visade även på de många krav som ställdes på ledarna, exempelvis sakkunskaper och sociala kompetenser som ödmjukhet och förmåga att inge lugn och förtroende hos sina medarbetare. Slutligen visade resultatet på vikten av fortsatta övningar och kompetensutvecklingsbehovet hos de ledare som har till uppgift att hantera krissituationer, vilket bör beaktas inför kommande händelser som ställer krav på ett långvarigt ledningsarbete.

 • 115.
  Dahlström, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Kan svenska sjuksköterskor balansera sitt arbets- och privatliv?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är en replikation på Dåderman och Basinskas (2016a) studie. S.k. work-family conflict (WFC) och family-work conflict (FWC) utgår från de problem som kan uppstå när anställda upplever att arbetslivet påverkar privatlivet negativt och vice versa. I studien deltog 98 sjuksköterskor bosatta i Sverige; 94% var kvinnor och 6% var män. Studien var av kvantitativ ansats och enkäten som användes var webbaserad. De frågeformulär som användes var svenska översatta versioner av Quantitative Workload Inventory, Interpersonal Conflict at Work Scale, Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9) som mäter arbetsengagemang (vitalitet, entusiasm och försjunkenhet i arbetet), samt Work-Family Conflict samt Family-Work Conflict scales. Även frågor om avsikten att byta den nuvarande arbetsplatsen respektive avsikten att byta yrke ställdes. Av de resultat som kunde utmätas var det viktigaste resultatet att WFC var större, eller upplevdes med större intensitet, än FWC och det innebär att personer med hög WFC upplever en högre arbetsbelastning. Detta stämmer överens med tidigare forskning.

 • 116.
  Dahnér, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Johnsson, Kim
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Intuitionens vikt som central faktor i rekryteringsprocessen: utbildningens inverkan och framfart2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Eftersom fler utbildar sig inom området personal och arbetsliv sker förändring på arbetsmarknaden, vilket ligger till grund för studiens huvudfråga. Syftet med undersökningen är att se om medarbetares ålder och därmed möjlighet till utbildning inom området kan påverka inställningen till intuition vid rekrytering. Med en enkät gjordes undersökningen vid ett tillfälle på 38 medarbetare från olika HR-avdelningar i Sverige som alla arbetar med rekrytering. Deltagarna fick svara på några bakgrundsfrågor för att sedan skatta hur mycket de höll med om några olika påståenden vilka tillsammans mäter inställningen till intuition. Studien visade på ett starkt positivt samband mellan ålder och antalet arbetade år inom organisationen gentemot inställning till intuition som verktyg i rekryteringsarbete, dock visades inget samband mellan ålder och intuition när det kontrollerades för andra variabler. Sambandet med ålder kan tyda på ett samband mellan utbildning och intuition. Detta för att lägre ålder och färre antal arbetade år inom en organisation innebär större sannolikhet till genomförd utbildning inom HR. Lägre utbildning skulle då leda till mer positiv inställning till intuition. Dessa resultat går i linje med en tidigare studie av Nordin (2015) som fann att rekryterare med lägre utbildning i större omfattning använde sig av sin magkänsla som verktyg än de med högre utbildning.

 • 117.
  Danemo, Björn
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Schultz, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En kritisk granskning av riskstyrningsprocessen på Reinertsen Sverige AB: en kvalitativ studie ur projektledarna på Reinertsen Sverige AB perspektiv.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom petroleumindustrin arbetar företag systematiskt med riskstyrningsprocesser för att förhindra storolyckor. Trots detta förekommer det ett flertal olyckor inom petroleumindustrin som kan härledas till brister i riskstyrningsarbete. Syftet med föreliggande studie var att kritiskt granska riskstyrningsprocessen utifrån hur projektledare på Reinertsen Sverige AB upplever riskstyrningsprocessen och vilka faktorer som påverkar projektledarnas förmåga att bedriva riskstyrning effektivt. Syftet var även att undersöka hur grupprocesser och kommunikation skapar förutsättningar för riskstyrningsprocessen. Datainsamlingsmetoden i studien var enskilda semi-strukturerade intervjuer med fem projektledare vilka analyserades kvalitativt genom tematisk analys. Resultatet visar att projektledarna upplever en variation i det kollektiva engagemanget vilket begränsar teamets möjligheter till en effektiv riskstyrningsprocess. Projektledarna påpekade även ett behov av ökad kompetens i riskstyrningsprocessen, detta kan härledas till bristande utbildning inom riskhantering och erfarenhet av offshoreinstallationer. Projektledarna pekade även på att kommunikationen mellan Reinertsen och plattformarna var bristfällig vilket påverkade riskstyrningsprocessen. Studiens resultat visar på att det kan utläsas tre påverkansfaktorer i riskstyrningsprocessen. Gruppdynamik, kommunikation och erfarenhet är faktorer som ligger till grund för de brister och utvecklingsområden som projektledarna pekat på-

 • 118.
  Darius, Louise
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Stroh, Veronika
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  En kvalitativ uppsats om socialsekreterares val att lämna sitt yrke2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har det undersökts varför socialsekreterare i en västsvensk kommun har valt att helt lämna sina yrken. Grundorsaken till undersökningen är att bristen på socialsekreterare idag är ett nationellt problem som Sveriges kommuner arbetar mycket med, speciellt i dagens samhälle när det strömmar in flyktingar som behöver tas omhand. Undersökningen gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer och en semistrukturerad intervjuguide. För att analysera resultaten av dessa intervjuer användes tematisk analys. Undersökningen visade att informanterna kände sig missnöjda med flera olika aspekter av sitt arbete. En av de faktorer som kom upp i alla intervjuer var att det krav de hade på sig på att vara tillgängliga hela tiden orsakade stress och avbrott i deras arbete. Ytterligare orsaker till varför de slutade var den höga arbetsbördan, brist på uppskattning och en missnöjdhet med ledarskapet. Informanterna hade gärna stannat kvar som socialsekreterare, eftersom de ansåg att arbetet var meningsfullt, men de andra faktorerna vägde tyngre än meningsfullheten, vilket gjorde att de slutade. Ett förslag som kom upp för att få individerna att stanna var att skapa ett så kallat kontaktcenter i receptionen, där mindre ärenden kunde hanteras direkt med klienterna. Detta hade då gett socialsekreterarna mer tid med sina egna klienter och mer energi till de tyngre fallen.

 • 119.
  Dauman, Nicolas
  et al.
  University of Poitiers, France.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  The construction of meaning through psychotherapy: a tinnitus case story2014Inngår i: / [ed] Professor Dr. Birgit Mazurek, Charité University Hospital, Berlin, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Besides considering tinnitus as a complication following a hearing impairment or a sudden noise trauma, it is essential to consider the emotional suffering of the patient as it may be linked to personal experiences in life. Repressed traumatic incidents can manifest itself in the wake of tinnitus onset.  

   

  Objective

  In the case of tinnitus suffering psychotherapy resting on psychodynamic foundations has a very remote place in the literature. Naturally, the narrative of the client is of special quality in the psychodynamic psychotherapy approach. The objective of this study was therefore to illustrate how the narrative of a suffering client can be an inherent part of psychotherapy as well as a source of qualitative data in research on tinnitus (Dauman & Erlandsson, 2012). 

   

  Method

  The patient was a 70 years old woman with tinnitus (Lucie) who experienced her suffering as life threatening, which at times required psychiatric hospitalization. She participated in 16 psychotherapy sessions taken place over a period of eight months. The interview method building on free associations was judged to be the best way to understand the meaning behind evoked narratives of the patient.

   

  Results

  With the purpose to describe the analytical procedure we applied a narrative structure based on the following four labels: Listening to Lucie - Learning from Lucie’s speech - Narrative breakdown and psychotherapy  - Psychodynamic insights on Lucie’s emotional drives. The social dimension of the patient’s suffering was a central theme in her narrative, expressed by others’ reluctance to listen to her despair as well as her own deep sorrow for a broken social bond prior to her psychological brake-down.

   

  Conclusion

  The construction of meaning is a human act of self-preservation. In this case, it helped the patient to overcome alienation and made her tinnitus bearable.

 • 120.
  Dauman, Nicolas
  et al.
  University of Poitiers, CAPS-EA4050, Department of Psychology, Poitiers, France.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Albarracin, Dolores
  University of Poitiers, CAPS-EA4050, Department of Psychology, Poitiers, France.
  Dauman, Rene
  University of Bordeaux, INCIA, UMR Centre Nationnal de la Recherche Scientifique, Bordeaux, France.
  Exploring Tinnitus-Induced Disablement by Persistent Frustration in Aging Individuals: A Grounded Theory Study2017Inngår i: Frontiers in Aging Neuroscience, ISSN 1663-4365, E-ISSN 1663-4365, Vol. 9, s. 1-18, artikkel-id 272Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Qualitative research can help to improve the management of patients, meet their expectations and assist physicians in alleviating their suffering. The perception of moment-to-moment variability in tinnitus annoyance is an emerging field of exploration. This study sought to enlighten variability in tinnitus-induced disablement using a qualitative approach. Methods: Twelve participants (six females, six males, aged 51-79) were recruited via the French Tinnitus Association Journal for participation in recorded semi-structured interviews. Each participant had three interviews lasting 1 h, the sessions being separated one from the other by 2 weeks. Following recommendations of Charmaz (2014), the second and third interviews were aimed at gathering rich data, by enhancing the participants’ reflexivity in the circumstances of distress caused by tinnitus. After transcription, the data (n = 36 interviews) were analyzed using the approach to Grounded Theory proposed by Strauss and Corbin (1998). Results: Tinnitus as persistent frustration emerged as being the core category uniting all the other categories of the study. Hence, the core category accounted for the broader scope in participants’ experience of chronic tinnitus. It is suggested that tinnitus-induced disablement varied according to the degree of frustration felt by the participants in not being able to achieve their goals. The implications of this were analyzed using the following categories: “Losing body ownership,” “ Lacking perspectives,” and “Persevering through difficulties.” Based on these findings, we draw a substantive theory of tinnitus tolerance that promotes an active, disciplined and individualized approach to tinnitus-induced disablement. The model distinguishes pathways from sustained suffering to reduced annoyance (i.e., emerging tolerance). It accounts for difficulties that the participants experienced with a perceived unchanged annoyance over time. Furthermore, this model identifies a set of new attitudes toward oneself and others that tinnitus tolerance would entail. Conclusion: The subjective experience of frustration enlightens tinnitus-induced disablement, offering new perspectives for long-term self-management. Modulation of frustration, rather than moderation of tinnitus interference, is suggested as a new approach to the clinical management of tinnitus-related distress.

 • 121.
  Dauman, Nicolas
  et al.
  Department of Psychology, University of Poitiers, France.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Carlsson, Sven
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Sweden.
  Habituation models: can tinnitus be compared to anexternal sound?2014Inngår i: / [ed] Professor Dr. Birgit Mazurek, Charité University Hospital, Berlin, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background:

  The process of habituation often remains obscure to those patients most disturbed by tinnitus.

  Since three decades, the Cognitive-Behavioural Therapy (CBT) has promoted a habituation model (Hallam et al. 1984) founded on experimental data regarding the orienting response (OR) (Horvath 1980). Habituation of the OR is the natural extinction of attention to repeated identical stimuli which lose their ability to trigger orientation. Considering epidemiological data, the habituation model (Hallam & McKenna, 2006) hypothesizes that:

  1. tolerance is “a natural and inevitable process” illustrated by three quarter of people with tinnitus;

  2. annoyance is “a consequence of a failure to cease attending” to tinnitus, because of psycho-physiological factors that delay a natural process to occur (i.e., extinction of the OR)

 • 122.
  Dauman, Nicolas
  et al.
  University of Poitiers,  CAPS-EA4050, Department of Psychology, Poitiers.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Lundin, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Dauman, Rene
  University of Bordeaux and CHU of Bordeaux, Tinnitus Clinic, Department of ORL-HNS, CNRS-UMR 5287, Bordeaux.
  Intra-individual variability in tinnitus patients: Current thoughts and perspectives.2015Inngår i: HNO (Berlin. Print), ISSN 0017-6192, E-ISSN 1433-0458, Vol. 63, nr 4, s. 302-306Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Most tinnitus studies have attempted to compare groups of individuals, thus revealing inter-individuals differences, i.e., variations between compared subjects. For methodological reasons, inter-individual studies cannot take into account the variability of tinnitus experience, which has been known for decades to be relevant in daily practice with tinnitus patients. The concept of intra-individual variability has been promoted in the research literature, in order to shed light on this aspect of individual perception. In previous studies, unrelated to hearing, the concept of intra-individual variability implied inclusion of the environment (i.e., physical and social interactions) as a factor of individual performance. In tinnitus research, we believe that the concept of variability (within a person) could find a place beside the concept of variation (between groups of subjects). In this paper, four perspectives of tinnitus experiences from the clinical and research fields are described: (1) ENT consultation; (2) short-term group psychotherapy; (3) psychodynamic psychotherapy; and (4) clinical psychological research. Intra-individual variability stresses the importance of defining tinnitus in a dynamic way, contrary to the current definition of tinnitus as the perception of sound(s). In clinical practice, it is useful to embrace the perspective of the perceiverof tinnitus, and to include social and cultural circumstances as well as audiological/physical changes.

 • 123.
  Dauman, Nicolas
  et al.
  University of Poitiers, Department of Psychology, Poitiers , France.
  Haza, Marion
  University of Poitiers, Department of Psychology, Poitiers , France.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Liberating parents from guilt: a grounded theory study of parents' internet communities for the recognition of ADHD2019Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 14, nr 1, s. 1-12, artikkel-id 1564520Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: This study presents a qualitative analysis of information posted on the Internet by two communities of French parents promoting the recognition of ADHD in the context of current health and school practices.

  METHOD: Grounded Theory (Strauss & Corbin's approach) was applied to the posted messages, with the aim to discover the main concern and common theme through a constant comparison analysis.

  RESULTS: Liberating parents from feeling responsible for their child's misconduct was found to be the core category. From this perspective, we account for the commitment of the digital communities to formalize the child's conduct as a consequence of a neurodevelopmental disorder. This approach helps to account for the promotion of behavioural expertise and conditioning strategies (e.g., positive reinforcement) for handling the child's so-called disorder as appropriate parental responses. Giving evidence for parenting struggles was the third main concern of the communities, in the face of perceived skepticism from professionals towards ADHD as a medical condition.

  CONCLUSIONS: By using examples from countries that are found to have a more pro-medical approach to ADHD, the communities aim at improving such medical practices in France. Issues surrounding the claim that ADHD would require a specific style of parenting are also discussed.

 • 124.
  Deater-Deckard, Kirby
  et al.
  University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, USA.
  Godwin, Jennifer
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad San Buenaventura,Consultorio Psicologico Popular, Medellín, Colombia.
  Yotanyamaneewong, Saengduean
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Zarqa, Jordan; Emirates College for Advanced Education.
  Bacchini, Dario
  University of Naples Federico II, Department of Psychology, Italy.
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA.
  Chang, Lei
  University of Macau, Department of Psychology, China.
  Di Giunta, Laura
  Rome University La Sapienza, Faculty of Psycholog , Rome, Italy .
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA ; King Abdulaziz University.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand.
  Chaos, Danger, and Maternal Parenting in Families: Links with Adolescent Adjustment in Low- and Middle-Income Countries2019Inngår i: Developmental Science, ISSN 1363-755X, E-ISSN 1467-7687, Vol. 22, nr 5, artikkel-id e12855Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The current longitudinal study is the first comparative investigation across Low- and Middle- Income Countries (LMICs) to test the hypothesis that harsher and less affectionate maternal parenting (child age 14 years, on average) statistically mediates the prediction from prior household chaos and neighborhood danger (at 13 years) to subsequent adolescent maladjustment (externalizing, internalizing, and school performance problems at 15 years). The sample included 511 urban families in six LMICs: China, Colombia, Jordan, Kenya, the Philippines, and Thailand. Multigroup structural equation modeling showed consistent associations between chaos, danger, affectionate and harsh parenting, and adolescent adjustment problems. There was some support for the hypothesis, with nearly all countries showing a modest indirect effect of maternal hostility (but not affection) for adolescent externalizing, internalizing, and scholastic problems. Results provide further evidence that chaotic home and dangerous neighborhood environments increase risk for adolescent maladjustment in LMIC contexts, via harsher maternal parenting. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 • 125.
  Dodge, Kenneth A.
  et al.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham.
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Skinner, AnnT.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Faculty of Medicine, Chiang Mai 50000, Thailan.
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Rome University ‘La Sapienza, Department of Psychology,’ 00118 Rome, Italy.
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Department of Psychology, 1000 Metro Manila National Capital Region, Philippine.
  Al-Hassan, Suha
  Hashemite University, Department of Special Education, 13133 Hashemite, Jordan.
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Faculty of Psychology, 80121 Napoli NA, Italy.
  Bombi, Anna Silvia
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Pschology, Italy..
  Bornstein, MarcH.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD 20810.
  Chang, Lei
  Department of Psychology, Chinese University of Hong Kong, China.
  Deater-Deckard, Kirby
  Virginia Polytechnic Institute and State University, Department of Psychology, Blacksburg, VA 24060.
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Oburu, Paul
  Maseno University, 40105 Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Hostile attributional bias and aggressive behavior in global context2015Inngår i: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, E-ISSN 1091-6490, Vol. 112, nr 30, s. 9310-9315Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We tested a model that children’s tendency to attribute hostile intent to others in response to provocation is a key psychological process that statistically accounts for individual differences in reactive aggressive behavior and that this mechanism contributes to global group differences in children’s chronic aggressive behavior problems. Participants were 1,299 children (mean age at year 1 = 8.3 y; 51% girls) from 12 diverse ecological-context groups in nine countries worldwide, followed across 4 y. In year 3, each child was presented with each of 10 hypothetical vignettes depicting an ambiguous provocation toward the child and was asked to attribute the likely intent of the provocateur (coded as benign or hostile) and to predict his or her own behavioral response (coded as nonaggression or reactive aggression). Mothers and children independently rated the child’s chronic aggressive behavior problems in years 2, 3, and 4. In every ecological group, in those situations in which a child attributed hostile intent to a peer, that child was more likely to report that he or she would respond with reactive aggression than in situations when that same child attributed benign intent. Across children, hostile attributional bias scores predicted higher mother- and child-rated chronic aggressive behavior problems, even controlling for prior aggression. Ecological group differences in the tendency for children to attribute hostile intent statistically accounted for a significant portion of group differences in chronic aggressive behavior problems. The findings suggest a psychological mechanism for group differences in aggressive behavior and point to potential interventions to reduce aggressive behavior.

 • 126. Drysdale, Maureen
  et al.
  Ward, Lisa J.
  Johansson, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Zaitseva, Elena
  Sheri, Dressler
  Comparing the Attributes of Students in Cooperative Education or Work-Integrated Learning Programs in Four Countries2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  New technologies, the internalization of markets, and higher numbers of university graduates have led to greater competition for employment and greater needs for higher-order employment skills, practical experience, and a strong sense of competence. An increasing number of students are turning to work-integrated programs of learning (WIL) –where they can gain the necessary skills to enhance their future employment and career prospects.

  The aim of this international project was to examine the relationship between work-integrated learning and the psychological variables believed to play a role for success in the transition to the labour market.

  Students from four countries (Canada, Sweden, England, and the USA) completed the same online questionnaire measuring self-concept, self-efficacy, hope (goal-setting, goal achievement), procrastination, motivation, study skills, and work ethic. Results indicated there were many attitudes and behaviours shared by WIL and non-WIL students in the four countries – however there were also significant differences that shed light on WIL outcomes and/or the type of students who select WIL, regardless of where they reside. WIL students appear to have a stronger math self-concept and problem-solving self-concept. Non WIL students appear to have more confidence to attain academic and career goals, but it decreases by the end of their studies. On the other hand, confidence increases substantially for WIL students. Gender effects and achievement differences between the two groups will also be discussed. In summary, Students in WIL programs –regardless of where they reside -appear more similar than different.

 • 127.
  Duell, Natasha
  et al.
  Temple University, Department of Psychology, United States.
  Icenogle, Grace
  Temple University, Department of Psychology, United States.
  Silva, Karol
  Temple University, Department of Psychology, United States.
  Chein, Jason
  Temple University, Department of Psychology, United States.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA.
  Banich, Marie T.
  University of Colorado at Boulder, Department of Psychology & Neuroscience, United States.
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Fanti, Kostas A.
  University of Cyprus, Department of Psychology, Cyprus.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Universidad San Buenaventura, Consultorio Psicológico Popular, Medellín, Colombia .
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Zarqa, Jordan.
  Takash, Hanan M. S.
  Hashemite University, Queen Rania Faculty for Childhood, Jordan.
  Bacchini, Dario
  University of Naples “Federico II”, Department of Psychology, Italy.
  Chang, Lei
  University of Macau, Department of Psychology, China.
  Chaudhary, Nandita
  University of Delhi, Department of Human Development and Childhood Studies, Lady Irwin College, India.
  A cross-sectional examination of response inhibition and working memory on the Stroop task2018Inngår i: Cognitive development, ISSN 0885-2014, E-ISSN 1879-226X, Vol. 47, s. 19-31Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The authors examined the association between working memory and response inhibition on the Stroop task using a cross-sectional, international sample of 5099 individuals (49.3% male) ages 10–30 (M = 17.04 years; SD = 5.9). Response inhibition was measured using a Stroop task that included "equal" and "unequal" blocks, during which the relative frequency of neutral and incongruent trials was manipulated. Competing stimuli in incongruent trials evinced inhibitory functioning, and having a lower proportion of incongruent trials (as in unequal blocks) placed higher demands on working memory. Results for accuracy indicated that age and working memory were independently associated with response inhibition. Age differences in response inhibition followed a curvilinear trajectory, with performance improving into early adulthood. Response inhibition was greatest among individuals with high working memory. For response time, age uniquely predicted response inhibition in unequal blocks. In equal blocks, age differences in response inhibition varied as a function of working memory, with age differences being least pronounced among individuals with high working memory. The implications of considering the association between response inhibition and working memory in the context of development are discussed.

 • 128.
  Duell, Natasha
  et al.
  Temple University, Department of Psychology, PA, United States .
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Department of Psychology, PA, United States .
  Chein, Jason
  Temple University, Department of Psychology, PA, United States .
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Queen Rania Faculty for Childhood, HJordan .
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Department of Psychology, Italy .
  Lei, Chang
  University of Macau, Department of Psychology, Macau .
  Chaudhary, Nandita
  University of Dheli, Department of Human Development and Childhood Studies, Lady Irwin College, India .
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth .A
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Fanti, Kostas A.
  University of Cyprus, Department of Psychology,Cyprus .
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Educational Psychology, Kenya .
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma, Department of Psychology, Italy .
  Skinner, AnnT.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Tapanya, Somabt
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Thailand .
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad San Buenaventura, Consultorio Psicológico Popular, France .
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Department of Psychology, Philippines .
  Interaction of reward seeking and self-regulation in the prediction of risk taking: A cross-national test of the dual systems model2016Inngår i: Developmental Psychology, ISSN 0012-1649, E-ISSN 1939-0599, Vol. 52, nr 10, s. 1593-1605Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the present analysis, we test the dual systems model of adolescent risk taking in a cross-national sample of over 5,200 individuals aged 10 through 30 (M = 17.05 years, SD = 5.91) from 11 countries. We examine whether reward seeking and self-regulation make independent, additive, or interactive contributions to risk taking, and ask whether these relations differ as a function of age and culture. To compare across cultures, we conduct 2 sets of analyses: 1 comparing individuals from Asian and Western countries, and 1 comparing individuals from low- and high-GDP countries. Results indicate that reward seeking and self-regulation have largely independent associations with risk taking and that the influences of each variable on risk taking are not unique to adolescence, but that their link to risk taking varies across cultures. © 2016 American Psychological Association.

 • 129.
  Duell, Natasha
  et al.
  Temple University, Department of Psychology,Philadelphia, USA.
  Steinberg, Laurence
  Temple University,Department of Psychology, Philadelphia, PA, USA and King Abdulaziz University.
  Icenogle, Grace
  Temple University, Department of Psychology,Philadelphia, USA.
  Chein, Jason
  Temple University, Department of Psychology,Philadelphia, USA.
  Chaudhary, Nandita
  University of Delhi, Department of Human Development and Childhood Studies, Lady Irwin College, New Delhi, India..
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA..
  Fanti, Kostas A.
  University of Cyprus, Department of Psychology, Kallipoleos, Cyprus..
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA..
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Educational Psychology, Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma, La Sapienza, Department of Psychology, Roma, RM, Italy.
  Skinner, Anne T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand..
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Universidad San Buenaventura, Consultorio Psicológico Popular, Medellín, Colombia .
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Department of Psychology, Metro Manila, Philippines.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University and Emirates College for Advanced Education, Al Zafranah, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
  Takash, Hanan M. S.
  Hashemite University, Queen Rania Faculty for Childhood, Zarqa, Jordan..
  Bacchini, Dario
  University of Campania Luigi Vanvitelli, Department of Psychology, Caserta, CE, Italy .
  Chang, Lei
  University of Macau, Department of Psychology,Zhuhai Shi, China..
  Age patterns in risk taking across the world2018Inngår i: Journal of Youth and Adolescence, ISSN 0047-2891, E-ISSN 1573-6601, Vol. 47, nr 5, s. 1052-1072Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Epidemiological data indicate that risk behaviors are among the leading causes of adolescent morbidity and mortality worldwide. Consistent with this, laboratory-based studies of age differences in risk behavior allude to a peak in adolescence, suggesting that adolescents demonstrate a heightened propensity, or inherent inclination, to take risks. Unlike epidemiological reports, studies of risk taking propensity have been limited to Western samples, leaving questions about the extent to which heightened risk taking propensity is an inherent or culturally constructed aspect of adolescence. In the present study, age patterns in risk-taking propensity (using two laboratory tasks: the Stoplight and the BART) and real-world risk taking (using self-reports of health and antisocial risk taking) were examined in a sample of 5,227 individuals (50.7% female) ages 10-30 (M = 17.05 years, SD = 5.91) from 11 Western and non-Western countries (China, Colombia, Cyprus, India, Italy, Jordan, Kenya, the Philippines, Sweden, Thailand, and the US). Two hypotheses were tested: (1) risk taking follows an inverted-U pattern across age groups, peaking earlier on measures of risk taking propensity than on measures of real-world risk taking, and (2) age patterns in risk taking propensity are more consistent across countries than age patterns in real-world risk taking. Overall, risk taking followed the hypothesized inverted-U pattern across age groups, with health risk taking evincing the latest peak. Age patterns in risk taking propensity were more consistent across countries than age patterns in real-world risk taking. Results suggest that although the association between age and risk taking is sensitive to measurement and culture, around the world, risk taking is generally highest among late adolescents

 • 130.
  Duvander, Ann-Zofie
  et al.
  Stockholm universitet.
  Haas, Linda
  Indiana University.
  Hwang, Philip
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Göteborgs Universitet.
  Sweden Country Note2015Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 131.
  Dzieminski, Anca
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Mirzayeva, Ruxsara
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sambandstudie mellan koncentration, sömn, stress ochkost hos ungdomar: En kvantitativ studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan koncentration, sömn, stress och kost och samtidigt undersöka vilka av variablerna som har mest samband med koncentration. Undersökningen fokuserade även på skillnaderna mellan könen. I studien användes en kvantitativ metod, med hjälp av enkäter som delades ut till ungdomar som gick tredje året på Naturvetenskapliga programmet i Västra Götaland. Urvalet var 65 elever, varav 32 flickor och 27 pojkar. Eleverna var mellan18 och 19 år gamla. Resultaten visade att det finns ett mycket starkt positivt samband mellan koncentration och stress samt mellan koncentration och sömn. Sambanden mellan koncentration och kost, stress och sömn, stress och kost, sömn och kost var positivt starkt. Resultaten visade också att flickorna upplever mer stress, sömnsvårigheter, mindre intag av kost och sämre koncentrationsförmåga än pojkarna. Stress, sömn och kost förklarar en stor del av variansen i pojkars och flickors förmåga att koncentrera sig vilket är mycket viktigt, inte minst när de skall prestera i skolan

 • 132.
  Dåderman, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lindgren, May
  Lund University.
  Lidberg, Lars
  Karolinska Institutet.
  The prevalence of dyslexia and AD/HD in a sample of forensic psychiatric rapists2004Inngår i: Nordic Journal of Psychiatry, ISSN 0803-9488, E-ISSN 1502-4725, Vol. 58, nr 5, s. 371-381Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The prevalence of dyslexia and attention deficit/hyperactivity disorder (AD/HD) (DSM-IV) is markedly increased among those who are sentenced for criminal offences. The aim of the study was to identify developmental disabilities, dyslexia and AD/HD among severely disturbed men in forensic psychiatric care, and to study the co-occurrence of such disabilities, with the objective to discuss the importance of the diagnoses in forensic psychiatry. The participants were 10 males who had committed rape on adult women, and included two murder-rapists, one of which had murdered more than one victim (i.e. a serial murderer). All had been assigned to special long term forensic psychiatric care, based predominantly on a psychodynamic ground. In order to be identified as having dyslexia, a participant’s performance on at least three out of four tests of academic skills had to be markedly below the expected level (more than two stanine steps), given the participant’s non-verbal intellectual capacity and considering the length of his education. AD/HD was investigated by studying the participants’ forensic psychiatric files and by a clinical interview. Seven of the 10 participants met the DSM-IV criteria for dyslexia, and six of them met the DSM-IV criteria for AD/HD. Four participants had AD/HD and dyslexia, three had AD/HD but no dyslexia, and two had dyslexia but no AD/HD. Only one participant had neither dyslexia nor AD/HD. The participants with dyslexia performed well in tests assessing non-verbal reasoning, visuo-spatial capacity and visual memory. Although the generalization of the results from 10 rapists is severely limited, the results indicate the importance of assessing dyslexia as well as AD/HD in people who are admitted for forensic psychiatric assessment. The lack of correct diagnoses may negatively influence the choice of appropriate forensic psychiatric care. Early assessment of those disorders might have a positive influence on the psychological development and socialization process in people with dyslexia and/or AD/HD.

 • 133.
  Dåderman, Anna M.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Basinska, Beata A.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  The work-family interface: Job demands, work engagement and turnover intentions of Polish nurses2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A conflict between one's professional life and one's family life may lead to lower well-being both at work and home. Most nurses are women who have traditionally reconciled their professional life with family life. One aim of this study was to examine the relationships between the work-family conflict (WFC),the family-work conflict (FWC), and the perception of job demands (quantitative workload and interpersonal conflicts at work). We intended also to examine the components of work engagement (vigour, dedication, and absorption) and turnover intentions. Another aim was to determine whether the variables that we examined are important for turnover intentions. This study comprised Polish registered nurses. The following instruments were used:Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales (Netemeyer, Boles, &McMurrian, 1996), the Interpersonal Conflict at Work Scale and Quantitative Workload Index (Spector & Jex, 1998), the Utrecht Work Engagement Scale(Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006), and measures of turnover intentions (intention to leave the present workplace and intention to leave the nursing profession). The score on the scale to measure WFC was positively related to perceived workload and to both turnover intentions, while negatively related to vigour. The WFC was experienced significantly more intensively than FWC. The perception of differences in mean scale scores of job demands had a moderate effect on the FWC and WFC, while differences in mean scale scores of vigour had a strong effect on the WFC. WFC, quantitative workload and a low level of dedication were significant predictors of the intention to leave the present workplace, while the level of job demands was a significant predictor of theintention to leave the nursing profession. The results are interpreted and discussed using Hobfoll's Conservation of Resources theory.

 • 134.
  Dåderman, Anna M.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Colli, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  The significance of the sense of coherence for various coping resources in stress situations used by police officers in on-the-beat service2014Inngår i: International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, ISSN 1232-1087, E-ISSN 1896-494X, Vol. 27, nr 1, s. 3-15Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BackgroundPolice officers meet many stressors as part of their occupation. The psychological resource "sense of coherence" (SOC) protects against ill-health, but its impact on coping resources for stress situations has not been studied in the population of police officers. Different approaches to investigate the significance of SOC for different outcomes have been identified in literature, leading to some difficulties in the interpretation and generalization of results. The aim was therefore to explore SOC and the coping resources, and to examine the significance of SOC for various coping resources for stress using different models in a sample of Swedish police officers providing on-the-beat service.

  Materials and MethodsOne hundred and one police officers (age: mean = 33 years, SD = 8; 29 females) were included, and the Orientation to Life Questionnaire (SOC-29) and the Coping Resources Inventory (CRI) were used. The dependent variable in each regression analysis was one of the coping resources: cognitive, social, emotional, spiritual/philosophical, physical, and a global resource. Global SOC-29 and/or its components (comprehensibility, manageability, and meaningfulness) were investigated as independent variables.

  ResultsAll CRI and SOC-29 scores except for that of spiritual/philosophical resources were higher than those of reference groups. Manageability was the most important component of SOC for various coping resources in stress situations used by police officers.

  ConclusionA deeper study of manageability will give useful information, because this component of SOC is particularly significant in the variation in resources used by police officers to cope with stress. Salutogenesis, the origin of well-being, should be more in focus of future research on workplaces with a high level of occupational stress.

 • 135.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Karolinska Institutet.
  Det har blivit populärt att vara psykiskt sjuk i Kalifornien: konsekvenser av den nya lagen Three-strikes and you're out law2000Inngår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 97, nr 51-52, s. 6038-6039Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The primary goal of the new Three-strikes and you're out law, the law which first came into effect on 1994, was to protect innocent members of the community. A person convicted of his or her third conviction after two prior serious convictions under Three-strikes will typically receive a sentence of no less than 25 years to life in state prison. This law is well-known in California among criminals, especially repeat offenders and many of them left the state. The rate of homicides in the state has decreased by 50%. Many repeat offenders remained in California and continued to commit new crimes. Before Three-strikes was enacted, it was very uncommon for forensic psychiatrists to see criminals malingering symptoms of mental illness in any but the most serious of cases of murder or rape. Since the implementation of the new law, it has been found malingering to be much more common. Hundreds of patients at state mental hospitals fake insanity to avoid prison, costing taxpayers far more than the cost of incarceration in a prison. The most common types of malingers are discussed.

 • 136.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Developing courses in quantitative methods for undergraduate psychology students: teaching facilitated by experimental exercises with work-related elements2016Inngår i: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016, s. 3-4Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  University teachers need to develop and implement effective teaching methods when educating students who come to the university through “broadened recruitment”, that is, students with parents without higher education, and also older students who want to supplement their previous university education. These groups have, at least theoretically, more practical experiences and possible poorer study outcomes.

   

  University West tops the list of Swedish universities in the percentage of students with parents without higher education. In addition, during recent years, unemployment in the region around University West increased (by about 75%). This fact leads to a higher percentage of older students with work-related experience. These rapid changes have put us who teach methods and statistics before the question of how to teach more effectively, so that a high “throughput” can be maintained in combination with a constantly decreasing number of teaching hours. Broadening participation and high throughput: how can we make it happen?

   

  This study was an attempt to implement “learning by doing”, an activity-based teaching method where theory, practice, reflection and action are combined. In their learning of experimental methods and statistics, students at University West were expected to integrate their past and present working skills in an experiment that simulated two work-related situations (applying for employment as a manager, and applying for leave of absence from prison). In a three-group experiment, an attempt was made to manipulate the applicant’s degree of empathy, which was then measured with the IRI scale. Collected data were used in statistics education, and results were discussed with students. In subsequent knowledge tests, the proportion of the grade “fail” was low. Course evaluations reflected a high degree of student satisfaction.

   

  Therefore, the use of “learning by doing” in the teaching of statistics, which is normally considered to be difficult to understand and apply, is recommended in order to increase motivation to learn statistics.

 • 137.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Differences between severely conduct-disordered juvenile males and normal juvenile males: the study of personality traits1999Inngår i: Personality and Individual Differences, ISSN 0191-8869, E-ISSN 1873-3549, Vol. 26, nr 5, s. 827-845Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Personality traits among a group of 47 severely conduct-disordered (C-D) juvenile males from four Swedish national correctional institutions for serious offences were studied. The Karolinska Scales of Personality (KSP), the Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-I), including an impulsivity scale from the Impulsiveness-Venturesomeness-Empathy (IVE) inventory, and the Zuckerman Sensation-Seeking Scales (SSS) form V, were administered to the C-D juveniles. The scores from the KSP for this group were compared to scores from a presentative group of 82 normal juvenile male subjects from the Swedish longitudinal research program Individual Development and Adaptation (IDA). Pearson product-moment correlations were calculated between the KSP scales and scales from the EPQ-I, and between the SSS and scales from the EPQ-I and KSP inventories. The C-D juveniles displayed notably higher scores than the mean normal scores on psychopathy-related personality scales. The present results are consistent with earlier findings concerning personality dimensions in adult criminal psychopaths: high scores on impulsivity and sensation seeking, and low scores on conformity reflected in low socialization and high psychoticism.

 • 138.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Fallet Thomas Quick: ”Bortträngda” minnen och hans diagnoser2016Inngår i: Diagnoser / [ed] Kurt Almqvist, Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse , 2016, 1. ed., s. 55-64Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 139.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Hur kan ett arbetsintegrerat lärande (AIL) synliggöras inom ämnet psykologi?2016Inngår i: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan, 2016, s. 1-2Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syfte med denna presentation är att tydliggöra hur vi inom ämnet psykologi synliggör AIL, genom att beskriva resultaten från genomförda studier inom ett samverkansprojekt med aktörer från arbetslivet och akademin. Resultat från detta projekt ledde till ett nyligen avslutat verifieringsprojekt, finansierat av Innovations Kontor Väst, Chalmers. Båda projekten kommer att presenteras. Exempel ges på hur dessa psykologiska forskningsprojekt kunnat bidra till implementeringen av AIL i psykologiundervisning.

  Syfte med projektet ”Studier om en ny svensk ledarskapsmodell som bygger på teorin om ledarintelligens” var att utveckla en praktiskt tillämpbar ledarskapsmodell som bygger på Ronthys teori (2006, 2013) om ledarskapets intelligens. Detta gjordes genom att validera teorin bland chefer och ledare i ett samarbete mellan forskare inom akademin och externa aktörer (organisationer och företag). Teorin är sprungen ur Ronthys erfarenheter av att undervisa och att handleda omkring 4 000 chefer i utvecklingssamtal.

  Ett flertal examensarbeten har skrivits inom projektet, och några har resulterat i konferenspresentationer och i vetenskapliga publikationer. Genom sitt deltagande i projektet får våra studenter kontakter med ansvariga i kommuner, företag och organisationer, och ökar därigenom sina möjligheter att bli anställda. De får även bättre förståelse av arbetslivets villkor och kan på ett djupare sätt diskutera sina resultat, och får därmed bättre studieresultat. Genom examensarbeten bedrivs en reflexionsdrivande undervisning, där studenter lär sig vad det kan innebära att vara chef eller ledare i ett arbetsliv som är i förändring. Allt detta kräver eftertanke: ”Vem är jag?”, ”Vad vill jag jobba med?”. Studenterna får även en närmare relation till yrken och verksamheter utanför akademin, samt utvecklar sin yrkeskompetens genom att reflektera kring användningen av testmetodik.

  Slutsatsen är att AIL kan synliggöras i såväl psykologisk forskning som undervisning på samma sätt som AIL synliggörs i andra ämnen, exempelvis pedagogik eller informatik.

 • 140. Dåderman, Anna Maria
  Personality traits and psychopathy (PCL-R) in male juvenile delinquents2002Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

   Abstract

   

  State-administered correctional institutions in Sweden take care of approximately 600 juvenile delinquents every year. The treatment for these institutionalized young people is based mainly on environmental programs and milieu therapy.

  Fifty-six conduct-disordered juvenile delinquents (mean age 17 years) from four institutions were studied with respect to their personality traits, and the prevalence of psychopathy (measured by the Hare Psychopathy Checklist – Revised, PCL-R). One objective was to study the reliability and validity of commonly used personality inventories. In particular, the validity of psychopathy-related personality traits, included in Schalling’s psychopathy model (1978), was examined by studying the relationships between personality traits and psychopathy (PCL-R), the occurrence of previous treatment occasions, and relapse into crime. Four groups, the delinquent participants, a group of high sensation-seekers (air force pilot recruits), normal male adolescent participants, and another group of normal young males, completed a number of personality inventories, which enabled us to obtain measures of personality traits. The personality inventories used were the Karolinska Scales of Personality (KSP), the Eysenck Personality Questionnaire, and the Zuckerman Sensation-Seeking Scales. In addition, the delinquent participants were rated on psychopathy according to the modified version of the PCL-R, designed to be used with young people (Fort, Hart, & Hare, 1990). Both variable-oriented (factor analysis, MANOVA) and person-oriented statistical methods (cluster analysis) were applied.

  As expected, most personality traits in the delinquent participants deviated from published norms and from our control groups. The delinquent participants showed a high level of pathology or vulnerability for developing mental disorders (such as substance abuse). About 60% of the delinquent participants had scores above 30 on the PCL-R, and were thus classified as psychopaths according to the manual. Further, 73% had scores between 27 and 40, indicating a high level of psychopathy. Delinquent participants showed a different pattern of sensation-seeking behavior than air force pilot recruits and normal adolescent participants, and differed also in other personality traits. They had a low level of socialization, indicating a lack of ability to take the role of the generalized other, and a tendency to impulsiveness, somatic anxiety and extraversion-sociability. The construct validity (convergent and divergent) of the KSP scales was found to be adequate. Some of the personality traits in delinquent participants, however, showed a different correlation pattern than that found in noncriminal people. Some of the basic scales from the KSP had high reliability, but many were not reliable when used on delinquent participants. Four factors were extracted using the maximum likelihood method. No significant correlations were found between the personality scale scores and the PCL-R scores. Finally, cluster analysis of the reliable and valid psychopathy-related personality scales from the KSP (Impulsiveness, Monotony avoidance, Socialization, Verbal aggression, and Somatic anxiety) identified seven different clusters of delinquent participants.

  The uncertain validity of some personality traits (e.g., psychoticism or detachment), the poor reliability of many of the KSP scales (e.g., Guilt, Suspicion, and Inhibition of aggression) when used on this population, together with some minor limitations of the studies (e.g., sample size) are discussed.

  In conclusion, the high prevalence of psychopathy in the present sample of male delinquent participants may have important clinical treatment implications, particularly since some researchers have suggested that milieu therapy increases relapse rates into crime in adult psychopaths. Hopefully, appropriate assessment of personality traits and psychopathy (in addition to obvious routine assessments of mental disorders, such as substance abuse or disabilities such as dyslexia), supervision, and the implementation of effective correctional programs, may prevent young people with deviant personalities from aggravating their deviant style of living.

   

  Key words: Personality traits, psychopathy (PCL-R), juvenile delinquents, reliability, validity, assessment.

 • 141.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Basinska, Beata A.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Job Demands, Engagement, and Turnover Intentions in Polish Nurses: The Role of Work-Family Interface2018Inngår i: Psychosocial job dimensions and distress/well-being: issues and challenges in occupational health psychology / [ed] Renato Pisanti, James Campbell Quick, Montgomery Anthony, Frontiers Media S.A., 2018, 1, s. 91-104Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background:

  Poland has lower ratios of employed registered nurses per 1,000 inhabitants than the EU average. Polish nurses work under miserable conditions without assisting personnel, and they reconcile their professional demands with responsibilities for their families; 96% of them are women.

  Rationale/Aims:

  This study uses Hobfoll's conservation of resources (CORs) theory to explain the role of various resources in the improvement of work conditions in the nursing profession. Work-family conflict (WFC) and family work conflict (FWC) threaten to deplete nurses' resources. This paper set out to (1) examine the extent to which perceived job demands (workload and interpersonal conflicts at work) and engagement (vigor, dedication, and absorption) are associated with turnover intentions (the intention to leave the present workplace and the intention to leave the nursing profession); (2) attempt to determine whether levels of WFC and FWC moderate these associations.

  Design/Method:

  This study comprised 188 female registered nurses. The inclusion criterion was to live with a partner and/or have children.

  Results:

  WFC was moderately related to FWC. Hierarchical regression analyses showed that only high job demands and low vigor were significantly associated with turnover intentions. WFC was experienced more intensively than FWC. Job demands, vigor, dedication, and turnover intentions had a strong effect on WFC, while absorption had a strong effect on FWC. However, levels of WFC and FWC did not significantly moderate these associations.

  Originality/Conclusion:

  The study produces new knowledge by examining a constellation of job demands, work engagement and WFC, which reflect the management of personal resources. Results from such a constellation in nurses from countries with a post-transformational economic system have not previously been discussed in the light of COR theory. Most importantly, we conclude that WFC does not intensify turnover intentions.

 • 142.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Basinska, Beata A.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Job Demands, Engagement, and Turnover Intentions in Polish Nurses: The Role of Work-Family Interface2016Inngår i: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 7, artikkel-id 1621Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Poland has lower ratios of employed registered nurses per 1,000 inhabitants than the EU average. Polish nurses work under miserable conditions without assisting personnel, and they reconcile their professional demands with responsibilities for their families; 96% of them are women.

  Rationale/Aims: This study uses Hobfoll’s conservation of resources (CORs) theory to explain the role of various resources in the improvement of work conditions in the nursing profession. Work-family conflict (WFC) and family work conflict (FWC) threaten to deplete nurses’ resources. This paper set out to (1) examine the extent to which perceived job demands (workload and interpersonal conflicts at work) and engagement (vigor, dedication, and absorption) are associated with turnover intentions (the intention to leave the present workplace and the intention to leave the nursing profession); (2) attempt to determine whether levels of WFC and FWC moderate these associations.

  Design/Method: This study comprised 188 female registered nurses. The inclusion criterion was to live with a partner and/or have children.

  Results: WFC was moderately related to FWC. Hierarchical regression analyses showed that only high job demands and low vigor were significantly associated with turnover intentions. WFC was experienced more intensively than FWC. Job demands, vigor, dedication, and turnover intentions had a strong effect on WFC, while absorption had a strong effect on FWC. However, levels of WFC and FWC did not significantly moderate these associations.

  Originality/Conclusion: The study produces new knowledge by examining a constellation of job demands, work engagement and WFC, which reflect the management of personal resources. Results from such a constellation in nurses from countries with a post-transformational economic system have not previously been discussed in the light of COR theory. Most importantly, we conclude that WFC does not intensify turnover intentions.

 • 143.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Basinska, Beata A.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Reply to Maarit Johnson’s Letter to the Editor2014Inngår i: Nordic Psychology, ISSN 1901-2276, E-ISSN 1904-0016, Vol. 66, nr 3, s. 2s. 233-235Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 144.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Basinska, Beata A.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  Work-family interference: Occupational demands, work engagement and turnover intentions in nurses2015Inngår i: PSYSOC-2015 Abstracts Book, 2015, s. 26-26Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The question of how to manage incompatible professional and non-professional demands has attracted attention from both scholars and practitioners in recent decades. One aim of this study was to examine the relationships between the work-family conflict (WFC), the family-work conflict (FWC), and the perception of job demands (quantitative workload and interpersonal conflicts at work). We intended also to examine the components of work engagement (vigour, dedication, and absorption) and turnover intentions. Another aim was to determine whether the variables that we examined are important for turnover intentions. This study comprised 98 nurses (mean age 41, SD = 6 years). The following instruments were used: Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales, the Interpersonal Conflict at Work Scale and Quantitative Workload Index, the Utrecht Work Engagement Scale, and measures of turnover intentions. The score on the scale to measure WFC was positively related to perceived workload and to both turnover intentions, while negatively related to vigour. The FWC was positively related to absorption. The WFC was experienced significantly more intensively than FWC. The perception of differences in mean scale scores of job demands had a moderate effect on the FWC and WFC, while differences in mean scale scores of vigour had a strong effect on the WFC. WFC, quantitative workload and a low level of dedication were significant predictors of the intention to leave the present workplace, while the level of job demands was a significant predictor of the intention to leave the nursing profession. The results are interpreted and discussed using Hobfoll’s Conservation of Resources theory. Health organizations should develop guidance and counselling to promote good and efficient work with decent working conditions and a happy family life for nurses.

 • 145.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Hellström, Åke
  Department of Psychology, Stockholm University, Sweden.
  Interrater Reliability of Psychopathy Checklist-Revised: Results on Multiple Analysis Levels for a Sample of Patients Undergoing Forensic Psychiatric Evaluation2018Inngår i: Criminal justice and behavior, ISSN 0093-8548, E-ISSN 1552-3594, Vol. 45, nr 2, s. 234-263Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Scores from the Psychopathy Checklist–Revised (PCL-R) are used to support decisions regarding personal liberty. In our study, performed in an applied forensic psychiatric setting, intraclass correlation coefficients (ICC) for absolute agreement, single rater (ICCA1) were .89 for the total score, .82 for Factor 1, .88 for Factor 2, and .78 to .86 for the four facets. These results stand in contrast to lower reliabilities found in a majority of field studies. Disagreement among raters made a low contribution (0%-5%) to variability of scores on the total score, factor, and facet level. For individual items, ICCA1 varied from .38 to .94, with >.80 for seven of the 20 items. Items 17 (“Many short-term marital relationships”) and 19 (“Revocation of conditional release”) showed very low reliabilities (.38 and .43, respectively). The importance of knowledge about factors that can affect scoring of forensic instruments (e.g., education, training, experience, motivation, raters’ personality, and quality of file data) is emphasized.

 • 146.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Hellström, Åke
  Department of Psychology, Stockholm University, Sweden.
  Psychopathy Assessment with PCL-R has High Interrater Reliability if Conducted Without Bias2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Scores of the Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) are used to support decisions regarding personal liberty. There is increasing concern about its interrater reliability in applied contexts, where low reliabilites have been obtained. We report a study in which 12 forensic psychiatric staff raters assessed 43 male offenders for psychopathy using the PCL-R. These ratings were compared with those obtained at a second occasion from separate interviews utilizing similar file data by an independent researcher, experienced as an expert for the defense. Intraclass correlation coefficients were high; .89 for the PCL-R total scale, .82 for Factor 1, and .38 – .94 for individual items. These results stand in contrast to the considerably lower reliabilities found in recent field studies, mainly conducted within adversary judicial systems. In such contexts, ratings may be biased. Interrater reliability of PCL-R is likely be increased if raters utilize similar data. 

 • 147.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Stockholms universitet.
  Lidberg, Lars
  Karolinska Institutet.
  Självbedömningsskalor avslöjar psykopati [Self-rating scales reveal psychopathy]1998Inngår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 95, nr 5, s. 383-390Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Psychopathy is regarded as a dimensional concept - i.e., a person can be more or less psyhopathic. This approach enables psychopathy to be measured with reliable, validated personality scales, and to be related to impairment of serontonergic function in the brain. Several personality inventories are described in the article, especially the Karolinska Scales of Personality, the Zuckerman Sensation Seeking Scales, form V, the Eysenck Personality Questionnaire, including an impulsiveness scale from the IVE (Impulsiveness-Venturesomeness-Empathy) inventory, and the old dimensional scale, the Marke-Nyman Personality Temperament scale based on the personality theory of Henrik Sjöbring. In this way both old and new, and both Swedish and foreign personality concepts are linked together. Personality scales are easy to use and enable better stability and validity of results to be attained.

 • 148.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Meurling, Ann Wirsen
  Lund University, Department of Psychology.
  Levander, Sten
  Malmö University, Department of Criminology.
  'Speedy action over goal orientation': Cognitive impulsivity in male forensic patients with dyslexia2012Inngår i: Dyslexia, ISSN 1076-9242, E-ISSN 1099-0909, Vol. 18, nr 4, s. 226-235Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Previous neuropsychiatric studies suggest a relationship between reading disability and cognitive impulsivity. This relationship is not entirely explained by the high comorbidity between reading disability and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), as children with a co-occurrence of these disorders tend to be more impulsive than those with ADHD only. Other research has demonstrated that poor verbal skill (irrespective of the presence of dyslexia) deficits in executive functions and impulsivity are important risk factors for criminal behaviour. The present study bridges these two research traditions by examining whether patients undergoing forensic psychiatric investigation who also have dyslexia, have a cognitive style characterized by impulsivity. Male forensic patients (mean age 27 years, range 16-35) with (n = 9) and without (n = 13) dyslexia were evaluated on the computerized EuroCog test battery. The findings suggest that patients with dyslexia tend to use a cognitive impulsive style and suggest a more direct link between dyslexia and cognitive impulsivity that is not mediated by the presence of ADHD. In order to identify treatment needs and tailor treatment accordingly, forensic patients should be assessed with respect to poor verbal skill, dyslexia and impulsivity. Copyright © 2012 John Wiley & Sons, Ltd.

 • 149.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Nilvang, Karolina
  TV4 Sverige AB, Division of Marketing and Advertising, Stockholm, Sweden.
  Levander, Sten
  Malmö University, Faculty of Health and Society, Department och Criminology, Sweden.
  "I dislike my body, I am unhappy, but my parents are not disappointed in me": self-esteem in young women with dyslexia2014Inngår i: Applied Psychological Research Journal, ISSN 2057-570X, Vol. 1, nr 1, s. 50-58Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives: Strong self-esteem is related to good psychological health. Dyslexia has a negative effect on self-esteem, but this effect depends on support levels at home and/or school. Women with dyslexia are an under investigated group, and it has been suggested that female dyslexics should be given special attention from teachers with a view to improving their self-esteem. This paper set out to compare levels of self-esteem in women with dyslexia and normative women, and to investigate relationships between dyslexic problems and self-esteem.

  Method: It was hypothesized that women with dyslexia would have a weaker self-esteem. We have assessed dyslexia, using a Swedish battery of standardised pedagogical, IQ, and neuropsychological tests, and the self-esteem of twelve young women (mean age 19 years; range 16-30), using a Swedish questionnaire that distinguishes between different dimensions of self-esteem (physical characteristics, talents and gifts, psychological health, relationships with parents and family, and relationships with others). Comparative (t-tests) and correlational (Pearson’s correlations and stepwise multiple regression analyses) statistical methods were performed.

  Results: The study subjects had a weaker self-esteem than that of a normative sample of females (N = 313) in all dimensions, except for the dimension of relationships with parents and family. Spelling ability was related to "Physical characteristics" (negative) and to "Relations with parents and family" (positive). Moreover, speed of reading was related to "Psychological health" (positive).

  Conclusions: The use of questionnaires that distinguish between different dimensions of self-esteem and a larger sample is recommended in future studies.

 • 150.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Ohlsson, Ann-Catrin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Student at Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organizational Studies, University West, Trollhättan, Sweden.
  Ragnestål-Impola, Carina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Student at Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organizational Studies, University West, Trollhättan, Sweden.
  Two in ten feel excluded from social work-related processes by workplace bullying2016Inngår i: Proceedings from the 9th GRASP conference, Linköping University, May 2014 / [ed] Robert Thornberg & Tomas Jungert, Linköping, 2016, s. 17-34Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim was to investigate (1) the prevalence of workplace bullying experienced by men and women in Swedish workplaces with a high level of stress dominated by one sex, (2) the prevalence of unjust treatment in these workplaces, (3) the relationship between workplace bullying and organizational climate, (4) the variability in bullying in these workplaces, and (5) the variability in organizational climate. These issues were examined using a self-assessment questionnaire in two types of workplace in Sweden: one male-dominated (juvenile detention care) and the other female-dominated (elderly care). About 20% of the participants experienced workplace bullying. There was a positive correlation between bullying and negative communication (strong effect size). There were no differences regarding the type of workplace. The internal consistency of the instrument was high, and we recommend its use in studies of workplace bullying

1234567 101 - 150 of 579
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf