Change search
Refine search result
12345 101 - 150 of 234
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Johansson, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Olofsson, Carina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den fria leken är ständigt ett aktuellt ämne och under senare år har det framkommit forskning som påvisar hur viktig lek är. Under vår tredje termin blev vi medvetna om att inte alla barn deltar i den fria leken tillsammans med andra barn. Vi förstod då att det är viktigt att arbeta för att ge alla barn möjlighet att kunna delta.

  Syfte: Att undersöka vad pedagogerna anser om den fria leken och hur pedagogerna arbetar för att alla barn skall få möjlighet att delta.

  Metod: I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade 12 pedagoger på fem olika förskolor. Förskolorna var förlagda i tre olika kommuner vilket vi ansåg kunde möjliggöra variation i informanternas svar.

  Resultat: I studien framkommer det att pedagogerna använder sig av olika metoder som alla är överförbara till andra förskolor för att på bästa sätt hjälpa alla barn för att de skall få möjlighet att vara delaktiga i den fria leken. Det resultat som framkommit är att pedagogerna anser den fria leken vara viktig för barns utveckling och lärande. Pedagogerna finner också att det är i den fria leken som barnen befäster många kunskaper och skapar nya erfarenheter. Forskning visar att den fria leken inte alltid är vad den ser ut att vara. Den kan även innebära att barnen upplever en känsla av att inte duga och att de känner sig utanför.

 • 102.
  Johansson, Louise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Snapp, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Vasatidens manliga krigare och husliga kvinna: en analys av historieläroböcker för årskurs 4-62016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Bakgrunden till denna studie bygger på att läromedel inte längre granskas av staten vilket innebär att lärare har ett större ansvar gällande vilka läroböcker som används. Skolverket (2011) betonar vikten av att undervisningen ska uttrycka och förmedla jämställdhet mellan män och kvinnor samt människors lika värde. Elever ska dessutom få möjlighet att utveckla förståelse för andra människor och genom detta kunna utveckla och fördjupa sin egen identitet. Syfte: Studien syftar till att undersöka hur historieläroböcker för årskurs 4-6 presenterar och framställer män och kvinnor under Vasatiden i text och bild sett ur ett genusperspektiv.Metod: I studien har en innehållsanalys av läroböcker utförts av både text och illustrationer. Vi har använt oss av kvalitativa analyser genom att tyda och tolka texters och illustrationers innehåll. Vi har dessutom använt oss av kvantitativa analyser för att mäta innehåll både i texter och i bilder. Analysen har utförts utifrån en empirisk konstruktion av ett analysschema baserat på läroböckernas innehåll om Vasatiden, slutligen har dessa mönster analyserats utifrån en analysmodell kallad "Genustrappan". Resultat och analys: När läroböckernas texter och illustrationer analyserades upptäcktes mönster utifrån de förutbestämda områdena som fanns i analysschemat; makt och regenter, fejder och uppror, kyrkan samt samhället. Analysen visade att män till stor del framställs som krigare och maktutövare både över sig själva och i samhället. Medan kvinnor framställs som hushållerskor som tar hand om hemmet och familjen, men som inte har så mycket inflytande varken över sig själva eller i samhället. Analysen visade också att det talas mycket mer om män än om kvinnor, detsamma gäller andelen män och kvinnor på illustrationer. Kvinnor faller därför till stor del bort från historiens händelser och utveckling medan män framställs som att de har påverkat det mesta som utvecklat samhället. Detta sker dessutom utan förklaring och problematisering.

 • 103. Johansson Mahic, Maria
  et al.
  Skyvell Nilsson, Maria
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Att forma en medarbetare eller att undervisa en student2014In: Nordic Journal of Vocational Education and Training, ISSN 2242-458X, E-ISSN 2242-458X, Vol. 4, no 2, p. 1-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Genom cooperative education (co-op) ges studenter möjlighet att inomutbildningen, praktiskt tillämpa sina kunskaper på en arbetsplats. Under co-op tilldelasstudenten en av arbetsgivaren utsedd handledare. Co-op är ett trepartssamarbete mellanhögskola, student och arbetsplats. Merparten av tidigare studier fokuserar studenternasupplevelse av co-op eller vad co-op kan innebära för studentens studiemotivation, framtidakarriär och möjlighet till arbete. Syftet med denna fenomenografiska studie är att beskrivahandledares uppfattning om handlednings syfte. Studien kan därmed bidra till kunskap om denutbildningssituationen studenter ställs inför i co-op. Studiens resultat, som är baserad påintervjuer, visar fyra olika uppfattningar om handlednings syfte: Stödja in i gemenskapen, Delgespecifikt kunskapsinnehåll, Att få möjlighet att lära och Bidra till produktionen. Handledarnasuppfattningar indikerar att studenten förväntas praktiskt tillämpa teoretisk kunskap och fåarbets- och yrkesrelaterade erfarenheter genom ett socialt lärande. Variationerna i handledarnasuppfattningar antyder även att det samlade kunskapsinnehållet som studenten får ta del av underco-op kan variera stort. Utifrån resultatet diskuteras möjligheter och hinder för studentenslärande under co-op.

 • 104.
  Johansson, Susanne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Tvillingar i förskola och skola En studie om pedagogers uppfattning om att bemöta tvillingars enskilda förutsättningar och behov2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 105.
  Jägerbrand, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Warghed, Kajsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Etik i tre världsreligioner: en textanalys av tre läroböcker i religion2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundSkolan ska ge en så bra grund som möjligt för alla elever i skolan att utvecklas ifrån. I takt med den ökade migrationen och globaliseringen har Sverige utvecklats till ett mer religiöst heterogent samhälle. Eleverna i en klass kan ha många olika religiösa bakgrunder. Kristendomen får en särställning i värdegrunden och det centrala innehållet men undervisningen ska samtidigt vara icke-konfessionell (Skolverket, 2015). Etiken har en egen rubrik i det centrala innehållet i religionskunskapsämnet. Det är därför viktigt att analysera läroböcker i religionskunskap för att utläsa vilken etik som framställs i kristendomen, judendomen och islam. Det sker inte längre en statlig läroboksgranskning i Sverige därför är denna granskning viktig att utföra.SyfteSyftet har varit att undersöka hur etik och vilken etik som framställs i kristendomen, judendomen och islam samt att analysera hur och om kristendomens etik skiljer sig från judendomens och islams. MetodUndersökningen genomfördes i form av en textanalys med hjälp av Ammerts (2011) analysverktyg och Heberleins (2014) normativa etiska teorier och dygdetik för att kunna utläsa hur och vilken etik som framställs i läroböckerna för religionskunskap i årkurs 4-6.ResultatResultatet av textanalysen presenterar den etik som gick att utläsa i de undersökta läroböckerna och har sammanställts och analyserats och diskuteras med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning. Resultatet visar att den etik som dominerar i kristendomen är dygdetiken. I judendomen och islam är det främst pliktetiken men även retributivismen som framträder mest. Det går inte att se någon särställning av kristendomen i läroböckerna mer än att de får fler antal sidor i samtliga läroböcker. I två av böckerna gick det att utveckla texterna till att bli mer reflekterande tack vara rutor i anslutning till texten. De bidrog till att ge eleverna en bredare bild av religionerna och även koppla innehållet i berättelserna till nutid. I den tredje boken erbjuds ingen reflektion eftersom texterna är mer faktabaserade och enbart redovisar händelseförloppet. Det ger därför en ensidig bild av religionen.

 • 106.
  Järnberg, Elenore
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Johansson, Urika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Behöver arbetsro i mindre grupp": En diskursanalytisk studie av beskrivningar i åtgärdsprogram2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  När man talar om en skola för alla menar man att alla elever oavsett problematik skall inkluderas i den ordinarie undervisningen. Elevers olikheter skall ses som en naturlig variation och som en tillgång i skolan och undervisningen. I såväl Lpo94 som Lgr11 framgår att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och få möjlighet att utvecklas på bästa tänkbara sätt utifrån de individuella förutsättningar man har. För att skolan skall kunna säkerställa att varje elev får det stöd han/hon är berättigad till används olika former av dokumentationsverktyg och åtgärdsprogrammet är ett väletablerat sådant. Ett åtgärdsprogram skall upprättas då en elev riskerar att inte nå upp till målen för utbildningen och dokumentet skall behandla såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Svårigheten skall alltså inte ses som enbart individburen utan som en produkt skapad av de olika faktorer som eleven omges av. Dokumentet skall fungera som ett redskap för pedagogerna när det gäller att planera, utforma, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet. Handlingen blir en skriftlig bekräftelse på vilket stöd eleven är i behov av och en beskrivning av de insatser som skall vidtas.

  Syfte:

  Varje skola har djupt nedärvda normer och traditioner som genomsyrar verksamheten och dess utformning. Den kultur som råder påverkar därmed också skolans sätt att beskriva skolsvårigheter och formulera sig kring stödinsatser i åtgärdsprogram. En annan faktor som har inflytande på textens form och innehåll är de diskurser som skolan omges av. Genom denna studie vill vi synliggöra dessa bakomliggande diskurser och de invanda mönster och förhållningssätt som uppenbaras i dessa dokument. Vårt preciserade syfte är att undersöka vad som föranleder att åtgärdsprogram upprättas samt hur man språkligt uttrycker sig kring eleven och de insatser som ämnas vidtas.

  Metod:

  För att uppnå syftet med undersökningen har vi valt att använda oss av diskursanalys som metod. Genom att studera språket i åtgärdsprogrammen är tanken att få syn på vilka bakomliggande förgivettaganden och diskurser som konstruerar de "sanningar" som skrivs fram. Vi vill försöka urskilja de mönster som framträder i åtgärdsprogrammen för att se vad språket underförstår, förhindrar, respektive medför. Målet med diskursanalysen är att kartlägga sambanden mellan språkbruk och social praktik. I kombination med diskursanalysen har vi använt oss av Perssons (2008) modell med kategoriskt/relationellt perspektiv. Modellens funktion är att fungera som ett verktyg i resultat- och analysprocessen samt för att ge studien en tydlig inramning.

  Resultat:

  I denna studie synliggörs hur rådande skolkultur och olika diskurser påverkat åtgärdsprogrammens innehåll och form. Exempel på diskurser som finns synliga i dokumenten är maktdiskursen, diskursen om en skola för alla samt diskursen om inflytande

  och delaktighet

  . Vidare visar studien att skolan lägger stort fokus på de mål eleverna skall uppnå och att kunskapsutveckling prioriteras framför den sociala utvecklingen. I motsättning till visionen en skola för alla kan vi även se att det kategoriska perspektivet dominerar i stor utsträckning. I och med att texterna behandlar elever med behov blir utgången att insatserna som beskrivs nästintill enbart ligger på individnivå. Studien bekräftar att det finns ett glapp mellan ideologi och praktik och att målet en skola för alla befinner sig långt bort från den verklighet vi har granskat.

 • 107.
  Karlsson, Lisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Samuelsson, Kajsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Förskollärares kunskap och uppfattning om utomhuspedagogik i förskolan: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Utomhuspedagogik framställs många gånger som något felfritt och något som ska kunna appliceras i de flesta typer av verksamheter. Enligt forskare kan mycket av det sociala och didaktiska ämneslärandet ske i utomhusmiljö, så länge pedagoger är medvetna om vilken form av lärande de bedriver, samt problematiserar detta (Dahlgren & Szczepanski, 2001). Utomhuspedagogik har stor påverkan på barns inlärningsförmåga, deras sociala relationer och personliga utveckling (Szczepanski, 2014). Författaren menar att den har en positiv inverkan på hälsa, multimodalitetet och koncentrationssvårigheter. Dessutom ska fysisk kontakt med natur- och kulturfenomen utomhus öka autenticiteten i lärandet "genom att erbjuda en länk till ett synsätt som rimligen borde vara medfödd hos människan" (s. 25). I läroplanen för förskolan (2016) står utomhuspedagogik inte ordagrant utskrivet. Det som står skrivet är att ett av förskolans uppdrag, är att ge barn utrymme för fantasi och kreativitet. Både i lek och lärande såväl utomhus som inomhus. Vidare står det skrivet i läroplan för förskolan att utomhusvistelsen bör ge möjligheter till lek och lärande i både genomtänkt miljö och naturmiljö. Ohlsson (2015) hävdar att i och med den revidering som skedde 2010 av läroplanen för förskolan, framkommer idag vikten av utevistelsen på ett annat sätt än tidigare. Det har lett till att det idag ska vara en naturlig och tungt vägande del av barns vistelse i förskolans verksamhet. Kan man förvänta sig att utomhuspedagogik är applicerbart i alla typer av verksamheter? Vad ställer det för krav på förskollärare och deras verksamheter? Vad är egentligen svenska förskollärares uppfattning om utomhuspedagogik? Syfte Syftet med studien är att undersöka förskollärares kunskap och uppfattning om utomhuspedagogik och hur de tillämpar denna i praktiken. Metod Studien bygger på kvalitativa intervjuer. Fem förskollärare har deltagit i studien, vilka är hemmahörande i fem skilda förskolor, i tre skilda kommuner. Resultat Det resultatet som framkommit av vår studie är att det finns en stor vilja och ett intresse från förskollärares sida att använda sig av utomhuspedagogik. I resultatet framställs utomhuspedagogik överlag som något som är fördelaktigt för verksamheterna. Det framgår också av studien att utomhuspedagogik inte används i den utsträckning som förskollärarna hade önskat. Förskollärarna anser sig stöta på en del hinder i sina försök att tillämpa utomhuspedagogik i förskolan. Hindren kan vara materiella, avsaknad av utbildning eller brist på ledning och struktur.

 • 108.
  Karlsson, Madelen
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Gustafsson, Heléne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Att mobbas är ocoolt”: en studie om barns uppfattningar kring mobbning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att bidra till dagens antimobbningsarbete som sker ute på skolor ser vi att barnens perspektiv bör lyftas fram. Vi tar upp olika forskare och deras definition och syn på fenomenet mobbning. Här lyfter vi även fram fyra olika perspektiv som vi använder i vårt analysarbete. Syftet med vår studie är att undersöka barns uppfattningar kring fenomenet mobbning, varför det uppstår och hur man kan stävja det. Barns perspektiv är betydelsefullt i vårt arbete då det är barns uppfattningar vi vill lyfta fram med vår studie.Vi har använt oss av en fenomenografisk kvalitativ metodansats där vi intervjuade åtta grupper med tre tioåriga barn i varje grupp. Dessa barn fick dessutom enskilt fylla i en enkät innehållande tre frågor. För att kunna utgå från barns perspektiv så långt som vi känner möjligt använder vi oss av öppna frågor i både intervjuguiden och enkätfrågorna. Grupperna var fördelade på fyra skolor med olika miljöer.Innan vi började med studien hade vi uppfattningen att barnen hade en större kunskap om hur de vuxna på skolan arbetar mot mobbning. Snabbt upptäckte vi dock att det inte stämde. Barnen har en mycket liten uppfattning eller ingen alls om hur de vuxna arbetar mot mobbningen på skolan. Vi kan se att alla de perspektiv vi använder oss av i analysarbetet är synliga vilket betyder att de alla bör ses som aktuella i dagens antimobbningsarbete. 

 • 109.
  Karlsson, Rebecca
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundgren, Sarah
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Du dominerar ju!": En kvalitativ studie om lärares syn på och arbete med feedback i svenskämnet.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Feedback är en typ av bedömning som används kontinuerligt i klassrummet. Forskare menar att feedback är ett av mest effektiva tillvägagångsätt för att påverka elevers inlärning och prestation. Därför är feedback ett högst väsentligt ämne att studera. Studien har grundats i ett intresse för lärarens feedback till eleven och lärarens syn på feedback i svenskämnet. Syftet med studien är att undersöka vad för feedback som förekommer i klassrummet och lärarens synsätt på feedback, lärande och motivation. I denna studie har en kvalitativ metod används, i form av individuella observationer och semi-strukturerade intervjuer med tre grundskollärare i årskurs 4 och 6. Studien är gjort i ett lärarperspektiv då inriktningen på studien är lärarens feedback till eleven och lärarens synsätt. Studiens resultat analyseras med hjälp av teoretiska begrepp rörande feedback-, motivation- och lärteorier. Sammanfattningsvis visar studien att samtliga lärare resonerar kring ett tydligt samband mellan feedback, motivation och lärande. Resultatet visar att lärarens arbetssätt påverkar vilken feedback som ges, feedback påverkar motivationen och motivationen påverkar elevens lärande. Feedback i form av beröm är det mest förekommande typ av feedback under observationerna. Samtliga lärare förklarar berömmande feedback som ett sätt att lyfta eleven och skapa motivation.

 • 110.
  Kasaa, Kathrin Nancy
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Elevers bedömning i sitt eget lärande: En kvalitativ intervjustudie om formativ bedömning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad elever anser om formativ bedömning. Hur påverkar formativ bedömning elevernas lärande? Vad anser/uppfattar eleverna att formativ bedömning leder till? En kvalitativ intervju genomfördes på en gymnasieskola i Västra Götaland och det var sammanlagt 6 elever som deltog i studien. Studien bygger på det sociokulturella perspektivet och som är grundmetoden för denna studie. Studieresultaten visar att formativ bedömning uppskattas mer än summativ bedömning och eleverna anser att formativ bedömning gynnar dem i deras lärande och hjälper dem att utveckla sina kunskaper. Studieresultatet visade också på för- och nackdelar med både den formativa och den summativa bedömningen

 • 111.
  Kittelmann Flensner, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Religious Education in contemporary pluralistic Sweden2013Conference paper (Refereed)
 • 112.
  Kittelmann Flensner, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Religious Education in the multicultural society2010Conference paper (Refereed)
 • 113.
  Kittelmann Flensner, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. University of Gothenburg, Department of Literature, History of Ideas, and Religion,.
  Representation of Religions: Religious Education in Classroom Practice2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Swedish mandatory and non-confessional school subject of Religious Education (RE) all pupils are taught together in the same classroom regardless of religious or secular affiliation. According to the syllabus, RE should include content concerning Christianity, other world religions and different outlooks on life. But what representations of different religions and outlooks of life appear in the classroom practice? How is the subject shaped in interaction between content, teachers and students? The research field that concerns the content of subjects in the classroom are relatively unexplored, not least in RE. The aim of the following paper is to analyse representations of different religions and outlooks of life as they are articulated in the classroom practice of RE by students and teachers. The Interpretive approach is used as a theoretical base. Ethnography of RE-lessons in three Swedish upper secondary schools was conducted during the school year 2011-2012. Discourse analysis was used as a method for analysing representations of religions and outlooks of life. The preliminary analysis indicates that different world religions appear in much different guises. Some religions were presented based on their history, other more as lived religion. Some religions were presented as more compatible with contemporary society and as an expression of an active conscious choices, while other religions were talked about as obsolete relics and described in terms of traditions and rules religious practitioner must subject to. Non-religious outlooks of life that occurred were humanism, existentialism, marxism, system-theory.

 • 114.
  Kittelmann Flensner, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Tema Hållbar utveckling2016In: R & L : religion & livsfrågor : aktuellt för undervisningen, ISSN 0347-2159, Vol. 16, no 1, p. 4-5Article in journal (Other academic)
 • 115.
  Kittelmann Flensner, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Who is “we” in the classroom of Religious Education?2012In: NFPF/NERA'S 40TH CONGRESS: Abstract book, 2012, p. -w 247Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to analyze some of the discourses that can be discerned in a classroom of Religious Education in upper secondary school in Sweden. It is based on the findings of participant observation conducted during 2011 in two different schools. The interpretative approach, formulated by Robert Jackson (1997, 2004), is used in analyzing interactions in the classroom. A key concept in the interpretative approach is representation, which means that religions are not seen as homogeneous phenomena but multidimensional and changing and concerns how this is expressed in the context of Religious Education. The present paper focuses on perspectives and representations of the content of Religious Education that appears in the classroom. The analysis of the classroom observations show that a secular discourse dominates in the classroom and can be described as the norm. As a result, ”we” are described by concepts such as scientificity, rationality, modernity and development. Religiosity and belonging to a faith is portrayed as opposed to a modern worldview, and religious people in general are often labeled as deviant and outmoded. Simultaneously, a national/cultural discourse is discernible in which ”we” is described as Christian, in the sense of belonging to a Christian culture which is presented as opposed to other cultures, especially in relation to Muslim culture. One does not know much about how Religious Education is shaped in the classroom practice. By describing how knowledge is constructed within Religious Education and what opinions and definitions that appears in different contexts, we get a better understanding of the classroom practice, which may form the basis for dialogue in a pluralistic society.

 • 116.
  Kittelmann Flensner, Karin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Larsson, Göran
  University of Gothenburg, Department of Literature, History of Ideas, and Religion.
  From Christian Religious Education to Religious Education in Sweden: Classroom Observations, Early Video Ethnography and the National Curriculum of 19622012Conference paper (Refereed)
 • 117.
  Kjellerup, Sofia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Nyberg, Annelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Pedagoger och föräldrars uppfattningar om undervisningen med barn som har ADHD eller Aspergers syndrom2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundBakgrunden till uppsatsen är att vi vill lyfta fram möjligheterna för barn med ADHD och Aspergers syndrom att gå i en vanlig skola. För en pedagog som har elever i verksamheten med dessa svårigheter skapas det dagligen problematiska situationer som påverkas av tid, material, ekonomi och acceptansen från klassen och skolan. Utöver detta vill vi lyfta fram möjligheterna som finns, vill vi utvecklas inom området och få en ökad förståelse för barn med diagnos, för att på bästa sätt kunna ge dessa barn en fullständig skolgång. Vår förhoppning är att kunna inkludera alla elever i den gemensamma skolan. Vi vill ta reda på om och hur det arbetas med att inkludera eleverna med dessa neuropsykiatriska diagnoser i verksamheten.

   

  Syftet är att ta reda på vilket stöd det finns för elever med ADHD och Aspergers syndrom att gå i en vanlig skola.

   

  Våra frågeställningar är:

  1. På vilket sätt stödjer pedagoger elever med neuropsykiatriska diagnoser i skolår 1-3?

  2.Vilka hinder eller svårigheter finns det för pedagoger att ge det stöd elever med neuropsykiatriska diagnoser behöver?

   

  MetodVi har valt att intervjua fyra pedagoger och två föräldrar, för att få djupare infallsvinklar och förståelse för hur de samspelar med dessa barn. Vi anser att svaren skulle bli djupare och mer ingående om vi använde oss av intervjuer istället för enkäter. Enkätsvar skulle inte ge lika mycket utrymme för tolkning som påverkar validiteten, därför anser vi att intervjuer är det som ger det rimligaste resultaten, då vi ville göra en kvalitativ undersökning.

   

  ResultatI undersökningen har vi kommit fram till att det inte verkar finnas några större svårigheter som gör att dessa elever med neuropsykiatriska diagnoser inte skulle kunna gå i en vanlig klass. Det som kan bli ett problem är att eleverna växer ifrån varandra när de kommer upp i årskurserna, olikheterna blir då mer påtagliga för denna elev och för resten av eleverna i klassen.  Det var ingen av våra intervjupersoner som tyckte att deras barngrupp inte fungerat, utan eleverna accepterat och respekterat varandra väl. Föräldrarna tyckte klasskamraterna var mycket förstående mot deras barn och de har aldrig mött några större bekymmer från dem.  Det finns många hjälpmedel att få del av, både för föräldrar och pedagoger. Ett av de största hjälpmedlen är habiliteringen som finns som stöd för både skolan och hemmet.

 • 118.
  Kjellén, Bengt
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Case research and case teaching: Is it possible to close the divide?2007In: International Journal of Case Method Research & Application, ISSN 1554-7752, Vol. XIX, no 2, p. 116-122Article in journal (Refereed)
 • 119.
  Kjellén, Bengt
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Cases as boundary objects: transfer and authenticity in work-integrated learning2010In: Journal of Cooperative Education & Internships, ISSN 1933-2130, Vol. 44, no 2, p. 26-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Work integrated learning (WIL) is mostly discussed as an educa¬tional approach that requires students to leave school and enter work practice. There are, however, other conceptions of WIL that also include transfer of experiences from the workplace to the classroom. It can be argued, therefore, that WIL, seen as a pedagogical philosophy and not only as a way of organizing education, must also affect and influence instructional design in the classroom. One common way of implementing WIL in higher education is through case studies and case teaching. The author believes that in order to advance the case method in general, and as a vehicle for WIL-related instruction in particular, it is necessary to look at the case method in relation to different perspectives on learning and knowledge. He also believes that it is necessary to relate it to research that focuses on the transition of knowledge from education to working life. Furthermore, he would like to initiate a theoretical discussion of the implications for case design that are raised by WIL as a pedagogical philosophy. Such a discussion involves the relation between theory and practice where the notions of context, authenticity and transferability of experiences are especially relevant. This paper is intended as an initial effort to outline what such an approach might entail and how the praxis of both the case method and of WIL could benefit from a firmer grounding in the pedagogical perspectives and research of today. 

 • 120.
  Kjellén, Bengt
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Svensson, Lars
  University West, Department of Economics and IT, Division of Computer Science and Informatics.
  Reflection on and sharing of work-life experiences in higher education2010In: International Journal of Case Method Research & Application, ISSN 1554-7752, Vol. XXII, no 2, p. 95-102Article in journal (Refereed)
 • 121.
  Klapp Lekholm, Alli
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lärares betygsättningspraktik2010In: Bedömning för lärande: en grund för ökat kunnande / [ed] Eklund, Solweig, Stockholm: Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet , 2010, p. 20-29Chapter in book (Other academic)
 • 122.
  Korp, Helena
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sjöberg, Lena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Thorsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Individual Development Plans in the Swedish Comprehensive School: Supporting High Quality Learning and Equity, or Rote Learning and Social Reproduction?2019In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 63, no 2, p. 229-244Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Swedish compulsory school, individual development plans (IDPs) are mandatory for all students up to 6th grade. The purpose is to summarize and facilitate pupils' learning and tune instruction to national standards. In this study, 233 IDPs drawn up for 5th grade pupils were analyzed with focus on qualities that have been found to impact students' learning and learner identities. The results show that the IDPs rarely display the qualities that would make them effective as tools for enhancing students' learning, and that there is a gender difference in the quality of the documents, as well as differences regarding the pupils' academic background.

 • 123.
  Korp, Helena
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  von Brömssen, Kerstin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kittelmann Flensner, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Risenfors, Signild
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Inkludering och likvärdighetför nyanlända eleveri grundskolan: en fallstudie i två kommuner2019Report (Other academic)
 • 124.
  Kristiansen, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Rundqvist, Mariella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Mycket enklare med bild”: en kvalitativ studie för att undersöka hur lärare genom variationsteoretiskt arbetssätt kan stödja elevers användning av bild som representationsform inom matematisk problemlösning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning inom matematik belyser vikten av att eleverna får utveckla problemlösningsförmågan genom att möta varierade problemlösningsuppgifter. Det lyfts också fram att elever ska utveckla förmågan att använda och växla mellan olika representationsformer. De fyra representationsformerna benämns av Taflin (2007) som konkret representationsform, logisk/språklig representationsform, algebraisk representationsform och grafisk/geometrisk representationsform. Enligt Kilpatrick m.fl. (2001) är bilden en central representationsform. Det finns dock olika kategorier för hur bilden används, dekoration, illustration och schematiska bilder (Taflin, 2007). Schematiska bilder (bilden som stöd) är den kategori som eleverna bör använda sig av.Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur lärare genom variationsteoretiskt arbetssätt kan stödja elevers användning av bild som representationsform inom problemlösning. Vi ville genomföra en Learning Study-inspirerad undervisning med variationsteoretisk ansats för att se hur lärare kan arbeta med och synliggöra kritiska aspekter vad gäller att använda bild som stöd för att lösa problemlösningsuppgifter. Frågeställningarna som vi använde för att närma oss studiens syfte var följande: Vilka svårigheter kan uppstå när eleverna ska lösa problemlösningsuppgifter med bild som stöd för att lösa uppgiften? Hur kan lärare behandla dessa svårigheter i undervisningen?Metod: Studien har en kvalitativ ansats och för insamling av empiri genomfördes variationsteoretisk undervisning, deltagande ostrukturerade observationer, anteckningar, videoupptagning samt elevuppgifter. Studien genomfördes genom en Learning Study inspirerad undervisning med förtest, två undervisningstillfällen och eftertest med sex elever i årskurs 2.Resultat: I vår studie framgick det att eleverna till en början hade svårigheter med att använda bild som stöd för att lösa problemlösningsuppgifter och de behövde stöd för att kunna utföra dessa uppgifter. Några av de kritiska aspekter vi formulerat kvarstod medan vissa lämnade plats för nya. Sammanfattningsvis kan vi i resultatet och analysen se hur variationsteoretisk undervisning och arbete med de kritiska aspekterna i den specifika elevgruppen, konstatera att detta bidragit till ett ökat lärande vad gäller användandet av bild som stöd inom problemlösning.

 • 125.
  Kullberg, Julia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Numerius, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  New public management och lärarna: En organisationsstudie av den offentliga sektorn med inriktning mot skolans verksamhet.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under 1990- talet tog sig en ny organisationsmodell i bruk inom den offentliga sektorn. Införandet av näringslivets styrningsmodeller inom vård, skola och omsorg har haft påverkan inom organisationerna. Studien tar sitt avstamp utifrån denna reform och undersöker vilka effekter införandet av new public management har inom den offentliga sektorn. Organisationsreformen väcker även frågan om de långtgående effekterna inom skolan, som lärares yrkesroll i ett marknadsanpassat system. 

  Syftet med arbetet är att undersöka hur new public management i organisationsstyrningen påverkar lärarnas yrkesutövande och deras yrkesidentitet.

  Metod: Genom en enkätstudie som besvarades av verksamma lärare i grund- och gymnasieskolan kunde en inblick i graden av new public management ges inom skolan som organisation. De svarande lärarna arbetar i två kommuner i Västsverige. Deras svar jämfördes för att se om det fanns någon skillnad mellan lärargrupperna. Svaren analyserades utifrån Fredrikssons (2010) modeller för att undersöka om graden av new public management i organisationsstyrningen påverkar lärarnas yrkesutövande och dess yrkesidentitet.

  Resultat: Studiens resultat visar att den traditionella yrkesidentiteten med betoning på tjänstemannaskap och erfarenhetsbaserad kunskap är de som har störst genomslag bland respondenterna. Det kan även förklaras finnas ett inflytande av en marknadsanpassad yrkesidentitet med betoning på effektivisering och elevinflytande. Marknadsanpassningens egen modell (marknadsmodellen) kan tolkas ha en indirekt påverkan på organisationen via brukarmodellen. Ett sätt för oss att mäta new public managemens inflytande bland lärarna var användningen av utvärderingar och vilken påverkan de har. I resultatet framgår det att utvärderingarna har en påverkan på lärarnas självbild och välmående. Dock kan ingen utläsning ske om denna påverkan är positiv eller negativ. Genom respondenternas öppna kommentarer i enkätundersökningen kan en indikation ges på vilken inverkan utvärderingarna har.

 • 126.
  Larsen, Karoline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Professional Development in Implementing Programs for Risk-Zone Pupils2018In: VILÄR Abstraktbok / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 5-5Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Different models of developmental programs and their importance is an ongoing discussion. Research on developmental programs in the educational sphere has shown that the impact of the professionals in the school is incontestable. However, little research has been conducted on the actual effects of professional development, especially related to the improvement of teaching and learning that professional development are to support and enhance, in the everyday practice. To enable a work-integrated learning approach related to this field of interest it is argued to be a practice that requires systemic methods and structures from all levels in the educational practice. The developmental program Plug Innan is a collaboration project between Västra Götalands County, GR Region and University West. The aim is that more students are to be leaving compulsory school, 9th grade with credentials and thus being qualified to a national upper secondary program, hence to reduce early school leaving.The aim of this research-project is to understand and study how a developmental program, Plug Innan, is implemented and performed in different practices and how it can boost professional development and learning in the everyday practice, in a work-integrated learning perspective. Which consequences the program has on professionals' (all professions in the school e.g. teachers,special-teachers, principal, student health-teams, counselors, cleaning-, kitchen and janitor services, administration), feelings related to their sense of competence, selfefficacy, in working with pupils at risk for not reaching national goals. Furthermore we study which structures that remains after the program is completed asdevelopmental programs can either contribute to more or less stable and maintaining changes. Observations (n=3) have been conducted: two with a focus group,and one with practitioners. More observations will be conducted alongside individual interviews and a longitudinal survey (2018 – 2021). The first survey are to be send out to informants, all professionals in the practices participating in the program Plug Innan. The test-study showed that professionals' opportunities of reaching all students were limited, and the professional developing opportunities were lacking. The data-collection methods combined will contribute to an understanding and insight to the field of developmental programs, professionals learning and development, and the importance of high quality educational professionals who has prerequisites and abilities to master todays' challenges with pupils in the risk-zone.

 • 127.
  Larsson, Jonas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Tala inför hela klassen, aldrig i livet: en studie av talängslan av hur elever reagerar på förebyggande metoder2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många elever i skolan upplever rädsla att tala inför grupper större än fem till sju personer. Att kunna tala anses som en mänsklig rättighet, varför detta problem blir angeläget att arbete med. Syfte: Studiens syfte är att undersöka gymnasieelevers reaktioner på förebyggande åtgärder för talängslan. Metod: En kvalitativ metod används för studien. Litteraturstudier, intervjuer, och analys av intervjusvar. Övningsgrupper arbetas i där retoriska verktyg gås igenom och praktiska övningar i att tala inför grupper genomförs. Resultat: Resultatet visar att eleverna visar att det är lättare att tala inför hela klassen efter att övningarna genomförts. Gemenskapen i gruppen visar sig spela stor roll för talaren, och positiv respons visar sig ge goda effekter på talängsliga elever.

 • 128.
  Lennartsson, Stina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Den övriga världen i väst: En analys av framställningen av icke-västerländska författare, perspektiv och verk i två läromedel för svenskämnet tryckta efter att riktlinjerna för Läroplanen för gymnasiet 2011 publicerades2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats behandlas två läromedel i ämnet svenska på gymnasienivå. De läromedel som undersöks är Svenska Timmar - Litteraturen (2012) av Svante Skoglund och Fixa litteraturen 2 (2015) av Pär Sahlin, Ann- Sofie Lindholm och Helga Stensson. Ur ett postkolonialt perspektiv undersöks hur dessa läromedel framställer icke-västerländska författare, perspektiv och verk, hur många som är representerade och om innehållet motsvarar Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011: s (Skolverket, 2011) riktlinjer för en jämlik och mångkulturell undervisning. Studien visar att det är en ojämn fördelning mellan västerländska och icke-västerländska framställningar i de valda läromedlen och att stereotypa föreställningar om österlandet och den andre fortfarande är närvarande i läromedel tryckta efter 2011.

 • 129.
  Lerntoft, Mathias
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fernandez, Rossana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Språkutvecklande undervisning?: En kvalitativ studie av förskollärares undervisning hos flerspråkiga barn2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är en tvärsnittsstudie, det vill säga en studie som mäter bara en gång, som undersöker om förskollärare i undervisningssituationer understödjer språkutvecklingen i såväl svenska som modersmålet hos flerspråkiga barn. Frågeställningarna avser att svara på vilka sätt förskollärare undervisar för att förbättra flerspråkiga barns språkutveckling i svenska och i modersmål. Studiens undersökningsmetoder är intervjuer, observationer, men studien innefattar även fotografier på medierande redskap. Undersökningen analyseras utifrån centrala begrepp såsom, variation, inramning, stöttning och utmaning, medierande redskap och definition och utveckling av ett kunnande inom språk och kommunikation. Studien undersöker även translanguaging i flerspråkiga barns språkutveckling.

  Undersökningen har utförts på fem olika förskolor med observationer och intervjuer av sex förskollärare. Studiens frågeställningar handlar om hur undervisning är konstruerad och är överensstämmande med den fenomenografiska teorin. Studien är ute efter att förklara och beskriva idéer och kunskaper som finns om undervisning riktad till flerspråkiga barn.

  Studiens resultat visar att förskollärare understödjer språkutveckling i såväl svenska som modersmålet hos flerspråkiga barn genom att använda sig av bland annat medierande redskap och translanguaging. Undervisning som strävar mot specifika ämnesorienterade lärandemål understöds av förskollärare genom tillämpning av translanguaging i den sociala interaktionen.

  Studiens resultat indikerar medierande redskap är en central del i undervisning och samspel med andra i syfte för att utveckla språk. Redskapen har en avgörande roll i språkutvecklande undervisning och hur barnens möjligheter att delta i undervisningen konstrueras. Skillnaden mellan konkreta och språkliga redskap i språkutveckling utgörs i hög grad beroende på undervisningens syfte och lärandemål. Språkliga redskap såsom tecken som stöd förekommer i hög grad som ett redskap i språkutveckling och kommunikation men däremot är musik och sång synnerligen avgörande i barns språkutveckling för att redskapen grundar ett utrymme för barn att delta i social interaktion. Konkreta redskap som figurer och duploklossar förekommer framförallt i undervisning eller planerade aktiviteter som strävar mot specifika lärandemål inom språkutveckling i svenska och i modersmål. Studiens resultat visar på att förskollärare understödjer språkutvecklande undervisning i svenska när det gäller de fyra principerna för undervisning; variation, inramning, stöttning och utmaning samt definition och utveckling av ett kunnande inom språk och kommunikation. Däremot visar studiens resultat på att språkutvecklande undervisning i modersmål omfattas av variation och stöttning med avsaknad av utmaning.

 • 130.
  Leyon, Marcus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Nordstrand, Veronica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Påverkar förskolegårdens utformning pedagogen?: en kvalitativ studie om förskolegårdens inverkan på pedagogers arbete utomhus2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Då barngrupperna tenderar att bli allt större i samma små lokaler blir utomhusmiljön allt viktigare, många förskolor tillbringar på grund av platsbrist allt mer tid utomhus (Nilsson, 2002). Det finns en hel del forskning om hur barnen påverkas av den miljö de vistas i utomhus. Hur utomhusmiljön är utformad har betydelse för de lekar och aktiviteter som barn sysselsätter sig med (Björklid, 2005). Vi har hittat marginellt med tidigare forskning på huruvida gårdens utformning påverkar pedagogernas arbete och har därför valt att fokusera på detta område.

  Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på om förskolegårdens utformning påverkar pedagogers arbete utomhus.

  Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie. Vi har intervjuat sex förskollärare på sex olika förskolor. Innan intervjuerna genomförde vi observationer av både gårdens utformning och pedagogernas agerande utomhus. Vi tog även fotografier av gårdarna för att säkerställa att observationerna vi gjort av gårdarna stämmer överens med verkligheten.

  Resultat: Vi har kommit fram till att gårdens utformning påverkar pedagogerna i vissa avseenden. Gårdens utformning påverkar i vilken utsträckning pedagogerna är nöjda med gården samt hur ofta de lämnar gården för besök i andra miljöer. Gårdens utformning verkar även ha betydelse för hur pedagogerna låter vädret påverka utomhusvistelsen. I flera andra avseenden har vi inte kunnat avgöra om det är pedagogens grundsyn eller gårdens utformning som påverkar pedagogernas tankar och handlingar.

 • 131.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore and describe preschool children’s use of mathematics in their communication with others. This study is limited to examining situations in which children communicate with other children and adults. Moreover, the aim is to deepen the understanding of how preschool children use mathematics to convey mathematical meanings with other children and adults in preschool. The research questions is: How do children communicate mathematics? In what kind of situations does mathematics occur in their communication? What mathematical content is communicated? The theoretical framework is selected from a sociocultural perspective, which is a collective term for theories which assume that language's original function is communicative and that it is a means of social interaction. From a socio-cultural perspective, language, culture and children's actions are seen as essential elements of childhood development and learning. Prerequisites for this development include children’s participation in creating an interaction with their environment. In order to study preschool children's mathematical communication, this study is based in ethnographic methodological traditions. The results show that preschool children communicate mathematics through: linguistic expressions, semiotics, linguistic tools and bodily expressions. Children communicate mathematically in situations when: they are making comparisons, when they are comparing changes, and when they are trying to give descriptions about the world which surrounds them. It also shows that preschool routines, material support and activities stimulate mathematical communication. When teachers are supportive and engaged in children’s communication their mathematical knowledge can also be developed and deepened

 • 132.
  Lundström, Marita
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Granbom, Ingrid
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Exempel 2: Kvalitetsarbete i förskola och skola2019In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 43-50Chapter in book (Other academic)
 • 133.
  Lunneblad, Johannes
  et al.
  Institutionen för Pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  De kommer från nordost: om skolkonkurrens och elevidentitet i ämnet svenska som andraspråk2009In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 18, no 2, p. 87-103Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  They come from the north-east. On competition between schools, and student identity in Swedish as a Second Language. Current educational policy in Sweden is characterized by individual choice. Many students who opt for city-centre schools are students with a first language other than Swedish, choosing a school where the majority of students speak Swedish as their first language. Our aim is to analyse the discursive practices discernible in the discourse about students of Swedish as a Second Language (SSL) in a city-centre school. The data are collected from an ethnographic inquiry undertaken in a compulsory school attended by children aged 10–12. The results show how a child’s identity as an SSL student is linked to a market view of education. The SSL student is not just one who has recently immigrated, as is stated in descriptions of the subject. Nor are all students offered education in SSL, since teachers and school leaders claim a lack of resources. In this discourse, SSL students are described as belonging to a category separate from the supposedly normal student. Students from suburban schools are described as substitutes for those living nearby. This has created a dilemma for the school, which risks losing its symbolic value as a “Swedish” school.

 • 134.
  Lyngfelt, Anna
  Göteborgs universitet.
  Kunskap som mål eller medel?: om synen på den akademiska föreläsningen, förmedlad av Chalmers-lärare 1998/992000In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 9, no 2, p. 9-27Article in journal (Refereed)
 • 135.
  Lyngfelt, Anna
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Andersson, Peter
  Göteborgs universitet.
  Analys av digitala, multimodala elevtexter i årskurs 1 och 22014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den delstudie som presenteras utgör en del av projektet DILS (Digitala arenor för läs- och skrivpraktiker i grundskolans tidigare år, 2012–2014). Syftet med presentationen är att diskutera en modell för textanalys som är lämplig för multimodala elevtexter där en rad olika digitala verktyg använts och svårigheter som kan tänkas föreligga vad gäller lärares möjligheter att diskutera kvalitéer och utvecklingsmöjligheter i elevernas multimodala texter.Studien bygger på de grundläggande aspekter av multimodalitet och lärande som behandlas i teoribildningen om multiliteracies (Cope & Kalantzis, 2000; New London Group, 1996), New Literacy Studies (Gee, 2005; Lankshear & Knobel, 2003; Street, 1997) och multimodal semiotik (Jewitt, 2006; Kress et al, 2005). För att utveckla textanalysmodellen knyts användningen av semiotiska resurser till de textuella och (socialt) kontextuella sammanhang i vilka resurserna används. Hur de semiotiska resurserna väljs utifrån ändamål och bildar sammanhang i enskilda elevtexter diskuteras genom att textanalysmodellen består av (a) en sammanställning av de semiotiska resurser som eleverna använder, (b) analys av de inomtextuella mönster som resurserna konstituerar i texterna och (c) analys av de normer som ligger till grund för textskapandet (uppgiftsformulering, uppgiftskultur och lärares tolkning av styrdokument/praxis).

 • 136.
  Lärnefjord, Anneli
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Persson, Erika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Den dolda arenan: Hur elever upplever den?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns en dold arena i skolan som är outforskad och som fångat vårt intressetill denna studie. Studien ger även kunskaper till all personal inom skolan som på något sättbemöter eleverna. Vi har valt att utgå ifrån elevernas perspektiv där elever från årskurs 1 och2 deltagit för att bidra med sina tankar. Vi har studerat detta utifrån ett fenomenologisktperspektiv. Eftersom det saknas tidigare forskning inom området har vi kompletterat medforskning kring socialt samspel och konflikter vilket är något som ständigt förekommer påden dolda arenan.

  Sökord: Sökorden vi har använt var dolda platser i skolan, gömda platser i skolan, när ingenvuxen ser i skolan, utan att pedagog/personal ser, egen tid, rum i skolan, pedagogersnärvaro/frånvaro.

  Syfte: Vårt syfte med undersökningen var att se om det finns en dold arena och hur denupplevs av eleverna i skolan.

  Metod: Vi har valt att använda oss av intervjuer utifrån en fenomenologisk grundtankeeftersom vi vill undersöka elevernas upplevelser kring den dolda arenan. Vi lät elevernaanvända engångskameror för att kunna fotografera sina utvalda platser.

  Resultat: Den dolda arenan är viktig för eleverna och något som de upplever på olika sätt.Detta beror på om personalen är närvarande eller inte, dock förblir inte den dolda arena doldvid personalens närvaro. Tryggheten är en del som skiljer sig åt mellan årskurserna och ävenhur de hanterar konflikter som uppstår på den.

 • 137.
  Målsäter, Karolin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Demokratiundervisning på språkintroduktionsprogrammet: En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar av att undervisa om begreppet demokrati på språkintroduktionsprogrammet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Som följd av en ökad invandring av ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern har språkintroduktionsprogrammet växt de senaste åren. Inom ramen för detta program undervisas nyanlända ungdomar främst i svenska som andraspråk men undervisning i andra av grundskolans ämnen förekommer. I den svenska forskningen om flerspråkiga elever saknas specifika strategier för samhällskunskapsundervisning. Den amerikanska forskningen har dock undersökt nyanländas utbildning och kommit fram till att kulturellt inbäddade begrepp såsom demokrati erbjuder särskilda utmaningar för nyanlända elever. Begreppet demokrati är ett begrepp som är omstritt med olika betydelser även i läroplaner, vilket forskning i samhällskunskapsdidaktik uppmärksammat. Syfte: Studiens syfte är att undersöka de uppfattningar och didaktiska strategier som lärare på språkintroduktionsprogrammet har i undervisning om begreppet demokrati i skolämnet samhällskunskap. Utifrån detta syfte har tre frågeställningar formulerats: 1. Vilka aspekter av demokrati uppfattar lärarna som viktiga att ta upp i sin undervisning? 2. Hur uppfattar lärarna elevernas förförståelse av demokrati? 3. Vilka didaktiska strategier väljer lärarna i sin undervisning om demokrati? Metod: I studien har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomförts och sedan analyserats utifrån en fenomenografisk analysmetod. Intervjusvaren har i en fenomenografisk analys delats in i beskrivningskategorier där lärarnas uppfattningar kartlagts. Resultat: Lärarna uppfattar tre aspekter som viktiga i demokratiundervisningen. Dessa är institutionella aspekter, rättigheter och värderingar. Lärarna uppfattar att elevernas förförståelse varierar. Dels varierar deras kunskaper om demokrati och dels varierar deras inställning till demokrati. I sin undervisning om demokrati tillämpar lärarna specifika strategier. De anpassar studietakten, knyter an undervisningen till verkligheten, använder samtal och diskussioner, arbetar relationsorienterat samt samarbetar organisatoriskt.

 • 138.
  Nettelbo, Marie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pettersson, Jenny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Elevers uppfattning av formativ bedömning i matematikundervisning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie grundar sig i att vi under vår utbildning förstått betydelsen av bedömning och återkoppling i skolan. Vi vill därför ta reda på hur det ser ute i verksamheten, när det kommer till elevens involvering gällande återkoppling. Syftet med vår studie är att undersöka hur elever i de yngre åldrarna uppfattar formativ bedömning i matematik. Vi har valt att genomföra studien med semistrukturerade elevintervjuer i grupp. Tanken med intervjuerna var att de skulle ske i form av ett samtal där eleverna kunde få berätta fritt hur de upplevde återkoppling. Intervjuerna inleddes med förutbestämda frågor som vi utgick ifrån, där svaren var öppna. Anledningen var att vi ville åt elevernas uppfattningar och valde därför en fenomenografisk vinkel på vår studie, där uppfattningar av ett fenomen är i fokus. Resultatet i vår studie pekar på att eleverna uppfattar återkopplingen mestadels från läraren och att de får den på alla Hattie och Timperleys nivåer, som vi beskriver senare i arbetet.

 • 139.
  Nielsen, Cecilia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Johansson, Eva
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Wernersson, Inga
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hansen Orwehag, Monica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Vikström, Ragnhild
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hur balanserar lärare mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn?: arbetsrapport från en pilotstudie, maj 2007 – oktober 20082009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Rapporten innehåller två delar. Den första utgörs av rapporteringen av det arbete som utförts inom projektet under de första 18 månaderna, den andra av det konferenspaper till NFPFs/NERA’s1 kongress i Köpenhamn i mars 2008, där projektet först presenterades för en vidare krets. Den forskningsfråga som undersöks är: Hur balanserar lärare i verksamheten mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? Dataproduktionen har skett med hjälp av studenter, som i sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har gjort observationer och intervjuer med sina lärarutbildare i verksamheten (LUV). De texter som blivit resultatet av dessa observationer och intervjuer har sedan analyserats, dels av studenterna själva i seminarier, dels av projektgruppen. I det senare fallet har analysen inriktat sig mot vad studenterna har valt att observera och vad de har kunnat se, både med tanke på vilka instruktioner de fått och med utgångspunkt i vilka förutsättningar utbildningen gett dem att se vad som händer i verksamheten. Projektet står alltså på tre ben:

  1. En vetenskaplig undersökning av en allmändidaktisk forskningsfråga.

  2. Studentmedverkan i såväl dataproduktion som analys, vilket ingår i studenternas vetenskapliga skolning.

  3. En utvärdering av undervisningen och kurslitteraturen vid lärarprogrammet med avseende på vilka förhållanden studenterna givits förutsättningar att upptäcka i verksamheten.

  Pilotstudien har tydligt bekräftat hur komplex forskningsfrågan är och hur komplicerad situationen på verksamhetsgolvet är. De resultat studien gett antyder också att undervisningen vid högskolan i hög grad styr vad studenterna kan se i verksamheten, och att deras texter ofta är normativa. Projektet har visat sig synnerligen generativt. Intressanta och viktiga frågor för fortsatt forskning inom projektet har utkristalliserats, liksom avgörande problemområden som lärarutbildningen behöver ge sig i kast med.

 • 140.
  Niemi, Mariella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Naturbaserade diskurser i teori och praktik: motiv och argument2012In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 89, no 3, p. 268-276Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The article discusses how teachers who work with people with intellectual disabilities in a daily activity center specializing in horticultural work, and in an upper secondary special school specializing in farming, argues in favor of the value of nature. The theoretical starting point is based on a discourse inspired approach. Three interpretative repertoires have been identified: nature makes us happy, nature demands motivation and nature leads to fellowship, which all emphasize or deny different values connected with nature. They may also be seen as common resources that can be used when there is a need to legitimate the existence of the activities studied. The repertoires are also discussed in relation to texts about the relationship between man and nature.

 • 141.
  Niklasson, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En granskning av hur genus konstrueras i bilder i samhällskunskapsläromedel2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skollagen samt läroplanen skildrar vikten av jämställdhet och att alla som utövar inflytelse inom skolan ska gagna jämställdhet mellan könen. Det gör det relevant att undersöka hur läromedel hanterar detta uppdrag. Genus fastställer gränser för människors livschanser. Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka hur genus konstrueras i bilder i samhällskunskap läromedel för årskurs 7. Metod: Studien är av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Tre läromedel i ämnet samhällskunskap har granskats. Fotografierna har slumpmässigt valts ut. De utvalda fotografierna analyserades ur multimodal diskursanalys. Resultat: Studiens resultat visar att kamerans lodräta och vågräta vinklar har betydelse för hur genus konstrueras men även blickriktningar. Betraktaren är också väsentlig i sammanhanget. Vidare har resultatet klargjort att i den kvantitativa delen är två läromedel förhållandevis jämställda medan ett läromedel har en påfallande manshegemoni.

 • 142.
  Nilsson, Anders
  et al.
  University West, Department of Economics and IT.
  Pilo, Fredrik
  University West, Department of Economics and IT.
  Animerad film som undervisning: En analys av tre tidstypiska animerade undervisningsfilmer2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this work is to identify and highlight a couple of guidelines for the visual design of an animated film to be used in an educational context. We also seek to identify style elements in animated educational film that persist through time and different medium. Also to highlight new qualities and opportunities that come with the digital medium. Finally we will also look at how the audience and reception context effects and shape the expression and content of an educational movie.

  With a fixed analytical model we have made a comparative qualitative analysis of three period-characteristic animated educational films, Camouflage (1943), Den Vidunderliga Världshistorien (1993) and Gutten og Torsken (2007) which all use humor to enhance the learning.

  Through this analysis we have been able to identify style elements such as the use of stereotypes and metaphors, noted how the content and expression is largely influenced by the audience and receiver context but also of the distribution and technical capabilities.

 • 143.
  Nilsson, Ann
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media Production.
  Pareto, Lena
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media Production.
  The Complexity of Integrating Technology Enhanced Learning in Special Math Education: a Case Study2010In: Sustaining TEL: From Innovation to Learning and Practice. 5th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2010, Barcelona, Spain, September 28 - October 1, 2010. Proceedings / [ed] Martin Wolpers, Paul A. Kirschner, Maren Scheffel, Stefanie Lindstaedt and Vania Dimitrova, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag , 2010, p. 638-643Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We present a study of integrating an educational game in special math education, to explore challenges faced during the process. The game promotes an unconventional approach supporting students having math difficulties, through visual representations, learn-by-exploration and learn-by-teaching models. Our conclusion is that integration in special education is more challenging than in the main stream counterpart, due to social vulnerability of the students, learning/teaching challenges in content, motivation and attitude, a non-typical learning situation, and the challenge of matching learning peers.

 • 144.
  Nilsson, Kristin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Det heter ju tjejlego: en studie av fritidshemsmiljöns påverkan på barns könsidentiteter2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 145.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Hälsa och lärande: Kunskapssammanställning avseende samband mellan elevers hälsa och studieframgång/inlärning2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hälsa och lärande är något det talas mycket om men kunskapen på området är bristfällig. Den forskning som finns har olika utgångspunkter vilket visar på komplexitet. Rapporten ger en översikt som visar på olika sätt att angripa området. Hälsoprogram kan påverka lärande. Program för att främja skolframgång och lärande är de som bäst främjar hälsa.

 • 146.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Prytz, Joan
  Att kunna eller veta sin plats: en pedagogisk planeringsprocess för elever, skolpersonal och förvaltare2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är för det första en litteraturöversikt över forskning om rummets påverkan på elevers lärande och om olika gruppers möjligheter till lärande genom delaktighet i rumsförändringsprocesser. Den behandlar forskning om fysisk miljö, speciellt byggd miljö och lärande samt ett antal infallsvinklar till hur man kan förstå och kanske kombinera arkitektur-, planerings- och pedagogikteorier i ljuset av varandra. För det andra handlar rapporten om ett konkret renoveringsprojekt ”Rum för lärande” i samarbete mellan Lokalförsörjningsförvaltningen i Göteborg, Göteborgs skolor samt branschorganisationerna Målarmästarna och Hantverkcentrum. Detta samarbete mellan skilda verksamhetsområden i syfte att vara ömsesidigt lärande kan förstås som ett arbetsintegrerat lärande vilket varit inkörsporten för ett intresse från Högskolan Västs sida. Projektet ”Rum för lärande” bygger på en vision att leverera bästa pedagogiska miljö och genom samarbete med brukarna utveckla en ur flera aspekter hållbar modell för renoveringar. Det bemöttes med ett stort intresse från skolor som såg möjligheter till kvalitetsförbättringar av den fysiska miljön och pedagogiska vinster av att göra elever och personal delaktiga i projektet. Från målarbranschens sida var man intresserad av säsongsutjämning av sysselsättningen: att kunna måla skolor under terminstid och av kvalitetsutveckling. Man ville använda resultat från färgforskning och undersöka färgsättningens möjligheter. Vid Högskolan Väst pågår en uppbyggnad av en forskningsmiljö på temat lärande i och för arbetslivet. I projektet finns flera intressanta aspekter av arbetsintegrerat lärande. Dels handlar det om ett lärande för planerare och förvaltare av lokaler och för olika kategorier skolpersonal. Det handlar också om det som har kommit att kallas interprofessionellt lärande det vill säga lärande mellan yrkesgrupper. Detta har hittills främst undersökts inom vårdsektorn. Här kan detta tillämpas på ett nytt område där det är speciellt intressant att granska och diskutera arkitektur- och planeringsteorier ställda i relation till pedagogiska teorier. I rapporten har vi inga ambitioner att vara uttömmande. Förutom en inledande litteraturöversikt är arbetet att betrakta som en start till att undersöka och utveckla ett interprofessionellt lärande mellan byggsektorns olika aktörer och ett verksamhetsområde nämligen skolsektorn. Det speciella med renoveringsprojekt i pågående verksamhet är att där finns aktörer med speciell kompetens på det aktuella området och i just de aktuella lokalerna. Att ta tillvara den kompetensen kan tillföra såväl byggsektor och förvaltare som den aktuella verksamheten extra värden. En del i det aktuella projektet ”Rum för lärande” har även haft fokus på att utveckla barns delaktighet i konkret förändringsarbete. I den empiriska avslutande delen av rapporten tillämpas några teoretiska resonemang på projektet. Det finns mycket mer att göra på området. Vi kommer därför att utveckla några av tankegångarna i artikelform. Arbetet med rapporten har varit nästan klart sedan ett år tillbaka och när detta skrivs har medel beviljats för samproduktion av kunskap inom området.

 • 147.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Wiedel, Daniel Olof
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tidiga insatser i förskolan: erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun2016Report (Other academic)
 • 148.
  Nilsson, Lena
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Lander, Rolf
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Aktioner för hälsa och skolutveckling: ett pilotprojekt om hälsa och lärande2010Report (Other academic)
 • 149.
  Norlander, Ludvig
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Tre vanliga grabbar: En studie om platsens betydelse för delaktighet och identitet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe and analyze the places importance for young people with disabilities. The study’s central questions are what type of places they visit and what characterizes them. It is also about answering the questions why the places are visited and what meaning this has for participation and identity. The study´s central concept is room/place, participation and identity. Knowledge review will be based on the key concepts. The collection of the empirical material has been inspired by the ethnographic methodology,which in this study included seven observation sessions and six interviews.

  The result shows that the boys mainly visited two different places. This is about the publicand non-public places. Public places can be described as a place for everyone and the nonpubliconly for people with disabilities. The boys show more participation towards publicplaces which can provide activities, fellowship and well-being. Both places can offer participation, but are dependent on other factors, which in this case is about activities and visitors. None of the places shows identity, but rather the interaction between the individual and the environment. Participation doesn’t necessarily show the personal identity. In the lastchapter the importance is highlighted through a perspective of social work activity. First andforemost the public places potential is highlighted and it´s limitations for participation and theidentity process. Secondly, it is also a discussion about future planning in daily socialpedagogic practice, both on an individual and society level.

 • 150.
  Nunstedt, Håkan
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Pennbrant, Sandra
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Portfoliometoden: Ett pedagogiskt verktyg för att integrera teori och praktik i sjuksköterskeprogrammet2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Portfolio is a systematic, purposeful, consolidated and structured collection of study works that the teacher and students use to follow up the development of knowledge, skills and attitudes in some area. Work integrated learning (WIL) can be seen as a process and an educational strategy for an active exchange of knowledge, reflected action and lifelong learning. The purpose of this report is to describe and discuss portfolio as a pedagogical method and WIL as a pedagogical strategy in the clinical education in the nursing program at University West. One of the main ideas behind the WIL-portfolio method isthat students have the opportunity to take control of their learning and thereby become more active in the learning and better understand the generated learning. The WIL-portfolio can create opportunities for nursing students to develop professional skills, systematized by using the portfolio structure and content. WIL-portfolio methodical process consists of the six phases; prereflection, reflection-in-action, reflection-on-action, self-evaluation, metareflection and knowledge-in-action. WIL-portfolio can serve as a basis for reflection and become a mirror image of learning, both in the present and in the future. The WIL-portfolio method can thus contribute to a deeper understanding of one's own knowledge of the process of lifelong learning.

12345 101 - 150 of 234
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf