Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 714
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulkader, Daiana
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Kashkooli, Niloo
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Unga män i socialt utsatta bostadsområden: En kvalitativ studie om unga män som begår narkotikabrott2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ur ett socialarbetarperspektiv ämnar studien att utforska vilka levnadsvillkor som kan bidra med att unga män involveras i drogrelaterad brottslighet i socialt utsatta bostadsområden, där frågor om skyddsfaktorer och riskfaktorer är förekommande. Studien använder sig av stämplingsteorin som ett ramverk. Studien använder en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med socialarbetare för att förstå deras perspektiv på arbetet med unga män som påverkas av drogrelaterad brottslighet. Resultaten tyder på att de vanligaste anledningarna till att unga män engagerar sig i drogrelaterad brottslighet är en bristande föräldraroll, bristande motivation samt svart ekonomi och status. Studien visar också att unga män stigmatiseras och stämplas som "droganvändare" och "brottslingar" av samhället. Stämplingarna kan ha en betydande påverkan på deras identitetsutveckling, självkänsla och livsbana. Studien betonar vikten av att kunna förstå de underliggande orsakerna till drogrelaterad brottslighet, istället för att enbart fokusera på unga mäns avvikande beteenden. Således belyser studien det komplexa samspelet som finns mellan sociala sammanhang och drogrelaterad brottslighet bland unga män i socialt utsatta bostadsområden, vilket uppmanar till en mer nyanserad förståelse av frågan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdulla, Afrah
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Risenfors, Signild
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Kursen för samhällsorientering för nyanlända: mobilisering och integration för deltagare2013Inngår i: Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv / [ed] Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla & Svensson, Lars A., Göteborg: Daidalos, 2013, 1, s. 117-138Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 3.
  Aboutakah, Amna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Shaat, Säloa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  ''I Sverige har vi inte dukar på huvudet, de ska finnas på bord'': En kvalitativ studie om invandrarungdomars möte med rasism2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker vi vilka vardagliga upplevelser och erfarenheter invandrarungdomar från två ungdomsverksamheter i förorten har av rasism. Till detta har vi fokuserat på två huvudområden, dels hur vardagsrasismen kommer till uttryck i ungdomarnas liv, och hur man kan förstå deras erfarenheter utifrån begreppen ''den Andre'' och stereotypisering, och dels hur ungdomarna hanterar deras upplevelser. För att undersöka detta har en kvalitativ forskningsansats använts där sju semistrukturerade intervjuer har gjorts med invandrarungdomar från förorten. Vårt metateoretiska perspektiv har varit socialkonstruktionism, med postkolonialism som huvudsaklig teoretisk utgångspunkt. Vidare har vi specifikt använt oss av de teoretiska begreppen ''den Andre'' och stereotypisering, vilka används för att analysera och förstå materialet. Materialet har i sin tur kodats, tematiserats, kategoriserats, och analyserats utifrån ovannämnda teoretiska perspektiv.

  I analysen har vi kommit fram till att den rasbiologiska historien tillsammans med koloniala värderingar aktualiseras och än idag präglar invandrarungdomar ifrån förortens vardag på ett påtagligt sätt. Detta kommer främst till uttryck genom en upplevd annorlundahet och ojämlikhet mellan dem som är rasifierade och de som anses som norm i samhället. Det i sin tur gestaltades genom två olika former, dels genom en upplevelse av att bemötas som ''den Andre'', och dels genom att bedömas utifrån stereotypa föreställningar. Dessa former aktualiserades delvis genom raslärans kvarlevor, där slaven och djuren blev tydligt framträdande, och även genom en stereotypisering utifrån attributen skägget, sjalen, och platsen förorten, vilka i sin tur resulterat i att ungdomarna betraktats som bl.a. självmordsbombare, terrorister och gangsters. Vidare visar resultaten att sättet att hantera rasismen på var av varierande slag, men vi fann tre övergripande strategier: att försöka söka sig till och vistas inom trygga områden, att hålla sig borta från rasismen på olika sätt (undvika, bortförhandla, anpassning), samt att göra motstånd via gruppverksamheter. Slutligen problematiseras och diskuteras hur invandrarungdomarnas erfarenheter av rasism direkt eller indirekt kan leda till social utstötning och skapa en förstärkt exkludering, samt det sociala arbetets betydelsefullhet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abrahamsson, Cecilia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  "...man har ju ett hum om artiklarna": En studie om hur socialsekreterare i fem kommuner förbereder sig för att Barnkonventionen blir lag 20202019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten förbereder sig för att FN:s Konvention om Barnets rättigheter (Barnkonventionen) blir lag med fokus på barnets delaktighet samt att undersöka hur socialsekreterare möjliggör för barn i olika åldrar att komma till tals i barnavårdsutredningar.

  För att besvara syftet intervjuades sex socialsekreterare i fem kommuner. Det empiriska materialet analyserades utifrån Shires delaktighetsmodell, ett utvecklingspsykologiskt perspektiv samt tidigare forskning.

  Resultatet av studien visar på att majoriteten av de intervjuade socialsekreterarna inte är involverade i det förberedande arbetet inom socialtjänsten inför att Barnkonventionen blir lag. Alla intervjuade socialsekreterare är positiva inför att Barnkonventionen blir lag, men några lyfter upp oro att det kan leda till än mer administration. De flesta menar att det främst är andra verksamheter inom kommunen som kommer att påverkas av att Barnkonventionen blir lag och att det i praktiken inte kommer att förändra deras arbete med att säkerställa barnets delaktighet i barnavårdsutredningar.

  Resultatet visar även att bristen på tid och resurser gör det svårt för socialsekreteraren att få tillräckligt med tid för att träffa barnet under barnavårdsutredningen, samt att flera vittnar om att alla socialsekreterare inte alltid känner sig bekväma i att prata med barn. Ytterligare en aspekt som lyfts är bristen på kunskap om Barnkonventionen och socialtjänstlagen hos föräldrar, vilket leder till att planerade stödinsatser inte blir av.

 • 5.
  Abrahamsson, Emelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Bjurström Hultin, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Vad är att vara maskulin?: En kvalitativ studie om hur unga män uttrycker psykisk ohälsa i förhållande till maskulinitetsnormer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur unga män uttrycker sin psykiska ohälsa samt upplevelse av maskulina normer i mötet med personal vid ungdomsmottagningar i Sverige. Studien undersöker även hur personal på ungdomsmottagningar upplever acceptansen kring frågor som berör unga mäns psykiska hälsa och maskulinitetsnormer. Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer med informanter i form av personal från ungdomsmottagningar och mottagning för unga män. Socialkonstruktivism och rollteori har använts som teoretisk referensram för att förklara fenomen i vårt samhälle som anses naturliga och vilken inverkan olika socialiseringsprocesser har för skapandet av manliga normer (Wenneberg, 2000). Resultatet påvisar att sociala konstruktioner av maskulinitet skapar barriärer för unga män att verbalt uttrycka sig kring psykisk ohälsa vilket resulterar i alternativa uttrycksformer. Dessa alternativa uttrycksformer presenteras i denna studie som självmedicinering, ångestkänslor samt utagerande handlingar. Studien visar på hur maskulina normer skapar påföljder av hur unga män generellt söker vård senare och då också mår generellt sämre, vilket visar på könsskillnaden mellan unga kvinnor och unga män. Studien resulterar i kunskap kring problematiken för unga män att uttrycka sig verbalt kring känslor kopplat till maskulina normer. Studiens resultat uppmärksammar ett komplext problemområde gällande unga mäns psykiska hälsa och dess konsekvenser.

 • 6.
  Abrahamsson, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Hjälp till hjälp: En kvalitativ studie om vägen till missbruksbehandling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har genom kvalitativ forskning med utgång i systemteorin syftat till att kartlägga den enskilda missbrukarens väg till missbruksbehandling. Tre semistrukturerade intervjuer har genomförts och sedermera analyserats.

  Missbrukare utgör en särskild kategori i socialtjänstlagen. Därtill står det att finna i lagrum 3 kap 1 § (SFS 2001:453) att socialtjänsten genom uppsökande verksamhet ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen. Därtill även informera om socialtjänsten i kommunen och genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden.

  Resultat har påvisat att det i första hand är missbrukarens anhöriga som stöttar dem till kontaktsökande vad gällande behandling. Studien har därtill även påvisat att missbrukaren i första hand inte vänt sig till socialtjänsten utan sökt sig till andra instanser.

  Respondenterna i studien har samtliga haft enskilda agendor vad gällande uppnådd drogfrihet. Vad som dock förefallit signifikant bland deltagarna har varit en strävan om bättre relationer med sin familj.

  Ytterligare en av studiens slutsatser är att socialtjänsten bör utöka sin informationsspridning till kommuninvånare om att missbruksbehandling finns att tillgå och hur hjälpen är utformad.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abrahamsson, Lisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Grönlund, Mikaela
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Att arbeta med oförenliga mål: En studie om vardagens etiska dilemman och målkonflikter på demensboenden, med särskilt fokus på äldreomsorgens nationella värdegrund2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Äldreomsorgens nationella värdegrund - ett vägledningsmaterial” gavs ut 2012 av Socialstyrelsen i syfte att implementera en gemensam värdegrund i verksamheterna så att äldreomsorgen ska kunna bidra till att äldre känner välbefinnande och ett värdigt liv. Denna studie redogör för etiska dilemman och målkonflikter som undersköterskor uppgett att de ställts inför i det dagliga arbetet på demensboenden, samt en redogörelse för vilka värdeord som ges mer prioritet än andra. Detta har undersökts genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fem undersköterskor. Intervjuerna har bearbetats med hjälp av tematisk analys samt tolkats i förhållande till tidigare forskning, det salutogena synsättet och KASAM, med begreppen begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och makt. I vår studie fann vi etiska dilemman förknippade både med kollegor, anhöriga och brukare. Även bristande resurser kunde begränsa måluppfyllelsen och kvaliteten på omsorgen. Av de värdeord i värdegrunden som vi har fokuserat på så stod de vanligaste målkonflikterna mellan självbestämmandet och den fysiska tryggheten eller mellan självbestämmandet och den personliga integriteten. Målkonflikterna uppstod främst när brukaren vägrar vård, exempelvis när denne inte vill ha hjälp med ADL1 eller ta sina mediciner. Resultatet visar även på att informanterna värderar självbestämmandet högt och i särskilda fall kan de använda någon form av skyddsåtgärd eller annan tvingande åtgärd för att bevara brukarens hälsa. Dock så är det ingen av informanterna som kan tänka sig att tvinga eller lura i sin brukare mediciner. En värdefull aspekt som framkommer i studien är de förebyggande åtgärder och arbetssätt som undersköterskorna tar till för att “få brukarna med sig” så att brukarna tar rationella beslut, och därmed undviks målkonflikter.   

 • 8.
  Adamietz, Mikaela
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Bemöta den utsatta eleven: En kvalitativ studie om skolkuratorns metoder2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur kuratorer arbetar förebyggande för att bemöta barn som blivit sexuellt utsatta via sociala medier/online. Fokus är på ett förebyggande arbete och metoder för att identifiera och arbeta med barn som är i risk för eller redan har blivit utsatta för övergrepp. Studien har en kvalitativ ansats och empirin samlades in genom att intervjuer genomfördes. Studiens respondenter är mellan 27-45 år och de har varit verksamma som skolkuratorer mellan 2 – 9 år. Samtliga respondenter har en akademisk examen som socionom. Den data som framkom analyserades genom en tematisk analys och jag valde tre teman; metodik och förebyggande arbete, samverkan med vårdnadshavare och externa aktörer samt identifiering av elever som utsatts för sexuella övergrepp. Studiens resultat visade att respondenterna använde sig av olika metoder för att bemöta ett utsatt barn, men att den gemensamma faktorn visade på att det var svårt att arbeta förebyggande kring den utsatthet som finns online. En anledning var att det i många fall saknades rutiner eller handlingsplaner för att kunna arbeta förebyggande med sexuell utsatthet. En annan faktor som respondenterna förmedlade var att det största ansvaret ska vara föräldrarnas/vårdnadshavarnas då kuratorer inte har behandlingsansvar för barnen.

 • 9.
  Adolfsson, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Mac Key, Louise
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Det finns ingen mall: Lärares perspektiv på inkludering och delaktighet för elever med ADHD2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En skola för alla? Alla som går i skolan har rätt till en fungerande skolvardag, där man har rätt att känna sig delaktig och ges förutsättningar för att klara av skoluppgifter – men är det praktiskt genomförbart? Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv avser studien att undersöka lärares föreställningar om arbete med inkludering och delaktighet i syfte att främja tillhörighet och positivt identitetsskapande hos elever med ADHD. Vi har undersökt lärares möjligheter och förutsättningar för att möta upp eleverna med ADHD i grundskolan. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. Vi träffade våra fem respondenter för intervju och spelade in varje samtal meden diktafon. Det empiriska materialet analyserades med tematisk analys. Resultatet visade att det i vissa fall finns mycket problematik i skolvardagen men att lärarna vinner mycket på att skapa goda relationer och detta ser vi utifrån det relationella perspektivet. Det framkom även att stigmatisering förekommer men att det är något som skolan jobbar med.Många lärare får kunskap om ADHD genom erfarenhet vilket kan leda till att förutfattademeningar om målgruppen suddas ut. Socialpedagogiken bygger på att göra människormedvetna om sina möjligheter för att kunna påverka sin livssituation. Lärarna har här ett stort uppdrag för att kunna skapa dessa förutsättningar i mötet med sina elever. Många lärare saknar dock en mall för att tillgodose elevernas behov och förutsättningar.

  Delaktighet och inkludering är hela tiden pågående processer. För att göra elevers rösterhörda försöker lärarna hitta olika forum för att möjliggöra detta. I vår analysdel använde vi oss bl.a. av Shiers delaktighetsstege för att se om lärarnas metoder öppnar upp för att göra eleverna delaktiga. Inkluderingen ska inte bara vara en placering, alla ska bli sedda och få en känsla av gemenskap. Stora klasser, ökade kunskapskrav, ökade antal diagnoser, resursbrist mm gör också att lärarna också ifrågasätter sig själva om de kan leva upp till en skola för alla?

 • 10.
  Adrian, Carina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Puumala, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Vi ska få eleverna att komma hit hoppsaskuttande": En kvalitativ studie om gymnasieskolans arbete med psykisk ohälsa hos elever.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att beskriva, jämföra och analysera hur företrädare för olika yrkesverksamma i gymnasieskolan ser på sina erfarenheter av skolans arbete med att hjälpa elever som har psykiska problem samt med insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos elever. Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats genom intervjuer då vi ville få olika yrkesverksammas uppfattning om arbetet med psykisk ohälsa i skolan. Vi intervjuade sex personer från två gymnasieskolor som representerade olika yrkesgrupper. I den forskning vi använt oss av framkom det att samverkan och handlingsutrymme var viktiga komponenter gällande skolans arbete med psykisk ohälsa. Det framkommer i vår studie att Elevhälsan har en central roll i arbetet med psykisk ohälsa hos elever, men även andra yrkesgrupper framhålls som viktiga. De olika yrkesgrupperna samverkar med varandra i arbetet med psykisk ohälsa och hur samverkan fungerar tycks påverka de yrkesverksammas handlingsutrymme i arbetet.

 • 11.
  Ahlgren, Carolina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Hult, Daniela
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  En kvalitativ studie om gemenskaper på ett särskilt boende i Västra Götaland: Upplevelser av både personal och äldre2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur personal på särskilt boende arbetade med gemenskap. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer med personal såväl som brukare. 6 personer intervjuades, 3 personal och 3 äldre. Studien analyserades genom en tematisk analys. Begreppen gemenskap, ensamhet, ålderism och teorin gerotranscendence användes för att förstå, tolka och analysera resultatet av materialet. Resultaten i studien visade på att äldre på boendet främst sökte sig till gemenskapen med anhöriga vid inflytt till det särskilda boendet, men att de också skapade en ny form av gemenskap med personalen. Däremot visade resultaten att äldre hade svårare att skapa gemenskap sinsemellan på grund av svårigheter i kommunikationen. Det framkom dessutom att det fanns en skillnad mellan personalens och de äldres uppfattning av vad gemenskap innebar. Avslutningsvis valde vi att diskutera resultaten samt redovisa tankegångarna som utvecklades under studiens gång. Vidare redovisades också hur förförståelsen kring ämnet påverkades. Under diskussionen redogjordes för vad som hade varit intressant inom framtida forskning

 • 12.
  Ahlgren, Magdalena
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Wikström, Anders
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Hur professionella bemöter kvinnor utsatta för våld i nära relation: ”Att bara vara och våga lyssna”2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det första mötet med socialtjänsten kan vara avgörande för kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. Studien syftar till att undersöka hur professionella inom socialtjänsten bemöter våldsutsatta kvinnor. Studien genomfördes med kvalitativ ansats genom sex semistrukturerade intervjuer. Totalt deltog åtta yrkesutövare inom socialt arbete som möter våldsutsatta kvinnor i det praktiska arbetet. Alla hade högskola eller universitetsutbildning i form av socionom, socialpedagog, beteendevetare och behandlingspedagog. Det empiriska materialet analyserades med en tematisk analys. Det teoretiska ramverket, med utgångspunkt i Scheffs socioemotionella värld används i analysen för att bidra till en förståelse av interaktion och samspel mellan människor. Samt hur professionella bemöter sina klienter både på ett intellektuellt och känslomässigt plan.

  Skam och professionell empati är centrala begrepp i analysen. Enligt tidigare forskning saknas kunskap och kompetens bland professionella i arbetet med våld i nära relation. Studiens resultat visar på att bemötandet är helt avgörande i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Hur professionella använder sin kunskap och kompetens i det praktiska arbetet skiljer sig åt mellan olika enheter. Professionellas rädsla, otrygghet och frustration är emotioner som inverkar på bemötandet.

  Skam är en framträdande emotion och ett hinder för våldsutsatta kvinnor att berätta om sin utsatthet. Skammen finns i olika skepnader, så som skam kopplat till identitet och yrkesroll samt skam kopplat till det sexuella våldet. Både socionomer och socialpedagoger möter våldsutsatta kvinnor i det dagliga arbetet. Ett öppet och inlyssnande förhållningsätt är avgörande för bemötandet. Samt att inte döma, vägleda och motivera våldsutsatta kvinnor till förändring och ett självständigt liv utan våld.

 • 13.
  Ahlrot, Rebecca
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Egen härd är guld värd: En studie om individer med missbruks- och boendeproblematik med insats i form av beroendestöd i hemmet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how individuals with a combined substance abuse and housing problems describe their views on their addiction, their homes and the help they receive through the care of the community social service agencies. In light of the insufficient scien-tific evidence in the fields of substance abuse and housing support, the purpose of this paper is to gain increased knowledge in the both fields. An acquisition of increased knowledge is needed and important from a societal perspective as well as from an individual perspective.

  The fact that the economic resources in society are put on actions that is utilized to increase the ability of the individual to recover from substance abuse and housing problems is of benefit to society, but above all it benefits the individual. The individual becomes an asset to society instead of a continued drain on community resources. Increased knowledge in the field can contribute to learning for those in the field, but also for others interested.

  This concept is in line with Work Integrated Learning (= AIL). The study is based on eight interviews and the methodology and analysis are inspired by the phenomenological perspec-tive. The results shows that all interviewed informants find dependencies in the home as sup-port in the form of two aspects, partly as a relative support and partly as a daily support. The results further shows that the abuse, for many, resulted in isolation from family and non-addicted friends. Additionally, the home is seen as a basis for security and integrity.

 • 14.
  Aidermo, Josefin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  När jag går till stallet kan jag slappna av och vara mig själv: En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av att hålla på med ridsport2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Det finns relativt lite forskat kring ämnet om hur ridsport påverkar människor och speciellt hur den påverkar människor som är fysiskt och psykiskt friska. Utifrån det väcktes ett intresse i att undersöka hur en grupp unga kvinnor upplever sig påverkas av ridsporten utifrån ett salutogent perspektiv.  Syfte:  Syftet med föreliggande studie är att utifrån unga kvinnors perspektiv studera och analysera hur de påverkas och upplever sig utvecklas av att hålla på med ridsport samt se till vilken betydelse hästen har för dem. Vidare kommer deras upplevelser förstås utifrån begreppet känsla av sammanhang (KASAM).   Metod:  I föreliggande studie valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer utifrån att de ansågs kunna svara på syftet och forskningsfrågorna på bästa sätt. Intervjuerna spelades in och materialet har transkriberats för att senare kodas, tematiserats och summerats. Ett bekvämlighetsurval samt målinriktat urval användes och det genomfördes fyra stycken intressanta intervjuer med personer som har erfarenhet av att vara eller är aktiva inom ridsporten. Resultat:   Resultatet visar att ridsporten bidrar till en mängd positiva faktorer. Bland annat blir personerna lyckliga av att vara i stallet, de utvecklar personliga färdigheter i form av ansvarsförmågor, ledarskapsförmågor och ökat självförtroende. Det finns en stor gemenskap och hästen har en betydelsefull roll. Sett utifrån känsla av sammanhang bidrar ridsporten till känsla av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Deras upplevelser av ridsporten kan förklaras utifrån KASAM-begreppet och de bidrar följaktligen till en ökad hälsa.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Akervall, Elin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Larsson, Christina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Våld i ungas partnerrelationer: i en digital samtid2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Våld i nära relation är ett stort problem världen över, så även i Sverige, och börjar redan i ungas partnerrelationer. Denna studie är av tvärsnittlig design och undersöker ungas kunskaper och syn på våld i ungas partnerrelationer, samt professionella syn och bemötande av unga som på något sätt upplevt våld i partnerrelation. Frågeställningarna undersöktes med en mixad metod bestående av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa metoden utgjordes av enenkätstudie med svar från 101 gymnasieelever i åldern 16–20 år. Det kvalitativa materialet samlades in utifrån semistrukturerade intervjuer med två kuratorer som arbetar på ungdomsmottagning och en intervju med en fältsekreterare. Detkvantitativa underlaget har matats in och behandlats i datorprogram för statistisk analys, SPSS 27. I analysen av materialet har t-tester använts där jämförelser gjorts mellan tjejer och killars skattning av våldshandlingar. Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader i syn på våld utifrån kön, där tjejer skattar våldshandlingar högre än vad killar gör. I det kvalitativa genomförandet gjordes semistrukturerade intervjuer varifrån materialet analyserades och tematiserades. Utifrån de teman som upptäcktes visar de att våld i ungas nära relationer är ett svårupptäckt problem för professionella och att det är svårt att nå fram till unga där våld misstänks. Både unga och professionella anser generellt att det behövs mer samtal om relationer generelltoch kunskap om våld i ungas relationer. För att motverka våld i ungas partnerrelationer behöver professionella bättre kunna bidra unga med kunskap, samt bättre kunna upptäcka, möta och följa upp unga som utsätts för våld, och framför allt unga som utsätter för våld i ungas partnerrelationer, med uppföljande insatser.

 • 16.
  Akyol, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Larsson, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Kulturell kompetens i socialt arbete: En Studie utifrån behandlingsassistenters synvinkel2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kulturell kompetens har blivit ett relevant begrepp idag då Sverige har blivit ett allt mer mångkulturellt land där invandring sker i större utsträckning än utvandring. Den ökade invandringen innebär att det svenska samhället får möta människor med andra kulturer, normer och värderingar vilket kan skapa missförstånd och utanförskap. I det sociala arbetet blir därför kulturell kompetens en viktig del i stödet till dessa personer och deras integration då de möter dem i olika verksamheter och sammanhang inom socialt arbete. Utgångspunkten blir att undersöka hur behandlingsassistenter uppfattar kulturell kompetens då deras huvudsakliga uppdrag är att stödja och mobilisera människor.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur personer med yrkestitel behandlingsassistent har för syn på/tankar om den kulturella kompetensens betydelse och innebörd för att kunna bemöta klienter medolika kulturella bakgrunder.

  Metod: Metoden som används i vår uppsatsstudie var en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer gjordes med 5 behandlingsassistenter. Den teoretiska utgångspunkten har varit det sociokulturella perspektivet och har analyserat all insamlad material med hjälp av en tematisk analys.

  Resultat: I resultatet framkommer det att kulturell kompetens uppfattas som nödvändigt och viktigt för att förstå andra kulturer än sin egna och uppfattas som en förutsättning för relationsskapande. Vidare förklaras betydelsen av erfarenhet respektive utbildning och vikten av en kombination av dessa för en ökad förmåga att förstå och reflektera kring andra kulturer samt för att utveckla kulturell kompetens. 

 • 17.
  Alampay, Liane Pena
  et al.
  Ateneo de Manila University, Philippines..
  Godwin, Jennifer
  Center for Child and Family Policy, Duke University, USA..
  Lansford, Jennifer E.
  Center for Child and Family Policy, Duke University, USA..
  Bombi, Anna Silvia
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Pschology, Italy..
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, MD, USA..
  Chang, Lei
  University of Macau, China..
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts, Amherst, USA..
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, USA..
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, USA..
  Oburu, Paul
  Maseno University, Kenya..
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, USA.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Thailand..
  Uribe Tirado, Liliana M.
  Universidad San Buenaventura, Colombia..
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Jordan, and Emirates College for Advanced Education, UAE..
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Italy..
  Severity and justness do not moderate the relation between corporal punishment and negative child outcomes: A multicultural and longitudinal study2017Inngår i: International Journal of Behavioral Development, ISSN 0165-0254, E-ISSN 1464-0651, Vol. 41, nr 4, s. 491-502Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There is strong evidence of a positive association between corporal punishment and negative child outcomes, but previous studies have suggested that the manner in which parents implement corporal punishment moderates the effects of its use. This study investigated whether severity and justness in the use of corporal punishment moderate the associations between frequency of corporal punishment and child externalizing and internalizing behaviors. This question was examined using a multicultural sample from eight countries and two waves of data collected one year apart. Interviews were conducted with 998 children aged 7–10 years, and their mothers and fathers, from China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, Philippines, Thailand, and the United States. Mothers and fathers responded to questions on the frequency, severity, and justness of their use of corporal punishment; they also reported on the externalizing and internalizing behavior of their child. Children reported on their aggression. Multigroup path models revealed that across cultural groups, and as reported by mothers and fathers, there is a positive relation between the frequency of corporal punishment and externalizing child behaviors. Mother-reported severity and father-reported justness were associated with child-reported aggression. Neither severity nor justness moderated the relation between frequency of corporal punishment and child problem behavior. The null result suggests that more use of corporal punishment is harmful to children regardless of how it is implemented, but requires further substantiation as the study is unable to definitively conclude that there is no true interaction effect.

 • 18.
  Alexandersson, Jenny
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Vikten att vara en bra boendecoach: En studie om hur personal på HVB-hem arbetar med empowerment och delaktighet för att förbereda ensamkommande ungdomar till ett självständigt liv.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien har i avsikt att undersöka hur personalen på HVB-hem arbetar för ensamkommande ungdomar och hur personalen förbereder dem för ett självständigt liv, med hjälp av empowerment och delaktighet. För att få en djupare förståelse utifrån personalens perspektiv valde vi att använda oss av kvalitativ metod, där vi gjorde fem semistrukturerade intervjuer av anställda på tre olika HVB-hem. För att analysera empirin utgick vi från Lindgren (2015) analysmetod "the constant comparative method". Resultatet som gestaltas visar på att personal lägger stor vikt vid relationer till ungdomarna, samt att motivationsarbete och delaktighet finns i det mesta som görs. Genom att använda empowerment ökades ungdomarnas självständighet genom motivation och stöd. Dessutom med hjälp av delaktighet som verktyg kunde man få ungdomarna bli aktiva och på så vis bli mer självständiga i vardagliga arbetssysslor. Vi drog slutsats om att genom delaktighet fick man empowerment och vice versa. I resultatet kunde vi även se att personalen fungerade som en pålitlig och trygg vuxen i ungdomarnas närhet. Vi fann dessutom ett samband mellan självkänsla och självständighet, kunde ungdomen öka sin självkänsla ökades även deras självständighet.

 • 19.
  Almqvist, Karolina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Karlsson, Pernilla
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Det ska va gôtt å leva: En studie om betydelsen av att delta i en framtidsverkstad2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Almroth, Emma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Gustavsson, Sarah
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  "Killar och tjejer gör det nog på lite olika sätt": En kvalitativ studie kring hur gymnasieelever upplever tillit och förtroende gentemot skolpersonal2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tillit och förtroende är ett aktuellt ämne i dagens samhällsdebatt. Tillit och förtroende benämns som viktiga komponenter för att samhället ska fortsätta utvecklas. Tillitsnivån ute i Europa anses vara låg medan vi i Norden har hög tillit till den offentliga sektorn. Sverige har höga tillitssiffror men tillitsnivån sjunker bland yngre. Ungdomar spenderar mycket tid i skolan och dess tillit och förtroende till skolpersonal visas vara låg.

  Syftet med studien är att beskriva hur tilliten och förtroendet mellan gymnasieelever och skolans personal upplevs ur elevernas perspektiv.

  Studien har använt en kvalitativ ansats där fokusgruppsintervjuer genomförts med fyra klasser på en gymnasieskola i södra Sverige. Det var tre yrkesförberedande klasser samt en studieförberedande klass. Vidare har en analys genomförts på resultatet med forskning och intersektionell teori. Med stöd av den intersektionella teorin diskuteras skärningspunkterna mellan de olika kategorier som framgick som betydelsefulla för elevernas upplevelser av tillit och förtroende för skolans personal.

  Resultatet visade att tillit och förtroende av eleverna beskrivs som något ömsesidigt, att båda parter har ett gemensamt mål, samt att eleverna upplever att tilliten är högre om skolpersonal är personlig. Analysen visade att kategorier som ålder, kön och klass har en avgörande betydelse för huruvida eleven upplever tillit och förtroende i skolan.

 • 21.
  Almroth, Gabriella
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Linnhag, Annika
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta - ”Dom kan ju inte bara flytta runt liksom”2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien har syftat till att undersöka hur yrkesutövare inom socialtjänsten i olika kommuner i Sverige arbetar med långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta personer. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer som har genomförts med sju yrkesutövare inom Socialtjänsten i sex olika kommuner. Organiseringen och arbetet med långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta varierade för respondenterna i respektive kommun. Som datainsamlingsmetod användes en semistrukturerad intervjuguide. För att analysera insamlade data användes Lipskys teori med begreppen gatubyråkrater och handlingsutrymme samt organisationsteori i form avett institutionellt och nyinstitutionellt perspektiv. Studien visar att tillgången till bostäder varierar mellan olika kommuner. I de kommuner där det är bostadsbrist blir det en utmaning att tillhandahålla långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta och det är ofta en tidskrävande process. Yrkesutövarnas handlingsutrymme är begränsat då det är hyresvärdarna som tar det slutgiltiga beslutet angående att hyra ut boende.

  Socialarbetarna kan behöva argumentera för klientens situation för att få med hyresvärden på banan, därav är det är viktigt med samverkan med hyresvärdar och bostadsbolag. Något som flera yrkesutövare beskrev som en utmaning i arbetet varom en våldsutsatt behövde byta kommun p.ga. hotbilden. I många kommuner finns ingen uttalad lösning för hur dessa situationer ska hanteras. Hur samverkan fungerar inom och mellan kommuner samt bostadsbolag kan här ha en inverkan på utfallet för den enskilda individen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Alsherefi, Saba
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Sheiday Hashemi, Lina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  ’’Utan mamma och pappa kan vi inte göra vårt jobb’’: En kvalitativ forskningsstudie utifrån personalens perspektiv av vårdnadshavares delaktighet i deras barns vistelse på HVB2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att ur personalens perspektiv beskriva och analysera föräldrars/vårdnadshavares delaktighet i deras barns placering på Hem för vård och boende. Studien gjordes genom kvalitativ metod i form av fyra semistrukturerade intervjuer med fyra personer som jobbar inom två olika HVB hem i Västra Götalandsregionen. Alla fyra hade någon typ av utbildning inom samhällsvetenskaplig inriktning. Som analysmetod användes tematisering. De teoretiska utgångspunkterna bestod av begreppen empowerment, företrädarskap, delaktighet och makt. Fyra huvudteman identifierades: vikten av vårdnadshavarnas delaktighet, det första mötet, omständigheter som kan begränsa delaktigheten och när konflikter står i vägen för delaktighet för att skapa förståelse kring vårdnadhavaranas delaktighet. Resultatet påvisar att personalens arbetssätt och attityder påverkar på vilket sätt vårdnadshavarna görs delaktiga samt till vilken mån. Däremot visar resultatet att det finns en vilja hos personalen att inkludera vårdnadshavarna mer men att olika faktorer begränsar dem i det arbetet. Sammanfattningsvis kan en förändring i personalens arbetssätt och attityder göra att vårdnadshavare känner sig mer delaktiga samt motiverade till att vara delaktiga i dess barns placering på HVB. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Ampem, Daniel Kwame Baidoo
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Spante, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Reaching Out, Tuning in: On the Problematic Information Structure Hindering Connection between Socially Engaged Organizations and Refugees in the Municipality of Trollhättan2017Inngår i: Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies: Revised papers first presented at the 20th Uddevalla Symposium 15-17 June, 2017, Trollhättan, Sweden / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2017, s. 21-28Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The recent refugee crises have caused newcomers to settle in different municipalities in Sweden. Different municipalities respond differently to the situations that arise from an increased number of refugees waiting for decisions from the Swedish Migration Agency regarding residence permit. Such variation in response also affects how refugees can access relevant information about activities and initiatives available in the designated municipality while waiting. This study investigated how stakeholders' in the municipality of Trollhättan experienced their possibilities to spread information about their activities targeting refugees. A particular interest was on what kind of activities stakeholders provided, problems they face in reaching out to refugees, and opinions on using technology usage for outreach. Seven stakeholders in Trollhättan municipality were included in the study; a private company, the municipal employment office, a university and four nonprofit organizations. Findings suggest that stakeholders did arrange various types of initiatives but it was hard for refugees placed in Trollhättan to get access to these local initiatives. Stakeholders wanted to reach out to as many refugees as possible but they have a hard time doing so. The study concluded that information access of stakeholders activities is a major problem for refugees in Trollhättan. In order to address the dispersed and hard-to-find information from the varied stakeholders, a mobile app was suggested as a solution to the information problem in order to create a digital cental place for stakeholder initiatives and information spread. These initiatives, if known about, could create a more active and varied everyday life for refugees awaiting decisions from the migration board. For stakeholders to reach out with information of planned activities and for refugees to be able to tunein to these possibilities becomes particularly important in municipalities where refugees are dispersed in various kinds of locations, rather than living in largec amps.

 • 24.
  Andersson, Alma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Norberg, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  “Barn har alltid rätt till sin förälder, föräldrar har inte rätt till sitt barn”: En kvalitativ studie om barnombuds erfarenheter och upplevelser av att arbeta relationsfrämjande för barn och dess frihetsberövade förälder2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur barnombud på landets Kriminalvårdsanstalter arbetar för barn, framför allt hur de arbetar relationsfrämjande för frihetsberövade som har barn. I studien hörs röster från fem barnombud som arbetar på anstalter med varierande säkerhetsklass, ett barnombud arbetar på en anstalt för kvinnor och fyra arbetar på anstalter för män. Intervjuerna genomfördes via digitala mötesverktygen Zoom och Skype samt via telefon. Studien bygger på ett kvalitativt material och barnombuden intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av en tematisk analys. Anknytningsteorin och det teoretiska begreppet barnperspektivet användes vid analysarbetet tillsammans med tidigare forskning. Resultatet i studien visade att barnombuden aktivt arbetar med barnperspektivet och förutom att tillhandahålla kontakt via telefon, besök och Skype, arbetar de relationsfrämjande med hjälp av föräldrastödjande insatser. Dock finns inte dessa insatser att tillgå på alla anstalter, detta på grund av personalbrist som är en av de brister vi lyckats identifiera. Fler brister som identifierats och försvårar barnombudets arbete med att arbeta relationsfrämjande är resurser, överbeläggningar, och ombyggnationer. Även om barnombuden inom Kriminalvården aktivt arbetar med barnperspektivet påvisar resultatet att säkerhetsfrågor många gånger prioriteras över de frågor som rör barnets bästa. Slutligen visade resultatet en utveckling hos barnombudens arbete med att implementera barnperspektivet men att det än dock finns en önskan om att kunna göra mer men att tiden till deras uppdrag inte räcker till. Studien framhåller ökningen av antal drabbade barn, till följd av ökade fängelseverkställigheter, som en argumentation för att det är en aktuell fråga inom socialt arbete.

 • 25.
  Andersson, Angelika
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Knutsson, Marie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  “Våga lägga dig i, våga vara lite jobbig”: En kvalitativ studie om socialarbetares förebyggande arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mäns våld mot kvinnor är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Det finns ett flertal åtgärder och insatser för att ta itu med mäns våld mot kvinnor. Trots detta är kvinnors utsatthet fortfarande ett stort problem världen över. Detta fick oss att vilja undersöka hur socialarbetare beskriver sitt förebyggande arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vidare undersöker vi socialarbetares upplevelser av möjligheter och begränsningar i det förebyggande arbetet. Samhällsinsatser har tidigare lagt mycket fokus på stöd och skydd, men på senare tid har regeringen valt att införa fler förebyggande åtgärder i form av en nationell strategi. Studien utgår från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som utfördes digitalt. Vidare använde sig studien av ett deduktivt tillvägagångssätt där professionsteorin har styrt studiens fokus. Materialet analyserades sedan med hjälp av tematisk analys som hjälpte oss ta ut väsentliga koder och teman. Detta resulterade slutligen i 3 teman: “förebyggande arbete”, “möjligheter” och “begränsningar”. Resultatet visade att samtliga socialarbetare arbetade förebyggande, men i varierande grad. Samtliga respondenter upplevde kunskap i form av utbildning som en tillgång för att kunna arbeta förebyggande. Några begränsningar som visades var politikers påverkan samt otillräckligt med resurser att tillgå. En ytterligare begränsning var lagstöd som visades ha brister för att ha möjlighet att utföra ett förebyggande arbete. Studien fann att det saknades tydliga metoder och riktlinjer gällande det förebyggande arbetet där vi uppmärksammade att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

 • 26.
  Andersson, Carola
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Larsson, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  När livet förlorar sin mening: Diakonens upplevelse av arbete med människor i kris och sorg2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Diakoner är en av de yrkesgrupper som möter människor när de drabbats av det ofattbara och därför befinner sig i kris och sorg.Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka vilkasociala stödinsatser Svenska kyrkan,och då särskilt diakonerna, kan erbjuda samt hur diakonerna upplever sitt arbete med människor i kris och sorg.

  Vi harutgåttfrån två frågeställningar:

  1.Vilka sociala stödinsatser kan diakoner iSvenska kyrkan erbjuda vid kris-och sorgebearbetning.

  2.         Hur upplever diakonerna sin roll och sitt arbete med människor i kris och sorg?

  Vår empiri samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer med åtta diakoner i sex olika västsvenska församlingar. I analysen av vår studie har vi utgått från Antonovsky's teori om KASAM, känsla av sammanhang. Resultatet av studien visade att diakonerna kan erbjuda en mängd stödinsatser vid krissituationer. Dessa insatser är främst av medmänsklig karaktär och tar sig praktiskt uttryck genom personlig närvaro och samtal. Vidare visade resultatet att dessa stödinsatser var av stor vikt för konfidenterna, och att detta i sin tur skapade en känsla av meningsfullhet hos diakonerna.

  Fulltekst (pdf)
  Diakonens arbete med människor i kris och sorg
 • 27.
  Andersson, David
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Smeds, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Existentiell mening: och dess relevans för det sociala och socialpedagogiska arbetet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att mot bakgrund av Viktor Frankls teori kring existentiell mening undersöka diakoners erfarenheter av hur människor de möter upplever existentiell mening samt på vilket sätt existentiell mening kan relateras till det socialpedagogiska fältet. Detta eftersom vi under vår utbildning samt i yrkeserfarenheter från fältet upplevt att det existentiella perspektivet saknats. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med diakoner från Svenska Kyrkan. Studiens resultat visade att det finns stora likheter mellan det diakonala och socialpedagogiska fältet. Resultatet visade även att de människor diakonin möter har spörsmål av existentiell karaktär, men att dessa är särskilt framträdande då människor befinner sig i en utsatt eller svår livssituation. Samt att diakonin ofta får träda in när samhällets resurser brister och informanterna efterfrågar ett större samhälleligt ansvar vad gäller att kunna möta människors existentiella spörsmål.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Arvhage, Alexandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  I nöd och lust: En socialpedagogisk studie av äldre gifta anhörigvårdares upplevelse av stöd.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur anhörigvårdare över 65 år som vårdar en partner i hemmet upplever stöd från olika nätverksaktörer, som t.ex. familj, vänner och professionella. För att kunna besvara frågeställningarna har det gjorts åtta kvalitativa intervjuer med två män och sex kvinnor som har varierad kontakt med det kommunala anhörigstödet. Studien och följande analys utgår ifrån nätverks- och socialt stöd teorier.

  Studiens resultat visar att upplevelser av stöd varierar hos anhörigvårdare, beroende på hur deras relationer till nätverket ser ut och hur tillgängliga dessa relationer upplevs vara. Det är viktigt att behålla betydande relationer i nätverket eftersom dessa ger stöd på olika sätt. Motivet bakom valet att vårda partnern i hemmet beror på olika orsaker, till exempel att de vill ställa upp för sin maka/make för att man känner samhörighet efter ett liv tillsammans. För att klara vardagen och rollen som anhörigvårdare, har strategier utvecklats för att skapa mening. Vår slutsats är att anhörigvårdare är i behov av stöd för att orka och klara av sin situation. Samhället har en viktig roll att stötta upp i de fall där det informella nätverket sviktar eller saknas. Ett sätt att underlätta tillvaron för anhörigvårdare kan vara att berörd personal får mer kunskap om anhörigvårdarens upplevelse av stöd och huruvida de upplever ömsesidighet i vårdandet eller inte.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Nanngård, Amanda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Vigd till stress?: En kvantitativ studie om arbetsrelaterad stress bland diakoner i Svenska Kyrkan2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur arbetsrelaterad stress påverkar diakoner i Svenska Kyrkan, samt vilken inverkan diakoners arbetsmiljö har på arbetsrelaterad stress. Studien har utgått från en kvantitativ ansats och datainsamling gjordes i form av en webbenkät som skickades ut till vigda diakoner som arbetar i två stift inom Svenska Kyrkan, varav 65 diakoner deltog i studien. Enkäten bestod av ett antal bakgrundsfrågor och sedan frågor tagna från det validerade frågeformuläret Work stress questionnaire. Empirin analyserades sedan utifrån de fyra kategorier som återfinns i Work stress questionnaire. Specifika frågor analyserades även utifrån arbetskrav och resurser som återfinns i teorin Job Demands- Resources Model och de sju antaganden från Human Relations Theory of Management, samt utifrån den tidigare forskning som finns om ämnet. Studiens resultat visade att det finns flera faktorer i diakoners arbete och arbetsmiljö som kan vara bakomliggande faktorer till arbetsrelaterad stress. Stor arbetsbelastning, otydliga mål, höga krav och förväntningar samt tidspress är några av de största bakomliggande faktorerna till arbetsrelaterad stress som diakoner ställs inför i sitt arbete. Studien visar även på att det behövs framtida forskning kring ämnet för att förstå och minska de faktorer i diakoners arbete och arbetsmiljö som leder till arbetsrelaterad stress. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Jäger, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  ”Vi jobbar på olika sätt, men ändå ska vi samverka”: En kvalitativ intervjustudie om samverkan mellan socialtjänst och polismyndighet gällande våldsutsatta kvinnor utan barn2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how government officials in the social services and the police authority experience collaboration at an early stage regarding abused women without children.

  The study was conducted with a qualitative approach and semi-structured interviews to collect data material. The interviews were conducted with three employees from the social services and three employees from the police authority. The data material was analyzed with a thematic analysis where themes and sub-themes were created in order to be able to present the results.

  The result of the study is that collaboration in the early stages is almost non-existent, and that there are no pronounced established collaboration plans between the authorities. The results also showed that the authorities felt that once the collaboration worked, the two authorities could complement each other's roles and thus work from a holistic perspective. It also appears that there are many restrictions on collaboration, such as confidentiality legislation, information exchange and consent, which makes collaboration between the authorities more difficult.

  The conclusions that can be drawn are that the authorities do not cooperate when it comes to abused women without children, since there are no established collaboration plans between the authorities. But also because there are several limiting factors that affect collaboration.

 • 31.
  Andersson, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Andersson, Sanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  ”Det låter ju som ett fängelse, fast i en öppen verksamhet": En flermetodsstudie om upplevelsen av Covid-19 och dess implikationer för personer i bostad med särskild service2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Studiens syfte är att undersöka utifrån ett brukar och professionsperspektiv hur Covid-19 har påverkat personer som bor i bostad med särskild service. 37 enkäter genomfördes av personer som bor i bostad med särskild service samt 2 semistrukturerade intervjuer genomfördes med chefer i Västsverige. I den kvalitativa analysen synliggjordes fyra huvudsakliga teman som ansågs som centrala under rådande pandemin. I den kvantitativa analysen återfanns det inga variabler som korrelerade med varandra. Studiens resultat visade att det fanns en differens hur individerna i bostad med särskild service upplevde sin tillvaro under Covid-19 gentemot hur professionsperspektivet upplevde att förhålla och verkställa pandemins restriktioner och riktlinjer till individerna. Resultatet visade att trots differensen i upplevelsen så har organisationen jobbat utifrån rådande lagstiftning för att kunna tillgodose individernas behov i bostad med särskild service. Tidigare forskning och litteratur visar att funktionshindrande löpte en större risk att drabbas av isolering och påverkan av psykisk ohälsa under Covid-19 än övrig befolkning. Detta då de redan innan var en marginaliserad grupp i samhället. Studiens resultat påvisar att individerna själva har fått ta del av samhällets arenor i mindre utsträckning men blivit erbjudna andra valmöjligheter utifrån verksamhetens resurser. Från professionsperspektivet ansågs det viktigt att jobba med individens behov i centrum under Covid-19 för att kunna möjliggöra till delaktighet. I en framtida samhällskris behövs det individuella arbetssättet fortsätta att stärkas och tidigt inkludera brukarna i beslutsprocesserna för att kunna upprätthålla lagstiftningens intentioner samt att brukarna skall bli erkända samhällsmedborgare.

 • 32.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sundemo, Markus
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Identitetsstärkande lösningar på hemmaplan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien var ett gemensamt intresse kring ungdomars identitetsutveckling. Då inga studier kring hur just hemmaplanslösningar kan bidra till en positiv identitet gått att finna, så blev det intressant att genomföra en studie kring detta. Studiens syfte är att utifrån ett personalperspektiv öka förståelsen för vilken innebörd arbetet med hemmaplanslösningar har då det gäller att ta tillvara och stärka ungdomars positiva identitetsprocesser. För att kunna besvara detta syfte har frågeställningar utvecklats som först handlar om hur en personalgrupp beskriver att identitetsskapande sker i deras verksamhet och hur de sedan beskriver att hemmaplanslösningar kan bidra till att stärka dessa ungdomar i en positiv riktning. Studien har utgått ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som har varit genomgående i hela uppsatsen. För att samla in vårt material har sex stycken enskilda kvalitativa intervjuer genomförts som sedan har analyserats och bearbetats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar på att personalgruppen beskriver identitetskapande som något socialt format med och av individens kontext. De beskriver också att hemmaplanslösningar kan bidra till en stärkt identitetsprocess genom deras arbetsmetoder, människosyn och sätt att vara.

  Vår tolkning och slutsats blir att personalen anser sig i sitt arbete med hemmaplanslösningar kunna påverka ungdomars identitetsskapande i en positiv riktning. Eftersom studien har ett personalperspektiv hade vidare forskning kring ett ungdomsperspektiv varit intressant att genomföra.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Andersson Skiöld, Cim
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Lood, Jennifer
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  "Strypsex i ditt Garage": En kvantitativ studie om hur pornografiskt material påverkar ungdomars föreställningar om sex och relationer2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar upplever att deras föreställningar av sex och relationer påverkas utav pornografiskt material samt hur vuxna kan vara ett positivt stöd för ungdomar vid utforskandet av sin sexualitet och relationer.

  217 ungdomar deltog varav 85 tjejer, 128 killar och 4 identifierade sig som icke-binär. Medelåldern på deltagarna var 17 år. Studien genomfördes via en kvantitativ ansats och webbenkät via Microsoft Forms bestående av 42 frågor.

  Analys av empiri gjordes genom programmet IMB SPSS statistics v. 28 där deskriptiva samt bivariata parametriska t-tester utfördes.Vidare användes Pearsons korrelationsanalys vid parametriska tester och vid fåtal tillfällen användes Spearmans korrelationsanalys vid icke normalfördelade variabler. Teori om sexuella skript brukades för att förstå, tolka samt analyseraresultat.

  Resultaten visade att ungdomar påverkades utav pornografiskt material i deras föreställningar om sex och relationer både i förväntningar på sex samt vad det ska innehålla samt att vi fann skillnader för de ungdomar som var i relation jämfört med de som var singlar. Fynd visade även att ungdomar hade behov av stöd av samhället och vuxna i utforskandet utav relationer och sex då många ungdomar saknade en vuxen att tala med. Det framkom även att ungdomarna upplevde brister i skolans sexualundervisning. Avslutningsvis redogörs diskussion kring problematiken att killar och tjejer uppvisade skillnader mellan våldsamt sex och samtycke samt förslag på framtida forskning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Angefred, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  En kvalitativ studie om behandling av missbruk med naturläkemedlet Ibogain2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om naturläkemedlet Ibogain kunde vara en bra behandling för missbruk. För att kunna besvara detta har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra personer som genomgått Ibogain-behandling och en psykolog/psykoterapeut på en beroendeklink, Lars Lundell. Utöver dessa intervjuer har en klinik i London besökts som utför Ibogain-behandling. På kliniken gjordes en observationsstudie av behandlingen, samt intervjuer med klinikchefen Dr Brackenridge och en av hans patienter, i uppsatsen kallad Will. Studiens perspektiv utgår från informanterna och våra egna observationer om Ibogain-behandling. Intervjufrågorna har bildats utifrån dessa 3 frågeställningar:

  1. Hur går en behandling tillväga rent praktiskt?

  2. Hur har livet påverkats av Ibogain-behandling?

  3. Vilken syn har informanterna på Ibogain-behandling?

  I analysen söktes gemensamma nämnare och skillnader i informanternas svar, uppdelat i de tidigare nämnda frågeställningarna. Sedan tolkades denna information med hjälp av litteratur, observationer och egna tankar.

  I studien ges en mycket samstämmig syn på att utan Ibogain-behandling hade troligtvis inte informanterna varit i livet idag.

  Resultatet visar tydligt på att informanterna upplever att de fått en mycket bättre livskvalité efter behandlingen.

  Av de uppgifter som framkommit i studien anser vi att Ibogain är att rekommendera.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Andersson, Thomas
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  "Missbrukare är ju män, kvinnor gör inte det": En studie om bilden av den missbrukande kvinnan, samverkan och arbetsintegrerat lärande2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie tar sin utgångspunkt i ett perspektiv av arbetsintegrerat lärande (AIL) som vävs samman med olika teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. De teorier som används i denna studie tillämpas utifrån ett genus-, makt- och lärandeperspektiv.

  Syftet med denna studie är att belysa och analysera behandlingspersonalens bild av den missbrukande kvinnan. Även personalens uppfattning av samverkan med andra aktörer och professioner undersöks och uppmärksammas utifrån ett arbetsintegrerat lärandeMetoden som tillämpas i denna studie utgörs av fokusgruppsintervjuer som kombinerats med en workshop inom vilken Flanagans (1954) Critical Incident Technique (CIT) metod blivit ett forum för kritisk reflektion med utgångspunkt från ett AIL-perspektiv. Studien har metodologiskt avslutats med att respondenterna fyllt i en utvärdering. Avsikten med utvärderingen har varit att undersöka om de tycker att studien varit givande och lärorik.

  Resultaten i denna studie visar att det förekommer ett särskiljande mellan könen, inom vilken mannen utgör normen. Bilden av den missbrukande kvinnan visar att företrädare inom socialt arbete inte alltid är neutrala utan påverkas av socialkonstruktivistiska faktorer inom vilken bland annat frågor om genus och makt aktualiseras. I förhållande till samverkan med andra aktörer beskrivs en samverkansprocessen som präglas av flera problem som i betydande utsträckning riskerar att påverka klientgruppen negativt. Behandlingspersonalens beskrivna brister i handlingsutrymme och tolkningsföreträde påverkar den egna arbetsgruppens kognitiva jurisdiktion negativt då andra yrkesgrupper tar den kognitiva kontrollen över arbetsuppgifterna.

  Studiens resultat visar även att fokusgruppsintervjuerna och workshopen blivit ett forum för kritisk reflektion i förhållande till bilden av den missbrukande kvinnan och de beskrivna problemen i samverkansprocessen. Normativa och förgivettagna föreställningar har belyst och sammantaget medverkat till en gemensam kunskapsutveckling.

 • 36.
  Andersson, Åsa
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur. Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Knife in the Heart: Suburban mythology in the new post-industrial order2010Inngår i: (Re)searching Gothenburg: Essays on a Changing City / [ed] Holgersson, Helena m. fl., Göteborg: Glänta produktion , 2010Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 37.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Beckman, Anita
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Young and working-class without work2016Inngår i: Nordic Youth Research Symposium: Youth Moves – Voices – Spaces – Subjectivities, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016, s. 41-41Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper discusses narratives from young unemployed working class men and women, living in a small Swedish town located outside the emerging economic regions. Like in many other European countries the rate of unemployment among youth is disproportionally high in Sweden. The empirical work the study is based on consists of a sample of in-depth interviews with men and women in the ages of 19-24, conducted during 2014. The main research question of the study is about how young unemployed people experience and reflect upon their own situation. Industrial societies have turned post-industrialand this is reflected in the social structure of the communities that for decades used to be dominated by industries and smaller factories. The labor market has undergone major structural changes during the last four decades. Since the cultural and social identity of the working class traditionally has been closely connected to an intergenerational continuity where foundational elements are defined by work and a belonging to the local community, the situation of unemployment means that the identities as well as the community are forced to be reimagined. The narratives from the young men and women in our study can be seen to reflect social and cultural changes that have taken place on a structural level concerning the labor market, the education system and alsothe changed conditions for the formation of social identities. We make use of Margaret Archers concepts contextual discontinuity and contextual incongruity in understanding and discussing these tendencies.

 • 38.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik. Göteborgs universitet.
  Beckman, Anita
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Young Working-Class Men Without Jobs: Reimagining Work and Masculinityin Postindustrial Sweden2017Inngår i: Masculinity, Labour,and Neoliberalism: Working-Class Men in International Perspective / [ed] Charlie Walker & Steven Roberts (Eds), Cham: Springer Publishing Company, 2017, s. 101-123Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 39.
  Andreasson, Kristin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ottosson, Theréce
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  [Men det är ju så det borde vara...]: en kvalitativ studie om sex unga kvinnors förhållande till kvinnlighet2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to try to identify what young women see as typically female and how this affects them as individuals, focusing on the female body. How free or limited do they consider themselves to respond to prevailing ideals of beauty, to men and other women. Our questions are how young women construct femininity through the body and why? We do this by using a holistic gender perspective and with the help of key theoretical concepts; gender, normative femininity, heteronormativity, performance, freedom/power and the female body,. We have had a qualitative approach and we have done interviews with six girls in secondary school age. The material is processed and analyzed on the basis of the IPA model, which aims to build themes from the interviews. The themes we have stressed in the study are: Female with large F, To find balance, I want to be unique... (but in the right way), Get a good boyfriend and learn to socialize with girls, To be something for everyone and desire after impossibility and the road ahead. By letting our informant´s voices be made visible in our analysis, we have been able to answer the question of how they experience their own construction of femininity. What becomes visible in the analysis is the great knowledge and awareness which are among the girls on this subject. This shows the complexity that exists around young women today. More conclusions that can be drawn is that whichever way the woman construct her femininity gives different degrees of social status. Lack of freedom is not about the limited possibilities for action it is rather the impact the effectiveness of the choices made and the awareness of those who provide the experience of not being free. 

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Ankarbåge, Magnus
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Rydstedt, Malin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Hur argumenterar enhetschefer i kommunal socialtjänst för högre budgetanslag?2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer i kommunal socialtjänst argumenterade för ett högre budgetanslag samt undersöka vilka möjligheter de hade för att påverka budgeten för det kommande året. Studiens empiri inhämtades genom sju semistrukturerade intervjuer med enhetschefer inom kommunal socialtjänst runt om i Västra Götalandsregionen. Samtliga enhetschefer som deltog i studien hade en högskoleutbildning förankrat till det sociala arbetet. Intervjuerna analyserades genom tematisk analys. Resultatet påvisade att enhetschefer inom kommunal socialtjänst argumenterade på olika sätt för att få ett högre budgetanslag. För att påverka budgeten inför det kommande året strävade enhetschefer efter ett nollresultat eller ansökte om projektmedel för att finansiera delar av verksamheten. Sammanfattningsvis var det brukarfokus,kvalité och arbetsmiljö som låg till grund för att påverka budgeten.

 • 41.
  Antonsson, Jenny
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Gregorc Lööv, Helena
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Ulf-projektet: Samordnaruppdraget Nyanländas lärande2023Inngår i: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, s. 1-1Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I Skolverkets satsning på generella insatser för nyanländas lärande har kommunala samordnare en central roll. I projektet beskriver vi samordnarnas egna berättelser om uppdrag, mandat och positioner i kommunen, hur kommunen tillvaratar deras kunskaper och kompetenser i arbetet. I studien undersöker vi även implementeringsarbetet med den nya kursplanen i svenska som andraspråk samt vilken roll samordnaren har haft i arbetet. Ambitionen är att belysa konsekvenser det kan få i utbildningssammanhang och förutsättningar att möta komplexiteten i undervisningen som kan råda lokalt.

  Studiens teoretiska ansats vilar på Stephen J. Balls (2012) arbete kring hur skolor förhåller sig till policydokument, regelverk och politiska krav; dvs. en policy- enactmentstudie. Diskursanalysen utgör grunden för att studera kontexten i policyarbetet, att studera samordnaren som policysubjekt och som policyaktör samt hur samordnarna omvandlar de regler och föreskrifter som ges inom ramen för samordnaruppdraget inom nyanländas lärande (a.a.).

  Det är preliminära resultat som kommer att lyftas och diskuteras. Vi ser att samordnarfunktionen är en förutsättning för kontinuitet och långsiktighet i arbetet med nyanlända elevers lärande i Fyrbodals kommuner. Vi ser också ett värde i att tillvarata kompetensen och erfarenheterna från detta nätverk i arbetet på Högskolan Väst. Det kan bidra till ett kunskapstillskott för högskolan och lärarutbildningarna.

 • 42.
  Arkbro, Anders
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Johansson, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Och jag har tänkt många gånger ’idag kommer nog ingen’ och då sitter det tjugo personer alltså: En intervjustudie om diakoners arbete med att stävja ensamhet bland äldre2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Allt fler äldre upplever minskad livskvalitet på grund av ensamhet och 10–15 % av den åldrande befolkningen upplevde ofrivillig ensamhet 2022. Civilsamhället är en viktig aktör för att tillsammans med offentlig välfärd hantera sociala problem och Svenska kyrkan är en av de största aktörerna inom svenskt civilsamhälle. Vi har undersökt hur diakoner i Svenska kyrkan arbete med äldre och ensamhet. Studiens frågeställningar rörde hur diakoner ser på ensamhet, förhållningssätten bakom arbetet med äldre och ensamhet och hur diakoner ser att detta arbete gör skillnad. Studien har en kvalitativ ansats där vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med sex diakoner i tre församlingar. Den skapade empirin har transkriberats och analyserats med tematisk analys utifrån empowerment genom EPS-modellen och aktivitetsteorin. Resultatet visar attdiakoner beskriver olika dimensioner av ensamhet samt de barriärer som kan försvåra arbetet med att stävja ensamhet. Identifierade förhållningssätt är diakonalt förhållningsätt, uppmuntra till aktivitet, skapa tillhörighet, egenmakt, se och lyssna till de äldre samt se till de äldres styrkor. Studien identifierade även samverkan och arbetet med ideella som viktigt. Tre motiv till aktiviteterna syntes i studien: sätta människan i socialt sammanhang, efterfrågas av församlingen samt uppdrag från förtroendevalda. Diakonerna i studien upplever att arbetet gör skillnad genom vad de ser hos och hör av de äldre samt genom mängden besökare till en verksamhet. Framåt vill vi belysa möjligheterna för professionella inom välfärden som finns i att bli medveten om samverkan mellan offentlig välfärd och civilsamhället. I framtida studier önskar vi en undersökning av betydelsen av ideellas roll i civilsamhällets sociala arbete

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Arkenfjärd, Emelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Westerfjärd, Emelie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "man måste göra det, annars så dör man": En kvalitativ studie om ensamkommande barn2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  2013 ansökte 3852 ensamkommande barn om asyl i Sverige. Sverige är ett av de länder i Europa som tar emot flest asylsökande ensamkommande barn. Kommunen har ett ansvar för boende, mottagande, stöd och omsorg om dessa barn. De är ingen homogen grupp utan alla har sin egen berättelse och erfarenheter både från flykten och under asylprocessen.

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka vad ensamkommande barn upplevde för centrala faktorer för att klara processen att fly från hemlandet och asylprocessen i Sverige sett ur ett copingperspektiv.

  Metod:

  Metoden som har använts i studien är kvalitativ metod. Insamlingen av data har skett genom nio stycken halvstrukturerade intervjuer.

  Resultat:

  I resultatet presenteras olika centrala faktorer vid flykten från sitt hemland och också under asylprocessen. Det mest centrala för respondenterna var att ha ett uppsatt mål. Resultatet visade också vikten av familjen och att ha en tro på framtiden. Det var också viktigt att känna en meningsfullhet vilket kunde se ut på olika sätt. Under asylprocessen var det viktigaste att aktivera sig, vara med kompisar, skolan och att lära sig det svenska språket. Svenska språket beskrevs som väldigt viktigt för att känna sig delaktig att kunna påverka sin situation och för att få en känsla av tillhörighet

 • 44.
  Aro, Anni
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Olsson, Elvira
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  "Utan samverkan så når vi ingenstans": En kvalitativ studie om hur drogförebyggande samordnare upplever sitt arbete2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kommunerna i Sverige ska arbeta med att förebygga ungas användande bland annat av alkohol och narkotika. Vissa kommuner har anställt en eller flera drogförebyggande samordnare. Syftet med denna studie är att undersöka hur drogförebyggande samordnare upplever sitt arbete. Fyra drogförebyggande samordnare från tre olika kommuner deltog i studien. En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer har använts för att samla in empirin. Det empiriska materialet analyserades med en tematisk analys och tar sin utgångspunkt i begreppet handlingsutrymme. Resultatet presenterades utefter tre centrala delar i arbetet, hitta och förmedla kunskap, konsultativt arbete och samsyn och hitta organisatoriska vägar för samverkan. Att samla in och sprida kunskap är en central del i de drogförebyggande samordnarnas yrkesroll. De drogförebyggande samordnarna behöver samverka för att kunna utföra sitt uppdrag. För att samverkan ska kunna ske behövs en stabilitet som skapas av det formella och informella handlingsutrymmet.

 • 45.
  Arvidsson, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Helgesson, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  "SIP är så mycket mer än en skriftlig plan": En kvalitativ studie som undersöker olika professionella aktörers erfarenheter av samordnad individuell plan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samhället kan behöva träda in och stötta personer som lider av psykisk ohälsa, då de ofta lider av ensamhet och isolering i större utsträckning än övriga befolkningen. 2010 tillkom en lagändring som innebär att kommun eller region skall upprätta en samordnad individuell plan (SIP) om myndigheterna anser att det behövs för att den enskilde skall få sina behov tillgodosedda. Intentionen med samordnad individuell plan (SIP) är att tydliggöra för hur samordningen av insatser skall fördelas när den enskilde har behov av insatser från både kommun och region. Syftet med föreliggande studie var att undersöka olika professionella aktörers erfarenheter av användandet av samordnad individuell plan (SIP). Kvalitativ ansats användes, en rektor, en enhetschef, en sjuksköterska samt en biståndshandläggare intervjuades. För att informanterna skulle ges möjlighet att berätta om sina erfarenheter utifrån sitt eget perspektiv genomfördes halvstrukturerade intervjuer. Vid analysen användes kodning, tematisering och summering för att både organisera det insamlade materialet men även se vilka framträdande mönster som växte fram. Analysen är gjord i förhållande till studiens teoretiska utgångspunkt, samverkansteori samt tidigare forskning. Resultatet visar att en oberoende SIP-ledare skulle kunna öka brukares delaktighet då denne inte är part i ärenden. Vidare visar resultatet att förförståelse för de olika professionernas skilda förutsättningar redan innan mötet kan vara en av nycklarna till en lyckad samverkan. I resultatet framkommer även att solid utbildning kring samordnad individuell plan (SIP) saknas från arbetsgivaren. Slutligen visar studien att samverkansverktyget SIP är en komplicerad företeelse som präglas av såväl möjligheter som utmaningar och att det krävs ett maximalt engagemang från samtliga inblandade aktörer men även stöd från ledning för att nå en gynnsam samverkan.

 • 46.
  Arvidsson, Ellen
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Eriksson Bokrot, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Det är aldrig barnets fel: En kvalitativ studie av hur stödgruppshandledaren talar om sin egen roll, metoden och det enskilda barnet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This is a qualitative study designed to investigate how professional support group leaders talk about their role as supervisor of support groups for children and adolescents with problematic home situations. We also examine how these supervisors talk about the method they use and how they talk about the individual child. We have chosen critical discourse analysis to help us explore if there are different ways to talk about these territories. Our questions are:

  • How does the support group leader talk about his role?
  • How does the support group leader talk about the method?
  • How does the support group leader talk about the individual child?

  The theories we have chosen to use in the analysis of our material is Aaron Antonovsky's Sense of Coherence and social constructivism. We have, as mentioned, chosen to do a qualitative study using semi-structured interviews conducted with seven active support group leaders at three different support group organizations. We transcribed the interviews and coded them separately and then went through the coded material together. The analytical method we have chosen is discourse analysis focusing on Norman Fairclough´s critical discourse analysis. Along with Fairclough´s three-dimensional model, we analyzed the interviews at the following levels: text practice, discursive practice and social practice. Based on our purpose and our questions we managed to distinguish six different discourses, within each territory we found two discourses that stood in contrast to each other. In the territory "How the support group leader talks about his own role," we found the knowledge discourse and the playful discourse. In the territory "How the support group leader talks about the method" we were able to discern a discourse view of the method as complete and a view of the method as adaptable. In the territory "How the support group leader talks about the individual child" we found the discourse about the perception of the child as a subject and the perception of the child as an object. These discourses were put together to constitute two discourse chains which showed two different orientations of the support group leader. We then analyzed these discourse chains our theories and questioned them based on how the two different types of leader’s we located could affect the method’s design and the children participating in support groups. The study concludes with a part in which we compare our results with earlier research within this field followed by suggestions for further research.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Askerlund, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Nilsson, Marianne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  "Etisk stress?...jag förstår nog inte riktigt vad du menar...": En kvalitativ studie om förståelsen av etisk stress i relation till andra utmaningar hos enhetschefer inom kommunal äldreomsorg2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Enhetschefen har inte bara ett komplext uppdrag för egen del, utan är också en viktig del för sina medarbetares och brukares välmående och miljö, samt hur verksamheten speglas och speglar sociala regler utåt. Detta sätter stora krav på förmågan att balansera många olika arbetsuppgifter i relation till människors livsvillkor och kan därmed försätta enhetschefen i etiska situationer som skapar stress. Därav finns en relevans i att undersöka etisk stress hos enhetschefer.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur arbetsvillkor kan medföra etisk stress hos enhetschefer inom kommunal äldreomsorg.

  Metod: Med studiens kvalitativa ansats har sex individuella semistrukturerade intervjuer genomförts med informanter från två olika kommuner. Intervjuerna spelades in och transkriberades för analys med tematisk ansats. Till studiens teoretiska utgångspunkter antog forskarna en sensitiv ansats till Karasek och Theorells krav- kontroll- och stödmodell samt delar av socialpedagogisk handlingsdimension där fokus lades på delaktighet, lärande och erkännande. Dessa fick fungera som analysverktyg i relation till befintlig forskning på området. 

  Resultat: Studien uppmärksammar en okunskap om etisk stress hos informanterna. Det framkommer hög arbetsbelastning samt begränsningar till ett närvarande ledarskap, vilket skapar stress för samtliga informanter. Informanterna har utvecklat en viss acceptans för att bibehålla och hantera sitt uppdrag. Studien resulterar i att informanterna kommer till insikt att de inte bara utmanas i etiska dilemman som skapar stress, utan också dagligen utsätts för etisk stress.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Axelsson, Alma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Jörlin, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  "Dessa barn har större benägenhet att falla igenom": En kvalitativ studie om skolkuratorers främjande arbete kring barn med NPF2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att förstå skolkuratorers roll i arbetet kring elever med NPF i grundskolan. Den ska undersöka de utmaningar samt framgångsfaktorer som finns i arbetet för att göra dessa barn delaktiga och vad som behövs för att de ska klara av kunskapskraven som ställs. Detta görs med avstamp ur det relationella perspektivet, delaktighetsbegreppet samt samverkansteori då de är betydelsefulla delar i skolkuratorers arbete.

  Våra frågeställningar syftade till att förstå hur de arbetar för att elever med NPF ska nå kunskapsmålen och delaktiggöras. Vidare skulle hindrande och främjande faktorer i arbetet som skolkurator undersökas. Den insamlade data består av semistrukturerade intervjuer med fem skolkuratorer som är verksamma i grundskolan. Samtliga informanter var kvinnor inom spannet av yrkesverksam ålder.

  I analysarbetet synliggjordes åtta teman; Att göra sig synlig, Att vara en tillgång, Relationer är A & O, "Pengar, alltid är det ju pengar", Frustration & otillräcklighet, Den viktiga föräldrakontakten, Anpassningar i klassrummet och Stöd i socialt samspel. Den litteratur och tidigare forskning vi använt oss utav stödjer studiens resultat.

  Resultatet i vår studie visar att skolkuratorernas arbete främjas av goda relationer och extern samt intern samverkan. Skolkuratorernas arbete hindras av bristande resurser. Informanterna menar att den svenska skolan inte är anpassad efter barn med NPF och deras skolgång innebär flertalet hinder. Svårigheter att anpassa skolan för elever med NPF försvåras av bristande kunskap om NPF hos övrig skolpersonal. Skolkuratorn fyller där med en viktig funktion kring barn med NPF.

 • 49.
  Backelin, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Lejdström, Pontus
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Att fånga upp elever i en unik arena: Förutsättningar för skolpersonal att uppmärksamma och arbeta med elever på högstadiet som lever under hedersrelaterat våld och förtryck2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of our study was to get to know the conditions for detecting and working with pupils who live with honour related violence and oppression in a secondary school in Sweden. More specific we were interested in the perspective of school staff, which we collected with semistructured interviews in a small Swedish municipality. Our study was conducted partly in cooperation with the municipality where the school was located. In order to gain a deeper understanding of our object of study, the conditions for detection of and working with pupils that live with honour related violence and oppression expressed by school staff. We used psychological and physical tools, and the zone of proximal development from a culturalhistorical psychology as scientific concepts. These concepts also helped us to present our findings in a more effective way. Our findings pointed to three areas of contact where different professions could detect, get connected and start a relationship with a pupil who might live with honour related violence and oppression. These three areas were identified as each having some different opportunities and conditions regarding the possibility to detect and successively work with this group of pupils. Our findings also point to the need for education about honour related problems for school staff, especially the teachers who were noted to be a group in need of knowledge regarding these issues. One important condition in working with pupils living with honour related violence and oppression was the need for clear rolls of responsibility and knowing who to contact in certain situations.

 • 50.
  Bajrovic Gutic, Zilha
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  ”Dom tror att det är dom som vet bäst”: Socialsekreterares upplevelse av samverkan2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie utgår från socialsekreterares perspektiv på samverkan med andra professioner. Hinder och möjligheter avseende samverkan lyfts men också handlingsutrymme och regelbrott. Resultatet har presenterats utifrån den kvalitativa metoden och genom semistrukturerade intervjuer med fem socialsekreterare i olika åldrar mellan 30 och 64 år samt utifrån tre kvinnor och två män som intervjuades. Resultatet har tematiserats genom Michael Lipskys teori om handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrati som utgångspunkt. Resultatet visar att det förekommer en del hinder i samverkan mellan socialsekreterare och andra professioner. Resultatet visar även att socialsekreterare har ett stort handlingsutrymme i samverkan med andra professioner men att det saknas kunskap mellan professionella för ytterligare samverkan. Slutsatsen är att socialsekreterare styrs av lagar och regler som påverkar samverkan men också relationer, tillit och typ av arbetsplats har en stor del i det. Socialsekreteraren kan genom ett socialpedagogiskt perspektiv påverka sitt handlingsutrymme i samverkan mellan socialtjänsten och andra professioner, dock krävs en vilja, kunskap och tillit från både den enskilde socialsekreteraren och personal inom andra professionella verksamheter så som lärare, sjuksköterskor poliser etc. men också från ledningen inom de olika verksamheterna för att åstadkomma detta.

1234567 1 - 50 of 714
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf