Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1020
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulkader, Daiana
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Kashkooli, Niloo
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Unga män i socialt utsatta bostadsområden: En kvalitativ studie om unga män som begår narkotikabrott2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ur ett socialarbetarperspektiv ämnar studien att utforska vilka levnadsvillkor som kan bidra med att unga män involveras i drogrelaterad brottslighet i socialt utsatta bostadsområden, där frågor om skyddsfaktorer och riskfaktorer är förekommande. Studien använder sig av stämplingsteorin som ett ramverk. Studien använder en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med socialarbetare för att förstå deras perspektiv på arbetet med unga män som påverkas av drogrelaterad brottslighet. Resultaten tyder på att de vanligaste anledningarna till att unga män engagerar sig i drogrelaterad brottslighet är en bristande föräldraroll, bristande motivation samt svart ekonomi och status. Studien visar också att unga män stigmatiseras och stämplas som "droganvändare" och "brottslingar" av samhället. Stämplingarna kan ha en betydande påverkan på deras identitetsutveckling, självkänsla och livsbana. Studien betonar vikten av att kunna förstå de underliggande orsakerna till drogrelaterad brottslighet, istället för att enbart fokusera på unga mäns avvikande beteenden. Således belyser studien det komplexa samspelet som finns mellan sociala sammanhang och drogrelaterad brottslighet bland unga män i socialt utsatta bostadsområden, vilket uppmanar till en mer nyanserad förståelse av frågan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdulla, Afrah
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Risenfors, Signild
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Kursen för samhällsorientering för nyanlända: mobilisering och integration för deltagare2013Ingår i: Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv / [ed] Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla & Svensson, Lars A., Göteborg: Daidalos, 2013, 1, s. 117-138Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 3.
  Aboutakah, Amna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Shaat, Säloa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  ''I Sverige har vi inte dukar på huvudet, de ska finnas på bord'': En kvalitativ studie om invandrarungdomars möte med rasism2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker vi vilka vardagliga upplevelser och erfarenheter invandrarungdomar från två ungdomsverksamheter i förorten har av rasism. Till detta har vi fokuserat på två huvudområden, dels hur vardagsrasismen kommer till uttryck i ungdomarnas liv, och hur man kan förstå deras erfarenheter utifrån begreppen ''den Andre'' och stereotypisering, och dels hur ungdomarna hanterar deras upplevelser. För att undersöka detta har en kvalitativ forskningsansats använts där sju semistrukturerade intervjuer har gjorts med invandrarungdomar från förorten. Vårt metateoretiska perspektiv har varit socialkonstruktionism, med postkolonialism som huvudsaklig teoretisk utgångspunkt. Vidare har vi specifikt använt oss av de teoretiska begreppen ''den Andre'' och stereotypisering, vilka används för att analysera och förstå materialet. Materialet har i sin tur kodats, tematiserats, kategoriserats, och analyserats utifrån ovannämnda teoretiska perspektiv.

  I analysen har vi kommit fram till att den rasbiologiska historien tillsammans med koloniala värderingar aktualiseras och än idag präglar invandrarungdomar ifrån förortens vardag på ett påtagligt sätt. Detta kommer främst till uttryck genom en upplevd annorlundahet och ojämlikhet mellan dem som är rasifierade och de som anses som norm i samhället. Det i sin tur gestaltades genom två olika former, dels genom en upplevelse av att bemötas som ''den Andre'', och dels genom att bedömas utifrån stereotypa föreställningar. Dessa former aktualiserades delvis genom raslärans kvarlevor, där slaven och djuren blev tydligt framträdande, och även genom en stereotypisering utifrån attributen skägget, sjalen, och platsen förorten, vilka i sin tur resulterat i att ungdomarna betraktats som bl.a. självmordsbombare, terrorister och gangsters. Vidare visar resultaten att sättet att hantera rasismen på var av varierande slag, men vi fann tre övergripande strategier: att försöka söka sig till och vistas inom trygga områden, att hålla sig borta från rasismen på olika sätt (undvika, bortförhandla, anpassning), samt att göra motstånd via gruppverksamheter. Slutligen problematiseras och diskuteras hur invandrarungdomarnas erfarenheter av rasism direkt eller indirekt kan leda till social utstötning och skapa en förstärkt exkludering, samt det sociala arbetets betydelsefullhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abrahamsson, Cecilia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  "...man har ju ett hum om artiklarna": En studie om hur socialsekreterare i fem kommuner förbereder sig för att Barnkonventionen blir lag 20202019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten förbereder sig för att FN:s Konvention om Barnets rättigheter (Barnkonventionen) blir lag med fokus på barnets delaktighet samt att undersöka hur socialsekreterare möjliggör för barn i olika åldrar att komma till tals i barnavårdsutredningar.

  För att besvara syftet intervjuades sex socialsekreterare i fem kommuner. Det empiriska materialet analyserades utifrån Shires delaktighetsmodell, ett utvecklingspsykologiskt perspektiv samt tidigare forskning.

  Resultatet av studien visar på att majoriteten av de intervjuade socialsekreterarna inte är involverade i det förberedande arbetet inom socialtjänsten inför att Barnkonventionen blir lag. Alla intervjuade socialsekreterare är positiva inför att Barnkonventionen blir lag, men några lyfter upp oro att det kan leda till än mer administration. De flesta menar att det främst är andra verksamheter inom kommunen som kommer att påverkas av att Barnkonventionen blir lag och att det i praktiken inte kommer att förändra deras arbete med att säkerställa barnets delaktighet i barnavårdsutredningar.

  Resultatet visar även att bristen på tid och resurser gör det svårt för socialsekreteraren att få tillräckligt med tid för att träffa barnet under barnavårdsutredningen, samt att flera vittnar om att alla socialsekreterare inte alltid känner sig bekväma i att prata med barn. Ytterligare en aspekt som lyfts är bristen på kunskap om Barnkonventionen och socialtjänstlagen hos föräldrar, vilket leder till att planerade stödinsatser inte blir av.

 • 5.
  Abrahamsson, Emelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Bjurström Hultin, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Vad är att vara maskulin?: En kvalitativ studie om hur unga män uttrycker psykisk ohälsa i förhållande till maskulinitetsnormer2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur unga män uttrycker sin psykiska ohälsa samt upplevelse av maskulina normer i mötet med personal vid ungdomsmottagningar i Sverige. Studien undersöker även hur personal på ungdomsmottagningar upplever acceptansen kring frågor som berör unga mäns psykiska hälsa och maskulinitetsnormer. Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer med informanter i form av personal från ungdomsmottagningar och mottagning för unga män. Socialkonstruktivism och rollteori har använts som teoretisk referensram för att förklara fenomen i vårt samhälle som anses naturliga och vilken inverkan olika socialiseringsprocesser har för skapandet av manliga normer (Wenneberg, 2000). Resultatet påvisar att sociala konstruktioner av maskulinitet skapar barriärer för unga män att verbalt uttrycka sig kring psykisk ohälsa vilket resulterar i alternativa uttrycksformer. Dessa alternativa uttrycksformer presenteras i denna studie som självmedicinering, ångestkänslor samt utagerande handlingar. Studien visar på hur maskulina normer skapar påföljder av hur unga män generellt söker vård senare och då också mår generellt sämre, vilket visar på könsskillnaden mellan unga kvinnor och unga män. Studien resulterar i kunskap kring problematiken för unga män att uttrycka sig verbalt kring känslor kopplat till maskulina normer. Studiens resultat uppmärksammar ett komplext problemområde gällande unga mäns psykiska hälsa och dess konsekvenser.

 • 6.
  Abrahamsson, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Hjälp till hjälp: En kvalitativ studie om vägen till missbruksbehandling2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har genom kvalitativ forskning med utgång i systemteorin syftat till att kartlägga den enskilda missbrukarens väg till missbruksbehandling. Tre semistrukturerade intervjuer har genomförts och sedermera analyserats.

  Missbrukare utgör en särskild kategori i socialtjänstlagen. Därtill står det att finna i lagrum 3 kap 1 § (SFS 2001:453) att socialtjänsten genom uppsökande verksamhet ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen. Därtill även informera om socialtjänsten i kommunen och genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden.

  Resultat har påvisat att det i första hand är missbrukarens anhöriga som stöttar dem till kontaktsökande vad gällande behandling. Studien har därtill även påvisat att missbrukaren i första hand inte vänt sig till socialtjänsten utan sökt sig till andra instanser.

  Respondenterna i studien har samtliga haft enskilda agendor vad gällande uppnådd drogfrihet. Vad som dock förefallit signifikant bland deltagarna har varit en strävan om bättre relationer med sin familj.

  Ytterligare en av studiens slutsatser är att socialtjänsten bör utöka sin informationsspridning till kommuninvånare om att missbruksbehandling finns att tillgå och hur hjälpen är utformad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abrahamsson, Lisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Grönlund, Mikaela
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Att arbeta med oförenliga mål: En studie om vardagens etiska dilemman och målkonflikter på demensboenden, med särskilt fokus på äldreomsorgens nationella värdegrund2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Äldreomsorgens nationella värdegrund - ett vägledningsmaterial” gavs ut 2012 av Socialstyrelsen i syfte att implementera en gemensam värdegrund i verksamheterna så att äldreomsorgen ska kunna bidra till att äldre känner välbefinnande och ett värdigt liv. Denna studie redogör för etiska dilemman och målkonflikter som undersköterskor uppgett att de ställts inför i det dagliga arbetet på demensboenden, samt en redogörelse för vilka värdeord som ges mer prioritet än andra. Detta har undersökts genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fem undersköterskor. Intervjuerna har bearbetats med hjälp av tematisk analys samt tolkats i förhållande till tidigare forskning, det salutogena synsättet och KASAM, med begreppen begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och makt. I vår studie fann vi etiska dilemman förknippade både med kollegor, anhöriga och brukare. Även bristande resurser kunde begränsa måluppfyllelsen och kvaliteten på omsorgen. Av de värdeord i värdegrunden som vi har fokuserat på så stod de vanligaste målkonflikterna mellan självbestämmandet och den fysiska tryggheten eller mellan självbestämmandet och den personliga integriteten. Målkonflikterna uppstod främst när brukaren vägrar vård, exempelvis när denne inte vill ha hjälp med ADL1 eller ta sina mediciner. Resultatet visar även på att informanterna värderar självbestämmandet högt och i särskilda fall kan de använda någon form av skyddsåtgärd eller annan tvingande åtgärd för att bevara brukarens hälsa. Dock så är det ingen av informanterna som kan tänka sig att tvinga eller lura i sin brukare mediciner. En värdefull aspekt som framkommer i studien är de förebyggande åtgärder och arbetssätt som undersköterskorna tar till för att “få brukarna med sig” så att brukarna tar rationella beslut, och därmed undviks målkonflikter.   

 • 8.
  Adamietz, Mikaela
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Bemöta den utsatta eleven: En kvalitativ studie om skolkuratorns metoder2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur kuratorer arbetar förebyggande för att bemöta barn som blivit sexuellt utsatta via sociala medier/online. Fokus är på ett förebyggande arbete och metoder för att identifiera och arbeta med barn som är i risk för eller redan har blivit utsatta för övergrepp. Studien har en kvalitativ ansats och empirin samlades in genom att intervjuer genomfördes. Studiens respondenter är mellan 27-45 år och de har varit verksamma som skolkuratorer mellan 2 – 9 år. Samtliga respondenter har en akademisk examen som socionom. Den data som framkom analyserades genom en tematisk analys och jag valde tre teman; metodik och förebyggande arbete, samverkan med vårdnadshavare och externa aktörer samt identifiering av elever som utsatts för sexuella övergrepp. Studiens resultat visade att respondenterna använde sig av olika metoder för att bemöta ett utsatt barn, men att den gemensamma faktorn visade på att det var svårt att arbeta förebyggande kring den utsatthet som finns online. En anledning var att det i många fall saknades rutiner eller handlingsplaner för att kunna arbeta förebyggande med sexuell utsatthet. En annan faktor som respondenterna förmedlade var att det största ansvaret ska vara föräldrarnas/vårdnadshavarnas då kuratorer inte har behandlingsansvar för barnen.

 • 9.
  Adamson, Göran
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  De gode viljers land: En venstrefløjskritik af multikulturalismen som svensk statsideologi2018Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [da]

  Multikulturalisme ses af mange som progressiv og venstreorienteret, og kritikken af den betragtes som reaktionær og racistisk. Denne bog udfordrer denne tankegang og viser – fra et venstrefløjsperspektiv – hvordan den moderne mangfoldighedstankegang tværtimod undergraver fornuft, frihed, lighed og individuel selvbestemmelse. Ved at have et særligt fokus på sær-identiteter og indføre grupperettigheder på bekostning af universel politisk frihed, borgerrettigheder, upartiske institutioner og lighed mellem kønnene er den på kollisionskurs med demokratiets grundværdier. Multikulturalisme er derfor i virkeligheden en konservativ og antimoderne ideologi.

 • 10.
  Adamson, Göran
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Invandring och brottslighet: En datauppdatering för 2000-talet2019Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Adamson, Göran
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Multikulturen och högerpopulismen2016Ingår i: KvartalArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Den multikulturella vänstern har brutit med klassiska vänsterideal som vetenskap, sekularism, anspråk på sanning och fri debatt. Den förkastar högerns nationalism men odlar en etnomystik som är minst lika konservativ. Kulturell självbelåtenhet hånas och hyllas på samma gång. Var finns principen?...

 • 12.
  Adamson, Göran
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Partikortet, korporatism och autonomin inom akademin2018Ingår i: Kejsarens nya kläder: om New Public Management och de svenska universitetens sönderfall / [ed] Göran Adamson och Daniel Rauhut(red), Academic Rights Watch , 2018, s. 89-102Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Adamson, Göran
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Rauhut, Daniel
  University of Eastern Finland, Joensuu, Finland.
  Inledning2018Ingår i: Kejsarens nya kläder: om New Public Management och de svenska universitetens sönderfall / [ed] Göran Adamson och Daniel Rauhut(red), Academic Rights Watch , 2018, s. 9-22Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 14.
  Ademaj, Frijeta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Kollqaku, Donika
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Män som offer för våld i nära relationer2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Män utsätts för våld i nära relationer i både sam- och olikkönade relationer. Män som utsatts för våld i nära relationer uppgav för det mesta att de utsatts för psykiskt våld snarare än fysiskt våld. Psykiskt våld kan handla om isolering, svartsjuka, hot om fysiskt våld eller förstörelse av personlig egendom. Män som utsatts för våld av sin partner kan utveckla psykisk ohälsa. De flesta män hade svårt att säga att de utsatts för våld i en nära relation på grund av samhällets könsnormer som sade att mannen måste vara stark, självständig och ha ett bra självförtroende. 

  Syfte Syftet med denna studie var att beskriva mäns upplevelser efter att ha varit utsatt för våld i en nära relation. 

  Metod En litteraturbaserad studie med systematiska sökningar, där åtta artiklar valdes. 

  Resultat Resultatet visade att män som utsatts för våld i en nära relation isolerade sig, hade självmordstankar, låg självkänsla, ökad rädsla och psykisk ohälsa. Män uppgav också att de inte vågade prata om sin situation till andra i sin omgivning. Detta berodde främst på att andra människor inte litade på dem, men det hade även att göra med samhällets normer. 

  Konklusion Män faller också offer för våld i nära relationer och våldets inverkan kan innebära psykiska problem hos mannen. Isolering, rädsla, låg självkänsla, självmordstankar och psykisk ohälsa identifierades i resultatet. De vanligaste konsekvenserna efter våldet var isolering och rädsla. När det gäller psykisk ohälsa var posttraumatisk stress (PTSD) vanligast. 

 • 15.
  Adolfsson, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Mac Key, Louise
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Det finns ingen mall: Lärares perspektiv på inkludering och delaktighet för elever med ADHD2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En skola för alla? Alla som går i skolan har rätt till en fungerande skolvardag, där man har rätt att känna sig delaktig och ges förutsättningar för att klara av skoluppgifter – men är det praktiskt genomförbart? Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv avser studien att undersöka lärares föreställningar om arbete med inkludering och delaktighet i syfte att främja tillhörighet och positivt identitetsskapande hos elever med ADHD. Vi har undersökt lärares möjligheter och förutsättningar för att möta upp eleverna med ADHD i grundskolan. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. Vi träffade våra fem respondenter för intervju och spelade in varje samtal meden diktafon. Det empiriska materialet analyserades med tematisk analys. Resultatet visade att det i vissa fall finns mycket problematik i skolvardagen men att lärarna vinner mycket på att skapa goda relationer och detta ser vi utifrån det relationella perspektivet. Det framkom även att stigmatisering förekommer men att det är något som skolan jobbar med.Många lärare får kunskap om ADHD genom erfarenhet vilket kan leda till att förutfattademeningar om målgruppen suddas ut. Socialpedagogiken bygger på att göra människormedvetna om sina möjligheter för att kunna påverka sin livssituation. Lärarna har här ett stort uppdrag för att kunna skapa dessa förutsättningar i mötet med sina elever. Många lärare saknar dock en mall för att tillgodose elevernas behov och förutsättningar.

  Delaktighet och inkludering är hela tiden pågående processer. För att göra elevers rösterhörda försöker lärarna hitta olika forum för att möjliggöra detta. I vår analysdel använde vi oss bl.a. av Shiers delaktighetsstege för att se om lärarnas metoder öppnar upp för att göra eleverna delaktiga. Inkluderingen ska inte bara vara en placering, alla ska bli sedda och få en känsla av gemenskap. Stora klasser, ökade kunskapskrav, ökade antal diagnoser, resursbrist mm gör också att lärarna också ifrågasätter sig själva om de kan leva upp till en skola för alla?

 • 16.
  Adrian, Carina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Puumala, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Vi ska få eleverna att komma hit hoppsaskuttande": En kvalitativ studie om gymnasieskolans arbete med psykisk ohälsa hos elever.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att beskriva, jämföra och analysera hur företrädare för olika yrkesverksamma i gymnasieskolan ser på sina erfarenheter av skolans arbete med att hjälpa elever som har psykiska problem samt med insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos elever. Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats genom intervjuer då vi ville få olika yrkesverksammas uppfattning om arbetet med psykisk ohälsa i skolan. Vi intervjuade sex personer från två gymnasieskolor som representerade olika yrkesgrupper. I den forskning vi använt oss av framkom det att samverkan och handlingsutrymme var viktiga komponenter gällande skolans arbete med psykisk ohälsa. Det framkommer i vår studie att Elevhälsan har en central roll i arbetet med psykisk ohälsa hos elever, men även andra yrkesgrupper framhålls som viktiga. De olika yrkesgrupperna samverkar med varandra i arbetet med psykisk ohälsa och hur samverkan fungerar tycks påverka de yrkesverksammas handlingsutrymme i arbetet.

 • 17.
  Ahlberg, Miina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Persson, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Hbtq-perspektiv inom socialtjänsten: Bemötande och inklusion2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Our study aims to problematize and examine how social workers perceive social service treatment of clients who identify them self as LGBTQ. We have chosen to analyze the social workers´ answers based on a norm-critical and social constructivist perspective. The study is based on five interviews with employees working in social services with different target groups. We have examined how they relate to LGBTQ issues arising at work. We also explored whether social workers acquired a LGBTQ perspective and norm-critical approach through their initial training and any further training through their employment. The social workers emphasize that it is very important to treat the clients without preconceptions. In summary the results shows that the five social workers do have a willingness to work with LGBTQ issues and norm critical theories. But these issues get lower priority due to time constraints. They also expressed a desire for more knowledge and training in LGBTQ issues as this is something that is missing. However the social services require tools, knowledge, time and resources to be able to meet their clients' needs

 • 18.
  Ahlgren, Carolina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Hult, Daniela
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  En kvalitativ studie om gemenskaper på ett särskilt boende i Västra Götaland: Upplevelser av både personal och äldre2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur personal på särskilt boende arbetade med gemenskap. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer med personal såväl som brukare. 6 personer intervjuades, 3 personal och 3 äldre. Studien analyserades genom en tematisk analys. Begreppen gemenskap, ensamhet, ålderism och teorin gerotranscendence användes för att förstå, tolka och analysera resultatet av materialet. Resultaten i studien visade på att äldre på boendet främst sökte sig till gemenskapen med anhöriga vid inflytt till det särskilda boendet, men att de också skapade en ny form av gemenskap med personalen. Däremot visade resultaten att äldre hade svårare att skapa gemenskap sinsemellan på grund av svårigheter i kommunikationen. Det framkom dessutom att det fanns en skillnad mellan personalens och de äldres uppfattning av vad gemenskap innebar. Avslutningsvis valde vi att diskutera resultaten samt redovisa tankegångarna som utvecklades under studiens gång. Vidare redovisades också hur förförståelsen kring ämnet påverkades. Under diskussionen redogjordes för vad som hade varit intressant inom framtida forskning

 • 19.
  Ahlgren, Magdalena
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Wikström, Anders
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Hur professionella bemöter kvinnor utsatta för våld i nära relation: ”Att bara vara och våga lyssna”2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det första mötet med socialtjänsten kan vara avgörande för kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. Studien syftar till att undersöka hur professionella inom socialtjänsten bemöter våldsutsatta kvinnor. Studien genomfördes med kvalitativ ansats genom sex semistrukturerade intervjuer. Totalt deltog åtta yrkesutövare inom socialt arbete som möter våldsutsatta kvinnor i det praktiska arbetet. Alla hade högskola eller universitetsutbildning i form av socionom, socialpedagog, beteendevetare och behandlingspedagog. Det empiriska materialet analyserades med en tematisk analys. Det teoretiska ramverket, med utgångspunkt i Scheffs socioemotionella värld används i analysen för att bidra till en förståelse av interaktion och samspel mellan människor. Samt hur professionella bemöter sina klienter både på ett intellektuellt och känslomässigt plan.

  Skam och professionell empati är centrala begrepp i analysen. Enligt tidigare forskning saknas kunskap och kompetens bland professionella i arbetet med våld i nära relation. Studiens resultat visar på att bemötandet är helt avgörande i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Hur professionella använder sin kunskap och kompetens i det praktiska arbetet skiljer sig åt mellan olika enheter. Professionellas rädsla, otrygghet och frustration är emotioner som inverkar på bemötandet.

  Skam är en framträdande emotion och ett hinder för våldsutsatta kvinnor att berätta om sin utsatthet. Skammen finns i olika skepnader, så som skam kopplat till identitet och yrkesroll samt skam kopplat till det sexuella våldet. Både socionomer och socialpedagoger möter våldsutsatta kvinnor i det dagliga arbetet. Ett öppet och inlyssnande förhållningsätt är avgörande för bemötandet. Samt att inte döma, vägleda och motivera våldsutsatta kvinnor till förändring och ett självständigt liv utan våld.

 • 20.
  Ahlrot, Rebecca
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Egen härd är guld värd: En studie om individer med missbruks- och boendeproblematik med insats i form av beroendestöd i hemmet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats syftar till att undersöka hur individer med en kombinerad missbruks- och boendeproblematik beskriver sin syn på sitt missbruk, sitt hem och den hjälp de erhåller genom kommunens försorg i form av insatsen beroendestöd genom socialtjänsten. Med bak-grund av det än så länge otillräckliga vetenskapliga underlaget inom missbruk och boendestöd är syftet med denna uppsats att erhålla ökad kunskap inom området. En ökad kunskapsin-hämtning är intressant utifrån ett samhällsperspektiv såväl som ur ett individperspektiv. Att de ekonomiska resurserna i samhället läggs på insatser som ökar möjligheterna för den enskilde individen att ta sig ur missbruk och boendeproblematik är en vinst för samhället, men fram-förallt för den enskilde individen. En ökad kunskap inom området kan bidra till lärande för verksamma inom området, men även för andra intresserade. Detta kan förstås genom begrep-pet Arbetsintegrerat lärande (=AIL). Undersökningen baseras på åtta intervjuer och metod där analys är inspirerat av det fenomenologiska perspektivet. Resultatet visar att alla intervjuade informanter finner beroendestöd i hemmet som ett stöd i form av två aspekter, dels som ett relationellt stöd dels som ett vardagligt stöd. Resultatet visar vidare att missbruket för många resulterat i isolering från familj och icke missbrukande vänner och att hemmet ses som en bas för trygghet och integritet.

 • 21.
  Aidermo, Josefin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  När jag går till stallet kan jag slappna av och vara mig själv: En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av att hålla på med ridsport2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Det finns relativt lite forskat kring ämnet om hur ridsport påverkar människor och speciellt hur den påverkar människor som är fysiskt och psykiskt friska. Utifrån det väcktes ett intresse i att undersöka hur en grupp unga kvinnor upplever sig påverkas av ridsporten utifrån ett salutogent perspektiv.  Syfte:  Syftet med föreliggande studie är att utifrån unga kvinnors perspektiv studera och analysera hur de påverkas och upplever sig utvecklas av att hålla på med ridsport samt se till vilken betydelse hästen har för dem. Vidare kommer deras upplevelser förstås utifrån begreppet känsla av sammanhang (KASAM).   Metod:  I föreliggande studie valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer utifrån att de ansågs kunna svara på syftet och forskningsfrågorna på bästa sätt. Intervjuerna spelades in och materialet har transkriberats för att senare kodas, tematiserats och summerats. Ett bekvämlighetsurval samt målinriktat urval användes och det genomfördes fyra stycken intressanta intervjuer med personer som har erfarenhet av att vara eller är aktiva inom ridsporten. Resultat:   Resultatet visar att ridsporten bidrar till en mängd positiva faktorer. Bland annat blir personerna lyckliga av att vara i stallet, de utvecklar personliga färdigheter i form av ansvarsförmågor, ledarskapsförmågor och ökat självförtroende. Det finns en stor gemenskap och hästen har en betydelsefull roll. Sett utifrån känsla av sammanhang bidrar ridsporten till känsla av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Deras upplevelser av ridsporten kan förklaras utifrån KASAM-begreppet och de bidrar följaktligen till en ökad hälsa.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Akervall, Elin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Larsson, Christina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Våld i ungas partnerrelationer: i en digital samtid2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Våld i nära relation är ett stort problem världen över, så även i Sverige, och börjar redan i ungas partnerrelationer. Denna studie är av tvärsnittlig design och undersöker ungas kunskaper och syn på våld i ungas partnerrelationer, samt professionella syn och bemötande av unga som på något sätt upplevt våld i partnerrelation. Frågeställningarna undersöktes med en mixad metod bestående av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa metoden utgjordes av enenkätstudie med svar från 101 gymnasieelever i åldern 16–20 år. Det kvalitativa materialet samlades in utifrån semistrukturerade intervjuer med två kuratorer som arbetar på ungdomsmottagning och en intervju med en fältsekreterare. Detkvantitativa underlaget har matats in och behandlats i datorprogram för statistisk analys, SPSS 27. I analysen av materialet har t-tester använts där jämförelser gjorts mellan tjejer och killars skattning av våldshandlingar. Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader i syn på våld utifrån kön, där tjejer skattar våldshandlingar högre än vad killar gör. I det kvalitativa genomförandet gjordes semistrukturerade intervjuer varifrån materialet analyserades och tematiserades. Utifrån de teman som upptäcktes visar de att våld i ungas nära relationer är ett svårupptäckt problem för professionella och att det är svårt att nå fram till unga där våld misstänks. Både unga och professionella anser generellt att det behövs mer samtal om relationer generelltoch kunskap om våld i ungas relationer. För att motverka våld i ungas partnerrelationer behöver professionella bättre kunna bidra unga med kunskap, samt bättre kunna upptäcka, möta och följa upp unga som utsätts för våld, och framför allt unga som utsätter för våld i ungas partnerrelationer, med uppföljande insatser.

 • 23.
  Akyol, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Larsson, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Kulturell kompetens i socialt arbete: En Studie utifrån behandlingsassistenters synvinkel2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kulturell kompetens har blivit ett relevant begrepp idag då Sverige har blivit ett allt mer mångkulturellt land där invandring sker i större utsträckning än utvandring. Den ökade invandringen innebär att det svenska samhället får möta människor med andra kulturer, normer och värderingar vilket kan skapa missförstånd och utanförskap. I det sociala arbetet blir därför kulturell kompetens en viktig del i stödet till dessa personer och deras integration då de möter dem i olika verksamheter och sammanhang inom socialt arbete. Utgångspunkten blir att undersöka hur behandlingsassistenter uppfattar kulturell kompetens då deras huvudsakliga uppdrag är att stödja och mobilisera människor.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur personer med yrkestitel behandlingsassistent har för syn på/tankar om den kulturella kompetensens betydelse och innebörd för att kunna bemöta klienter medolika kulturella bakgrunder.

  Metod: Metoden som används i vår uppsatsstudie var en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer gjordes med 5 behandlingsassistenter. Den teoretiska utgångspunkten har varit det sociokulturella perspektivet och har analyserat all insamlad material med hjälp av en tematisk analys.

  Resultat: I resultatet framkommer det att kulturell kompetens uppfattas som nödvändigt och viktigt för att förstå andra kulturer än sin egna och uppfattas som en förutsättning för relationsskapande. Vidare förklaras betydelsen av erfarenhet respektive utbildning och vikten av en kombination av dessa för en ökad förmåga att förstå och reflektera kring andra kulturer samt för att utveckla kulturell kompetens. 

 • 24.
  Alamaz, Gulsen
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Avdic, Jasmina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboende: En intervjustudie kring arbetsmiljön och dess påverkan på patientsäkerheten2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är vanligt att undersköterskor arbetar under svåra omständigheter på äldreboenden. De utsätts för påfrestningar som leder till en ohälsosam arbetsplats. Enligt flera forskningsrapporter har det visat att den bristande patientsäkerheten inom vården är ofta hög och detta är ett problem som även finns på äldreboenden (Handler et al., 2006; SKL, 2011; Hughes & Lapane, 2006). Studiens huvudsakliga syfte var att kritiskt granska brister i undersköterskans arbetsmiljö och hur det påverkar patientsäkerheten. Frågeställningarna för studiens syfte var: 1. Vilka är de bristande faktorerna i undersköterskans arbetsmiljö på äldreboende? 2. Hur påverkar bristerna i arbetsmiljön patientsäkerheten på äldreboende? Vi intervjuade sex undersköterskor som arbetar på två olika äldreboenden. Studien genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide, intervjufrågorna var uppdelade i två huvudteman: arbetsmiljö och patientsäkerhet. Materialet som samlades in genom intervjuerna bearbetades sedan med hjälp av tematisk analysmetod. Fyra teman utkristalliserade sig: personalbrist, stress, kommunikationsbrist och skriftliga rutiner. Resultatet visade att personalbristen var utgångspunkten för andra följande faktorer såsom stress och kommunikationsbrist. Undersköterskorna saknade skriftliga rutiner för hur arbetet ska utföras och hur personalen ska förhålla sig till säkerheten. Slutsatsen blev att organisationen har en avgörande roll för hur arbetsmiljön och patientsäkerheten kommer att utformas framöver. För att stärka och skapa en fungerande vård- och omsorgssektor krävs det kanske att ledningen förbättrar struktureringen och kommunikationen i arbetet med undersköterskorna.

 • 25.
  Alampay, Liane Pena
  et al.
  Ateneo de Manila University, Philippines..
  Godwin, Jennifer
  Center for Child and Family Policy, Duke University, USA..
  Lansford, Jennifer E.
  Center for Child and Family Policy, Duke University, USA..
  Bombi, Anna Silvia
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Pschology, Italy..
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, MD, USA..
  Chang, Lei
  University of Macau, China..
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts, Amherst, USA..
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, USA..
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, USA..
  Oburu, Paul
  Maseno University, Kenya..
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, USA.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Thailand..
  Uribe Tirado, Liliana M.
  Universidad San Buenaventura, Colombia..
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Jordan, and Emirates College for Advanced Education, UAE..
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Italy..
  Severity and justness do not moderate the relation between corporal punishment and negative child outcomes: A multicultural and longitudinal study2017Ingår i: International Journal of Behavioral Development, ISSN 0165-0254, E-ISSN 1464-0651, Vol. 41, nr 4, s. 491-502Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is strong evidence of a positive association between corporal punishment and negative child outcomes, but previous studies have suggested that the manner in which parents implement corporal punishment moderates the effects of its use. This study investigated whether severity and justness in the use of corporal punishment moderate the associations between frequency of corporal punishment and child externalizing and internalizing behaviors. This question was examined using a multicultural sample from eight countries and two waves of data collected one year apart. Interviews were conducted with 998 children aged 7–10 years, and their mothers and fathers, from China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, Philippines, Thailand, and the United States. Mothers and fathers responded to questions on the frequency, severity, and justness of their use of corporal punishment; they also reported on the externalizing and internalizing behavior of their child. Children reported on their aggression. Multigroup path models revealed that across cultural groups, and as reported by mothers and fathers, there is a positive relation between the frequency of corporal punishment and externalizing child behaviors. Mother-reported severity and father-reported justness were associated with child-reported aggression. Neither severity nor justness moderated the relation between frequency of corporal punishment and child problem behavior. The null result suggests that more use of corporal punishment is harmful to children regardless of how it is implemented, but requires further substantiation as the study is unable to definitively conclude that there is no true interaction effect.

 • 26.
  Alchahin, Maria-Arbil
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Karim, Shahla
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ett nytt land: En kvalitativ studie om syriska emigranter i Sverige2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka integrationsprocessen för de syriska immigranter, som har kommit till Sverige för minst två år sedan. Vi ville få reda på hur de hade upplevt första tiden i Sverige, hur de uppfattar att stödet från det svenska samhället har varit och vilka faktorer som har haft betydelse för deras välmående.

  I denna uppsats har vi använt oss av en kvalitativ metod. Data har samlats in genom intervjuer som har behandlat integrationsprocessen utifrån syriska emigranters perspektiv. Till våra intervjuer har vi använt oss av en intervjuguide och vi valde ut tre kvinnor och två män där deras ålder varierade från 20 till 45 årsåldern.

  De teoretiska utgångspunkterna utgick ifrån Bourdieus

  habitus, Olkiewiczs (2008) assimilatoriska och nostalgiska grupper samt Franzens (1997) konstruktiva och destruktiva mönster.

  Vårt resultat visade att första tiden i Sverige ansågs som en väldigt svår period för våra informanter. Detta berodde dels på att man var rädd att inte bli erbjuden ett svenskt uppehållstillstånd och dels att man i vissa fall upplevde osäkerhet på förläggningen. De berättade att ekonomin inte har varit ett större problem, men däremot var de missnöjda med att man inte tog hänsyn till deras psykiska ohälsa efter de hemska upplevelserna i deras hemland. Våra informanter menade även att det svenska språket, kulturen och arbetet är alla viktiga bakgrunder för att de ska kunna känna sig delaktiga i samhället.

  Genom vårt resultat kan vi dra slutsatser om att samhälleliga och politiska åtgärder måste tas när det gäller integrationsprocessen. Det första som borde göras är att förbättra emigranternas tillgång till psykiatrisk hjälp, med tanken på att deras psykiska ohälsa har haft största inverkan på deras integration. Detta menar informanterna när de berättar att de önskade stöd ifrån samhället för att kunna underlätta de förhållanden som de anser förbättrar deras välmående. En lyckad integration bör byggas på samspel mellan samhället och emigranten för att de ska kunna anpassa sig i samhället och detta är självklart en förutsättning för att befrämja emigranternas roller i samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Alexandersson, Jenny
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Vikten att vara en bra boendecoach: En studie om hur personal på HVB-hem arbetar med empowerment och delaktighet för att förbereda ensamkommande ungdomar till ett självständigt liv.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien har i avsikt att undersöka hur personalen på HVB-hem arbetar för ensamkommande ungdomar och hur personalen förbereder dem för ett självständigt liv, med hjälp av empowerment och delaktighet. För att få en djupare förståelse utifrån personalens perspektiv valde vi att använda oss av kvalitativ metod, där vi gjorde fem semistrukturerade intervjuer av anställda på tre olika HVB-hem. För att analysera empirin utgick vi från Lindgren (2015) analysmetod "the constant comparative method". Resultatet som gestaltas visar på att personal lägger stor vikt vid relationer till ungdomarna, samt att motivationsarbete och delaktighet finns i det mesta som görs. Genom att använda empowerment ökades ungdomarnas självständighet genom motivation och stöd. Dessutom med hjälp av delaktighet som verktyg kunde man få ungdomarna bli aktiva och på så vis bli mer självständiga i vardagliga arbetssysslor. Vi drog slutsats om att genom delaktighet fick man empowerment och vice versa. I resultatet kunde vi även se att personalen fungerade som en pålitlig och trygg vuxen i ungdomarnas närhet. Vi fann dessutom ett samband mellan självkänsla och självständighet, kunde ungdomen öka sin självkänsla ökades även deras självständighet.

 • 28.
  Alleborg, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Det sociala är ju goare än maten många gånger": En studie kring ytliga samtal och sociala gemenskaper för äldre.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa och analysera förekomsten samt betydelsen av ytliga samtal för äldre. Syftet var också att undersöka vilken betydelse ytliga samtal kan ha i äldres vardag och om det kan bidra till att skapa sociala gemenskaper. Utifrån syftet har studien haft följande frågeställningar: Hur kan ytliga samtal beskrivas och vad förmedlas i dessa samtal? Vilken betydelse har platsen för att skapa ytliga samtal? Hur kan ytliga samtal och platsen tillsammans bidra till att skapa sociala gemenskaper för äldre? Studien har en kvalitativ ansats och den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är kritisk realism. Det empiriska material är inhämtat på en kommunalt driven lunchrestaurang. Sju deltagande observationer har genomförts, med cirka fyra informella intervjuer vid varje observationstillfälle. Vidare har fyra formella intervjuer genomförts, dessa har varit kvalitativa intervjuer; en kombination mellan semistrukturerad och ostrukturerad intervju. I samband med observationerna har dessa dokumenteras genom fältanteckningar, dessutom har alla formella intervjuer transkriberats. Respondenterna är män i åldrarna 40-90 år som lever ensamma i eget boende. Studiens resultat visar att det finns utvecklade sociala relationer på restaurangen som kan kategoriseras som tunna nätverksband. Resultatet visar också hur dessa sociala relationer kommer till uttryck och betydelsen av dessa nätverksband i förhållande till platsen. Resultaten har analyserats i förhållande till studiens teoretiska ram och tidigare forskning. Studiens slutsatser är att det ytliga samtalet har en betydelse för äldre att skapa sociala gemenskaper. Det visar även på att platsen har en betydelse, både ställt som sig själv men även i samverkan med det ytliga samtalet, för att skapa dessa gemenskaper. Platsen bidrar till att tunna nätverksband utvecklas och det ytliga samtalet bidrar till denna utveckling och håller dessa sociala relationer levande. En ökad förståelse om det ytliga samtalets betydelse skulle i socialpedagogiskt arbete kunna bidra till att hitta nya vägar för att förebygga socialt utanförskap och i arbetet med att utveckla mötesplatser för äldre.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Almqvist, Karolina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Karlsson, Pernilla
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Det ska va gôtt å leva: En studie om betydelsen av att delta i en framtidsverkstad2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Almroth, Emma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Gustavsson, Sarah
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  "Killar och tjejer gör det nog på lite olika sätt": En kvalitativ studie kring hur gymnasieelever upplever tillit och förtroende gentemot skolpersonal2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tillit och förtroende är ett aktuellt ämne i dagens samhällsdebatt. Tillit och förtroende benämns som viktiga komponenter för att samhället ska fortsätta utvecklas. Tillitsnivån ute i Europa anses vara låg medan vi i Norden har hög tillit till den offentliga sektorn. Sverige har höga tillitssiffror men tillitsnivån sjunker bland yngre. Ungdomar spenderar mycket tid i skolan och dess tillit och förtroende till skolpersonal visas vara låg.

  Syftet med studien är att beskriva hur tilliten och förtroendet mellan gymnasieelever och skolans personal upplevs ur elevernas perspektiv.

  Studien har använt en kvalitativ ansats där fokusgruppsintervjuer genomförts med fyra klasser på en gymnasieskola i södra Sverige. Det var tre yrkesförberedande klasser samt en studieförberedande klass. Vidare har en analys genomförts på resultatet med forskning och intersektionell teori. Med stöd av den intersektionella teorin diskuteras skärningspunkterna mellan de olika kategorier som framgick som betydelsefulla för elevernas upplevelser av tillit och förtroende för skolans personal.

  Resultatet visade att tillit och förtroende av eleverna beskrivs som något ömsesidigt, att båda parter har ett gemensamt mål, samt att eleverna upplever att tilliten är högre om skolpersonal är personlig. Analysen visade att kategorier som ålder, kön och klass har en avgörande betydelse för huruvida eleven upplever tillit och förtroende i skolan.

 • 31.
  Almroth, Gabriella
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Linnhag, Annika
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta - ”Dom kan ju inte bara flytta runt liksom”2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien har syftat till att undersöka hur yrkesutövare inom socialtjänsten i olika kommuner i Sverige arbetar med långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta personer. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer som har genomförts med sju yrkesutövare inom Socialtjänsten i sex olika kommuner. Organiseringen och arbetet med långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta varierade för respondenterna i respektive kommun. Som datainsamlingsmetod användes en semistrukturerad intervjuguide. För att analysera insamlade data användes Lipskys teori med begreppen gatubyråkrater och handlingsutrymme samt organisationsteori i form avett institutionellt och nyinstitutionellt perspektiv. Studien visar att tillgången till bostäder varierar mellan olika kommuner. I de kommuner där det är bostadsbrist blir det en utmaning att tillhandahålla långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta och det är ofta en tidskrävande process. Yrkesutövarnas handlingsutrymme är begränsat då det är hyresvärdarna som tar det slutgiltiga beslutet angående att hyra ut boende.

  Socialarbetarna kan behöva argumentera för klientens situation för att få med hyresvärden på banan, därav är det är viktigt med samverkan med hyresvärdar och bostadsbolag. Något som flera yrkesutövare beskrev som en utmaning i arbetet varom en våldsutsatt behövde byta kommun p.ga. hotbilden. I många kommuner finns ingen uttalad lösning för hur dessa situationer ska hanteras. Hur samverkan fungerar inom och mellan kommuner samt bostadsbolag kan här ha en inverkan på utfallet för den enskilda individen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Almroth, Madelene
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Mällinen, Laila
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Att vara frisk, så länge man är frisk, då känns det okej!: En kvalitativ livskvalitetsstudie bland äldre boende i särskilt boende2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera äldre människors, boende i särskilt boende, känsla och upplevelse av egen livskvalitet. Frågeställningarna för studien var "Vad främjar och hindrar känslan och upplevelsen av livskvalitet hos äldre", "I vilket sammanhang och med vem upplever äldre hög livskvalitet" och " Hur har känslan och upplevelsen av livskvalitet förändrats efter det att man flyttat till ett särskilt boende". Valet av begreppen, välbefinnande, tillfredsställelse och lycka, är gjord utifrån Bengt Brüldes blandade livskvalitetsteori. Studien vilar således på Brüldes teori och tankar kring livskvalitet och hur livskvalitet kan undersökas.

  Studien har en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer genomförts med sex äldre personer boende i särskilt boende i en mindre kommun. Analysen skedde enligt DePoy och Gitlins fyra tanke- och handlingsprocesser vid kvalitativa analyser. Ett induktivt förhållningssätt anammandes där kategorier, taxonomier och teman plockades fram. De kategorier som framträdde främst var hälsa, betydelsefulla relationer och social samvaro med andra, övriga kategorier som nämndes av informanterna var trygghet/otrygghet, ekonomi samt ödmjukhet.

  Studien visar liknande resultat som tidigare bedriven forskning, nationellt som internationellt. De likheter som framträtt är att en god hälsa är en bidragande orsak till en ökad känsla och upplevelse av livskvalitet, men också betydelsen av nära och goda relationer till familj och vänner. Vidare lyfts betydelsen av goda levnadsvillkor så som ekonomi upp av informanterna. Likväl lyfter informanterna vikten av fritidsaktiviteter men också tidigare erfarenheter från livet. Det som framträtt som mest intressant i analysen är vår tolkning av att äldre är ödmjuka, vilket kan påverka deras känsla och upplevelse av egen livskvalitet genom att de ej alltid kan med att fråga om den hjälp eller det stöd de är i behov av.

  Det finns enligt oss grund till att finna arbetssätt inom socialt arbete med äldre för att bibehålla och främja känslan och upplevelsen av egen livskvalitet bland äldre under de åren de är boende i ett särskilt boende. Detta utifrån analysen där vår tolkning visar på att äldres ödmjukhet kan komma att påverka känslan och upplevelsen av egen livskvalitet negativt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Almusawi, Zahraa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Implementering av barnintervjuer inom Ekonomiskt bistånd i Norrköpings kommun.: En kvalitativ studie av informanternas upplevelser av implementeringsprocessen av barnintervjuer2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur barnintervjuer implementeras på Ekonomiskt bistånd i Norrköpings kommun. Ledningen inom Ekonomiskt bistånd i Norrköpings kommun bildade år 2015 en grupp av socialsekreterare som kallas för ”Barngruppen” för att undersöka möjligheten till att utföra barnintervjuer inom Ekonomiskt bistånd. Barngruppen är ett uppdrag från ledningen inom Ekonomiskt bistånd där det ingår socialsekreterare som kan bidra med att fokusera på barnen inom Ekonomiskt bistånd, för att stärka barnperspektivet, finnas som ett konsultativts stöd i frågor som rör barn för andra socialsekreterare samt implementera barnintervjuer. Barngruppen har under ett årsarbete med barnintervjuer skrivit en förstudie. Förstudien visar det att inom Ekonomiskt bistånd finns det potential och nytta med att utföra barnintervjuer. Barngruppen inom Ekonomiskt bistånd i Norrköpings kommun består idag av fem socialsekreterare som arbetar med att implementera barnintervjuer. Studien är av kvalitativ ansats och har använts semistrukturerade intervjuer med fem informanter som arbetar inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret specifikt inom Ekonomiskt bistånd och som arbetar med Barnuppdraget. Syftet med studien handlar om att undersöka hur Norrköpings kommun arbetar med att implementera barnintervjuer inom Ekonomiskt bistånd och hur Barngruppen upplever implementeringsprocessen. Syftet är även att belysa möjligheter och svårigheter med implementeringen. I studien används det organisationsteori och systemteori för att analysera hur Barngruppen förhåller sig till barnuppdraget och verksamhetens mål. Det används även tidigare forskning som behandlar barn med vars föräldrar är aktuella på Ekonomiskt bistånd för att få en förståelse hur dessa barn påverkas av föräldrarnas ekonomi. Studiens resultat visar att syftet med barnintervjuer att uppmärksamma barnen och främja att deras röst blir hörd. Syftet är även för att följa Barnkonventionen och socialtjänstlagen som innehåller bestämmelser om barnets bästa. Syftet kan dessutom handla om att genom att ha med barnets röst kan det skapas förutsättningar för socialsekreteraren att göra helhetsbedömningar. Studien visar att Barngruppen som arbetar med implementeringen av barnintervjuer behöver mer tid och resurser i form av utbildningen för att implementeringen ska fortlöpa och därmed för att Barngruppens engagemang ska kvarstå. Det framkommer att implementeringen av barnintervjuer har börjat gälla från och med den 1 maj 2019 men att arbetet inte har kunnat påbörjas helt på grund av att det saknas en samtyckesblankett som skulle lämnas ut till vårdnadshavare där det ska framgå om de samtycker till att deras barn får intervjuas eller ej. Studiens resultat visar att implementeringen av barnintervjuer kan påverkas på grund av beslut som ska fattas av ledningen som kan ta tid, personalomsättning i gruppen, nya socialsekreterare som ingår i gruppen som behöver få introduktion och öva på barnintervjuer, inställda möten, bortfall och brist på resurser i form av tid och ekonomi. Dessa är några faktorer som behöver beaktas vid implementeringen av barnintervjuer.

 • 34.
  Almér, Elin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Risenfors, Signild
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  When freedom of choice is conditioned: A study of how immigrants with temporary residence permits articulate their life choices2023Ingår i: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, s. 1-1Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the European society of today temporary residence permits (TRP) are largely directed at labor market issues, not protection issues. This responsibility-based model implies that the importance of getting a job is the norm regarding what life choices an immigrant "should” do to renew their TRP:s.

  In the light of the UN's sustainability goals of reduced inequality, discourses about integration needs to be discussed and problematized to clarify what their implications are for individuals as for society. The aim of the following study is to describe and analyse the field of tension created between the regulatory requirements and the individual's considered life choices as they are articulated by persons living with TRP:s.

  The study is based on interviews about life choices with six persons with TRP. The material is analysed with discourse analysis based on the concepts of temporality, liminality and agency and the analyse resulted in three discourses about, legal security (1), ontological security (2) and interrelational freedom (3). The three discourses can be seen as the field within which the individual make a specific choice.

  The results show that life with TRP affects choices about family, education and work, but also the approach towards life in general. In all their choices, the informants must prioritize between increasing the chances of obtaining a renewed residence permit or moving towards long time goals. Choices are made with the cost of giving up educational goals or ontological safety, but at times the informants put their own agency in the front seat even though they risk to be sent back to the danger they once fled. The oppressive, colonizing, feature of the responsibility-based discourse risks putting people in a liminal situation that backfires on society in terms of sustainability, and equality.

 • 35.
  Alpstranden, Susana
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Utrikes födda kvinnors upplevelser av klassresan i Sverige: En klassresa som en individuell utvecklingsprocess2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att belysa och analysera hur utrikes födda kvinnor beskriver sina upplevelser av att börja om ett nytt liv i Sverige. Det handlar även om hur dessa kvinnor har upplevt sin livsresa under sina år i ett nytt land. Jag kommer att analysera närmare hur viktiga nya utbildningar ansågs att vara, hur stort var behovet av att integrera sig i samhället och sist men inte minst viktigt, på vilket sätt det svenska språket hade varit en nyckel till det.

  Studien är baserad på kvalitativa metoder och jag har genomfört djupa intervjuer med fem deltagare som har erfarenhet av att vara en nyanländ till ett annat land i sitt vuxna liv. Analysen av studien gjordes med IPA (Interpretative phenomenological analysis). IPA är en kombination mellan fenomenologi och hermeneutik. Utifrån teman intervjuar jag fem utländska kvinnor från 44 till 65 år. Metoden är baserad på semi-strukturerade intervjuer utifrån deras upplevelser och erfarenheter i Sverige.

  Den teoretiska utgångspunkten är Bourdieus teori om Klasser. Med hjälp av denna teori analyserar jag betydelsen att utveckla klassen i en viss grupp individer som har använd högre studier och språk såsom verktyg.

  I denna uppsats har jag kommit fram till att de utlandsfödda kvinnorna som deltog i studien stod inför en svår utmaning när de kom till Sverige och mötte språkbarriärer, detta har visat sig vara ett betydande hinder för att börja arbeta och bli integrerad i samhället. Under de första åren var det svenska språket det första målet att nå eftersom detta skulle öppna mer möjligheter till att skaffa jobb, kunna hjälpa sina barn i skolan och skaffa nya vänner. Utbildningar kräver lång tid för invandrarkvinnor som oftast behöver lära sig ett nytt yrke för att kunna anpassa sig till ett nytt land.

 • 36.
  Alsherefi, Saba
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Sheiday Hashemi, Lina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  ’’Utan mamma och pappa kan vi inte göra vårt jobb’’: En kvalitativ forskningsstudie utifrån personalens perspektiv av vårdnadshavares delaktighet i deras barns vistelse på HVB2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att ur personalens perspektiv beskriva och analysera föräldrars/vårdnadshavares delaktighet i deras barns placering på Hem för vård och boende. Studien gjordes genom kvalitativ metod i form av fyra semistrukturerade intervjuer med fyra personer som jobbar inom två olika HVB hem i Västra Götalandsregionen. Alla fyra hade någon typ av utbildning inom samhällsvetenskaplig inriktning. Som analysmetod användes tematisering. De teoretiska utgångspunkterna bestod av begreppen empowerment, företrädarskap, delaktighet och makt. Fyra huvudteman identifierades: vikten av vårdnadshavarnas delaktighet, det första mötet, omständigheter som kan begränsa delaktigheten och när konflikter står i vägen för delaktighet för att skapa förståelse kring vårdnadhavaranas delaktighet. Resultatet påvisar att personalens arbetssätt och attityder påverkar på vilket sätt vårdnadshavarna görs delaktiga samt till vilken mån. Däremot visar resultatet att det finns en vilja hos personalen att inkludera vårdnadshavarna mer men att olika faktorer begränsar dem i det arbetet. Sammanfattningsvis kan en förändring i personalens arbetssätt och attityder göra att vårdnadshavare känner sig mer delaktiga samt motiverade till att vara delaktiga i dess barns placering på HVB. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Aminoff Röing, Åsa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Moderskap och inställning till jämställdhet: En kvalitativ studie om mammors upplevelser av föräldrarollen samt möjligheterna att kombinera arbetsliv och familjeliv2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur kvinnorna ser på möjligheterna att förena arbete och familjeliv samt hur de uppfattar jämställdhet i hemmet, liksom de rådande normerna och idealen om moderskap. Med utgångspunkt i syftet har jag formulerat följande frågeställningar:

  Vilka möjligheter har kvinnorna att kombinera arbetsliv och familjeliv?

  Hur ser fördelningen av hushållsarbetet ut i kvinnornas familjer och varför?

  Hur ser kvinnorna på sin mammaroll utifrån normer, ideal, förväntningar och krav som finns i deras omgivning?

  Det teoretiska perspektiv som används för att tolka studiens resultat är Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. Det utgörs av två olika principer, könens isärhållande och kvinnans underordning.

  Jag har genomfört två fokusgruppintervjuer för att få mitt syfte och mina forskningsfrågor för studien besvarade. Analysen av det empiriska materialet genomfördes med en tematisk analys.

  Resultatet av min studie visar på att kvinnorna ser det vara olika orsaker som ligger till grund för om de har lyckats med möjligheten att kombinera sina arbets- och familjeliv. I studien framkommer att det sker förändringar angående produktion och reproduktion kring manligt och kvinnligt i familjernas vardagsliv samt att det sker förändringar av fördelningen av hemmets ansvar och sysslor över generationer, även om det ibland kan uppfattas som att förändringen sker långsamt. Enligt de tillfrågade kvinnorna finns det flera olika synsätt av hur de förhåller sig till de ideal, förväntningar och krav som finns av föräldrarollen.

 • 38.
  Ampem, Daniel Kwame Baidoo
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Spante, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Reaching Out, Tuning in: On the Problematic Information Structure Hindering Connection between Socially Engaged Organizations and Refugees in the Municipality of Trollhättan2017Ingår i: Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies: Revised papers first presented at the 20th Uddevalla Symposium 15-17 June, 2017, Trollhättan, Sweden / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2017, s. 21-28Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The recent refugee crises have caused newcomers to settle in different municipalities in Sweden. Different municipalities respond differently to the situations that arise from an increased number of refugees waiting for decisions from the Swedish Migration Agency regarding residence permit. Such variation in response also affects how refugees can access relevant information about activities and initiatives available in the designated municipality while waiting. This study investigated how stakeholders' in the municipality of Trollhättan experienced their possibilities to spread information about their activities targeting refugees. A particular interest was on what kind of activities stakeholders provided, problems they face in reaching out to refugees, and opinions on using technology usage for outreach. Seven stakeholders in Trollhättan municipality were included in the study; a private company, the municipal employment office, a university and four nonprofit organizations. Findings suggest that stakeholders did arrange various types of initiatives but it was hard for refugees placed in Trollhättan to get access to these local initiatives. Stakeholders wanted to reach out to as many refugees as possible but they have a hard time doing so. The study concluded that information access of stakeholders activities is a major problem for refugees in Trollhättan. In order to address the dispersed and hard-to-find information from the varied stakeholders, a mobile app was suggested as a solution to the information problem in order to create a digital cental place for stakeholder initiatives and information spread. These initiatives, if known about, could create a more active and varied everyday life for refugees awaiting decisions from the migration board. For stakeholders to reach out with information of planned activities and for refugees to be able to tunein to these possibilities becomes particularly important in municipalities where refugees are dispersed in various kinds of locations, rather than living in largec amps.

 • 39.
  Andersson, Alma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Norberg, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  “Barn har alltid rätt till sin förälder, föräldrar har inte rätt till sitt barn”: En kvalitativ studie om barnombuds erfarenheter och upplevelser av att arbeta relationsfrämjande för barn och dess frihetsberövade förälder2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur barnombud på landets Kriminalvårdsanstalter arbetar för barn, framför allt hur de arbetar relationsfrämjande för frihetsberövade som har barn. I studien hörs röster från fem barnombud som arbetar på anstalter med varierande säkerhetsklass, ett barnombud arbetar på en anstalt för kvinnor och fyra arbetar på anstalter för män. Intervjuerna genomfördes via digitala mötesverktygen Zoom och Skype samt via telefon. Studien bygger på ett kvalitativt material och barnombuden intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av en tematisk analys. Anknytningsteorin och det teoretiska begreppet barnperspektivet användes vid analysarbetet tillsammans med tidigare forskning. Resultatet i studien visade att barnombuden aktivt arbetar med barnperspektivet och förutom att tillhandahålla kontakt via telefon, besök och Skype, arbetar de relationsfrämjande med hjälp av föräldrastödjande insatser. Dock finns inte dessa insatser att tillgå på alla anstalter, detta på grund av personalbrist som är en av de brister vi lyckats identifiera. Fler brister som identifierats och försvårar barnombudets arbete med att arbeta relationsfrämjande är resurser, överbeläggningar, och ombyggnationer. Även om barnombuden inom Kriminalvården aktivt arbetar med barnperspektivet påvisar resultatet att säkerhetsfrågor många gånger prioriteras över de frågor som rör barnets bästa. Slutligen visade resultatet en utveckling hos barnombudens arbete med att implementera barnperspektivet men att det än dock finns en önskan om att kunna göra mer men att tiden till deras uppdrag inte räcker till. Studien framhåller ökningen av antal drabbade barn, till följd av ökade fängelseverkställigheter, som en argumentation för att det är en aktuell fråga inom socialt arbete.

 • 40.
  Andersson, Angelika
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Knutsson, Marie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  “Våga lägga dig i, våga vara lite jobbig”: En kvalitativ studie om socialarbetares förebyggande arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mäns våld mot kvinnor är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Det finns ett flertal åtgärder och insatser för att ta itu med mäns våld mot kvinnor. Trots detta är kvinnors utsatthet fortfarande ett stort problem världen över. Detta fick oss att vilja undersöka hur socialarbetare beskriver sitt förebyggande arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vidare undersöker vi socialarbetares upplevelser av möjligheter och begränsningar i det förebyggande arbetet. Samhällsinsatser har tidigare lagt mycket fokus på stöd och skydd, men på senare tid har regeringen valt att införa fler förebyggande åtgärder i form av en nationell strategi. Studien utgår från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som utfördes digitalt. Vidare använde sig studien av ett deduktivt tillvägagångssätt där professionsteorin har styrt studiens fokus. Materialet analyserades sedan med hjälp av tematisk analys som hjälpte oss ta ut väsentliga koder och teman. Detta resulterade slutligen i 3 teman: “förebyggande arbete”, “möjligheter” och “begränsningar”. Resultatet visade att samtliga socialarbetare arbetade förebyggande, men i varierande grad. Samtliga respondenter upplevde kunskap i form av utbildning som en tillgång för att kunna arbeta förebyggande. Några begränsningar som visades var politikers påverkan samt otillräckligt med resurser att tillgå. En ytterligare begränsning var lagstöd som visades ha brister för att ha möjlighet att utföra ett förebyggande arbete. Studien fann att det saknades tydliga metoder och riktlinjer gällande det förebyggande arbetet där vi uppmärksammade att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

 • 41.
  Andersson, Carola
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Larsson, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  När livet förlorar sin mening: Diakonens upplevelse av arbete med människor i kris och sorg2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Diakoner är en av de yrkesgrupper som möter människor när de drabbats av det ofattbara och därför befinner sig i kris och sorg.Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka vilkasociala stödinsatser Svenska kyrkan,och då särskilt diakonerna, kan erbjuda samt hur diakonerna upplever sitt arbete med människor i kris och sorg.

  Vi harutgåttfrån två frågeställningar:

  1.Vilka sociala stödinsatser kan diakoner iSvenska kyrkan erbjuda vid kris-och sorgebearbetning.

  2.         Hur upplever diakonerna sin roll och sitt arbete med människor i kris och sorg?

  Vår empiri samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer med åtta diakoner i sex olika västsvenska församlingar. I analysen av vår studie har vi utgått från Antonovsky's teori om KASAM, känsla av sammanhang. Resultatet av studien visade att diakonerna kan erbjuda en mängd stödinsatser vid krissituationer. Dessa insatser är främst av medmänsklig karaktär och tar sig praktiskt uttryck genom personlig närvaro och samtal. Vidare visade resultatet att dessa stödinsatser var av stor vikt för konfidenterna, och att detta i sin tur skapade en känsla av meningsfullhet hos diakonerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Diakonens arbete med människor i kris och sorg
 • 42.
  Andersson, David
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Smeds, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Existentiell mening: och dess relevans för det sociala och socialpedagogiska arbetet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att mot bakgrund av Viktor Frankls teori kring existentiell mening undersöka diakoners erfarenheter av hur människor de möter upplever existentiell mening samt på vilket sätt existentiell mening kan relateras till det socialpedagogiska fältet. Detta eftersom vi under vår utbildning samt i yrkeserfarenheter från fältet upplevt att det existentiella perspektivet saknats. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med diakoner från Svenska Kyrkan. Studiens resultat visade att det finns stora likheter mellan det diakonala och socialpedagogiska fältet. Resultatet visade även att de människor diakonin möter har spörsmål av existentiell karaktär, men att dessa är särskilt framträdande då människor befinner sig i en utsatt eller svår livssituation. Samt att diakonin ofta får träda in när samhällets resurser brister och informanterna efterfrågar ett större samhälleligt ansvar vad gäller att kunna möta människors existentiella spörsmål.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Arvhage, Alexandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  I nöd och lust: En socialpedagogisk studie av äldre gifta anhörigvårdares upplevelse av stöd.2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur anhörigvårdare över 65 år som vårdar en partner i hemmet upplever stöd från olika nätverksaktörer, som t.ex. familj, vänner och professionella. För att kunna besvara frågeställningarna har det gjorts åtta kvalitativa intervjuer med två män och sex kvinnor som har varierad kontakt med det kommunala anhörigstödet. Studien och följande analys utgår ifrån nätverks- och socialt stöd teorier.

  Studiens resultat visar att upplevelser av stöd varierar hos anhörigvårdare, beroende på hur deras relationer till nätverket ser ut och hur tillgängliga dessa relationer upplevs vara. Det är viktigt att behålla betydande relationer i nätverket eftersom dessa ger stöd på olika sätt. Motivet bakom valet att vårda partnern i hemmet beror på olika orsaker, till exempel att de vill ställa upp för sin maka/make för att man känner samhörighet efter ett liv tillsammans. För att klara vardagen och rollen som anhörigvårdare, har strategier utvecklats för att skapa mening. Vår slutsats är att anhörigvårdare är i behov av stöd för att orka och klara av sin situation. Samhället har en viktig roll att stötta upp i de fall där det informella nätverket sviktar eller saknas. Ett sätt att underlätta tillvaron för anhörigvårdare kan vara att berörd personal får mer kunskap om anhörigvårdarens upplevelse av stöd och huruvida de upplever ömsesidighet i vårdandet eller inte.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Nanngård, Amanda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Vigd till stress?: En kvantitativ studie om arbetsrelaterad stress bland diakoner i Svenska Kyrkan2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur arbetsrelaterad stress påverkar diakoner i Svenska Kyrkan, samt vilken inverkan diakoners arbetsmiljö har på arbetsrelaterad stress. Studien har utgått från en kvantitativ ansats och datainsamling gjordes i form av en webbenkät som skickades ut till vigda diakoner som arbetar i två stift inom Svenska Kyrkan, varav 65 diakoner deltog i studien. Enkäten bestod av ett antal bakgrundsfrågor och sedan frågor tagna från det validerade frågeformuläret Work stress questionnaire. Empirin analyserades sedan utifrån de fyra kategorier som återfinns i Work stress questionnaire. Specifika frågor analyserades även utifrån arbetskrav och resurser som återfinns i teorin Job Demands- Resources Model och de sju antaganden från Human Relations Theory of Management, samt utifrån den tidigare forskning som finns om ämnet. Studiens resultat visade att det finns flera faktorer i diakoners arbete och arbetsmiljö som kan vara bakomliggande faktorer till arbetsrelaterad stress. Stor arbetsbelastning, otydliga mål, höga krav och förväntningar samt tidspress är några av de största bakomliggande faktorerna till arbetsrelaterad stress som diakoner ställs inför i sitt arbete. Studien visar även på att det behövs framtida forskning kring ämnet för att förstå och minska de faktorer i diakoners arbete och arbetsmiljö som leder till arbetsrelaterad stress. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Jäger, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  ”Vi jobbar på olika sätt, men ändå ska vi samverka”: En kvalitativ intervjustudie om samverkan mellan socialtjänst och polismyndighet gällande våldsutsatta kvinnor utan barn2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur myndighetspersoner inom socialtjänst och polismyndighet upplever samverkan i ett tidigt skede gällande våldsutsatta kvinnor utan barn.

  Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och semi-strukturerade intervjuer för att samla in datamaterial. Intervjuerna genomfördes med tre anställda från socialtjänsten och tre anställda från polismyndigheten. Datamaterialet analyserades med en tematisk analys där teman och delteman skapades för att kunna redovisa resultatet.

  Studiens resultat är att samverkan i det tidiga skedet är nästintill obefintligt, och att det inte finns tydligt upprättade samverkansplaner mellan myndigheterna. Resultatet visade även att myndighetspersonerna upplevde att när samverkan väl fungerade kunde de båda myndigheterna komplettera varandras roller och därmed arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Det framkom också att det finns många begränsningar för samverkan så som sekretesslagstiftning, informationsutbyte och samtycke vilket försvårar samverkan mellan myndigheterna.

  Slutsatserna som kan dras är att myndigheterna inte samverkar när det gäller våldsutsatta kvinnor utan barn, på grund av att det inte finns upprättade samverkansplaner mellan myndigheterna, men också för att det finns flera begränsande faktorer som påverkar samverkan.

 • 46.
  Andersson, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Andersson, Sanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  ”Det låter ju som ett fängelse, fast i en öppen verksamhet": En flermetodsstudie om upplevelsen av Covid-19 och dess implikationer för personer i bostad med särskild service2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Studiens syfte är att undersöka utifrån ett brukar och professionsperspektiv hur Covid-19 har påverkat personer som bor i bostad med särskild service. 37 enkäter genomfördes av personer som bor i bostad med särskild service samt 2 semistrukturerade intervjuer genomfördes med chefer i Västsverige. I den kvalitativa analysen synliggjordes fyra huvudsakliga teman som ansågs som centrala under rådande pandemin. I den kvantitativa analysen återfanns det inga variabler som korrelerade med varandra. Studiens resultat visade att det fanns en differens hur individerna i bostad med särskild service upplevde sin tillvaro under Covid-19 gentemot hur professionsperspektivet upplevde att förhålla och verkställa pandemins restriktioner och riktlinjer till individerna. Resultatet visade att trots differensen i upplevelsen så har organisationen jobbat utifrån rådande lagstiftning för att kunna tillgodose individernas behov i bostad med särskild service. Tidigare forskning och litteratur visar att funktionshindrande löpte en större risk att drabbas av isolering och påverkan av psykisk ohälsa under Covid-19 än övrig befolkning. Detta då de redan innan var en marginaliserad grupp i samhället. Studiens resultat påvisar att individerna själva har fått ta del av samhällets arenor i mindre utsträckning men blivit erbjudna andra valmöjligheter utifrån verksamhetens resurser. Från professionsperspektivet ansågs det viktigt att jobba med individens behov i centrum under Covid-19 för att kunna möjliggöra till delaktighet. I en framtida samhällskris behövs det individuella arbetssättet fortsätta att stärkas och tidigt inkludera brukarna i beslutsprocesserna för att kunna upprätthålla lagstiftningens intentioner samt att brukarna skall bli erkända samhällsmedborgare.

 • 47.
  Andersson, Katrin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Martinsson, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ensamkommande barns integration in i det svenska samhället: ur myndighets- och organisationsperspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och analysera hur myndigheter och organisationer agerar för att integrera ensamkommande barn in i det svenska samhället efter att de fått uppehållstillstånd/asyl. Metoden som användes var av en kvalitativ ansats och innehåller tre intervjuer och två dokument. Vid analysen användes tematisk analys och kvalitativa innehållsanalys. Det teoretiska ramverket bestod av begreppen integration, marginalisering och socialisation. I resultatet framkom det sju teman som var att främja integrationen, sysselsättning, barnens egen delaktighet, religion och kultur, åsikter, delaktighet samt kunskap om skyldigheter. I det som kom fram i slutsatsen var att God man, känna en delaktighet samt inneha en sysselsättning främjade integrationen var viktiga faktorer för de ensamkommande barnen. Religionen framkom dels kunna vara en begränsning och dels en möjlighet för den individuella integrationen. Rättigheterna och skyldigheterna som framställdes var bland annat delaktighet i sitt asylärende samt en möjlighet att påverka detta, organisationernas och myndigheternas skyldighet att ta ansvar för att skapa en fungerande integration.

 • 48.
  Andersson Kristiansen, Line
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Elgblad, Jenny
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Sverige – ett land i kulturell marginalisering?: En kvantitativ sambandsstudie av generaliserad tillit och inställning till hur väl demokrati fungerar i Sverige i relation till utbildningsnivå2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background. Satisfaction with democracy and generalized trust has shown to be able to link to the cultural marginalization within a society. Research concerning the correlation satisfaction with democracy and generalized trust shows that there is a significant positive correlation between the variables.

  Material and method. The national representative SOM-enquiry from 2020 was used to study the relationship between satisfaction with democracy and generalized trust. In total, 22 500 individuals between the ages of 16 and 85 was selected (simple random sampling). A total of 11 127 respondents reported on every question in the total enquiry (including the control variables). The part that this study is based on included a probability sample of 3 750 people. The number of respondents in which this study is based on, was 1 863 respondents, which adds up to a response rate of 51 percent of the population surveyed. Multiple regression analysis with 5000 bootstrap iterations was used to study the correlation and control for the background variables.

  Results. A medium strong positive correlation was detected between satisfaction with democracy and generalized trust even after the result was controlled for gender, education and income. However, the association did not persist when controlling for the variables age and ethnicity. Level of education is a significant player for the level of satisfaction with the way democracy works in Sweden and the degree of generalized trust, the higher the level of education, the higher the satisfaction with democracy in Sweden and the degree of generalized trust.

  Conclusion. By investing in education, the interplay between satisfaction with democracy and generalized trust should influence cultural/social marginalization.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Lund, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Sambandet mellan att överlåta beslut till experter och att öka jämställdheten2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Viljan att överlåta beslut till experter och viljan att öka jämställdheten mellan kvinnor och män anses vara en del i det moderna samhället. Det finns mycket lite forskning kring detta sambandet såväl nationellt som internationellt. Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan viljan att överlåta beslut till experter och viljan att öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

  Material och metod: Uppsatsens material har hämtats från den nationella SOM-undersökningen från 2020. Slumpmässigt urval gjordes bland personer mellan 16 och 85 år bosatta i Sverige augusti 2020. Antalet respondenter blev ungefär 1 863 stycken. Multipel regressionsanalys med 5 000 iterationer (upprepningar) utfördes för att studera denna korrelation under kontroll för ett antal kontrollvariabler.

  Resultat: Våra analyser uppvisade ett svagt positivt samband mellan viljan att överlåta beslut till experter och viljan att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Detta samband kvarstod även vid kontroll för variablerna utbildning, kön och etnisk uppväxt.

  Slutsats: Det finns ett samband mellan viljan att överlåta beslut till experter och viljan att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Detta ställer vissa krav på det samhälle som vi lever i där allt mer ansvar läggs på individen. Detta innebär att vi blir mer aktiva i relation till de samhällsresurser som finns.

 • 50.
  Andersson, Li
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Medling: En diskursanalys av socialstyrelsens rapport om medling2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medlingsverksamheterna i Sverige framställs av en svensk myndighet. Det handlar om hur aktörerna lyfter fram medling, och om vilka behov av förändringar som finns runt medling som verktyg i det brottsförebyggande arbetet. Mina två frågeställningar handlar om hur aktörerna ser på medling och vad som krävs för att medling ska fungera mellan alla led inom de olika myndigheterna. Genom arbetet har jag använt mig av begreppet reparativ rättvisa, samt visat hur den skiljer sig från den retributiva rättvisan. Den reparativa rättvisan handlar om att reparera en skada, vilket är ett av medlingens syften och där gärningspersonen samt offret ges möjlighet att mötas i medling. Den retributiva rättvisan innebär att gärningspersonen och offret träffas i rättssalen.

  Jag har använt mig utav socialstyrelsen rapport "

  Medling vid brott avseende unga lagöverträdare". Den handlar om hur kommunerna arbetar med medling, men är också en analys av behovet om att stödja medlingsverksamheterna. Genom rapporten lyfts det även fram om problemområden och framgångsfaktorer.

  Metoden jag använt mig av är Michel Foucaults diskursanalys. Resultatet i analysen handlar om de diskurser jag identifierat genom rapporten. De jag lyfter fram är att medling framställs som både en möjlighet och ett problem. Jag finner en övergripande behovsdiskurs, en kunskapsdiskurs och en administrativ diskurs. Därefter lyfter jag även fram en ekonomisk diskurs som inte är lika tydlig, samt skyldigheter och rättigheter inom diskurserna.

1234567 1 - 50 av 1020
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf