Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 957
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbas, Rasha
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Kurbegovic, Dijana
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  En uppsats om hur anknytning och självkänsla samverkar med mobbningsbeteendet bland tonåringar2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har mobbning alltmera börjat upplysas. Mobbning sker ofta i skolorna i form av trakasserier, kränkningar, verbalt och fysisk våld. Denna studie syftar till att undersöka samband mellan mobbning, anknytning och självkänsla, och vilken sätt anknytning och självkänsla samverkar med mobbning. Resultat kring mobbning i denna studie har visat att det finns samband mellan självkänsla, anknytning och mobbning. Vidare visade analyser att mobbningsbeteende var signifikant mer frekvent hos pojkar än hos flickor. Regressionsanalys visade dock att endast självkänslan har en samverkan på mobbning hos pojkar, medan hos flickor, hade både anknytning till föräldrar och självkänsla  en samverkan på mobbning.

 • 2.
  Abdulahovic, Emina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Nemec, Iris
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Socialt samspel och säkerhet: en kvalitativ studie utifrån brandmäns föreställningar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människan tillbringar en stor del av sitt liv på arbetsplatsen. För att hon skall må bra krävs det att det råder en god arbetsmiljö där en viktig faktor för detta är att hon skall känna en fysisk och känslomässig trygghet på sin arbetsplats. Brandmän är en yrkesgrupp vars arbetsplats ofta är platsen för en olycka eller brand där stora risker kan förekomma. Det har visat sig att ett fungerande socialt samspel inom arbetsgruppen bidrar till att sannolikheten för personsäkerheten ökar. Med utgångspunkt i syftet att studera och förstå brandmännens föreställningar kring hur socialt samspel påverkar deras säkerhet, genomfördes en kvalitativ studie. Deltagarna i studien var sex manliga brandmän mellan åldrarna 28-46 år som har varit yrkesverksamma i 3-15 år. Samtliga har en svensk brandmannautbildning (SMO). Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Materialet bearbetades och analyserades genom tematisk analys med hjälp av riskhomeostasteorin och FIRO-teorin. Utifrån den tematiska analysen utkristalliserades fyra temata: (1) Upplevd kontroll leder till upplevd säkerhet (2) Vikten av roller i laget (3) Betydelsen av en öppen kommunikation (4) Tillit till varandra. Resultatet visade på att brandmännen upplevde att de kände sig mest säkra på arbetsplatsen när de hade en upplevd kontroll. Resultatet visade även på att de ansåg att det sociala samspelet var viktigt för säkerheten. De faktorer som var utmärkande inom det sociala samspelet var öppen kommunikation, tydliga roller inom arbetsgruppen och tillit till varandra. Slutsatsen som drogs var att brandmännen upplevde att det sociala samspelet har en påverkan på säkerheten.

 • 3.
  Abrahamsson, Jessica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Kobel, Carolin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tro det eller ej: en kvantitativ studie om värderingar och moralvitalism2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har påvisat samband mellan värderingar och religiositet ur aspekten benägenhet till att tro. Syftet med föreliggande studie är att bidra till forskningen inom moralvitalism vilket beskrivs vara ett förhållningssätt där tro på goda och onda krafter ingår.

  Deltagarna i studien var 122 individer, åldersspannet var 18–68 varav 84 kvinnor, 37 män och en vilken identifierade sig som annat. De fyllde i frågeformulären Portrait Value Questionnaire för att mäta värderingar och Moral Vitalism Scale för mätningen av moralvitalism. Data analyserades med hjälp av Pearsons korrelation (r), multipel linjär regressionsanalys och oberoende t-test.. Studien visar ett positivt samband mellan moralvitalism och värderingen trygghet. Samt ett negativt samband visas mellan moralvitalism och värderingen prestation.

  Resultatet indikerar att individer vilka prioriterar egen prestation tenderar att ha lägre grad av moralvitalism tillskillnad från individer som generellt värnar om stabilitet, vilka tenderar att ha högre grad av moralvitalism. Inga skillnader påvisades gällande hur en persons individuella värderingar påverkar graden av moralvitalism. Inga skillnader mellan köns grad av moralvitalism påvisades i studien.

 • 4.
  Adamsson, Jenny
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Solberg, Hanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Personlighetsdrag och digitala möten: En kvantitativ studie om hur individens personlighet speglas i digitala möten2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Som en konsekvens av covid-19 har fysiska möten blivit ersatta med digitala möten. Företag har insett stora fördelar med digitala möten och distansarbete kan därmed fortsätta till viss del efter pandemin. Digitala möten innebär att människor interagerar bakom en skärm, där andra beteenden kan uppstå i jämförelse med fysiska möten. Vidare har tidigare forskning visat att personlighetsdrag är en god prediktor för beteenden. Det fanns begränsad forskning inom området, därför hade studien ett explorativt syfte att undersöka förhållandet mellan personlighetsdrag och individens beteende vid digitala möten. En kvantitativ metod användes, där studien bestod av totalt 167 deltagare (M = 41 år, SD = 13 år; 131 kvinnor). För att samla in data gjordes en internetbaserad enkät med självskattade påståenden. Enkäten byggde på påståenden utifrån personlighetstestet IPIP-30 och egna utformade påståenden. De avsåg att mäta personlighetsdragen i femfaktormodellen och en individs beteende vid digitala möten. Materialet analyserades genom en korrelationsanalys och multipla regressionsanalyser. Vår studie visade att det fanns ett förhållande mellan personlighetsdrag och beteenden vid digitala möten. Resultatet bidrog därav till en ökad förståelse om individuella skillnader vid digitala möten. Vidare för en mer ingående beskrivning av förhållandet rekommenderas att fler studier utförs och mätinstrument vidareutvecklas. Personlighetsdraget samvetsgrannhet hade störst betydelse för specifika beteenden vid digitala möten och uppvisade positiva samband till ett flertal beteenden. Det innebär att ju högre grad av personlighetsdraget samvetsgrannhet individer har, desto mer tenderar individer att hålla med om specifika beteenden vid digitala möten. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Adolfsson, Josefin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Jonsson, Sofie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Sambandet mellan arbetsengagemang och personlighetsdragen i Big Five2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetsengagemang är ett vanligt förekommande begrepp inom både forskning och organisationer. För att förstå arbetsengagemang relaterat till medarbetarnas individuella egenskaper och behov, har föreliggande studie undersökt sambandet mellan arbetsengagemang och personlighetsdragen i Big Five; openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness och neuroticism.

  Undersökningen genomfördes med kvantitativ metod, där yrkesverksamma individer (N=193) fick besvara enkätformulär hämtade från Mini-IPIP6 Svensk version vad berör personlighetsdrag, samt UWES-9 vad gäller arbetsengagemang. Tre av personlighetsdragen samvarierade statistisktsignifikant med arbetsengagemang. Conscientiousness och extraversion påvisade positiva samband med arbetsengagemang och neuroticism visade på negativa samband medarbetsengagemang, där de tre personlighetsdragen fortfarande visande statistiskt signifikant samvariation med arbetsengagemang även under kontroll av variabeln ålder. 

 • 6.
  Agestad, Emma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Lindgren, Mia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Kan kreativitet manipuleras?: En experimentell studie om hur prestationskrav under tidspress påverkar kreativiteten2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kreativitet är ett populärt begrepp som frekvent förekommer i arbetslivet. Trots begreppets popularitet varierar förutsättningar till att vara kreativ mellan arbetsplatser, och många medarbetare upplever att de inte får utlopp för sin kreativitet i sin arbetsroll. Den föreliggande studiens syfte låg därmed i att undersöka hur olika förutsättningar kan påverka kreativiteten. De två frågeställningar som besvarades var: a) Kan individers kreativa prestation manipuleras av prestationskrav under uttalad tidspress? b) Kan individers självskattade kreativitet manipuleras av prestationskrav under uttalad tidspress? En experimentell studie utfördes med totalt 89 deltagare randomiserat fördelade i två grupper. Experimentgrupp 1 hade totalt 47 deltagare, varav 23 kvinnor (48.9%) och Experimentgrupp 2 hade totalt 42 deltagare, varav 15 kvinnor (35.7%). Experimenten genomfördes individuellt och enskilt med en deltagare åt gången. De mätinstrument som användes var Guilfords (1967) Alternative Uses Task för att mäta kreativitet och Mini-IPIP6 för att även kontrollera för personlighetsdrag. Det aktuella föremålet i Alternative Uses Task var en kaffemugg som deltagarna skulle komma på alternativa användningsområden till. Experimentgrupp 1 fick ett prestationskrav att komma på minst 15 alternativ samt uttalad tidspress. Experimentgrupp 2 utförde samma kreativa uppgift, men hade inget prestationskrav och ingen uttalad tidspress. Data analyserades med hjälp av IBM SPSS och de analysverktyg som användes var Pearsons korrelation (r), oberoende t-test och Repeated Measures ANOVA. Resultaten visade 1) att Experimentgrupp 1 producerade fler kreativa idéer än Experimentgrupp 2, men att Experimentgrupp 2 hade signifikant högre kreativ kvalitet på sina idéer än Experimentgrupp 1. Vidare visade resultaten 2) att manipulationen inte hade en signifikant effekt på den självskattade kreativiteten när personlighetsdraget Openness kontrollerades för.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Aguilar Gustavsson, Katerina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Gil, Darlene
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Chefers upplevelser av e-ledarskapet under pandemin2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Chefers arbetssätt har till följd av covid-19 förändrats. Arbete som innan utfördes på fysisk plats har under pandemin utförts på distans via digitala verktyg. Det är mot denna bakgrund vårt intresse har väckts att undersöka hur chefer som tidigare inte utövat ledarskap på distans, i stället har upplevt hur det digitala ledarskapet har kunnat tillämpas till följd av pandemin.

  Studien har ett retrospektivt syfte genom att undersöka vilka utmaningar och möjligheter ledare inom offentlig verksamhet säger sig upplevt i det digitala ledarskapet. Studien har haft en kvalitativ ansats baserat på semistrukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av en tematisk analys. I studien deltog elva chefer med olika åldrar, kön, yrkesroller och geografisk plats på sin verksamhet. Resultatet visar på både många utmaningar och möjligheter med eledarskapet som uppstått till följd av ett påtvingat distansarbete. En snabb anpassningsförmåga har funnits hos cheferna i deras e-ledarskap och där ledningen skett medhjälp av digitala verktyg. Resultatet visar exempel på ett lyckat e-ledarskap i mening av kreativa lösningar, kompetensutveckling och en ökad förståelse för medarbetarnas behov och mående under pandemin.

 • 8.
  Albinsson, Louise
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sahlsten, Jessica
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Personlighetstest vid rekrytering: En kvalitativ studie ur ett arbetsperspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Personlighetstest vid rekryteringssammanhang är en vanlig förekommande urvalsmetod för företag. I rekryteringsprocessen används personlighetstest som ett verktyg för att hitta rätt person på rätt plats. Syftet med denna kvalitativa studie är att finna exempel på hur ett test används som en urvalsmetod i rekrytering av chefer och vilken funktion testet har i rekryteringsprocessen. För att uppnå syfte och frågeställningar har det genomförts semistrukturerade intervjuer för att illustrera respondenternas uppfattningar, upplevelser och erfarenheter om personlighetstest i rekrytering. Detta har studerats utifrån två synvinklar, nämligen från HR och butikschefer på ICA Special. Respondenterna som intervjuades var två kvinnor från ICA Specials HR-avdelning och fyra butikschefer, en man och tre kvinnor från ICA MAXI butiker. Respondenterna var i åldrarna från 35-60 år. Intervjuguiderna var uppdelade i två, en intervjuguide för HR och en intervjuguide för butikscheferna. Intervjumaterialet analyserades utifrån en tematisk analys. I resultatet har det framkommit att ett personlighetstest har funktionen av ett komplement för att kunna urskilja kandidater, ett kvitto på vad rekryteraren ser, hör och känner under processen, men också en självreflektion för butikscheferna som har utfört testet. Dessutom framkomdet i resultatet att återkoppling av kandidatens profil anses vara ett av de mest betydelsefulla momenten i en rekryteringsprocess och som respondenterna ansåg måste återkopplas till kandidaten i form av ett samtal. Slutligen framkommer det även i resultatet att HR använder sig av kommunikativ kompetens vid återkopplingen av kandidatens profil då de relaterar profilen till situationer, för att få kandidaten att få en bättre förståelse av det som visar sig i profilen.

 • 9.
  Alchahin, Carin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Kristiansson, Åsa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Empati: Utifrån civila brottsutredare, poliser och kriminologistudenters perspektiv2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag används begreppet empati i stor utsträckning där människor anses ha olika definitioner av begreppet. Civila brottsutredare, poliser och kriminologer kommer i sitt yrkesutövande i kontakt med personer som är misstänkta för brott. Det gör det viktigt att undersöka om yrkesgrupperna anser det möjligt att urskilja om en person besitter empatisk förmåga.

  Syftet med studien var att undersöka vad som kännetecknar empati för människor samt vad som kännetecknar empati i situationer där man gjort något gott respektive ont mot en annan person.

  Undersökningen byggdes utifrån en kvalitativ forskningsansats med en tematisk analys och bestod av 52 deltagare inom yrkesgrupperna civila brottsutredare, polis och kriminologistudenter.

  Resultatet visar att begreppet empati hade liknande innebörd för samtliga deltagare. De beskriver det som att kunna sätta sig in i andra personers livsvärld och känslor. Dock kan det definieras olika utifrån den andra personens levnads erfarenhet. De flesta ansåg det svårt att urskilja om en person har empati då det är svårt att veta vad en annan person tänker och känner.

  Vidare beskrivs psykiskt våld som att skada någon annan genom lögner, svek och förolämpningar medan fysiskt våld innebar att skada en annan person med fysiskt våld. Både det psykiska och fysiska våldet kunde enligt deltagarna vara en skyddsmekanism för att skydda sig själv från att bli skadad psykiskt eller fysiskt. Vidare ansåg deltagarna att empati innefattar sådant som att hjälpa en person i nöd, ställa upp och visa medmänsklighet vilket gör att studien går i linje med tidigare forskning kring begreppet empati.

 • 10.
  Aleniusson, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Benjaminsson, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Motivationsfaktorer och främjandet av arbetsmotivation: En studie om medarbetares erfarenheter och hur ledare arbetar med att främja arbetsmotivation2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetslivet är idag under ständig utveckling, inte minst i matbutiker som genomgår en stor digitalisering. Därför är arbetsmotivation och dess faktorer idag högst relevant att studera. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där tio intervjuer har gjorts, tre ledare och sju anställda inom tre västsvenska matbutiker. Vårt syfte är att skapa större förståelse för de anställdas egna åsikter och värderingar gällande hygien- och motivationsfaktorer, och att få en förståelse för hur arbetsgruppen upplever att man främjar motivationen samt hur ledningsgruppen arbetar kring ämnet. Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av en riktad innehållsanalys. De viktigaste resultaten är att medarbetarna värderar hygienfaktorer högst och att respondenterna generellt upplever en brist i ledarnas främjande av arbetsmotivationen. Resultatet har sedan diskuterats med stöd från tidigare forskning och vår huvudsakliga slutsats är att varje individ besitter sin egen personlighet. Därför är det av stor vikt att ledaren känner sina medarbetare och vad var och en av dem motiveras av

 • 11.
  Alexandersson, Paula
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Carrvik, Marie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Personlighet och medarbetarskap2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på om samband finns mellan personlighetsdrag, upplevt medarbetarskap och upplevd arbetstrivsel. Med medarbetarskap menas medarbetarnas känsla av mening, kompetens, självbestämmande och påverkan på jobbet. I studien undersöktes det om det finns en skillnad mellan upplevt och önskat medarbetarskap och om denna skillnad kan förklaras av personlighet. Studien undersöker även om skillnaden har ett samband med trivsel. En enkätundersökning genomfördes på Sjöfartsverket. För att mäta personlighet användes personlighetsskalan Mini-IPIP6 och för att mäta upplevt och önskat medarbetarskap användes Spreitzer’s Empowerment Scale. Resultaten visar att personlighetsdraget neuroticism korrelerade negativt med det upplevda medarbetarskapet, önskat medarbetarskap och trivsel. Extroversion, vänlighet och samvetsgrannhet korrelerade positivt med upplevt medarbetarskap, önskat medarbetarskap och trivsel. Resultaten bekräftar till stor del tidigare forskning på området. Mycket forskning har tidigare gjorts på området personlighet och en etablerad teori på området är "Big Five". Medarbetarskap är å andra sidan ett relativt nytt begrepp.

 • 12.
  Algsten, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Agardius, Isabella
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Här knackar vi inte längre: En kvalitativ studie om skolpersonalens upplevelse av sin arbetsmiljö på Kronan skola2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur skolpersonal upplever sin psykiska, fysiska och sociala arbetsmiljö ett år efter attacken mot Kronan skola i Trollhättan. Studiens resultat är baserat på semistrukturerade intervjuer med fem personer ur skolpersonalen. För analys av materialet har den kvalitativa metoden Interpretative Phenomenological Analysis (I.P.A) använts. Resultatet visar på vilka faktorer som informanterna lyfter fram som mest betydelsefulla för deras återhämtning och tillbakagång till arbetet efter händelsen. Fem övergripande teman framkom genom analysen som de mest framstående. De övergripande temana är baserade på informanternas upplevelser av socialt stöd, trygghet, den förlorade mötesplatsen, sociala påfrestningar och mental bearbetning. Resultatet presenterar hur viktiga komponenterna säkerhet, trygghet och socialt stöd har varit för informanternas bearbetning av det upplevda traumat, samt deras återgång till arbetet. I slutdiskussionen belyses informanternas erfarenhet av en arbetsgrupp vars gemenskap beskrivs ha utvecklats till att bli starkare efter genomgången kris.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Al-Hassan, Suha M.
  et al.
  Special Education Department, Hashemite University, Zarqa (JOR); Abu Dhabi Early Childhood Authority, Abu Dhabi (ARE).
  Duell, Natasha
  Department of Psychology and Neuroscience, University of North Carolina Chapel Hill, Chapel Hill, NC (USA).
  Lansford, Jennifer E.
  Center for Child and Family Policy, Duke University, Durham, NC (USA).
  Dodge, Kenneth A.
  Sanford School of Public Policy, Duke University, Durham, NC (USA).
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Liu, Qin
  Department of Maternal and Child Health & Adolescent Health, Chongqing Medical University, Chongqing (CHN).
  Long, Qian
  Global Health Research Center, Duke University, Kunshan (CHN).
  Oburu, Paul
  Department Of Educational Psychology, Maseno University, Maseno (KEN).
  Pastorelli, Concetta
  Department of Psychology, Università di Roma “La Sapienza”, Rome (ITA).
  Skinner, Ann T.
  Center for Child and Family Policy, Duke University, Durham, NC (USA).
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Steinberg, Laurence
  Department of Psychology, King Abdulaziz University, Jeddah (SAU).
  Tapanya, Sombat
  Department of Family Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai (THA).
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Department of Psychology, Universidad de San Buenaventura, Medellin (COL).
  Yotanyamaneewong, Saengduean
  Department pf Psychology, Chiang Mai University, Chiang Mai (THA).
  Alampay, Liane Peña
  Department of Psychology, Ateneo de Manila University, Manila (PHL).
  Bacchini, Dario
  Department of Humanistic Studies, University of Naples “Federico II”, Naples (ITA).
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Adolescent Health and Human Development, UNICEF, and Institute for Fiscal Studies, Bethesda, MD (USA).
  Chang, Lei
  Department of Psychology, University of Macau, Macau (CHN).
  Deater-Deckard, Kirby
  Department of Psychological and Brain Sciences, University of Massachusetts, Amherst, Amherst, MA (USA).
  Di Giunta, Laura
  Department of Psychology, Università di Roma “La Sapienza”, Rome (ITA).
  Parents’ learning support and school attitudes in relation to adolescent academic identity and school performance in nine countries2024Ingår i: European Journal of Psychology of Education, ISSN 0256-2928, E-ISSN 1878-5174, s. 1-26Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An important question for parents and educators alike is how to promote adolescents’ academic identity and school performance. This study investigated relations among parental education, parents’ attitudes toward their adolescents’ school, parental support for learning at home, and adolescents’ academic identity and school performance over time and in different national contexts. Longitudinal data were collected from adolescents and their parents in nine countries (China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, the Philippines, Sweden, Thailand, and the United States). When adolescents were 16 years old, their mothers (N = 1083) and fathers (N = 859) provided data. When adolescents were 17 years old, 1049 adolescents (50% girls) and their mothers (N = 1001) and fathers (N = 749) provided data. Multiple-group path analyses indicated that, across cultures, higher parent education was associated with better adolescent school performance. Parents’ attitudes toward their adolescents’ school and parent support for learning in the home were not associated with adolescents’ school performance but were associated with academic identity. The findings suggest somewhat different pathways to school performance versus academic identity. Implications for helping parents and educators in different countries promote adolescents’ academic identity and achievement are discussed.

 • 14.
  Ali, Lana
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Ghotbi, Arezo
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Konsultchefers upplevelser av relationsskapandet med sina konsulter: En vardag präglad utav samledarskap2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En konsultchef har flera viktiga relationer i sitt arbete, några av dessa är relationen med kunderna, konsulterna och sina egna chefer. Konsultchefen har även många arbetsuppgifter. Genom att ha så många arbetsrelationer och så många arbetsuppgifter har konsultcheferna många bollar i luften. I denna studie så kommer syftet att handla om konsultchefers upplevelser av svårigheter för att kunna skapa relationer med konsulterna i samband med samledarskapet de har med kunden. För att få svar på syftet utfördes det semistrukturerade intervjuer med 12 konsultchefer inom bemanningsbranschen. Resultatet presenteras i form av huvudteman och underteman med tillhörande analys. De tre huvudteman var: fysisk närvaro, kommunikation och samledarskap. Det som identifierades var konsultchefernas brist på närvaro de hade med konsulterna och hur den påverkade kommunikationen mellan de och konsulterna. Där föll även samledarskapet med kunden in. Ett flertal konsultchefer tyckte att deras brist på tid resulterade i att de inte kunde skapa nära relationer till sina konsulter och att konsulterna i flera fall drogs mer till kunden då de var mer närvarande på arbetsplatsen än konsultcheferna.

 • 15.
  Aliti, Seburan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Upplevd individuell arbetsprestation i arbetslivet: med fokus på personlighet2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att prestera inom arbetslivet är viktigt i dagens samhälle för att kunna utvecklas, få erfarenhet och kunna bedömas av sin chef. Tidigare forskning visar att vår personlighet spelar en stor roll i arbetslivet. Denna studie fokuserar på tre olika former av upplevd arbetsprestation, det vill säga uppgiftsbaserad arbetsprestation (vardagliga arbetsuppgifter), kontextuell arbetsprestation (initiativtagande utöver de vardagliga arbetsuppgifterna) och kontraproduktiv arbetsbeteende (arbetar emot verksamheten). Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan aspekter av individuell arbetsprestation och personlighetsdimensioner. I studien användes test som mäter personlighet utifrån HEXACO (Mini-IPIP6) och Dark Triad (SD3), samt den individuella arbetsprestationen (IWPQ) för att undersöka samband mellan frågeformulären. I studien deltog 207 personer (M = 36.13 år, SD = 19 år; 109 män). Resultaten visade, som förväntat, att uppgiftsbaserad arbetsprestation var positivt relaterad (.35) till samvetsgrannhet och negativt (-.36) till neuroticism. Kontextuell arbetsprestation var bl.a positivt relaterad (.41) till öppenhet, vilket var den starkaste korrelationen. Kontraproduktiv arbetsbeteende visade starkast korrelation med neuroticism (.39). Studiens resultat tyder på att personlighetsdrag har betydelse för den upplevda individuella arbetsprestationen vilket kan vara behjälpligt vid personalutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Alkema, Johanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lindberg, Madelene
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Feedback är en gåva,men vågar du ge den?: Fem chefers upplevelser kring användandet av feedback på arbetsplatsen2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur ledare arbetar med feedback som ettverktyg i sin chefsroll. Tidigare forskning beskrev hur feedback används inom organisationer för att utveckla individers prestation och beteende. Vidare belysteshur det saknas forskning kring upplevelserna av att arbeta med feedback. Den tidigare forskningen visade också på att feedback blir en process hos såväl mottagare som avsändare. För avsändaren kunde processen vara präglad av orosamt obehag och resultera i en försämrad presentation av feedbacken. Cheferna upplevde att processen hos mottagaren, influerades av personliga egenskaper vilka påverkade perceptionen. Informanterna bestod av fem ledare varav fyra män och en kvinna. Dessa chefer hade olika befattningar och geografiska placeringar på samma företag. Då uppsatsen syftar till att belysa dessa chefers upplevelser valdes en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer och tematisk analys. En del av resultatet stämde överrens med den tidigare forskningen samt beskrev hur feedback kan vara präglat av rädsla hos avsändaren i de fall då cheferna skulle delge kritiserande feedback. Informanterna betonade att feedback bör ses som en gåva,då den främjar den individuella utvecklingen och därigenom är något som mottagaren bör vara tacksam över. Möjligtvis är det inte presentationen avfeedback som behöver utvecklas framöver utan öppenheten och acceptansen hos mottagaren. Detta för att som företag ha en tillåtande kultur där medarbetarna och inte bara ledningen efterfrågar personlig feedback.

 • 17.
  Almqvist, Jesper
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Personalvetare som rekryterare och administratörer som rekryterare: En kvalitativ studie om rekryteringsprocessen inom äldreomsorgen vid Göteborgs stad2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här kvalitativa studien var att se om det går att se en tydlig skillnad mellan utbildade rekryterare jämfört med outbildade, om man kan se någon förändring på de timvikarier som har rekryterats av utbildad personal samt huruvida Göteborgs Stad arbetar enhetligt eller inte. Kan en utbildad rekryterare med sina kunskaper selektera och finna mer effektiv och hängiven personal än outbildade? Datamaterialet har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sju personer med olika befattningar som arbetar i olika verksamheter inom äldreomsorgen. Analysen har skett via tematisk analys av transkriberat datamaterial och resultatet summerades till två teman: "Ett enat Göteborgs Stad" och "Det egna perspektivet". De två teman är resultatet av en sammanfattning av mindre underteman som bland annat var: brist på kommunikation, subjektivitet och olagliga tillvägagångssätt. Slutsatsen visar att det finns en skillnad i arbetsprestation och kunskaper mellan utbildade och outbildade rekryterare. Slutsatsen visade även att timvikarier som har rekryterats av utbildad personal genomför sitt arbete med ett större ansvar och det visade sig att de inte får lika mycket synpunkter som andra timvikarier. En annan slutsatsär att Göteborgs Stad inte arbetar enhetligt som de marknadsför.

 • 18.
  Almén, Kristina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Skoglund, Ida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Sambandet mellan att känna sig trygg i sitt bostadsområde och livstillfredställelse i Göteborgs stad2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att känna känsla av samhörighet är viktigt på både samhälls- och individnivå, för att känna livstillfredställelse och trygghet. Det finns ingen tidigare forskning i Sverige i vilken utsträckning fenomen; trygghet i bostadsområdet och livstillfredsställelse, kan samvariera. Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan trygghet i bostadsområdet och livstillfredsställelse bland invånare i Göteborgs Stad. Studien är baserad på SOM-undersökningen från 2020.

  Enkäten skickades ut till 8000 respondenter i åldrarna 16–85, som var slumpmässigt utvalda. Av dessa 8000 respondenterna var det totalt 3956 personer som valde att delta i undersökningen. För att undersöka sambandet mellan fenomenen användes en korrelationsanalys samt en multipel regressionsanalys. I korrelationsanalysen jämfördes fenomenen mot kontrollvariablerna kön, ålder, utbildning och etnicitet. I regressionsanalysen användes endast kontrollvariablerna kön, utbildning och etnicitet. Utifrån analyserna visar resultatet på att det förekommer ett svagt positivt samband mellan trygghet i bostadsområdet och livstillfredsställelse, detta även efter sambandet testats mot kontrollvariablerna. Regressionsanalysen visade att livstillfredställelse och kontrollvariablerna tillsammans hade en förklaringsgrad på 7,3%.

 • 19.
  Almér, Sofia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Lundberg, SaraMarie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Kan flextid och distansarbete minska konflikten mellan arbetsliv och privatliv?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag är flexibla arbetssätt såsom flextid och distansarbete vanligt förekommande, vilket kan komma att resultera i en konflikt mellan arbetsliv och privatliv. Denna studiens syfte var därför att undersöka om det fanns några samband mellan inställning till flextid och distansarbete och i vilken mån man upplever en konflikt mellan arbetsliv och privatliv samt om flextid och distansarbete påverkar i vilken mån man upplever en konflikt mellan arbetsliv och privatliv. Studien hade en kvantitativ ansats och bestod av en enkätundersökning med frågor kring flextid, distansarbete och konflikten mellan arbetsliv och privatliv. Respondenterna i studien bestod av 92 handläggare som arbetade inom en kommun (67% kvinnor och 33% män), (födelseår, M = 1970, SD = 11,05). Alla respondenterna arbetade utifrån samma flextidsavtal samt utan en ledande befattning. För att tolka resultaten användes tidigare forskning och resultatanalyser gjordes i form av Pearsons korrelation och t-test. Resultatet visade på att merparten av respondenterna uppfattade flextid och distansarbete som positivt. Resultatet visade på att de som var mer positiva till distansarbete även upplevde en högre grad av konflikten mellan arbetsliv och privatliv. Vidare framkom det att de som var positiva till distansarbete även var positiva till flextid. I fritextensvaren återfinns kommentarer från respondenterna som även visade på negativa aspekter av flextid och distansarbete.

 • 20.
  Altikriti, Yara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Nilsson Herranen, Janina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Att vara präst: En kvalitativ studie om prästers yrkesidentitet2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på prästers yrkesidentitet inom Svenska kyrkan genom att utforska deras syn på uppdraget och deras självbild som präster. Syftet är att få en djupare förståelse för deras upplevelse av deras yrkesidentitet. Tidigare forskning indikerar att prästens identitet är intimt kopplad till kyrkan, församlingen och yrkesrollen.

  Vigningslöftena och krav på representativitet är centrala för deras identitet, men kan också vara kopplade till psykisk påfrestning.I studien användes ett bekvämlighetsurval av präster inom Svenska kyrkan, vilket resulterade i en blandning av bekanta och obekanta präster. En kvalitativ metod, med semistrukturerade intervjuguide, användes för att fånga upp individuella upplevelser. Datainsamlingen genomfördes främst genom fysiska intervjuer och några telefonsamtal. Validitet bekräftades genom respondentvalidering och öppen redovisning av forskningsprocessen.

  Resultatet analyserades utifrån en tematisk analys. Resultatet visade på tydliga likheter med kraven för prästvigning inom Svenska kyrkan. Känslan av kallelse och meningsfullhet, tillsammans med betydelsen av prästens roll som en del av deras identitet vilket speglar tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Respondenternas identitet som präst är starkt kopplad till deras relation till Gud och uppfyllandet av kyrkans uppdrag. Denna integration av yrkesrollen i deras personliga identitet harmoniserar med social identitetsteori och tidigare forskning om formandet av en yrkesidentitet.

 • 21.
  Amangalia, Lene
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Abdullah, Khansaa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Samband mellan ett flexibelt arbete och arbetstillfredsställelse2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under pandemin blev hemmakontor och ett flexibelt arbete en ny vardag för många anställda. Med nya arbetsmöjligheter är det därför viktig och relevant att undersöka sambandet mellan flexibilitet och tillfredsställelse på arbetsplatsen bland den arbetande befolkningen i Västra Götalandsregionen. Materialen som har använts är färdig insamlat data från SOM-institutet år 2020. Urvalet bestod av totalt 6000 personer, varav de som svarade på våra valda frågor var 1741 respondenter där 53,5% var kvinnor och 46,5% var män. Data kommer från en enkätundersökning och analyseras med hjälp av multipel regressionsanalys. Resultatet visar att det finns ett svagt positivt signifikant samband mellan arbetstillfredsställelse och flexibilitet. Där en enhetsökning i flexibilitet ökar med .09 skalsteg i arbetstillfredsställelse. Ett flexibelt arbete tillsammans med bakgrundsvariablerna förklarar 4,7% av tillfredställelsen på arbetet. Studien bidrar till en grundläggande förståelse som vidare kan användas till att undersöka ett flexibelt arbete och arbetstillfredsställelse.

 • 22.
  Andersen, Isabella
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Daun, Renée
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tillitsbaserad styrmodell i praktiken: En kvalitativ studie av chefers upplevelser2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Intresset för tillitsbaserad styrning inom offentliga verksamheter ökar runt om i Skandinavien. Trots det ökade intresset existerar forskning som berör implementeringar av olika styrmodeller enbart i ringa omfattning. Studiens syfte var att undersöka chefers upplevelser av medarbetarnas reaktioner och beteenden avseende både motivation och delaktighet i arbetet enligt den tillitsbaserade styrmodellen som implementerats i den västsvenska kommunen. För att besvara studiens syfte sammanställdes tre frågeställningar: 1.Vilka upplevelser har chefer att arbeta i enlighet med en tillitsbaserad styrmodell? 2. Vilka upplevelser har chefer av medarbetarnas motivation och delaktighet i arbetet enligt en tillitsbaserad styrmodell? 3. Vilka upplevelser har chefer av medarbetarnas motstånd till förändringen att arbeta enligt en tillitsbaserad styrmodell? Studien bygger på en kvalitativ metod varav semistrukturerade intervjuer med åtta chefer från två olika förvaltningar på kommunen utgör studiens empiriska data. Det insamlade materialet från intervjuerna analyserades genom tematisk analys. Studiens resultat påvisar att det i viss mån finns vissa kunskapsbrister bland cheferna gällande den tillitsbaserade styrmodellen, vilket bland annat framgår av de varierande resultaten gällande medarbetarnas delaktighet och motivation.

 • 23.
  Andersson, Amanda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Silva, Marcelo
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Känsla av sammanhang: En kvantitativ studie bland elever i årskurs 8 och 92015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka elevers känsla av sammanhang (KASAM). Skillnader mellan kön, årskurs, inriktning och samband mellan KASAM och bakgrundsvariabler har undersökts. Antonovskys livsfrågeformulär användes för att mäta elevernas KASAM. Deltagarna var flickor och pojkar i högstadiet (N = 79). Eleverna gick antingen traditionell skolgång eller med musikalisk inriktning. För att undersöka skillnaderna mellan variablerna genomfördes t-test. Persons korrelationsanalys utfördes mellan KASAM och bakgrundsvariabler för att undersöka samband. För att undersöka vilka item som var viktigast för eleverna inom KASAM genomfördes medelvärden. Det fanns skillnader mellan könen vilket även tidigare forskning stödjer. Resultatet uppvisade skillnader mellan årskurserna där elever i årskurs 8 hade högre KASAM än eleverna i årskurs 9 och inriktningarna där elever i traditionell skolgång hade högre KASAM än eleverna i musikklasserna, vilket diskuteras utifrån tidigare forskning. Samband fanns mellan KASAM och hur eleverna trivs i skolan, vilket är i linje med tidigare forskning. De items som var skattade högst av eleverna visade att de sällan känt sig orättvist behandlade, sällan befunnit sig i en obekant situation som de inte visste hur de skulle hantera och att de upplevt att deras liv hittills haft mål och mening.

 • 24.
  Andersson, Anton
  et al.
  Department of Psychology, University of Gothenburg (SWE).
  Kajonius, Petri
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. Department of Psychology, Lund University (SWE).
  Thorvaldsson, Valgeir
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Center for Ageing and Health (AgeCap), University of Gothenburg, (SWE).
  Testing the personality differentiation by intelligence hypothesis in a representative sample of Swedish hexagenerians2022Ingår i: Journal of Research in Personality, ISSN 0092-6566, E-ISSN 1095-7251, Vol. 99, artikel-id 104242Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Personality Differentiation by Intelligence Hypothesis (PDIH) predicts larger trait-variances, and smaller across-trait covariances for individuals with higher intelligence. We tested these predictions using multiple-group confirmatory factor analyses (MG-CFA), while controlling for the potential confound of systematic method variance related to reversed items using a correlated trait, correlated method (CTCM) approach. Participants between the ages of 62 and 68 completed measures of personality (Mini-IPIP: Donnellan et al., 2006) and intelligence (Raven APM-12: Arthur & Day, 1994). After establishing strict measurement invariance (MI), we found no support for larger variances, and only minor support for lower trait covariances as related to higher intelligence. Overall, the findings provide scant support for the PDIH when controlling for systematic method variance.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Andersson, Casper
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Henriksson, Simon
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Sambandet mellan mörka personlighetsdrag och statiskt- samt dynamiskt tankesätt2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det saknas forskning som undersöker om det finns ett samband mellan den mörka triaden, i form av machiavellianism, narcissism, psykopati och ett statiskt - samt dynamiskt tankesätt. Denna explorativa studie syftade således till att undersöka om det fanns ett samband mellan dessa fenomen. Metodvalet var kvantitativ genom ett digitalt enkätutskick. Frågorna från enkäten som användes i resultaten bestod av 27 frågor relaterade till den mörka triaden och 16 frågor relaterade till statiskt och dynamiskt tankesätt inom intelligens och talang. Instrumentet SD3 användes för att mäta nivåer av personlighetsdrag inom den mörka triadenoch DMI användes för att mäta nivåer av statiskt eller dynamiskt tankesätt för intelligens och talang. Höga värden i enkäten innebar ett statiskt tankesätt, låga värden innebar ett dynamiskt. Totalt antal respondenter uppgick till 82 personer (M = 36 år, SD = 14.4, 52.4%kvinnor, 3.7% annat). Bekvämlighetsurval användes i undersökningen och studien riktades främst mot yrkesverksamma.

  Resultaten indikerade på att endast personlighetsdraget machiavellianism inom den mörka triaden korrelerade signifikant med ett statiskt tankesätt, både inom intelligens och talang. Resultatet uppvisade inga samband mellan den mörka triaden och ett dynamiskt tankesätt. Begränsningar och implikationer inför framtida forskning diskuterades. 

 • 26.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Trischler, Alma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Work-life balance: En studie om balansen mellanarbete och fritid2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Work-life balance är ett område vars betydelse ökat för organisationer på senare år. Forskning inom området visar på att upplevelsen av obalans mellan arbete och fritid kan leda till bland annat stress. Work-life balance undersöktes genom underbegreppen Work-family conflict och Family-work conflict. Eftersom kunskapen om vad som påverkar en individs upplevelse av balans mellan arbete och fritid tros bli en överlevnadsfråga för organisationer, ansågs ämnet vara intressant. Skillnaden mellan Work-family conflict och Family-work conflict är var konflikten uppstår. Är det arbetet som går ut över fritiden är det en Work-family conflict och om fritiden går ut över arbetet är det en Family-work conflict. Studien gjordes i form av en webbenkät som besvarades av 130 personer mellan 22 och 66 år. 58% kvinnor och 42% män. Det visade sig att personer med barn under 18 år upplever Family-work conflict och därmed ingen Work-life balance. Studien visade även att värderingar hade signifikanta samband med Work–life balance som bland annat visade på att personer som lägger stor vikt vid självöverskridande värderingar tenderar att inte uppleva Work-life balance. En multipel regressionsanalys visade också att värderingar var de variabler som spelade störst roll för upplevelsen av Work-family conflict och Family-work conflict.

 • 27.
  Andersson, Charlotta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Andersson, Jessica
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En kvantitativ studie om hälsoprofilbedömning, motivation och självbestämmande teorin2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka motivation, upplevd hälsa och genomförd hälsoprofilbedömning. Motivationen mättes utifrån de tre psykologiska basbehoven inom självbestämmande teorin; autonomi, kompetens och samhörighet. Detta gjordes genom en svensk översättning av Basic Needs Satisfaction at work scale (BNS), ihop med frågor kring upplevd hälsa och framkomna resultat från deltagarnas tidigare genomförda hälsoprofilbedömningar. Studien genomfördes på ett fastighetsbolag beläget i Västra Götalands län med 69 tillfrågade deltagare. Av dessa besvarades 15 enkäter utav män och 12 utav kvinnor. De framkomna resultaten utifrån Cohen´s d visade på att det förekom vissa könsskillnader utifrån upplevelsen av de psykologiska basbehoven. Den största skillnaden återfanns i behovet av samhörighet. Resultaten visade här på att kvinnorna hade tenderat att värdera behovet av samhörighet högre än männen. Det gick även att se hur det förekom betydande skillnader mellan basbehoven baserat utifrån ålder. Resultaten visade på att deltagare som var 50 år eller äldre hade värderat behovet av autonomi högre än de som var 49 år eller yngre. Genom att se till skillnaderna mellan de bägge åldersgrupperna framkom också resultat i stickprovet som visade på hur deltagare ur den yngre åldersgruppen (49 år eller yngre) tenderade att uppleva sin hälsa som bättre än de inom åldersgruppen på 50 år eller äldre. Dessutom framkom det också resultat över hur upplevelsen av hälsan tenderade att skilja sig åt mellan könen. Resultaten från stickprovet visade på att männen tenderade att uppleva sin hälsa som något bättre än kvinnorna. Däremot visade ingen av de framkomna resultaten på någon statistisk signifikans.

 • 28.
  Andersson, Katarina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Issa Boström, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Sambandet mellan medarbetarresiliensoch mörka triaden: En kvantitativ studie bland yrkesverksamma2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det saknas forskning om hur sambandet mellan begreppet medarbetarresiliens och varje enskilt drag i den mörka triaden ser ut bland yrkesverksamma. Syftet med denna studie är därför att fylla kunskapsglappet och undersöka relationen mellan medarbetarresiliens och machiavellism, narcissism och psykopati som ingår i mörka triaden. En kvantitativ studie genomfördes och baserades på de validerade mätinstrumenten Employee Resilience Scale (EmpRes) samt Short Dark Triad (SD3). I studien ingick totalt 120 yrkesverksamma respondenter. Via en multipel regressionsanalys studerades förhållandet mellan medarbetarresiliens och mörka triaden: machiavellism, narcissism och psykopati, med kontroll för bakgrundsvariabler. Resultaten tyder på att medarbetare med högre machiavellismtenderar att ha lägre medarbetarresiliens vilket kan vara en utmaning för organisationen. 

 • 29.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Erlingfors, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Medel för att bidra till jämnare könsfördelningar inom yrkesgrupper och avdelningar: En kvalitativ studie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genus- och jämställdhetsarbete i organisationer är idag aktuellt, då organisationer enligt svensk lag ska arbeta för att bli jämställda (SFS 1991:433, §9 & Diskrimineringsombudsmannen, 2009). Genom intervjuer med individer från ett västsvenskt bolag studeras genus- och jämställdhetsfrågor i relation till yrkesgrupper och avdelningar. Genom tematisk analysmetod har materialet bearbetats och koder samt teman urskilts. Ambitionen med den här studien är att undersöka hur bolaget arbetar och skulle kunna arbeta med genus- och jämställdhet, för att så småningom få jämnare könsfördelade yrkesgrupper och avdelningar. Rekrytering är en faktor, av flera, som visat sig ha stor betydelse i studiens resultat. Engagemang och fokus är ytterligare faktorer som respondenterna anser är viktiga, då detta är en betydande grund att stå på för att genomföra en förändring inom genus och jämställdhetsarbete. Enligt Glans (2008) är viljan att förändras, det viktigaste i ett förändringsarbete. För att skapa jämnare könsfördelning i olika yrkesgrupper, har forskarna kommit fram till, att det är viktigt att organisationer arbetar aktivt med att vilja och våga förändras.

 • 30.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Nord, Jessica
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Växa upp i ett beroende: En studie om yrkesverksammas upplevelser omatt växa upp i en miljö präglad av ett beroende2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma till barn som växer upp med föräldrar som innehar beroendeproblematik uppfattar att barnen påverkas. Resultatet av studien grundar sig i halvstrukturerade intervjuer med 8 yrkesverksamma individer som har erfarenhet inom området. För analysering av datamaterial användes den kvalitativa metoden tematisk analys. Resultatet presenterades med hjälp av 6 gemensamma teman som konstruerades utifrån informanternas utsagor som kunde ge en förklaring till hur barnet påverkas av det specifika uppväxtförhållandet. Temana som skapades var, en hemlighet man inte talar om, tidigt ansvar, bristen på tillit och trygghet, stress och oro, låg självkänsla och när känslor inte får kännas. Resultatet belyser att förälderns beroende har en negativ påverkan i barnets personliga utveckling. Barnets lär sig inte handskas med sina känslor och tilliten till både föräldrarna och andra i barnets liv saknas ofta. Barnet tar ofta mycket ansvar i tidig ålder utan att bli uppskattad vilket ofta bidrar till låg självkänsla.

 • 31.
  Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sankoh, Satina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Intuitionsbaserade beslut inom rekrytering: En studie om intuition, personlighet och emotionell intelligens2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I rekryteringsförfarande fattas det dagligen beslut om vilka kandidater som är bäst lämpande för specifika tjänster. Forskning visar att standardiserade arbetsmetoder inom rekrytering har högt prediktivt värde som kan förutsäga individers framtida prestationer. Trots detta föredrar många yrkesutövare intuitionsbaserade arbetsmetoder. Syftet med den föreliggande studien var att undersöka sambandet mellan personlighet, emotionell intelligens och inställning till att använda sig av intuition vid rekryteringsbeslut. Vid insamling av empirisk data konstruerades en webb-enkät som bestod av tre beprövande test som mätte personlighet (Big-Six), emotionell intelligens (TEIQue-SF) och inställning till intuition vid rekryteringsbeslut. Stickprovet bestod av 100 yrkesutövare inom Human Resource med erfarenhet av rekrytering. Studiens resultat tyder på att personer som är positivt inställda till användning av intuition inom rekryteringsbeslut är mer extroverta. Resultatet tyder också på att personer som är negativt inställda till användning av intuition vid rekryteringsbeslut är mer emotionellt stabila samt ärliga-ödmjuka.

 • 32.
  Andersson, Marie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Stalerova, Marina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Elevers trygghet och tillgänlighet till elevhälsan: Ur skolpersonalens perspektiv2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna C-uppsats var att undersöka hur skolpersonalen upplever det stöd som finns tillgängligt för eleverna på skolan. Studien genomfördes på en skola i Västsverige där tillvägagångssättet i studien var intervjuer med sex personer ur skolpersonalen. Deltagarna i undersökningen var sex personer med olika arbetsuppgifter på skolan där professionerna: skolsköterska, skolkurator och lärare innefattades. Metoden som användes var kvalitativ metod. Det finns väldigt få forskningsrapporter som belyser frågeställningar om elevhälsans tillgänglighet sett ur ett personalrelaterat perspektiv inom den kvalitativa forskningsmetoden. Inom kvantitativ forskningsmetod finns det något fler tillgängliga forskningsrapporter men de är fortfarande relativt få. Denna undersökning resulterade i sex stycken olika teman som beskriver hur och i vilken utsträckning skolpersonalen upplever att de finns tillgängliga för eleverna. I denna uppsats används till största del beteckningen elevhälsa, vilket innefattar det arbete som skolpersonalen utför för att eleverna ska må bra, såväl fysiskt som psykiskt och enligt existerande lagar och regler. Uppsatsen avslutas med en diskussionsdel där väsentliga delar och tankar om framtida arbete inom dessa frågor tas upp.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Andersson, Nina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Augustsson, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  "Jag vill göra det och jag vill göra det bra": En kvalitativ studie om arbetsmotivation hos anställda med kundrelaterat yrke2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vare sig det handlar om kundservice eller försäljning är kundkontakten ett servicemöte som är centralt för en affärsdrivande verksamhet. Arbetsuppgifter som innefattar kundkontakt är av avsevärd betydelse för företaget då den anställde är företagets ansikte utåt och spelar en avgörande roll när det gäller att influera kundens uppfattning. För att de anställda ska kunna bidra till ett bra servicemöte är det viktigt att de känner sig motiverade. Hur anställda med kundrelaterade yrken ser på sin arbetsmotivation och vilka faktorer de uppfattar som motiverande var i fokus för denna studie. I studien deltog fem anställda med kundrelaterade arbetsuppgifter. Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. En tematisk analys genomfördes. Resultatet visade att den viktigaste motivationsfaktorn var kommunikation och samspel med kollegor, chefer och kunder. Likt en katalysator inverkade samspelet med andra på den inre viljan att prestera. På så sätt skapades en positiv spiral, som påverkade individens motivation positivt. Andra motivationsfaktorer som belystes som viktiga av respondenterna var behovet av att tillhöra, känna gemenskap och få vardaglig feedback. Samtidigt var behovet av utmaning i arbetet, utvecklingsmöjligheter samt att arbeta mot egna uppsatta mål centralt. Dessa faktorer diskuterades utifrån motivationsteorier samt relaterades till aktuell forskning avseende motivation. Studiens bidrag är en fördjupad förståelse för vad anställda med kundrelaterade yrken motiveras av. Genom att belysa faktorer som är betydande för respondenter kan verksamheten få en rikare förståelse och rikta energi och resurser gentemot dessa

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Andersson Novela, Tchaka
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Yousif, Saman
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Barnkonventionen blir lag: En intervjustudie om attityder hos anställda inom SiS2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Regeringen anser att det behövts säkerställas att barnkonventionen används på alla nivåer inom landet.

  Syftet med studien är att undersöka om/hur professioner inom statens institutionsstyrelse upplever att barnkonventionen kommer att förändra deras arbetssätt.

  Studiens resultat utgår ifrån semistrukturerade intervjuer med 7 individer från SiS. Denna studie använde sig av den transteoretiska modellen för beteendeförändring och teorin om planerat beteende. För analys av materialet har den kvalitativa metoden tematisk analys använts. I resultatet av den tematiska analysen framträdde tre teman: attityder, kunskap och syn på egenkontroll i tillägg till ett övergripande tema rörande beteendeförändringar.

  Resultatet visar att respondenterna, beroende på yrkesroll, hade olika uppfattningar om hur de kommande förändringarna skulle komma att påverka deras framtida arbetssituation. Det visades att beroende på uppfattad egenkontroll och egen kunskap om barnkonventionen var man mer eller mindre benägen att ändra sitt beteende. Studien kan utgöra ett bidrag till forskningen om attityders inflytande på beteendeförändringar. I slutdiskussionen belyses vidare vikten av ett kunskapslyft bland allmänheten vad gäller barnets rättigheter.

 • 35.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Sandström, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Att mobba andra: En studie om mobbning, psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning och föräldrabarnkommunikation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mobbning är ett stort globalt problem som har förekommit länge bland ungdomar. Syftet med denna föreliggande studie är att undersöka hur psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning samt föräldrabarnkommunikation relaterar till mobbning. Studien avser att kontrollera bakgrundsvariabler såsom kön, etnicitet och trivsel i området man bor i. Följande frågeställningar formulerades: (a) Finns det något samband mellan psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning, föräldrabarnkommunikation och mobbning? (b) Hur relaterar psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning, föräldrabarnkommunikation till mobbning samtidigt som kön, etnicitet och trivsel i området man bor i kontrolleras? För att studera detta område har vi använt oss av kvantitativ ansats med material från LoRDIA (Longitudinal Research on Development In Adolescence) studie 2015. I studien ingick det 1324 elever från två små och två medelstora städer i Jönköpings och Västra Götalands län i Sverige. Resultatet indikerar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan mobbning, psykisk hälsa, tobak alkohol och droganvändning, samt föräldrabarnkommunikation. Det mest intressanta resultatet i studien visar att det finns en signifikant skillnad mellan pojkar och flickors mobbningsbeteende och vad som predicerar det. Pojkar är mer involverade i mobbning än flickor och deras mobbningsbeteende prediceras av tobak, alkohol, och droganvändning och föräldrabarnkommunikation samt upplevd trivsel i bostadsområdet medan flickors mobbning relaterar till psykisk hälsa, föräldrabarnkommunikation, etnicitet och upplevd trivsel i området.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Andersson, Sara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Utbult, Alma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Existentiell krishantering: en kvalitativ studie om hur HR-chefer hanterar existentiella hot från omvärlden2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Existentiell krishantering inom organisationer är ett arbete som ständigt bör underhållas och uppdateras. Med hänsyn taget till en alltmer osäker omvärld anser vi det är av hög relevans att undersöka HR:s roll utifrån ett organisatoriskt perspektiv vid existentiella hot. Syftet med studien är därmed att undersöka vilka utmaningar HR-chefer upplever samt vilka organisatoriska strategier HR-chefer tillämpar i arbetet med existentiella hot.

  För att besvara syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ forskningsmetod. Vid insamling av data genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer med kandidater från både offentliga och privata verksamheter. Vidare analyserades materialet tematiskt som i sin tur resulterades i tre huvudteman vilka är förebyggande arbete, organisatorisk överlevnad och HR:s betydelse i krissituationer.

  Resultatet indikerade på att ett förebyggande krisarbete gynnar organisationen när krisen väl är framme men att organisatorisk överlevnad ändå är den största utmaningen vid existentiella hot. Resultatet visade även att HR är av betydelse för organisationens överlevnad då de både arbetar strategiskt och stöttande. Det stödjande arbetet leder till att chefer och medarbetare kan uppleva en meningsfullhet i arbetet trots existentiella hot från omvärlden. Detta kan i sin tur bidra till en mer motståndskraftig kultur som genererar förmågan att överleva existentiella hot.

 • 37.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Netskar, Anette
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Kvinnors attityd till fängelsevistelse i Sverige: Hot eller vård under avtjänande av straff?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Syftet med studien var att undersöka kvinnors attityder till fängelsevistelsen. Forskning kring kvinnors kriminalitet och fängelsevistelse är mycket bristfällig både internationellt och nationellt. Tidigare forskning utgår främst ifrån män och deras kriminalitet, vilket blivit normgivande för synen på brottslingar och kriminalvårdens uppbyggnad. Studien inriktades på kvinnliga interners attityd till fängelsemiljö, kommunikation och upplevelse av stämpling under fängelsevistelsen. 256 interner var vid tillfället placerade på olika anstalter i Sverige. Alla erbjöds delta enligt etiska rådets principer. Enkäter med frågor och påståenden på en 5-gradig ordinalskala skickades till samtliga anstalter, varav 76 ifyllda enkäter returnerades. Svaren skiljde sig åt beroende på anstalt och om man befann sig på en öppen eller sluten avdelning. Slutresultaten visade att flertalet hade en relativt positiv attityd till fängelsevistelsen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Beckman, Anita
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  ”Jag skulle så jätte, jätte, jättegärna vilja ha ett fast jobb att gå till”: Om att vara ung och arbetslös i Västervik2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The centre of Child and Youth Studies at University West works strategically with other regional research environments and institutions that study children, youths and young adults. The goal of our research centre is to spread knowledge about the social conditions under which children and young people live, thereby strengthening their position in society. Collaboration with external research environments is one of the ways that our research domain works to reach that goal. Partnerships are formed through a model that strives to create good conditions for both our research and that of our partners. This model is grounded in a dialogue between research partners who work together to select areas of interest and formulate hypotheses. These research projects are financed equally by the university and our partners. The following report is the result of one of  these research partnerships.Advanced industrial society has been replaced by a society based upon knowledge and information where industrial work/manufacturing becomes less common. Västervik is one of the small towns in Sweden whose main industries have closed down or severely decreased their workforce during the last few decades of great structural change. The groups in the job market that have been most affected by these changes are young men and women, something which is evident in the high unemployment rates among the young population. The purpose of this study was to investigate young people’s own experiences and thoughts regarding their own situation as jobseekers in the municipality of Västervik. How do they see themselves and the situation they find themselves in? The narratives were collected in the form of 18 in-depth interviews with young men and women between the ages of 19-25, all them registered at the job center in Västervik. In the report different aspects of their situation are discussed, such as: the young people’s relation to their hometown, their thoughts on the meaning and value of work, the role of education, the economic, social and emotional consequences of unemployment, and their experiences of taking part in various programs for unemployed. The narratives we have encountered can be seen as having some general validity in the sense that many of their experiences are probably shared by other unemployed young people in other locations in Sweden, but Västervik is also a specific town with a specific history and specific conditions.The young men and women have an ambivalent relationship to their hometown. On the one hand they want to start a life in the same location, but on the other, the future there is seen as very uncertain. Many of those interviewed would like to have the kind of industrial jobs that their parents have and grandparents experienced, but which are nowadays less and less common. The norm of a fulltime job is strong among the young men and women – something which strengthens the image of the evident dissonance between their seemingly traditional dreams and intentions and the structures of possibilities the municipality and community suggest for them. Connected to this are the ways the young people must relate to the postindustrial demands of employability – which means the ability to enterprise and market oneself on a competitive market. These demands presuppose abilities that are more likely to be socialized and practiced in certain social environments rather than in others, and the majority of the young men and women interviewed have a background in aworking class environment where these values and approaches are far from selfevident.The socioeconomic marginalization that these young people experienceresults in much curtailed possibilities for a period of youthful experimentation aswell as for an expected adulthood. Being unemployed means one has difficulty ingaining the status of an adult, but due to economic shortages, there are also limits to how much they can take part in this experimental lifestyle that characterizes youth. The young men and women’s situation can thereby be seen as a grey zone; they are neither young nor adults in the normative sense. In some of the narratives the young people express critical thoughts with regard to the social conditions that their difficult situation can be related to. By extension, expressing these thoughts and stating their opinion can be strengthening and mobilizing for them, both as individuals and as a group. Insights may be gained about unemployment as a shared experience rather than as a personal failure

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Beckman, Anita
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Young working class men without work: re-imagining masculinity in post-industrial societies2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper discusses narratives from young working class men, living in a small Swedish town located outside the emerging economic regions. Like in many other European countries the rate of unemployment among youth is disproportionally high in Sweden. From a broad material of in-depth interviews with unemployed young people the issue of masculinity in relation to work is an emerging, though not always specified or articulated, theme. Industrial societies has turned post-industrial. The labor market has undergone major structural changes during the last four decades and since working class masculinity traditionally has been closely connected to wage labor and to the ability to provide for oneself as well as for others - being the main breadwinner of the family - masculinity is forced to be re-imagined. In the ongoing construction of identity and young masculinity, nostalgic images of a recently lost way of life where employment meant hard labor but also a durable and respected position in the community, are retold. Parallel to these narratives and sometimes in opposition to them, there are also wishes and dreams of alternative ways of relating one's own role, identity and masculinity to a different set of work ethics where neither wage labor nor traditional masculinity need to form it´s stable categories.

 • 40.
  Andersson, Åsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Bohlin, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lundin, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Adolescents' self-defining internet experiences2015Ingår i: Technology and youth: growing up in a digital world / [ed] Kinney, David A., Bass, Loretta, Blair, Sampson Lee, Neff Claster, Patricia, Emerald Group Publishing Limited, 2015, s. 105-131Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AbstractPurposeThe purpose of this study was to investigate how young women and men perceive the Internet as a phenomenon and what role and meaning they ascribe to the Internet as an arena for defining themselves and for shaping their identity.Methodology/approachThe empirical data consist of narratives written by Swedish adolescents. Using content analysis the analysis was carried out in three steps: (1) finding categories and themes, (2) calculation of statistical differences in category frequencies, (3) a theoretically informed interpretation of central themes, using Bourdieu's concept of different forms of capital, and Giddens' concept of "pure relations."FindingsThe narratives exemplify how computer literacy and technological competence can be converted into social, cultural, and symbolic capital. Gender differences occur both in statistical differences between category frequencies in girls' and boys' narratives and in the interpretation of central themes. But there are also several examples that show more complex and contradictory tendencies, exceeding or transformative of gender differences and hierarchy.Originality/valueThis study considers adolescents' own perspectives on an arena of great importance. The analyses have been performed both qualitatively and quantitatively, which gives a nuanced picture of young people's self-defining experiences on the Internet.

 • 41.
  Andreasson Berg, Camilla
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Stressade ögonvittnen och deras utsagor: Experimentstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tillförlitligheten i ögonvittnens utsagor har länge ansetts vara av stor betydelse för att rättssäkerheten inom rättssystem skall kunna tillämpas. Felaktiga vittnesmål är besvärande då ögonvittnen ofta haft en central roll vid brottmålsutredningar. Enligt forskning och nyheter har felaktiga vittnesmål presenterats som faktorer till att människor dömts för brott som de varit oskyldiga till. Ett sätt att undersöka tillförlitligheten i ögonvittnens utsagor har varit att studera realism vid konfidensbedömningar (ögonvittnens relation mellan korrekta hågkomster och grad av säkerhet i att lämnade uppgifter är korrekta).

  Denna studie undersökte om realism vid konfidensbedömningar påverkades negativt av stress utifrån 5 mått. Genom bekvämlighetsurval deltog 40 personer i åldrarna 19 år till 55 år. Av deltagarna var 58% kvinnor och 42% män. Studien genomfördes som en experimentell mellangruppsdesign där deltagarna slumpmässigt fördelades till en experimentgrupp och en kontrollgrupp. En variant av the Trier Social Stress Test (TSST) användes i syfte av att tillföra experimentgruppen stress i form av förhöjd puls. Deltagarna såg en film och svarade på frågor med tillhörande konfidensbedömningar.

  Resultatet av t-tester för oberoende grupper talade för att experimentgruppen hade en sämre hågkomst jämfört med kontrollgruppen samt ett omvänt resultat mot vad tidigare forskning presenterat kring ögonvittnens realism vid konfidensbedömningar. Studien innehöll brister samt misslyckades med att tillföra experimentgruppen stress vilket medförde att resultatet inte kunde generaliseras. Nuvarande studien bör istället ses som ett intressant inslag till forskning på området med förslag på lämpliga förändringar vid liknande studier.

 • 42.
  Andreasson, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Samuelsson, Paulina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Personlighet som prediktor för organisationslojalitet: En kvantitativ studie om sambanden mellan femfaktormodellenoch organisationslojalitet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studier på personlighetsområdet har genomförts i många år där resultat vittnar om att personlighet spelar roll för olika livsutfall. Däremot har få studier på området undersökt sambanden mellan personlighet och organisationslojalitet. Tidigare forskning visar att organisationer kan undkomma onödiga kostnader genom att anställa individer som tenderar att bidra med hög organisationslojalitet. Vår studie avsåg därmed att fortsätta undersöka sambanden mellan personlighet och organisationslojalitet. En kvantitativ metod användes och datainsamling skedde genom ett webbaserat frågeformulär bestående av 48 påståenden. Frågeformuläret bestod av två etablerade instrument, IPIP-30 och Organizational Commitment Questionnaire (OCQ), som avsåg mäta personlighetsdimensionerna och organisationslojalitet. Totalt deltog 155 personer i studien (M = 34 år, SD = 12, range18-64 år, 75% kvinnor) med genomsnittlig anställningstid i sin organisation på 6.5år (SD = 8.5, range 0.7-44 år). Resultaten var delvis i linje med tidigare forskning där personlighetsdimensionerna neuroticism, samvetsgrannhet och vänlighet har visat sig predicera organisationslojalitet. Ett oväntat resultat i föreliggande studie var att extroversion inte påvisade samband med organisationslojalitet. En regressionsanalys vittnade om att personlighet kunde förklara ≈ 20% av variansen inom organisationslojalitet. Resultaten bidrar till ökad kunskap kring att personlighet kan användas som prediktor för organisationslojalitet. Vår slutsats är att personlighet kan användas som prediktor för att finna lojala individer, som är en investering för organisationer då man kan undkomma hög personalomsättning och onödiga kostnader, samt erhålla individer som tenderar att bidra med det lilla extra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Andresen, Johanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Tomic, Viktoria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En undersökning av vilka faktorer som samvarierar med visstidsanställdas korttidssjukskrivning på en telefonbank2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tillväxten av sjukfrånvaron har under de senare åren lett till höga kostnader för sjukskrivningar och förtidspensioner i offentliga budgetar. Denna studie bygger på kvantitativ data som tagits fram via ett eget konstruerat frågeformulär. Syftet med studien var att kartlägga faktorer som samvarierar med den höga korttidssjukfrånvaron bland visstidsanställda på företaget. Tidigare studier har visat på ett samband med korttidssjukskrivning och variablerna ledarskap, upplevd stress, motivation samt arbetsuppgifter. Studiens problemställning inkluderade därför dessa fyra ämnesområden. Dessa ställdes sedan i relation till ålder, kön och antal gånger den anställde varit hemma trots att denne varit arbetsförmögen. I undersökningen inkluderades visstidsanställda i åldrarna 18 och visstidsanställda uppåt pensionsåldern. Av 90 medarbetare besvarades totalt 40 enkäter. Mann- Whitney U och Kruskall-Wallis test användes för att beräkna skillnader mellan grupper, (åldersgrupper och kön). Spermans rangkorrelation användes för att beräkna sambandet mellan variablerna. Resultatet av studien påvisade att kvinnor visade sig ha stannat hemma mer frekvent än männen trots att de varit arbetsförmögna. Av studien framkom även att det fanns en signifikant skillnad mellan variabeln "att stanna hemma trots att individen var arbetsförmögen" och variablerna motivation, arbetsuppgifter och stress. Resultaten visade på medelstarka och svaga samband mellan variabeln "att stanna hemma trots att individen är arbetsförmögen" och variablerna motivation (-,45), upplevd stress (,45), arbetsuppgifter (-,33) och kvaliteten på ledarskap (-,26); det sistnämnda var inte statistiskt signifikant. För att reducera antalet korttidssjukskrivningar fordras stora investeringar från den enskilde individen, arbetsgivarna samt samhället, och det behövs vidare forskning på hur dessa problem ska förhindras

 • 44.
  André, Emil
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Moralisk vitalism: En undersökning av prediktorer för individers grad av tro på gott och ont som krafter med agens2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Moralisk vitalism beskriver en tro på goda och onda krafter som oberoende och självständigt tänkande, krafter som kan påverka människor och händelser i världen. Konceptet moralisk vitalism och instrumentet för att mäta grad av tro på det presenterades av Bain et al. (2015). Tidigare forskning indikerar att det kan finnas ett samband mellan grad och tro på moralisk vitalism och sprititualitet (Bain et al., 2015) samt personlighetsdraget neuroticism (Lace et al., 2016).

  Syftet med den föreliggande studien var att undersöka de eventuella sambanden vidare.

  Studien använde sig utav en kvantitativ ansats med 51 deltagare. För att samla in data gällande personliga värderingar så användes Portrait Values Questionnaire 40-items av Schwartz (2012) och för att mäta neuroticism så användes Big Five Index (John & Srivastava, 1999).

  Studiens resultat visar, inom stickprovet, på ett positivt samband mellan konservativa värderingar och grad av tro på moralisk vitalism. Inom ramarna för studiens storlek så tyder detta på att individer som har konservativa värderingar tenderar att i högre grad tro på moralisk vitalism.

 • 45.
  André, Frida
  et al.
  Department of Clinical Sciences, Lund, Faculty of Medicine, Lund University, Lund (SWE).
  Kapetanovic, Sabina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Einarsson, Isak
  Department of Clinical Sciences, Lund, Faculty of Medicine, Lund University, Lund (SWE); Region Skane, Child and Adolescent Psychiatry, Regional Outpatient Care, Lund University Hospital, Lund (SWE).
  Trebbin Harvard, Sunna
  Civic Centre Children and Youth, The Social Services Administration, Copenhagen (DNK).
  Franzén, Leonard
  Social Services, Malmö (SWE).
  Möttus, Annika
  Region Skane, Child and Adolescent Psychiatry, Regional Outpatient Care, Lund University Hospital, Lund (SWE).
  Håkansson, Anders
  Department of Clinical Sciences, Lund, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, (SWE); Region Skåne, Malmö Addiction Centre, Gambling Disorder Unit, Malmö (SWE).
  Claesdotter-Knutsson, Emma
  Department of Clinical Sciences, Lund, Faculty of Medicine, Lund University, Lund (SWE); Region Skane, Child and Adolescent Psychiatry, Regional Outpatient Care, Lund University Hospital, Lund (SWE).
  Relapse prevention therapy for internet gaming disorder in Swedish child and adolescent psychiatric clinics: a randomized controlled trial2023Ingår i: Frontiers in Psychiatry, E-ISSN 1664-0640, Vol. 14Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives: To evaluate the effectiveness of relapse prevention (RP) as a treatment for internet gaming disorder (IGD).

  Design: Randomized controlled trial.

  Setting: Three child and adolescent psychiatry (CAP) units in Region Skåne, Sweden.

  Participants: Children aged 13-18 years, coming for their first visit to CAP during 2022, were screened for gaming behavior. Those who met the proposed DSM-5 criteria for IGD were offered participation in the trial, if they had the capacity to provide written informed consent and if they spoke Swedish. A total of 111 CAP patients agreed to participate. Out of those, 11 patients were excluded due to incorrect inclusion such as young age (n = 1), or due to the absence of responses to follow-up measures (n = 9). After exclusion, 102 participants remained (intervention = 47, control = 55).

  Interventions: The intervention, RP, is based on cognitive behavioral treatment (CBT) and was provided individually, comprising of five to seven 45-min sessions over a period of 5 to 7 weeks versus treatment as usual.

  Outcome measures: Participants were assessed with Game Addiction Scale for Adolescents pre-treatment (GASA) (baseline), post-treatment (treatment group only), and 3 months after baseline (follow-up).

  Results: The repeated measures ANOVA showed a significant interaction effect between treatment and time. Both the control group and treatment group lowered their mean GASA score from baseline to follow-up significantly, but the improvement was greater in the treatment group (mean difference in control group -5.1, p < 0.001, 95% CI = - 3.390 to -6.755, mean difference in treatment group -9.9, p < 0.001, 95% CI = -11.746 to -8.105).

  Conclusion: RP was found to be superior to treatment as usual in terms of reduction of IGD symptoms. Future research should address which aspects within a given treatment are effective, who benefits from treatment, in what aspects, and why.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Andréasson, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Holm, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Personalens upplevelse av krisberedskap i förskolan: en kvalitativ studie i en västsvensk kommun2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kriser förekommer allt oftare inom förskolan och det är viktigt att personalen som hanterar sådana känner sig förberedda. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskolepersonalen upplever beredskapen inför kriser. Studien belyser vikten av en beredskap för att stärka personalens trygghet inför en kris. Genom att prata öppet om ämnet, skapa en krisplan där personalen är delaktig och öva krisplanen regelbundet kan personalens self-efficacy öka. Self-efficacy innebär en individs tro på sin egen förmåga att utöva ett specifikt beteende i en specifik situation. Genom semistrukturerade intervjuer med förskolepersonal undersöktes upplevelsen av krisberedskapen i verksamheten. Resultatet visar att de förskolor som sakar en krisplan genererar osäkerhet och en känsla av otrygghet bland personalen. De som arbetar på en förskola och har en krisplan upplever sig däremot mer trygga och förberedda.

  Resultatet visar även att personalen efterfrågar diskussion kring ämnet kris, regelbundna övningar utöver brand samt utbildning inom området.

 • 47.
  Anneflod, Andreas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Gustafsson, Pia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Relationella erfarenheter och stresshantering: Hur coping och anknytning förhåller sig till varandra2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Var fjärde sysselsatt uppgav att de hade ett psykiskt ansträngande arbete år 2017 (Arbetsmiljöverket, 2018). Förmågan att hantera psykisk ansträngning avgörs av tidigare erfarenheter i nära relationer och även av förmågan att söka socialt stöd (Berry & Kingswell, 2012; Howard & Medway, 2004).

  Syftet med den aktuella studien var att undersöka: 1. Hur samvarierar anknytningsmönster med olika copingstrategier? och 2. Hur samvarierar anknytningsmönster med tendens att söka socialt stöd som copingstrategi?

  En enkät bestående av två formulär, attachment style questionnaire (Feeney, Noller & Hanrahan, 1994) och Brief COPE (Carver, 1997), skickades ut. Av 70 anställda på ett hotell svarade 28, medelåldern var 35år och könsfördelning var 22 kvinnor och 6 män.

  Resultatet visade på en positiv samvariation mellan trygg anknytning och emotionsfokuserad coping samt med tendensen att söka socialt stöd vid utmaningar. Studien visade också ett positivt samband med problemfokuserad coping. Samtidigt visar undersökningen på en positiv samvariation mellan otryggt-ambivalent anknytningsmönster och dysfunktionell coping. Ett positivt samband mellan otryggt-undvikande anknytningsmönster och dysfunktionell coping samt ett negativt samband mellan otryggt-undvikande anknytningsmönster och problemfokuserad coping samt tendensen att söka socialt stöd. Resultatet visar på att tryggt anknutna har närmare till att använda konstruktiva stressreduceringsstrategier samt att de har lättare för att söka stöd hos andra.

 • 48.
  Apelqvist, Birgitta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Olsson, Ann-Sofi
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Gemensamt konstruktivt medarbetarskap: en plattform för framtiden2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att kartlägga åsikter kring ett Gemensamt Konstruktivt Medarbetarskap (GKM) för att lägga grunden till en plattform att stå på inför kommande arbete kring medarbetarskap ute i organisationer. Studien är en kvalitativ undersökning med fallstudie som grundläggande design med en ansats av positiv psykologi, vilken genomfördes på en kemisk industri. Datainsamlingen gjordes genom fokusgruppsintervjuer där fyra-sex deltagare deltog/intervju. Vid intervjuerna diskuterades fyra fokusområden; gemensamt medarbetarskap, ledarskap, medledarskap och coaching. I studien har fem teman definierats vilka kan utgöra en plattform att stå på; ansvarstagande, förtroende, kommunikation, samarbete och engagemang. Grunden till en plattform består av fem ord som kan ses som ett gemensamt språk för att kunna kommunicera vidare; förtroende, ärlighet, pålitlighet, ansvarstagande och kommunikation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Gemensamt Konstruktivt Medarbetarskap
 • 49.
  Arnbro, Emelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Olofsson, Hanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Upplevt innovativt organisationsklimat: En kvantitativ studie bland tjänstemännen på Swedish Match2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Innovativitet inom den egna organisationen är ett relevant konkurrensverktyg för dagens företag. Det svenskgrundade tobaksföretaget Swedish Match har under senare år lagt allt mer fokus på att utveckla ett organisationsklimat där innovativitet uppmuntras.

  Studiens frågeställning var att undersöka i vilken mån variationen i upplevt innovativt organisationsklimat på Swedish Match kunde förklaras av de anställdas grundläggande värderingar samt hur länge de varit anställda inom företaget. Studien genomfördes inom verksamhetsområdet Supply Chain och berörde tjänstemännen inom detta verksamhetsområde. Studien vilar på teorier inom områdena organisationsklimat och innovativitet inom organisationer samt Schwartz modell över relationer mellan olika värderingar.

  Metoden som användes var kvantitativ och data samlades in genom ett frågeformulär i två delar. Den ena delen berörde deltagarnas grundläggande värderingar som syftade till att mäta i vilken grad tjänstemännen strävade efter att vara öppna inför förändringar eller konservatism. Den andra syftade till att undersöka i vilken mån deltagarna upplevde organisationsklimatet som innovativt.

  Resultatet visade att det upplevda innovativa organisationsklimatet inte kunde förklaras av tjänstemännens grundläggande värderingar då sambandet var närmare noll. Ett medelstarkt samband uppmättes mellan variablerna antal arbetade år i företaget och upplevt innovativt organisationsklimat. Detta resultat indikerade att de tjänstemän som hade arbetat längre på Swedish Match i högre grad upplevde organisationsklimatet som innovativt än de som arbetat kortare tid. Inget av sambanden var statistiskt signifikanta varav studien kom att fokusera på att förklara det medelstarka sambandet.

 • 50.
  Aronsson, Emelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Milic´, Gordana
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Ålder, socialt stöd och självrapporterad stress hos poliser2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Polisyrket är ett yrke som är utsatt för stressrelaterade problem. I och med höga krav på arbetet skapas det risker för stress att uppkomma. Socialt stöd är en faktor som kan minska stress hos individer då det bidrar till ökat välmående och fungerar som ett skydd mot stress. Föreliggande studie utgick ifrån krav, kontroll och stödmodellen och syftet var att ta reda på hur generell stress hos poliser kunde förklaras av variablerna krav, kontroll och socialt stöd. Syftet var även att undersöka om någon av variablerna kön, ålder eller antal år inom befattning kunde förklara generell stress hos poliserna. För att besvara frågeställningarna valdes en kvantitativ ansats. Frågeformuläret skapades online men gavs även ut i pappersformat på lokala polisstationer. Det var 32 poliser runt om i Västra Götaland som deltog i undersökningen 21 män och 11 kvinnor. Resultatet i föreliggande studie visade ett negativt, mycketstarkt samband mellan socialt stöd och stress. Det indikerade på att när poliserna upplevde mindre socialt stöd så upplevde de mer stress. Ett annat mycket starkt positivt samband fanns mellan krav och stress vilket innebar att när poliserna upplevde höga krav på arbetet upplevde de mer stress. Variablerna kontroll, ålder och antal år inom yrket hade negativa starka samband med stress.

1234567 1 - 50 av 957
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf