Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 32 av 32
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Alsén, Pia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Illness perceptions of fatigue and the association with sense of coherence and stress in patients one year after myocardial infarction.2016Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 25, nr 3-4, s. 525-533Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aims and objectives. To explore the associations between illness perceptions offatigue, sense of coherence and stress in patients one year after myocardial infarc-tion.Background. Post-myocardial infarction fatigue is a stressful symptom that is dif-ficult to cope with. Patients' illness perceptions of fatigue guide professionals inpredicting how individuals will respond emotionally and cognitively to symptoms.Individuals' sense of coherence can be seen as a coping resource in managingstressors.Design. A cross-sectional study design was used.Method. One year post-myocardial infarction, a total of 74 patients still experi-encing fatigue completed four questionnaires: the Multidimensional Fatigue ScaleInventory -20, the Brief Illness Perception Questionnaire, the Sense of Coherencescale (sense of coherence-13) and a single-item measure of stress symptoms.Descriptive statistics, correlations and stepwise regression analysis were carriedout.Results. Strong negative associations were found between illness perceptions offatigue, sense of coherence and stress. Sense of coherence has an impact on illnessperceptions of fatigue. Of the dimensions of sense of coherence, comprehensibilityseemed to play the greatest role in explaining illness perceptions of fatigueone year after myocardial infarction.Conclusion. To strengthen patients' coping resources, health-care professionalsshould create opportunities for patients to gain individual-level knowledge thatallows them to distinguish between common fatigue symptoms and warning signsfor myocardial infarction.Relevance to clinical practice. There is a need to improve strategies for copingwith fatigue. It is also essential to identify patients with fatigue after myocardialinfarction, as they need explanations for their symptoms and extra support

 • 2.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur.
  Johansson, Josefine
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur.
  "Where I come from cannot make me who I want to be”: A Minor Field Study in the townships of Cape Town2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mål: Denna uppsats syftar till att undersöka hur ungdomar, som har genomgått Leadership South’s program, upplever utbildningen. Syftet är också att analysera deltagarnas upplevda känsla av egenmakt, så kallad empowerment, och uppfattningar om deras eget lärande och erfarenheter av att vara en fadder (peer educator). Slutligen vill vi också undersöka hur respondenterna agerar för att dela med sig av sina erfarenheter.

  Metod: Grundad teori är den metod som använts i forskningen som presenteras i denna uppsats. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en enkät med öppna frågor följd av en kvalitativ intervju.

  Resultat: Resultatet visar att de ungdomar som deltagit i vår undersökning har stärkts genom ökad självkänsla och ökad motivation. Utbildningen har också gett dem ökade kunskaper i kommunikation, att lyssna och att facilitera andra. Vidare har ungdomarna, genom ökad självkännedom, lärt sig att motivera och stötta sina kamrater och tillsammans dela och sprida information.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Where I come from cannot make me who I want to be
 • 3.
  Aronsson, Mariana
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Lindström, Åsa
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  "Du får lite att fundera över liksom": En intervjustudie av medarbetarnas upplevelse av reflektion som arbetsmetod inom äldreomsorgen2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka medarbetarnas upplevelse av reflektion som arbetsmetod. Urvalet för studien har bestått av 16 medarbetare (kvinnor mellan 25-55 år) från fyra särskilda boende inom äldreomsorgen som regelbundet arbetar med reflektion som arbetsmetod. Metoden för studien har varit av kvalitativ karaktär som har inspirerats av ett fenomenologiskt tillvägagångssätt. Den empiri som samlats in har bestått av 16 bandade individuella semistrukturerade intervjuer. Frågorna som ställts har varit öppna för att ge respondenterna möjlighet till att utveckla sina synpunkter och tankar samt ge studien ett djup. Alla 16 intervjuer har sedan transkriberats och analyserats för att komma fram till ett resultat.

  Den teoretiska referensramen för denna studie innefattar litteratur och tidigare forskning om reflektionens betydelse för lärande och kompetensutveckling i arbetslivet.

  I resultatet har tre övergripande teman framträtt;

  Lärande, Professionellt förhållningssätt och Kultur. Dessa teman sammanfattar de kategorier som har kommit fram i studien. Studien visar att reflektion som arbetsmetod ger arbetsgruppen en bättre samhörighet där de lär av varandra samt att de får ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra. För den enskilde personen ger metoden en större självinsikt, en bättre kommunikationsförmåga samt en ökad kompetens. Slutsatsen av studien visar att den reflekterande arbetsmetoden kan betraktas som arbetsredskap som lägger grund för ett gemensamt lärande där medarbetarna får möjlighet till att utveckla såväl omsorgsarbetet som de gemensamma värderingarna för att kunna stärka och utveckla kvalitén av vård och omsorg.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Battliwala, Rehana
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap.
  Poudel, Suman
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap.
  Barnhälsovårdssjuksköterskors upplevelser av att genomföra screening med Edinburgh Postnatal Depression Scale: En kvalitativ intervjustudie2022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barnhälsovården (BHV) arbetar för att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa samt tidigt identifiera och åtgärda aktuella problem som kan röra barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Barnhälsovården erbjuder hälsobesök för barn från födelsen till 6 år. BHV-sjuksköterskan arbetar i sin omvårdnad för att skapa tillit och trygghet i mötet med mammor och göra systematiska bedömningar. Nyblivna mammor har en stor risk att få postpartum depression (PPD) på grund av olika faktorer till exempel problem under graviditet, traumatisk förlossning och bristande socialt stöd. Bedömningsformuläret Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) är en metod att använda för att bedöma symtom på postpartum depression (PPD). BHV-sjuksköterskan har ansvar för att planera, genomföra omvårdnad samt följa upp hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

  Syfte: Syfte med studien var att belysa BHV-sjuksköterskors upplevelser av att genomföra EPDS screening.

  Metod: Kvalitativ intervjustudie med tio BHV-sjuksköterskor genomfördes. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Graneheim (2017).

  Resultat: I resultatet framkom det fyra kategorier: stöd för genomförande: behov av fortsatt utveckling, hinder för genomförandet och tillitsfull relation. Tre underkategorier: utbildning, stödfunktion psykolog och arbetslivserfarenhet identifierades som kan utgöra stöd för genomförandet av EPDS screening. Kompetensutveckling samt handledning och inkludering av pappor är två underkategorier som framkom under behov av fortsatt utbildning. Språkbarriär, tidsbrist och svårigheter att nå varandra i samtalet var hinder för att genomföra EPDS-screening enligt resultat. Kommunikation samt gott bemötande och kontinuitet var betydelsefull att skapa entillitsfull relation mellan BHV-sjuksköterskan och mamman i samband med genomförandet av EPDS-screening och efterföljande stödsamtal.

  Slutsats: EPDS-utbildning är en förutsättning för att genomföra EPDS-screening. Stöd av psykolog och arbetslivserfarenhet bidrar till ökad trygghet i sin roll som BHV-sjuksköterska, men de ansåg sig ändå behöva mer utbildning och handledning. BHV-sjuksköterskor behöver mer tid i omvårdnaden för varje samtalstillfälle i mötet med mammor vid EPDS-arbete. Tolkningsriktlinjer behöver ses över för att överkomma språkbarriär. EPDS-screeningformulär behöver anpassas enligt det mångfaldsutvecklingen som speglar samhället. Samtal med pappor är också viktigt då de också kan drabbas av psykisk ohälsa.

 • 5.
  Berlin, Johan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Carlström, Eric D.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå. Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institute of Health and Care Sciences.
  The Three-Level Collaboration Exercise: Impact of Learning and Usefulness2015Ingår i: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 23, nr 4, s. 257-265Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to examine the emergency personnel’s perception of the effects of exercises, with regard to learning and usefulness. The exercises were quasi-experimental and constructed in such a way that employees from different organizations overlapped each other’s tasks. This was accomplished by: having asymmetries included in the scenarios, repeating exercise procedures and testing different strategies, which were discussed at joint seminars. The exercises were compared to a similar study, published in this journal, of nonquasi-experimental but merely traditional exercises. Surveys were distributed and collected from emergency personnel in connection with seven exercises. At the exercises, 94.3% of the personnel thought that the exercises had a focus on collaboration (traditional exercises, 75.6%).

 • 6.
  Bolin, Anette
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Ymefors, Mattias
  Teambaserat skolsocialt arbete: fördjupad och utökad elevhälsa2017Ingår i: Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet / [ed] Backlund, Åsa, Högdin, Sara & Weitz, Ylva Spånberger (red.), Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, s. 183-194Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 7.
  Boman, Åse
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för vårdvetenskap på avancerad nivå.
  Brink, Eva
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap.
  Salutogen omvårdnad2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 191-208Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Emilsson, Frida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap.
  Barringh, Sabina
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sprututbytesprograms inverkan på hälsan hos personer med injektionsmissbruk: En litteraturstudie2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Missbruk och beroende förklaras idag utifrån en dominerande modell som beskriver att missbruk ses som en långvarig och återfallande neurobiologisk sjukdom. Sprututbyte är ett alternativ på en vårdande insats för individer med injektionsmissbruk. Syftet med sprututbyte är att kunna minska risken för spridning av blodsjukdomar, samt att etablera kontakten mellan vården och personer med injektionsmissbruk. 

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva hälsoeffekter hos personer med injektionsmissbruk som deltar i sprututbytesprogram.

  Metod: Metoden i studien är en litteraturöversikt. Systematiska litteratursökningar genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed, vilket ledde till sju artiklar som ligger till grund för denna studies resultat. De valda artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och teman skapades. 

  Resultat: Det framkom tre teman i resultatet, dessa blev ”Tillgänglig vård”, ”Ökad kunskap” och ”Skademinimerande”. Under temat “Tillgänglig vård” framkom det att en icke dömande miljö bidrar att fler personer med injektionsmissbruk söker vård. Under “Ökad kunskap” framkom det att personer med injektionsmissbruk hade bristande kunskaper om medförande risker vid injektionsmissbruket och att programmet hade ökat kunskaperna vid deltagande. Under “Skademinimerande” framfördes hur programmet genom rent material och behandlingar kan kontrollera medförande hälsorisker. 

  Konklusion: Sprututbyte ökar kunskapen för olika hälsoeffekter och möjligheter för behandling samt vård hos personer med injektionsmissbruk. Tillgängligheten av sprututbyte ser olika ut i olika länder och implementeringen av kunskap beror på varje lands förutsättningar. De olika förutsättningar som bland annat påverkar länderna är ekonomi, politik och kultur. Positiva hälsoeffekter kan på sikt leda till en bättre folkhälsa på både individ- och samhällsnivå.

 • 9.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Folkhälsa och salutogenes2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 105-125Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Kritik av den salutogena teorin2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 78-91Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Eriksson, Monica
  Folkhälsans forskningscentrum, Helsingfors, Finland.
  Salutogenes och känsla av sammanhang: begrepp inom vården?2007Ingår i: Vård i fokus, Vol. 24, nr 4, s. 5-8Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning]2015 (uppl. 1. uppl.)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Salutogenes är mer än känsla av sammanhang2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 92-104Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Samband mellan SOC och hälsa: en kunskapsinventering2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 47-77Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Teorin om hälsans ursprung: en systematisk forskningsöversikt2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 14-46Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Eriksson, Monica
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Utblick2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 209-211Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 17.
  Eriksson, Monica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Winroth, Jan
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Hälsa och hälsofrämjande: klargöra begrepp2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 1-13Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Friberg, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för vårdvetenskap på grundnivå.
  Strömsnäs, Cassandra
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för vårdvetenskap på grundnivå.
  Behandlingsalternativ för personer med ätstörningsproblematik: En litteraturstudie2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background.

  An eating disorder is a serious mental illness that affects the whole body, mentally and physically. Women are more likely to develop an eating disorder than men. The largest diagnostic group is the EDNOS group (Eating Disorders Not Otherwise Specified) which includes BED (Binge Eating Disorder). This study focuses on the two other diagnostic groups, Anorexia Nervosa (self-starvation) and Bulimia Nervosa (binging and self-induced purging).

  Aim

  This study’s aim is to describe treatment options for people with eating disorders.

  Method

  An examination of articles was conducted. Articles were retrieved from data bases andanalysed.

  Results

  The findings were divided into themes and subthemes. Four themes were found, psychotherapeutic treatment, psychopharmacological treatment,treatment with alternative methods and the importance of a therapeutic relationship.The result shows that there are several treatment methods for an eating disorder and that the caregiver has a major part in the recovery.

  Conclusion

  No universal treatment was found so it’s important to adapt the treatment to the person’s needs. It’s also important to remember to not insult or wound the person. As a caregiver it’s necessary to remember to see beyond the disorder and see the person behind it in order to build a therapeutic relationship

 • 19.
  Herrman, Margaretha 
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Att organisera kulturaktiviteter över verksamhetsgränser: Följeforskning/utvärdering av projekt med kultur som hälsofrämjande verktyg2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 20.
  Herrman, Margaretha 
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Föreställningar och attityder till åldrande2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 21.
  Herrman, Margaretha 
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Äldre finns dom?: Om föreställningar och attityder till äldre/åldrande där film utgör exempel.2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Herrman, Margaretha 
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Nilsson, Lena A.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Wahlström, Emmie
  Mälardalens högskola.
  Cultural activities for the elderly: project, organizational development or innovation for the future?2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Kerekes, Nora
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Prison Adjusted Measure of Aggression (PAMA)2018Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Källsson, Mekela
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Olsson, Anneli
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Högskolelärares arbetsvillkor: Några högskolelärares uppfattningar om sin arbetssituation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur lärarna på Högskolan Väst uppfattar sin arbetssituation. Finns det en balans mellan arbetstid och arbetsuppgifter, om inte, vad beror det på? De frågor vi sökt få svar på fokuseras på deras uppfattning av arbetstid, arbetsuppgifter, tillgänglighet i form av stöd och resurser, delaktighet och vilken uppfattning de har om balans mellan arbetsliv och fritid. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer som utförts med högsko-lelärare på Högskolan Väst. För att lyfta fram lärarnas egna uppfattningar är en fenomenografisk ansats att föredra eftersom de då har möjlighet att själva beskriva och förklara hur de uppfattar arbetssituationen och det är med inspiration från fenomenografin som studien gjorts.

  Resultatet av studien visar att det handlar om yrkesidentitet, de olika roller som en högskolelärartjänst innehåller samt individens förmåga att se sig själv i en kontext. Uppfattningar om prioriteringar, kvalitén på undervisning, möten med studenter och det sociala nätverket med kollegor på Högskolan Väst har varit återkommande fenomen under intervjusamtalen likaså hur lärarna uppfattar sina möjligheter att påverka arbetssituationen.

  Vår studie visar på komplexiteten att ha fler roller i en lärartjänst och att detta tillsammans med ekonomiska villkor i organisationen och större studentgrupper gör att högskolelärare ibland uppfattar sin arbetssituation som påfrestande. Det lärarna ser som positivt är kontakten med studenter och att de ger studenterna goda förutsättningar för det kommande arbetslivet

 • 25.
  Larsson, Ingrid
  et al.
  Department of Endocrinology, Diabetology and Metabolism, Internal medicine, University of Gothenburg, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg.
  Lissner, Lauren
  University of Gothenburg, Public Health Epidemiology Unit, Department of Public Health and Community Medicine, Sahlgrenska Academy, Gothenburg.
  Samuelson, Gösta
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för vårdvetenskap på avancerad nivå.
  Fors, Hans
  Department of Paediatrics, Northern Älvsborg Hospital, Trollhättan.
  Lantz, Henrik
  University of Gothenburg, Sahlgrenska University Hospital,Department of Endocrinology, Diabetology and Metabolism, Internal medicine, Gothenburg.
  Näslund, Ingmar
  Department of Surgery, Örebro University Hospital, Örebro.
  Carlsson, Lena M.
  Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Gothenburg.
  Sjöström, Lars
  University of Gothenburg, Department of Molecular and Clinical Medicine, Sahlgrenska Academy, .
  Bosaeus, Ingvar
  Department of Endocrinology, Diabetology and Metabolism, Internal medicine, University of Gothenburg, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg.
  Body composition through adult life: Swedish reference data on body composition2015Ingår i: European Journal of Clinical Nutrition, ISSN 0954-3007, E-ISSN 1476-5640, Vol. 69, nr 7, s. 837-842Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background/Objectives:The prevalence of obesity, defined as body mass index (BMI) greater than or equal to30 kg/m2, differs between populations; however, there is a need for data on description on body composition in reference populations of different ages and from different countries. The objective of this study was to pool dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) body composition reference data from population-based Swedish cohorts.Subjects/Methods:Four population-based cross-sectional cohort studies including 1424 adult Swedes were divided into five age groups (20–29, 30–39, 40–49, 50–61 and 75 years of age); BMI 24.6±3.9 kg/m2 were pooled. Body composition was measured with DXA.

  Results:The difference in BMI from the youngest to the oldest age group was 3.2 and 4.3 kg/m2 in men and women, respectively (P<0.001, both sexes), and fat mass (FM) was 9.9 and 9.1% higher in the oldest compared with the youngest men and women (P<0.001, both sexes). Fat-free mass (FFM) remained stable up to 60 years of age in men (P=0.83) and was lower at 75 years of age compared with the younger ages. In women, FFM was lower from age 60. From youngest to oldest age groups, height-adjusted FM differed from 4.6 to 7.8 kg/m2 in men and from 6.8 to 10.8 kg/m2 in women (P<0.001, both sexes).

  Conclusions:Our results provide reference data on body composition in Swedish populations. BMI and FM were higher among older age groups compared with the younger ones. FFM remained stable up to 60 years of age and was lower first among the 75 years of age.

 • 26.
  Nilsson, Håkan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Vanligaste yogaformen i väst hjälper mot stress och ger dig ökad rörlighet: 2023-08-272023Ingår i: Yoga för dig, s. -1Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 27.
  Petersen Hetland, Linda
  et al.
  Mestringsenheten i Sandnes kommune (NOR).
  Areskoug Josefsson, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap. Oslo Metropolitan University, Oslo (NOR).
  Straume, Connie
  Stord DPS, Helse Fonna HF (NOR).
  Biringer, Eva
  Avdeling for forskning og innovasjon, Helse Fonna HF (NOR).
  "That’s how the light gets in": Studentenes evaluering av recoverykurs ved Jæren Recovery College2023Ingår i: Tidsskrift for psykisk helsearbeid, ISSN 1503-6707, E-ISSN 1504-3010, s. 210-221Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [no]

  Jæren Recovery College tilbyr kurs der personer med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus kan jobbe med egen recoveryprosess. Studien undersøkte i hvilken grad studentene ved Jæren Recovery College rapporterte tilfredshet med kurset de hadde deltatt på, og om det var sammenheng mellom ulike studentgrupper eller type kurs og rapportert nytte av kurset. Tverrsnittstudien er basert på data innsamlet 2019 til 2021 (N = 211). Studentene rapporterte høy grad av tilfredshet med kursene. De opplevde økt læring, økt forståelse og fellesskap. Våre funn samsvarer med annen forskning på recovery colleger internasjonalt og viser at recovery college også er relevant i norsk kontekst.

 • 28.
  Rosenbäck, Ritva
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Eriksson, Kristina M.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Use of dynamic capability framework as management strategy at healthcare providers in a crisis2023Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Tietz, Zumay
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Elevhälsa inom förskolan: Samverkan och hälsofrämjande arbete för de yngsta2021Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den samverkan som förskolor främst använder sig av är den de har med barnavårdscentralen och den har enligt studier visat sig vara sporadisk och bristfällig. Skollagen har fastslagit att skolors kvalitet ska höjas genom en övergripande elevhälsa med fokus på barnens psykosociala hälsa, men förskolan är inte inkluderad i kravet trots att majoriteten av alla barn i Sverige går på förskola från tidig ålder. 

  Mycket av den samverkan som finns i förskolan idag handlar om att identifiera riskfaktorer, men enligt en kunskapssammanfattning som Skolverket sammanställt angående elevhälsa inom skolvärlden behöver större fokus ligga på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Uppsatsen utgår från en socialkonstruktivistisk teori och ett relationellt perspektiv med en utgångspunkt i att varje social situation är en effekt av relationen mellan barn, vuxna och hela förskoleverksamheten. Med stöd av tidigare forskning, barnkonventionen, förskolans läroplan och skollagen formulerades frågor som skickades ut till förskolepersonal i en digital enkät, där de fick svara på frågor som rörde deras syn på sina möjligheter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och vilken samverkan de redan hade med andra professioner och vilken samverkan de hade velat ha i sin verksamhet. Detta kompletterades även med kvalitativa intervjuer. Resultatet visade att respondenterna upplevde att tidsbrist och för stora barngrupper var det största hindret för att kunna arbeta hälsofrämjande för alla barn och att det hälsofrämjande arbetet ofta var det som prioriterades ned. Majoriteten av respondenterna hade någon form av samverkan, främst med specialpedagoger, psykologer och barnavårdscentralen, men de hade gärna sett en ökad samverkan med fler professioner.

 • 30.
  von Brömssen, Kerstin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Roxberg, Åsa
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå. c VID, Specialized University, Bergen (NOR); UiT, University of Tromsø, Campus Harstad (NOR).
  Werkander Harstäde, C.
  e Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Kalmar, Växjö (SWE).
  Space and place for health and care: Nationalist discourses in Swedish daily press during the first year of COVID-192024Ingår i: Heliyon, E-ISSN 2405-8440, Vol. 10, nr 7, artikel-id e27858Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sweden’s strategy during COVID-19 with restrictions but no firm closure of the society surprised the rest of the world and was questioned, not least by neighbouring countries. This article analyses public discourses on space and place for health and care in the Swedish daily press during the first year of the pandemic, 2020. Critical discourse analysis was conducted on daily press newspaper articles to approach issues of space, place, health and care during the COVID-10 pandemic.

  The findings suggest three main discourses. First, a powerful discourse on unity against the threat is articulated, urging citizens in Sweden to be loyal in the national space. Secondly, an affirming national reconstructing discourse is manifested, related to constructions of borders of national space but also in relation to places of family life and social contacts to ‘flatten the curve’ and stay healthy. Thirdly, later in the period the overarching discourse of the nation and its loyal citizens was torn apart and increasing tensions were articulated due to, as it appeared, the uncertain actions from the government.

  This study adds to the literature on a theoretical and practical level. Raising awareness on nationalist discourses in relation to place, space, health, and care could prove important in combating inequalities in the local society as well as when cooperating on an international level.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förlagets fulltext
 • 31.
  Winroth, Jan
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och kultur.
  Organisation som arena för hälsofrämjande arbete2015Ingår i: Salutogenes: om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] / [ed] Eriksson, Monica, Stockholm: Liber, 2015, 1. uppl., s. 126-190Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 32.
  Zouini, Btissame
  et al.
  Abdelmalek Essaadi University, Department of Biology, Faculty of Sciences, Tetouan, Morocco.
  Senhaji, Meftaha
  Abdelmalek Essaadi University, Department of Biology, Faculty of Sciences,Tetouan, Morocco.
  Kerekes, Nora
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Self-reported aggressive and antisocial behaviors in Moroccan high school students2019Ingår i: Psihologija, ISSN 1451-9283, Vol. 52, nr 3, s. 235-247Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aims of the present study were to map the level and distribution of aggressive and antisocial behaviors in a sample of Moroccan high school students and to define the level of these behaviors in adolescents who reported parental alcohol use problems and/or experienced abuse. In total, 375 high school students completed the "Mental and Somatic Health without borders (MeSHe)" survey that includes the Life History of Aggression scale. Male students had significantly higher scores for aggression and antisocial behaviors than female. The students who reported experience of abuse or parental alcohol use problems scored significantly higher for aggression, self-directed aggression, and antisocial behaviors compared to students not reporting these negative psychosocial factors. Previously shown gender-specific patterns in aggressive and antisocial behaviors, but not in self-harm behaviors were confirmed in these Moroccan high school students. Reported experience of abuse and/or parental alcohol use problems were associated with increased frequency of aggressive and antisocial behaviors.

1 - 32 av 32
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf