Download:
File size:
334 kb
Format:
application/pdf
Author:
Gouranios Nycander, Mikael (University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies)
Hermansson, Tobias (University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies)
Title:
En studie av sambanden mellan locus of control, self-efficacy, socialt stöd och positiv feedback
Department:
University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Level:
Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits
Undergraduate subject:
Occupational & organizational psychology
Uppsok:
Social and Behavioural Science, Law
Pages:
20
Year of publ.:
2011
URI:
urn:nbn:se:hv:diva-3749
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-3749
Subject category:
Psychology (excluding Applied Psychology)
Keywords(en) :
self-efficacy, locus of control, positive feedback, social support
Keywords(sv) :
self-efficacy, locus of control, positiv feedback, socialt stöd
Abstract(sv) :

Organisationspsykologi kan ibland upplevas allt för problemorienterad med stort fokus på just problem och konflikter i organisationer. Det finns dock en inriktning på de förhållanden och processer som bidrar till att människor, grupper och organisationer kan frodas och fungera optimalt. Denna studie syftade därför till att undersöka eventuella samband mellan positiv feedback, self-efficacy, locus of control och socialt stöd. Datainsamlingen genomfördes med ett webbaserat frågeformulär bestående av en av författarna konstruerad skala avseende att mäta positiv feedback. Vidare användes Work Locus of Control Scale, General Self-Efficacy Scale och subskalan Socialt Stöd ur QPS Nordic. Respondenterna i undersökningen var anställda vid tre grundskolor i en medelstor stad i mellansverige. Studien omfattade 58 deltagare varav 47 kvinnor och 11 män. Stickprovet var representativt för populationen enligt jämförelse med kommunens personalstatistik. Resultatet av denna studie visade att det fanns samband mellan positiv feedback och self-efficacy samt intern locus of control. Resultatet tydde på att positiv feedback spelade en signifikant roll i en arbetskontext. Positiv feedback är därför en variabel att beakta vid studier av arbetstillfredsställelse och arbetsprestation. 

Abstract(en) :

Organizational psychology can sometimes appear too problem-oriented emphasizing only the problems and conflicts within organizations. Though there is some focus on studying of the relationships and processes that contributes to people, groups and organizations working well. The purpose of this study was so to explore possible relationships between positive feedback, self-efficacy, locus of control and social support. Data was collected through a web-based questionnaire. The scales that were used were Work Locus of Control Scale, General Self-Efficacy Scale and the Social Support subscale from QPS Nordic. To measure positive feedback the authors constructed a scale specifically for the task. The participants of this study were employees at three different elementary schools in a middle-sized town in Sweden. The sample size was 58 persons (47 women and 11 men). The result of this study showed significant correlations between positive feedback, self-efficacy and locus of control. Conclusions made from the result are that positive feedback plays a significant role in the workplace and is a variable to consider for further investigation. 

Supervisor:
Hallberg, Jonas (University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies)
Examiner:
Dåderman, Anna (University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies)
Available from:
2011-10-07
Created:
2011-10-01
Last updated:
2011-10-07
Statistics:
370 hits
FILE INFORMATION
File size:
334 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
600 hits