Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Grant to research environment
Title [sv]
EDUCERE NORDIC NETWORK - Utveckling påskyndad av nödvändighet: Digitalisering och framtid för nordisk högre utbildning
Title [en]
EDUCERE NORDIC NETWORK - Development speeded up by necessity: Digitalization and future of Nordic higher education
Abstract [sv]
Det plötsliga och snabba skiftet till onlineundervisning som det "nya normala" under bekämpningen av Covid19-pandemin förändrade vårt sätt att leva, lära och arbeta. Forskning kring dessa framväxande online, blended och parallella lärandemiljöer som pandemin gav upphov till är i sin linda och det saknas därmed evidensbaserad kunskap och vägledning om vad dessa olika typer av lärmiljöer kan bidra till vad gäller lärande och undervisning. Detta nätverksinitiativ syftar till att fylla denna forskningslucka genom att etablera ett kreativt, inkluderande och kritiskt reflekterande Nordiskt forskningsnav som aktivt bidrar till en djupare förståelse för digitaliseringen inom högre utbildning och som i synnerhet utforskar effekterna av den abrupta övergången till onlineundervisning och lärande. Särskilt fokus för detta initiativ kommer att ägnas åt Nordiskt utbyte av data och forskningsresultat i relation till studenters och lärares upplevda påverkan över ämnesdiscipliner och utbildningsformer. Nätverket bidrar på detta sätt till en förnyad konceptualisering av lärande- och undervisningspraktiker. Denna kunskap kommer att materialiseras i form av nya innovativa datainstrument och ´best practice´ guider i förhållande till tvärnordiskt beprövade, hållbara och inkluderande modeller för lärande och undervisning i en föränderlig värld. Samarbetet kommer att organiseras i en serie av kollaborativa, datadrivna workshops och internationella webbseminarier för att utveckla metoder och instrument för framtida tvärnordiska studier (t.ex. onlineundersökningar, fokusgruppsintervjuer, modelltestning, interaktiva workshops, digitala instrument). Utifrån mervärdet i tvärnordiska och tvärvetenskapliga perspektiv är planen att lämna in nya gemensamma och utökade projektplaner för extern finansiering med Nordiskt samarbete i fokus. Nätverket planerar också för gemensamma tvärnordiska publikationer, konferensdeltagande, arrangemang av en slutkonferens och spridning av en slutrapport.
Abstract [en]
This network application strives to establish a vibrant, inclusive, and critically reflective Nordic Research Hub to gain a deeper understanding of the digitalisation in higher education (HE) and in particular explore the impact of the abrupt switch to online teaching and learning necessitated to combat the COVID-19 pandemic.Special focus of this initiative will be devoted to Nordic exchange of data and findings in relation to the students’ and staff’s experienced impact across disciplines and educational formats. The network will contribute to a renewed conceptualisation of learning and teaching practices that will be materialized in new innovative data instruments and accounts of best practices across disciplines and countries, to guide HEIs in developing teaching practices in a post-pandemic era. The collaborative work will be organized in recurrent data-driven workshops and international webinars to develop sustainable methodology and inclusive instruments for future cross-nordic data collection in participating HEIs (e.g. online surveys, focus group interviews, model testing, interactive workshops, digital instruments). With the added value of cross-nordic and cross-disciplinary perspectives, the plan is to develop a new joint and expanded project plan for external funding with Nordic collaboration in focus. The network also plans for cross-nordic journal publications, conference participations, arrangement of a final conference, and dissemination of a final report.
Principal InvestigatorSofkova Hashemi, Sylvana
Co-InvestigatorBrooks, Eva
Co-InvestigatorSjöberg, Jeanette
Co-InvestigatorHáhn, Judit
Co-InvestigatorBerbyuk Lindström, Nataliya
Coordinating organisation
Halmstad University
Funder
Period
2023-01-01 - 2025-12-31
National Category
DidacticsLearningCommunication Studies
Identifiers
DiVA, id: project:3127Project, id: 2022-04469_VR

Search in DiVA

DidacticsLearningCommunication Studies

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar