Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Invånare bygger lokal resiliens med hälsopromotion under covid-19-pandemin
Title [en]
Citizens building local resilience by health promotion during the COVID-19 pandemic
Abstract [sv]

I kristider med en pandemi som covid-19 är invånare med lägre socialt kapital och en relativ fattigdom mer oproportionerligt utsatta för sjukdomen. Medicinsk expertis hävdar att det förbyggande arbetet runt dessa grupper måste stärkas för att minska smittspridningen och förebygga ytterligare sjukdomar. Ett hälsofrämjande arbete för dessa invånare är också särskilt angeläget för att öka skyddet mot sjukdomen fysiskt och förebygga en svårare social situation efter covid-19. En grundläggande aspekt i ett hälsofrämjande arbete är egenmakt, vilket ofta är förknippat med den grad av kontroll medborgarna har över sin miljö, livssituation och sin potentiella framtid. Exempelvis är fysiska avstånd och självisolering betydligt svårare att upprätthålla för invånare som bor trångt och är beroende av att använda kollektivtrafiken. Medicinsk rådgivning och hälsoinformation är också mindre lättillgänglig för många invånare med språklig eller kognitiv nedsättning. Ojämlikheter och sociala skillnader bidrar till sjukdomar och ökad ohälsa, allt detta förvärras av pandemin. Samtidigt kan också starka sociala nätverk, ömsesidig tillit och förtroende mellan människor vara en skyddande hälsofrämjande faktor i en sådan situation. Ett hälsofrämjande arbete som skyddar och bygger upp resiliens (resilience) i samverkan kan också förutom att stärka enskilda individer och grupper även stärka ett samhälle och bygga upp en långsiktig social hållbarhet.

Syfte

Syftet med denna studie är att analysera hur invånare tillsammans med lokala aktörer i socialt utsatta områden bygger upp motståndskraft genom ett deltagarbaserat hälsofrämjande arbete under covid-19.

Metod

Vi arbetar utifrån ett etablerat CBPR (Community based participatory research) program med deltagarbaserade hälsofrämjande interventioner i en "mix method approach" och studerar där socialt kapital och invånares hälsa, samt effekten av hälsofrämjares insatser under pandemin. Materialet analyserar olika nivåer av resiliens och hälsa relaterat till tre olika perspektiv.

  1. Medborgarnas hälsa
  2. Hälsofrämjares arbete
  3. Samverkan mellan organisationerna.

Förutom att visa empiriskt hur lokala processer i nära samarbete med befolkningen kan bygga resiliens och bygga socialt kapital, kan den kunskap som kommer fram i projektet bidra till att aktörer samt lagstiftare inom folkhälsa, hälso- och sjukvård, primärkommunal verksamhet och katastrofberedskap, får nya kunskaper som kan bidra kan till ett mer hållbart och jämlikt samhälle.

Samarbetspartners:Röda Korset, Rädda Barnen, Malmö stad, Stena Fastigheter, Familjecentralen, Victoria Park, Granne till granne, ABF, Samt en rad andra idéburna organisationer från Nätverket och jämlik hälsa

Abstract [en]

In times of crisis, citizens with low levels of social capital, social status, and relative poverty are more disproportionally exposed to COVID-19. Medical specialists in other countries as well as in Sweden has stressed that prevention for these citizens needs to be strengthened and adapted to the new conditions of the COVID-19 pandemic in order to reduce the spread of infection and prevent further illness. Also, COVID-19 has created an urgent need for these citizens to improve their own health through health promoting activities to increase the protection from the disease and also to deal with disruptive circumstances following COVID-19. An equally fundamental aspect for promoting health and health equity is the degree of control citizens have over their environment, life situation and potential futures. Physical distance and self-isolation are difficult to achieve for those whose living conditions are overcrowded, who are unable to work from home, and are dependent on using public transport. Medical councils may also find it difficult to access these citizens due to a lack of accessible information both in terms of readability and choice of communication channels. While inequality and social disparities within and across communities may promote illness, community assets such as solidarity, mutual trust and strong social networks are recognised as protective factors that promote positive health trajectories and therefore also well-being and social sustainability. Health promotion is, therefore, a question of empowering communities as well as individuals and supporting contexts and activities that build trust and strengthen social relationships.

Aim

The aim of this study is to analyse how citizens together with local stakeholders build up resilience in socially deprived areas with participatory health promoting activities during COVID-19.

Method

We will work from an already established CBPR (Community based participatory research) program with participatory health promoting interventions with a mixed-method design to study social capital and the impact on health of citizens during this pandemic period, and also the impact of the ongoing initiatives organized by the health promotors on the citizens’ health during this period.

The data corresponds to analysis of three levels of resilience processes and outcomes;

  1. citizens’ perspectives;
  2. the health promotors’ perspectives and the
  3. stakeholders’ perspectives.

Beyond providing an empirical ground for exploring local processes cultivating local resilience, knowledge from the project can provide stakeholders and policy makers in the area of health and public health as well as in disaster risk reduction with new knowledge. Such knowledge can easily feed into their strive for an inclusive approach in their implementation of developing a sustainable society.

Project OfficerRämgård, Margareta
Co-InvestigatorKottorp, Anders
Co-InvestigatorBjörngren Cuadra, Carin
Co-InvestigatorShleev, Sergey
Co-InvestigatorSjögren Forss, Katarina
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2020-03-01 - 2023-01-01
Keywords [sv]
Pandemi, Corona, röda korset
Keywords [en]
Pandemic, corona, red cross
National Category
NursingPublic Health, Global Health, Social Medicine and EpidemiologyHealth Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
DiVA, id: project:3029