Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 43) Show all publications
Nehls, E. (2018). Ett sätt att utbilda för interkulturell dialog. In: Rasoul Nejadmehr (Ed.), Interkulturell dialog: teori och praktik. Göteborg: NordienT Förslag
Open this publication in new window or tab >>Ett sätt att utbilda för interkulturell dialog
2018 (Swedish)In: Interkulturell dialog: teori och praktik / [ed] Rasoul Nejadmehr, Göteborg: NordienT Förslag , 2018Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: NordienT Förslag, 2018
Series
Forskningsrådet för interkulturell dialog ; 1
Keywords
Kulturvetenskap, interkulturella dialoger
National Category
Cultural Studies
Research subject
HUMANITIES, Cultural studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13361 (URN)9789187921353 (ISBN)
Available from: 2019-01-04 Created: 2019-01-04 Last updated: 2019-01-04Bibliographically approved
Nehls, E. (2018). Föränderliga ordningar utan centrum och hierarki: Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle. Lerum: Eget förlag
Open this publication in new window or tab >>Föränderliga ordningar utan centrum och hierarki: Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lerum: Eget förlag, 2018. p. 154
Keywords
Kunskapsteori, hållbarhet
National Category
Cultural Studies
Research subject
HUMANITIES, Cultural studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13031 (URN)978-91-983654-2-9 (ISBN)
Available from: 2018-10-24 Created: 2018-10-24 Last updated: 2018-10-24
Siverbo, S., Andersson, M., Galan, N., Hellman, S., Jansson, E., Lindh, K., . . . Svensson, A. (2018). #metoo-management. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>#metoo-management
Show others...
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

För ett drygt år sedan inleddes #metoo-rörelsen, vilken påminner oss om att det finns brister i samhället även om allt ser bra ut på ytan. Mycket talar för att #metoo inte är en övergående fluga. Det handlar inte om en samordnad aktion med ett tydligt mål och det finns heller ingen ledare för rörelsen. #metoo är en självorganiserad rörelse, ett sätt att synliggöra det som under snart sagt hela mänsklighetens historia har förtigits, förnekats och bagatelliserats trots att alla har vetat. Den här rapporten belyser #metoo-rörelsens inverkan på organisationer ur ett managementperspektiv. Vi är intresserade av fenomenet #metoo-management, vilket vi definierar som organisationers arbete med att förebygga och hantera sexuella trakasserier som en följd av #metoo-rörelsen. Det första syftet med rapporten är att ta reda på om #metoo-management förekommer. Det andra syftet är att utforska hur organisationer arbetar med #metoo-management. Det tredje syftet är att förklara varför organisationer väljer att arbeta med #metoo- management på olika sätt. Baserat på intervjuer med företrädare för tio organisationer – i flera fall väldigt olika – har vi konstaterat att #metoo-rörelsen har gett upphov till #metoo- management. Mer precist handlar #metoo-management om flera olika åtgärder och aktiviteter. Organisationer har återupprepat och preciserat sina programförklaringar mot sexuella trakasserier. Programmen har fått förnyad spridning på arbetsplatserna och ytterligare åtgärder för programefterlevnad har vidtagits. Procedurer för klagomålshantering har utvecklats, utbildningar har initierats och riskfaktorer har identifierats och reducerats. Inte minst har förekomsten av problem med sexuella trakasserier inventerats. Något överraskande kunde vi notera att det inte fanns något exempel på att programmen mot sexuella trakasserier utvärderades och att det saknades planer för att minska beroendeförhållanden mellan chefer och anställda i de organisationer där dessa var betydande. Det är viktigt att betona att det finns betydande skillnader mellan organisationer i hur intensivt arbetet med #metoo-management har bedrivits. Skillnaderna förefaller bero på flera olika faktorer. En är att incidensen av sexuella trakasserier är olika och en annan att organisationer gör olika bedömningar av hur stor skada uppdagade fall skulle göra på arbetsgivarvarumärket. Ytterligare förklaringar till intensiteten i arbetet är skillnader i hur ambitiöst arbetet har varit innan #metoo- rörelsen och att det i vissa organisationer finns större kunskaper om riskfaktorer än i andra. Slutligen förefaller organisationens storlek och synlighet spela roll genom att de är mer påpassade och därför har större anledning att undvika problem som väcker negativ uppmärksamhet

Abstract [en]

Just over a year ago the #metoo movement began, which is a reminder that there are faults in society even if everything looks fine on the surface. There are many signs that #metoo is not a passing phenomenon. This is not a coordinated action with a clear goal, nor is there any one leader of the movement. The #metoo movement is self-organized, a way to make visible what over basically all of human history has been silenced, denied and trivialized, even though everyone has known about it. This report takes a look at the #metoo movement's impact on organisations from a management perspective. We are interested in the phenomenon of "#metoo management", which we define as organisations' work to prevent and deal with sexual harassment (or assault) as a result of the #metoo movement. The primary purpose of the report is to find out if #metoo management exists. The second purpose is to investigate how organisations work with #metoo management. A third purpose is to explain why organisations choose to work with #metoo management in different ways. Based on interviews with representatives of ten organisations, in several cases quite different, we have determined that the #metoo movement has indeed given rise to #metoo management. More precisely, #metoo management refers to a number of different measures and activities. Organisations have restated and specified their policies about sexual harassment. The programs have been given renewed distribution at workplaces and additional measures for program compliance have been taken. Procedures for complaint processing have been developed, trainings have been initiated and risk factors have been identified and reduced. Not least, the occurrence of problems with sexual harassment has been quantified. Somewhat surprisingly, we noted that there was no example that the programs against sexual harassment were evaluated and that plans were lacking for reducing dependency relationships between supervisors and employees in the organisations where these were significant. It is important to emphasize that there are significant differences between organisations in how intensively the work with #metoo management has been pursued. The differences seem to depend on several different factors. One is that the incidence of sexual harassment varies, and another is that organisations make varying assessments of how much damage publicized cases would have on the employer's brand. Additional explanations for the intensity of the work are differences in how ambitious the process was prior to the #metoo movement, and that in certain organisations there is greater awareness of risk factors than in others. Finally, the organisation's size and visibility appear to play a role in that those that are more closely monitored have greater reason to avoid problems that attract negative attention.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2018
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196 ; 2018:6
Keywords
#metoo, #metoo management, sexual harassment, #metoo, #metoo-management, sexuella trakasserier
National Category
Business Administration
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Business administration
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13433 (URN)978-91-88847-20-1 (ISBN)
Available from: 2019-01-21 Created: 2019-01-21 Last updated: 2019-03-18
Nehls, E. (2018). Vägar mot en mer samtalande interkulturell dialog. In: Nejadmehr, Rasoul (Ed.), Interkulturell dialog: teori och praktik. Göteborg: NordienT förlag
Open this publication in new window or tab >>Vägar mot en mer samtalande interkulturell dialog
2018 (Swedish)In: Interkulturell dialog: teori och praktik / [ed] Nejadmehr, Rasoul, Göteborg: NordienT förlag , 2018Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: NordienT förlag, 2018
Series
Forskningsrådet för interkulturell dialog ; 1
Keywords
Kulturvetenskap, interkulturella samtal
National Category
Cultural Studies
Research subject
HUMANITIES, Cultural studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13360 (URN)9789187921353 (ISBN)
Available from: 2019-01-04 Created: 2019-01-04 Last updated: 2019-01-04Bibliographically approved
Nehls, E. (2017). A Conversation about Work Integrated Learning as a Way to Manage Complexity and Promote Sustainability. In: Iréne Bernhard (Ed.), Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies: Revised papers first presented at the 20th Uddevalla Symposium 15-17 June, 2017, Trollhättan, Sweden. Paper presented at Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies, 20th Uddevalla Symposium 15-17 June, 2017, Trollhättan, Sweden (pp. 375-389). Trollhättan: University West
Open this publication in new window or tab >>A Conversation about Work Integrated Learning as a Way to Manage Complexity and Promote Sustainability
2017 (English)In: Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies: Revised papers first presented at the 20th Uddevalla Symposium 15-17 June, 2017, Trollhättan, Sweden / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2017, p. 375-389Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

To be able to release the creative power of Work Integrated Learning and to handle the challenges that contemporary society struggles with, a more conversation focused mindset is needed, I argue in this paper. Society is not about either or, it's always about both and. New and different, creative concepts to promote sustainability and knowledge development cannot be something that arises in the mind of a few experts; more people and competences must be engaged in the process. To learn more about and to be able to handle both the process as such and the outcome of the joint work it is important to develop a more elaborated view on knowledge. This article presents analytical tools and discuss examples to think with to make way for that. This is a theoretical paper grounded in the work of Deleuze and Guattari. Conversation is the key concept, and it is used to emphasize the I in WIL.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: University West, 2017
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196 ; 2017:1
Keywords
Knowledge, WIL, sustainability, Deleuze, conversation
National Category
Cultural Studies
Research subject
Work Integrated Learning; HUMANITIES, Cultural studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-11854 (URN)978-91-87531-61-3 (ISBN)
Conference
Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies, 20th Uddevalla Symposium 15-17 June, 2017, Trollhättan, Sweden
Available from: 2017-11-30 Created: 2017-11-30 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Nehls, E. (2017). Recension Sensitive Objects. Affect and Material Culture. Jonas Frykman & Maja Povrzanovic Frykman (red.) (2016). Lund: Nordic Academic Press. 285 s., ill. ISBN 978-91-87675-66-9. [Review]. RIG: Kulturhistorisk tidskrift, 100(3), 175-178
Open this publication in new window or tab >>Recension Sensitive Objects. Affect and Material Culture. Jonas Frykman & Maja Povrzanovic Frykman (red.) (2016). Lund: Nordic Academic Press. 285 s., ill. ISBN 978-91-87675-66-9.
2017 (Swedish)In: RIG: Kulturhistorisk tidskrift, ISSN 0035-5267, E-ISSN 2002-3863, Vol. 100, no 3, p. 175-178Article, book review (Other academic) Published
Keywords
Bokrecension
National Category
Cultural Studies
Research subject
HUMANITIES, Cultural studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-11837 (URN)
Available from: 2017-11-28 Created: 2017-11-28 Last updated: 2019-05-23Bibliographically approved
Nehls, E. (2017). Studier av förändring, i rörelse: Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle. Lerum: Författarens eget
Open this publication in new window or tab >>Studier av förändring, i rörelse: Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lerum: Författarens eget, 2017. p. vii, 256
Keywords
Kunskapsteori, kultur, hållbar utveckling
National Category
Cultural Studies
Research subject
HUMANITIES, Cultural studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-10927 (URN)978-91-983654-1-2 (ISBN)
Available from: 2017-05-04 Created: 2017-05-04 Last updated: 2017-05-07
Nehls, E. (2016). Det lärda samtalet, och dess fiender. In: Kristina Johansson (Ed.), ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg: . Paper presented at ViLär 8-9 december 2016 - en nationell konferens inom verksamhetsintegrerat lärande 2016, Vänersborg, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Det lärda samtalet, och dess fiender
2016 (Swedish)In: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, 2016Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
WIL, AIL
National Category
Work Sciences
Research subject
Work Integrated Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-10432 (URN)
Conference
ViLär 8-9 december 2016 - en nationell konferens inom verksamhetsintegrerat lärande 2016, Vänersborg, Sweden
Available from: 2016-12-29 Created: 2016-12-29 Last updated: 2016-12-29Bibliographically approved
Nehls, E. (2016). Samtal om samtal om kultur: Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle. Lerum: Författarens eget
Open this publication in new window or tab >>Samtal om samtal om kultur: Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lerum: Författarens eget, 2016. p. 118
Keywords
Kunskapsteori, kultur, hållbar utveckling
National Category
Cultural Studies
Research subject
HUMANITIES, Cultural studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-9946 (URN)978-91-983654-0-5 (ISBN)
Available from: 2016-09-28 Created: 2016-09-28 Last updated: 2019-03-15Bibliographically approved
Nehls, E. (2015). Becoming an Innovative Tourism Destination Theoretical Concepts for Sustainable Growth in the Tourism Industry. In: Iréne Bernhard & Anna Karin Olsson (Ed.), A Nordic Perspective on Co‐Operation for Sustainable Destination and Regional Development: (pp. 76-90). Trollhättan: University West
Open this publication in new window or tab >>Becoming an Innovative Tourism Destination Theoretical Concepts for Sustainable Growth in the Tourism Industry
2015 (English)In: A Nordic Perspective on Co‐Operation for Sustainable Destination and Regional Development / [ed] Iréne Bernhard & Anna Karin Olsson, Trollhättan: University West , 2015, p. 76-90Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This chapter is investigating some concepts that can be used to address the issue of economic growth in the tourism industry. The goal for this work that I promote in the article is to make destinations both prosperous, sustainable, entrepreneurs friendly, and engage as many people in the process as possible. The take on the issue is strictly theoretical, and the aim for the chapter is to develop concepts to think with, that can be used also outside of academia. 

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: University West, 2015
Series
Rapport Högskolan Väst ; 2015:3
Keywords
Destination development, co-production of knowledge, entrepreneurship, economic growth, sustainability, and innovation
National Category
Economics
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Economics
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-8567 (URN)
Available from: 2015-10-23 Created: 2015-10-23 Last updated: 2016-01-27Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5301-2070

Search in DiVA

Show all publications