Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 46) Show all publications
Molin, M. & Gustavsson, A. (2019). Delaktighet: ideologi och teori (6ed.). In: Omsorgsboken: möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning (pp. 261-272). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Delaktighet: ideologi och teori
2019 (Swedish)In: Omsorgsboken: möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning, Stockholm: Liber, 2019, 6, p. 261-272Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019 Edition: 6
Keywords
People with mental disabilities, Personer med psykisk funktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14691 (URN)9789147126446 (ISBN)
Available from: 2019-11-12 Created: 2019-11-12 Last updated: 2019-12-10Bibliographically approved
Molin, M., Sorbring, E. & Löfgren-Mårtenson, L. (2019). Del@ktighetens digitalisering: Om identitetsskapande aktiviteter på internet bland unga med intellektuell funktionsnedsättning. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Del@ktighetens digitalisering: Om identitetsskapande aktiviteter på internet bland unga med intellektuell funktionsnedsättning
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Även om forskning om ungdomar och internet är ett växande område finns det relativt få studier som illustrerar förhållanden för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Tidigare studier har visat att ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är oroliga för att bli marginaliserade, och att många upplever sig mer ensamma än andra ungdomar. Därför kan sociala nätverkssajter på internet vara av avgörande betydelse för att skapa ett utrymme för nya sociala kontakter men även för utforskande av alternativa och mindre stigmatiserade identiteter.

Projektet syftade till att beskriva och analysera hur ungdomar (16-20 år) med lindrig intellektuell funktionsnedsättning interagerar och deltar på internet. Närmare bestämt har vi utifrån elev-, personal- och föräldraperspektiv studerat de ungas självpresentationer, sociala relationer och delaktighet inom ramen för olika gemenskaper på internet. Projektets mål var att generera kunskap om dessa komplexa processer, som kan vara användbara för hur den närmaste omgivningen av vuxna kan stödja och hjälpa unga med intellektuell funktionsnedsättning med sin internetanvändning.

Projektet omfattade kvalitativa intervjuer med ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (n=27), föräldrar till ungdomar med intellektuell funktions-nedsättning (n=22) och personal i gymnasiesärskolan (n=17). De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys (Braun & Clarke 2006). Projektet har erhållit etiskt godkännande från Regionala etikprövnings-nämnden i Göteborg (Dnr 048-15).

Ett framträdande resultat i studien rör de unga informanternas sätt att tala om sin medvetenhet om både risker och möjligheter med internet och sociala medier. Dock noterades att ju mer de interagerade med icke-funktionshindrade kamrater, desto mer upplevde de negativa och oönskade konsekvenser av internet-användningen (att bli lurad, hotad, mobbad etc). En slutsats var att dessa omständigheter snarare leder till att de växlade ner sitt internetanvändande och som i sin förlängning innebar mindre delaktighet på internet och sociala medier.

Även om Internet kan vara en "frizon" där den unga personen kan utveckla sociala band och konstruera sin identitet fri från vuxenövervakning, så är föräldrar och yrkesverksamma ofta mycket närvarande och engagerade, medan ungdomarna uttrycker att de inte är i behov av stöd. Professionella och föräldrar anser att internet är en arena för positiva möjligheter men även risker.

Professionella verkade vara mer oroliga för riskerna än föräldrarna som säger att möjligheterna uppväger nackdelarna. Föräldrarna är mest bekymrade över risken för ensamhet och social isolering. Sammantaget beskrivs de unga med intellektuell funktionsnedsättning som en mer heterogen grupp av både föräldrar och personal jämfört med tidigare forskning. Informanternas erfarenheter diskuteras i studiens publikationer i begreppsliga ramverk som rör social identitet, deltagande, positivt risktagande, sexualitet och frigörelse.

I en jämförande analys av resultaten från de olika delstudierna visas hur den sociala delaktigheten på ett dialektiskt sätt förhandlas och konstrueras mellan ungdomar med och utan intellektuell funktionsnedsättning men också mellan de unga i studien och vuxna personer i den närmaste omgivningen. Genom att anlägga ett intersektionellt perspektiv på frågor om identitetsskapande aktiviteter och risktagande på internet kan en mer relationell förståelse av den digitala delaktighetens problem och möjligheter synliggöras. En relationell förståelse av att hamna i svårigheter implicerar att risk och utsatthet inte alltid behöver bero på funktionsnedsättningen utan på kontextuella förutsättningar och andra samvarierande faktorer.

Med tanke på unga människors behov av självständighet är det av stor vikt att vuxna reflekterar över och balanserar stödet beroende på den unga människans behov. Att ge stöd till positivt risktagande på internet innebär vuxna tillsammans med unga reflekterar över hur eventuella risker kan hanteras snarare än hur risk kan undvikas.

Abstract [en]

Although research on young people and the Internet is a growing field, there are few studies that illustrate conditions for young people with intellectual disabilities (ID). Previous studies have shown that young people with ID are worried about being marginalized, and that many in fact are lonelier than other young people. Social networking sites might be of vital importance as a space for exploring alternative and less stigmatized identities.

This project aimed to describe and analyse how young people (age 16-20) with a mild ID interact and participate on the Internet. More precisely, drawing upon the perspectives of young people with ID, parents, and school staff, we have studied self-presentations, social relations, and participation within different kinds of Internet communities. Hence, the goal of the project was to generate knowledge concerning these complex processes, which could be useful for the involved adults, who support and help young people with ID in their Internet use. The project comprised qualitative interviews with young people with ID (n=27), parents of young people with ID (n=22), and professionals in special schools (n=17). The transcribed interviews were analysed, using a thematic content analysis. The project has been granted ethical approval by the Ethical Board of West Sweden (Dnr 048-15).

A prominent finding in the study concerned the young informants being well aware of both the risks and opportunities in using Internet and Social Networking Sites. Consequently, the more they interacted with non-disabled peers, the more they experienced negative consequences of Internet use. One conclusion was that these circumstances lead to downsizing rather than upsizing Internet use, and as prolongation, less participation on Social Networking Sites.

Although the Internet can be a 'free-zone' where the young person can develop social bonds and construct their identity away from adult oversight, parents and professionals are highly present. Young people mostly feel confident and also in no need of support. Professionals and parents do consider the Internet an arena for positive opportunities, but also with risks. The professionals seemed to be more worried about the risks than the parents who state that the opportunities outweigh the disadvantages. For parents, the real risk is described as the risk of loneliness and social isolation. That parents consider the Internet to be an arena for relationships is an interesting change compared to previous research where both parents and professionals were worried about the risks of abuse, etc. Overall,6the young people with ID are described as a more heterogeneous group by both parents and professionals, compared to previous research. The experiences of the informants are discussed in a conceptual framework of social identity, participation, positive risk-taking, sexuality, and emancipation.

A comparative analysis of the results shows how social participation is negotiated and constructed dialectically between young people with and without ID, but also between the young people in the study and adults in their imme-diate surroundings. By applying an intersectional perspective to issues about identity formation and risk-taking on the Internet, a more relational under-standing of the problems and opportunities of digital participation can be made visible. A relational understanding of getting into difficulties implies that risk and vulnerability do not always have to depend on the disability but on contextual conditions and other co-varying factors.

Considering young people's need for autonomy, it is of great importance that parents and professionals reflect upon the ways that support can be arranged in order to empower young people with ID to participate on the Internet. Providing support for positive risk-taking on the Internet means that adults, together with young people, reflect on how possible risks can be managed rather than how risk can be avoided.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2019. p. 89
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196 ; 2019:5
Keywords
Participation, Internet, Social network sites, Intellectual disability, Delaktighet, Internet, Sociala medier, Intellektuell funktionsnedsättning
National Category
Applied Psychology
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14776 (URN)978-91-88847-49-2 (ISBN)978-91-88847-50-8 (ISBN)
Available from: 2019-12-16 Created: 2019-12-16 Last updated: 2020-01-27
Ineland, J., Molin, M. & Sauer, L. (2019). Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd (3ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019. p. 212 Edition: 3
Keywords
Mentally Disabled Persons, Social conditions, Social support, People with disabilities Social integration People with mental disabilities, Personer med funktionsnedsättning, Social integration, Personer med utvecklingsstörning, Intellektuell funktionsnedsättning
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14690 (URN)9789151101934 (ISBN)
Available from: 2019-11-12 Created: 2019-11-12 Last updated: 2019-11-12Bibliographically approved
Borgström, Å., Daneback, K. & Molin, M. (2019). Young People with Intellectual Disabilities and Social Media: A Literature Review and Thematic Analysis. Scandinavian Journal of Disability Research, 21(1), 129-140
Open this publication in new window or tab >>Young People with Intellectual Disabilities and Social Media: A Literature Review and Thematic Analysis
2019 (English)In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 21, no 1, p. 129-140Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: The aim of this review is to identify and analyse the research findings in the field of young people with intellectual disabilities and social media.Method: Twelve peer-reviewed papers published in well-established and recognized journals between 2001 and 2017 were identified from electronic database searches (Web of Science, Scopus and Google Scholar), the Internet (Facebook) and correspondence with experts.Results: Six topics were identified through thematic analysis of the texts: opportunities, risk and vulnerability, sexuality, identity, barriers and support.Conclusion: The latest research on young people with intellectual disabilities is characterized by issues of risk, vulnerability and support. The concept of positive risk-taking is suggested for the development of methodological approaches in practice and research. Furthermore, vulnerability, online and offline activities and identity formation should be examined more closely, and there is a call for new research methods in this area, for example observations and netnography.

Keywords
Internet, social media, intellectual disabilities, young people, literature review, thematic analysis
National Category
Social Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14002 (URN)10.16993/sjdr.549 (DOI)2-s2.0-85071012441 (Scopus ID)
Available from: 2019-06-28 Created: 2019-06-28 Last updated: 2020-02-04Bibliographically approved
Sorbring, E., Molin, M. & Löfgren-Mårtensson, L. (2018). Att våga utan att falla.: Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Barnbladet (3), 14-17
Open this publication in new window or tab >>Att våga utan att falla.: Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar
2018 (Swedish)In: Barnbladet, E-ISSN 0349-1994, no 3, p. 14-17Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Trots att forskning kring ungdomars delaktighetoch relationer på internet är ett växande område är det få studier som belyser särskoleungdomars förutsättningar. Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar har ofta olika grad av språkliga och kommunikativa begränsningar som å ena sidan gör att värdet av nya sociala arenor kan vara stort, å andra sidan kan göra internetanvändande problematiskt i olika sammanhang. I den här artikeln tittar vi närmare på möjligheter och risker i relation till internet som uppmärksammas av ungdomar, föräldrar och professionella, samt reflekterar över hur ett visst mått av risktagande kan leda till positiva erfarenheter och positiv utveckling, så kallat"positivt risktagande".

Place, publisher, year, edition, pages
Bjuv: Riksföreningen för barnsjuksköterskor, 2018
National Category
Social Psychology
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13419 (URN)
Available from: 2019-01-15 Created: 2019-01-15 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Molin, M. (2018). Delaktighet i olika världar: om vuxenblivande och identifikationsprocesser hos unga vuxna med särskolebakgrund. In: Johansson, Thomas & Sorbring, Emma (Ed.), Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv (pp. 515-528). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Delaktighet i olika världar: om vuxenblivande och identifikationsprocesser hos unga vuxna med särskolebakgrund
2018 (Swedish)In: Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv / [ed] Johansson, Thomas & Sorbring, Emma, Stockholm: Liber, 2018, p. 515-528Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018
Keywords
Gymnasiesärskolan, ungdomar, identitet, social integration
National Category
Social Psychology
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-12158 (URN)9789147113071 (ISBN)
Available from: 2018-02-26 Created: 2018-02-26 Last updated: 2018-02-26Bibliographically approved
Molin, M. & Bolin, A. (2018). Den socialpedagogiska handlingsdimensionen: centrala begrepp. In: Martin Molin & Anette Bolin (Ed.), Socialpedagogisk handling: i teori och praktik (pp. 10-18). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Den socialpedagogiska handlingsdimensionen: centrala begrepp
2018 (Swedish)In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 10-18Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2018
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196
Keywords
Socialpedagogik, handling
National Category
Social Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Social work; Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13064 (URN)978-91-87531-90-3 (ISBN)978-91-87531-89-7 (ISBN)
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2019-02-15Bibliographically approved
Bolin, A. & Molin, M. (2018). Epilog: Socialpedagogisk handling: förutsättningar, utmaningar och möjligheter. In: Martin Molin & Anette Bolin (Ed.), Socialpedagogisk handling: i teori och praktik (pp. 185-188). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Epilog: Socialpedagogisk handling: förutsättningar, utmaningar och möjligheter
2018 (Swedish)In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 185-188Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2018
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196 ; 2018:4
Keywords
Socialpedagogik, socialpedagogisk handling
National Category
Social Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13096 (URN)978-91-87531-90-3 (ISBN)978-91-87531-89-7 (ISBN)
Available from: 2018-11-02 Created: 2018-11-02 Last updated: 2019-02-15Bibliographically approved
Molin, M. (2018). Framväxten av ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp. In: Martin Molin & Anette Bolin (Ed.), Socialpedagogisk handling: i teori och praktik (pp. 19-47). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Framväxten av ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp
2018 (Swedish)In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 19-47Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2018
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196 ; 2018:4
Keywords
Delaktighet, socialpedagogik
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13078 (URN)978-91-87531-90-3 (ISBN)978-91-87531-89-7 (ISBN)
Available from: 2018-10-31 Created: 2018-10-31 Last updated: 2018-11-02Bibliographically approved
Ineland, J., Molin, M. & Sauer, L. (2018). Handling Plurality and Dealing with Difficult Work Experiences: A Comparative Study of Human Service Professionals’ Work with Individuals with Intellectual Disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 15(1), 36-42
Open this publication in new window or tab >>Handling Plurality and Dealing with Difficult Work Experiences: A Comparative Study of Human Service Professionals’ Work with Individuals with Intellectual Disabilities
2018 (English)In: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, ISSN 1741-1122, E-ISSN 1741-1130, Vol. 15, no 1, p. 36-42Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article examines how administrators in social services (n = 70) and habilitation staff in healthcare (n = 40) in Sweden experience difficulties in their work with people with intellectual disabilities. The research aim was to investigate the most typical aspects of difficult working situations and to apply a comparative analysis of differences and similarities, where the respondents' organizational affiliations are taken into account. The results are primarily based on a content analysis. Contextual standardized questions were included in this study. The results revealed that experiences of difficulties were categorized in four typological themes: difficult situations associated with (1) structure, (2) professional role, (3) relationships, and (4) collaboration. The respondents' experiences of difficult situations in social services and healthcare organizations did not correspond to the respondents' work dissatisfaction or unclear goals. On the contrary, handling this plurality within a specific organizational context was a fundamental aspect of professionalism. The different characteristics of the organizations in this study reflected two different institutional logics. While the administrators mainly operated within an administrative logic based on a regulatory framework, the habilitation staff operated within a therapeutic logic based on a cognitive framework. Consequently, the two groups had their own specific norms and rule systems, which influenced when, and to what extent, everyday situations were experienced and defined as difficult. The organizational context seems to influence experiences of difficult situations in the work with people with ID and this calls for a discussion of how it impacts the quality of services within intellectual disability services.

Keywords
collaboration, difficult work situations, human service professions, intellectual disabilities
National Category
Work Sciences
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-10516 (URN)10.1111/jppi.12227 (DOI)000428332000005 ()2-s2.0-85044415429 (Scopus ID)
Available from: 2017-01-10 Created: 2017-01-10 Last updated: 2019-10-23Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6202-4196

Search in DiVA

Show all publications