Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 48) Show all publications
Herrman, M. & Castillo, I. A. (2022). Ålder: normer genom livet (2ed.). In: Dahlborg, E. & Tengelin, E. (Ed.), Jämlik vård: normmedvetna perspektiv (pp. 133-152). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Ålder: normer genom livet
2022 (Swedish)In: Jämlik vård: normmedvetna perspektiv / [ed] Dahlborg, E. & Tengelin, E., Lund: Studentlitteratur , 2022, 2, p. 133-152Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2022 Edition: 2
Keywords
Ålder, vård, normer
National Category
Nursing
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Nursing science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-19107 (URN)9789144151069 (ISBN)
Available from: 2022-09-07 Created: 2022-09-07 Last updated: 2022-09-19Bibliographically approved
Herrman, M. & Kullgren, C. (2018). "Vi är här nu!": Mobilisering och självorganisering bland flyktingar på Restad Gård. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>"Vi är här nu!": Mobilisering och självorganisering bland flyktingar på Restad Gård
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
"We are here now!" : Mobilization and self-organization among refugees at Restad Gård
Abstract [en]

Unusually many refugees have arrived in Sweden during the 2010s, only in 2015 did 163,000 refugees seeking for asylum. Many came because of the war in Syria that has been taking place since 2011, but during the period many people have been forced to flee war, violence and natural disasters from a number of other countries as well. A large part of the newly arrived were placed in refugee facilities while waiting for decision of residence permit. Restad Gård, just outside the city Vänersborg, in the west part of Sweden, is one of the biggest refugee facilities in the country. This study is about the situation for the newly arrived refugees at the facility, and especially about the self-organization a group of refugees started under the name Support Group. Initially, the reason for the self-organization was to solve several acute needs and problems at the facility, later on it was developed to a new model for including refugees into the new community, and to involve themselves in the process.

The purpose of the study was to investigate how self-organization among asylum-seekers in the asylum facility was experienced to affect the inclusion process in the new country. Through group interviews and individual interviews we have mainly focused on the asylum-seekers' own experiences of how their activities influenced the inclusion process and relationships with other residents and actors with which they interacted. The asylum-seekers own stories, which are rarely heard, are here given a necessary space. We have also asked for experience among other involved actors, and we highlight relevant media submissions as well as authorities' actions on the matter. It was also our ambition to provide a relatively detailed description of the process during the period in question, 2013-2017, in order to document it. Other topics discussed during the interviews were how the asylum-seekers were received in the new country; how they experienced their time at the facility; how the self-organization started and developed; how collaborations with other actors arose and worked; which their goals with the self-organization were; and if they think they succeed to achieve these. The media material partly reflects how the group communicated its activities outwardly, and partly how local press represented and commented on them. Material from the authorities depicts some of the more formal conditions for the asylum seekers work and how this partially changed over time.

The study shows that work on self-organization has made a difference for the situation of asylum-seekers in several ways; they have created many activities at the asylum facility, which reduced the risk of insomnia, passivation and mental ill health during the often long waiting period; opportunities for preparing and qualifying for an inclusion process have been improved; found methods to quickly bring people into internship and work; people's identities, solidarity and control of their own situation have been strengthened; the image of refugees as passive victims and aid recipients has been partially challenged; many constructive collaborations withother actors have been established and they have created a common voice for the group capable to claim their own needs and wishes.

At the same time, it appears that perceived differences between groups of asylum-seekers sometimes prevent the possibility of reaching all asylum-seekers, and they often have difficulties with being recognised as equal, competent and full-fledged partners as conceptions about "the other" as dependent, passive and beneficiaries dominate, which tend to worsen when they, by other actors, are perceived as competitors for the money that is searchable for inclusion work.

If self-organization among asylum seekers will have the opportunity to continue to develop into new inclusion methods, it might contribute to mobilizing the group's resources and thereby a faster and smoother inclusion process. Central to this is that practical aspects of inclusion - such as work and living, housing, language and education – should be related to ideas about identification and inhesion if newcomers social and cultural position are about to change. Crucial for success is also how authorities and other citizens will respond to, providing space for and utilize the constructive power created by the self-organization.

Abstract [sv]

Under 2010-talet har ovanligt många flyktingar kommit till Sverige, bortemot 163 000 sökte asyl enbart under 2015. Många kom på grund av kriget i Syrien som pågått sedan 2011, men även från ett flertal andra länder har människor tvingats fly krig, våld och naturkatastrofer under perioden. En stor del av de nyanlända placerades på flyktinganläggningar i väntan på besked om uppehållstillstånd. En av landets största flyktinganläggningar är Restad Gård strax utanför Vänersborg. Denna studie handlar om situationen för nyanlända på anläggningen, och framför allt om den självorganisering som en grupp flyktingar startade under beteckningen Support Group. Inledningsvis var anledningen till självorganiseringen att lösa flera akuta behov och problem på anläggningen, senare kom den att utvecklas till en ny modell för att inkludera nyanlända i det nya samhället och göra dem själva delaktiga i processen.

Syftet med studien var att undersöka hur självorganisering bland asylsökande på en asylanläggning i Västsverige upplevdes inverka på inkluderingsprocessen i det nya landet. Genom fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer har vi främst fokuserat på asylsökandes egna upplevelser av hur aktiviteterna de anordnat har påverkat inkluderingsprocessen och relationer till övriga boende och andra aktörer de samverkat med. Deras egna berättelser, som sällan hörs, får här ett behövligt utrymme. Vi har också frågat efter erfarenheter bland andra inblandade aktörer samt lyfter fram relevanta mediala inlägg samt myndigheters agerande i frågan. En ambition har också varit att bidra med en relativt detaljerad beskrivning av processen under den valda perioden, 2013-2017, i syfte att få den dokumenterad. Andra teman som diskuterats under intervjuerna är hur de asylsökande blev mottagna i det nya landet, hur de har upplevt tiden på anläggningen, hur självorganiseringen startade och utvecklades, på vilka sätt de arbetat för att vara ett stöd för ökat självförtroende och kunskaper bland asylsökande, hur samarbeten med övriga aktörer kom till stånd och hur de fungerat, vilka deras mål varit med självorganiseringen och om de tycker att de lyckats uppnå dessa. Det mediala materialet speglar dels hur gruppen kommunicerat sina aktiviteter utåt, dels hur lokal press återgett och kommenterat skeendena. Myndighetsmaterial skildrar en del av de mer formella förutsättningarna för de asylsökandes arbete och hur detta delvis förändrats under tidsperioden.

Studien visar att arbetet med självorganiseringen har gjort skillnad för de asylsökandes situation på flera sätt; de har skapat många aktiviteter på asylanläggningen vilket minskat risken för håglöshet, passivisering och psykisk ohälsa under den ofta långa väntetiden; möjligheter att förbereda och kvalificera sig för en inkluderingsprocess har förbättrats; hittat former för att snabbt få ut människor i praktik och arbete; människors identiteter, gemenskap och kontroll över den egna situationen har stärkts; bilden av flyktingar som passiva offer och hjälpmottagare har delvis utmanats; många goda samarbeten med övriga aktörer har etablerats och de har skapat en gemensam röst för gruppen med kraft att hävda deras egna behov och önskemål.

Samtidigt framkommer det att upplevda skillnader mellan grupper av asylsökande hindrar ibland möjligheten att nå alla asylsökande; de ofta har problem med att bli erkända som jämbördig, kompetent och fullvärdig samarbetspartner då föreställningar om "den andre" som beroende,passiv och hjälpmottagande flykting dominerar och det tenderar att förvärras då de av övriga aktörer upplevs som konkurrenter om de pengar som finns att söka för inkluderingsarbete.

Om självorganisering bland asylsökande får möjlighet att fortsätta utvecklas till nya metoder för inkludering kan det bidra till mobilisering av gruppens resurser och en snabbare och smidigare inkludering. Centralt är då att såväl praktiska aspekter av inkludering – som arbete och försörjning, bostad, språk och utbildning – också bör relateras till föreställningar om identifikation och tillhörighet, för att nyanländas sociala och kulturella position ska kunna förändras. Avgörande för om det lyckas är även hur myndigheter och alla övriga medborgare lyckas bemöta, ge utrymme för och ta tillvara den konstruktiva kraft som skapas av självorganiseringen.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2018. p. 114
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196 ; 2018:2
Keywords
Flyktingar, asylsökande, inkludering, självorganisering, flyktingnorm, empowerment, delaktighet, Refugees, asylum-seekers, inclusion, self-organization, refugee norm, empowerment, participation
National Category
International Migration and Ethnic Relations
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13063 (URN)978-91-88847-03-4 (ISBN)978-91-88847-04-1 (ISBN)
Available from: 2018-10-31 Created: 2018-10-31 Last updated: 2018-11-02
Herrman, M. & Nilsson, L. A. (2017). Med hemtjänsten som medforskare. Äldre i centrum (2), 40-45
Open this publication in new window or tab >>Med hemtjänsten som medforskare
2017 (Swedish)In: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, no 2, p. 40-45Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum, 2017
Keywords
Hemtjänst, äldreomsorg, värdegrund
National Category
Social Work
Research subject
Work Integrated Learning; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-11017 (URN)
Available from: 2017-06-19 Created: 2017-06-19 Last updated: 2019-06-13Bibliographically approved
Nilsson, L. A. & Herrman, M. (2016). Intergenerational Learning – Children Singing Along with Older People: Possibilities and Complications in a Project Context. Advances in social sciences research journal, 3(1), 187-200
Open this publication in new window or tab >>Intergenerational Learning – Children Singing Along with Older People: Possibilities and Complications in a Project Context
2016 (English)In: Advances in social sciences research journal, E-ISSN 2055-0286, Vol. 3, no 1, p. 187-200Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Culture for Older People is a project funded by Swedish Arts Council. The aim of the project, managed by heads of department’s för the preschool, the older care and the culture school, is increased well-being for older people. In this article one of the activities, Children Singing Along with Older People is scrutinised in an ongoing evaluation.  In this subproject, headed by expert music teachers together with preschool teachers and care home staff, five-year old preschoolers visit care homes for singing along with the residents. The project is poly-motivated; besides improved well-being for older people, also enhanced learning for the children and interprofessional learning for staff. The concept musicking, which highlights music as an activity creating community and relations between participators, is used for discussing the meetings between the children and older people. Results are based on observations of activities and interviews with staff. Music is an activity that can be used for enhanced well-being and creating relations as well as learning. Nonetheless there are issues in the project that need to be discussed e. g. children’s participation and role, the older’s activity or desire for passivity and support for learning among the staff as well among children and older.

Place, publisher, year, edition, pages
Greater Manchester: Society for science and education, 2016
Keywords
Children, older people, intergenerational, interprofessional, musicking, learning, wellbering
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Public health science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-8955 (URN)10.14738/assrj.31.1760 (DOI)
Available from: 2016-02-01 Created: 2016-02-01 Last updated: 2019-12-03Bibliographically approved
Herrman, M. & Nilsson, L. A. (2016). Lärande samverkan: ett interaktivt forskningsprojekt i hemtjänsten. In: Kristina Johansson (Ed.), ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg: . Paper presented at ViLär 8-9 december 2016 - en nationell konferens inom verksamhetsintegrerat lärande 2016, Vänersborg, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Lärande samverkan: ett interaktivt forskningsprojekt i hemtjänsten
2016 (Swedish)In: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, 2016Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
WIL; work-integrated learning, AIL; arbetsintegrerat lärande
National Category
Work Sciences
Research subject
Work Integrated Learning; NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Public health science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-10437 (URN)
Conference
ViLär 8-9 december 2016 - en nationell konferens inom verksamhetsintegrerat lärande 2016, Vänersborg, Sweden
Available from: 2016-12-29 Created: 2016-12-29 Last updated: 2019-12-04Bibliographically approved
Herrman, M. & Nilsson, L. A. (2016). Äldreomsorgens nationella värdegrund: reflektioner över äldre brukares nöjdhet och hemtjänstens villkor. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Äldreomsorgens nationella värdegrund: reflektioner över äldre brukares nöjdhet och hemtjänstens villkor
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport handlar om ett värdegrundsarbete och är ett resultat av ett utvecklingsarbete som bedrivits i samverkan mellan personal i ett hemtjänstdistrikt i Trollhättan och två forskare vid Högskolan Väst. Texten är,där inget annat anges, författad av undersköterskor och vårdbiträden, enskilt eller i grupp. Rapporten inleds med en bakgrund där hemtjänstpersonalen beskriver sitt arbete och hur det är organiserat. Därefter gör de en genomgång av den av Socialstyrelsen fastställda värdegrunden för äldreomsorg som visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för en verksamhet. Denna del följs av personalens beskrivning av arbetsprocessen och om samtal om hur forskning går till, forskningsetik, intervjuer, analys och rapportskrivande. Det övergripande syftet med projektet som helhet är att ta tillvara brukares synpunkter och personalens kunskaper och erfarenheter för att utveckla och öka kvaliteten i hemtjänstarbetet. För att undersöka brukarnas uppfattning om värdegrundsarbetet har personalen intervjuat nitton av sina brukare. Resultatet av brukarnas synpunkter redovisas tillsammans med respektive värdegrundsbegrepp. För att ge en inblick i hemtjänstens komplexa arbete har personalen också skrivit ett antal korta berättelser. Dessa illustrerar vardagliga situationer och personalens reflektioner över relationer och arbetsinnehåll. Rapporten avslutas med forskarnas tankar om processarbetet. Rapporten vänder sig till politiker,brukare, tjänstemän, närstående, chefer, intresserade av vård- och omsorgsyrken och personal inom olika verksamheter för att de ska få en insyn ihemtjänstarbetet.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2016. p. 42
Keywords
Hemtjänst, brukare, nöjdhet
National Category
Social Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-10342 (URN)978-91-87531-48-4 (ISBN)
Available from: 2016-12-19 Created: 2016-12-19 Last updated: 2019-03-15
Herrman, M. & Nilsson, L. A. (2015). Attitudes to Ageing and Elderly Care: Film Stories as Mirror or Creator of Norms. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 2(10), 55-66
Open this publication in new window or tab >>Attitudes to Ageing and Elderly Care: Film Stories as Mirror or Creator of Norms
2015 (English)In: International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), ISSN 2349-0373, Vol. 2, no 10, p. 55-66Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Research on representations of older people in popular culture shows that this group is awarded limited space and often assigned negative images. How older people are represented in film stories reflects general notions of ageing, which may have consequences for the design and quality of elderly care. In this study, cultural studies and gerontological research are used for interpretation of feature films to discuss how standards on age and ageing are created and maintained. Contemporary films with older starring characters are analysed. Ageism is visible in the films, which may contribute to negative views of old age. Older people have, or are perceived to have, impairments and extensive care needs. They are in some ways treated as minors. The older characters display resistance and ambitions to control their lives. There is a challenge to redefine prevailing age norms and meet increasing demands for care of older people.

Place, publisher, year, edition, pages
Hyderabad: ACR, 2015
Keywords
Older people, elderly care, popular culture, film stories, ageism, normativity, staff skills.
National Category
Studies on Film
Research subject
HUMANITIES, Cinematography
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-8615 (URN)
Available from: 2015-11-03 Created: 2015-11-03 Last updated: 2019-06-13Bibliographically approved
Hassler, S., Kullgren, C., Eriksson, M., Winroth, J., Herrman, M. & Wallin, M. (2015). Health promotive perspectives on sustainability: A review of the theoretical and conceptual premises for processes of organizational development and change. In: : . Paper presented at 1st International and Interdisciplinary Conference on discourse and Communication in Professional Context (ICDC). Aalborg, Denmark
Open this publication in new window or tab >>Health promotive perspectives on sustainability: A review of the theoretical and conceptual premises for processes of organizational development and change
Show others...
2015 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Aalborg, Denmark: , 2015
Keywords
Discourse, health promotion
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Public health science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-7977 (URN)
Conference
1st International and Interdisciplinary Conference on discourse and Communication in Professional Context (ICDC)
Available from: 2015-08-22 Created: 2015-08-22 Last updated: 2019-12-03Bibliographically approved
Herrman, M. (2014). Arbetsintegrerat lärande för kvalitetsutveckling i hemtjänstarbete. In: : . Paper presented at ViLär 2014,Kalmar 16-17 december 2014.
Open this publication in new window or tab >>Arbetsintegrerat lärande för kvalitetsutveckling i hemtjänstarbete
2014 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
AIL, hemtjänst, kvalitetsutveckling
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Work Integrated Learning; NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Public health science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-9137 (URN)
Conference
ViLär 2014,Kalmar 16-17 december 2014
Available from: 2016-02-27 Created: 2016-02-27 Last updated: 2019-11-29Bibliographically approved
Herrman, M. (2014). Att organisera kulturaktiviteter över verksamhetsgränser: Följeforskning/utvärdering av projekt med kultur som hälsofrämjande verktyg. In: : . Paper presented at Kulturmöten utan gränser, Kulturrådet, 4 december 2014. Göteborg. GU, Göteborgs Stad.
Open this publication in new window or tab >>Att organisera kulturaktiviteter över verksamhetsgränser: Följeforskning/utvärdering av projekt med kultur som hälsofrämjande verktyg
2014 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Kultur, hälsofrämjande aktiviteter
National Category
Other Health Sciences
Research subject
Work Integrated Learning; NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Public health science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-9140 (URN)
Conference
Kulturmöten utan gränser, Kulturrådet, 4 december 2014. Göteborg. GU, Göteborgs Stad
Available from: 2016-02-27 Created: 2016-02-27 Last updated: 2019-11-28Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1351-9448

Search in DiVA

Show all publications