Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
Publikasjoner (10 av 19) Visa alla publikasjoner
Svensson, Y. & Gurdal, S. (2023). Att "göra" agens: Yrkesverksammas beskrivningar av sitt praktiska arbete med barns och ungas agens. Trollhättan: Högskolan Väst
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Att "göra" agens: Yrkesverksammas beskrivningar av sitt praktiska arbete med barns och ungas agens
2023 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

I och med att barnkonventionen blivit lag i Sverige har fler yrkesprofessioner ställts inför frågan hur barns röster ska tas i beaktande där det tidigare inte varit gängse. Mot bakgrund av det har denna rapport två syften, dels att ge konkreta exempel på hur professionella arbetar med det som kallas barns och ungas agens, dels att analysera de faktorer som beskrivs hindra eller vara förutsättningar för detta arbete i praktiken. Då vi också vill undersöka vad agens är för de yrkesverksamma, har vi valt ett begrepp som i sig inte påverkar innebörden av agens på samma sätt som formuleringar såsom att ”ge”, ”ta” eller ”ha” agens gör. Vi har i stället valt ”göra” agens – ett begrepp som även är neutralt, i motsats till ”främja” eller ”hämma”.

”Det är lätt att säga men svårt att göra” är en ofta återkommande mening i samtal om barns och ungas agens. De studenter vi möter på de barn- och ungdomsvetenskapliga utbildningarna har ofta stor erfarenhet av att jobba med barn och unga men frågar ändå: Hur gör man då, rent konkret? Det finns inte ett svar på den frågan, och ”hur:et” måste anpassas till respektive verksamhet. Målet med denna rapport är alltså inte att ge ett svar utan att visa på bredden i hur man kan jobba med frågan. Vi vill också uppmana till reflektion kring hur just ditt eller din verksamhets svar ser ut utifrån.

Till grund för undersökningen ligger korta texter skrivna av tio yrkesverksamma studenter på den nationella (magister) respektive internationella (master) barn- och ungdomsvetenskapliga utbildningen på Högskolan Väst. Idén att undersöka hur studenter tillika yrkesverksamma beskriver agens kom från att utbildningarna utgår ifrån att barn och unga ska vara aktörer i sina egna liv och att de som arbetar med barn och unga bör möjliggöra det på olika sätt.

I linje med det första delsyftet presenteras de tio texterna i sin helhet, som inspiration till hur man kan arbeta med barns och ungas agens i olika verksamheter. Därefter följer analysen i det andra delsyftet, vilken visar att agens ses på olika sätt av de yrkesverksamma. Barn och unga beskrivs som delaktiga aktörer, som jämlikar och experter, men det finns även beskrivningar av den vuxna som en möjliggörare av agens. Barns och ungas agens beskrivs ligga till grund för positiv personlig utveckling, men också för demokrati och inflytande genom ansvar för en själv och andra.

De delvis olika beskrivningarna av vad agens är påverkar skildringarna av hur agens görs. De sammanfattas i en modell bestående av fyra delar: den vuxnas roll, barnets/den ungas roll, samspelets roll respektive kontextens roll i görandet av agens. Resultaten presenteras under samma teman, med identifierade framgångsfaktorer och hinder som underteman (se innehållsförteckningen). Utifrån resultaten i de olika delarna har vi formulerat diskussionsfrågor, tänkta att kopplas till läsarens egen verksamhet och hur barns och ungas agens tar sig uttryck där.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Trollhättan: Högskolan Väst, 2023. s. 44
Serie
Rapport i korthet, BUV
Emneord
unga, barn, yrkesverksamma, agens
HSV kategori
Forskningsprogram
Barn- och ungdomsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-20868 (URN)
Merknad

Forskningsmiljön Barn och unga på Högskolan Väst arbetar strategiskt med forskningssamverkan tillsammans med verksamheter som har fokus på barn, ungdomar och unga vuxna. Målet för forskningsmiljön är att producera och sprida kunskap om barns och ungdomars livsvillkor och därmed stärka deras ställning i samhället. Forskningssamverkan med externa verksamheter är ett av de sätt som miljön arbetar på för att nå detta mål. Samarbetet sker i form av en samverkansmodell som avser att skapa goda förutsättningar för både forskningen och den externa samverkansparten. Samverkansmodellen utgår från en dialog mellan forskare och samverkanspart där parterna tillsammans utarbetar och formulerar undersökningsområde och forskningsfrågor.

Tilgjengelig fra: 2023-10-27 Laget: 2023-10-27 Sist oppdatert: 2024-01-09
Svensson, Y. (2023). Elevernas ”vi” i samband med en kommunalt styrd skolstängningsinsats. In: Abstracts för Decemberkonferensen: . Paper presented at Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023 (pp. 1-1). Trollhättan: Högskolan Väst
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Elevernas ”vi” i samband med en kommunalt styrd skolstängningsinsats
2023 (svensk)Inngår i: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, s. 1-1Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Under HT20 tog politiker i Trollhättan beslut om att stänga två grundskolor för att minska skolsegregationen och öka likvärdigheten för kommunens elever. Eleverna på stängande skolor anvisades plats på en av fem andra skolor och erbjöds skolskjuts. I ett samverkansprojekt med Utbildningsförvaltningen på Trollhättan stad, följdes processen och elevers och skolpersonals upplevelse av omorganisationen från det att beslutet togs till efter genomförandet.I denna session presenterar jag resultaten från en artikel om elevernas sociala identiteter, både de som bytt skola och de som inte bytt skola, i relation till skolstängningarna. Frågor som undersökts är: Vilka nya ”vi” skapas och hur förhandlas dessa fram, av vilka elever och om vilka elever? Efter presentationen diskuterar vi tillsammans resultatens betydelse och användning, hur skolor kan jobba för att undvika farorna med negativa, tillskrivna identiteter, samt aspekter av hur vi som forskare kan undersöka frågor om identitet utan att bidra till att tillskriva och kategorisera.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Trollhättan: Högskolan Väst, 2023
Emneord
skola, elever, skolsegregation
HSV kategori
Forskningsprogram
Barn- och ungdomsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-21108 (URN)
Konferanse
Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023
Tilgjengelig fra: 2023-12-21 Laget: 2023-12-21 Sist oppdatert: 2024-03-20bibliografisk kontrollert
Svensson, Y. & Gurdal, S. (2023). Professionellas arbete med barns och ungas agens. In: Abstracts för Decemberkonferensen: . Paper presented at Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden (pp. 1-1). Trollhättan: Högskolan Väst
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Professionellas arbete med barns och ungas agens
2023 (svensk)Inngår i: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, s. 1-1Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

I och med att barnkonventionen blivit lag i Sverige har fler yrkesprofessioner ställts inför frågan hur barns röster ska tas i beaktande där det tidigare inte varit gängse. Mot bakgrund av det ville vi i detta projekt dels ge konkreta exempel på hur professionella arbetar med barns och ungas agens, dels undersöka vilka faktorer som beskrivs hindra eller vara förutsättningar för detta arbete i praktiken, dvs. att ”göra” agens.

Undersökningen baseras på texter skrivna av tio yrkesverksamma studenter på barn- och ungdomsvetenskapliga magisterutbildningen på Högskolan Väst där de beskriver sitt praktiska arbete med barns och ungas agens. I den kortrapport som vi skrev presenteras texterna i sin helhet för att visa på konkreta exempel. Texterna analyserades även gällande vad agens beskrivs vara, och hindrande och främjande faktorer. I denna presentation fokuserar vi på ”görandet” av agens och visar på exempel från studenternas texter.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Trollhättan: Högskolan Väst, 2023
Emneord
barn, yrkesprofessioner, unga, agens
HSV kategori
Forskningsprogram
Barn- och ungdomsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-21114 (URN)
Konferanse
Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden
Tilgjengelig fra: 2023-12-21 Laget: 2023-12-21 Sist oppdatert: 2024-03-20bibliografisk kontrollert
Flensner, K. K. & Svensson, Y. (2023). Skolan som forum för integration: Elevers och skolpersonals upplevelser av en kommunalt styrd insats för att motverka skolsegregation. Trollhättan: Högskolan Väst
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Skolan som forum för integration: Elevers och skolpersonals upplevelser av en kommunalt styrd insats för att motverka skolsegregation
2023 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Skolsegregation är ett växande samhällsproblem både i Sverige och internationellt som har stora negativa konsekvenser för elevers måluppfyllelse och rätt till likvärdig utbildning och därmed likvärdiga livschanser.

Den här rapporten är en sammanställning av empiriskt material som samlats in inom ramen för ett samverkansprojekt kopplat till Trollhättans Stads arbete med att minska skolsegregation och öka likvärdigheten för kommunens elever. Efter vårterminen 2020 stängdes två skolenheter i Trollhättan och skolornas elever anvisades plats på och erbjöds skolskjuts till fem andra skolor. I samband med beslutet om denna omorganisering påbörjades ett samverkansprojekt mellan utbildningsförvaltningen på Trollhättans Stad och Högskolan Väst. Ett samverkansprojekt är ett tidsbegränsat forskningsprojekt där båda parter gemensamt formulerar syfte och forskningsfrågor. Syftet med detta samverkansprojekt var att skildra hur berörda aktörer – rektorer, lärare, övrig skolpersonal och elever – upplevde kommunens förändringsarbete för att motverka segregation och öka likvärdighet genom skolstängningar. De frågor som undersöktes var:

• Hur arbetar rektorer och lärare för att inkludera de nya eleverna och vilka framgångsfaktorer och utmaningar kan identifieras i arbetet med inkludering?

• Vad betyder den sociala och språkliga miljön för elevers lärande?

• Hur upplever eleverna, både de som flyttar och de som går på de mottagande skolorna, sammanslagningarna utifrån ett psykosocialt perspektiv?

sted, utgiver, år, opplag, sider
Trollhättan: Högskolan Väst, 2023. s. 52
Serie
Rapport i korthet, BUV
Emneord
lärande, elever, skolsegregation, integration, skolpersonal, lärmiljö, samverkan
HSV kategori
Forskningsprogram
Barn- och ungdomsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-20021 (URN)
Merknad

Forskningsmiljön Barn och unga på Högskolan Väst arbetar strategiskt med forskningssamverkan tillsammans med verksamheter som har fokus på barn, ungdomar och unga vuxna. Målet för forskningsmiljön är att producera och sprida kunskap om barns och ungdomars livsvillkor och därmed stärka deras ställning i samhället. Forskningssamverkan med externa verksamheter är ett av de sätt som miljön arbetar på för att nå detta mål. Samarbetet sker i form av en samverkansmodell som avser att skapa goda förutsättningar för både forskningen och den externa samverkansparten. Samverkansmodellen utgår från en dialog mellan forskare och samverkanspart där parterna tillsammans utarbetar och formulerar undersökningsområde och forskningsfrågor.

Rapporten är ett samarbete mellan Högskolan Väst och Trollhättans Stad

Tilgjengelig fra: 2023-06-01 Laget: 2023-06-01 Sist oppdatert: 2024-01-11bibliografisk kontrollert
Svensson, Y. & Syed, M. (2023). “The Most Exotic was the Owner of the Pizzeria”: Exploring the Relationship between Subjective Diversity and Ethnic identity. Identity. An International Journal of Theory and Research, 23(2), 109-125
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>“The Most Exotic was the Owner of the Pizzeria”: Exploring the Relationship between Subjective Diversity and Ethnic identity
2023 (engelsk)Inngår i: Identity. An International Journal of Theory and Research, ISSN 1528-3488, E-ISSN 1532-706X, Vol. 23, nr 2, s. 109-125Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

The aim of the present study was to examine how Swedish youth a) experience diversity and b) link those diversity experiences to their identities. Using a mixed-method approach, we coded written narratives for type of diversity experience, meaning-making, and analyzed qualitative differences due to the proximity of the setting and self-defined in- and outgroups. Out of 197 participants (age 15-29), 63 (31.5%) wrote about diversity in their narratives, and of those, 55 (87%) derived meaning about themselves or others. Qualitative differences were found between participants who self-identified with a majority, minority, or mixed ethnic identities. Youth who identified with a majority identity generally experienced being in the majority in the macro-setting while a lack of diversity in their micro-settings, and mainly derived meanings related to the ethnic identities of others. Youth who identified with minority or mixed ethnic identities, experienced being the minority in both micro- and macro-settings, and mainly derived meanings related to their own ethnic identity, such as enhanced identities or issues of belongingness. Results suggest that experiences of diversity trigger ethnic identity development, however, in a segregated society with unequal opportunities and power relations, those experiences and how they inform ethnic identity significantly vary significantly due to background.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Routledge, 2023
Emneord
Ethnic identity; subjective ethnic diversity; mixed-method approach; narratives; meaning making
HSV kategori
Forskningsprogram
Barn- och ungdomsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-18383 (URN)10.1080/15283488.2022.2059663 (DOI)000788541400001 ()2-s2.0-85132671063 (Scopus ID)
Merknad

Preparation of this manuscript was supported by an Innovative Small Grant from the Society for Research on Adolescence, a University of Minnesota Grant-in-Aid, and a University of Minnesota Grand Challenges Research Grant, all awarded to Moin Syed.

Tilgjengelig fra: 2022-05-30 Laget: 2022-05-30 Sist oppdatert: 2024-04-11bibliografisk kontrollert
Svensson, Y. & Frisén, A. (2022). Dual-centric work/family identity in young adults. Self and Identity, 21(7), 848-875
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Dual-centric work/family identity in young adults
2022 (engelsk)Inngår i: Self and Identity, ISSN 1529-8868, E-ISSN 1529-8876, Vol. 21, nr 7, s. 848-875Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

In the present study, we studied young adults who think work and family are equally and highly central – those with dual-centric work/family identities. Using a mixed-method approach, we explored their characteristics, costs, benefits, and strategies of dual-centric work/family identities. The sample consisted of 124 participants, of which 36 participants (50% female) had dual-centric work/family identities. They reported higher levels of work satisfaction compared to those without dual-centric identities. Thematic analyses of interviews showed intra- and inter-individual costs and benefits. Strategies to handle the dual-centric identities included time management, communication approaches, and cognitive tactics. Thus, dual-centric identities are individual, but also relational as others are part of consequences and strategies. Practical and theoretical implications of dual-centric identities are discussed.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Taylor & Francis, 2022
Emneord
Dual-centric, work/family identity, young adults, mixed-method
HSV kategori
Forskningsprogram
Barn- och ungdomsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-17806 (URN)10.1080/15298868.2021.1950828 (DOI)000672197800001 ()2-s2.0-85111745174 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and WelfareForte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2005-0874Swedish Research Council, 2005-0874
Tilgjengelig fra: 2021-11-17 Laget: 2021-11-17 Sist oppdatert: 2023-01-25bibliografisk kontrollert
Sorbring, E., Svensson, Y., Erlandsson, S. & Deater-Deckard, K. (2022). Editorial: The Consequences of COVID-19 on the Mental Well-Being of Parents, Children and Adolescents. Frontiers in Psychiatry, 13
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Editorial: The Consequences of COVID-19 on the Mental Well-Being of Parents, Children and Adolescents
2022 (engelsk)Inngår i: Frontiers in Psychiatry, E-ISSN 1664-0640, Vol. 13Artikkel i tidsskrift, Editorial material (Fagfellevurdert) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
Frontiers Media S.A., 2022
Emneord
COVID-19; pandemic; parents; children; adolescence
HSV kategori
Forskningsprogram
Barn- och ungdomsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-18673 (URN)10.3389/fpsyt.2022.924599 (DOI)000807321200001 ()35677874 (PubMedID)2-s2.0-85131787982 (Scopus ID)
Merknad

CC BY 4.0

Tilgjengelig fra: 2022-06-28 Laget: 2022-06-28 Sist oppdatert: 2024-04-10
Wiking, K., Gyberg, F., Wängqvist, M. & Svensson, Y. (2022). Family Identity and Deviations from the Master Narrative in Sweden. Identity. An International Journal of Theory and Research, 1-18
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Family Identity and Deviations from the Master Narrative in Sweden
2022 (engelsk)Inngår i: Identity. An International Journal of Theory and Research, ISSN 1528-3488, E-ISSN 1532-706X, s. 1-18Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

This study examines the content of family identity among people in Sweden, a country often portrayed as relatively free from traditional family norms. More specifically, we investigated the types of family-related narratives that individuals shared, narratives of deviation from the master narrative of what was expected and accepted in Swedish society. In addition, the identity centrality of the themes was investigated. The data covered 462 participants, 170 of whom–139 women, 30 men, and one non-binary (M age = 20.11, SD = 4.85)–had family-related narratives. We identified six themes of deviating narratives, of which the family-related narratives had significantly higher identity centrality than did the non-family-related narratives. Not only do the present findings emphasize the importance of family for people’s identities, but they also illustrate the complex and multilayered aspects of family identity. The master narrative discernable in the participants’ narratives of deviation portrays ideals of the happy, white, secular, middle-class, heteronormative nuclear family, even though this does not always correspond to the actual lived situations of families in contemporary Sweden. © 2022 The Author(s). Published with license by Taylor & Francis Group, LLC.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Routledge, 2022
Emneord
adult; article; female; human; human experiment; major clinical study; male; narrative; nuclear family; Sweden
HSV kategori
Forskningsprogram
Barn- och ungdomsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-19481 (URN)10.1080/15283488.2022.2146694 (DOI)000889645700001 ()2-s2.0-85142628115 (Scopus ID)
Merknad

Preparation of this manuscript was supported by a University of Gothenburg Grant-in-Aid 220211 awarded to Fanny Gyberg. 

CC-BY 4.0

Tilgjengelig fra: 2022-12-22 Laget: 2022-12-22 Sist oppdatert: 2024-04-10
Gyberg, F., Svensson, Y., Wängqvist, M. & Syed, M. (2021). Discrimination and its relation to psychosocial well‐being among diverse youth in Sweden. New Directions for Child and Adolescent Development, 176, 163-181
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Discrimination and its relation to psychosocial well‐being among diverse youth in Sweden
2021 (engelsk)Inngår i: New Directions for Child and Adolescent Development, ISSN 1520-3247, E-ISSN 1534-8687, Vol. 176, s. 163-181Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Experiences of discrimination and links to well-being have been examined extensively, but several gaps remain. The current study addresses four of those gaps by (1) examining both aggregated and source-specific forms of discrimination, (2) comparing the experiences of minority and majority group members, (3) expanding the range of outcomes to include socially and developmentally appropriate measures, and (4) conducting the study in Sweden, a context in which discrimination and well-being are not well understood. The sample consisted of 573 adolescents and emerging adults (71% women, Mage = 19.21 years) who completed survey measures of discrimination and psychosocial well-being (self-esteem, life satisfaction, school adjustment, and identity distress). Findings indicated that minority groups reported more frequent discrimination, and more often cited ethnicity as the source of discrimination, whereas majority groups most often cited gender. Experiencing discrimination was related to poorer psychosocial well-being similarly for all groups. Youth experiencing ethnic discrimination were more often subjected to multiple forms of discrimination compared with those subjected to other forms of discrimination. Taken together, this study brings important information on the complexity of discrimination among youth in the multicultural context of migration in Sweden.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Wiley-Blackwell, 2021
Emneord
Developmental and Educational Psychology, General Medicine, Social Psychology
HSV kategori
Forskningsprogram
Barn- och ungdomsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-17807 (URN)10.1002/cad.20399 (DOI)000747210700009 ()2-s2.0-85104964796 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2021-11-17 Laget: 2021-11-17 Sist oppdatert: 2022-04-01
Svensson, Y. (2021). Redrawing the boarders of “We”: Humour & Artistic workshops as a means of the formation of intercultural relations. In: Lola Joksimović and Tiago Prata (Ed.), Borderline Offensive: Laughing in the face of Fear (pp. 17-35). Belgrad
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Redrawing the boarders of “We”: Humour & Artistic workshops as a means of the formation of intercultural relations
2021 (svensk)Inngår i: Borderline Offensive: Laughing in the face of Fear / [ed] Lola Joksimović and Tiago Prata, Belgrad, 2021, s. 17-35Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

The following report has been informed by the observation of Borderline Offensive activities in Sweden, to which Ylva Svensson had direct access to. The activities in Sweden started in an artistic residency that took place between 1st and 10th June 2018. The artistic residency was hosted by the Nordic Watercolour Museum, and produced in cooperation with the municipality of Tjörn. The initial question of the residency was: how can humour and art help us to amuse each other and build relationships?

The artists involved were: Abduljabbar Alsuhili, an actor and cultural activist, living in Sweden, originally from Yemen; the anonymous group Creative Destruction, a street and guerilla artistic collective from Sofia, Bulgaria; Ivana Šáteková, a visual and new media artist from Bratislava, Slovakia; and Omar Abi Azar, a theatre maker and director from Beirut, Lebanon. As part of the artistic residency, a 2-day creative workshop for local youth was organised, targeting both newcomers (asylum seekers or refugees) and native born citizens.The workshop included creative exercises (sometimes ridiculous, sometimes practical) involving drawing and writing, creating stories and acting them out, as well as asking participants to draft a message taken from their experience and share it with society, posted on a memento designed by them: an originalt-shirt.

Later on, between 9th-18th August 2019, the activities continued with an arts exhibition at Röda Sten Konsthall, that included the return of some of the artists who had taken part in the 2018 artistic residency, as well as new artistst hat were part of Borderline Offensive residencies in other countries: Abduljabbar Alsuhili, Ivana Šáteková and Omar Abi Azar, with The Museum of Real History, Petko Dourmana, with Three Migrants on a Boat (To Say Nothing of the Smuggler), Darinka Pop-Mitic with The Long Heavy Road, as well as Škart,with Paper Puppet Poetry.

All the artists gave an artist talk and hosted participatory workshops as apart of the exhibition. Darinka Pop-Mitic and Škart even had the opportunity to mediate creative workshops with local children from Vänersborg – where Sweden’s biggest accomodation centre for asylum seekers and refugees is located.These workshops took place in cooperation with Timjan Youth Culture House, as well as Grupp av Knoppar, a cultural association founded and run by asylumseekers. These workshops invited participants to work together on creating and drawing storyboards to make their own fanzine, and later on to direct their ownpaper puppet play and animated documentary. Due to the ethical concerns of conducting research involving children, Ylva Svensson focused her observations on the project activities of 2018. 

sted, utgiver, år, opplag, sider
Belgrad: , 2021
Emneord
Social integration
HSV kategori
Forskningsprogram
Barn- och ungdomsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-17903 (URN)
Merknad

This publication was co-financed by: Creative Europe, Västra Götaland Region, Ministry of Culture and Information of Serbia, Slovak Arts Council, City of Kosice, City of Zagreb, Province of Friesland, Plovdiv 2019 Foundation, and National Culture Fund of Bulgaria. The content of this publication represents the views of the author only and is their soleresponsibility. The co-funders cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Tilgjengelig fra: 2021-12-09 Laget: 2021-12-09 Sist oppdatert: 2021-12-09
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2901-0187