Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 25) Show all publications
Samuelsson, M. (2021). Att vara viktig på riktigt: Skickliga lärares ledarskap i och utanför klassrummet. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Att vara viktig på riktigt: Skickliga lärares ledarskap i och utanför klassrummet
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport beskriver ett samverkansprojekt mellan Jönköpings kommun och den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) vid Högskolan Väst. Projektet genomfördes 2017–2019 på en skola i Jönköping. Det växte fram i samverkan mellan forskaren, en tjänsteman vid kommunens utbildningsförvaltning och de fyra porträtterade lärarna Rut, Svea, Tyra och Urban (fiktiva namn). Det övergripande syftet var att klargöra vad som kännetecknar skickligt ledarskap i olika pedagogiska rum. Utifrån en etnografisk ansats genomfördes återkommande besök hos de fyra lärarna och deras verksamheter eller undervisning. Under besöken samlade jag in empirin genom observationer, skisser, fotografering, samtal och intervjuer.

Den insamlade empirin låg till grund för de fyra porträtten av Rut, Svea, Tyra och Urban som ledare. Porträtten avser att fånga de utmärkande, karakteristiska dragen hos var och en av dem. De är framskrivna som en fiktiv arbetsdag för att om möjligt illustrera hur de mötte, arbetade med och sedan skiljdes ifrån barnen eller eleverna som ingick i de grupper eller klasser som de under det aktuella året hade huvudansvaret för. Deras sätt att leda verksamheten i förskoleklassen, på fritidshemmet respektive i årskurs 1 och 2 utgick alltid ifrån barnens bästa. Lärarna ansträngde sig för att så många som möjligt skulle utvecklas och lära sig maximalt under tiden de var tillsammans. De ställdes återkommande inför övervägande mellan enskilda barns och gruppens behov som fodrade sekundsnabba beslut, insatser och val för att upprätthålla tillit och värna om elevernas känsla av rättvisa, trygghet och säkerhet. Lärarnas ledarskap utmärktes av engagemang och ansvarstagande, trygghet och tillit, förväntningar och arbetsro. De arbetade utifrån sina personliga erfarenheter på ett förebyggande,långsiktigt, målmedvetet och uthålligt sätt för att göra det möjligt förkunskapsmässig, social och moralisk utveckling hos alla barn och elever. De skickliga lärarna Rut, Svea, Tyra och Urban var viktiga på riktigt genom sitt sätt alla leda verksamhet eller undervisning med barnens bästa som mål.

Abstract [en]

This report describes a collaboration Child and Youth Studies project between Jönköping Municipality and a researcher at the Child and Youth Studies (BUV) at University West. The project was conducted during 2017–2019 at a school. It emerged in collaboration between the researcher, an official at the municipality's education administration and the four portrayed teachers Rut, Svea, Tyra and Urban (fictitious names). The overall purpose was to clarify what characterizes skilled leadership in different pedagogical spaces. Based on an ethnographic approach, regular visits were made to the four teachers and their activities or teaching. Data was collected through observations, sketches, photography, conversations and interviews.

The collected data was the basis for the four portraits of Ruth, Svea, Tyra and Urban. The portrait refers to distinctive features of each of them. They are projected as a fictitious working day to illustrate, if possible, how they met, worked with the children or students who were part of the groups or classes for which they had the main responsibility during the current year.

Their way of leading the activities in the preschool class, at the leisure time center and in school class 1 and 2 was always based on the children's best interests. Each teacher made an effort to develop as many children as possible and learn to the maximum during the time they were together. They were repeatedly faced with the need to consider the needs of individual children and the group, which required quick decisions, efforts and choices to maintain trust and safeguard pupils' sense of justice, security and safety. Their leadership was characterized by commitment and responsibility, security and trust, expectations and peace of mind. They worked on the basis of their personal experiences in a preventive, long-term, purposeful and sustainable way to enable the learning and development of all children and students. The skilled teachers Rut, Svea, Tyra and Urban were really important in their way of all leading activities or teaching with the children's best interests as their goal.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2021. p. 108
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196 ; 2021:1
Keywords
Classroom Management, Didactical leadership, Development, Learning, The best interests of the children, didaktiskledarskap, lärares ledarskap, lärande, utveckling, barnens bästa
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-16435 (URN)978-91-88847-93-5 (ISBN)978-91-88847-94-2 (ISBN)
Available from: 2021-04-20 Created: 2021-04-20 Last updated: 2021-04-20
Samuelsson, M. (2020). Skickligt ledarskap har betydelse för barns utveckling och lärande: en studie av lärares ledarskap i och utanför klassrummet. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Skickligt ledarskap har betydelse för barns utveckling och lärande: en studie av lärares ledarskap i och utanför klassrummet
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport beskriver ett samverkansprojekt mellan Jönköpings kommun och den barn- ochungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) vid Högskolan Väst. Projektet genomfördes 2017–2019 på en skola i Jönköping och resulterade i en beskrivning av hur fyra av kommunenansett skickliga lärare organiserade och genomförde sitt arbete. Delar av resultatet presenterades för kommunens rektorer och lärare samt för all personal på den skola där de samverkande lärarna arbetade under projekttiden. Projektet växte fram i samverkan mellan forskaren, representanter för kommunens utbildningsförvaltning och de fyra lärarna. Det övergripande syftet var att klargöra vad som kännetecknar skickligt ledarskap i olika pedagogiska rum. Av intresse var också att beskriva ledarskapet i och utanför klassrummet. Projektets design utformades i samråd mellan forskaren och en representant för kommunens utbildningsförvaltning för att komplettera ett annat pågående projekt i en annan del avgrundskolan och gymnasiet. Resultatet visar att ledarskapet inte skiljde sig särskilt mycket åt mellan de medverkande lärarna.Deras sätt att leda verksamheten i förskoleklassen, på fritidshemmet respektive i årskurs 1 och 2 utgick ifrån barnens bästa. Lärarna ansträngde sig för att så många som möjligt skulle utvecklas och lära sig så mycket som möjligt under tiden de var tillsammans. Det kan liknas vid att ha ett barnperspektiv. Lärarnas ledarskap utmärktes av engagemang och ansvarstagande, trygghet och tillit, förväntningaroch arbetsro. De arbetade utifrån sina personliga erfarenheter på ett förebyggande, långsiktigt, målmedvetet och uthålligt sätt för att göra det möjligt för kunskapsmässig, social och moralisk utveckling hos barnen och eleverna. Ledarskapet formerades i praktiken kring ett pedagogiskt temperament. Det var ett didaktiskt grundat sätt att tänka om verksamheten och leda undervisningen utifrån nationella styrdokument och lokala överenskommelser anpassade efter föreställningarna om barnens och elevernas behov och förutsättningar.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2020. p. 28
Series
Brief reports, BUV
Keywords
Läraryrket, ledarskap, pedagogiskt arbete
National Category
Pedagogy
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-15136 (URN)
Available from: 2020-04-21 Created: 2020-04-21 Last updated: 2022-09-22
Samuelsson, M. (2019). Att hantera vardagsnära utmaningar mot ett socialt system: Ur blivande slöjdlärares perspektiv. Nordic Studies in Education, 39(3), 228-243
Open this publication in new window or tab >>Att hantera vardagsnära utmaningar mot ett socialt system: Ur blivande slöjdlärares perspektiv
2019 (Swedish)In: Nordic Studies in Education, ISSN 1891-5914, E-ISSN 1891-5949, Vol. 39, no 3, p. 228-243Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In a case study, 36 future sloyd teachers, who have taken a leading role in working with pedagogical development, describe their experience of pupils' unmotivated and disruptive behaviour. It was revealed that the teachers were disturbed by pupils whose risk-filled behaviour was aggressive or destructive, as well as by pupils who were reluctant to take risks in their constructive or passive behaviour. It was also revealed that these types of behaviour occurred periodically or permanently, which in different ways challenged the sloyd lesson as a social system. From an ecological perspective, the teachers employed various strategies in their attempts to maintain a balance, social sustainability in the classroom. They had various strategies for directly handling challenges, such as attempting to keep the pupils in the classroom, and other strategies for indirectly handling challenges outside the classroom. In this way, the teachers hindered, stopped, brought back or removed pupils who were unmotivated or disruptive. It was also revealed that dealing with these challenges was energy- and time-consuming and that it shifted focus from the teachers' didactic management of sloyd class.

Place, publisher, year, edition, pages
Universitetsforlaget, 2019
Keywords
Didactictal leadership, ecological perspective, sloyd-teaching, social sustanibility, social system
National Category
Pedagogy Didactics
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14439 (URN)10.18261/issn.1891-5949-2019-03-05 (DOI)2-s2.0-85091303620 (Scopus ID)
Available from: 2019-09-26 Created: 2019-09-26 Last updated: 2020-10-08Bibliographically approved
Samuelsson, M. & Sveider, C. (2019). Beyond Individual Matters: Sloyd Teachers posts in a Facebook group. Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, 29(2), 1-11
Open this publication in new window or tab >>Beyond Individual Matters: Sloyd Teachers posts in a Facebook group
2019 (English)In: Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, ISSN 1238-9501, E-ISSN 1893-1774, Vol. 29, no 2, p. 1-11Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

he reason for conducting this study was two-fold: sloyd teachers have over a period of time expressed a need for fellow sloyd teachers at their workplace in the beginning of 2016 felt that there had been an "attack" on their subject. Using thematic analysis, we studied 334 posts written by participants in a Facebook group called Nationellt Resurscentrum (National Resource Centre) during an "ordinary" month, April 2016. The results show that the posts were mainly concerned with the exchange of teaching experiences, functional discussions concerning matters such as internal and external conditions related to sloyd as a school subject, and information sharing related to the teachers' own continuing professional development, such as invitations to specific lectures. In terms of community of practice theory, the results of this study can be interpreted as demonstrating that this specific Facebook group strengthens the sloyd teacher community and allows them to initiate and assert ownership of discussions related to their profession. The result also shows that posts in this specific Facebook group made it possible for the members to transform individual competencies into a collectively possessed skills "toolbox" beyond individual matters

Keywords
Experience exchange, Functional discussions, Information sharing, Communities of Practice, Sloyd Teachers
National Category
Pedagogy Didactics Pedagogical Work Information Systems, Social aspects
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Pedagogics
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14671 (URN)
Available from: 2019-11-04 Created: 2019-11-04 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Samuelsson, M. (2019). Creating a leeway for once leadership inside and outside the classroom: Portraits of four efficient classroom managers. In: : . Paper presented at Nordic Educational Reserach Association, NERA 2019, i Uppsala, 6-8 mars 2019.
Open this publication in new window or tab >>Creating a leeway for once leadership inside and outside the classroom: Portraits of four efficient classroom managers
2019 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

This paper describes the teaching styles inside and outside of the classroom of four classroom managers, with a focus on their pedagogical temperament, a general attitude toward legislation and the other actors at the school. Classroom management consists of integrating skills which focus on leadership qualities that support all students' wellbeing, learning, and development (Kounin, 1970; Nordenbo, et al., 2008). Efficient classroom management is the result of taking conscious, long-term preventative measures and being patient (Freiberg & Lamb, 2009; Hamre, et al, 2013; Wubbels et al. 2015; Mitchell, Kensler & Tschannen-Moran, 2018). I followed four teachers who taught in preschool classes, leisure time centres, as well as grades one and two, doing yo-yo fieldwork (Wolff, 2002) from autumn 2018 until autumn 2019. During this period of time I observed each teacher inside and outside their classrooms, talked with them during the school day, and conducted formal interviews with them. The findings are presented as four portraits (Van Maanen, 1988) that on the one hand, show how all four teachers put their students' best interest first, while also showing that they take slightly different paths to reach the same goal. It seems relevant to focus on how efficient classroom managers plan, organize, and conduct their teaching in an effort to understand more about Nordic students' school results and wellbeing.

Keywords
Classroom managers, teaching styles
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14939 (URN)
Conference
Nordic Educational Reserach Association, NERA 2019, i Uppsala, 6-8 mars 2019
Available from: 2020-02-05 Created: 2020-02-05 Last updated: 2020-03-10Bibliographically approved
Samuelsson, M. (2018). Att bli och uppfattas som ledare i klassrummet (1ed.). In: Eva Insulander & Staffan Selander (Ed.), Att bli lärare: (pp. 28-31). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Att bli och uppfattas som ledare i klassrummet
2018 (Swedish)In: Att bli lärare / [ed] Eva Insulander & Staffan Selander, Stockholm: Liber, 2018, 1, p. 28-31Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018 Edition: 1
Keywords
Läraryrket, lärarutbildning
National Category
Pedagogical Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Pedagogics
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13019 (URN)978-91-47-12285-1 (ISBN)
Available from: 2018-10-19 Created: 2018-10-19 Last updated: 2018-10-26Bibliographically approved
Samuelsson, M. (2018). Avtryck som synliggör. Venue : populärvetenskaplig tidskrift för forskning om skola och förskola, Oktober(1), 1-4
Open this publication in new window or tab >>Avtryck som synliggör
2018 (Swedish)In: Venue : populärvetenskaplig tidskrift för forskning om skola och förskola, E-ISSN 2001-788X, Vol. Oktober, no 1, p. 1-4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Ensamarbetets dagar är till ända, för elevers och lärares skull. Fast vi är inte riktigt där än. I väntan på detta finns det anledning att uppmärksamma om och hur pedagogiskt förhållningssätt skiljer sig åt i ett kollegium.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2018
Keywords
Lärare, pedagogiskt förhållningssätt, undervisning, personliga egenskaper
National Category
Social Psychology Pedagogical Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Pedagogics; Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13023 (URN)
Available from: 2018-10-19 Created: 2018-10-19 Last updated: 2019-05-29Bibliographically approved
Øksnes, M. & Samuelsson, M. (2018). Barns nej - ett steg mot ett hållbart samhälle. In: Motstånd: (pp. 55-76). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Barns nej - ett steg mot ett hållbart samhälle
2018 (Swedish)In: Motstånd, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 55-76Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018
Series
Barndom i förskolan
Keywords
Förskolan, Barnpsykologi
National Category
Applied Psychology
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13543 (URN)9789144121536 (ISBN)
Available from: 2019-02-15 Created: 2019-02-15 Last updated: 2019-10-23Bibliographically approved
Øksnes, M. & Samuelsson, M. (Eds.). (2018). Motstånd. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Motstånd
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 160
Series
Barndom i förskolan
Keywords
Pedagogisk psykologi, Barnpsykologi, Förskolan
National Category
Applied Psychology
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13541 (URN)9789144121536 (ISBN)
Available from: 2019-02-15 Created: 2019-02-15 Last updated: 2019-10-23Bibliographically approved
Øksnes, M. & Samuelsson, M. (2018). "Möte med motstånd är en existentiell fråga": Intervju med Gert Biesta. In: Øksnes, M., & Samuelsson, M. (Ed.), Motstånd: (pp. 143-160). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>"Möte med motstånd är en existentiell fråga": Intervju med Gert Biesta
2018 (Swedish)In: Motstånd / [ed] Øksnes, M., & Samuelsson, M., Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 143-160Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018
Series
Barndom i förskolan
Keywords
Förskolan, barnsykologi
National Category
Applied Psychology
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13544 (URN)9789144121536 (ISBN)
Available from: 2019-02-15 Created: 2019-02-15 Last updated: 2019-10-23Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5968-3104

Search in DiVA

Show all publications