1 - 17 of 17
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Bernvi, Ronja
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.
  Ekengren, Lina
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.
  Sjuksköterskors erfarenheter av fysisk aktivitet vid omvårdnad av patienter med psykossjukdom: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning har visat goda effekter vid fysisk aktivitet hos patienter med psykossjukdom. Trots detta är fysisk aktivitet ett ämne och en komponent i behandling som inte prioriteras tillräckligt. Patienter med psykossjukdom lever ofta ett stillasittande liv där isolering är en del av symtombilden. Samtidigt bidrar patienters läkemedelsbehandling med biverkningar som på lång sikt påverkar den fysiska hälsan. Fysisk aktivitet beskrivs kunna bidra till förbättrad fysisk och psykisk hälsa samt bidra till återhämtning. Något som i ett längre förlopp kan påverka en annars dyster prognos med förkortad livslängd relaterad till fysiska hälsoaspekter. Ett sätt att påverka detta är att kontinuerligt arbeta hälsofrämjande med gruppen, vilket är ett ansvarsområde som faller på sjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av fysisk aktivitet vid omvårdnad av patienter med psykossjukdom. Metod: Studien genomfördes i form av en kvalitativ intervjustudie där analysen skedde med hjälp av induktiv innehållsanalys. Tretton sjuksköterskor verksamma inom psykos öppenvård intervjuades. Resultat: Resultatet presenterades i ett tema, tre kategorier samt åtta underkategorier. Resultatet visade att ett arbete med fysisk aktivitet för gruppen innebär en viktig roll som lyssnare. Samtidigt behöver sjuksköterskor vara lyhörda i mötet. Ett arbete med fysisk aktivitet är tidskrävande då symtombild och övriga omvårdnadsbehov också behöver uppmärksammas. Det är ett arbete som kan bidra till positiva förändringar för patienter vilket i sig kan leda till ett skapande av nya möjligheter i patienters liv. Slutsats: Fysisk aktivitet är en kompletterande behandling som bör få mer prioritet och ges resurser för att utvecklas i omvårdnadsarbetet för patienter med psykossjukdom.

 • Andersson, Jennie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Collby, Ida
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Planprocessen utifrån ett gentrifieringsperspektiv: En studie med gentrifiering i fokus för fyra stadsdelar i Göteborg2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Gentrifiering är ett begrepp för den förändringsprocess som uppstår i en stadsdel där människor med hög ekonomisk status flyttar in ett område, som tidigare dominerats av människor med lägre socioekonomisk status. Processen sker vanligtvis stegvis och påverkar bland annat det ekonomiska, sociala, fysiska och kulturella intrycket i stadsdelen. Begreppet i sig är inte allt för omtalat inom stadsplanering eller av politiker. De väljer istället att använda ord som integration i sitt arbete då det lämnar ett positivt intryck. Gentrifieringsprocessen kan på sikt ge positiva effekter till en stadsdel om den genererar tillväxt samt bidrar till ökad service i området. Den negativa sidan av gentrifieringsprocessen är dock mer omtalad. De negativa effekterna präglas av konsekvenser för de boende i ett område där hyrorna ökar och de inte längre har råd att bo kvar. Orsaken till prisökningen och att människor tvingas flytta kan vara en påföljd av den om- och nybyggnation som drivs av kommunen och exploatörer. Fenomenet uppstår världen över, men på grund av den omfattande exploateringsgraden inom Göteborgs Stad kommer studien baseras utifrån kommunen. Denna studie har som syfte att undersöka hur Göteborgs Stad förhåller sig till begreppet gentrifiering och till vilken utsträckning de jobbar med dess påföljder när de lägger nya detaljplaner för ett område. Studien är även ämnad till att utreda kommunens ställningstagande till begreppet samt om det är medvetna eller omedvetna beslut som tas under planarbeten, vilket i sin tur kan leda till gentrifiering av det detaljplanelagda området. För att avgränsa studien valdes fyra områden ut i Göteborg med liknande förutsättningar, där en ny detaljplan vunnit laga kraft och exploatering är antingen igång eller färdigställd. En kvalitativ metod har använts för både inläsning av material och de intervjuer som genomförts med kommunen, exploatör och doktorand i kulturstudier. Detta för att få en bred insikt i tankegångarna kring utformandet av detaljplanerna samt exploateringen. Efter genomförd studie har vi konstaterat att gentrifiering är ett känsligt laddat begrepp. I samband med utförda intervjuer för studien framkom det att de som arbetar med stadsutveckling till viss del har kännedom kring begreppet och dess innebörd, men har svårt att placera och ta ställning kring det. Samtidigt har de en stark tro om att just deras projekt kommer generera en positiv gentrifieringseffekt för området de projekterar. Vissa intervjuade redovisade även för viss typ av medveten gentrifiering, då de ansåg att ett ökat befolkningsantal och variation av befolkningsgrupper kunde bidra till någonting positivt trots den eventuella risken för gentrifiering i det exploaterade området

 • Ärleskog, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Strukturella villkor: En åldersfråga: En kritisk åldersstudie om barns strukturella villkor utifrån kommunala hemsidors information om behandling vid spelproblem2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att utifrån ett kritiskt åldersperspektiv beskriva och belysa ålderskategorin barns strukturella villkor utifrån kommunala hemsidors information om behandling vid spelproblem. Studien har en kvantitativ karaktär och för att besvara studiens frågeställningar genomfördes en innehållsanalys av kommunala hemsidor (N = 119). 52,1% av dessa hemsidor innehöll information om behandling vid spelproblem (n = 62). Resultatet påvisade en statistiskt signifikant skillnad avseende i vilken utsträckning barn i jämförelse med ungdomar och vuxna riktades information om behandling ( χ² = 9,478a , df = 2, p = ,009) samt information om behandlingsåtgärder ( χ² = 13,400a , df =2, p = ,001) vid spelproblem via kommunala hemsidor. Genomgående aktualiserades ålder som organiserande princip då information om behandling vid spelproblem via kommunala hemsidor riktades åt barn i markant lägre utsträckning än övriga ålderskategorier. Detta aktualiserar en åldershierarki och utifrån ett barnperspektiv är det möjligt att konstatera att barns strukturella villkor är ojämlika. Då detta var genomgående i samtliga analyser är det rimligt att anta att det råder en systematisk ojämlikhet, vilket aktualiserar social skiktning.

 • Niklasson, Johanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Hagström Russell, Christopher
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Stora bostadsfastigheter på landsbygden med kombinerade ändamål: En studie av gällande rätt och fastigheter bildade i Västra Götalands län år 20182019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  År 1991 ändrades det allmänna lämplighetsvillkoren i FBL 3:1 och de uttalanden i förarbetena som låg till grund för ändringarna gjorde det möjligt att på landsbygden bilda större bostadsfastigheter med mark för annan kombinerad verksamhet, till exempel mindre djurhållning eller odling. Enligt tidigare praxis skulle en bostadsfastighet endast innehålla sådan mark som hade karaktären av att vara tomtmark. I denna studie ingår en rättsdogmatisk del där gällande rätt tolkats utifrån förarbeten, rättsfall och doktrin kopplat till lämplighetsbedömningen av stora bostadsfastigheter på landsbygden. Baserat på de olika rättskällorna har några ramar kunnat definieras, bland annat att det finns tre typfall där skog får läggas till en bostadsfastighet, att 3,5 hektar är ordinär storlek för en bostadsfastighet kombinerat med mindre djurhållning, att det ska råda restriktivitet gällande att bilda stora bostadsfastigheter inom strandskyddsområde samt att det är tillåtet att bilda en bostadsfastighet bestående av flera skiften så länge det råder ett funktionellt samband mellan dom och avståndet inte är för långt. Bortsett från dessa konstateranden ter sig dock rättstillämpningen variera från fall till fall beroende av att det är många olika faktorer som måste vägas samman när lämplighetsbedömningen görs. Det har därför varit svårt att dra några mer generella slutsatser. Utifrån resultatet av den rättsdogmatiska studien har en rättssociologisk studie genomförts där förrättningar inom Västra Götalands län år 2018 har studerats. Totalt har 269 st större bostadsfastigheter med kombinerade ändamål bildats och för dessa har statistik tagits fram. Resultatet visar bland annat att stora bostadsfastigheter bildats i alla länets kommuner utom två, att medela realen är 4,5 hektar, att det vanligaste kombinerade ändamålet som ingår är djurhållning, att de flesta fastigheter består av ett skifte och att det är 48 st fastigheter som är belägna inom strandskyddsområde. Fem förrättningar som överklagats och tagits upp för prövning i mark- och miljödomstolen har även studerats för att undersöka vad länsstyrelsen anser vara olämpligt gällande stora bostadsfastigheter på landsbygden.

 • Mustakangas, Sanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Tallheden, Jenny
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kommuner har planmonopol i Sverige vilket innebär att de har ensamrätt att ta fram och anta detaljplaner. En detaljplan reglerar hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och upplåtas. I planen regleras vilken mark som ska utgöra allmän plats och kvartersmark. Allmän plats är sådan mark som parker, natur, torg eller vägar som är till för allmänhetens behov. Upplåtelser av allmän plats får i regel inte ske för enskilt ändamål, då den allmänna platsen är till och upplåten för allmänna intressen. Platsens användning ska redovisas i plankartan med tillhörande planbestämmelser som är juridiskt bindande. Således ska den allmänna platsen bland annat vara tillgänglig för utryckningsfordon. Fastighetsbildning ska ske i överenstämmelse med gällande detaljplan. Vid beslut om en fastighetsbildningsåtgärd kan kommunen i sitt planerande bedöma en åtgärd som en mindre avvikelse enligt fastighetsbildningslagen 3:2 om det inte motverkar syftet med planen. Det har ifrågasatts om det är tillåtet att upplåta allmän plats för enskilt ändamål. Vissa kommuner menar att syftet med den allmänna platsen försvinner om den upplåts för ett enskilt intresse. Andra menar att det finns behov. Skälen som har använts är mindre avvikelse från detaljplan, att syftet med detaljplanen inte motverkas samt att den allmänna platsens tillgänglighet för allmänheten inte påverkas i större mån. I studien framgår att tillfälliga upplåtelser regleras i ordningslagen och upplåts med ett polistillstånd. Permanenta upplåtelser regleras i jordabalken samt i fastighetsbildningslagen och kan upplåtas via nyttjanderättsavtal eller servitut. I denna studie avser den allmänna platsen den som anges i plan- och bygglagen samt motsvarande definition av offentlig plats i ordningslagen. Syftet med denna studie är att beskriva rättsläget kring upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål. Studien ska även ge svar på hur utvalda kommuner och lantmäterimyndigheter förhåller sig till frågan. Vidare avser den att belysa de bakomliggande motiv som de utvalda myndigheterna har för sina beslut. Studien har avgränsats till att endast behandla upplåtelser i form av nyttjanderätter och servitut. Efter genomförd studie kan vi konstatera att enskilda upplåtelser förekommer på allmänplats. Kommuner upplåter den allmänna platsen främst med motiveringen som en mindre avvikelse från detaljplan och att syftet med platsen inte motverkas. Vidare konstaterar studien att det råder delade meningar om lagstiftningen bör förtydligas eller ändras. I dagsläget kan författarna till denna studie se att frågan om upplåtelser av allmän plats bör hanteras tidigt i planprocessen. Genom att få in frågan tidigt kan myndigheterna undvika en tidskrävande och dyr planändring. Vi ser även att det finns ett behov av att ändra eller förtydliga lagstiftningen.

 • Hedlund, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  (Ur)kunden har alltid rätt: En studie om plagiat och användandet av plagiatkontrollsystem vid ett svenskt lärosäte2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to better understand how the universities in Sweden work to prevent plagiarism, how they use plagiarism detection tools and what knowledge the students have or wish to have about plagiarism. This was studied through interviews with teachers and administration staff from one smaller university in Sweden together with a questionnaire for students attending any university in Sweden. The study shows that the information about plagiarism can be clearer from teachers according to the students, to prevent plagiarism as far as possible. It also shows that the university is already working to improve the information so that the students in a better way can understand, but it is hard to know how to give the information and what information that the students need. The examined university are using the system Urkund as a plagiarism detection tool and the study shows that teachers in general are satisfied with the system and how they use it. However, some teachers see an opportunity to use the detection tool in their teaching practises but need more knowledge of the system to do so efficiently. The students reportedly know what plagiarism means according to the study, but they do not have a deeper knowledge about it which they want from their universities, especially how the school is handling plagiarism cases and how the plagiarism detection tool works. The study concludes with recommendations for the universities to improve their work against plagiarism.

 • Olsson, Niklas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Selberg, Christian
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Numerical simulation and experimental validation of a manufactured wing profile2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The background for this thesis originates from a study of the flow characteristics for an airfoil of the type NACA0018. The aim for this thesis was to evaluate how the characteristics of the flow over the NACA0018 profile depend on surface roughness. Airfoils were manufactured in Aluminum by Computer Numerical Control-milling and in polylactide polymer using a 3D-printer, where some of the profile surfaces were postprocessed with sandpaper in various grain sizes. The surface roughness of the profiles was evaluated in a 3D optical profilometer using white light interferometry from Filmetrics. By that technique 3D surface plots were created. The manufactured airfoils were tested in a wind tunnel where the achieved data was made dimensionless for comparative purposes. The computational fluid dynamics simulations were performed in Ansys Fluent and compared against the wind tunnel data as well as with the data from a previously made study at htw saar. The results from the wind tunnel tests show that the surface roughness has an effect on the flow characteristic of the airfoil, where different angles of stall were observed in the comparison. The difference for the dimensionless numbers coefficient of lift and drag show that the manufactured aluminum airfoil performs better compared to the 3D-Printed airfoil in this study. It has a higher performance mean value for both of these coefficients in a span of angles between 0 and 30 degrees. When compared, the results from the simulations and wind tunnel experiments do match in some cases, where the dimensionless coefficients and stall angle coheres. Further studies based on this report are recommended, where small geometric changes to the profile could be tested and validated.

 • Tunney, Ruth
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Interaktivt Innehåll och Konvergenskultur: En diskursiv fallstudie av Black Mirror: Bandersnatch2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  As illustrated by the Netflix special Bandersnatch as a cultural phenomenon, the purpose of this study was to analyze how "new" storytelling forms exist in today's convergence culture. This was done by a discursive case study about TV-critics' reception of Bandersnatch, along with smaller comparative discourses covering both relatively traditional film and TV organizations within the media industry, as well as an online forum. Therefore, it was demonstrated how the convergence culture expanded the expression of interactive content. Themes inspired by the reviews included the categorization of Bandersnatch as a media product. The technological aspects of interactive elements were furthermore used in the analysis of the result. Moreover, this was discussed in relation to theories of design and convergence culture. Finally, the results of the study indicated that Netflix's Bandersnatch was compared to both analogue and digital media products. The film's technological aspects were considered to detract from the storytelling experience of a movie, but rather it generated the type of entertainment found in a video game. An insecurity of the future of film as an artform and a dilution of traditional ownership roles also emerged, as the viewer's control continued to be discussed, not only in relation to Bandersnatch, but also to the overall interactive and participatory digital media landscape.

 • Fredriksson, Thorgrim
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Pettersson, Jonas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Elkvalitetspåverkan vid utlokaliserad felbortkoppling i radiella 40 kV distributionsnät2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete betraktar elkvalitetspåverkan som kan uppkomma till följd av att reläskydd och brytare utlokaliseras i ett kraftnät med radiell drift. Rapporten lyfter fram den potentiella problematiken som kan uppkomma på grund av ett förlängt frånkopplingsförhållande, förhållandet mellan spänningsdippens djup och dess korresponderande felbortkopplingstid, vid feltillstånd i nätet. Detta med utgångspunkt i befintliga föreskrifter samt ett tidigare utfört examensarbete som påvisade den samhällsekonomiska nyttan av en eventuell utlokalisering av reläskydd. Syftet med detta examensarbete är att fastställa om otillåtna spänningsdippar kan uppträda i kraftnätet till följd av utlokalisering av reläskydd. Det är även av intresse att undersöka om den samhällsekonomiska nyttan kvarstår då den tidigare ej betraktade dippkostnaden tages i beaktning. Detta genom att framställa en grundmetod för värdering av förväntade spänningsdippskostnader. Genom att observera spänningsdippars karaktär vid simuleringar i PSS/E för reella exempelnät framställdes illustreringar av spänningssänkningar samt korresponderande frånkopplingsförhållanden. Dessa frånkopplingsförhållanden används sedan i kombination med framtagna värderingsfaktorer för att beräkna en förväntad spänningsdippskostnad. Vilket leder till att den samhällsekonomiska nyttan kan fastställas genom att betrakta förändringen av avbrottsvärdering i relation till dippkostnaden. Med hänseende på otillåtna spänningsdippar förekommer det ingen risk för att sådana uppkommer i de undersökta exempelnäten. I arbetet påvisas även en total besparing för samtliga av de betraktade skyddsutlokaliseringsmetoderna. Dock förekommer det exempelnät där en mer ingående analys krävs för att en utlokalisering ska medföra besparingar för enskilda radialer. De besparingar som presenteras i rapporten innehåller en viss osäkerhet till följd av användandet av icke etablerade värderingsfaktorer. Detta medför att resultatet utgör en konceptvalidering och skall inte ses som en realistisk fallstudie av exempelnäten. Trots denna osäkerhet förespråkar författarna, utifrån examensarbetets resultat och avgränsningar, att utlokalisering av strömmätande reläskydd används som standardmetod vid utlokalisering. Även att nyttja möjligheten med att inkludera ett aktiverat snabbsteg bör användas då detta medför en förbättring av skyddets möjlighet att frånkoppla en majoritet av de mest kritiska spänningsdipparna momentant.

 • Hendberg, Jessica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Lundgren, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Planerade arbetens påverkan på SAIDI: analys baserad på Vattenfall Eldistribution AB:s nät2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB och utfördes på deras kontor i Trollhättan. Syftet med projektet var initialt att påvisa att den idag planerade vägen till SAIDI-målet år 2025, troligen kommer att te sig annorlunda jämfört med de ursprungliga målen. Detta på grund av alla investeringar som görs i elnätet. Med dessa investeringar följer många driftorder, vilket ofta innebär planerade avbrott för kunderna. Det som undersöks är de eventuella störningar som kan kopplas till ett planerat avbrott. Det vill säga, om det har blivit ett följdfel på grund av ett planerat arbete, vilket orsakat ett kundavbrott som varade i minst tre minuter utöver den planerade avbrottstiden. Enligt Energimarknadsinspektionen delas begreppet elkvalitet upp i två olika parametrar; leveranssäkerhet och spänningskvalitet. Detta arbete fokuserar endast på leveranssäkerhet, närmare bestämt de långa avbrotten, vilket innebär avbrott som varar längre än tre minuter. För att elnätsbolag ska kunna jämföras finns det ett antal olika avbrottsindikatorer som exempelvis SAIDI och SAIFI. SAIDI är ett mätetal som fås fram genom kvoten mellan antalet kundavbrottsminuter och det totala kundantalet. Det resultat som framkommit går inte att rättvist jämföra med de historiska SAIDI-resultat som Vattenfall Eldistribution AB presenterar, då olika varianter av SAIDI används. Resultatet visar dock att en betydelsefull påverkan på SAIDI fås på grund av att det uppstår följdfel vid vissa kopplingar som görs i nätet, i samband med planerade arbeten. Dessa följdfel kan exempelvis bero på att en frånskiljare går sönder, fel i dokumentationen vilket leder till att fel apparat manövreras eller på grund av den mänskliga faktorn.

 • Pettersson, Åsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.
  Thomée, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.
  Sjuksköterskors uppfattning om smärtskattning och smärtskattningsinstrument i kommunal hälso- och sjukvård: En litteraturstudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det är vanligt att patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården lider av smärta. Upprepade studier pekar på att validerade smärtskattningsinstrument inte används i någon större utsträckning. Sjuksköterskors bristande kunskap om smärta, smärtskattning och smärtbehandling leder till sämre smärtlindring och försämrad livskvalitet för patienten. Syfte: Studiens syfte är att undersöka sjuksköterskors uppfattning om smärtskattning och smärtskattningsinstrument inom den kommunala hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturöversikt valdes för att genomföra studien. I studien ingår elva artiklar som analyserades med kvalitativinnehållsanalys. Resultat: I analysen framkom tre kategorier; kunskap, teamsamverkan och barriärer. Studien visar att sjuksköterskor sällan använder sig av smärtskattningsinstrument i sitt dagliga arbete. De anser att det är svårt att smärtskatta en icke-verbal patient samt de patienter som drabbats av kognitiv svikt. Sjuksköterskor saknar kunskap om smärta och smärtlindring. Det framkommer även flera olika barriärer för smärtskattning så som tidsbrist och personalbrist. Teamet runt patienten ansågs viktigt för att förbättra smärtskattning och smärtbehandling. Slutsats: Resultatet visar att sjuksköterskors kunskaper om smärta och smärtskattning är bristfällig. Arbetslivserfarenhet bidrar inte heller till att sjuksköterskor blir mer benägna att smärtskatta. Det behövs mer utbildning om smärta och smärtskattningsinstrument.

 • Fransson, Sanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik.
  Olovligt nyttjande av kommunal mark: Kommunens hantering av olovliga överträdelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  All mark i Sverige är indelat i fastigheter och är en del av samhällets infrastruktur. Varje fastighet har en unik beteckning och avgränsas genom en fastighetsgräns som markeras med gränspunkter. Alla fastigheter har också en eller flera ägare. Staten, landsting, kommuner och enskilda kan alla vara ägare till fastigheter. Kommunen har en roll i samhället som både fastighetsägare och myndighet. Markanvändningen i Sverige styrs av Sveriges kommuner genom olika planförfaranden. De största markområdena som kommunen äger ligger inom tätortsområden där marken till största del är detaljplanelagd. Här ska både enskilda och allmänna intressen samsas om ytorna för en ändamålsenlig användning av marken. Kommunen som fastighetsägare hanterar fall där enskilda nyttjar kommunal mark utan lovför privata ändamål. Intervjuer har genomförts för att ta del av kommunernas erfarenheter av olovligt nyttjande av kommunal mark. Exempel på överträdelser som förekommer på kommunal mark är häckar, trädgårdsmöbler, komposter, avfall eller byggnader. Den största konsekvensen blir att de allmänna platserna privatiseras. Allmänheten har rätt att vistas på annans mark enligt allemansrätten och kan tillfälligt använda allmän plats för enskildaändamål om tillstånd finns. Om kommunal mark olovligt används för enskilt ändamål kan kommunen använda rättsliga åtgärder för att hantera problemet. Beroende på vilken typ av överträdelse och var den sker finns det ett flertal olika lagar och regler att förhålla sig till. Det kan urskiljas från tidningsartiklar och publikationer på kommuners hemsidor att problemet funnits sedan en längre tid tillbaka, men har nu börjat uppdagas allt mer av kommunerna. De deltagande kommunerna bekräftar att olovligt nyttjande av kommunal mark förekommer. Företeelsen uppfattas mer eller mindre som ett problem i de olika kommunerna. Resultatet har också visat att problemet hanteras olika vilket gör det svårt att uppfylla likabehandlingsprincipens syfte. Det saknas tydliga riktlinjer i flera av kommunerna för hantering av sådana här ärenden. Del av problemet kan reduceras redan i planarbetet om detaljplaner tas fram med väl genomtänkta ytor och tydliga gränser för allmän plats. I nuläget krävs det stora resurser om en kommun ska ta itu med problemet på allvar.

 • Andersson, David
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Smeds, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Existentiell mening: och dess relevans för det sociala och socialpedagogiska arbetet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att mot bakgrund av Viktor Frankls teori kring existentiell mening undersöka diakoners erfarenheter av hur människor de möter upplever existentiell mening samt på vilket sätt existentiell mening kan relateras till det socialpedagogiska fältet. Detta eftersom vi under vår utbildning samt i yrkeserfarenheter från fältet upplevt att det existentiella perspektivet saknats. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med diakoner från Svenska Kyrkan. Studiens resultat visade att det finns stora likheter mellan det diakonala och socialpedagogiska fältet. Resultatet visade även att de människor diakonin möter har spörsmål av existentiell karaktär, men att dessa är särskilt framträdande då människor befinner sig i en utsatt eller svår livssituation. Samt att diakonin ofta får träda in när samhällets resurser brister och informanterna efterfrågar ett större samhälleligt ansvar vad gäller att kunna möta människors existentiella spörsmål.

 • Atik, Attila
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Jabbour, Jean
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Legitimacy During Coup Attempts:: A comparative study about the US media framing of coup attempts in Venezuela (2002) and Turkey (2016)2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to describe and compare the differences and similarities for US mainstream media’s representation of two different coup attempts by using Robert Entman’s Framing theory in terms of legitimacy. The chosen cases are the coup attempt in Turkey (2016) which is an US ally, having a right-wing government and the coup attempt in Venezuela (2002) which has a strained relationship with the US and having left-wing government. The research applies qualitative approach to conduct a small-n case study for comparing and analyzing how the media framed the legitimacy of acts and actors during these two coup attempts. This is an attempt to describe the problematization of theory becoming practice for the US mainstream media regarding the presentation of what is legitimate and what is not. The definition of legitimacy is very clear, but the US mainstream media have issues to reflect this definition to the reality.

 • Ribòn, Astrid
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.
  Alblebish, Ibtihal
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.
  Sjuksköterskors upplevelser av att samtala om sexualitet med patienter som lider av psykisk ohälsa: En litteraturbaserad studie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Sexuality has been considered as a part of people's lives that are more than a biological and reproductive function. Diseases, medications and mental conditions can directly or indirectly affect the person's sexual health, so it is a subject not to ignore in the nursing perspective. Although nurses believed that sexuality was an important subject, it is not a priority in psychiatric care. People with mental illness lacked information and conversations about sexuality and sexual health. It is precisely in this area that people had a higher risk of being sexually exploited, suffering from sexually transmitted infections, and unwanted pregnancies. In order to achieve a holistic care, nurses expressed that they needed to involve sexuality in their profession. Aim: The aim of this study was to describe nurses' experiences of talking about sexuality with the patients suffering from mental illness. Method: A literaturebased study of ten scientific qualitative articles that have been compiled and analyzed. Articlesearches were conducted in the databases PubMed, CINAHL, PsychInfo and PsycArticles. Results: Four categories emerged that explain the experiences of nurses related to their responsibilities and knowledge about sexuality. A category was how the responsibility of the organization to implement routines and effective work environment can influence the communication of the nurses and patients. Another category presented the feelings of nurses about how their approach and how their attitudes affect the communication with patients suffering from mental illness about sexuality. Conclusion: The nurses are awarded that sexuality is an important subject and a fundamental aspect of life. Nurses needed more education about sexuality to be able to engage in a conversation with patients and kept in mind that they are responsible for holistic care. Nurses attitudes towards to the mental health patients and sexuality is a big barrier in which nurses need to change and the organization needs to provide all the necessary help for the nurses to do an adequate job. Patients need to receive the best care regardless of their mental state.

 • Karlegärd Nilsson, Ylva
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Tiden är knapp. Finns det genvägar till ett stort ordförråd?: En studie av lärares kunskaper i konstruktionsorienterad undervisning och lexikogrammatik på grundläggande och gymnasienivå i svenska som andraspråk.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Undersökningen i denna uppsats behandlar ordinlärning i undervisningsgrupper på grundläggande och gymnasienivå i svenska som andraspråk. Ett stort ordförråd behöver på kort tid byggas upp och undervisningen måste därför vara effektiv och genomtänkt. Forskning förespråkar fokus på fraseologi och inte på enskilda ord vid ordinlärning.

  Syfte Syftet är att kartlägga informanternas kunskaper om undervisning i ordkunskap, hur de bedriver ordkunskapsundervisning samt om deras undervisning är konstruktionsorienterad och lexikogrammatisk.

  Metod Studien genomförs genom en digital enkät, i ett Googleformulär, i olika Facebook-grupper på nätet bestående av lärare i svenska som andraspråk. Metoden är både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ eftersom svar från en större grupp ger mer stöd åt resultatet vilket möjliggör generalisering. Kvalitativ eftersom många av de dikotoma ja/nej-frågorna och"graderingsfrågorna" följs av öppna följdfrågor av typen "Om du svarade ja/nej..." och "Varför/varför inte?". Dessutom finns det utrymme för informanternas reflektioner.

  Resultat Resultatet av undersökningen visar att flertalet informanter till viss del arbetar lexikogrammatiskt och konstruktionsorinterat genom att, på olika sätt, undervisa om ordbildning och flerordsenheter i kontextuella sammanhang. Informanterna arbetar dock inte fullt ut, varken med betydelsefält eller med ordboksträning vilket, enligt Holmegaard (1999) och Östberg (2012), krävs för att främja in lärarnas ordinlärning. Flera av informanterna är inte heller förtrogna med vilka ordböcker som rekommenderas av forskare. Informanterna lyfter fram problematiken kring att identifiera inlärarnas ordinlärningssvårigheter och vissa anser sig inte veta hur de ska ge stöttning. En del informanter håller inte med om att hjärnan organiserar information om ordförrådet i det så kallade mentala lexikonet, efter ordens betydelser, såsom forskare framhåller, och anser i stället att hjärnan organiserar information om ordförrådet efter grammatiska betydelser. En del av informanterna anser sig inte ha kunskap nog att uttala sig.

 • Mogren, Stefan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Abrahamsson, Max
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Repetitionens påverkan på animation: Åskådares uppfattning av repetitiv spelanimation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine whether repetition affects the experience of game animation. Through an experiment we divided people with gaming habits into two groups to view an animated run-cycle. The cycle, almost a second long, was repeated continuously. One of the groups viewed the cycle for 10 seconds whereas the other group viewed the same cycle, but for 120 seconds. The participants experiences were documented through a questionnaire that was later supplemented with a more thorough interview. Their statements were compiled using open coding in order to find similarities and differences between the two groups.The results of the experiment show tendencies that the group that viewed the cycle for 120 seconds expressed a change of experience with time, often for the worse, even if the animation itself didn't change. This differs from the other group, which had viewed the cycle for 10 seconds, which generally didn't report any changes of experience. From this we draw the conclusion that, in an experiment stripped of story, environment and context, game animation that repeats frequently tends to cause a change of experience with repetitions. How and why this change of experience occurs can only be discussed in this study even though there's similarities with theories as PECMA Flow and semanticsatiation. Further studies into the subject is required to fully understand the phenomenon and to apply the findings in real, complex games.